Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Đơn xin chuyển công tác

Mời các bạn cùng tham khảo mẫu đơn xin thuyên chuyển công tác, dành cho giáo viên chuyển công tác của mình để soạn được một đơn xin chuyển công tác các bạn cũng mất thời gian.Đánh giá tài liệu

4.0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Đơn xin chuyển công tác Đơn xin chuyển công tác Đơn xin chuyển công tác, Đơn xin chuyển trường, Mẫu đơn chuyển công tác, Đơn thuyên chuyển công tác, Mẫu đơn xin chuyển công tác, Thuyên chuyển công tác
4.0 5 179
 • 5 - Rất hữu ích 8

 • 4 - Tốt 171

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Biểu mẫu

MẪU ĐỀ CƯƠNG QUY CHẾ AN NINH HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG CỦA DOANH NGHIỆP CUNG CẤP DỊCH VỤ KHÔNG LƯU

ĐỀ CƯƠNG QUY CHẾ AN NINH HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG CỦA DOANH NGHIỆP CUNG CẤP DỊCH VỤ KHÔNG LƯU (Kèm theo Thông tư số 30/2012/TT-BGTVT ngày 01/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) 1. Quy định chung 1.1. Mục đích, phạm vi, đối tượng áp dụng 1.2. Căn cứ xây dựng quy chế 1.3. Giải thích từ ngữ, chữ viết tắt 1.4. Mô tả khái quát cơ cấu tổ chức, hoạt động của doanh nghiệp 2. Hệ thống tổ chức đảm bảo an ninh hàng không ...


MẪU MẪU CÔNG BỐ THÔNG TIN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY

MẪU CÔNG BỐ THÔNG TIN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY (Ban hành kèm theo Thông tư số 130/TT-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng) TÊN CÔNG TY -------Số: / CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------…………, ngày … tháng … năm…... CÔNG BỐ THÔNG TIN PHÁT HÀNH CỔ...


MẪU BÁO CÁO CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH

Biểu số 10/DHCD-BCT Ngày nhận báo cáo: 17/12 Đơn vị báo cáo: ………..…………….. Đơn vị nhận báo cáo: 1. Vụ Kế hoạch 2. Vụ Tổ chức cán bộ BÁO CÁO CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH Năm Năm báo cáo Thực hiện năm trước Tỷ lệ (%) Thực hiện năm báo cáo so với kế hoạch 4 Thực hiện năm báo cáo so với năm trước 5 TT Chỉ tiêu Kế hoạch Thực hiện


Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm

Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm sẽ giúp các bạn nắm được cấu trúc, nội dung và cách viết một bản kiểm điểm đúng chuẩn. Cùng tham khảo mẫu bản kiểm điểm sau đây để sau đây để nắm bắt nội dung chi tiết trình bày.


MẪU BIÊN BẢN Xác nhận tình trạng sức khỏe

Mẫu số 05 Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 14/2012/TTLT-BLĐTBXH-BCA ngày 6/6/2012 của Liên tịch Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an m


MẪU DANH SÁCH NGƯỜI HƯỞNG ĐỀ NGHỊ NHẬN TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP HÀNG THÁNG TẠI ĐẠI DIỆN CHI TRẢ

Mẫu số 23-CBH MẪU DANH SÁCH NGƯỜI HƯỞNG ĐỀ NGHỊ NHẬN TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP HÀNG THÁNG TẠI ĐẠI DIỆN CHI TRẢ Tháng: ……… Quý ………. Năm …….. STT Họ và tên Số sổ BHXH Thời gian nhận trợ cấp thất nghiệp Từ tháng năm A 1 B Xã, phường …. …….. I 3 Đến tháng năm 4 5 Số tiền nhận hằng tháng


Báo cáo số: 18/BC-NT

Báo cáo số: 18/BC-NT về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016; thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016, Trường TH Tân Việt báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ năm học với các nội dung sau: Nhiệm vụ trọng tâm và kết quả đạt được; những điểm mới trong năm học 2015-2016;...


BIỂU MẪU " Bản cáo bạch"

Mẫu Bản cáo bạch theo Phụ lục số 02. Nội dung Bản cáo bạch (Ban hành kèm theo Quy chế tạm thời tổ chức giao dịch tại TTGDCK Hà Nội)


Bảng kê 310 - Hồ sơ cấp BHXH theo mẫu mới

Bảng kê 310 - Hồ sơ cấp BHXH theo mẫu mới. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính....


Mẫu số: 01/MGTH

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ MIỄN (GIẢM) THUẾ


Tài liệu mới download

TCVN 7801:2008
 • 02/05/2018
 • 12.021
 • 248

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Báo cáo số: 03/BC-TH
 • 07/06/2016
 • 15.188
 • 918
Mẫu giấy xác nhận nhân thân
 • 14/08/2018
 • 66.407
 • 809
Thư nhắc việc
 • 09/01/2010
 • 10.847
 • 775

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu