Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Đồ án tốt nghiệp: Quy hoạch và tổ chức giao thông nút giao Trần Hưng Đạo, Đề Thám, Tp. Hồ Chí Minh

Đồ án này có kết cấu nội dung gồm 7 chương. Chương 1: Điều kiện tự nhiên và khái quát giao thông vận tải TP.HCM. Chương 2: Cơ sở lí luận về nút giao thông và tổ chức giao thông. Chương 3: Hiện trạng giao thông tại nút. Chương 4: Đề xuất phương án cải tạo nút. Chương 5: Tổng quan phương án thiết kế cầu vượt bằng thép tại nút giao Nguyễn Thái Học – Trần Hưng Đạo, Quận 1. Chương 6: Tổ chức phân luồng giao thông cho giải pháp xây dựng cầu vượt bằng thép tại nút giao. Chương 7: Đánh giá tác động môi trường công trình cầu vượt bằng thép.Đánh giá tài liệu

4 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Đồ án tốt nghiệp: Quy hoạch và tổ chức giao thông nút giao Trần Hưng Đạo, Đề Thám, Tp. Hồ Chí Minh Đồ án tốt nghiệp: Quy hoạch và tổ chức giao thông nút giao Trần Hưng Đạo, Đề Thám, Tp. Hồ Chí Minh Đồ án tốt nghiệp, Tổ chức giao thông nút giao, Giao thông vận tải TP.HCM, Nút giao thông, Tổ chức giao thông, Thiết kế cầu vượt
4 5 1
  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 1

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH QUY HOẠCH GIAO THÔNG

MỤC LỤC
PHẦN I: LỜI MỞ ĐẦU ..............................................................................................1
1. Đặt vấn đề ...............................................................................................................1
2. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu ......................... Error! Bookmark not defined.
3. Mục đích nghiên cứu. ............................................ Error! Bookmark not defined.
4. Các căn cứ pháp lý ..................................................................................................2
5. Các quy hoạch liên quan .........................................................................................2
6. Kết cấu của LVTN: .................................................................................................2
PHẦN II: NỘI DUNG ................................................................................................4
CHƢƠNG 1: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, HIỆN TRẠNG KINH TẾ XÃ HỘI VÀ
KHÁI QUÁT GTVT TP. HỒ CHÍ MINH ..................................................................4
1.1. Điều kiện tự nhiên thành phố Hồ Chí Minh.........................................................4
1.1.1. Điều kiện địa hình .............................................................................................4
1.1.2. Đặc điểm khí tƣợng ...........................................................................................4
1.1.3. Đặc điểm địa chất ..............................................................................................6
1.1.4. Đặc điểm thủy văn và nguồn nƣớc....................................................................6
1.2. Hiện trạng kinh tế xã hội TP.HCM. .....................................................................8
1.3. Khái quát giao thông vận tải TP.HCM. .............................................................10
1.3.1. Hiện trạng giao thông TP.HCM ......................................................................10
1.3.2. Hiện trạng phƣơng tiện, vận tải và ATGT TP.HCM ......................................13
1.4. Qui hoạch phát triển GTVT thành phố Hồ Chí Minh ........................................16
1.4.1. Đƣờng bộ........................................................................................................16
1.4.2. Quy hoạch mạng lƣới giao thông đƣờng sắt ...................................................19
1.4.3. Quy hoạch mạng lƣới giao thông đƣờng thuỷ ................................................21
1.4.4. Hệ thống cảng biển.........................................................................................22
1.4.5. Hệ thống cảng sông .........................................................................................22
1.4.6. Quy hoạch hệ thống cảng hàng không ............................................................22

SVTH: Nguyễn Thị Bích Trâm- QG09

i

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH QUY HOẠCH GIAO THÔNG

CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ NÚT GIAO THÔNG VÀ TỔ CHỨC
GIAO THÔNG ..........................................................................................................23
2.1. Cơ sở lí luận về nút giao thông ..........................................................................23
2.1.1. Khái niệm nút về nút giao thông. ....................................................................23
2.1.2. Phân loại nút giao thông. [1] ...........................................................................25
2.1.3. Đánh giá mức độ an toàn, phức độ phức tạp của nút giao thông. ...................26
2.1.4. Lựa chọn loại hình nút.[6] ...............................................................................29
2.1.5. Tính toán khả năng thông hành của nút giao . ................................................33
2.1.6. Yêu cầu khi thiết kế nút giao thông. [4] ..........................................................35
2.2.1. Định nghĩa[4] ..................................................................................................36
2.2.2. Mục đích của tổ chức giao thông. [2] .............................................................36
2.2.3. Các biện pháp tổ chức giao thông [2] .............................................................37
2.3.2. Các giải pháp tổ chức giao thông cho nút đồng mức ......................................40
2.3.3. Giải pháp tổ chức giao thông cho nút khác mức [5] .......................................46
CHƢƠNG 3: HIỆN TRẠNG GIAO THÔNG TẠI NÚT .........................................49
3.1. Vị trí, quy mô của nút. .......................................................................................49
3.1.1. Vị trí nút ..........................................................................................................49
3.1.2. Quy mô của nút. ..............................................................................................50
3.2. Hiện trạng cơ sở hạ tầng tại nút. ........................................................................55
3.3. Hiện trạng tổ chức giao thông tại nút. ...............................................................59
3.4. Mức độ phức tạp, độ nguy hiểm của nút và khả năng thông hành của nút ..............63
3.4.1. Mức độ phức tạp của nút. ................................................................................63
3.4.2. Độ nguy hiểm của nút .....................................................................................64
3.4.3. Khả năng thông hành của nút ..........................................................................65
3.5. Hiện trạng tham gia giao thông tại nút. ..............................................................66
3.6. Đánh giá hiện trạng nút giao thông Nguyễn Thái Học – Trần Hƣng Đạo. ........70
3.6.1. Đánh giá cơ sở hạ tầng phục vụ giao thông của nút. ......................................70
3.6.2. Đánh giá tình hình tổ chức giao thông tại nút. ................................................71
CHƢƠNG 4: ĐỀ XUẤT PHƢƠNG ÁN CẢI TẠO NÚT ........................................72

SVTH: Nguyễn Thị Bích Trâm- QG09

ii

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH QUY HOẠCH GIAO THÔNG

4.1. Khảo sát giao thông. ...........................................................................................72
4.1.1. Khảo sát giao thông tại nút .............................................................................72
4.1.2. Khảo sát giao thông khu vực Quận 1 ..............................................................75
4.2. Dự báo nhu cầu giao thông ................................................................................77
4.2.1. Phƣơng pháp dự báo........................................................................................77
4.2.2. Dự báo nhu cầu giao thông qua nút ở năm 2020 ............................................79
4.2.3. Dự báo nhu cầu giao thông khu vực Quận 1 ở năm 2020...............................80
4.3. Cơ sở xây dựng phƣơng án cải tạo nút...............................................................81
4.3.1. Cơ sở thực tiễn ................................................................................................81
4.3.2. Cơ sở lý thuyết. ...............................................................................................81
4.4. Khảo sát lấy ý kiến ngƣời dân. ...........................................................................82
4.4.1. Phƣơng pháp khảo sát .....................................................................................82
4.4.2. Kết quả khảo sát .............................................................................................83
CHƢƠNG 5: TỔNG QUAN PHƢƠNG ÁN THIẾT KẾ CẦU VƢỢT BẰNG THÉP
TẠI NÚT GIAO NGUYỄN THÁI HỌC – ...............................................................93
TRẦN HƢNG ĐẠO, QUẬN 1 .................................................................................93
5.1. Giải pháp xây dựng cầu vƣợt bằng thép tại nút .................................................93
5.1.1. Lựa chọn vị trí xây dựng cầu thép ..................................................................93
5.1.2. Tính toán bề rộng cần thiết của cầu thép. .......................................................94
5.1.3. Đánh giá mức độ phức tạp và độ nguy hiểm của nút giao khi xây dựng cầu .97
5.2. Sơ lƣợc về giải pháp thi công cầu thép. .............................................................99
5.2.1. Mặt bằng bố trí thi công. .................................................................................99
5.2.2. Bố trí dây chuyền thi công. .............................................................................99
5.2.3. Trình tự thi công............................................................................................100
5.3. Quy mô đầu xây dựng. .....................................................................................102
5.3.1. Thiết kế cầu ...................................................................................................102
5.3.2. Thiết kế đƣờng ..............................................................................................105
5.3.3. Giải pháp thiết kế nút giao ............................................................................106

SVTH: Nguyễn Thị Bích Trâm- QG09

iii

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH QUY HOẠCH GIAO THÔNG

CHƢƠNG 6: TỔ CHỨC PHÂN LUỒNG GIAO THÔNG CHO GIẢI PHÁP XÂY
DỰNG CẦU VƢỢT BẰNG THÉP TẠI NÚT GIAO ............................................107
6.1. Hiện trạng tổ chức giao thông ..........................................................................107
6.2. Phạm vi chiếm dụng rào chắn ..........................................................................112
6.3. Phục vụ giai đoạn thi công cầu thép ................................................................112
6.4. Phục vụ giai đoạn đƣa cầu thép vào khai thác .................................................121
CHƢƠNG 7: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG CÔNG TRÌNH CẦU
VƢỢT BẰNG THÉP ..............................................................................................125
7.1. Khái niệm cơ bản về đánh giá tác động môi trƣờng. .......................................125
7.1.1. Khái niệm ......................................................................................................125
7.1.2. Mục tiêu của ĐTM ........................................................................................125
7.2. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trƣờng ...........................125
7.2.1. Về chất lƣợng môi trƣờng không khí ............................................................125
7.2.2. Về tiếng ồn ....................................................................................................125
7.2.3. Về chất lƣợng môi trƣờng nƣớc ....................................................................126
7.2.4. Về chất thải rắn .............................................................................................126
7.3. Tác động môi trƣờng giai đoạn chuẩn bị mặt bằng. ........................................126
7.4. Tác động môi trƣờng trong giai đoạn thi công. ...............................................126
7.4.1. Nguồn tác động. ............................................................................................126
7.4.2. Đối tƣợng và quy mô chịu tác động ..............................................................127
7.4.3. Đánh giá tác động..........................................................................................127
7.5. Tác động tới môi trƣờng khi dự án hoạt động .................................................132
7.5.1. Nguồn gây tác động. .....................................................................................132
7.5.2. Đối tƣợng chịu tác động. ...............................................................................132
7.5.3. Đánh giá tác động..........................................................................................132
7.6. Các biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trƣờng..................................133
7.6.1. Giai đoạn chuẩn bị mặt bằng.........................................................................133
7.6.2. Giai đoạn thi công .........................................................................................133
7.6.3. Giai đoạn hoạt động ......................................................................................135

SVTH: Nguyễn Thị Bích Trâm- QG09

iv

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH QUY HOẠCH GIAO THÔNG

PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ..............................................................136
1. Kết luận ...............................................................................................................136
2. Kiến nghị .............................................................................................................136
TÀI LIỆU THAM KHẢO.......................................................................................137
PHỤ LỤC ................................................................................................................138

SVTH: Nguyễn Thị Bích Trâm- QG09

v

Tài liệu cùng danh mục Khoa học xã hội

Tiểu luận: Xã hội học y tế

Tiểu luận: Xã hội học y tế nhằm trình bày vai trò của dân số và y tế, tác động của dân số đến y tế, quy mô và tỷ lệ gia tăng dân số ảnh hưởng đến công tác chăm sóc sức khỏe, quy mô và tỷ lệ gia tăng dân số ở Việt Nam, gia tăng dân số ảnh hưởng đến sức khỏe của người phụ nữ và chăm sóc sức khỏe sinh sản.


Đề tài: Khó khăn tâm lý trong hoạt động học tập theo hệ thống tín chỉ của sinh viên năm thứ nhất ngành tâm lý học định hướng quản trị nhân sự trường Đại học Hồng Đức

Trong cuộc sống con người muốn tồn tại và phát triển phải tham gia vào các hoạt động, bằng hoạt động và thông qua hoạt động nhân cách con người được hình thành và phát triển. Tùy vào mục đích, nhiệm vụ, vị trí và hoàn cảnh khác nhau mà mỗi cá nhân trong hoạt động của mình phải gặp những khó khăn nhất định đòi hỏi cá nhân phải nỗ vượt qua để hoạt động được diễn ra thuận lợi và đạt được mục đích đã xác định....


Lý luận Cty Cổ phần và vai trò trong phát triển kinh tế Việt Nam - 4

Cùng với sự yếu ớt và nhỏ bé của khu vực kinh tế tư nhân là sự thiếu vắng một thị trường tài chính thực sự trong đó có thị trường chứng khoán. Như trên đã trình bày, thị trường chứng khoán là trung tâm phản ánh trạng thái hoạt động của các công ty cổ phần trong một nền kinh tế thị trường: nó vừa là điều kiện vừa là tấm gương phản chiếu sự ra đời và hoạt động của các công ty cũng như huy động vốn trên thị trường tài chính. II. Các giải pháp...


Lí Luận Về Kinh Tế Tư Nhân

Tham khảo tài liệu 'lí luận về kinh tế tư nhân', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tiểu luận “Công nghiệp hoá- hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn hiện nay”

Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận “công nghiệp hoá- hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn hiện nay”', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp ngành Bảo tàng - Bảo tồn: Tìm hiểu di tích đình làng Đoài Giáp thôn Đoài Giáp - xã Đường Lâm - thành phố Sơn Tây - Hà Tây

Mục tiêu chính của khóa luận là nghiên cứu, khảo sát một cách toàn diện cả về nội dung lịch sử và giá trị của làng Đoài Giáp và thực trạng tồn tại và phát huy di tích của lịch sử.


Tiểu luận: Luật đất đai (Bộ 20 câu hỏi phản biện của luật đất đai)

Bộ 20 câu hỏi phản biện của luật đất đai nhằm nêu các trường hợp khác nhau của của luật quan trọng này. Đề tài được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học nhanh.


Tiểu luận "BẢN CHẤT NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA"

Trên cơ sở nhận thức đúng đắn hơn và đầy đủ hơn về chủ nghĩa xó hội và con đường đi lên chủ nghĩa xó hội ở Việt Nam, Đại hội VI của Đảng Cộng sản Việt Nam (tháng 12-1986) đó đề ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước nhằm thực hiện có hiệu quả hơn công cuộc xây dựng chủ nghĩa xó hội. Đại hội đã quyết định chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập chung( nền kinh tế đã kìm hãm sự phát triển của xã hội trong một thời gian khá dài) sang...


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa học: Truyền thông với quảng bá du lịch văn hóa tại Cao nguyên đá Đồng Văn

Đề tài muốn tìm hiểu thực trạng hoạt động du lịch văn hóa và đánh giá hiệu quả của hoạt động truyền thông với quảng bá du lịch văn hóa tại Cao nguyên đá Đồng Văn.


Bài thuyết trình: Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác-Lênin

Bài thuyết trình "Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác-Lênin" giới thiệu đến các bạn những nội dung về chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy vật biện chứng. Mời các bạn cùng tham khảo, hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.


Tài liệu mới download

AutoCAD 2007 For Dummies
  • 20/07/2009
  • 56.787
  • 684

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu