Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Đề thi KSCL HK 1 môn GDCD lớp 10 năm 2017-2018 - THPT Yên Lạc 2 - Mã đề 743

Mời các bạn thử sức bản thân thông qua việc giải những bài tập trong Đề thi KSCL HK 1 môn GDCD lớp 10 năm 2017-2018 của trường THPT Yên Lạc 2 - Mã đề 743 sau đây. Tài liệu phục vụ cho các bạn yêu thích môn GDCD và những bạn đang chuẩn bị cho kỳ kiểm tra HK 1 này.Đánh giá tài liệu

4.9 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Đề thi KSCL HK 1 môn GDCD lớp 10 năm 2017-2018 - THPT Yên Lạc 2 - Mã đề 743 Đề thi KSCL HK 1 môn GDCD lớp 10 năm 2017-2018 - THPT Yên Lạc 2 - Mã đề 743 Đề thi KSCL HK 1, Đề thi KSCL HK 1 môn GDCD, Kiểm tra HK 1 môn GDCD lớp 10, Khảo sát chất lượng môn GDCD 10 năm 2017-2018, Trắc nghiệm môn GDCD lớp 10, Đề thi KSCL HK 1 môn GDCD 10
4.9 5 14
  • 5 - Rất hữu ích 12

  • 4 - Tốt 2

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Trang 1/1 – Mã đề: 743
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT YÊN LẠC 2
----------------

KỲ THI KSCL LẦN 1 NĂM HỌC 2017 - 2018
ĐỀ THI MÔN GDCD KHỐI 10
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian giao đề
Đề thi gồm: 04 trang
---------------

Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SBD: . . . . . . . . .Lớp: . . .

Mã đề: 743

Chọn một đáp án đúng
Câu 81. Trong đời sống văn hóa ở nước ta hiện nay, bên cạnh những tư tưởng văn hóa tiến bộ còn tồn

tại những hủ tục lạc hậu. Cần làm gì để xây dựng nền văn hóa mới xã hội chủ nghĩa theo quan điểm
mâu thuẫn Triết học?
A. Phát huy truyền thống văn hóa dân tộc.
B. Đấu tranh xóa bỏ những hủ tục.
C. Giữ nguyên văn hóa xưa.
D. Tiếp thu tinh hoa văn hóa thế giới.
Câu 82. Hệ thống các quan điểm lý luận chung nhất về thế giới và vị trí của con người trong thế giới đó
thuộc môn nào?
A. Khoa học nhân văn.
B. Triết học.
C. Khoa học tự nhiên.
D. Khoa học xã hội.
Câu 83. Biểu hiện nào dưới đây là mâu thuẫn theo quan điểm Triết học?
A. Thành và Nghiêm hiểu lầm nhau dẫn đến to tiếng.
B. Trong xã hội Tư bản giai cấp Vô sản đấu tranh chống lại giai cấp Tư sản
C. Hai gia đình hàng xóm tranh chấp đất đai.
D. Mĩ thực hiện thực hiện lệnh trừng phạt khi Triều Tiên thử vũ khí hạt nhân.
Câu 84. Em không đồng ý với quan điểm nào dưới đây khi bàn về phát triển?
A. Cần tránh bảo thủ, thái độ thành kiến về cái mới.
B. Cần xem xét và ủng hộ cái mới, cái tiến bộ.
C. Sự phát triển diễn ra quanh co, phức tạp, không dễ dàng.
D. Cần giữ nguyên những đặc điểm của cái cũ để phát triển cái mới.
Câu 85. Kết quả của sự đấu tranh giữa các mặt đối lập là
A. sự vật hiện tượng được giữ nguyên trạng thái cũ.
B. sự vật, hiện tượng cũ được thay thế bằng sự vật, hiện tượng mới.
C. sự vật, hiện tượng bị biến đổi theo chiều hướng tiêu cực.
D. sự vật, hiện tượng bị tiêu vong.
Câu 86. Nội dung dưới đây không thuộc kiến thức Triết học?
A. Thế giới tồn tại khách quan.
B. Mọi sự vật hiện tượng luôn luôn vận động.
C. Kim loại có tính dẫn điện.
D. Giới tự nhiên là cái sẵn có.
Câu 87. Sau khi mãn hạn tù, H về địa phương chăm chỉ lao động, hoàn lương, mong muốn đóng góp
cho cộng đồng. K xa lánh H vì cho rằng H từng là tù nhân. S cho rằng ai cũng có lúc mắc phải lỗi lầm,
điều quan trọng là biết sai và sửa sai. Vậy em sẽ cư xử như thế nào cho phù hợp với quan điểm phát
triển?
A. Ủng hộ K, vì bản chất con người khó đổi.
B. Nói xấu H và bảo mọi người đề phòng H.
C. Không quan tâm, vì đó không phải là chuyện của mình.
D. Đồng tình với S vì đánh giá một người không nên thành kiến, bảo thủ.
Câu 88. Nội dung nào dưới đây đúng khi nói về mâu thuẫn Triết học?
A. Mâu thuẫn là cách thức vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng.
1

Trang 2/1 – Mã đề: 743
B. Mẫu thuẫn là nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng.
C. Mâu thuẫn là khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng.
D. Mâu thuẫn Triết học là phương thức tồn tại của thế giới vật chất.
Câu 89. Công ty A đã trực tiếp xả thải con sông làng, làm con sông ở làng Y bị ô nhiễm nặng, ảnh hưởng

nghiêm trọng đến nguồn nước sinh hoạt và sức khỏe người dân, gây bức xúc cho dân làng. Theo quan
điểm Triết học, cách nào dưới đây sẽ giải quyết triệt để mâu thuẫn này?
A. Không dùng nước sinh hoạt ở con sông đó.
B. Đặt biển cấm tắm tại con sông ô nhiễm đó.
C. Đấu tranh ngăn chặn, yêu cầu cơ quan chức năng xử lí nghiêm công ty A.
D. Chụp ảnh con sông đó và đăng lên facebook để câu like.
Câu 90. Cuối câu chuyện cổ tích Tấm Cám, Tấm đã trừng phạt mẹ con Cám thích đáng, điều đó thể
hiện
A. diệt cỏ diệt tận gốc.
B. cái thiện đấu tranh chống cái ác.
C. vì bảo vệ lợi ích cá nhân.
D. vì sự thù ghét cá nhân.
Câu 91. Quan niệm " sống chết có mệnh, giàu sang do trời" là
A. thế giới quan thần bí.
B. thế giới quan tâm linh.
C. thế giới quan duy tâm.
D. thế giới quan duy vật.
Câu 92. Truyện " Trần Trụ trời" trong kho tàng truyện dân gian Việt Nam thuộc thế giới quan nào?
A. Thế giới quan khoa học.
B. Thế giới quan triết học.
C. Thế giới quan thần thoại.
D. Thế giới quan tôn giáo.
Câu 93. Đối tượng nghiên cứu của Triết học Mác - Lênin là
A. những vấn đề cần thiết của xã hội.
B. những vấn đề quan trọng của thế giới đương đại.
C. những vấn đề chung nhất, phổ biến nhất của thế giới.
D. những vấn đề khoa học xã hội.
Câu 94. Phát triển là khái niệm dùng để khái quát những vận động
A. theo chiều hướng tiến lên.
B. theo chiều hướng tuần hoàn.
C. theo chiều hướng đi xuống.
D. theo chiều hướng khác nhau.
Câu 95. Câu tục ngữ nào dưới đây không chỉ sự phát triển?
A. Kiến tha lâu cũng đầy tổ.
B. Tre già măng mọc.
C. Góp gió thành bão.
D. Đánh bùn sang ao.
Câu 96. Quan điểm nào sau đây là sai khi nói về Triết học Mác - Lênin?
A. Thế giới vật chất có trước, phép biện chứng phản ánh nó là cái có sau.
B. Thế giới vật chất luôn luôn vận động và phát triển theo quy luật khách quan.
C. Là sự thống nhất giữa thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng.
D. Là sự thống nhất giữa thế giới quan duy tâm và phương pháp luận siêu hình.
Câu 97. Trong giờ học Hà hỏi Hoa: nhà triết học Hê - ra - crit nói: "không ai tắm hai lần trên một dòng
sông" theo cậu câu nói đó thể hiện quan điểm nào sau đây?
A. Phương pháp trực quan.
B. Phương pháp luận siêu hình.
C. Phương pháp thực nghiệm khoa học.
D. Phương pháp luận biện chứng.
Câu 98. Phong tục thờ cúng tổ tiên của người Việt Nam thuộc về
A. tín ngưỡng.
B. khoa học.
C. tôn giáo.
D. triết học.
Câu 99. Hai mặt đối lập liên hệ gắn bó với nhau, làm tiền đề tồn tại cho nhau, Triết học gọi đó là
A. sự thống nhất giữa các mặt đối lập.
B. sự đấu tranh giữa các mặt đối lập.
2

Trang 3/1 – Mã đề: 743
C. sự phân biệt giữa các mặt đối lập.
D. sự khác nhau giữa các mặt đối lập.
Câu 100. Dân tộc H'Mông vùng Tây Bắc có tục “cúng vía” cho người già và trẻ con mới sinh ra, vì cho

rằng nếu hồn bị “lạc vía” thì người sẽ bị ốm đau triền miên. Quan niệm đó thuộc thế giới quan nào?
A. Thế giới quan tôn giáo.
B. Thế giới quan duy vật.
C. Thế giới quan thần thoại.
D. Thế giới quan duy tâm.
Câu 101. Vận động là mọi sự biến đổi nói chung của các sự vật, hiện tượng trong
A. thế giới khách quan và xã hội.
B. đời sống xã hội và tư duy.
C. giới tự nhiên và tư duy.
D. giới tự nhiên và đời sống xã hội.
Câu 102. Chủ nghĩa duy vật biện chứng là sự thống nhất hữu cơ giữa thế giới quan và phương pháp luận
nào?
A. Duy vật và biện chứng.
B. Duy vật và siêu hình.
C. Duy tâm và siêu hình.
D. Duy tâm và biện chứng.
Câu 103. Quá trình cây xanh hấp thụ khí CO2, thải ra khí Oxi thuộc hình thức vận động nào?
A. Sinh học.
B. Xã hội.
C. Cơ học.
D. Hóa học.
Câu 104. Vật chất là cái có trước và quyết định ý thức. Giới tự nhiên tồn tại khách quan, không do ai
sáng tạo ra là quan điểm của
A. thuyết nhị nguyên luận.
B. thuyết bất khả tri.
C. thế giới quan duy tâm.
D. thế giới quan duy vật.
Câu 105. " Tồn tại là cái được cảm giác" là quan niệm của ai?
A. Ơ - clit
B. G.Béc - cơ - li.
C. Cô - pec- nic.
D. Ga - li - lê.
Câu 106. Hãy chọn thứ tự phát triển các loại hình thế giới quan dưới đây cho đúng.
A. Triết học → tôn giáo →huyền thoại.
B. Huyền thoại → Triết học → tôn giáo.
C. Huyền thoại → tôn giáo → Triết học.
D. Tôn giáo → Triết học → huyền thoại.
Câu 107. Nội dung nào dưới đây không đúng về sự thống nhất giữa các mặt đối lập của mâu thuẫn?
A. Hai mặt đối lập luôn luôn gạt bỏ nhau.
B. Hai mặt đối lập liên hệ gắn bó với nhau.
C. Hai mặt đối lập làm tiền đề tồn tại cho nhau D. Hai mặt đối lập cùng tồn tại trong một mâu thuẫn.
Câu 108. Truyện ngụ ngôn " Thầy bói xem voi" trong kho tàng truyện dân gian Việt Nam thuộc phương
pháp luận nào?
A. Phương pháp thực nghiệm.
B. Phương pháp trực quan.
C. Phương pháp luận siêu hình.
D. Phương pháp luận biện chứng.
Câu 109. Ý kiến nào dưới đây không đúng khi nói về vận động?
A. Vận động là mọi sự biến đổ nói chung của các sự vật hiện tượng.
B. Trong thế giới vật chất có những sự vật, hiện tượng không vận động và phát triển.
C. Vận động là thuộc tính vốn có, là phương thức tồn tại của sự vật, hiện tượng.
D. Các hình thức vận động có mối quan hệ hữu cơ, có thể chuyển hóa cho nhau.
Câu 110. Cần làm gì để giải quyết mâu thuẫn trong cuộc sống theo quan điểm Triết học?
A. Điều hòa mẫu thuẫn.
B. Tự phê bình và phê bình.
C. Tránh tư tưởng "đốt cháy giai đoạn"
D. Thực hiện chủ trương "dĩ hòa vi quý".
Câu 111. Hình thức vận động nào dưới đây là cao nhất và phức tạp nhất?
A. Vận động cơ học.
B. Vận động vật lí.
C. Vận động hóa học.
D. Vận động xã hội.
Câu 112. Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, ý kiến nào dưới đây là đúng?
A. Sự vật và hiện tượng trong xã hội lặp đi lặp lại.
B. Sự vật và hiện tượng không biến đổi.
C. Sự vật và hiện tượng luôn không ngừng biến đổi.
3

Trang 4/1 – Mã đề: 743
D. Sự vật và hiện tượng biến đổi phụ thuộc vào con người.
Câu 113. Sự vận động nào dưới đây không phải là sự phát triển?
A. Nước bốc hơi → mây → mưa → nước.
B. Học Tiểu học → THCS → THPT → Đại học→ Sau đại học.
C. Nền văn minh nông nghiệp → văn minh công nghiệp → văn minh hậu công nghiệp.
D. Hạt thóc nảy mầm → cây mạ → cây lúa.
Câu 114. Sự vật, hiện tượng nào dưới đây là mặt đối lập của mâu thuẫn theo quan điểm Triết học?
A. Hạn hán và lũ lụt.
B. A vận động và B đứng im.
C. Người da đen và người da trắng
D. Mặt thiện và ác trong con người.
Câu 115. Theo Triết học Mác - Lênin mâu thuẫn là một chỉnh thể, trong đó hai mặt đối lập
A. vừa xung đột nhau, vừa bài trừ nhau.
B. vừa liên hệ với nhau, vừa đấu tranh với nhau.
C. vừa chuyển hóa, vừa đấu tranh với nhau.
D. vừa thống nhất với nhau, vừa đấu tranh với nhau.
Câu 116. Theo quan điểm Triết học, mâu thuẫn chỉ được giải quyết bằng
A. sự chuyển hóa giữa các mặt đối lập.
B. sự điều hòa giữa các mặt đối lập.
C. sự đấu tranh giữa các mặt đối lập.
D. sự phủ định giữa các mặt đối lập.
Câu 117. Vấn đề cơ bản của Triết học hiện đại là vấn đề quan hệ giữa
A. vật chất và ý thức.
B. duy vật và duy tâm.
C. sự vật và hiện tượng.
D. tư duy và tồn tại.
Câu 118. Câu thành ngữ nào sau đây chứa đựng yếu tố biện chứng?
A. Tre già măng mọc.
B. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn.
C. Lá lành đùm lá rách.
D. Cái nết đánh chết cái đẹp.
Câu 119. Quan điểm nguyên tử và chân không là hai yếu tố tạo nên mọi vật là của ai?
A. L.Phoi - ơ - bắc.
B. Đê - mô - crit.
C. G.Hê - ghen.
D. T. Hốp - xơ.
Câu 120. Theo Triết học Mác - Lênin, thế giới vật chất có mấy hình thức vận động cơ bản?
A. 3.
B. 4.
C. 5.
D. 6.

---------------------------Hết------------------------( Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

4

Tài liệu cùng danh mục Đề thi - Kiểm tra

Đề thi học kì 2 môn giáo dục công dân lớp 10 trường THPT An Nhơn 1 đề 235

Các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo miễn phí Đề thi học kì 2 môn giáo dục công dân lớp 10 trường THPT An Nhơn 1 đề 235 để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi


Đề thi violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 vòng 4 năm 2015-2016

Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo Đề thi violympic Toán Tiếng Anh lớp 1 vòng 4 năm 2015-2016. Cùng tham gia làm bài thi để thử sức mình và đánh giá trình độ kiến thức toán học của mình nhé. Chúc các em làm bài tốt!


Tổng hợp đề kiểm tra 1 tiết Hình học lớp 6 năm 2017-2018 có đáp án

Mời các bạn cùng tham khảo Tổng hợp đề kiểm tra 1 tiết Hình học lớp 6 năm 2017-2018 có đáp án làm tài liệu ôn tập môn Toán lớp 6 phần hình học để chuẩn bị cho bài kiểm tra 1 tiết sắp tới. Tham khảo đề thi giúp các em nắm chắc kiến thức Toán học, làm quen với các dạng bài tập đề thi, rèn luyện kỹ năng giải toán nhanh và thuần thục, phát triển tư duy, sáng tạo ra cách giải mới. Ngoài ra quý thầy cô có thể sử dụng bộ đề làm tài liệu tham khảo phục vụ cho việc giảng dạy và ra đề thi. Mời thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo bộ đề.


Đề thi khảo sát cuối năm môn Hóa học lớp 10 năm 2016-2017 - THPT Thanh Oai B - Mã đề 281

Hãy tham khảo Đề thi khảo sát cuối năm môn Hóa học lớp 10 năm 2016-2017 - THPT Thanh Oai B - Mã đề 281 giúp các bạn học sinh có thêm nguồn tài liệu để tham khảo cũng như củng cố kiến thức trước khi bước vào kì thi. Chúc các bạn đạt kết quả cao trong kì thi!


Đề KTCL HK1 Văn 11 - THPT Thanh Bình 2 (2012-2013) - Kèm đáp án

Đề kiểm tra chất lượng học kỳ 1 môn Văn lớp 11 của trường THPT Thanh Bình 2 dành cho các bạn học sinh phổ thông lớp 11 đang ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi cuối kì, giúp các bạn có thêm tài liệu để tham khảo. Chúc các bạn thi tốt


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.ĐÀ NẴNG ĐỀ CHÍNH THỨC môn Toán 10

Tài liệu tham khảo về SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.ĐÀ NẴNG ĐỀ CHÍNH THỨC môn Toán 10. Đây là đề thi chính thức của Sở giáo dục và đào tạo trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT. Thời gian làm bài là 120 phút không kể thời gian giao đề. Mời các bạn cùng tham khảo.


Đề kiểm tra HK 2 môn Toán lớp 10 năm 2018 - THPT Phan Ngọc Hiển - Mã đề 485

Cùng tham khảo Đề kiểm tra HK 2 môn Toán lớp 10 năm 2018 - THPT Phan Ngọc Hiển - Mã đề 485 sau đây để biết được cấu trúc đề thi cũng như những dạng bài chính được đưa ra trong đề thi. Từ đó, giúp các bạn học sinh có kế hoạch học tập và ôn thi hiệu quả.


Đề kiểm tra HK 1 môn Hóa học lớp 12 năm 2017-2018 - Sở GD&ĐT Bình Thuận - Mã đề 483

Sau đây là "Đề kiểm tra HK 1 môn Hóa học lớp 12 năm 2017-2018 - Sở GD&ĐT Bình Thuận - Mã đề 483" kèm đáp án chi tiết giúp các bạn học sinh tự đối chiếu, đánh giá sau khi thử sức mình với đề thi. Cùng tham khảo nhé.


Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lí năm 2018 - THPT Lý Sơn

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lí năm 2018 - THPT Lý Sơn sẽ giúp các bạn biết được cách thức làm bài thi cũng như kiến thức của mình trong môn học, chuẩn bị tốt cho kì thi THPT Quốc gia 2018 sắp tới. Mời các bạn tham khảo.


Đề thi thử THPT Quốc gia môn GDCD năm 2017 - Sở GD&ĐT Ninh Bình - Mã đề 347

Cùng tham khảo "Đề thi thử THPT Quốc gia môn GDCD năm 2017 - Sở GD&ĐT Ninh Bình - Mã đề 347" sau đây để biết được cấu trúc đề thi cũng như những dạng bài chính được đưa ra trong đề thi. Từ đó, giúp các bạn học sinh có kế hoạch học tập và ôn thi hiệu quả.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu