Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Đề kiểm tra HK 2 môn Hóa học lớp 12 năm 2018 - THPT Nguyễn Trãi, Ba Đình - Mã đề 002 (Khối A)

Mời các bạn tham khảo Đề kiểm tra HK 2 môn Hóa học lớp 12 năm 2018 - THPT Nguyễn Trãi, Ba Đình - Mã đề 002 (Khối A) sau đây để biết được cấu trúc đề thi cũng như những dạng bài chính được đưa ra trong đề thi. Từ đó, giúp các bạn có kế hoạch học tập và ôn thi hiệu quả.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội
Trường THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình
(Đề thi gồm có 4 trang)

ĐỀ THI HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2017-2018
Môn: Hóa học 12 – Ban cơ bản A
Thời gian làm bài: 45’

Họ, tên thí sinh:.............................................................Lớp: ......................

Mã đề thi 002

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:
H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39;
Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56, Cu = 64, Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
-------------------------------------------------------------------------------------Câu 1: Vị trí của Cr (Z=24) trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học là
A. ô thứ 26, chu kì 4, nhóm VIIIA.
B. ô thứ 24, chu kì 4, nhóm VIIIB.
C. ô thứ 24, chu kì 4, nhóm VIB.
D. ô thứ 24, chu kì 3, nhóm IVB.
Câu 2: Thể tích khí oxi (đktc) phản ứng vừa đủ với 5,4 gam Al là
A. 6,72 lít.
B. 2,24 lít.
C. 3,36 lít.
D. 8,96 lít.
Câu 3: Điện phân (điện cực trơ) dung dịch CuCl2, quá trình xảy ra ở catot (cực âm) là
A. Cl2 + 2e → 2Cl-. B. Cu → Cu2+ + 2e. C. 2Cl- → Cl2 + 2e. D. Cu2+ + 2e → Cu.
Câu 4: Cho dãy các kim loại: Li, Al, Hg, Pb. Kim loại trong dãy có tỉ khối nhỏ nhất là
A. Hg.
B. Al.
C. Pb.
D. Li.
Câu 5: Điện phân nóng chảy muối clorua của một kim loại kiềm, thu được 0,69 gam kim loại
ở catot và 0,336 lít khí (ở đktc) thoát ra ở anot. Kim loại kiềm là
A. K.
B. Na.
C. Li.
D. Rb.
o

t
Câu 6: Cho phương trình phản ứng: Fe2O3 + 3CO  2X + 3CO2.
Chất X trong phương trình phản ứng trên là
A. Fe3C.
B. FeO.
C. Fe3O4.
D. Fe.
Câu 7: Cho 0,96 gam bột Cu vào 100 ml dung dịch AgNO3 0,2M. Sau khi phản ứng kết thúc
được m gam chất rắn. Giá trị của m là
A. 4,28 gam.
B. 2,48 gam.
C. 2,16 gam.
D. 2,61 gam.
Câu 8: Nguyên liệu chính dùng để sản xuất nhôm là
A. quặng manhetit.
B. quặng boxit.
C. quặng đôlômit.
D. quặng pirit.
Câu 9: Dãy gồm các ion được sắp xếp theo thứ tự tính oxi hóa tăng dần từ trái sang phải là:
A. Al3+, Cu2+, K+.
B. Cu2+, Al3+, K+.
C. K+, Cu2+, Al3+.
D. K+, Al3+, Cu2+.
Câu 10: Cho 1,6 gam bột Fe2O3 tác dụng với axit HCl (dư). Khối lượng muối trong dung
dịch sau phản ứng là
A. 2,12 gam.
B. 1,62 gam.
C. 3,25 gam.
D. 4,24 gam.
Câu 11: Canxi hiđroxit (Ca(OH)2) còn được gọi là
A. vôi tôi.
B. đá vôi.
C. thạch cao sống.
D. thạch cao khan.
2+
Câu 12: Hai kim loại nào sau đây đều khử được ion Cu trong dung dịch?
A. Fe và Na.
B. Zn và Ba.
C. Al và Fe.
D. Al và Ag.
Câu 13: Để bảo vệ vỏ tàu biển làm bằng thép, người ta gắn vào vỏ tàu (phần ngâm dưới nước)
những tấm kim loại
A. Zn.
B. Cu.
C. Pb.
D. Sn.

Trang 1/4 - Mã đề thi 002

Câu 14: Đi từ Cr2O3, để điều chế được 78,0 gam crom bằng phản ứng nhiệt nhôm thì khối
lượng nhôm cần dùng là
A. 27,0 gam.
B. 40,5 gam.
C. 54,0 gam.
D. 67,5 gam.
Câu 15: Cho dung dịch chứa 0,12 mol HCl vào dung dịch chứa 0,03 mol Ba(AlO2)2, kết thúc
phản ứng thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 4,68.
B. 3,12.
C. 9,36.
D. 2,34.
Câu 16: Phản ứng có phương trình hóa học Cu + 2FeCl3 → 2FeCl2 + CuCl2 chứng tỏ
A. ion Fe3+ có tính khử mạnh hơn ion Fe2+.
B. ion Fe3+ có tính oxi hoá yếu hơn ion Cu2+.
C. ion Fe2+ có tính oxi hoá mạnh hơn ion Fe3+.
D. ion Fe3+ có tính oxi hoá mạnh hơn ion Cu2+.
Câu 17: Chất nào sau đây không lưỡng tính?
A. Al(OH)3.
B. AlCl3.
C. NaHCO3.
D. Al2O3.
Câu 18: Ngâm thanh sắt vào dung dịch CuSO4. Sau một thời gian, khối lượng thanh sắt tăng
thêm 0,6 gam. Biết toàn bộ kim loại tạo ra đều bám cả vào thanh sắt. Khối lượng đồng bám
vào thanh sắt là
A. 0,6 gam.
B. 3,2 gam.
C. 6,4 gam.
D. 4,8 gam.
Câu 19: Kim loại nào dưới đây điều chế được bằng cả 3 phương pháp (nhiệt luyện, thuỷ luyện,
điện phân dung dịch muối)?
A. Al.
B. K.
C. Cu.
D. Ca.
Câu 20: Có 4 thanh sắt giống nhau được nối với một miếng kim loại X rồi cùng để trong
không khí ẩm. Thanh sắt bị ăn mòn nhanh nhất khi X là kim loại
A. Sn.
B. Fe.
C. Zn.
D. Al.
Câu 21: Trong công nghiệp, hai kim loại nào sau đây đều điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện?
A. Fe và Cu.
B. Mg và K.
C. Na và Ba.
D. Ca và Fe.
Câu 22: Cho phương trình hoá học sau: (hệ số a, b, c, d, … là các số nguyên, tối giản)
a K2Cr2O7 + b KI + c H2SO4  d Cr2(SO4)3 + e K2SO4 + g I2 + k H2O.
Tổng (a+b+c) bằng:
A. 28.
B. 11.
C. 15.
D. 14.
Câu 23: Khử hoàn toàn 29,6 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3 cần vừa đủ 10,08 lít khí CO
(đktc). Khối lượng sắt thu được là
A. 22,40 gam.
B. 25,2 gam.
C. 5,60 gam.
D. 22,50 gam.
Câu 24: Để làm mềm một loại nước cứng có chứa MgCl2, CaSO4 và Ca(HCO3)2, người ta
dùng hoá chất nào dưới đây?
A. Ca(OH)2.
B. NaOH.
C. Na2SO4.
D. Na3PO4.
Câu 25: Cho bốn dung dịch muối: Fe(NO3)2, Cu(NO3)2, AgNO3, Pb(NO3)2. Kim loại nào
dưới đây tác dụng được với cả bốn dung dịch muối trên?
A. Fe.
B. Cu.
C. Pb.
D. Zn.
Câu 26: Nung nóng 100 gam CaCO3 , sau một thời gian thu được chất rắn X nặng 67 gam.
Cho X tan hoàn toàn vào dung dịch HCl, số lượng phản ứng xảy ra khi hoà tan X là
A. 4.
B. 1.
C. 3.
D. 2.
Câu 27: Khi điện phân các dung dịch sau (điện cực trơ, có màng ngăn), quá trình điện phân
nào làm cho pH dung dịch tăng?
A. Dung dịch Na2SO4.
B. Dung dịch CuSO4.
C. Dung dịch AgNO3.
D. Dung dịch NaCl.
Trang 2/4 - Mã đề thi 002

Câu 28: Hòa tan hoàn toàn 4,47 gam hỗn hợp gồm Na, K và Ba vào nước, thu được dung dịch
X và 1,344 lít khí H2 (đktc). Dung dịch Y gồm HCl và H2SO4, tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 1.
Trung hòa dung dịch X bằng dung dịch Y, thu được m gam muối. Giá trị của m là
A. 7,31.
B. 9,85.
C. 9,73.
D. 8,77.
Câu 29: Cho hỗn hợp X gồm Al và Fe tác dụng với dung dịch CuCl2, thu được dung dịch Y và
chất rắn Z. Thêm dung dịch NaOH loãng, dư vào Y, lọc lấy kết tủa rồi nung trong không khí,
thu được chất rắn E gồm hai oxit kim loại. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, hai oxit trong E
có công thức là
A. Al2O3, CuO.
B. Al2O3, Fe2O3.
C. CuO, FeO.
D. Fe2O3, CuO.
Câu 30: Trong số 5 dung dịch riêng biệt sau: FeCl3, FeCl2, NiCl2, MgCl2, CuCl2, có x dung
dịch oxi hoá được kim loại đồng, có y dung dịch oxi hoá được kim loại sắt. Giá trị của x và y
lần lượt là
A. 1 và 2.
B. 2 và 2.
C. 2 và 3.
D. 1 và 3.
Câu 31: Cho từ từ V ml dung dịch NaOH 1M vào 200 ml dung dịch gồm HCl 0,10M và
Al2(SO4)3 0,05M. Đồ thị biểu diễn khối lượng kết tủa theo V như hình vẽ dưới đây:

sè mol Al(OH)3

a
V ml NaOH

0

b

Giá trị của a, b lần lượt là
A. 0,02 và 100. B. 0,01 và 80.
C. 0,02 và 80.
Câu 32: Phương trình hoá học nào sau đây không đúng?
A. Ca(HCO3)2 + Na2CO3  CaCO3 + 2NaHCO3.

D. 0,04 và 80.

o

B. Mg(HCO3)2 t MgCO3 + CO2 + H2O.
o

C. 2KNO3 t 2K + 2NO2 + O2.
D. NaHCO3 + NaOH  Na2CO3 + H2O.
Câu 33: Cho từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch X (chứa 1 chất tan), thấy ban đầu
xuất hiện kết tủa màu lục xám, sau kết tủa tan dần đến hết. Trong X có chất tan nào sau đây?
A. AlCl3.
B. Mg(NO3)2.
C. FeCl2.
D. Cr2(SO4)3.
Câu 34: Cho hỗn hợp X gồm 2,24 gam bột sắt và 0,24 gam bột Mg tác dụng với 500 ml dung
dịch CuSO4 nồng độ xM. Khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng kim loại thu được
tăng thêm 0,64 gam so với khối lượng của hỗn hợp X. Giá trị của x là
A. 0,16.
B. 0,02.
C. 0,08 .
D. 0,25.
Câu 35: Cho dung dịch loãng Ba(OH)2 đến dư vào dung dịch X có chứa FeCl2; FeCl3;
Al(NO3)3 và CuSO4 thu được kết tủa Y. Nung Y trong không khí đến khối lượng không đổi thu
được chất rắn Z. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số lượng chất rắn có trong Z là
A. 2 chất.
B. 3 chất.
C. 4 chất.
D. 5 chất.

Trang 3/4 - Mã đề thi 002

Câu 36: Cho 25 gam hỗn hợp bột gồm 5 oxit kim loại ZnO, FeO, Fe 3 O4, MgO, Fe2 O3 tác
dụng vừa đủ với 400 ml dung dịch HCl 2M. Kết thúc phản ứng, khối lượng muối có trong
dung dịch là
A. 53,4 gam.
B. 39,6 gam.
C. 47,0 gam.
D. 54,2 gam.
Câu 37: Điện phân (điện cực trơ) 200 ml dung dịch CuSO4 nồng độ aM đến khi khối lượng
dung dịch giảm 8 gam, thu được dung dịch X. Dẫn khí H2S (dư) vào X, khi phản ứng xảy ra
hoàn toàn, thu được 4,8 gam kết tủa màu đen. Giá trị của a là
A. 0,650.
B. 0,875.
C. 0,750.
D. 0,550.
Câu 38: Cho m gam hỗn hợp hai kim loại kiềm (thuộc hai chu kì liên tiếp) tan hoàn toàn vào
nước, thu được 36 gam dung dịch X và 0,168 lít khí H2 (đktc). Trong X, tổng nồng độ hai chất
tan là 2%. Hai kim loại này là
A. Na và K.
B. K và Rb.
C. Li và Na.
D. Rb và Cs.
Câu 39: Nung m gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3 và FeCO3 trong bình kín
(không có không khí). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được chất rắn Y và khí Z có
tỉ khối so với H2 là 22,5 (giả sử khí NO2 sinh ra không tham gia phản ứng nào khác). Cho Y
tan hoàn toàn trong dung dịch gồm 0,02 mol KNO3 và 0,30 mol H2SO4 (loãng), thu được dung
dịch chỉ chứa 42,46 gam muối trung hòa của kim loại và hỗn hợp hai khí có tỉ khối so với H2 là
8 (trong đó có một khí hóa nâu trong không khí). Giá trị của m là
A. 22,64.
B. 27,52.
C. 38,32.
D. 27,84.
Câu 40: Nung nóng 0,832 gam hỗn hợp gồm Mg và Fe trong khí O2, thu được 1,184 gam hỗn
hợp X chỉ gồm các oxit. Hòa tan hoàn toàn X trong dung dịch HCl vừa đủ, thu được dung dịch Y.
Cho dung dịch NaOH dư vào Y, thu được kết tủa Z. Nung Z trong không khí đến khối lượng
không đổi, thu được 1,200 gam chất rắn. Mặt khác cho Y phản ứng hoàn toàn với dung dịch
AgNO3 dư, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 6,35.
B. 2,16.
C. 6,42.
D. 6,53.
----------- HẾT ----------

Trang 4/4 - Mã đề thi 002

Tài liệu cùng danh mục Đề thi - Kiểm tra

ĐỀ THI OLYMPIC ĐBSCL Năm học 2010 – 2011 Môn : Tiếng Anh –Lớp 12

Tham khảo tài liệu 'đề thi olympic đbscl năm học 2010 – 2011 môn : tiếng anh –lớp 12', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Đề thi học kì 1 môn Địa lí 5 năm 2017-2018 có đáp án - Trường Tiểu học Sơn Tiến

Nhằm giúp các em học sinh được hệ thống kiến thức cũng như có cơ hội thử sức với đề thi hoàn chỉnh, hãy tham khảo Đề thi học kì 1 môn Địa lí 5 năm 2017-2018 có đáp án - Trường Tiểu học Sơn Tiến sau đây các em nhé! Chúc các em ôn tập kiểm tra đạt kết quả cao!


Đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2014-2015 môn Ngữ văn 12 - Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận

Bạn đang gặp khó khăn trước kì thi chọn học sinh giỏi và bạn không biết làm sao để đạt được điểm số như mong muốn. Mời các bạn cùng tham khảo "Đề thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2014-2015 môn Ngữ văn 12 - Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận" sẽ giúp các bạn nhận ra cách giải các bài tập trong đề thi. Chúc các bạn làm thi tốt.


Đề thi học kì 1 môn Sinh học 11 năm 2017-2018 - Trường THPT Lý Thường Kiệt - Mã đề 209

Đề thi học kì 1 môn Sinh học 11 năm 2017-2018 - Trường THPT Lý Thường Kiệt - Mã đề 209 dành cho các bạn học sinh lớp 11 đang chuẩn bị thi học kì 1 giúp các em củng cố kiến thức, làm quen với cấu trúc đề thi, đồng thời giúp các em phát triển tư duy, rèn luyện kỹ năng giải đề chính xác. Chúc các bạn đạt được điểm cao trong kì thi này nhé.


Rèn kĩ năng cộng, trừ phân số

Xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu "Rèn kĩ năng cộng, trừ phân số". Tài liệu gồm có 5 câu hỏi tự luận để các bạn tham khảo. Bên cạnh đó còn có bài tập về nhà để các bạn rèn luyện thêm kiến thức cơ bản về môn Toán học. Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.


Đề thi - Đáp án môn Vật lí - Tốt nghiệp THPT Giáo dục thường xuyên ( 2013 ) Mã đề 641

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 Môn thi: VẬT LÍ - Giáo dục thường xuyên Thời gian làm bài: 60 phút. Mã đề thi 641 Cho biết: hằng số Plăng h = 6, 625.10−34 J.s; tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s; 1eV = 1,6.10−19 J. Câu 1: Nguyên tắc hoạt động của pin quang điện dựa vào hiện tượng A. quang – phát quang. B. cảm ứng điện từ. C. quang điện trong. D. phát xạ nhiệt êlectron....


Đề kiểm tra 1 tiết HK 2 môn Ngữ Văn 8 phần tiếng Việt năm 2017-2018 có đáp án

Đề kiểm tra 1 tiết HK 2 môn Ngữ Văn 8 phần tiếng Việt năm 2017-2018 có đáp án dưới đây hy vọng sẽ là tài liệu ôn tập phần tiếng Việt hiệu quả dành cho các bạn học sinh lớp 8. Việc tham khảo đề kiểm tra này giúp các em hệ thống lại kiến thức phần tiếng Việt cũng như làm quen với các dạng câu hỏi trong đề thi và thêm tự tin hơn khi làm bài kiểm tra.


Các đề thi vào lớp 10 chuyên toán-tin_Trường phổ thông năng khiếu

Tuyển tập một số đề thi vào lớp 10 chuyên toán tin, trường phổ thông năng khiếu đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh cung cấp cho các bạn học sinh cấu trúc và nội dung tổng quát của đề thi, từ đó định hướng cho các bạn phương pháp để ôn luyện tốt nhất, giúp các bạn đạt được kết quả cao trong kỳ thi. Chúc các bạn thành công...


10 Đề kiểm tra Tiếng Anh 12

Nhằm phục vụ quá trình học tập, giảng dạy của giáo viên và học sinh 10 đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 12 sẽ là tư liệu ôn luyện hữu ích. Mời các bạn tham khảo.


Đề thi Toán lớp 5 nâng cao - Đề số 1

Kì thi Toán nâng cao là kì thi quan trọng đối với mỗi học sinh, dưới đây là "Đề thi Toán lớp 5 nâng cao - Đề số 1" giúp các em kiểm tra lại đánh giá kiến thức của mình và có thêm thời gian chuẩn bị ôn tập cho kì thi sắp tới được tốt hơn.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Đề thi Giải tích
  • 16/08/2013
  • 66.284
  • 250

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu