Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Đồ án tốt nghiệp: Quy hoạch và tổ chức giao thông nút giao Trần Hưng Đạo, Đề Thám, Tp. Hồ Chí Minh

Đồ án này có kết cấu nội dung gồm 7 chương. Chương 1: Điều kiện tự nhiên và khái quát giao thông vận tải TP.HCM. Chương 2: Cơ sở lí luận về nút giao thông và tổ chức giao thông. Chương 3: Hiện trạng giao thông tại nút. Chương 4: Đề xuất phương án cải tạo nút. Chương 5: Tổng quan phương án thiết kế cầu vượt bằng thép tại nút giao Nguyễn Thái Học – Trần Hưng Đạo, Quận 1. Chương 6: Tổ chức phân luồng giao thông cho giải pháp xây dựng cầu vượt bằng thép tại nút giao. Chương 7: Đánh giá tác động môi trường công trình cầu vượt bằng thép.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH QUY HOẠCH GIAO THÔNG

MỤC LỤC
PHẦN I: LỜI MỞ ĐẦU ..............................................................................................1
1. Đặt vấn đề ...............................................................................................................1
2. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu ......................... Error! Bookmark not defined.
3. Mục đích nghiên cứu. ............................................ Error! Bookmark not defined.
4. Các căn cứ pháp lý ..................................................................................................2
5. Các quy hoạch liên quan .........................................................................................2
6. Kết cấu của LVTN: .................................................................................................2
PHẦN II: NỘI DUNG ................................................................................................4
CHƢƠNG 1: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, HIỆN TRẠNG KINH TẾ XÃ HỘI VÀ
KHÁI QUÁT GTVT TP. HỒ CHÍ MINH ..................................................................4
1.1. Điều kiện tự nhiên thành phố Hồ Chí Minh.........................................................4
1.1.1. Điều kiện địa hình .............................................................................................4
1.1.2. Đặc điểm khí tƣợng ...........................................................................................4
1.1.3. Đặc điểm địa chất ..............................................................................................6
1.1.4. Đặc điểm thủy văn và nguồn nƣớc....................................................................6
1.2. Hiện trạng kinh tế xã hội TP.HCM. .....................................................................8
1.3. Khái quát giao thông vận tải TP.HCM. .............................................................10
1.3.1. Hiện trạng giao thông TP.HCM ......................................................................10
1.3.2. Hiện trạng phƣơng tiện, vận tải và ATGT TP.HCM ......................................13
1.4. Qui hoạch phát triển GTVT thành phố Hồ Chí Minh ........................................16
1.4.1. Đƣờng bộ........................................................................................................16
1.4.2. Quy hoạch mạng lƣới giao thông đƣờng sắt ...................................................19
1.4.3. Quy hoạch mạng lƣới giao thông đƣờng thuỷ ................................................21
1.4.4. Hệ thống cảng biển.........................................................................................22
1.4.5. Hệ thống cảng sông .........................................................................................22
1.4.6. Quy hoạch hệ thống cảng hàng không ............................................................22

SVTH: Nguyễn Thị Bích Trâm- QG09

i

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH QUY HOẠCH GIAO THÔNG

CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ NÚT GIAO THÔNG VÀ TỔ CHỨC
GIAO THÔNG ..........................................................................................................23
2.1. Cơ sở lí luận về nút giao thông ..........................................................................23
2.1.1. Khái niệm nút về nút giao thông. ....................................................................23
2.1.2. Phân loại nút giao thông. [1] ...........................................................................25
2.1.3. Đánh giá mức độ an toàn, phức độ phức tạp của nút giao thông. ...................26
2.1.4. Lựa chọn loại hình nút.[6] ...............................................................................29
2.1.5. Tính toán khả năng thông hành của nút giao . ................................................33
2.1.6. Yêu cầu khi thiết kế nút giao thông. [4] ..........................................................35
2.2.1. Định nghĩa[4] ..................................................................................................36
2.2.2. Mục đích của tổ chức giao thông. [2] .............................................................36
2.2.3. Các biện pháp tổ chức giao thông [2] .............................................................37
2.3.2. Các giải pháp tổ chức giao thông cho nút đồng mức ......................................40
2.3.3. Giải pháp tổ chức giao thông cho nút khác mức [5] .......................................46
CHƢƠNG 3: HIỆN TRẠNG GIAO THÔNG TẠI NÚT .........................................49
3.1. Vị trí, quy mô của nút. .......................................................................................49
3.1.1. Vị trí nút ..........................................................................................................49
3.1.2. Quy mô của nút. ..............................................................................................50
3.2. Hiện trạng cơ sở hạ tầng tại nút. ........................................................................55
3.3. Hiện trạng tổ chức giao thông tại nút. ...............................................................59
3.4. Mức độ phức tạp, độ nguy hiểm của nút và khả năng thông hành của nút ..............63
3.4.1. Mức độ phức tạp của nút. ................................................................................63
3.4.2. Độ nguy hiểm của nút .....................................................................................64
3.4.3. Khả năng thông hành của nút ..........................................................................65
3.5. Hiện trạng tham gia giao thông tại nút. ..............................................................66
3.6. Đánh giá hiện trạng nút giao thông Nguyễn Thái Học – Trần Hƣng Đạo. ........70
3.6.1. Đánh giá cơ sở hạ tầng phục vụ giao thông của nút. ......................................70
3.6.2. Đánh giá tình hình tổ chức giao thông tại nút. ................................................71
CHƢƠNG 4: ĐỀ XUẤT PHƢƠNG ÁN CẢI TẠO NÚT ........................................72

SVTH: Nguyễn Thị Bích Trâm- QG09

ii

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH QUY HOẠCH GIAO THÔNG

4.1. Khảo sát giao thông. ...........................................................................................72
4.1.1. Khảo sát giao thông tại nút .............................................................................72
4.1.2. Khảo sát giao thông khu vực Quận 1 ..............................................................75
4.2. Dự báo nhu cầu giao thông ................................................................................77
4.2.1. Phƣơng pháp dự báo........................................................................................77
4.2.2. Dự báo nhu cầu giao thông qua nút ở năm 2020 ............................................79
4.2.3. Dự báo nhu cầu giao thông khu vực Quận 1 ở năm 2020...............................80
4.3. Cơ sở xây dựng phƣơng án cải tạo nút...............................................................81
4.3.1. Cơ sở thực tiễn ................................................................................................81
4.3.2. Cơ sở lý thuyết. ...............................................................................................81
4.4. Khảo sát lấy ý kiến ngƣời dân. ...........................................................................82
4.4.1. Phƣơng pháp khảo sát .....................................................................................82
4.4.2. Kết quả khảo sát .............................................................................................83
CHƢƠNG 5: TỔNG QUAN PHƢƠNG ÁN THIẾT KẾ CẦU VƢỢT BẰNG THÉP
TẠI NÚT GIAO NGUYỄN THÁI HỌC – ...............................................................93
TRẦN HƢNG ĐẠO, QUẬN 1 .................................................................................93
5.1. Giải pháp xây dựng cầu vƣợt bằng thép tại nút .................................................93
5.1.1. Lựa chọn vị trí xây dựng cầu thép ..................................................................93
5.1.2. Tính toán bề rộng cần thiết của cầu thép. .......................................................94
5.1.3. Đánh giá mức độ phức tạp và độ nguy hiểm của nút giao khi xây dựng cầu .97
5.2. Sơ lƣợc về giải pháp thi công cầu thép. .............................................................99
5.2.1. Mặt bằng bố trí thi công. .................................................................................99
5.2.2. Bố trí dây chuyền thi công. .............................................................................99
5.2.3. Trình tự thi công............................................................................................100
5.3. Quy mô đầu xây dựng. .....................................................................................102
5.3.1. Thiết kế cầu ...................................................................................................102
5.3.2. Thiết kế đƣờng ..............................................................................................105
5.3.3. Giải pháp thiết kế nút giao ............................................................................106

SVTH: Nguyễn Thị Bích Trâm- QG09

iii

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH QUY HOẠCH GIAO THÔNG

CHƢƠNG 6: TỔ CHỨC PHÂN LUỒNG GIAO THÔNG CHO GIẢI PHÁP XÂY
DỰNG CẦU VƢỢT BẰNG THÉP TẠI NÚT GIAO ............................................107
6.1. Hiện trạng tổ chức giao thông ..........................................................................107
6.2. Phạm vi chiếm dụng rào chắn ..........................................................................112
6.3. Phục vụ giai đoạn thi công cầu thép ................................................................112
6.4. Phục vụ giai đoạn đƣa cầu thép vào khai thác .................................................121
CHƢƠNG 7: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG CÔNG TRÌNH CẦU
VƢỢT BẰNG THÉP ..............................................................................................125
7.1. Khái niệm cơ bản về đánh giá tác động môi trƣờng. .......................................125
7.1.1. Khái niệm ......................................................................................................125
7.1.2. Mục tiêu của ĐTM ........................................................................................125
7.2. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trƣờng ...........................125
7.2.1. Về chất lƣợng môi trƣờng không khí ............................................................125
7.2.2. Về tiếng ồn ....................................................................................................125
7.2.3. Về chất lƣợng môi trƣờng nƣớc ....................................................................126
7.2.4. Về chất thải rắn .............................................................................................126
7.3. Tác động môi trƣờng giai đoạn chuẩn bị mặt bằng. ........................................126
7.4. Tác động môi trƣờng trong giai đoạn thi công. ...............................................126
7.4.1. Nguồn tác động. ............................................................................................126
7.4.2. Đối tƣợng và quy mô chịu tác động ..............................................................127
7.4.3. Đánh giá tác động..........................................................................................127
7.5. Tác động tới môi trƣờng khi dự án hoạt động .................................................132
7.5.1. Nguồn gây tác động. .....................................................................................132
7.5.2. Đối tƣợng chịu tác động. ...............................................................................132
7.5.3. Đánh giá tác động..........................................................................................132
7.6. Các biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trƣờng..................................133
7.6.1. Giai đoạn chuẩn bị mặt bằng.........................................................................133
7.6.2. Giai đoạn thi công .........................................................................................133
7.6.3. Giai đoạn hoạt động ......................................................................................135

SVTH: Nguyễn Thị Bích Trâm- QG09

iv

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH QUY HOẠCH GIAO THÔNG

PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ..............................................................136
1. Kết luận ...............................................................................................................136
2. Kiến nghị .............................................................................................................136
TÀI LIỆU THAM KHẢO.......................................................................................137
PHỤ LỤC ................................................................................................................138

SVTH: Nguyễn Thị Bích Trâm- QG09

v

Tài liệu cùng danh mục Khoa học xã hội

Khóa luận tốt nghiệp Văn hóa du lịch: Tiềm năng phát triển du lịch huyện Bình Giang tỉnh Hải Dương

Khóa luận tốt nghiệp Văn hóa du lịch: Tiềm năng phát triển du lịch huyện Bình Giang tỉnh Hải Dương nhằm tìm ra tiềm năng phát triển du lịch tự nhiên và nhân văn của huyện nhằm thay đổi kinh tế cũng như thúc đẩy nghành du lịch của huyện nói riêng và của tỉnh nói chung,từng bước phát triển hoà nhập với tiền trình phát triển du lịch chung của cả nước.


Luận văn:Xử lý bã khoai mì để làm thức ăn gia súc

Bã khoai mì (bã sắn) được thải ra trong quá trình sản xuất tinh bột khoai mì và tập trung nhiều tại Đồng Nai, Gia Lai, Tây Ninh và Bình Phước. Theo ước tính, một nhà máy chế biến có công suất 30-100 tấn/ ngày thì sẽ sản xuất được 7,5-25 tấn tinh bột, kèm theo đó là 12-48 tấn bã.


Đề tài: " ĐOÀN KẾT DÂN TỘC TRÊN CƠ SỞ ĐỒNG THUẬN XÃ HỘI "

Lịch sử nhân loại nhiều thế kỷ, lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam đã cho thấy giá trị to lớn, ý nghĩa quyết định của đồng thuận xã hội trong việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Trong bài viết này, sau khi làm rõ quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về giá trị và ý nghĩa đó của đồng thuận xã hội trong công cuộc đổi mới đất nước, tác giả đã đề xuất và luận giải tính khả thi của một số giải pháp cho...


Tiểu luận: Kế thừa và phát triển tư tưởng Phật giáo trong quá trình đổi mới ở Việt Nam

Tiểu luận: Kế thừa và phát triển tư tưởng Phật giáo trong quá trình đổi mới ở Việt Nam nhằm trình bày về lý luận chung về quy luật phủ định của phủ định, các đặc trưng của phủ định biện chứng. Kế thừa và phát triển tư tưởng Phật giáo trong quá trình đổi mới ở Việt Nam.


Tiểu luận: Phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần

Tiểu luận với đề tài "Phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần" trình bày về nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần và quan điểm toàn diện của chủ nghĩa Mác - LêNin, thực trạng phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần ở Việt Nam và một số biện pháp.


Tiểu luận: Mối quan hệ giữa cái riêng và cái chung và vận dụng trong quá trình xây dựng kinh tế thị trường ở nước ta

Tiểu luận với đề tài "Mối quan hệ giữa cái riêng và cái chung và vận dụng trong quá trình xây dựng kinh tế thị trường ở nước ta" có nội dung gồm 3 chương: chương 1 cái riêng và cái chung dưới cái nhìn của triết học Macxit, chương 2 cái chung và cái riêng nhìn dưới vấn đề kinh tế Việt Nam và kinh tế thế giới, chương 3 những giải pháp phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam trên cơ sở nguyên lý về cái chung và cái riêng.


Luận văn: Quản lý nhà nước về thị trường rau an toàn trên địa bàn Hà Nội - Thực trạng và giải pháp

Nói đến rau xanh chắc hẳn trong mỗi chúng ta không ai không biết đến. Đó là món ăn không thể thiếu trong mỗi bữa cơm của gia đình người Việt. Rau không chỉ là món ăn giúp bữa cơm ngon hơn mà chúng có vai trò dinh dưỡng đặc biệt quan trọng đối với cơ thể con người. Tuy nhiên, để có thể mua được rau tươi, ngon, an toàn lại không dễ chút nào.


Thuyết trình giáo dục đại học: Singapore nền giáo dục tiên tiến ASEAN

Thuyết trình giáo dục đại học: Singapore nền giáo dục tiên tiến ASEAN nhằm trình bày khái quát đất nước Singapore, quá trình phát triển của nền giáo dục Singapore, cấu trúc hệ thống giáo dục ở Singapore, các vấn đề chung của giáo dục Singapore.


Tiểu luận KTCT: CNH - HĐH nông nghiệp nông thôn

Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận ktct: cnh - hđh nông nghiệp nông thôn', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Đề tài: Nghệ thuật kể chuyện trong Chuyện đời của Tracy Cốc Nhựa của Jacqueline Wilson

Đề tài: Nghệ thuật kể chuyện trong Chuyện đời của Tracy Cốc Nhựa của Jacqueline Wilson được nghiên cứu với mong muốn có thể tìm hiểu, khám phá những giá trị nội dung, thẩm mĩ, nghệ thuật của tác phẩm một cách toàn diện, sâu sắc hơn. Để nắm vững nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu