Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam cần có thêm quyền chủ động trong việc xử lý nợ xấu

Bài viết Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam cần có thêm quyền chủ động trong việc xử lý nợ xấu trình bày một số giải pháp, đặc biệt là cần giao quyền chủ động trong các phương thức và quyết định xử lý nợ nhằm đẩy nhanh công tác xử lý nợ xấu,... Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

KINH NGHIÏÅM - THÛÅC TIÏÎN

CÖNG TY TRAÁCH NHIÏÅM HÛÄU
T NAM
HAÅN M
CÊÌN COÁ THÏM QUYÏÌN CHUÃ

ÀÖÅNG
NÚÅ XÊË
TR
NGUYÏÎN QUÖËC VIÏÅT

T

Sau 12 nùm hoaåt àöång, vúái söë vöën àiïìu lïå hiïån
heo  Quyïët  àõnh  söë  30/2003/QÀ-TTg  ngaây
5/6/2 003 cuãa Thuã tûúáng Chñnh phuã, Cöng ty nay laâ 6.000 tyã àöìng (theo TT 135/2005/TT- BTC)
traách nhiïåm hûäu haån (TNHH) Mua baán núå Viïåt DATC àaä coá àoáng goáp thiïët thûåc vaâo quaá trònh caãi
Nam (DATC) àûúåc thaânh lêåp vaâ thûåc hiïån caác nhiïåm vuåcaách doanh nghiïåp nhaâ nûúác theo muåc tiïu chñnh
àûúåc àùåt ra khi thaânh lêåp, àöìng thúâi, caác hoaåt àöång
chñnh thöng qua caác hoaåt àöång kinh doanh nhû sau:
1. Mua caác khoaãn núå vaâ taâi saãn töìn àoång cuãacuãa DATC coân coá yá nghôa rêët lúán vïì mùåt chñnh trõ, xaä
doanh nghiïåp (bao göìm caã taâi saãn vaâ quyïìn sûã duång höåi khi DATC àaä phuåc höìi àûúåc nhiïìu doanh nghiïåp
àêët àûúåc sûã duång àïí baão àaãm cho caác khoaãn núå) àang bïn búâ vûåc phaá saãn, giûä àûúåc viïåc laâm cho
bùçng hònh thûác: thoaã thuêån trûåc tiïëp, àêëu thêìu, àêëungûúâi lao àöång, tiïëp tuåc àoáng goáp cho nhiïìu  àõa
giaá hoùåc theo chó àõnh cuãa Thuã tûúáng Chñnh phuã. phûúng coân khoá khùn úã vuâng sêu, vuâng xa... vaâ àaåt
àûúåc möåt söë kïët quaã nhêët àõnh. Mùåc duâ hoaåt àöång
Tiïëp nhêån àïí xûã lyá caác khoaãn núå vaâ taâi saãn àaä loaåi
trûâ khöng tñnh vaâo giaá trõ doanh nghiïåp khi thûåc hiïån kinh doanh cuãa DATC nùm 2015 coân gùåp nhiïìu khoá
khùn nhûng vúái sûå chuã àöång, saáng taåo, quyïët liïåt
chuyïín àöíi súã hûäu doanh nghiïåp nhaâ nûúác;
trong chó àaåo vaâ àiïìu haânh, DATC àaä hoaân thaânh
2.  Xûã  lyá  caác  khoaãn  núå  vaâ  taâi  saãn  àaä  mua,
toaân diïån, vûúåt mûác caác chó tiïu kïë hoaåch vaâ nhiïåm
tiïëp nhêån:
vuå àûúåc Chñnh phuã vaâ Böå Taâi chñnh giao trong nùm
a. Töí chûác àoâi núå;
b. Baán caác khoaãn núå vaâ taâi saãn bùçng caác hònh2015. Cuå thïí töíng doanh thu thûåc hiïån 2015 àaåt
khoaãng 2.400 tyã àöìng, àaåt 160% so vúái kïë hoaåch,
thûác: thoaã thuêån trûåc tiïëp, àêëu thêìu, àêëu giaá;
c. Sûã duång caác khoaãn núå, taâi saãn àïí àêìu tû dûúái tùng 2,3 lêìn so vúái thûåc hiïån nùm 2014; lúåi nhuêån
caác hònh thûác: goáp vöën cöí phêìn, goáp vöën liïn doanh, ûúác àaåt 280 tyã àöìng, àaåt 165% so vúái kïë hoaåch;
töíng söë thuïë nöåp ngên saách nhaâ nûúác laâ 226 tyã àöìng.
húåp taác kinh doanh theo quy àõnh cuãa phaáp luêåt;
d. Baão quaãn, sûãa chûäa, nêng cêëp taâi saãn àïí baán, Trong hoaåt àöång mua baán núå nùm 2015, Cöng ty àaä
höî trúå xûã lyá núå vaâ taâi saãn töìn àoång cho 58 doanh
cho thuï, àêìu tû, töí chûác saãn xuêët kinh doanh, liïn
nghiïåp; vúái töíng giaá trõ núå vaâ taâi saãn töìn àoång àûúåc
doanh khai thaác taâi saãn;
3. Huy àöång vöën bùçng hònh thûác phaát haânh traái xûã lyá laâ hún 1700 tyã àöìng, àaåt hún 150% so vúái kïë
phiïëu mua núå àïí mua möåt khoaãn núå nhêët àõnh coá hoaåch, tùng 2.3 lêìn so vúái 2014.
Tuy nhiïn, hún 10 nùm ài vaâo hoaåt àöång, DATC
giaá trõ lúán, coá taâi saãn àaãm baão;
vêîn chûa àaåt àûúåc nhûäng muåc tiïu maâ Cöng ty naây
4. Tû vêën, möi giúái xûã lyá núå vaâ taâi saãn töìn àoång;
phaãi laâm nhû àuáng “sûá mïånh ra àúâi” cuãa noá. Vúái rêët
5. Kinh doanh nhûäng ngaânh nghïì khaác theo quy
nhiïìu lñ doá nhû: thûá nhêët, cú súã phaáp lyá liïn quan túái
àõnh cuãa phaáp luêåt;
Sûå ra àúâi DATC mang yá nghôa quan troång trong phûúng thûác xûã lyá núå chûa thûåc sûå giaãi quyïët hïët töìn
cöng cuöåc chuyïín àöíi nïìn kinh tïë noái chung vaâ quaá taåi vaâ khoá khùn vïì taâi chñnh khiïën àún võ naây chûa thïí
trònh sùæp xïëp, chuyïín àöíi doanh nghiïåp nhaâ nûúác höî trúå triïåt àïí cho doanh nghiïåp. Thûá hai, nhûäng vûúáng
noái riïng. Hoaåt àöång cuãa DATC laâ àïí xûã lyá dûát àiïímmùæc liïn quan túái phûúng thûác xûã lyá núå khiïën doanh
caác khoaãn núå töìn àoång vaâ taâi saãn khöng cêìn duâng,nghiïåp khaách núå khöng nhêån àûúåc sûå höî trúå kõp thúâi
chúâ thanh lyá, vêåt tû ûá àoång, keám, mêët phêím chêëtsau khi àûúåc taái cú cêëu taâi chñnh, khöng àûúåc xûã lyá
triïåt àïí caác töìn taåi taâi chñnh. 
Thûá ba, laâ sûå thiïëu minh
(goåi tùæt laâ núå vaâ taâi saãn töìn àoång) vaâ goáp phêìn laâm
Thûá tû, viïåc thiïëu caác töí chûác
laânh maånh hoaá tònh hònh taâi chñnh doanh nghiïåp, baåch vïì xûã lyá núå xêëu. 
thuác àêíy quaá trònh sùæp xïëp vaâ chuyïín àöíi doanh nghiïåp trung gian, caác töí chûác àõnh giaá núå xêëu chuyïn nghiïåp
nhaâ nûúác, kñch thñch àêìu tû, tùng cûúâng vaâ cuãng cöë àaä laâm cho “khoaãng caách” giûäa ngûúâi mua vaâ ngûúâi
hoaåt àöång kinh doanh cuãa doanh nghiïåp vaâ taåo thïm
nhiïìu thùång dû cho xaä höåi phaát triïín.
* Trûúâng Àaåi hoåc Cöng àoaân
68 Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân
Söë 5 thaáng 8/2016

KINH NGHIÏÅM - THÛÅC TIÏÎN
baán núå rêët khoá àûúåc ruát ngùæn. 
Thûá nùm, trïn thõ trûúâng
Riïng tûâ àêìu nùm 2014 àïën nay, VAMC àaä mua
àöåc quyïìn mua coá quaá ñt cöng ty mua núå dêîn túái tònh àûúåc 81.600 tyã àöìng núå göëc vúái giaá mua laâ 67.275 tyã
traång àöåc quyïìn mua. Chñnh vò vêåy, giaá chaâo mua cuãa àöìng, vúái traái phiïëu àùåc biïåt àûúåc phaát haânh khoaãng
DATC rêët thêëp, chó tûâ 30 - 40% giaá trõ núå göëc, àiïìu 58.000 tyã àöìng. Trong khi àoá, kïë hoaåch nùm 2016,
naây àaä laâm haån chïë sûå phaát triïín cuãa thõ trûúâng vaâ
VAMC àûa ra laâ mua khoaãng 70.000 tyã àöìng núå
taác àöång àïën nhu cêìu muöën baán núå cuãa caác töí chûácgöëc. Dûå kiïën tûâ giúâ àïën cuöëi nùm, VAMC seä mua
tñn duång (TCTD). Trong khi àoá, tûâ khi thaânh lêåp àïën khoaãng 90.000 - 95.000 tyã àöìng núå xêëu vúái giaá mua
nay, trung bònh möîi nùm, DATC xûã lyá àûúåc gêìn 1.000 laâ trïn 70.000 tyã àöìng. Nïëu tñnh tûâ khi VAMC bùæt
tyã àöìng núå xêëu, möåt con söë quaá nhoã so vúái dû núå xêëu
àêìu mua núå àïën cuöëi nùm 2014 seä àaåt àûúåc khoaãng
cêìn giaãi quyïët. Thûá saáu, khoá khùn khi xaác àõnh giaá 125.000 - 130.000 tyã àöìng núå göëc, vúái giaá mua xêëp
baán núå. Thûá baãy
, quy mö cöng ty mua núå quaá nhoã.
xó 105.000 tyã àöìng. Khöng chó vûúåt chó tiïu mua núå
Têët caã àiïìu naây àaä àêíy doanh nghiïåp tiïëp tuåc rúi vaâo maâ kïët quaã thu höìi núå, baán taâi saãn, baán núå cuäng
tònh traång khoá khùn vïì taâi chñnh, hoaåt àöång kinh doanh vûúåt kïë hoaåch àùåt ra. Theo àoá, muåc tiïu àùåt ra àêìu
bõ àònh trïå vaâ khaã nùng traã núå cho DATC haån chïë nùm thu höìi khoaãng 2.500 tyã àöìng núå. Sau khi mua
dêîn túái viïåc DATC hoaåt àöång duâ àaä hún 10 nùm núå, VAMC thûåc hiïån töíng húåp, phên loaåi vaâ xêy dûång
nhûng chûa àaåt àûúåc nhûäng kyâ voång cuäng nhû caác danh muåc caác khoaãn núå àïí coá thïí chaâo baán ra thõ
chó tiïu kïë hoaåch vaâ nhiïåm vuå àûúåc Chñnh phuã vaâ trûúâng trong nûúác vaâ quöëc tïë. Hoaåt àöång mua, baán,
Böå Taâi chñnh giao.
xûã lyá núå xêëu cuãa VAMC nhêån àûúåc sûå quan têm rêët
DATC cêìn coá thïm quyïìn chuã àöång trong viïåc xûã lúán tûâ caác töí chûác taâi chñnh trong vaâ ngoaâi nûúác.
lyá núå xêëu àïí thñch ûáng vúái nhûäng thay àöíi tûâ phñaTrong thúâi gian qua, VAMC àaä coá nhiïìu cuöåc laâm
cung vaâ cêìu mang tïn núå xêëu. Taåi Viïåt Nam, theo viïåc vúái àoaân àaåi diïån caác töí chûác taâi chñnh quöëc tïë
Ngên haâng Nhaâ nûúác, núå xêëu xûã lyá nùm 2012 laâàïën trao àöíi vïì khaã nùng húåp taác trong viïåc mua,
69.000 tyã àöìng, nùm 2013 laâ gêìn 98.000 tyã àöìng vaâ baán núå. Hiïån nay, tham gia mua baán núå, ngoaâi VAMC
6 thaáng àêìu nùm 2014 laâ 33,45 nghòn tyã àöìng. Quaá vaâ DATC, coân coá hún 20 cöng ty quaãn lyá núå vaâ khai
trònh taái cú cêëu hïå thöëng caác TCTD àaä àaåt àûúåc thaác taâi saãn (AMC) thuöåc caác ngên haâng thûúng maåi.
nhûäng kïët quaã bûúác àêìu, nhûng viïåc xûã lyá núå xêëu Àïí àêíy nhanh cöng taác xûã lyá núå xêëu, DATC cêìn
coân nhiïìu ruãi ro, nïëu khöng coá nhûäng giaãi phaáp xûã lyáàûúåc giao quyïìn chuã àöång hún nûäa trong caác phûúng
thñch húåp thò gêy ra nhiïìu hêåu quaã quan ngaåi. Nùm thûác vaâ quyïët àõnh xûã lyá núå. Hiïån nay, muåc tiïu cuãa
2013, Chñnh phuã àaä thaânh lêåp Cöng ty quaãn lyá taâi Ngên haâng nhaâ nûúác phaãi keáo núå xêëu trong caác töí
saãn caác töí chûác tñn duång (VAMC) nhùçm xûã lyá nhanhchûác tñn duång vïì dûúái 3% trong nùm 2016 laâ hoaân
núå xêëu, laânh maånh hoáa taâi chñnh, giaãm thiïíu ruãi rotoaân khaã thi, vò àún giaãn chó laâ viïåc mua baán chuyïín
cho caác TCTD, doanh nghiïåp vaâ thuác àêíy tùng trûúãng núå sang Cöng ty Quaãn lyá taâi saãn cuãa VAMC trong
tñn duång húåp lyá nïìn kinh tïë. Àïën ngaây 10/10/2014, àiïìu kiïån sûác eáp khöng thïí khöng laâm. Tñnh tûâ khi
VAMC àaä mua àûúåc 92.500 tyã àöìng dû núå göëc cuãa thaânh lêåp àïën  nay,  VAMC àaä  mua àûúåc khoaãng
37 TCTD. Tyã lïå núå xêëu so vúái töíng dû núå 4,17% vaâ 150.000 tyã àöìng núå xêëu. Viïåc àûa khoaãn núå xêëu noái
khoaãng 8,2%. Núå xêëu àïën cuöëi thaáng 6/2014 tùng trïn ra khoãi hïå thöëng söí saách kïë toaán cuãa caác ngên
38,2% so vúái àêìu nùm, tuy nhiïn, so vúái cuâng kyâ caác haâng àaä giuáp cho caác baãn baáo caáo taâi chñnh cuãa
nùm trûúác, mûác tùng trûúãng núå xêëu àaä tiïëp tuåc àûúåc ngên haâng trúã nïn saåch seä hún. Àiïìu naây giuáp cho
kiïìm chïë. 
con söë núå xêëu cuãa toaân hïå thöëng hiïån àaä vïì mûác
Khi nguöìn cung thay àöíi, cêìu bùæt àêìu tùng. Thõ khoaãng 3,49%, vaâ àïën cuöëi nùm muåc tiïu dûúái 3%
trûúâng mua baán núå taåi Viïåt Nam àang dêìn hònh thaânh chùæc chùæn  seä àaåt  àûúåc.  Theo àoá, núå cuãa doanh
nhû möåt têët yïëu khaách quan cuãa phaát triïín kinh tïë. nghiïåp nhaâ nûúác (DNNN) taåi caác töí chûác tñn duång
Trïn thûåc tïë, hoaåt àöång mua baán núå taåi Viïåt Nam àaä cuäng seä àûúåc giaãm ài möåt caách nhanh choáng. Mùåt
xuêët hiïån tûâ nùm 2003 vúái sûå ra àúâi vaâ hoaåt àöångkhaác, trûúác àêy Luêåt doanh nghiïåp cuä quy àõnh DNNN
cuãa DATC vaâ taâi saãn töìn àoång cuãa doanh nghiïåp - laâ cöng ty coá tûâ 51% vöën nhaâ nûúác trúã lïn, nay tñnh
Böå Taâi chñnh (DATC) theo Quyïët àõnh söë 109/2003/ tûâ ngaây 01/07, Luêåt Doanh nghiïåp nùm 2014 quy
QÀ-TTg ngaây 5/6/2003 cuãa Thuã tûúáng Chñnh phuã. àõnh DNNN laâ cöng ty 100% vöën nhaâ nûúác, nghôa laâ
Kïí tûâ khi thaânh lêåp àïën ngaây 24/12/2014, VAMC àaä söë lûúång DNNN hiïån nay giaãm rêët nhiïìu so vúái trûúác,
mua àûúåc gêìn 121.000 tyã àöìng núå göëc vúái giaá mua àöìng nghôa vúái viïåc núå cuãa DNNN cuäng giaãm.
laâ 81.600 tyã àöìng cuãa 39 TCTD, vúái söë lûúång khaách
Xûã lyá núå xêëu cuãa DNNN vay ngên haâng hiïån nay
haâng laâ 5.394 vaâ 8.734 khoaãn núå, phaát haânh 88.000 chuã yïëu do DATC àaãm nhiïåm vaâ viïåc xûã lyá núå cuãa
tyã àöìng traái phiïëu.
DNNN thöng qua baán núå cho DATC vêîn diïîn ra àïìu

69 cöng àoaâ
Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc
Söë 5 thaáng 8/2016

KINH NGHIÏÅM - THÛÅC TIÏÎN
àùån trong nhiïìu nùm nay. Qua viïåc mua núå, chuyïín
thûác mua baán núå, caác giaãi phaáp thu höìi núå, xûã lyá taâi
àöíi quyïìn chuã núå tûâ caác töí chûác tñn duång, DATC àaäsaãn baão àaãm; haån chïë khaã nùng höî trúå caác doanh
xûã lyá laâm laânh maånh taâi chñnh cuãa caác doanh nghiïåpnghiïåp súám phuåc höìi, öín àõnh saãn xuêët kinh doanh
àang lêm vaâo tònh traång thua löî, khöi phuåc saãn xuêët taái cú cêëu. Do àoá, trong tûúng lai DATC cêìn àûúåc
kinh doanh, nêng cao nùng lûåc hoaåt àöång vaâ chuyïín
trao quyïìn chuã àöång hún, múã röång ngaânh nghïì kinh
àöíi thaânh cöng ty cöí phêìn coá vöën goáp cuãa DATC. doanh, baão àaãm cho àún võ coá cú súã phaáp lyá vûäng
Sau khi àûúåc taái cú cêëu, caác doanh nghiïåp phuåc höìi vaâng, giaãm thiïíu ruãi ro trong quaá trònh hoaåt àöång.
saãn xuêët kinh doanh, coá nhûäng àoáng goáp àaáng kïí
Mùåt khaác,  baãn  thên DATC cêìn linh hoaåt hún,
vaâo ngên saách nhaâ nûúác. Tuy nhiïn, do quy mö cöng
nhanh choáng hún àöëi vúái caã quyïët àõnh mua vaâ baán
ty coân nhoã so vúái töíng söë núå xêëu cêìn giaãi quyïët nïnnúå (baán taâi saãn cuãa khoaãn núå). Àùåc biïåt laâ doanh
söë lûúång núå xêëu àûúåc DATC xûã lyá coân chûa nhiïìu. nghiïåp nïn ngoaâi viïåc hoaåt àöång vò muåc tiïu lúåi nhuêån,
Àöëi vúái VAMC, àún võ naây chuã yïëu mua laåi núåthúâi gian túái DATC cêìn hûúáng túái höî trúå caác DNNN
cuãa caác ngên haâng thûúng maåi, töí chûác tñn duång vaâ nïìn kinh tïë. 
nhûng múái chó giuáp cho caác töí chûác tñn duång laâm
saåch baãng töíng kïët taâi saãn chûá chûa thûåc sûå tham Taâi liïåu tham khaão
1. TS. Vuä Syä Cûúâng (2014), Mua baán núå xêëu, taái cú cêëu
gia vaâo quaá trònh taái cú cêëu doanh nghiïåp.
doanh nghiïåp: Nhòn tûâ thûåc traång thõ trûúâng àïën vai
Hiïån nay, viïåc xûã lyá núå xêëu àûúåc tiïën haânh bùçng troâ cuãa DATC.
3 caách thûác chñnh, göìm: Baán núå, baán taâi saãn vaâ thu2. http://datc.vn/portal/Home/default.aspx
höìi núå tûâ nguöìn khaác. Tuy nhiïn, riïng viïåc baán núå 3. Baáo caáo höåi thaão: “Nêng cao hiïåu quaã hoaåt àöång
cuãa DATC: Phaát triïín thõ trûúâng mua baán, xûã lyá núå taâi
thò gêìn nhû chûa coá thõ trûúâng trong lônh vûåc naây.
saãn töìn àoång cuãa doanh nghiïåp trong quaá trònh caãi
Hiïån chó coá hai àún võ mua baán núå chuyïn nghiïåp laâ
caách doanh nghiïåp nhaâ nûúác” do Böå Taâi chñnh töí
DATC vaâ VAMC vaâ hún hai chuåc cöng ty mua baán
chûác ngaây 21/10/2011, taåi Haâ Nöåi.
núå thuöåc caác töí chûác tñn duång nhûng chuã yïëu têåp4. Phaåm Phan Quang - Chuã tõch HÀQT cuãa DATC (2012):
trung xûã lyá cuãa nöåi böå. Coân caác cöng ty coá nhu cêìu Hiïåu quaã hoaåt àöång cuãa DATC - sûå khùèng àõnh tûâ thûåc
tïë, Thúâi baáo Taâi chñnh söë 202 ngaây 26/8/2012.
mua baán núå khaác thò gêìn nhû khöng coá, vò thûúâng
khöng àûúåc pheáp thaânh lêåp hoùåc bõ gêy khoá dïî, mùåc
duâ phaáp luêåt khöng hïì cêëm àoaán hay quy àõnh laâ
ngaânh nghïì kinh doanh coá àiïìu kiïån.  
Thúâi gian túái, cêìn hoaân thiïån haânh lang phaáp lyá
(Tiïëp theo trang 60)
cho DATC, VAMC cuäng nhû caác töí chûác mua baán núå
khaác àïí caác àún võ naây hoaåt àöång hiïåu quaã trong viïåc phêím cêìn ghi cheáp, nhên viïn baán haâng cêìn coá àêìy
mua baán núå. Mùåt khaác, Nhaâ nûúác cêìn taåo àiïìu kiïån,àuã nghiïåp vuå, noái caách khaác laâ khi nhên viïn baán
khuyïën khñch nhiïìu hún nûäa söë lûúång caác töí chûác haâng àûúåc àaâo taåo baâi baãn, nùæm vûäng nghiïåp vuå thò
giöëng nhû DATC àûúåc ra àúâi àïí tiïën túái xêy dûång möåt khöng àïí xaãy ra thiïëu soát trïn.
Àöìng thúâi, sûå roä raâng vaâ àêìy àuã thöng tin giuáp
thõ trûúâng mua baán núå tûúng xûáng vúái quy mö núå xêëu
cöng taác quaãn trõ baán haâng àûúåc hiïåu quaã, khöng
taåi caác doanh nghiïåp, ngên haâng hiïån nay.
laäng phñ thúâi gian böí sung thöng tin, khöng aãnh hûúãng
Àïí àêíy nhanh töëc àöå xûã lyá núå xêëu, àùåc biïåt laâ núå
xêëu cuãa DNNN vay caác ngên haâng àiïìu quan troång àïën thúâi gian taác nghiïåp trong cöng ty, giuáp cöng ty
quaãn trõ doanh nghiïåp hiïåu quaã hún vaâ giuáp caác cú
nhêët hiïån nay laâ cêìn ruát ngùæn caác thuã tuåc nhû: töë tuång,
àêëu giaá, mua baán, sang tïn... Àiïìu àoá seä giuáp vûâa quan quaãn lyá nhaâ nûúác thûåc thi nhiïåm vuå àûúåc nhanh

àêíy nhanh tiïën àöå xûã lyá chñnh khoaãn núå àoá, àöìng thúâichoáng vaâ traánh laäng phñ. 
seä taác àöång àïën moåi con núå khaác àïí hoå thêëy rùçng cêìn
phaãi húåp taác vúái ngên haâng àïí xûã lyá nhanh choáng thay Taâi liïåu tham khaão
vò chêy yâ, trò hoaän, keáo daâi nhû hiïån nay.
1. Cöng ty Cöí phêìn Àêìu tû Thûúng maåi vaâ Phaát triïín
Àöëi vúái cöng ty chuyïn xûã lyá núå cuãa DNNN nhû Dõch vuå Hoaâng Gia,Baáo  caáo  taâi  chñnh  vaâ  kïë  toaán
Cöng ty , Haâ Nöåi.
DATC cêìn àûúåc giao quyïìn chuã àöång hún trong caác
2.
phûúng thûác vaâ quyïët àõnh xûã lyá núå. Hiïån, hïå thöëng PGS. TS. Hoaâng Minh Àûúâng, PGS.TS. Nguyïîn Thûâa
Löåc (2013), Giaáo trònh Quaãn trõ doanh nghiïåp thûúng
thïí chïë cho hoaåt àöång mua baán núå chûa hoaân thiïån
àaä laâm aãnh hûúãng àïën viïåc múã röång phaåm vi, àöëi maåi,(2 têåp) Nxb LÀ-XH, Haâ Nöåi.
3. GS.TS. Àùång Àònh Àaâo, GS.TS. Hoaâng Àûác Thên (2013),
tûúång doanh nghiïåp trong nïìn kinh tïë coá thïí àûúåc
Giaáo trònh Kinh tïë thûúng maåi, Nxb KTQD, Haâ Nöåi.
DATC höî trúå taái cú cêëu thöng qua xûã lyá núå xêëu; haån4. Quöëc höåi (2005), Luêåt  Thûúng  maåi ngaây  14  thaáng  6
chïë vïì tñnh linh hoaåt trong viïåc trong vêån duång phûúng
nùm  2005.

BAÁN HAÂNGTTRONG
ÀÖÅNG...
HOAÅ

70 Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân
Söë 5 thaáng 8/2016

Tài liệu cùng danh mục Ngân hàng - Tín dụng

Bài giảng Tiền tệ ngân hàng - ĐH Kinh tế

Bài giảng Tiền tệ ngân hàng trình bày bản chất, chức năng của tiền tệ, tín dụng, cung cầu tiền tệ và lạm phát, ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ, ngân hàng trung gian, các tổ chức tài chính phi ngân hàng.


CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUÁN LÝ TÍN DỤNG phần 4

Thu thập, quản lý, cung cấp những thông tin phục vụ cho việc thẩm định và phòng ngừa rủi ro tín dụng. Thẩm định các khoản vay do Giám đốc Chi nhánh cấp I quy định,


EUROPEAN BANKING AUTHORITY 2011 EU-WIDE STRESS TEST AGGREGATE REPORT

Tham khảo sách 'european banking authority 2011 eu-wide stress test aggregate report', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Money and Interest Rates

Using futures data as a measure of expected Fed policy has a number of advantages over statistical proxies. First, there is no issue of model selection; second, the vintage of the data used to produce the forecast is not an issue; and third, there are no generated- regressor problems. The main disadvantage, of course, is that it limits the analysis to the post-1989 period. As it embodies near-term expectations of the Fed funds rate, the rate from the spot month contract offers a promising way to measure the surprise element of specific Fed actions. Two factors complicate the use of futures data for this purpose, however....


UNDER SECTIONS 318 AND 319 OF THE FAIR AND ACCURATE CREDIT TRANSACTIONS ACT OF 2003

When a consumer applies for non-mortgage credit, such as a credit card, unsecured line of credit, or installment loan (e.g. for an automobile, or furniture), the potential creditor (data user) can request a credit report (with or without a credit score) from one, two, or three of the credit repositories. A repository that receives such a request will send the credit report to the potential creditor, and record an inquiry on the consumer’ s credit report. The creditor can use the information in the credit report to help decide whether to extend or deny credit to the consumer,...


Môi trường kinh doanh ngân hàng

Các yếu tố nội lực của ngân hàng Các đơn vị hỗ trợ cho hoạt động ngân hàng Đối thủ cạnh tranh Khách hàng của ngân hàng


Bài giảng Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại: Chương 7.4

Bài giảng Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại: Chương 7.4 trình bày về các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán như nghiệp vụ môi giới chứng khoán, nghiệp vụ tự doanh chứng khoán, nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư, nghiệp vụ bảo lãnh phát hành, nghiệp vụ tư ấn đầu tư chứng khoán.


133 Điều cần ghi nhớ với FX-Trading

Learn the basics of forex trading. It's amazing how many people simply don't know what they're doing. In order to compete at the highest level in the trading business and be one of the few truly successful participants you must be welleducated about what you are doing. This does not mean having a degree from a wellrespected university ? the market doesn?t care where you were educated.


Bài giảng Rủi ro trong hoạt động của Ngân hàng - Học viện Ngân hàng

Bài giảng Rủi ro trong hoạt động của Ngân hàng - Học viện Ngân hàng, sẽ giới thiệu cho người học kiến thức về rủi ro tín dụng, các nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng, cách quản trị rủi ro tín dung cũng như các biện pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro trong hoạt động của ngân hàng. Để tìm hiểu rõ hơn mời các bạn cùng tham khảo bài giảng dưới đây.


The impact of sovereign credit risk on bank funding conditions

The paper finds in a few cases a statistically significant negative relationship between some measures of central bank financial strength and inflation. Nevertheless, the results lack robustness with respect to the choice of alternative measures of financial strength and the econometric technique. At the same time, the relationship – if there is any – is found to be non-linear, with only substantial financial weakness being associated with higher inflation. There is also some evidence (using pooled OLS estimation) that the link exists only for those countries which enjoy the lowest level of central bank legal independence and/or exhibit relatively high...


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Giáo trình Tài chính ngân hàng
 • 22/11/2012
 • 20.932
 • 633
Chiến tranh tiền tệ _ phần 5
 • 20/08/2011
 • 59.805
 • 799

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu