Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Đề thi chính thức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2010 môn tiếng Trung (Mã đề thi 152)

Tham khảo tài liệu 'đề thi chính thức kỳ thi tốt nghiệp thpt 2010 môn tiếng trung (mã đề thi 152)', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quảĐánh giá tài liệu

4.6 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Đề thi chính thức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2010 môn tiếng Trung (Mã đề thi 152) Đề thi chính thức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2010 môn tiếng Trung (Mã đề thi 152) giáo dục, đào tạo, ôn thi tốt nghiệp, ôn thi đại học-cao đẳng, đề thi tốt nghiệp 2010, đáp án kỳ thi tốt nghiệp 2010
4.6 5 2761
  • 5 - Rất hữu ích 1.750

  • 4 - Tốt 1.011

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2010 Môn thi: TIẾNG TRUNG QUỐC ĐỀ THI CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 60 phút. (Đề thi có 03 trang) Mã đề thi 152 Họ, tên thí sinh: .......................................................................... Số báo danh: ............................................................................. Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) xác định từ loại của từ gạch chân trong các câu sau. Câu 1: 对于未来的工作你有什么打算吗? A. 名词 B. 助词 C. 副词 D. 动词 Câu 2: 他是一位非常有名的书法家。 A. 名词 B. 形容词 C. 数词 D. 量词 Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống trong các câu sau. Câu 3: 看他的样子,似乎不太喜欢看这场足______比赛。 A. 救 B. 球 C. 求 D. 逑 Câu 4: 你好!麻烦你给我们照张______,好吗? A. 项 B. 像 C. 象 D. 相 Câu 5: 张总,我不会忘记您,不会忘记我们的______谊。 A. 有 B. 右 C. 友 D. 又 Từ 4 vị trí A, B, C, D cho trước trong các câu sau, chọn vị trí đúng cho từ/ cụm từ trong ngoặc. Câu 6: A 我已经 B 把她的名字 C 记 D 了。(在心里) Câu 7: 你帮他把这张机票 A 带 B 办公室 C 去 D 吧。(回) Câu 8: 你 A 夜间开车 B 应该注意 C 交通 D 安全。 (更) Câu 9: A 出国留学 B 是好事,可是也 C 会给家庭带来很多 D 困难。(固然) Câu 10: 我女孩这个小毛病 A 怎么 B 也 C 改 D 过来。(不) Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống trong các câu sau. Câu 11: Phiên âm đúng của từ 广告 là: g______gào. A. uăng B. uăn C. oăng D. ăn Câu 12: Phiên âm đúng của từ 电脑 là: . A. diānnăo B. diānnao C. diànnăo D. diànnuăn Câu 13: Phiên âm đúng của từ 预报 là: yù______ào. A. d B. p C. f D. b Câu 14: Phiên âm đúng của từ 希望 là: ______īwàng. A. x B. s C. j D. sh Câu 15: Phiên âm đúng của từ 发现 là: fāx______. A. iàn B. ièn C. iàng D. iān Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) giải thích từ / cụm từ gạch chân trong các câu sau. Câu 16: 我来介绍一下儿,我叫玲玲,来自上海,今年17岁。 A. 从......来 B. 自己来 C. 来过 D. 来到 Trang 1/3 - Mã đề thi 152
  2. Câu 17: 你到底跟他们有什么关系? A. 究竟 B. 竟然 C. 终于 D. 最后 Câu 18: 我们单位的计划这么好,完成任务应该没什么问题。 A. 有没有问题 B. 没有办法 C. 没有困难 D. 很难解决 Câu 19: 这件事我做不了主,你得去问你爸。 A. 不能做 B. 做得不习惯 C. 不能决定 D. 做得不好 Câu 20: 姐姐说不学好汉语不找对象。 A. 恋人 B. 同学 C. 对方 D. 朋友 Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) hoàn thành các câu sau. Câu 21: 我已经跟你讲______好几次了,你怎么还不明白呢? A. 过 B. 得 C. 地 D. 着 Câu 22: 《西游记》这部电影在中国很受______? A. 快乐 B. 高兴 C. 爱好 D. 欢迎 Câu 23: 小朋友,你今年多大______? A. 吧 B. 吗 C. 嘛 D. 了 Câu 24: 我们都知道______。 A. 中国是大的农业的国 B. 中国农业是大国 C. 中国是个大的农业国 D. 中国是农业大国 Câu 25: ______这个公司信誉不好,______没人跟他们做生意。 A. 不但......而且...... B. 因为......所以...... C. 之所以......是因为...... D. 既......又...... Câu 26: 下星期六我会______一个美国朋友去颐和园参观游览。 A. 而 B. 跟 C. 并 D. 还是 Câu 27: 《红楼梦》这部长篇小说我以前看过,今天______看了一遍。 A. 又 B. 还 C. 在 D. 再 Câu 28: 这次考试,能取得这么好的______,完全是由于他个人的努力。 A. 消息 B. 课程 C. 成绩 D. 结论 Câu 29: 旅游团______,就回旅馆去了。 A. 爬山了一个小时 B. 爬了山一个小时 C. 爬了一个小时山 D. 爬山一个小时了 Câu 30: 我无论走到______,都忘不了你的身影和笑容。 A. 那里 B. 什么 C. 怎么 D. 哪里 Câu 31: 我妈说,人一切都可以没有,______不能失去希望。 A. 就是 B. 以便 C. 还是 D. 于是 Câu 32: 我们______要好好儿学习,______还要经常锻炼身体,增强体质。 A. 由于......所以...... B. 不但......而且...... C. 即使......也...... D. 虽然......但是...... Câu 33: 为什么地球伤心地说:“我一天______一天”? A. 比如 B. 没有 C. 如果 D. 不如 Câu 34: 那里夏天热,冬天冷,几乎______都安空调。 A. 一家家地 B. 家家 C. 一家家 D. 一家一家 Câu 35: 从进大学那天起,我就______要成为一名科学家。 A. 请求 B. 坚定 C. 理想 D. 决心 Câu 36: 现在是全球化的时代,我们______要了解自己,还要了解他人。 A. 只要 B. 尤其 C. 不仅 D. 尽管 Trang 2/3 - Mã đề thi 152
  3. Câu 37: 这两位医生商量了半天,谁也想______。 A. 不出一个好办法来 B. 一个不出来好办法 C. 一个好办法不出来 D. 好办法来不出一个 Câu 38: 我要把这件事详细______告诉同事们。 A. 了 B. 得 C. 地 D. 的 Câu 39: ______他年龄小,______知道的事情很多。 A. 不管......都...... B. 只要......就...... C. 不论......都...... D. 别看......可...... Câu 40: 小云,今天上午老师讲______是什么内容? A. 着 B. 过 C. 的 D. 了 Câu 41: 下班后爸爸累______连啤酒都不想喝了。 A. 地 B. 着 C. 的 D. 得 Câu 42: 展览会七点开始,王经理的秘书八点半______来。 A. 就 B. 才 C. 新 D. 再 Câu 43: 不行!不行!你______什么给才十岁的孩子买这么贵的手机? A. 比 B. 对 C. 在 D. 凭 Câu 44: 昨天的婚礼怎么样,新娘______? A. 漂亮漂亮 B. 漂亮什么 C. 漂亮不漂亮 D. 多么漂亮 Câu 45: 今年阿玉______选为班长。 A. 对 B. 被 C. 比 D. 把 Đọc kỹ đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu từ 46 đến 50. 我叫大卫,是一名英国记者,在北京工作已经五年多了。很多朋友问我,为什么一到北京 就把自己的名字改了?因为中国人常常叫外国人“老外”,我觉得挺新鲜,就把自己的名字 改成了“老外”。我的汉语是到北京以后才开始学的,现在有了不少进步,跟中国人说话一 般可以不用翻译。我的发音不怎么好,不过,中国人还听得懂。在这五年中,我见到了很多 过去从来没见过的事,真是打开了眼界,长了不少见识。我爱中国,我爱汉语。 Câu 46: “我”在中国大概多长时间? A. 很多年 B. 三年 C. 五年 D. 四年 Câu 47: “老外”的意思是: A. 外国人 B. 不年轻的外国人 C. 学外语的老人 D. 很老的外国人 Câu 48: “我”为什么要改名为“老外”? A. 中国人喜欢这个名字 B. “我” 认为这个名字新奇可爱 C. 原来的名字没有意思 D. 为了有个中国名字 Câu 49: “我”的发音怎么样? A. 很不好 B. 非常好 C. 不太好 D. 不好 Câu 50: 本文的“打开了眼界,长了不少见识”是什么意思? A. 身体长高了 B. 收获很大 C. 眼睛变大了 D. 有一点小的收获 ---------------------------------------------------------- HẾT ---------- Trang 3/3 - Mã đề thi 152

Tài liệu cùng danh mục Đề thi - Kiểm tra

KỲ THI HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2010-2011 Môn thi : Tiếng Anh khối 12 - Trường THPT Đơn Dương (Mã đề 235)

Tham khảo tài liệu 'kỳ thi học kỳ ii – năm học 2010-2011 môn thi : tiếng anh khối 12 - trường thpt đơn dương (mã đề 235)', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


TUYỂN TẬP ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG MÔN VẬT LÍ

Nội dung ôn tập tốt nghiệp THPT môn Vật Lý bám sát theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông môn Vật lí cấp THPT, đặc biệt là lớp 12 theo chương trình chuẩn và nâng cao.êu được các hiện tượng; khái niệm, ý nghĩa vật lý của các khái niệm; các thuyết. - Phát biểu được các định luật vật lý; viết được công thức tính các đại lượng, nêu tên và đơn vị đo các đại lượng có mặt trong công thức. - Vận dụng kiến thức đã học để giải thích được các hiện...


12 Đề kiểm tra HK1 môn Vật lý 11 (2010-2011)

Nhằm giúp cho học sinh ôn tập, luyện tập và vận dụng các kiến thức vào việc giải các bài tập được tốt hơn mời các bạn tham khảo 12 đề kiểm tra học kỳ 1 môn Vật lý 11 (2010-2011).


Đề thi học kì 1 ngữ văn lớp 11 nâng cao THPT Chu Văn An 2012-2013 Đề 1

Các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo miễn phí Đề thi học kì 1 ngữ văn lớp 11 nâng cao THPT Chu Văn An 2012-2013 Đề 1 để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi


Đề thi thử tốt nghiệp THPT Vật lí - THPT Trần Cao Vân (2013-2014)

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Vật lí - THPT Trần Cao Vân (2013-2014) gồm các câu hỏi tự luận có đáp án giúp cho các bạn học sinh lớp 12 có thêm tư liệu tham khảo phục vụ cho ôn tập thi cử.


ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 MÔN TOÁN 2013-2014 TP ĐÀ NẴNG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.ĐÀ NẴNG ĐỀ CHÍNH THỨC Bài 1: (2,0 điểm) 1) Tìm số x không âm biết 2) Rút gọn biểu thức P= Bài 2: (1,0 điểm) Giải hệ phương trình Bài 3: (1,5 điểm) KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT N 2013 – 2014 MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 120 phút 1 2 x 2 b) Cho hàm số bậc nhất y ax  2 (1) . Hãy xác định hệ số a, biết rằng a 0 và a) Vẽ đồ thị hàm số y đồ thị của hàm số (1) cắt trục...


Đề kiểm tra HK 1 môn tiếng Anh lớp 11 năm 2017 - Sở GD&ĐT Quảng Nam - Mã đề 262

Mời các bạn cùng tham khảo Đề kiểm tra HK 1 môn tiếng Anh lớp 11 năm 2017 - Sở GD&ĐT Quảng Nam - Mã đề 262 sau đây để biết được cấu trúc đề thi cũng như những dạng bài chính được đưa ra trong đề thi. Từ đó, giúp các em học sinh có kế hoạch học tập và ôn thi hiệu quả.


Đề thi tốt nghiệp lịch sử 12 hệ THPT năm 1997 -1988 đề 1

Các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo miễn phí Đề thi tốt nghiệp lịch sử 12 hệ THPT năm 1997 -1988 đề 1 để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi


Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Tiếng Anh lớp 12 (2012 -2013) – Sở GD&ĐT Bắc Ninh

Dưới đây là Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Tiếng Anh lớp 12 (2012 -2013) – Sở GD&ĐT Bắc Ninh, mời các phụ huynh hãy tham khảo để giúp con em mình củng cố kiến thức cũng như cách giải các bài tập nhanh nhất và chính xác.


Đề thi thử đại học lần 1, năm 2014 có đáp án môn: Toán, khối A, A1, B - Trường THPT Nguyễn Trung Thiên

Kì thi đại học, cao đẳng là kì thi quan trọng đối với mỗi học sinh. Dưới đây là đề thi thử đại học lần 1, năm 2014 có đáp án môn "Toán, khối A, A1, B - Trường THPT Nguyễn Trung Thiên" giúp các em kiểm tra lại đánh giá kiến thức của mình và có thêm thời gian chuẩn bị ôn tập cho kì thi sắp tới được tốt hơn.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu