Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Đề thi học kì 2 môn Toán 12 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Nguyễn Du - Mã đề 404

Tài liệu Đề thi học kì 2 môn Toán 12 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Nguyễn Du - Mã đề 404 giúp các bạn học sinh có thêm tư liệu ôn tập, luyện tập để nắm vững được những kiến thức cơ bản chuẩn bị cho kỳ kiểm tra đạt kết quả tốt hơn. Mời các bạn cùng tham khảo đề thi!Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TP.HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU

ĐỀ THI HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2017 – 2018
MÔN: TOÁN 12
Thời gian làm bài: 90 phút

ĐỀ CHÍNH THỨC
( Đề có 4 trang )

Họ và tên :....................................................... Số báo danh :................

Mã đề: 404

Phần I: Trắc nghiệm: (6 điểm/30 câu)
5

Cho hàm số f ( x ) xác định liên tục trên  có

Câu 1:7

f ( x)dx  3 và

2

 f ( x)dx  9.

Tính

5

7

I   f ( x)dx.
2

A. I  6.
B. I  6.
C. I  3.
Câu 2: Cho số phức z  2  5i . Tìm số phức w  iz  z .
A. w  3  7i
B. w  7  7i
C. w  3  3i

D. I  12.
D. w  7  3i

x  1

Câu 3: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho đường thẳng d :  y  2  3t (t  R) . Đường
z  5  t

thẳng d đi qua điểm nào dưới đây ?
A. M  0;3; 1 .
B. M 1;5; 4  .
C. M 1; 2; 5  .
D. M  1; 2; 5 .
Câu 4: Điểm A trong hình vẽ biểu diễn cho số phức z . Khi đó phần thực và phần ảo của số phức z là

A. Phần thực là 3 , phần ảo là 2i .
B. Phần thực là 3 , phần ảo là 2i .
C. Phần thực là 3 , phần ảo là 2 .
D. Phần thực là 3 , phần ảo là 2 .
Câu 5: Cho hàm số y  f  x  xác định, liên tục trên đoạn  a; b . Diện tích hình phẳng giới hạn bởi
đồ thị hàm số y  f  x  đường thẳng x  a; x  b và trục Ox được tính bởi công thức
b

A. S b

f  x  dx .

a

B. S   f  x  dx.

b

a

C. S   f  x  dx.

a

a

D. S   f  x  dx.
b


Câu 6: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho vectơ u  2i  3 j  5k . Tọa độ của vectơ u là
A. u   2; 3;5  .
B. u   2;3; 5  .
C. u   2; 3; 5  .
D. u   2;3; 5 .

Câu 7: Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai ?
1
1
A.  2 dx    C.
x
x
C.  cos xdx  sin x  C .

Mã đề: 404

B.

2

1
x

dx  x  C.

D.  a x dx  a x .ln a  C ,  a  0, a  1 .

Trang 1 / 4

Câu 8: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng  P  : 3x  2 z  1  0 . Vectơ nào dưới
đây là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng  P 


A. n   3; 0; 2  .
B. n   6; 0; 4  .


C. n   6; 0; 2  .


D. n   3; 2;0  .
2

2

2

Câu 9: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S) :  x  1   y  2    z  1  9. Tìm
tọa độ tâm I và tính bán kính R của (S).
A. I ( 1; 2;1) và R  3.
B. I 1; –2; –1 và R  9.
C. I 1; –2; –1 và R  3.

D. I  –1; 2; 1 và R  9.

Câu 10: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(1;1;0) và B (0;1; 2) . Vectơ nào dưới
đây là vectơ chỉ phương của đường thẳng AB ?
A. d  (1;1; 2).
B. b  ( 1; 0; 2).
C. a  ( 1;0; 2).
D. c  (1; 2; 2).
1
Câu 11: Biết rằng F  x  là một nguyên hàm của hàm số f  x   sin 1  2 x  và thỏa mãn F    1.
2
Mệnh đề nào sau đây là đúng?
A. F  x   cos 1  2 x  .
B. F  x   cos 1  2 x   1.
1
3
1
1
C. F  x    cos 1  2 x   .
D. F  x   cos 1  2 x   .
2
2
2
2
3
Câu 12: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y  x  x và đồ thị hàm số y  x  x 2
81
37
9
A. .
B.
C. .
D. 13.
.
12
12
4
Câu 13: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai mặt phẳng  P  : x  2 y  z  3  0 và

 Q  : x  4 y   m  1 z  1  0, với m là tham số. Tìm tất cả các giá trị của tham số thực
phẳng  P  vuông góc với mặt phẳng  Q  ?

m để mặt

A. m  3.
B. m  1.
C. m  2.
D. m  6.
Câu 14: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm M 1; 2; 1 . Gọi H là điểm đối xứng với
M qua trục Ox. Tọa độ điểm H là
A. H 1; 2;1 .
B. H 1; 2;1 .

C. H 1; 2; 1 .

D. H  1; 2;1 .

2

Câu 15: Có bao nhiêu số thực a thỏa mãn đẳng thức tích phân

3

 x dx  2.
a

A. 3.
B. 2.
C. 1.
D. 4.
Câu 16: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, tìm tất cả các giá trị m để phương trình
x 2  y 2  z 2  2 x  2 y  4 z  m  0 là phương trình của một mặt cầu.
A. m  6.
B. m  6.
C. m  6 .
D. m  6.
Câu 17: Thể tích vật thể tạo thành khi quay hình phẳng  H  quanh trục Ox , biết  H  được giới hạn
bởi các đường y  4 x 2  1, y  0.
16
4
2
8
B.
C.
D.
.
.
.
.
15
15
15
15
Câu 18: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng  P  : 3x  4 y  2 z  4  0 và điểm

A.

A 1; –2; 3 . Tính khoảng cách d từ A đến (P).
A. d 

Mã đề: 404

5
.
3

B. d 

5
.
29

C. d 

5
.
29

5
D. d  .
9

Trang 2 / 4

Câu 19: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(1; 2; 3), B ( 1; 4;1) và đường thẳng
x2 y 2 z 3
. Phương trình nào dưới đây là phương trình của đường thẳng đi qua trung
d:


1
1
2
điểm đoạn thẳng AB và song song với d.
x y 1 z  1
x y 1 z 1
x y2 z2
x y 1 z  1
B. 
C. 
D. 


.

.

.

.
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
Câu 20: Biết rằng phương trình z 2  bz  c  0 (b, c  ) có một nghiệm phức là z1  1  2i. Khi đó:

A.

A. b  c  0 .
B. b  c  3 .
C. b  c  7 .
D. b  c  2 .
Câu 21: Trên mặt phẳng tọa độ, tập hợp điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn điều kiện z  2  5i  6
là đường tròn có tâm và bán kính lần lượt là:
A. I (2; 5), R  36.
B. I ( 2;5), R  36.
C. I ( 2;5), R  6.
D. I (2; 5), R  6.
Câu 22: Biết hàm số F  x   ax3   a  b  x 2   2a  b  c  x  1 là một nguyên hàm của hàm số

f  x   3x 2  6 x  2 . Tổng a  b  c là:
A. 3 .

B. 5 .

C. 2 .

D. 4 .

x  t

Câu 23: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho đường thẳng d :  y  1 và 2 mặt phẳng (P):
 z  t

x  2 y  2 z  3  0 và (Q): x  2 y  2 z  7  0 . Mặt cầu (S) có tâm I(a; b; c) thuộc đường thẳng (d) và
(S) tiếp xúc với hai mặt phẳng (P) và (Q). Khi đó a + b + c bằng
A. 2
B. 1
C. 2
D. 1
Câu 24: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng  P  : 6 x  2 y  z  35  0 và điểm

A  1;3;6  . Gọi A là điểm đối xứng với A qua  P  . Tính OA .
A. OA  46 .

B. OA  3 26 .

C. OA  186 .

D. OA  5 3 .

Câu 25: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho tứ diện ABCD với A  3;1; 1 ; B 1; 2; m  ;

C  0; 2; 1 ; D  4;3;0  . Tìm tất cả giá trị thực của tham số m để thể tích khối tứ diện ABCD bằng 10.
A. m  120.

B. m  20.

C. m  60.

D. m  30.

Câu 26: Cho hàm bậc hai y  f  x  có đồ thị như hình vẽ. Tính thể tích khối tròn xoay tạo thành khi
quay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y  f  x  và Ox quanh Ox .
y
1

O

x

1

A.

4
.
3

B.

12
.
15

C.

16
.
5

D.

16
.
15

Câu 27: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho mặt cầu ( S ) : x 2  y 2  z 2  2 x  3  0 và ba điểm

A  1; 3;1 , B  0; 7;0  , C  2; 1;1 . Gọi D  x; y; z   ( S ) sao cho thể tích tứ diện ABCD đạt giá trị
lớn nhất. Tính tổng x  y  z
Mã đề: 404

Trang 3 / 4

1
5
.
C. 1 .
D. .
3
3
Câu 28: Cho hàm số y  f ( x ) có đồ thị y  f ( x ) cắt trục Ox tại ba điểm có hoành độ a  b  c như
hình vẽ.

A. 5 .

B.

Mệnh đề nào dưới đây là đúng?
A. f (b)  f ( a )  f (c ).
C. f (c )  f (b)  f ( a ).

B. f (c )  f ( a )  f (b).
D. f ( a )  f (c )  f (b).
x  12 y  9 z  1


Câu 29: Trong không gian tọa độ Oxyz , cho đường thẳng d :
và mặt phẳng
4
3
1
( P ) : 3 x  5 y  z  2  0 . Gọi  là hình chiếu vuông góc của d lên  P  . Phương trình tham số của  là

 x  62t

A.  y  25t .
 z  2  61t


 x  8t

B.  y  7t
.
 z  2  11t


 x  62t

C.  y  25t .
 z  2  61t


 x  8t

D.  y  7t
.
 z  2  11t


Câu 30: Cho số phức z  x  yi  x, y    thỏa mãn z 2  1  ( z  i )( z  2) . Khi z có môđun nhỏ nhất
thì giá trị P  x 2  2 y bằng
6
6
A.  .
B.
.
25
25

C.

4
.
25

D. 

4
.
25

Phần II: Tự luận: (4 điểm/4 bài)
Bài 1: Tìm nguyên hàm F  x  của hàm số f ( x )  (2 x  1)( x  2) , biết F (1)  2 .
e

Bài 2: Tính tích phân: I   x.ln xdx .
1

Bài 3: Tìm số phức z thỏa mãn z  2i  3  8i.z   16  15i.
Bài 4: Tìm tập hợp các điểm biểu diễn của số phức z thỏa mãn z  2  i  z  2i .

------------------------HẾT-----------------------

Mã đề: 404

Trang 4 / 4

ĐÁP ÁN THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017 – 2018
MÔN: TOÁN 12
Phần I: Trắc nghiệm:

Câu

Mã đề
101

202

303

404

1

A

A

D

D

2

A

A

A

C

3

A

B

A

B

4

D

B

B

D

5

B

D

B

B

6

B

B

D

D

7

B

A

D

D

8

D

D

D

B

9

C

D

A

A

10

B

A

D

B

11

A

A

B

D

12

D

D

A

B

13

B

A

D

D

14

A

B

D

B

15

B

A

D

B

16

C

A

A

B

17

C

C

B

D

18

D

D

A

B

19

D

C

B

D

20

C

B

D

B

21

B

D

B

C

22

B

D

A

B

23

C

A

D

D

24

A

C

A

C

25

D

D

D

C

26

D

C

B

D

27

C

D

A

D

28

D

D

B

B

29

D

A

D

C

30

D

D

D

A

Tài liệu cùng danh mục Đề thi - Kiểm tra

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 7 năm 2015-2016

Giải toán bằng Tiếng Anh là một hình thức thi mới nhằm giúp các em vừa nâng cao kĩ năng đọc hiểu tiếng Anh đồng thời rèn luyện kĩ năng giải Toán. Mời các em học sinh lớp 4 cùng tham gia thử sức với cuộc thi này qua "Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 vòng 7 năm 2015-2016". Chúc các em thi tốt!


ĐỀ KIỂM TRA ĐỢT I HỌC KỲ II MÔN ANH VĂN : LỚP 12 - MÃ ĐỀ 723

Tham khảo tài liệu 'đề kiểm tra đợt i học kỳ ii môn anh văn : lớp 12 - mã đề 723', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Đề kiểm tra cuối HK 1 Toán 2 - Trường TH Toàn Thắng (2013-2014)

Đề kiểm tra cuối học kì 1 Toán 2 - Trường tiểu học Toàn Thắng (2013-2014) dành cho các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo, nhằm củng cố kiến thức căn bản nhất và kinh nghiệm ra đề.


Đề Thi Thử Tốt Nghiệp Toán 2013 - Phần 9 - Đề 6 (có đáp án)

Tham khảo đề thi - kiểm tra 'đề thi thử tốt nghiệp toán 2013 - phần 9 - đề 6 (có đáp án)', tài liệu phổ thông, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ, HỌC KÌ II, LỚP 9 Đề số 1

Tham khảo tài liệu 'đề kiểm tra môn lịch sử, học kì ii, lớp 9 đề số 1', tài liệu phổ thông, lịch sử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Đề khảo sát THPT Quốc gia môn GDCD năm 2018 lần 3 - THPT Đồng Đậu - Mã đề 307

Tham khảo Đề khảo sát THPT Quốc gia lần 3 môn GDCD năm 2018 - THPT Đồng Đậu - Mã đề 307 dành cho các bạn học sinh đang chuẩn bị cho kỳ kiểm tra, với đề thi này các bạn sẽ được làm quen với cấu trúc đề thi và củng cố lại kiến thức căn bản nhất.


Đề thi thử tuyển sinh lớp 10 THPT môn toán - Đề số 8

Các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo miễn phí Đề thi thử tuyển sinh lớp 10 THPT môn toán - Đề số 8 để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi


KỲ THI OLYMPIC TRUYỀN THỐNG 30/4 LẦN THỨ XIII TẠI THÀNH PHỐ HUẾ ĐỀ THI MÔN VĂN LỚP 11 -2

Tài liệu tham khảo Đáp án và đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh môn Toán lớp 11...


Đề ôn tập HK 2 môn Toán lớp 10 - Mã đề 8

Để giúp các bạn học sinh củng cố lại phần kiến thức đã học, biết cấu trúc ra đề thi như thế nào và xem bản thân mình mất bao nhiêu thời gian để hoàn thành đề thi này. Mời các bạn cùng tham khảo Đề ôn tập HK 2 môn Toán lớp 10 - Mã đề 8 dưới đây để có thêm tài liệu ôn thi.


Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 9 chương 3 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Hùng Vương

Luyện tập với Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 9 chương 3 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS Hùng Vương giúp các em hệ thống kiến thức toán học 1 cách có hệ thống, làm quen với các dạng bài tập có khả năng ra trong đề thi giúp các em tự tin hơn khi bước vào kì thi.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu