Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Đề thi Trắc nghiệm - Luật Chứng khoán

Người thâu tóm khi thực hiện giao dịch chào mua công khai, phải đáp ứng yêu cầu sau:Hủy chào mua thâu tóm khi khối lượng chào bán vượt khối lượng chào mua Thực hiện đồng thời chào mua công khai và không thông qua khớp lệnh tại trung tâm giao dịch chứng khoánĐánh giá tài liệu

4.5 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Đề thi Trắc nghiệm - Luật Chứng khoán Đề thi Trắc nghiệm - Luật Chứng khoán Luật chứng khoán, Đề thi luật chứng khoán, Trắc nghệm luật chứng khoán, Tự luận luật chứng khoán, Tài liệu luật chứng khoán, Ôn tập luật chứng khoán
4.5 5 1521
 • 5 - Rất hữu ích 808

 • 4 - Tốt 713

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. Đề thi Trắc nghiệm - Luật Chứng khoán 1. Người thâu tóm khi thực hiện giao dịch chào mua công khai, phải đáp ứng yêu cầu sau: Thực hiện đồng thời chào Hủy chào Đặt giá Báo cáo Thực hiện mua công khai mua thâu tóm chào mua thấp UBCKNN ít nhất chào mua không và không khi khối lượng hơn giá đóng a , c và 10 ngày làm việc dưới 30 ngày và thông qua chào bán vượt cửa trên trung d trước khi chào không quá 60 khớp lệnh tại khối lượng tâm giao dịch mua ngày trung tâm giao chào mua ck dịch chứng khoán 2. Khi phá sản, giải thể công ty, người nắm giữ trái phiếu sẽ được hoàn trả: Trước các Trước các Sau các cổ đông nắm khoản vay có thế Trước các khoản vay có Trước các giữ cổ phiếu chấp và các khoản sau thuế thế chấp và các khoản thuế ưu đãi và cổ khoản phải trả khoản phải trả đông phổ thông 3. Một trong những điều kiện để niêm yết trái phiếu doanh nghiệp là: Là công ty Là công ty Là công ty cổ phần, công cổ phần, công ty cổ phần, công ty ty TNHH, TNHH, DNNN, TNHH, DNNN, DNNN, doanh có vốn điều lệ đã có vốn điều lệ đã nghiệp tư nhân Không câu góp tại thời điểm góp tại thời điểm có vốn điều lệ nào đúng xin phép niêm xin phép niêm đã góp tại thời yết từ 10 tỷ đồng yết từ 5 tỷ đồng điểm xin phép trở lên trở lên niêm yết từ 10 tỷ đồng trở lên 4. Hội đồng quản trị, ban Giám Đốc, ban kiểm soát của cty niêm yết phải nắm giữ: Ít nhất Ít nhất Ít nhất 20% 50% vốn cổ 30% vốn cổ Ít nhất 20% vốn cổ phần của phiếu do mình phiếu do mình vốn cổ phần của cty trong vòng 3 sở hữu trong 3 sở hữu trong 3 cty năm kể từ ngày năm kể từ ngày năm kể từ niêm yết niêm yết ngày niêm yết 5. Tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết công bố thông tin bất thường trong thời gian:
 2. 24 tiếng kể 10 tiếng kể 30 tiếng kể 44 tiếng kể từ khi sự kiện từ khi sự kiện từ khi sự kiện từ khi sự kiện xảy ra xảy ra xảy ra xảy ra 6. Đại diện giao dịch của thành viên được phép sửa lỗi giao dịch khi: Phát hiện nhập sai lệnh khi lệnh gốc chưa Không Phát hiện được khớp và được phép sửa nhập sai lệnh và phải xuất trình lỗi khi nhập sai lệnh gốc chưa lệnh gốc và được lệnh trong mọi khớp trung tâm giao trường hợp dịch ck chấp thuận 7. Biên độ giao động giá trên TTCK VN do: Giám đốc Bộ trưởng bộ Chủ tịch Thống đốc trung tâm giao tài chính quy UBCKNN quy ngân hàng nhà dịch ck quy định định nước quy định định 8. Doanh nghiệp được quyền phát hành ck theo quy định của pháp luật là: I. Công ty cổ phần II. Công ty TNHH III. Công ty nhà nước IV. Công ty hộ danh V. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Chỉ 1,3 và Chỉ 1 và 2 Chỉ 1,2 và 3 Tất cả 5 9. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ đối với cổ phiếu của công ty niêm yết được thực hiện khi: Báo cáo Báo cáo Báo cáo Báo cáo bằng văn bản bằng văn bản bằng văn bản cho bằng văn bản cho và trung tâm Không và trung tâm trung tâm giao trung tâm giao giao dịch ck cần báo cáo giao dịch ck dịch ck sau khi dịch ck ngay sau chấp thuận tối với trung tâm chấp thuận thực hiện giao khi thực hiện thiểu 10 ngày giao dịch ck trước 3 ngày dịch 10 ngày giao dịch trước ngày giao dịch giao dịch 10. Phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng bao gồm: Chào bán Phát hành Phát hành Tất cả các thêm cổ phiếu để thêm cổ phiếu để thêm cổ phiếu câu trên
 3. tăng vốn trả cổ tức thưởng 11. Việc phát hành ck nào dưới đây không thuộc diện điều chỉnh của Nghị định 144/CP về CK và TTCK: CP doanh CK của các Chứng chỉ nghiệp nhà nước Cả a và b tổ chức tín dụng quỹ đầu tư cổ phần hóa 12. Thời gian cam kết nắm giữ ít nhất 50 % cp do mình sở hữu kể từ thời điểm niêm yết của thành viên hội đồng quản trị, ban Giám Đốc, ban kiểm soát của các công ty niêm yết là: 1 năm 2 năm 3 năm 4 năm 13. Trái phiếu phát hành ra công chúng có thể là: Trái phiếu có Trái phiếu Trái phiếu hoặc không có có kèm chứng Tất cả chuyển đổi đảm bảo quyền 14. Phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng là: Không Chào bán sơ Chào bán thứ Cả hai phương án nào cấp lần đầu cấp lần đầu phương án trên đúng 15. So với Nghị định 48/CP , tiêu chuẩn niêm yết cổ phiếu theo quy định tại Nghị định 144/CP có giảm nhẹ về: Số lượng cổ Tỷ lệ ra Vốn điều lệ đông ngoài tổ Cả a và b công chúng chức phát hành 16. Nhà đầu tư được phép: Không Đặt lệnh Đặt lệnh được đặt lệnh mua và bán 1 mua và bán 1 mua và bán 1 loại cổ phiếu loại cổ phiếu loại cổ phiếu trong lần khớp trong ngày giao trong ngày lệnh dịch giao dịch 17. Tổ chức nào sau đây phải có nghĩa vụ công bố thông tin về chứng chỉ quỹ đầu tư ck niêm yết tại TTGDCK: Quỹ đầu tư Ngân hàng Công ty CK giám sát quản lý quỹ 18. Nhân viên công ty kiểm toán được chấp thuận, sau khi kiểm toán công ty X tư vấn cho bạn mình bán cổ phiếu của công ty X vì công ty này hoạt động không hiệu quả. Vậy hành vi của nhân viên kiểm toán thuộc hành vi:
 4. Lũng đoạn Giao dịch Công bố Bán khống thị trường nội gián thông tin 19. TTCK đang lên giá, cổ phiếu A tăng giá liên tuc qua nhiều phiên, nhà tư vấn nên khuyên khách hàng: Đưa ra các Không nên Mua ngay Bán ngay thông tin và để mua bán gì vì CK A vì dự kiến CK A vì đã nhà đầu tư tự thị trường giá còn tăng tăng lên đỉnh quyết định không ổn định 20. Tổ chức niêm yết khi giao dịch cổ phiếu quỹ, chỉ được phép: Mua lại Mua lại không quá 25% không quá 30% Thực hiện Thực hiện a và c b và d cổ phiếu của tổ cổ phiếu của tổ trong 6 tháng trong 3 tháng chức niêm yết chức niêm yết

Tài liệu cùng danh mục Luật học

Bài giảng Luật hình sự - Chương 6: Mặt khách quan của tội phạm

Nội dung của chương 6 Mặt khách quan của tội phạm thuộc bài giảng luật hình sự nhằm trình bày về các kiến thức: khái niệm khách quan tội phạm, ý nghĩa của mặt khách quan của tội phạm, hậu quả nguy hiểm cho xã hội, vấn đề quan hệ nhân quả trong luật hình sự, những nội dung biểu hiện khác của mặt khách quan của tội phạm.


Bài giảng Tiến trình từ nhận thức giới đến Luật Bình đẳng giới - “Nội luật hóa” Công ước CEDAW - Nguyễn Thị Hoài Thu

Bài giảng Tiến trình từ nhận thức giới đến Luật Bình đẳng giới - “Nội luật hóa” Công ước CEDAW do Nguyễn Thị Hoài Thu thực hiện giới thiệu tới các bạn về tiến trình nhận thức giới; nội dung chính của Luật Bình đẳng giới; bình đẳng giới trong cơ quan dân cử, đại biểu dân cử - thực trạng Việt Nam.


Phòng ngừa tội phạm: Những vấ đề lý luận cơ bản

Bài viết "Phòng ngừa tội phạm: Những vấn đề lý luận cơ bản" nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về khái niệm phòng ngừa tội phạm và ý nghĩa của nó, các nguyên tắc cơ bản của phòng ngừa tội phạm, các chủ thể phòng ngừa tội phạm và các biện pháp phòng ngừa tội phạm để đưa ra những kết luận mang tính định hướng hoàn thiện ngành khoa học nghiên cứu về tội phạm này.


Đề thi Luật hình sự 3 Phần các Tội phạm

Khẳng định đúng sai, tại sao? a. Cố ý gây thương tích cho người thi hành công vụ cấu thành tội chống người thi hành công vụ ( Đ257 - BLHS) b. Hành vi mua bán trái phép chất ma túy cấu thành tội buôn lậu ( Đ153) c.Giết người vì động cơ đê hèn là giết chồng giết vợ để lấy chồng, vợ khác. 2. Bài tập. D điều khiển xe motô phóng nhanh, vượt đèn đỏ, gây tai nạn nguy hiểm đến tính mạng song không cứu giúp mà bỏ trốn, người bị tai nạn được đưa đi cấp cứu...


Ebook Tiếng nói doanh nghiệp: Phần 1

Cuốn sách "Tiếng nói doanh nghiệp" do Lê Bảo Long, Nguyễn Thị Trang Anh chủ biên biên soạn sẽ giúp các doanh nhân nắm được những thông tin, sự thay đổi, lợi thế và cả những yếu kém, vướng mắc, khó khăn cơ bản của các doanh nghiệp trong nước. Sách gồm 2 phần, sau đây là phần 2.


Bài giảng Luật Ngân hàng: Chương 3

Bài giảng Luật Ngân hàng: Chương 3 - Địa vị pháp lý của các tổ chức tín dụng có nội dung trình bày về khái niệm, đặc điểm và các loại hình của tổ chức tín dụng; thành lập, hoạt động cơ cấu tổ chức quản trị điều hành; hoạt động của các tổ chức tín dụng; quy chế kiểm soát đặc biệt, phá sản, giải thể, thanh lý tổ chức tín dụng.


Bài giảng Pháp luật đại cương - Chương 1

Môn pháp luật đại cương nhằm giới thiệu những kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật nói chung, giới thiệu những nội dung cơ bản về 3 ngành luật quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam, làm cơ sở để nghiên cứu, học tập các môn luật chuyên ngành.


Giáo trình Pháp luật kinh tế: Phần 1 - TS. Nguyễn Hợp Toàn (chủ biên) (ĐH Kinh tế Quốc dân)

Phần 1 Giáo trình Pháp luật kinh tế gồm các chương: Môi trường pháp lý cho hoạt động kinh doanh; quy chế pháp lý chung về thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động cho doanh nghiệp; chế độ pháp lý về doanh nghiệp tư nhân và công ty; chế độ pháp lý về các chủ thể kinh doanh khác; điều chỉnh bằng pháp luật quan hệ lao động trong doanh nghiệp.


Ebook Tìm hiểu Luật các tổ chức tín dụng: Phần 2

Để hiểu rõ hơn về Luật các tổ chức tín dụng, mời các bạn cùng tham khảo cuốn sách qua phần 2 sau đây. Cuốn sách giúp bạn đọc có thể tham khảo toàn bộ quy định của Luật các tổ chức tín dụng kể từ khi ban hành đến lần sửa đổi này: toàn văn Luật các tổ chức tín dụng năm 1997, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng năm 2004 và Luật các tổ chức tín dụng (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2011) được nhất thể hoá từ Luật các tổ chức tín dụng năm 1997 và những phần đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng năm 2011.


TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ TỐ TỤNG DÂN SỰ, HÀNH CHÍNH, HÌNH SỰ

ố tụng Theo từ điển Hán Việt của Đào Duy Anh: "tố tụng" là việc thưa kiện (procès), "tố tụng pháp lý" là việc pháp luật quy định những thủ tục về cách tố tụng (code deprocédure)" (Trường Thi xuất bản, Sài Gòn, 1957, tr. 302). Sách Tiếng nói nôm na của Lê Gia, dẫn giải 30.000 từ tiếng Việt thường dùng có liên quan đến từ Hán Việt (NXB Văn Nghệ TP HCM, 1999) giải thích chi tiết hơn: "Tố tụng" là vạch tội và đưa ra cửa công để phân giải phải trái do chữ "tố" là vạch...


Tài liệu mới download

Giáo án Hóa học 8 HKII
 • 11/01/2011
 • 71.620
 • 833

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu