Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Định danh yếu tố “Thị dân - Bản thể đại diện xã hội” của thành phố trong chiến lược xây dựng và quản lý thương hiệu thành phố tại Việt Nam

Bài viết Định danh yếu tố “Thị dân - Bản thể đại diện xã hội” của thành phố trong chiến lược xây dựng và quản lý thương hiệu thành phố tại Việt Nam trình bày khẳng định mô hình lý thuyết Chỉ số thương hiệu thành phố (CBI) phù hợp cho việc xây dựng thương hiệu của một thành phố, đánh giá tác động nhân tố thị dân trong mô hình Chỉ số thương hiệu thành phố đến việc định danh thương hiệu thành phố,... Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

TẠP CHÍ KHOA HỌC YERSIN

ĐỊNH DANH YẾU TỐ “THỊ DÂN - BẢN THỂ ĐẠI DIỆN
XÃ HỘI” CỦA THÀNH PHỐ TRONG CHIẾN LƯỢC
XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ THƯƠNG HIỆU
THÀNH PHỐ TẠI VIỆT NAM
Ngô Văn Bình*
Title: Identify the role of city
resident determinant for the
strategic city brand management
in Vietnam
Từ khóa: Chỉ số thương hiệu thành
phố, Thị dân - Bản thể đại diện xã
hội, Thương hiệu thành phố.
Keywords: City Brand Index, City
residents and City brand.
Thông tin chung:
Ngày nhận bài: 28/11/2016;
Ngày nhận kết quả bình duyệt:
02/3/2017;
Ngày chấp nhận đăng bài:
06/9/2017.
Tác giả:
* ThS., trường Đại học Ngoại ngữ Tin học Tp. HCM

TÓM TẮT
Bài báo khoa học (1) khẳng định mô hình lý thuyết Chỉ số
thương hiệu thành phố (CBI) phù hợp cho việc xây dựng thương
hiệu của một thành phố, (2) đánh giá tác động nhân tố thị dân
trong mô hình Chỉ số thương hiệu thành phố đến việc định danh
thương hiệu thành phố và (3) đề xuất đặt trọng tâm yếu tố thị
dân - “hồn người” làm nền tảng tiên quyết & chiến lược trong
công tác xây dựng và quản lý thương hiệu thành phố tại Việt
Nam.
ABSTRACT
This scientific paper affirms the importance of city brand
index (CBI.) on city brand management and other related
concepts of city brand, (2) examines the affect of city residents on
the formation and creation of city brands, and (3) typically
argues for the improvement of the quality of the city residents’
aspects on city brand management in Vietnam

ngobinh@huflit.edu.vn

1. Giới thiệu đề tài nghiên cứu
Điều gì có thể mô tả đặc trưng của một
thành phố? Những thành phần nào thiết
lập nên bản sắc thương hiệu của một
thành phố? Phương thức tạo lập, quản lý
thương hiệu một thành phố bắt đầu từ
đâu? Và nhân tố trọng yếu nào thể hiện
chính thống hình ảnh đại diện của một
thành phố?… Dù cách tiếp cận như thế nào
với những vấn đề trên, Philip Kotler và
Alan R. Andreasen (1991) khẳng định phải
“làm tiền đề cho người dân sống tại thành
phố tự hào về những liên tưởng độc đáo,
tỏa sáng mà họ bằng cách nào đó cố gắng

đóng góp những nỗ lực tiềm năng cho
tương lai thành phố”.
Nhận định cốt tủy trên đã, đang và sẽ
gián tiếp định danh, định hệ và định tuyến
đối với yếu tố “Con người” mà cụ thể là nhân
tố “Thị dân” - “Đại diện bản thể xã hội” thành
phố (Cova. B, 1997) là yếu tố trước tiên và
quan trọng nhất để kiến tạo bản sắc và hình
ảnh thương hiệu của một thành phố, có ý
nghĩa lâu dài của việc kiến tạo mô hình
thương hiệu thành phố, mà dựa vào đó có thể
quản lý thương hiệu thành phố.
Nghiên cứu này là phần phân tích mở
rộng nhân tố “Con người - Thị dân” của bài
nghiên cứu tạo lập Mô hình Thương hiệu
Số 03 (10/2017)

49

TẠP CHÍ KHOA HỌC YERSIN

thành phố của tác giả Ngô Văn Bình, 2015,
“Phác thảo luận điểm căn bản về thương hiệu
thành phố và mô hình mẫu thương hiệu
thành phố dựa trên bản sắc hiện hữu”, Tạp
chí Khoa học HUFLIT, Số 3 (28) (10/2016),
tr. 38–48.) với nghiên cứu mẫu với số lượng
cư dân 257 (a self-administered survey of
residents (N = 257), được thực hiện bởi
nhóm sinh viên Đại học Mở Bán công Tp.
HCM tại địa bàn Tp. HCM trong 3 tháng (710/2015) và bổ sung lý luận vai trò người
dân thành phố “đại diện bản thể” thành phố
của lý thuyết hậu hiện đại.
2. Các khái niệm cốt lõi liên quan đến
thương hiệu thành phố
2.1. Thành phố đương đại
Trong kết quả nghiên cứu tạo lập Mô
hình Thương hiệu thành phố của tác giả Ngô
Văn Bình (2016), đã đề cập đến các khái
niệm: Thành phố, bản sắc và hình ảnh thương
hiệu thành phố và các tác nhân quan trọng
trong mô hình Thương hiệu thành phố. Nhấn
mạnh thêm của Brian Crombie (2011):
“Thành phố - tự thân định hình bằng các thiết
kế và vị trí địa lý và môi trường xung quanh.
Thành phố được hình thành và phản ánh bởi
các giá trị văn hóa và tâm lý của bản thân
người dân và tính độc đáo của chính nó”,
thành phố tự thân hàm chứa những phẩm
chất chức năng lý tính và cảm xúc, gồm cả
nhận diện đặc trưng bề ngoài của thành phố,
kinh nghiệm và niềm tin của người dân.

cá nhân trong việc thấu hiểu ý nghĩa của một
đối tượng, nêu bật tinh thần của các sự kiện
xung quanh họ.
Nói cách khác đại diện bản thể xã hội “là
tầm nhìn của thế giới được phát triển bởi các
nhóm người xã hội, tầm nhìn mà phụ thuộc
vào lịch sử của họ, bối cảnh xã hội trong đó
chung quanh họ và những giá trị mà họ tuân
thủ "(Abric, 1996). Vì vậy, nó là một phương
pháp hữu ích để hiểu bản sắc hoặc hình ảnh
của thành phố.
2.3. Thương hiệu thành phố
Hiệp hội Marketing Mỹ quan niệm:
Thành phố có thể được xem như một thương
hiệu với đầy đủ ý nghĩa của nó”, và Castells
(2000), Hankinson (2001, 2004) khắng
định: "Một thành phố là một mạng lưới
phức tạp của các cá nhân, doanh nghiệp,
dịch vụ công cộng, chính quyền địa phương
và quan hệ đối tác với các lợi ích khác nhau
và thường cạnh tranh".
Trong nghiên cứu trước, tác giả đã đóng
góp vào lý thuyết thương hiệu thành phố:
“Thương hiệu thành phố là tập hợp những liên
tưởng độc đáo về thành phố liên quan đến bản
sắc thành phố và hình ảnh đầy mộng tưởng
của bản sắc thành phố thông qua các chiến
lược định vị khác biệt trong tâm trí đối tượng
mục tiêu” (Ngô Văn Bình, 2015) và Simon
Anholt (2003) khẳng định các thành phố luôn
luôn có được thương hiệu, trong ý nghĩa xác
thực nhất của ngôn từ thương hiệu.

2.2. Thị dân - cư dân và cộng đồng xã
hội thành phố

3. Mô hình lý thuyết đương đại về
thương hiệu thành phố

Moscovici (1961, 1984) quan niệm dựa
trên tâm lý học xã hội, bản chất con người:
Thành phố được định nghĩa chủ yếu là đại
diện bởi cư dân và cộng đồng sống trong
thành phố, trong đó yết tố cá nhân của mỗi
một con người - “thị dân - đại diện bản thể xã
hội" đóng vai trò quyết định. Một “đại diện
bản thể xã hội” là một tập hợp các niềm tin,
giá trị và định hướng tình cảm cho phép các

3.1. Luận điểm chính để thực hiện
nghiên cứu
Nghiên cứu thương hiệu thành phố liên
quan hai khái niệm: (1) Khái niệm “bản thể
đại diện xã hội” (Moliner, P. Vidal, J. 2003)
làm nên bản sắc thương hiệu thành phố và
(2) yếu tố cộng đồng đô thị - gắn kết với khái
niệm về "liên kết giá trị" của các sản phẩm,
dịch vụ và đặc biệt thương hiệu thành phố.
Số 03 (10/2017)

50

TẠP CHÍ KHOA HỌC YERSIN

Đặc biệt với yếu tố người dân thành phố
theo Griffiths, (1998), Ashworth, (2002),
Vermeulen, (2002) là vấn đề có tính chất
sống còn tạo lập “bản sắc đặc trưng của thành
phố". Dù có sự đồng thuận rằng một trong
những tài sản quan trọng nhất của thành phố
là sở hữu tính cách và bản sắc địa phương
của người dân, tuy vậy vẫn có lập luận rằng
việc thực hiện marketing tại các thành phố đã
dẫn đến một xu hướng “giống nhau”, “nhạt”
và thiếu “chất”, làm giảm sắc thái yếu tố “thị
dân - bản thể đại diện” của thành phố.
3.2 Mô hình mẫu lý thuyết thương hiệu
thành phố
Chìa khóa đầu tiên và quan trọng nhất
quan niệm thương hiệu thành phố rằng
“thương hiệu toàn diện và nhất quán", rằng
thương hiệu thành phố là “bản thể đại diện”
xác thực, hấp dẫn và đáng nhớ. Granham
(2002) giải thích hình ảnh thương hiệu của
thành phố được nhìn nhận “cái gọi là bức
tranh đầy ý nghĩa của các thành phố” trong
nhận thức của khách hàng mục tiêu.
Thương hiệu thành phố =
Bản sắc thành phố + Hình ảnh
thành phố + Chiến lược Định vị
+ Yếu tố khác
Hình 1. Lý thuyết xây dựng thương hiệu
thành phố tổng quát (Nguồn: Tác giả)
Xây dựng hình ảnh của thành phố được
cảm thức trong suy nghĩ của mọi người là kết
quả truyền thông của bản sắc thương hiệu
thành phố qua các chiến lược định vị xuyên
suốt, liên quan "tổng quy mô tái phát triển cơ
sở vật chất và tinh thần nghệ thuật cộng đồng
thành phố" gồm các chiến lược cảnh quan, các
dự án cơ sở hạ tầng, cơ cấu tổ chức và hành
chính theo Balmer (2002) và hành vi của
thành phố (tầm nhìn của lãnh đạo, chiến lược
phát triển thành phố...) để các bên đóng góp
sự phát triển thành phố.
3.3. Chỉ số bản sắc thương hiệu thành
phố và yếu tố “bản thể đại diện xã hội”
thành phố.

Graham (2002), quan niệm nên ưu tiên
sử dụng “bản sắc thành phố” và "hiệu ứng
tiềm năng của cư dân thành phố" trong xây
dựng thương hiệu thành phố. Graham giải
thích, “các hình ảnh bắt nguồn chỉ có một
phần từ một thực tại vật lý và dựa trên những
định kiến, những ham muốn và những ký ức
được hình thành trong ký ức tập thể". Tổng
luận của Leslie de Chernatony (2002) khẳng
định: "Bản sắc gồm hình ảnh đạo đức, mục
tiêu và các giá trị mà cùng nhau tạo thành bản
chất của cá nhân trong quá trình khác biệt
hóa thương hiệu" và Giáo sư David Aaker
(2003) nhấn mạnh bản sắc thương hiệu “là
một tập hợp các liên tưởng thương hiệu, đại
diện cho những gì thương hiệu tượng trưng
và hàm chứa một lời hứa hẹn”. Bản sắc là một
khái niệm tổng thể mà nối kết các đặc tính
của công ty, các mục tiêu và các giá trị, và
trình bày cảm thức mang tính cá thể mà có
thể giúp phân biệt các tổ chức trong môi
trường cạnh tranh của nó (Kavarvztiz, 2004).
Bản sắc thương hiệu thành phố của giáo
sư nổi tiếng thế giới Simon Anholt (2005)
trình bày trong nội dung cốt lõi Chỉ số thương
hiệu thành phố - City Brand Index (CBI) nhấn
mạnh: (1) Sự hiện diện - “Vị thế thành phố”:
Tất cả về vị thế quốc tế và những gì thành
phố đại diện thời điểm hiện tại. (2) Địa điểm “Vị trí địa lý”: Khai thác nhận thức của người
dân về các khía cạnh vật lý của mỗi thành phố
(cả điều kiện khí hậu). (3) Tiềm năng - “Năng
lực đầu tư”: Các cơ hội kinh tế và giáo dục mà
mỗi thành phố được cho là sẽ mang lại cho du
khách, các doanh nghiệp và người nhập cư.
(4) Hấp lực - “Nhịp sống thành phố”: Sự hấp
dẫn của một lối sống đô thị thi vị, sôi động là
một phần quan trọng của mỗi thành phố sẽ
mang lại cho khách thăm ngắn hạn và cư dân
thành phố. (5) Con người - “Văn hóa và văn
minh”: Cư dân địa phương tạo dựng nên
thành phố, do vậy góc độ này thể hiện cảm
nhận của người ngoài nghĩ về họ (thái độ
người dân cộng đồng, ngôn ngữ và văn hóa,
mức độ an toàn…) và (6) Điều kiện tiên quyết
- “Cơ sở hạ tầng”: Cảm nhận về "những phẩm
Số 03 (10/2017)

51

TẠP CHÍ KHOA HỌC YERSIN

chất cơ bản của thành phố" cả tiêu chuẩn tiện
ích công cộng (trường học, bệnh viện, giao
thông công cộng, cơ sở thể thao,...)
4. Định kiểm Bản sắc thương hiệu
thành phố
4.1. Thành tố chính trong chỉ số
thương hiệu thành phố
Giả thuyết ban đầu của tác giả dựa vào
quan niệm cho rằng "các đối tượng tiếp thị
thành phố là hình ảnh của thành phố, trong đó
lần lượt là điểm khởi đầu” (Parkerson,
Saunders, 2004), tức hình ảnh vừa là mục
tiêu hướng đến và kết quả hình ảnh thương
hiệu lại làm nền tảng bắt đầu bản sắc thương
hiệu thành phố (Hình 2).
Nghiên cứu tập trung vào mối quan hệ
giữa các yếu tố thành phần của bản sắc
thương hiệu thành phố (Burmann và Meffert,
2005), các câu hỏi nghiên cứu tập trung vào
khả năng cần thiết để được điều chỉnh cho
các mô hình mẫu thương hiệu thành phố dựa
trên bản sắc thành phố. Những câu hỏi cốt
lõi: (1) Bản chất Thương hiệu thành phố? (2)
Vai trò Chỉ số thương hiệu thành phố trong
xây dựng thương hiệu thành phố ? và (3) Mối
tương quan giữa các nhân tố cốt lõi trong Chỉ
số thương hiệu như thế nào và đặc biệt phân
tích sâu nhân tố thị dân - đại diện bản thể xã
hội thành phố với thương hiệu thành phố?
Nghiên cứu tập trung vào mối quan hệ
giữa các yếu tố thành phần của bản sắc
thương hiệu thành phố (Burmann và Meffert,
2005), các câu hỏi nghiên cứu tập trung vào
khả năng cần thiết để được điều chỉnh cho
các mô hình mẫu thương hiệu thành phố dựa
trên bản sắc thành phố.
Những câu hỏi cốt lõi: (1) Bản chất
Thương hiệu thành phố?, (2) Chỉ số thương
hiệu thành phố trong xây dựng thương hiệu
thành phố? và (3) Phân tích đóng góp quan
trọng nhân tố thị dân - “đại diện bản thể xã
hội” trong Chỉ số thương hiệu thành phố - là
nhân tố khởi đầu xây dựng thương hiệu
thành phố?

Bản sắc thương hiệu thành phố = α + β1
Sự hiện diện + β2 Địa điểm + β3 Tiềm năng +
β4 Hấp lực + β5 Con người + β6 Điều kiện
tiên quyết + u (biến nghiên cứu khác)
α = Hệ số góc
β1 Sự hiện diện = β1(Vị thế thành phố hiện
tại)
β2 Địa điểm = β2(Vị trí địa lý)
β3 Tiềm năng = β3 (Năng lực tiếp nhận đầu
tư)
Β4 Hấp lực = β4 (Nhịp sống thành phố & lối
sống )
Β5 Con người = β5 (Thị dân, văn hóa & văn
minh cộng đồng)
Β6 Điều kiện tiên quyết = β6 (Cơ sở hạ tầng)
u = phần dư (các biến phụ thuộc khác)
Hình 2. Mô hình lý thuyết chỉ số thương
hiệu thành phố. (Nguồn: Simon Alholt, City
Brand Index, 2005)
4.2. Thiết kế đề tài & phương pháp
nghiên cứu
4.2.1. Nghiên cứu định tính
Thực hiện nghiên cứu khám phá - các
cuộc phỏng vấn sâu với mô hình lý thuyết với
các thang đo liên quan đến các khái niệm cốt
lõi thương hiệu thành phố, bản sắc thương
hiệu thành phố để thiết kế thang đo điều
chỉnh, bổ sung thông qua thảo luận nhóm sơ
bộ phù hợp với thị trường Việt Nam và điều
chỉnh thang đo. Các biến thành tố phụ của Chỉ
số thương hiệu thành phố sẽ đưa vào câu hỏi
nghiên cứu định lượng chính thức phát triển
quy mô đo lường được sử dụng trong nghiên
cứu định lượng.
4.2.2. Nghiên cứu định lượng
Quá trình thu thập bảng câu hỏi của
tác giả tổng cộng được 200 bảng câu hỏi
hợp lệ trên tổng số 257 bảng câu hỏi phát
Số 03 (10/2017)

52

TẠP CHÍ KHOA HỌC YERSIN

hành. Các biến đo lường trên thang đo
Likert với 5 cấp độ điểm (từ 1: Hoàn toàn
không đồng ý đến 5: Hoàn toàn đồng ý).
Các phương pháp hệ số tin cậy Cronbach’s
Alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA)
và khắng định (CFA), được xử lý số liệu với
phần mềm SPSS. Các số liệu thống kê được
66% 20 - 25 tuổi, 27.5% 26 - 40 tuổi, nữ
48.5% nam và 51.5% là nữ giới (Bảng 1).
Hoạt động khảo sát chủ yếu phỏng vấn
trực tiếp tại các khu vực trung tâm của
TPHCM, gồn nam và nữ tuổi từ 20 đến trên
55, thuộc nhiều thành phần kinh tế, thời
gian 4 tháng (từ tháng 7 - 10/2015).

4.2.2.1. Phân tích nhân tố lần 2
Để đảm bảo độ tin cậy thang đo trong
trong phân tích nhân tố biến độc lập lần 2 với
thống kê mô tả những câu hỏi liên quan đến
các biến và nhóm tiêu chí cơ bản từ các câu hỏi
liên quan. Kết quả có hệ số KMO là 0.877 > 0.5
do vậy nội dung bảng câu hỏi có độ tin cậy
tương đối cao, phân tích nhân tố phù hợp với
nghiên cứu khoa học và bảng giá trị Sig = 0 <
0.05, thể hiện các biến có tương quan trong
tổng thể. % tích lũy của cột Initial Eigenvalues
trong bảng Total Variance Explained là 63.693
% và mức Eigenvalues bằng 1.077>1 . Do đó
kết quả có 5 nhân tố được phân tích đại diện
cho 63.693% toàn bộ dữ liệu.

Đặc điểm dữ liệu thống kê

Bảng 2.1: Kết quả Trị số KMO và kiểm
định Bartlett có Sig. = 0.0

Bảng 1: Thống kê nghiên cứu
Age (Độ
tuổi)

KMO and Bartlett's Test
Percent

Frequency

Valid

Valid Cumulative
Percent Percent

Kaiser-Meyer-Olkin Measure
of Sampling Adequacy.

20 - 25 tuổi 132

66.0

66.0

66.0

26 - 40 tuổi

55

27.5

27.5

93.5

41 - 55 tuổi

6

3.0

3.0

96.5

Trên 55 tuổi

7

3.5

3.5

100.0

Total

200

100.0

100.0

Bartlett's Test of
Sphericity

.877

Approx.
Chi-Square

2442.995

df

325

Sig.

.000

(Nguồn: Tác giả)
Bảng 2.2: Kết quả Trị số KMO và kiểm định Bartlett có Sig. = 0.0
Total Variance Explained
Component

Initial Eigenvalues
Total

Extraction
Sums
Squared Loadings

of Rotation Sums of Squared
Loadings

% of
Cumu% of
Cumu% of Cumulative
Total
Total
Variance lative %
Variance lative %
Variance
%

1

8.565 32.940

32.940 8.565

32.940

32.940 3.418

13.147

13.147

2

2.575

9.904

42.845 2.575

9.904

42.845 3.048

11.724

24.871

6

1.077

4.140

63.693 1.077

4.140

63.693 2.356

9.061

63.693

26

.179

.689

100.000

Extraction Method: Principal Component Analysis.
(Nguồn: Tác giả)
Số 03 (10/2017)

53

Tài liệu cùng danh mục Kế hoạch kinh doanh

Tài liệu Ba bước giúp doanh nghiệp khởi động một ý tưởng kinh doanh thắng lợi

Phát triển một ý tưởng kinh doanh có nghĩa là phải xây dựng được một viễn cảnh, đánh giá các điểm mạnh của bạn và xác định được thị trường cần gì. "Ba bước giúp doanh nghiệp một ý tưởng kinh doanh thắng lợi" sau đây sẽ giúp bạn khởi động. Chúc bạn thành công.


Valuation maximizing corporate value phần 8

Tuy nhiên, nó không phải là không phổ biến để buộc một mục tiêu hoàn thành của người khác, do đó vẫn còn có một yếu tố thời gian, nhưng một cách gián tiếp. Cuối cùng, một mục tiêu tốt là khả thi.


Những cách khiến doanh nghiệp "sụm" sớm

1. Ngay từ khi mới thành lập, các thành viên đã không nỗ lực để xây dựng và phát triển công ty, không nghĩ đến lợi ích lâu dài, đặc biệt là khi có những lợi ích trước mắt thường thì “xem mặt mà bắt hình dong” với đa số khách hàng, nhiều khi bắt “chẹt” được thì họ cứ làm, vì vậy có những khách hàng giao dịch với giá rất cao. Quá coi trọng lợi nhuận, bất kể một công việc gì đều phải tính có lợi cho mình thì công ty mới làm (là một doanh nghiệp...


Real Analysis with Economic Applications - Chapter D

Chapter D Continuity I This chapter provides a basic introduction to the theory of functions in general, and to that of continuous maps between two metric spaces in particular. Many of the results that you have seen in your earlier studies in terms of real functions on R are derived here in the context of metric spaces.


Lập Kế hoạch kinh doanh: Phân tích thị trường - Phần 4

Phần 4 tôi giới thiệu với bạn đọc về phân tích thị trường và yếu tố cạnh tranh. Mục đích của phần này là cung cấp cho người đọc một bản phân tích về môi trường kinh doanh của doanh nghiệp, qua đó có thể đánh giá các phần khác của bản kế hoạch trong một môi trường thực tiễn.


Creating the project office 29

Creating the project office 29. This is a book about improving organizational performance by implementing a project office system that develops project management as a core competency and thus adds value to the organization. A project office consists of a team dedicated to improving the practice of project management in the organization. The improvement in organizational performance is achieved by obtaining more value from projects, making project management a standard management practice, and then moving the organization toward the enterprise project management concept....


Cách đơn giản để tạo nên sự khác biệt cho doanh nghiệp

Một số công ty thành công nhất thế giới đã tạo nên dấu ấn bằng cách làm nổi bật những năng lực đặc thù của họ. Chẳng hạn, khi nói đến FedEx, khách hàng có thể nghĩ ngay đến cam kết giao hàng “qua đêm là đến”. Nhãn hiệu Domino’s Pizza hứa hẹn giao bánh pizza nóng cho khách hàng trong vòng 30 phút sau khi đặt hàng. Burger King để cho khách hàng có thể thưởng thức các món ăn nhanh tùy thích bằng khẩu hiệu “have it your way” (tạm dịch: Hãy ăn theo cách của bạn). Nói...


Kế hoạch kinh doanh và chiến lược marketing

Đặt lợi nhuận trên khách hàng, không có mục tiêu kinh doanh cũng như xác định khách hàng mục tiêu, kinh doanh dựa trên cảm tính, chưa phân tích rõ điểm mạnh, điểm yếu, nguy cơ và thách thức, Chưa có chiến lược marketing, chưa có kế hoạch vận hành, tài chính, thực hiện.


The Strategic Management Process

The importance of strategy and why it matters to organizations The key roles of vision, mission, and goals in shaping an organization’s future The four stages of the strategic management process The concept of a SWOT analysis The concepts of corporate and business strategies The central role of ethics in strategy The different stakeholders of an organization


Gia công - giải pháp hay bất cập

Những bất cập... Gia công đáp ứng được nhiều lĩnh vực sản xuất: nước mắm, café, kem và đặc biệt là các mặt hàng thủy sản đông lạnh. Gia công không những diễn ra trong nước mà đã đạt đến gia công cho nước ngoài. Nhưng việc quản lý chất lượng hàng gia công chưa hề là vấn đề dễ dàng. Nếu việc quản lý hàng gia công không chặt chẽ sẽ dẫn đến sự suy giảm uy tín của công ty và trở thành vấn đề bất cập. Bên cạnh những biện pháp: chọn đối tác tin cậy, cử...


Tài liệu mới download

Tài liệu học autocad plant 3d
 • 02/07/2013
 • 86.649
 • 559

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Vòng đời sản phẩm
 • 04/04/2016
 • 11.528
 • 740

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu