Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Dịch vụ khác của ngân hàng thương mại

Một số khái niệm: Tỷ giá = Exchange Rate: “Tỷ giá là giá cả của một đồng tiền được biểu thị thông qua một đồng tiền khác” Ngọai tệ: là tiền của quốc gia này được lưu thông trên thị trường quốc gia khácĐánh giá tài liệu

4.9 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Dịch vụ khác của ngân hàng thương mại Dịch vụ khác của ngân hàng thương mại dịch vụ ngân hàng thương mại, bài giảng ngân hàng thương mại, nghiệp vụ ngân hàng, ngân hàng thương mại, lưu thông tiền tệ
4.9 5 1591
 • 5 - Rất hữu ích 1.476

 • 4 - Tốt 115

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. CHƯƠNG 7. DỊCH VỤ KHÁC CỦA NHTM 1 7.1. TỔNG QUAN NGHIỆP VỤ KINH DOANH NGOẠI TỆ 7.2. KINH DOANH NGOẠI TỆ VỚI KHÁCH HÀNG NỘI ĐỊA 7.3. KINH DOANH NGOẠI TỆ TRÊN THỊ TRƯỜNG QUỐC  TẾ  7.4 CHO THUÊ TÀI CHÍNH 7.5. NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH NH (BANK GUARANTEE) 7.6. QUI TRÌNH NGHIỆP VỤ BẢO  LÃNH 7.7. CÁC NGHIỆP VỤ KINH DOANH CHỨNG KHOÁN 7.8. CÁC DỊCH VỤ KINH DOANH KHÁC 10/25/2008 7:35 AM 8/21/13
 2. 7.1. Tổng quan về nghiệp vụ kinh doanh  ngo2 i tệ ạ o 7.1.1 Các loại nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ o 7.1.2  Tổ  chức  hoạt  động  kinh  doanh  ngoại  tệ  của  ngân hàng o 7.1.3 Rủi ro trong kinh doanh ngoại tệ 10/25/2008 7:35 AM 8/21/13
 3. 7.1. Tổng quan về nghiệp vụ kinh doanh  ngo3 i tệ ạ o Một số khái niệm: o Tỷ  giá  =  Exchange  Rate:  “Tỷ  giá  là  giá  cả  của  một  đồng  tiền  được  biểu  thị  thông  qua  một  đồng tiền khác” o Ngọai  tệ:  là  tiền  của  quốc  gia  này  được  lưu  thông trên thị trường quốc gia khác 10/25/2008 7:35 AM 8/21/13
 4. 7.1. Tổng quan về nghiệp vụ kinh doanh  ngo4 i tệ ạ o Tại  Việt  Nam:  Khái  niệm  ngoại  hối  được  quy  định  tại    Điều  4,  khoản  1  trong  Pháp  lệnh  số  28/2005/PL­UBTVQH11,  ngày  13/12/2005  của  ủy ban Thường vụ Quốc hội.  o Thị trường ngoại hối:  o The Foreign Exchange Market = FOREX = FX o Nơi  mua  bán  (không  phải  đi  vay  và  cho  vay)  các  đồng  tiền  khác  nhau  Ł Giá  cả  trên  thị    trường là tỷ giá. 10/25/2008 7:35 AM 8/21/13
 5. (1). Tỷ giá hối đoái 5 Cách viết đầy đủ USD/VND = 16520/16550 Yết giá Định giá TG mua TG bán Bid rate Ask rate NH mua USD bán VND NH bán USD mua VND NH mua và bán đồng Yết Giá 10/25/2008 7:35 AM 8/21/13
 6. (1). Tỷ giá hối đoái 6 Cách viết tắt USD/VND = 16520/50 10/25/2008 7:35 AM 8/21/13
 7. (2). Tỷ giá chéo 7 o Tỷ  giá  giữa  hai  đồng  tiền  bất  kỳ  được  xác  định  thông  qua  đồng  tiền  thứ  3  (đồng  tiền  trung  gian)  gọi là tỷ giá chéo. o Trên  thị  trường  hối  đoái,  theo  thông  lệ  tất  cả  các  đồng tiền đều được yết tỷ giá với USD. o Vì vậy, với những đồng tiền không được yết giá trực  tiếp với nhau, phải dùng phương pháp tính chéo  để  xác định tỷ giá. 10/25/2008 7:35 AM 8/21/13
 8. (2). Tỷ giá chéo 8 1. Hai  đồng  tiền  ở  vị  trí  đồng  định  giá  so  với  đồng trung gian o. Vd1:  USD/JPY = 104,22 /107,39 USD/VND= 16.572/16.582 o Tỷ giá mua: JPY/VND = 16.572/107,39 = 154,3160 o Tỷ giá bán : JPY/VND = 16.582/104,22 = 159,1057   Tỷ giá mua JPY/VND = min (USD/VND)/max(USD/JPY) Tỷ giá bán JPY/VND = max (USD/VND)/min(USD/JPY) 10/25/2008 7:35 AM 8/21/13
 9. (2). Tỷ giá chéo 9 2. Tỷ giá tính chéo của 2  đồng tiền  ở vị trí yết giá  so với đồng thứ 3 (tt) o Vd2:   EUR/DEM = 2,1231/54 USD/DEM = 1,6923/42        Tỷ giá mua EUR/USD = 2,1231/1,6942 = 1,2532 o Tỷ giá bán EUR/USD = 2,1254/1,6923 = 1,2559 Tỷ giá mua EUR/USD = min (EUR/DEM)/(USD/DEM) Tỷ giá bán EUR/USD = max (EUR/DEM)/(USD/DEM) 10/25/2008 7:35 AM 8/21/13
 10. (2). Tỷ giá chéo 10 3. Một đồng nằm ở vị trí yết giá, một đồng nằm  ở vị trí định giá so với đồng trung gian o Vd3:  GBP/USD = 1,6254/1,6260       USD/JPY  = 104,24/106,35 o Tỷ giá mua: GBP/JPY = 1,6254 x 104,24= 169,4317 o Tỷ giá bán : GBP/JPY =  1,6260 x 106,35 = 172,9251 Tỷ giá mua GBP/JPY = min (GBP/USD) x (USD/JPY) Tỷ giá bán GBP/JPY = max (GBP/USD) x (USD/JPY) 10/25/2008 7:35 AM 8/21/13
 11. Ví dụ 11 o Giả sử rằng không có phí giao dịch. các tỷ giá tại : o New York :  GBP/USD = 1,4110 /1,4120 o Paris :  USD/EUR = 0,9970 /0,9980 o London :             EUR/GBP = 0,7198/0,7202 o Bạn có thể kiếm lợi nhuận như thế nào từ các tỷ  giá này  nếu bạn có 100.000 USD?  10/25/2008 7:35 AM 8/21/13
 12. 12 o Một  người  cần  mua  100.000  USD  tại  ngân  hàng.  Tỷ  giá  tại  ngân  hàng  niêm  yết  như  sau: EUR/USD: 1,2245/60. Tính số tiền EUR  người đó cần để mua lượng USD trên. 10/25/2008 7:35 AM 8/21/13
 13. 13 o Tại thời điểm T ta có thông tin : o Zurich : GBP/CHF = 2.2580 ­ 2.2586 o London : GBP/SGD = 3.1180 ­ 3.1195 o Singapore : CHF/SGD = 1.3810 ­ 1.3816 o Yêu  cầu  kinh  doanh  “arbitrage”  với  100  triệu GBP 10/25/2008 7:35 AM 8/21/13
 14. 7.1.1 Các loại nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ 14 o Hầu  hết  các  NHTM  ở  Việt  Nam  đều  có  hoạt  động  kinh doanh ngoại tệ: gồm kinh doanh trên ngoại tệ  thị trường quốc tế và kinh doanh ngoại tệ với khách  hàng nội địa. o Các loại giao dịch kinh doanh ngoại tệ:  1. Giao  dịch  giao  ngay  ngoại  tệ  (currency  spot  transactions).  2. Giao  dịch  kỳ  hạn  ngoại  tệ  (currency  forward  transactions).  3. Giao  dịch  hoán  đổi  ngoại  tệ  (currency  swaps  transactions)  4. Giao  dịch  tương  lai  ngoại  tệ  (currency  future  10/25/2008 7:35 AM 8/21/13
 15. 7.1.2. Tổ chức hoạt động kinh doanh ngoại  tệ của ngân hàng 15 o Kinh doạnh ngoại tệ là nghiệp vụ mua và bán ngoại  tệ, đặc biệt là các doanh nghiệp XNK. o NH có thu nhập “phi tín dụng”. o Nhân viên phòng kinh doanh ngoại tệ, tùy theo mục  đích kinh doanh có thể đóng vai trò  o nhà kinh doanh (dealer) o nhà môi giới (broker) o nhà đầu cơ (speculator) o nhà kinh doanh chênh lệch giá (arbitrageur). 10/25/2008 7:35 AM 8/21/13
 16. 7.1.3 Rủi ro trong kinh doanh ngoại tệ 16 o Kinh  doanh  ngoại  tệ  nói  chung  là  một  hoạt  động  rủi ro (rủi ro tỷ giá), ngoại trừ hoạt động môi giới  và kinh doanh chênh lệch giá.  o Khi NH mua vào nhiều hơn bán ra một loại ngoại  tệ  nào  đó,  chẳng  hạn  EUR  ­>  NH  ở  trạng  thái  dương  đồng  EUR  =>  rủi  ro  EUR  giảm  giá  trong  tương lai o Ngược lại, khi NH bán EUR ra nhiều hơn mua vào  thì ngân hàng ở trạng thái âm EUR => rủi ro EUR  lên giá trong tương lai. o NH quyết định  ­>  hoặc  là  tiếp  tục  ở  trạng  thái  mất  cân  bằng  đó  để  đầu cơ.  ­> hoặc tìm cách cân bằng trạng thái ngoại tệ để tránh  10/25/2008 7:35 AM 8/21/13
 17. 7.2. KINH DOANH NGOẠI TỆ VỚI KHÁCH HÀNG NỘI ĐỊA 17 7.2.1. Tổ chức giao dịch 7.2.2. Lựa chọn khách hàng tiềm năng 7.2.3. Các loại hình kinh doanh ngoại tệ trong nội  địa của  NHTM 7.2.3.1  Giao  dịch  giao  ngay  ngoại  tệ  (currency  spot  transactions) 7.2.3.2  Giao  dịch  kỳ  hạn  ngoại  tệ  (currency  forward  transactions) 7.2.3.3.  Giao  dịch  hoán  đổi  ngoại  tệ  (currency  swaps  transactions) 7.2.3.4.  Giao  dịch    hợp    đồng  ngoại  tệ  tương  lai  (currency future transactions) 7.2.3.5. Giao dịch hợp đồng quyền chọn 10/25/2008 7:35 AM 8/21/13
 18. 7.2.1. Tổ chức giao dịch 18 o Phòng kinh doanh ngoại tệ của NHTM: ­> mua hoặc bán ngoại tệ với khách hàng ­>  giao  dịch  thông  qua  điện  thoại  hoặc  trực  tiếp  giao dịch.  o Khách hàng có thể  điện thoại ­> hỏi tỷ giá ­>  đặt  lệnh  mua  hoặc  bán  ­>  đến  NH  xác  nhận  giao  dịch  và thực hiện hợp đồng mua bán. 10/25/2008 7:35 AM 8/21/13
 19. 7.2.2. Lựa chọn khách hàng tiềm năng 19 o NH chủ yếu giao dịch với các DN có kinh doanh XNK.  o NH mua ngoại tệ tiền mặt với khách hàng cá nhân.  o NH bán ngoại tệ cho khách hàng cá nhân khi khách hàng  xuất trình nghiệp vụ được mua ngoại tệ.  o NH giao dịch mua bán ngoại tệ tiền mặt chiếm tỷ trọng  nhỏ ­> chỉ bàn đến mua bán ngoại tệ chuyển khoản. o Khách  hàng  tiềm  năng:  DN  có  hoạt  động  XNK  ­>  bán  ntệ  do  XK  hàng  hóa,  mua  ntệ  thanh  toán  NK;  ngoài  ra  còn  mua  bán  ngoại  tệ  kỳ  hạn  hoặc  quyền  chọn để phòng ngừa rủi ro tỷ giá.  10/25/2008 7:35 AM 8/21/13
 20. 7.2.2. Lựa chọn khách hàng tiềm năng 20 o Trong  tương  lai  khi  thị  trường  ngoại  hối  Việt  Nam  phát  triển  và  được  tự  do  hóa  hơn  ­>  NHTM  mua  bán ngoại tệ  để phục vụ cho nhu cầu tích lũy hoặc  đầu cơ.  10/25/2008 7:35 AM 8/21/13

Tài liệu cùng danh mục Ngân hàng - Tín dụng

UCP 600 - Bản quy tắc thực hành thống nhất mới về tín dụng chứng từ

UCP là viết tắt của “The Uniform Custom and Practice for Documentary Credits” (Quy tắc thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ). Bản UCP đầu tiên được ICC phát hành từ năm 1933 với mục đích khắc phục các xung đột về luật điều chỉnh tín dụng chứng từ giữa các quốc gia bằng việc xây dựng một bản quy tắc thống nhất cho hoạt động tín dụng chứng từ. Theo đánh giá của các chuyên gia, UCP là bản quy tắc (thông lệ quốc tế) tư nhân thành công nhất trong lĩnh vực thương mại. Ngày nay,......


Ebook Money, banking, and the financial system: Part 1

(BQ) Part 1 book "Money, banking, and the financial system" has contents: Introducing money and the financial system, money and the payments system, interest rates and rates of return, determining interest rates, the risk structure and term structure of interest rates, the stock market, information, and financial market efficiency,...and other contents.


Working Paper Series no 1096 / September 2009: The determinants of Bank capital structure

First, standard cross-sectional determinants of firms’ capital structures also apply to large, publicly traded banks in the US and Europe, except for banks close to the minimum capital requirement. The sign and significance of the effect of most variables on bank capital structure are identical to the estimates found for non-financial firms. This is true for both book and market leverage, Tier 1 capital, when controlling for risk and macro factors, for US and EU banks examined separately, as well as when examining a series of cross-sectional regressions over time. ...


Mối liên hệ giữa chính sách tiền tệ và ổn định tài chính trong nền kinh tế hiện đại

Mời các bạn tham khảo bài viết Mối liên hệ giữa chính sách tiền tệ và ổn định tài chính trong nền kinh tế hiện đại sau đây để nắm bắt được những nội dung về tầm quan trọng của mục tiêu ổn định tài chính trong hoạt động của các NHTW thế giới, mối quan hệ giữa ổn định tài chính và CSTT và một số nội dung khác.


BANK OF GHANA - NOTICE TO BANKS, NON-BANK FINANCIAL INSTITUTIONS AND THE GENERAL PUBLIC

As f iscal agents of the United States, the Reserve Banks function as the U.S. government’s bank and perform a variety of services for the Treasury, other government agencies, government-sponsored enterprises, and some international organizations. Often the f iscal agent services performed by the Reserve Banks are the same, or similar to, services that the Reserve Banks provide to the banking system. Services performed for the Trea- sury include maintaining the Treasury’s bank account; processing pay- ments; and issuing, safekeeping, and transferring securities. Fiscal services performed for other entities are generally securities-related. The Treasury and other entities reimburse the...


TÍN DỤNG NGÂN HÀNG PHẦN 2- QUY TRÌNH TÍN DỤNG

Quy trình tín dụng là tổng hợp các nguyên tắc, quy định của ngân hàng trong việc cấp tín dụng đối với khách hàng, bao gồm các công việc theo một trình tự nhất định kể từ khi bắt đầu cho đến khi chấm dứt quan hệ tín dụng. Đây là một quá trình bao gồm nhiều giai đoạn mang tính chất liên hoàn, theo một trật tự nhất định, đồng thời có quan hệ chặt chẽ và gắn bó với nhau.


INFLATION-LINKED BONDS FROM A CENTRAL BANK PERSPECTIVE

The prospect of Stability Bonds could potentially alleviate the current sovereign debt crisis, as the high-yield Member States could benefit from the stronger creditworthiness of the low-yield Member States. Even if the introduction of Stability Bonds could take some time (see Section 2), prior agreement on common issuance could have an impact on market expectations and thereby lower average and marginal funding costs for those Member States currently facing funding pressures. However, for any such effect to be durable, a roadmap towards common bonds would have to be accompanied by parallel commitments to stronger economic governance, which would guarantee...


Hoạt động tín dụng trung dài hạn tại ngân hàng thương mại

Khái niệm Khái niệm và phân loại tín dụng Khó có thể đưa ra một định nghĩa rõ ràng về tín dụng. Vì vậy tuỳ theo góc độ nghiên cứu mà ta có thể xác định nội dung của thuật ngữ này.


Đồng Nhân dân tệ giảm giá và những tác động tới nền kinh tế Việt Nam

Sự kiện Trung Quốc phá giá đồng nhân dân tệ ở mức 4,6% vừa qua đã khiến cho thị trường tài chính toàn cầu, trong đó có Việt Nam, bị chao đảo. Để ứng phó với những biến động này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng đã có các động thái điều chỉnh tỷ giá VND/USD thêm 1%, đồng thời nới biên độ giao dịch tỷ giá từ +/- 1% lên +/- 3%. Mặc dù vậy, phía trước vẫn còn nhiều thách thức và hàng loạt các vấn đề đang được đặt ra…


Inclusive Green Growth The Pathway to Sustainable Development

An infrastructure bank would also help overcome the many problems associated with the annual appropriations process and could provide the types of financial assistance that are most useful for infrastructure projects. By providing long-term loans and loan guarantees, the new bank would make year-to-year federal support significantly more predictable. Short-line railroad owners could hire employees, and clean energy operations could plan for expansion without being constrained by the uncertainty of not knowing whether the critical federal loan programs that support them will exist in a year’s time. Additionally, by building delayed-repayment mechanisms into these loans, many crucial projects could be undertaken...


Tài liệu mới download

Tài liệu học autocad plant 3d
 • 02/07/2013
 • 86.649
 • 559

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Ngân hàng thương mại
 • 17/08/2013
 • 45.972
 • 393

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu