Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Đề thi học kì 2 môn Toán 12 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Nguyễn Du - Mã đề 404

Tài liệu Đề thi học kì 2 môn Toán 12 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Nguyễn Du - Mã đề 404 giúp các bạn học sinh có thêm tư liệu ôn tập, luyện tập để nắm vững được những kiến thức cơ bản chuẩn bị cho kỳ kiểm tra đạt kết quả tốt hơn. Mời các bạn cùng tham khảo đề thi!



Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TP.HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU

ĐỀ THI HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2017 – 2018
MÔN: TOÁN 12
Thời gian làm bài: 90 phút

ĐỀ CHÍNH THỨC
( Đề có 4 trang )

Họ và tên :....................................................... Số báo danh :................

Mã đề: 404

Phần I: Trắc nghiệm: (6 điểm/30 câu)
5

Cho hàm số f ( x ) xác định liên tục trên  có

Câu 1:



7

f ( x)dx  3 và

2

 f ( x)dx  9.

Tính

5

7

I   f ( x)dx.
2

A. I  6.
B. I  6.
C. I  3.
Câu 2: Cho số phức z  2  5i . Tìm số phức w  iz  z .
A. w  3  7i
B. w  7  7i
C. w  3  3i

D. I  12.
D. w  7  3i

x  1

Câu 3: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho đường thẳng d :  y  2  3t (t  R) . Đường
z  5  t

thẳng d đi qua điểm nào dưới đây ?
A. M  0;3; 1 .
B. M 1;5; 4  .
C. M 1; 2; 5  .
D. M  1; 2; 5 .
Câu 4: Điểm A trong hình vẽ biểu diễn cho số phức z . Khi đó phần thực và phần ảo của số phức z là

A. Phần thực là 3 , phần ảo là 2i .
B. Phần thực là 3 , phần ảo là 2i .
C. Phần thực là 3 , phần ảo là 2 .
D. Phần thực là 3 , phần ảo là 2 .
Câu 5: Cho hàm số y  f  x  xác định, liên tục trên đoạn  a; b . Diện tích hình phẳng giới hạn bởi
đồ thị hàm số y  f  x  đường thẳng x  a; x  b và trục Ox được tính bởi công thức
b

A. S 



b

f  x  dx .

a

B. S   f  x  dx.

b

a

C. S   f  x  dx.

a

a

D. S   f  x  dx.
b






Câu 6: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho vectơ u  2i  3 j  5k . Tọa độ của vectơ u là




A. u   2; 3;5  .
B. u   2;3; 5  .
C. u   2; 3; 5  .
D. u   2;3; 5 .

Câu 7: Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai ?
1
1
A.  2 dx    C.
x
x
C.  cos xdx  sin x  C .

Mã đề: 404

B.

2

1
x

dx  x  C.

D.  a x dx  a x .ln a  C ,  a  0, a  1 .

Trang 1 / 4

Câu 8: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng  P  : 3x  2 z  1  0 . Vectơ nào dưới
đây là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng  P 


A. n   3; 0; 2  .
B. n   6; 0; 4  .


C. n   6; 0; 2  .


D. n   3; 2;0  .
2

2

2

Câu 9: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S) :  x  1   y  2    z  1  9. Tìm
tọa độ tâm I và tính bán kính R của (S).
A. I ( 1; 2;1) và R  3.
B. I 1; –2; –1 và R  9.
C. I 1; –2; –1 và R  3.

D. I  –1; 2; 1 và R  9.

Câu 10: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(1;1;0) và B (0;1; 2) . Vectơ nào dưới
đây là vectơ chỉ phương của đường thẳng AB ?




A. d  (1;1; 2).
B. b  ( 1; 0; 2).
C. a  ( 1;0; 2).
D. c  (1; 2; 2).
1
Câu 11: Biết rằng F  x  là một nguyên hàm của hàm số f  x   sin 1  2 x  và thỏa mãn F    1.
2
Mệnh đề nào sau đây là đúng?
A. F  x   cos 1  2 x  .
B. F  x   cos 1  2 x   1.
1
3
1
1
C. F  x    cos 1  2 x   .
D. F  x   cos 1  2 x   .
2
2
2
2
3
Câu 12: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y  x  x và đồ thị hàm số y  x  x 2
81
37
9
A. .
B.
C. .
D. 13.
.
12
12
4
Câu 13: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai mặt phẳng  P  : x  2 y  z  3  0 và

 Q  : x  4 y   m  1 z  1  0, với m là tham số. Tìm tất cả các giá trị của tham số thực
phẳng  P  vuông góc với mặt phẳng  Q  ?

m để mặt

A. m  3.
B. m  1.
C. m  2.
D. m  6.
Câu 14: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm M 1; 2; 1 . Gọi H là điểm đối xứng với
M qua trục Ox. Tọa độ điểm H là
A. H 1; 2;1 .
B. H 1; 2;1 .

C. H 1; 2; 1 .

D. H  1; 2;1 .

2

Câu 15: Có bao nhiêu số thực a thỏa mãn đẳng thức tích phân

3

 x dx  2.
a

A. 3.
B. 2.
C. 1.
D. 4.
Câu 16: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, tìm tất cả các giá trị m để phương trình
x 2  y 2  z 2  2 x  2 y  4 z  m  0 là phương trình của một mặt cầu.
A. m  6.
B. m  6.
C. m  6 .
D. m  6.
Câu 17: Thể tích vật thể tạo thành khi quay hình phẳng  H  quanh trục Ox , biết  H  được giới hạn
bởi các đường y  4 x 2  1, y  0.
16
4
2
8
B.
C.
D.
.
.
.
.
15
15
15
15
Câu 18: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng  P  : 3x  4 y  2 z  4  0 và điểm

A.

A 1; –2; 3 . Tính khoảng cách d từ A đến (P).
A. d 

Mã đề: 404

5
.
3

B. d 

5
.
29

C. d 

5
.
29

5
D. d  .
9

Trang 2 / 4

Câu 19: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(1; 2; 3), B ( 1; 4;1) và đường thẳng
x2 y 2 z 3
. Phương trình nào dưới đây là phương trình của đường thẳng đi qua trung
d:


1
1
2
điểm đoạn thẳng AB và song song với d.
x y 1 z  1
x y 1 z 1
x y2 z2
x y 1 z  1
B. 
C. 
D. 


.

.

.

.
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
Câu 20: Biết rằng phương trình z 2  bz  c  0 (b, c  ) có một nghiệm phức là z1  1  2i. Khi đó:

A.

A. b  c  0 .
B. b  c  3 .
C. b  c  7 .
D. b  c  2 .
Câu 21: Trên mặt phẳng tọa độ, tập hợp điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn điều kiện z  2  5i  6
là đường tròn có tâm và bán kính lần lượt là:
A. I (2; 5), R  36.
B. I ( 2;5), R  36.
C. I ( 2;5), R  6.
D. I (2; 5), R  6.
Câu 22: Biết hàm số F  x   ax3   a  b  x 2   2a  b  c  x  1 là một nguyên hàm của hàm số

f  x   3x 2  6 x  2 . Tổng a  b  c là:
A. 3 .

B. 5 .

C. 2 .

D. 4 .

x  t

Câu 23: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho đường thẳng d :  y  1 và 2 mặt phẳng (P):
 z  t

x  2 y  2 z  3  0 và (Q): x  2 y  2 z  7  0 . Mặt cầu (S) có tâm I(a; b; c) thuộc đường thẳng (d) và
(S) tiếp xúc với hai mặt phẳng (P) và (Q). Khi đó a + b + c bằng
A. 2
B. 1
C. 2
D. 1
Câu 24: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng  P  : 6 x  2 y  z  35  0 và điểm

A  1;3;6  . Gọi A là điểm đối xứng với A qua  P  . Tính OA .
A. OA  46 .

B. OA  3 26 .

C. OA  186 .

D. OA  5 3 .

Câu 25: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho tứ diện ABCD với A  3;1; 1 ; B 1; 2; m  ;

C  0; 2; 1 ; D  4;3;0  . Tìm tất cả giá trị thực của tham số m để thể tích khối tứ diện ABCD bằng 10.
A. m  120.

B. m  20.

C. m  60.

D. m  30.

Câu 26: Cho hàm bậc hai y  f  x  có đồ thị như hình vẽ. Tính thể tích khối tròn xoay tạo thành khi
quay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y  f  x  và Ox quanh Ox .
y
1

O

x

1

A.

4
.
3

B.

12
.
15

C.

16
.
5

D.

16
.
15

Câu 27: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho mặt cầu ( S ) : x 2  y 2  z 2  2 x  3  0 và ba điểm

A  1; 3;1 , B  0; 7;0  , C  2; 1;1 . Gọi D  x; y; z   ( S ) sao cho thể tích tứ diện ABCD đạt giá trị
lớn nhất. Tính tổng x  y  z
Mã đề: 404

Trang 3 / 4

1
5
.
C. 1 .
D. .
3
3
Câu 28: Cho hàm số y  f ( x ) có đồ thị y  f ( x ) cắt trục Ox tại ba điểm có hoành độ a  b  c như
hình vẽ.

A. 5 .

B.

Mệnh đề nào dưới đây là đúng?
A. f (b)  f ( a )  f (c ).
C. f (c )  f (b)  f ( a ).

B. f (c )  f ( a )  f (b).
D. f ( a )  f (c )  f (b).
x  12 y  9 z  1


Câu 29: Trong không gian tọa độ Oxyz , cho đường thẳng d :
và mặt phẳng
4
3
1
( P ) : 3 x  5 y  z  2  0 . Gọi  là hình chiếu vuông góc của d lên  P  . Phương trình tham số của  là

 x  62t

A.  y  25t .
 z  2  61t


 x  8t

B.  y  7t
.
 z  2  11t


 x  62t

C.  y  25t .
 z  2  61t


 x  8t

D.  y  7t
.
 z  2  11t


Câu 30: Cho số phức z  x  yi  x, y    thỏa mãn z 2  1  ( z  i )( z  2) . Khi z có môđun nhỏ nhất
thì giá trị P  x 2  2 y bằng
6
6
A.  .
B.
.
25
25

C.

4
.
25

D. 

4
.
25

Phần II: Tự luận: (4 điểm/4 bài)
Bài 1: Tìm nguyên hàm F  x  của hàm số f ( x )  (2 x  1)( x  2) , biết F (1)  2 .
e

Bài 2: Tính tích phân: I   x.ln xdx .
1

Bài 3: Tìm số phức z thỏa mãn z  2i  3  8i.z   16  15i.
Bài 4: Tìm tập hợp các điểm biểu diễn của số phức z thỏa mãn z  2  i  z  2i .

------------------------HẾT-----------------------

Mã đề: 404

Trang 4 / 4

ĐÁP ÁN THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017 – 2018
MÔN: TOÁN 12
Phần I: Trắc nghiệm:

Câu

Mã đề
101

202

303

404

1

A

A

D

D

2

A

A

A

C

3

A

B

A

B

4

D

B

B

D

5

B

D

B

B

6

B

B

D

D

7

B

A

D

D

8

D

D

D

B

9

C

D

A

A

10

B

A

D

B

11

A

A

B

D

12

D

D

A

B

13

B

A

D

D

14

A

B

D

B

15

B

A

D

B

16

C

A

A

B

17

C

C

B

D

18

D

D

A

B

19

D

C

B

D

20

C

B

D

B

21

B

D

B

C

22

B

D

A

B

23

C

A

D

D

24

A

C

A

C

25

D

D

D

C

26

D

C

B

D

27

C

D

A

D

28

D

D

B

B

29

D

A

D

C

30

D

D

D

A

Tài liệu cùng danh mục Đề thi - Kiểm tra

Đề thi minh họa kì thi Trung học phổ thông Quốc gia môn Giáo dục công dân năm 2017 - Bộ GD&ĐT

Đổi mới phương pháp thi THPT sẽ làm cho các bạn học sinh có tâm lý lo sợ và bỡ ngỡ. Nhất là các môn học được chuyển từ hình thức thi tự luận sang hình thức thi trắc nghiệm, hiểu được điều đó TaiLieu.VN gửi đến các bạn học sinh tài liệu tham khảo Đề thi minh họa kì thi Trung học phổ thông Quốc gia môn Giáo dục công dân năm 2017 - Bộ GD&ĐT. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.


Đề kiểm tra bài viết số 6 môn Ngữ Văn 11 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Núi Thành

Mời các bạn học sinh cùng tham khảo Đề kiểm tra bài viết số 6 môn Ngữ Văn 11 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Núi Thành làm tài liệu ôn tập môn Ngữ Văn chuẩn bị cho đợt kiểm tra bài viết sắp tới. Luyện tập đề kiểm tra giúp các em rèn luyện kỹ năng viết văn, kỹ năng trình bày một bài văn nghị luận xã hội. Chúc các em ôn tập kiểm tra đạt kết quả cao.


Đề kiểm tra kiến thức lớp 12 năm học 2014-2015 môn Hóa học - Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên (Mã đề thi 146)

Mời các bạn cùng tham khảo "Đề kiểm tra kiến thức lớp 12 năm học 2014-2015 môn Hóa học - Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên" mã đề thi 146 dưới đây, đề thi dành cho các bạn học sinh chuẩn bị ôn tập và luyện thi môn Hóa học 12, các câu hỏi bám sát chương trình sách giáo khoa và kèm theo đáp án. Chúc các bạn ôn tập và luyện thi đạt kết quả cao.


Đề thi học kì 2 môn Tin học 6 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Hoàng Văn Thụ

Tham khảo Đề thi học kì 2 môn Tin học 6 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Hoàng Văn Thụ để bổ sung kiến thức, nâng cao tư duy và rèn luyện kỹ năng giải đề chuẩn bị thật tốt cho kì thi học kì sắp tới các em nhé! Chúc các em ôn tập kiểm tra đạt kết quả cao!


ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT NĂM 2010 TRƯỜNG THPT TRẦN CAO VÂN

Tham khảo tài liệu 'đề kiểm tra 1 tiết năm 2010 trường thpt trần cao vân', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Đề kiểm tra HK 1 môn Lịch sử lớp 11 năm 2015 – THPT Trường Chinh

Mời các bạn cùng tham khảo Đề kiểm tra HK 1 môn Lịch sử lớp 11 năm 2015 của trường THPT Trường Chinh tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập lại kiến thức đã học, có cơ hội đánh giá lại năng lực của mình trước kỳ kiểm tra sắp tới. Chúc các bạn thành công.


Đề thi KSCL HSG cấp tỉnh môn Toán 12 lần 2 năm 2015 – Sở GD&ĐT Thanh Hoá

Mời các bạn học sinh tham khảo Đề thi KSCL HSG cấp tỉnh môn Toán 12 lần 2 năm 2015 – Sở GD&ĐT Thanh Hoá kèm đáp án giúp các bạn học sinh lớp 12 ôn tập, củng cố kiến thức và chuẩn bị tốt cho kì thi được tốt hơn. Chúc các bạn thi tốt!


Đề thi toán lớp 10 - THPT Hòa Bình - Bình Định

Tham khảo tài liệu 'đề thi toán lớp 10 - thpt hòa bình - bình định', tài liệu phổ thông, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Đề kiểm tra HK 1 môn Hoá học lớp 12 năm 2016 - THPT TP Sa Đéc

Đề kiểm tra HK 1 môn Hoá học lớp 12 năm 2016 - THPT TP Sa Đéc giúp cho các bạn học sinh trong việc nắm bắt được cấu trúc đề bài kiểm tra, dạng câu hỏi chính để có kể hoạch ôn tập một cách tốt hơn. Bên cạnh đó, tài liệu cũng hữu ích với các thầy cô giáo trong việc ôn tập trọng tâm cho học sinh để đạt hiệu quả cao hơn trong bài kiểm tra này.


Đề thi HK 1 môn Lịch sử lớp 10 năm 2010 - Sở GD và ĐT Bà Rịa - Vũng Tàu - Mã đề 3

Với Đề thi HK 1 môn Lịch sử lớp 10 năm 2010 - Sở GD và ĐT Bà Rịa - Vũng Tàu - Mã đề 3 dưới đây sẽ giúp các bạn học sinh ôn tập củng cố lại kiến thức và kỹ năng giải bài tập để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới đạt được kết quả mong muốn. Mời các bạn tham khảo.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu