Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Đặc điểm hệ thống kiểm soát nội bộ trong các tập đoàn kinh tế

Bài viết Đặc điểm hệ thống kiểm soát nội bộ trong các tập đoàn kinh tế trình bày tập đoàn kinh tế là mô hình doanh nghiệp mới được hình thành ở Việt Nam trong quá trình hội nhập. Các tập đoàn kinh tế nắm giữ lượng vốn lớn, hoạt động trong các ngành kinh tế mũi nhọn, với mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Việc thực hiện được các mục tiêu có ý nghĩa quan trọng không chỉ với bản thân các tập đoàn mà còn với cả nền kinh tế,... Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

DAC DI^M H$ TH6NG KI^M SOAT NOI BO.

VEMR NGHIEN Cliu TRAO Dd'i

oAc oi^M HE TH6NG KI^M SOAT NOI BO

TRONG CAC TAP O O A N KINH T^
Nguyen Thi Phuofng Hoa*

Tap dodn kinh te la md hinh doanh
nghiep mai dugc hinh thdnh a Vi^t Nam
trong qud trinh hdi nhtSp. Cdc tap dodn kinh
te ndm giit lugng vdn ldn, hogt dgng trong
cdc nganh kinh te miii nhgn, vdi muc tieu
thiic day phdt trien kinh te xd hgi. Vi^c thuc
hien dugc cdc muc tieu cd y nghTa quan trgng
khdng chi vdi bdn thdn cdc tap dodn md cdn
vdi cd nen kinh te. Kiem sodt ndi bg dugc
xem la mdt cdch thicc de nhd qudn ly hien
thuc hda muc tieu da xdc djnh. Md hinh tap
dodn ndi chung vd kiem sodt ndi bd trong tap
dodn ndi rieng la nhiing dieu cdn rdt mdi me
a Viet Nam. Bdi viet phdn tich nhicng ddc
diem cita he thdng kiem sodt ndi bd trong cdc
tap dodn kinh te.
1. Md dau
Kiem soat dupe hieu la vifc nhd qudn ly
xem xet boat ddng thyc te de nam bat vd dilu
hanh. Kiem soat la mdt trong cdc chiic ndng
cua quan ly, cd tdc dung giiip nhd qudn ly
dieu chinh cac boat ddng thyc tl theo kl
hoach dy kien, tir dd hifn thyc hod dupe cdc
muc tieu da xdc dinh. Cdc tap dodn kinh tl cd
qui md boat ddng ldn, pham vi boat dpng
phan tan, tfnh chat boat ddng cua cdc don vi
thanh vien cd thi rit da dang, phirc tap, do dd,
sai pham trong boat ddng thyc tl tai cdc don
vi thanh vien cd thi de nay sinh, chdm hodc
khd bi phat hifn vd dilu chinh kip thdi dan
den nii ro cao trong vifc khdng dat dugc myc
tieu, chiln luge vd kl hoach da dat ra ciia tap
* Nguyin Thi Phuang Hoa, Ti6n sT Kinh tl, Triremg
Dai hoc Kinh tl Qu6c dan.

g]

QUANLtKINHTE

doan ndi chung. Do vdy, vai trd ciia kiim soat
rit thilt thyc vd hfin hifu doi vdi nhd qudn 1^
tap dodn.
Dilu 38, Nghi dinh 102/2010/ND-CP xac
dinh tap dodn kinh te bao gom nhdm cdng ty
cd quy md ldn cd tu each phdp nhdn dfc ldp,
dugc hinh thdnh tren ca sd tap hgp, lien ket
thdng qua diu tu, gdp vdn, sdp nhdp, mua lai,
td chirc lai hodc cdc hinh thirc lien ket khac;
gdn bd lau ddi vdi nhau ve lgi ich kinh te,
cdng nghf, thi trudng vd cdc dich vu kinh
doanh khac tao thdnh td hgp kinh doanh co tir
hai cdp doanh nghifp trd len dudi hinh thuc
cdng ty mp cdng ty con. Trong tap doan
theo md hinh cdng ty me cdng ty con thi
cdng ty me kiem sodt cdng ty con theo von
gdp chi phdi, bode theo vdn gdp cd quyen
quylt dinh. Vifc nhd quan ly ty tiln hdnh cac
boat ddng kiem sodt dl hifn thyc hod muc
tieu da xdc dinh ciing nhu de bdo ddm su tuan
thii cdc qui dinh phdp ly cd lien quan dugc
hieu Id kiem sodt npi bp. Kiim sodt npi bp
phan bift vdi kiim sodt ben ngodi (la hinh
thiic kiim sodt md chu thi kiim sodt d ben
ngodi don vi bi kiim sodt).
2. Dae diem cua hf th6ng kiem scat noi
bp trong cdc tap doan kinh te
Hf thong kiim sodt ndi bd Id hf thing
chfnh sdch vd thii tuc giiip nhd qudn ly #
dugc cdc muc tieu cy thi Id bdo vf tdi san,
bdo dam dp tin cay ciia thdng tin, bdo dam su
tudn thu qui dinh phdp ly va bdo ddm hi^u
qua hoat ddng. Hf thdng kiem sodt npi bo
bao gom cac ylu td la mdi trudng kiim soat,

SO'43 (9+10/2011)

DAc Dl^M HE T H 6 N G K I ^ M S O A T NOI BO..

hf thdng thdng tin, cac thu tyc kiim sodt, vd
kiim toan ndi bd.
Mdi trudng kiim sodt bao gom todn bd
cdc nhan td cd tfnh mdi trudng d ben trong vd
ben ngoai don vi dnh hudng din vifc thilt kl
vd van hdnh ciia cdc thu tuc kiim sodt. Cdc
nhan td ben trong cd tfnh mdi trudng dnh
hudng din kiim sodt bao gdm: ddc thu qudn
ly, ca ciu td chiic, cdng tdc kl hoach, chinh
sdch nhdn sy vd liy ban kiim sodt.
Ddc thu qudn ly dl cap din cdc gid tri dao
dire vd quan dilm dilu hdnh ciia nhd qudn ly.
Ddc thil qudn ly cd dnh hudng chi phdi din
vifc thiet ke vd boat ddng ciia cdc chfnh sdch
va thu tyc kiim soat ndi bd. Nlu cdc nhd
qudn ly coi trpng cdng tdc kiim sodt thi cac
thii tyc kiem sodt se de cd xu hudng dupe
thiet ke day dii vd boat ddng lien tuc vd hifu
lyc. Ngugc lai, neu nhd qudn ly khdng ddnh
gid dling, coi nhe vai trd ciia kiem sodt thi thu
tuc kiem sodt thudng dugc thiet ke ngheo ndn,
boat ddng cua thii tyc kiem sodt khdng lien
tuc vd kem hieu lyc. Vdi tdc dyng ciia kiem
sodt trong md hinh tap dodn, nang cao nhan
thiic cua nhd qudn ly vl kiem sodt dugc xem
la ndi dung quan trpng, cd dnh hudng quyet
dinh den kiem sodt ndi bd.
Ca ciu td chuc dl cap den sy phan chia
trdeh nhifm va quyen ban cho cdc don vi
thdnh vien, cdc bd phan ciu thdnh trong mdt
don vi vd sy thilt lap mdi lien hf giua cdc
dan vi, bd phan. Mdt ca ciu td chirc hop ly se
ddng gdp tich cue vdo kiem sodt cdc boat
ddng thuc tl. Ca ciu td chirc thyc hifn phdn
quyIn qudn ly va trach nhifm kiem soat cho
cdc don vi thdnh vien, cdc bd phan trong mdi
don vi. Tir gidc dp ciia nhd qudn ly tap dodn,
sy phan quyIn qudn ly vd trach nhifm kiim
sodt cho cdc dan vi thdnh vien se gidm tdi
trdeh nhifm kiim soat tryc tilp ciia nhd qudn
ly tap dodn, khai thdc vd phdt huy tfnh ty chii,
linh boat cua nha qudn ly dan vi thdnh vien.
Tuy nhien, nhd quan ly tap dodn vdn phdi

Sfif 43 (9+10/2011)

NGHIEN CUIU TRAO u6\

VEMR

kiem sodt cac dan vi thdnh vien de bao dam
cdc dan vi thanh vien boat ddng trong chien
luge chung ciia tap doan va phuc vu lgi ich
tap dodn cao nhat. Nlu cac dan vi thanh vien
la cdc dan vi kinh doanh ddc lap, khdng cd
dnh hudng lan nhau thi vifc cdc dan vi thdnh
vien tdi da hod lgi nhuan se ddng gdp nhilu
nhat vdo ket qua ciia todn tap doan. Khi do,
nhd qudn ly tap doan chi can tap trung kiem
tra xem ket qua bdo cao cua cac dan vi thanh
vien cd dang tin cay, cd bao dam kha nang
duy tri trong tuong lai, cd diing vdi chien
luge cua tap dodn hay khdng. Tuy nhien, tren
thyc te, boat ddng cua cdc don vi thanh vien
thudng cd quan hf vdi nhau vd quan he nay
ngdy cdng tdng mdt each manh me. Vifc cac
don vi thanh vien kinh doanh cac mat hang
tuong ty, hoac cac mat hang thay the, hay bd
sung se dan den boat ddng cua don vi nay dnh
hudng den don vi kia. Khi do can cd vai trd
kiem soat va dieu tiet tir phia nha quan ly tap
dodn de bdo dam miic dp hoat ddng cua cdc
don vi thanh vien d miic tdi da hda ket qua
chung ciia toan bd tap doan. Kiem soat nay
cd the ddi vdi lugng hang ban ra, miic gia
ban hoac vdi ca gia ban va lugng ban. Tap
dodn se xdc dinh khdi lupng va miic gia tdi
da hod Ipi fch chung ciia todn tap doan, sau
dd phdn bd cho cac don vi thanh vien vd kiem
r

tra vifc thyc hifn tren thyc te ciia cdc don vi
thdnh vien ve gia vd lupng ban dupe giao. Vi
du dien hinh ve kiem sodt ndy la cac tap doan
sdn xuit d td. Ben canh dnh hudng ldn nhau
ciia cdc don vi thdnh vien tir mat hdng kinh
doanh, hifn tai quan hf mua bdn gifia cdc don
vi thdnh vien trong cdc tap dodn ngdy cdng
tdng, kiim sodt vin dl dinh gid ciia cdc giao
dich ndi bd ndy cung rit cin dupe tap dodn
tap tnmg nhdm tdi da hod Ipi ich ciia todn tap
dodn. Gid chuyin giao nlu dupe xdc dinh qua
cao (do ddc quyIn bdn) cd thi ddn din gid
ban ciia sdn phdm cudi cimg cao lam sdn
phim kem canh tranh, khdi lupng tieu thy
gidm vd tdng lgi nhuan gidm. Gia chuyen

QUANLY KINH Tl

Q

VEMR NGHIEN CUU TRAO DOI
giao qua thip (do ddc quyen mua) cd the din
din vifc sii dung nguon lyc khdng tilt kifm
vd hieu qua, do ben nhan chuyen giao mua
vdi gid r^ nen sii dyng khdng tiet kifm. BSn
canh dd, nhung bit dong trong vifc dinh gid
chuyen giao gifia ben ban vd ben mua cd the
dan den vifc chuyen giao bi k^o ddi, dnh
hudng den tien dp va ket qud ciia todn tap
doan. Do dd, nha qudn ly tap doan can xdc
dinh cdc phuang phap tinh gid chuyen giao
cd the dp dyng, xdc lap ca che thuang thuyet
vd thoa thudn cho cdc dan vi thdnh vidn,
thdnh lap ban kiem tra vifc tudn thii npi qui
ve gia chuyen giao ciia cdc dan vi thdnh vien,
xdc dinh cdc che tdi xir phat doi vdi cdc vi
pham, cung nhu xii ly cdc tranh chip phdt
sinh trong boat ddng mua bdn npi bp. Trudng
hgp cdc don vi thdnh vien boat dpng trong
cdc dieu kifn khde nhau ve thue (nhu d cdc
vimg lanh thd khde nhau, cdc ngdnh nghi
khde nhau ve uu ddi thue...) thi gid chuyin
giao cung cd the dupe tap dodn xdc dinh theo
nhfing khde bift vl thul, trong khudn khd
phdp ly phu hpp.
Trong trudng hgp md hinh td chiic ciia
tap doan cd don vi thdnh vien Id cdng ty tdi
chfnh, hay quy dau tu thi vai trd kiim sodt
ciia tap dodn ddi vdi don vi nay ciing cd
nhieu ndi dung ban nhdm kiim sodt nii ro
cua dan vi ndi rieng vd dnh hudng din tap
doan ndi chung. Trudng hgp cdng ty tdi chinh
hay quy diu tu boat ddng tren co sd von huy
ddng vd dau tu vdo cdc ca hpi kinh doanh
kiim ldi, nii ro trong diu tu rit cao nen tap
dodn cin kiim soat ddi vdi don vi thdng qua
qui dinh vl ITnh vyc ddu tu, ca ciu diu tu,
qui md diu tu, thdi gian diu tu...
Trong trudng hop trong md hinh td chuc
ciia tap doan cd don vi thyc hifn nhfing cdng
vifc ho trp cho cdc don vi khde vd kit qua
khdng thi hifn bdng tiln (vi du bd phdn bdo
hdnh, bp phan ky thuat, bd phan nghien cim
phdt triin...) thi kiim sodt cua tap dodn vdi

Q

QUANLY KINHTE

DAC D I ^ M Ht T H 6 N G K I ^ M SOAT NOI BO..

cdc dan vi ndy cin dugc thyc hifn theo cdch
giao nhifm vy diu ra, giao kinh phi (diu vdo
boat dpng), ddnh gid kit qud vd chi tieu thyc
tl. Cdng vifc kiim sodt ndy ddi hdi nhd qudn
ly t^p dodn phdi hilu dugc ddc tinh cua kit
qud diu ra de xay dyng cdc tieu chf ddnh gia
kit qud diu ra phii hgp cung nhu muc chi tieu
hgp ly cua bp phdn.
Cdng tdc ki hoach bao gom vifc lap vd sii
dyng kl hoach dl hudng din vd theo ddi hoat
dpng thyc tl. N I U ke hoach dugc lap mot
cdch day dii vd ddng tin cay s6 tao ca sd tot
dl theo ddi, dilu tilt boat dOng thyc tl. Tap
dodn can lap ke hoach chien luge 5 ndm, tren
ca sd dd cdc dan vi thdnh vien lap kl hoach
ndm vd ke hoach ndm ndy can dugc tap doan
kiim tra de bdo ddm sy phu hgp vdi kl hoach
chien luge. Vifc sii dyng ke hoach de danh
gid ket qud boat ddng ciia cdc dan vi thanh
vien ciing can dugc chii trpng de ndng cao y
thirc chdp hdnh kl hoach.
Chinh sdch nhdn su bao gdm cdc chinh
sdch lien quan den ngudi lao dpng nhu chinh
sdch luong, thudng, dk bat, ddo tao, khen
thudng, ky luat, tuyIn dyng,... Chmh sach
nhdn sy tot giiip tuyIn dyng vd ddo tao kiim
sodt vien dat yeu ciu, phdt huy tdc dung ddn
biy khuyin khich kiim sodt vien nang cao
tinh hifu lyc ciia thii tyc kiim sodt khi van
hdnh tren thyc tl. Chinh sdch nhan su tit
cung khich If ngudi lao dpng ldm tdt nhifm
vy dugc giao, gdp phin hifn thyc hda muc
tieu va kl ho^ch ciia dan vi. Chinh sdch dai
ngp can bdo dam tuong xung vdi miic dp ma
ngudi lao dpng ddng gdp vao myc tieu ciia
dan vj, cin kip thdi vd cin phii hgp vdi muc
tieu ciia ngudi lao dpng. Trong doanh nghiep,
ngudi lao ddng cd myc tieu chii ylu la thu
nhap, do dd dai ngd nen dugc thuc hifn chu
ylu theo hinh thirc vat chit. Cd thi kit hgfp
dai ngd trong ngdn ban vdi dai ngd trong dai
ban dk phdt huy no lyc cua ngudi lao ddng
trong ddi ban, gidm thilu khd ndng vS cdc

Sef 43 (9+10/2011)

DAc DI^M H$ T H 6 N G K I ^ M SOAT NOI BO...

NGHllN ClifU TRAO DOI

boat ddng cd tac dung tich eye trong ngdn
ban nhung tieu eye trong dai ban.
He thdng thdng tin (trong dd cd hf thdng
thdng tin kl toan) bao gdm cac thu tyc ghi
chep dl ghi nhan, xii ly va bao cao vl cdc
giao dich phdt sinh. Tren ca sd cdc nghifp vu
dugc ghi chep va bao cdo, nha quan ly cd thi
ndm bit dugc thyc tl phdt sinh vd dua ra cac
quylt dinh dilu tilt mdt cdch kip thdi. Chit
lugng ciia quylt dinh, cd thi ndi, phy thudc
tryc tilp vdo chit lupng cua thdng tin cung
cdp. Trong cdc tap dodn, do ddc dilm qui md
boat ddng ldn, pham vi boat ddng phan tan,
vifc su: dung thdng tin vl thyc tl boat ddng
de kiem sodt vd dieu tiet ciia nhd qudn ly
cdng ty me nen dugc xem la each thiic
thudng xuyen; tren ca sd kiim tra thdng tin
nhd qudn ly se ket hgp kiim sodt tai chd (tai
dia ban) de bdo ddm tilt kifm thdi gian vd
kinh phi. Mudn vdy, thdng tin trong bdo cdo
cung cap ve cdng ty me de kiem soat vd dieu
f

\

y

y

tiet cdn chii trpng dap ung cdc yeu cau ve dp
tin cay, tinh kip thdi, tinh cy the (do tfnh chat
boat ddng cd the cd nhieu khde bift giua cdc
don vi thdnh vien). Vdi tinh hinh tin hpc boa
cdng tdc ke todn va ndi mang internet nhu
hifn nay, vifc tao lap thdng tin tdi chfnh
nhanh, chi tiet, dang tin cay khdng cdn Id van
de qud khd khan. Hf thdng thdng tin ke todn
trong cdc ngan hdng la mdt vf dy. Tuy nhien,
vin dl ddt ra se la thyc hifn bdo mat cho hf
thdng thdng tin kl todn vl cd phdn ciing vd
phdn mem. Ben canh hf thdng thdng tin ke
todn phdn dnh tinh hinh tdi chinh, nhd qudn ly
tap dodn cdn can din thdng tin phi tdi chfnh
nhu chit lupng sdn phim dich vu cung ung,
dp hai long ciia khdch hdng, su gdn bd ciia
khach hdng, tinh hinh thi phin, tinh hinh vl
bdo vf mdi trudng, an todn lao ddng, ... Cdc
thdng tin nay phdn dnh khd ndng boat ddng
trong ddi ban cua doanh nghifp nen hfin ich
vdi nhd qudn ly vd cd thi phdn dnh thyc tl
khdng gidng thdng tin kl todn phdn dnh, dac

Sfif 43 (9+10/2011)

ITOl

bift khi cd cac thao tac trong cdng tac ke toan
de phan dnh sai If ch ve kit qua hoat ddng tir
cdc don vi thanh vien. Vi the, vifc sii dung
kit hop thdng tin phi kl toan vdi thdng tin kl
todn la rit cin thilt. Trong cdc tap dodn, cac
don vi thdnh vien cd thi hoat ddng trong cac
ITnh vyc rat khac nhau chiu dilu tilt ciia cac
qui dinh phdp ly rit khac nhau nhu mdi
trudng, vf sinh an toan thyc pham, an toan
lao ddng nen bao cdo vl cdc thdng tin phi tdi
chfnh cfing cd thi phai thilt kl khac nhau phii
hop vdi cdc qui dinh phap ly lien quan.
Hf thdng thdng tin hd trg cho quan ly
khdng chi thuin tuy cung cip cac thdng tin
dang tin cay, kip thdi vl boat ddng thyc tl, cu
the theo ddi tugng kiem soat ma cdn phai cd
tac dung canh bao cho nha quan ly vl cac
chenh If ch dang ke trong boat ddng thyc tl so
vdi ke hoach, dy toan de nhd quan ly can
thiep vd dieu chinh. Nhu vay trong viec td
chiic hf thdng thdng tin phai cd thiet ke cdc
ke hoach, dy toan, cdc dinh miic boat ddng,
miic dp can dugc cdnh bao. Tren co sd cac
tieu chuan nay, sd lifu thyc te dugc ghi nhan
vd so sanh vdi cdc tieu chuan de danh gid.
Cdc thil tuc kiem sodt la cac chinh sdch vd
thii tyc md nhd qudn ly thiet lap nham dam
bdo rdng cdc chu truang ciia hp dupe thyc
hifn. Cdc thii tyc kiem sodt chii dao bao gdm
kiem sodt xir ly thdng tin, phan chia trach
nhifm, kiem sodt hfin hinh, va rd soat boat
ddng. Thdng thudng, khi thiet ke thu tyc
kiem sodt nhd qudn ly hay quan tdm den vifc
cdn ddi gifia chi phf de thiet ke vd van hdnh
thu tuc kiem sodt vdi lgi fch (ngdn chdn vd
phdt hifn sai pham) ciia thu tuc kiem sodt.
Trong khi chi phi cho thii tyc kiem sodt cd
thi xdc dinh mdt each rd rang, lgi fch ciia thii
tyc kiim sodt thudng bi udc tinh thdp do nhd
qudn ly it khi nhin nhdn hit tdc dung ngdn
chdn ciia thii tuc kiem sodt. Vi the cdc thii tyc
kiim sodt thudng khdng diy dii. Vdi tap dodn
kinh tl, do qui md boat ddng ldn, thii tyc

QUAN Lt KINHTE g g

VEMR

NGHIEN CUU TRAO DOI

DAc DI^M HE T H 6 N G K I ^ M S O A T NOI B0.„

kiim soat sau khi dugc thilt ke sc van hdnh
kiim soat mdt so lugng ldn cdc giao dich, do
dd tinh kinh te ciia thu tyc kiem sodt sg thuyet
phuc han.

gifia dfi lifu tdi chfnh vd dfi lifu phi tdi chinh,
Nhu vay, khi thilt kl hf th6ng thdng tin phdi
cd tinh den yeu cau ciia boat dpng rd sodt ciia
tap dodn.

Kiim sodt cac xu ly thdng tin can thiet l^p
dl bao dam thdng tin cung cip la dang tin cay,
bao gom kiem sodt thdng tin dau vdo, kiem
soat qua trinh xir ly dO lieu, kiem soat thdng
tin dau ra, va an ninh mang. Trong tap doan
kinli tl khi he thdng thdng tin dugc phdt trien
de phuc vu quan ly, thii tuc kiem sodt thdng
tin la mdt ndi dung then chdt.

Kiim todn ngi bg Id mdt bp phdn trong
dan vi thyc hifn chuc ndng kiim todn trong
n^i bp theo yeu cau ciia nhd qudn ly. Cdc tap
dodn cd qui md boat dpng ldn, pham vi boat
dpng phan tdn, miic dp nii ro khde nhau, nen
kiim todn npi bp theo cdch tiep can hf thdng
sS k^m phii hgp. Kiim todn npi bp nen thuc
hifn kiim todn theo each tiep can nii ro, nhan
difn nii ro, ddnh gid vd de xudt cdc kiem soat

Phdn chia trach nhi^m de cap den vifc
tham gia ciia nhieu bd phan, nhieu ngudi
trong mdt bp phan vao vifc xii ly mpt boat
ddng, hay nghifp vy. Dieu ndy tao ra sy
chuyen mdn hod trong cdng vifc vd sy kiim
tra cheo giua cac bd phdn, cdc cd nhdn vdi
nhau tir dd cd the gidm thieu khd ndng sai
pham ndy sinh vd tdn tai. Trong md hinh tap
f

y

dodn, nguyen tdc phdn chia trdeh nhifm can
dugc quan trift vi qui md boat ddng ldn, tinh
chat boat ddng phure tap ddi hdi nhdn sy nen
dupe chuyen mdn hda cao.
Kiem sodt hieu hinh Id cdc qui dinh ve
viec ban che sy tiep can ddi vdi tdi sdn vd tdi
lifu. Tdi san trong tap dodn cd thi cd nhilu
loai vdi cdc yeu cdu bdo qudn khde nhau, bo
tri phdn tdn, do dd khd ndng thdt thodt, sii
dung sai myc dich de ndy sinh nlu khdng cd
cdc thu tyc kiim sodt thfch ddng. D I kiim
sodt hfin hinh cd hifu lyc, dinh ky cin cd
kiim ke tdi sdn vd so sdnh kit qud kiim ke
vdi tdi lifu.
Rd sodt hogt dgng lien quan din sy tham
gia ciia nhd qudn ly vdo vifc gidm sdt bo^t
ddng. Sy rd sodt thudng xuyen cho ph^p nhd
qudn ly phdt hifn cdc sai sdt vd dilu chinh
kip thdi. Rd soat cd thi ddi vdi cdc bdo cdo
tdng hop nhu sd lifu tdng hgp cdc tdi khodn
phdi thu, bdo cao doanh thu theo khu vuc hay
theo mat hdng...; so sanh boat ddng thuc tl
vdi dy todn, vdi ky trudc; phan tfch quan hf

QUAN Lt KINH T l

r

hifu lyc vdi vdi nii ro. Trong bdi cdnh nii ro
cao, kiim todn vien npi bp cin hieu dugc dnh
hudng cua nii ro kinh doanh den ket qud tai
0

y

\

chinh, den nii ro tiem tang ve nhfing sai Ifch
trong bdo cdo tdi chinh, nii ro gian ldn vd dnh
hudng den tdi chinh de tir dd xdc dinh trpng
tdm vd cdch thurc kiem todn phii hgp. Kiem
todn npi bp cd the thyc hifn ddnh gid nii ro
mdt dan vi thdnh vien, mdt ITnh vuc, mot
hoat ddng trong mdt cudc kiem todn hodc co
the ket hgp ddnh gid nii ro khi kiem todn mot
boat ddng trong ke hoach kiem todn.
3. Ket luan
Tap dodn kinh tl d Vift Nam dupe giao
nhfing trpng trdeh ve qudn ly vdn vd phat
trien kinh tl. Vifc dat dugc cdc muc tieu
r

qudn ly trong cdc t$p doan cd y nghTa thiet
yeu khdng chi vdi bdn than cac tap dodn ma
vdi cd nen kinh tl. Tuy nhien, md hmh to
chiic qudn ly va kiim sodt trong cdc tap
dodn cdn la van dl mdi me vi thdi gian hmh
thdnh cdc tap dodn d Vift Nam cdn chua dai.
Bdi vilt da phan tich nhung ddc dilm cua
cdc yeu td trong hf thdng kiem sodt ndi bo
khi td chuc trong md hinh tap dodn. Nhfing
ddc diem nay ciia hf thdng kiem sodt ndi bf
hinh thanh tir dac dilm cua tap dodn kinh ta
vd cin dugc khai thac dh phat huy khd nang
hifn thuc hda muc tieu ciia hf thong kiim
sodt npi bp.

SO'43 (9+10/2011)

Tài liệu cùng danh mục Quy hoạch - Đô thị

Quy hoạch sử dụng đất phần 4

Mục đích sử dụng đất và mã hiệu cho các loại đất Mục đích sử dụng đất Đất nông nghiệp Đất sản xuất nông nghiệp Đất trồng cây hàng năm Đất trồng lúa Đất chuyên trồng lúa nước Đất trồng lúa nước còn lại Đất trồng lúa nương Đất trồng cây hàng năm còn lại (*) Đất trồng cây lâu năm Đất lâm nghiệp Đất rừng sản xuất Đất có rừng tự nhiên sản xuất Đất có rừng trồng sản xuất Đất khoanh nuôi phục hồi rừng sản xuất Đất trồng rừng sản xuất Đất rừng phòng hộ Đất có...


A Companion to Urban Economics - Arnott and McMillen - Chapter 18

C H A P T E R E I G H T E E N Urban Transport Policies: The Dutch Struggle with 18.1 INTRODUCTION Transport is characterized by various market failures that are of particular importance in urban settings. A basic market failure concerns environmental externalities, such as pollution and noise


QUY HOẠCH MÔI TRƯỜNG - CHƯƠNG 2

QUY HOẠCH QUẢN LÝ RÁC ÐÔ THỊ 2.1 GIỚI THIỆU Hệ thống thu gom và thải bỏ chất thải rắn là một trong những thành phần quan trọng trong quy hoạch cộng đồng và trong quy hoạch tổng thể của đô thị. Việc quản lý chất thải rắn đô thị là một nhiệm vụ hàng đầu của chính quyền địa phương, ở các nước phát triển nó thường chiếm từ 20 ÷ 50% ngân sách thành phố. Ðây là một nhiệm vụ phức tạp đòi hỏi cơ quan chức năng phải có khả năng tương ứng, và cần có sự hợp tác...


CÁC MÔ HÌNH VÀ PHẦN MỀM TỐI ƯU - CHƯƠNG 6

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ HƯỚNG NGHIÊN CỨU 1. ÁP DỤNG CÁC MÔ HÌNH TỐI ƯU TRONG NÔNG NGHIỆP Các mô hình tối ưu có một vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực của nông nghiệp như: - Quy hoạch sử dụng đất và tài nguyên hợp lý, chuyển đổi cơ cấu cây trồng – vật nuôi nhằm đạt hiệu quả kinh tế, hiệu quả sử dụng đất và tài nguyên, hiệu quả sinh thái môi trường. - Hoạch định các chính sách tối ưu trong quản lý hệ thống nông – lâm – ngư nghiệp trên...


City Vision 2016

We now live in a world where more intense weather, patterns of droughts and floods are becoming commonplace, as are overexploited fish stocks, destroyed forests and dried up rivers. The era of post-war consumerism, where humanity lived in a world rich in resources that were thought boundless, is closing as ecological limits become apparent around the world. We have to face the fact that our consumption of everyday products has a global impact....


Vấn đề quy hoạch sử dụng đất lồng ghép - TS. Phạm Thị Minh Thư

Quy hoạch sử dụng đất là công cụ giúp quản lý việc sử dụng tài nguyên đất một cách hợp lý, tuy nhiên trong quá trình thực hiện quy hoạch sử dụng đất, các tác động về xã hội cũng như môi trường có thể xảy ra khi thực hiện phân bổ diện tích đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Vấn đề quy hoạch sử dụng đất lồng ghép" dưới đây.


Quy hoạch sử dụng đất đai ( Chương 3)

Để thực hiện các bước và nội dung của quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đai có thể sừ dụng nhiều phương pháp khác nhau như: phân tích định tính kết hợp định lượng, vĩ mô kết hợp vi mô, chuyên gia và kinh nghiệm, xây dựng phương án, kế thừa, định mức, thống kê, toán kinh tế, dự báo..


Giáo trình Công tác thực hiện quy hoạch xây dựng đô thị: Phần 1 - PGS.TS Trần Trọng Hanh

Giáo trình Công tác thực hiện quy hoạch xây dựng đô thị: Phần 1 gồm có hai chương trong đó, chương 1 trình bày về tình hình phát triển đô thị và thực hiện quy hoạch xây dựng đô thị ở Việt Nam; chương 2 - cơ sở khoa học thực hiện quy hoạch xây dựng đô thị. Đây là tài liệu hữu ích phục vụ cho các bạn chuyên ngành Quy hoạch đô thị và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này. 


QUY TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI TỪ CƠ SỞ

Lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội từ cơ sở là quá trình người dân tham gia bằng cách nông dân tự xây dựng kế hoạch cho nông thôn, khối phố, góp phần xây dựng kinh tế xã hội của xã, huyện.


Chương 5 : Chuyên chở hàng hóa xuất nhập khẩu bằng vận tải đa phương tiện

Vận tải đa phương thức ( Multimodal Transporrt) quốc tế ;là phương pháp vận tải, trong đó hàng hóa được vận chuyển bằng ít nhất 2 phương thức vận tải trở lên trên cơ sở một hợp đồng vận tải đa phương thức từ điểm nhận hàng ở nước này đến điểm giao hàng ở nước khác. Có sự tham gia của ít nhất 2 phương thức vận tải và có chuyển tải.Chỉ sử dụng một chứng từ vận tải duy nhất....


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu