Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Chuyên đề rượu - phenol

Tài liệu tham khảo về phương pháp giải bài tập ancol, chuyên đề rượu - phenol, dạng 1: bài tập tìm công thức phân tử rượu phenol, loại bài tập tự luận. Đây là tài liệu khoá học phương pháp giải nhanh hoá học, dành cho học sinh hệ trung học phổ thông ôn thi tốt nghiệp và ôn thi đại học - cao đẳng tham khảo ôn tập và củng cố kiến thức.Đánh giá tài liệu

4.7 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Chuyên đề rượu - phenol Chuyên đề rượu - phenol bài tập dãy điện hoá, bài tập chuyên đề rượu - phenol, phương pháp giải bài tập ancol, tìm công thức phân tử rượu phenol, bài tập tự luận hoá học
4.7 5 2691
 • 5 - Rất hữu ích 1.903

 • 4 - Tốt 788

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. Tài liệu khóa học: Phương pháp giải nhanh hóa học CHUYÊN ĐỀ RƯỢU -PHÊNOL Dạng 1:Bài tập tìm công thức phân tử rượu phênol Loại I:Bài tập tự luận Bài 1:Đốt cháy hoàn toàn một rượu đơn chức A rồi dẫn toàn bộ sản phẩm cháy đi qua bình đưng nước vôi trong dư thấy khối lượng bình tăng 14,2 gam đồng thời suất hiện 20gam kết tủa .Xác định công thức phân tử của rượu A (C2H6O) Bài 2 : Đốt cháy hoàn toàn 9,2 gam một rượu no đơn chức A cần vừa đủ 13,44 lít O2 (đktc) Xác định công thức phân tử của A .(C2H6O) Bài 3 : Đốt cháy hoàn toàn 2,82 gam một hợp chất hữu cơ A chỉ chứa (C,H,O) .Cho toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch nước vôi trong dư thấy khối lượng bình tăng 9,54gam và có 18 gam kết tủa.xác định công thức phân tử của A biết tỉ khối hơi của A so với không khí là 3,241 (C6H6O) Bài 4:Đốt cháy hoán toàn 5,8 gam một chất hữu cơ A thì thu được 2,65gam xôđa ;2,25gam H2O và 12,1 gam CO2.Xác định công thức phân tử A biết A có một nguyên tử Na . (C6H5ONa). Bài 5: Đốt cháy hoàn toàn 2,7gam một hợp chất hữu cơ A phải dùng vừa hết 4,76 lít O2 (đktc).Sản phẩm chỉ có CO2 và H2O trong đó khối lượng CO2 hơn khối lượng H2O là 5,9 gam . a.Xác định công thức đơn giản của A (C7H8O) b.Xác định công thức phân tử của A biết khối lượng phân tử của A nhỏ hơn glucozo (C6H12O6) c.Hãy viết công thức cấu tạo có thể có của A biết A có vòng thơm (5 đồng phân) d.Trong các đồng phân ở câu c đông phân nào có phản ứng với NaOH (3 đồng phân) Loại 2: Bài tập trắc nghiệm Bài 1: Đốt cháy hoàn toàn 2,3 gam một rượu A thu được 3,3 gam CO2 và 1,8 gam H2O .Xác định công thức phân tử A a. C3H8O b. C3H8O2 c. C3H8O3 d. đáp án khác Bài 2*: Có một rượu đơn chức Y, khi đốt cháy Y ta chỉ thu được CO2 và H2O với số mol như nhau và số mol oxi tiêu tổn gấp 4 lần số mol của Y. Biết rằng: Y làm mất màu dung dịch brom và khi Y cộng hợp hiđro thì được rượu đơn chức. Công thức cấu tạo mạch hở của Y là: A. CH3-CH2-OH B. CH2=CH-CH2-CH2-OH C. CH3-CH=CH-CH2-OH D. CH2=CH-CH2-OH Bài 3: Đề thi cao đẳng 2008: Đốt cháy hoàn toàn một rượu (ancol) đa chức, mạch hở X, thu được H2O và CO2 với tỉ lệ số mol tương ứng là 3:2. Công thức phân tử của X là A. C3H8O2. B. C4H10O2. CC2H6O. D. C2H6O2 Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt
 2. Tài liệu khóa học: Phương pháp giải nhanh hóa học Bài 4: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 rượu no đơn chức liên tiếp nhau trong dãy đồng đẳng ta thu được 4,5 gam H2O và 3,36 lít CO2 (đktc).Xác định công thức phân tử hai rượu A. CH4O và C3H8O C. B. C2H6O và C3H8O B. C2H6O và CH4O D. C4H10O và C3H8O Bài 5: Một rượu X mạch hở, không làm mất màu nước brom. Để đốt cháy a lít hơi rượu X thì cần 2,5a lít oxi ở cùng điều kiện. Công thức cấu tạo của X là: A. C2H4(OH)2 B. C3H6(OH)2 C. C3H7OH D. C2H5OH Bài 6:Một rượu no đơn chức A có % oxi theo khối lượng là 34,78% .Tìm công thức phân tử của rượu A A. C2H5OH B. C3H7OH C.CH3OH D.C4H9OH Bài 7: Đề thi đại học khối A 2008: Khi phân tích thành phần một rượu (ancol) đơn chức X thì thu được kết quả: tổng khối lượng của cacbon và hiđro gấp 3,625 lần khối lượng oxi. Số đồng phân rượu (ancol) ứng với công thức phân tử của X là A. 3. B.4. C.2. D. 1. CHUYÊN ĐỀ RƯỢU –PHÊNOL Dạng 2:Phản ứng của rượu với kim loại kiềm Loại I :Bài tập tự luận Bài 1:Cho 3,7 gam một rượu đơn chức tác dụng với Na dư thu được 700 cm3 H2 (đo ở 27,30C và 0,88 atm ).Xác định công thức tông quát và công thức câu tạo của rượu đó (C4H9OH) Bài 2: Cho m gam rượu đơn chức X tác dụng với Na dư thì thu được 1,12 lít H2 .Nếu đốt cháy lượng rượu trên thì cần vừa đủ 10,08 lít CO2 và tạo thành 6,72 lít CO2 các khí đều đo ở đktc a.Tính m (6 gam) b.Tìm công thức phân tử và công thức cấu tạo của X (C3H8O và có 2 rượu có công thức này ) Bài 3:Một hợp chất hữu cơ A chỉ chứa (C,H,O) .Khi hóa hơi 0,31gam A thì thu được thể tích bằng thể tích của 0,16 gam O2 trong cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất . Mặt khác cũng 0,31 gam A tác dụng với Na dư thì thu được 112 ml H2 (đktc) .Tìm công thức phân tử của A (C2H6O2) Bài 4: Khi đốt cháy hoàn toàn 6,44 gam một rượ A thì thu được 9,24 gam CO2 .Mặt khác khi cho 0,1 mol A tác dụng hoàn toàn với Na thi thu được 3,36 lít khí (đktc) . Tìm công thức phân tử và gọi tên A (C3H5(OH)3) Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt
 3. Tài liệu khóa học: Phương pháp giải nhanh hóa học Bài 5 : X là rượu no, Khi dốt cháy hoàn toàn 1 mol X cần 3,5 mol O2 .Mặt khác 1 mol X tác dụng hoàn toàn với Na thu được 1,5 mol O2 .Tìm công thức phân tử của X (C3H8O) Bài 6 :Cho 0,05 mol một rượu A Tác dụng với Na dư sinh ra 1,12 lít H2 (đktc).Nếu cho 7,6 gam rượu này tác dụng với K thì thu được 2,24 lít khí H2 (đktc). a.Xác định công thức phân tử và viết các công thức cấu tạo có thể có của rượu A .ĐS: C3H6(OH)2 b.Xác định công thức cấu tạo đúng của A biết A có phản ứng với Cu(OH)2 cho dung dịch xanh lam Bài 7:Cho 11,95gam hỗn hợp gồm ancol etylic và etylenglicol tác dụng hoàn toàn với Na dư thu được 3,64 lít H2 đktc .Tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp (0,125 mol C2H5OH và 0,1 mol C2H4(OH)2 0,1 mol ) Bài 8:Cho 15,2 gam hỗn hợp glixerol và một rượu no đơn chức A tác dụng với Na thu được 4,48 lít khí H2 đktc .Nếu cho hỗn hợp trên tác dụng với Cu(OH)2 thì hòa tan được 4,9 gam Cu(OH)2 Xác định công thức phân tử của rượu A (C3H7OH) Bài 9: Cho 20,3 gam hỗn hợp glixerol và một rượu no đơn chức A tác dụng với Na thu được 5,04 lít khí H2 đktc .Mặt khác 8,12 gam A hoàn tan vừa hết 1,96 gam Cu(OH)2 a. Xác định công thức phân tử của rượu A (C4H9OH) b.Tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp (54,68% và 45,32% ) Bài 10: Cho A và B là hai rượu đơn chức, mạch hở .A là rượu no, B là rượu không no trong phân tử có một nối đôi .Cho hỗn hợp X gồm 3 gam A và 2,9 gam B tác dụng với Na dư sinh ra 1,12 lít khí H2 đktc Xác định 2 rượu A và B (C3H7OH và CH2=CH-CH-CH2-OH) Bài 11: Cho 11 gam hỗn hợp 2 rượu no đơn chức tác dụng hoàn toàn với Na dư thì thu được 3,36 lít khí H2 đktc. a.Xác định công thức phân tử của hai rượu đó (C2H5OH và CH3OH) b.Tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ( 58,18% và 41,82%) Bài 12: Đại học Nông Nghiệp -1998 Cho 2,84 gam hỗn 2 rượu no đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với một lượng Na vừa đủ thì thu được 4,6 gam chất rắn và V lít khí (đktc) a.Tính V (0,896 lít ) b.Xác định công thức phân tử 2 rượu trên (CH3OH và C2H5OH ) Bài 13:Đại học Nông Nghiệp I-2001 Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt
 4. Tài liệu khóa học: Phương pháp giải nhanh hóa học Hỗn hợp X gồm 2 rượu đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng .Chia X làm 2 phần bằng nhau -Phần 1:Đốt cháy hoàn toàn, rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng nước vôi trong dư thì thu được 7 gam kết tủa và bình đựng nước vôi tăng 5,24 gam . -Phần 2: Tác dụng với Na dư thu được V lít H2 (ở 27,30C và 1,25 atm ) a.Xác định công thức pt và phần trăm mỗi rượu trong hỗn hợp (CH3OH :0,03 mol và C2H5OH : 0,02 mol) Bài 14: Đốt cháy hoàn toàn 23 gam một rượu A thu được 44 gam CO2 và 27 gam H2O a.Cho 23 gam Na tác dụng với Na Tính thể tích khí thu được (đktc) :5,6 lít b.Một hỗn hợp X gồm A và B một đồng đẳng của A có khối lượng là 18,8 gam tác dụng hoàn toàn với Na tạo ra 5,6 lít khí đktc .Xác định công thức phân tử của A và B và tính phần trăm mỗi rượu trong hỗn hợp (CH3OH :0,3 mol và C2H5OH : 0,2 mol) Loại II:Bài tập trắc nghiệm Bài 1:Cho Na dư tác dụng hoàn toàn với 21,2 gam hỗn hợp hai rượu no đơn chức sinh ra 4,48 lít khí H2 đktc . Biết rượu này có số nguyên tử gấp đôi rượu kia .Công thức cấu tạo 2 rượu là A .CH3OH và C2H5OH B.C2H5OH và C4H9OH C.C3H7OH và C6H13OH C.C4H9OH và C8H17OH Bài 2:Cho 1,24 gam hỗn hợp 2 rượu đơn chức tác dụng với Na vừa đủ thấy thoát ra 336ml H2 đktc .Khối lượng muối thu được là A.1,93 gam B.2,93 gam C.2,9 gam D.1,47 gam Bài 3:Cho 4,6 gam hỗn hợp gồm Rượu mêtylic và prôpylic (tỉ lệ số mol là 1:1) tác dụng hoàn toàn với Na thu được V lít khí .Giá tri của V là A. 2,24 lít B. 1,12 lít C. 22,4 lít D. 11,2 lít Bài 4: Cho 2,84 gam một hỗn hợp hai rượu no đơn chức là đồng đẳng liên tiếp nhau tác dụng với một lượng Na vừa đủ, tạo ra 4,6 gam chất rắn và V lít khí H2 ở đktc. Xác định công thức phân tử của hai rượu trên. A. CH3OH và C2H5OH B. C2H5OH và C4H9OH C. C3H5OH và C4H9OH D. Các câu A, B, C đều sai Bài 5: Cho natri kim loại tác dụng với 1,06gam hỗn hợp hai rượu đồng đẳng liên tiếp của rượu metylic thấy thoát ra 224ml hiđro (đo ở đktc). Xác định công thức phân tử mỗi rượu. Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt
 5. Tài liệu khóa học: Phương pháp giải nhanh hóa học A. CH3OH và C2H5OH B. C2H5OH và C3H7OH C. C4H9OH và C5H11OH D. Kết quả khác Bài 6: Cho 11 gam hỗn hợp 2 rượu no đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, tác dụng hết với Na thì thu được 3,36 lít khí H2 (đktc). Công thức cấu tạo 2 rượu là: A. CH3OH và C2H5OH B. CH3OH và C3H7OH C. C2H5OH và C3H7OH D. C4H7OH và C5H11OH Bài 7: Cho 9,2 gam h2 2 ancol propylic và ancol đơn chức B tác dụng với Na dư, sau phản ứng thu được 2,24 lít H2 (đktc). B là ancol nào dưới đây? A.CH3OH B. C2H5OH C. C3H5OH D. Đáp án khác Bài 8: Cho 15,2 gam hỗn hợp 2 ancol đơn chức tác dụng với Na vừa đủ, sau phản ứng thu được 21,8 gam chất rắn và bao nhiªu lÝt hiđro (đktc)? A. 1,12 B. 2,24 C. 3,36 D. 4,48 Bài 9: Cho 18,8 gam hỗn hợp 2 ancol no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với Na dư, tạo ra 5,6 lít khí hiđro (đktc). Công thức phân tử của 2 ancol là A.C2H5OH và C3H7OH B. C3H7OH và C4H9OH C. CH3OH và C2H5OH D. Đáp án khác Bài 10: Đề thi cao đẳng 2008 :Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp M gồm hai rượu (ancol) X và Y là đồng đẳng kế tiếp của nhau, thu được 0,3 mol CO2 và 0,425 mol H2O. Mặt khác, cho 0,25 mol hỗn hợp M tác dụng với Na (dư), thu được chưa đến 0,15 mol H2. Công thức phân tử của X, Y là: A. C2H6O, CH4O. B. C3H6O, C4H8O. C. C2H6O, C3H8O. D. C2H6O2, C3H8O2 CHUYÊN ĐỀ RƯỢU –PHÊNOL Dạng 3:Phản ứng tách nước của rượu và hợp nước của anken Bài 1: Hydrat hóa 14,8 gam một rượu thì thu được 11,2 gam anken .Công thức tổng quát của rượu đó là Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt
 6. Tài liệu khóa học: Phương pháp giải nhanh hóa học A.C2H5OH B.C3H7OH C.CH3OH D.C4H9OH Bài 2: Thực hiện phản ứng tách nước với một rượu đơn chức A ở điều kiện thích hợp sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn được chất hữu cơ B (có tỉ khối hơi so với A bằng 1,6. Xác định công thức phân tử rượu A A. C2H5OH B. C4H9OH C. CH3OH D. C3H7OH Bài 3: Đun nóng m1 gam ancol no, đơn chức A với H2SO4 đặc ở nhiệt độ thích hợp thu được m2 gam chất hữu cơ B. Tỉ khối hơi của B so với A bằng 1,4375. Hiệu suất của phản ứng đạt 100%. Công thức phân tử của A là A.CH3OH B.C2H5OH C.C3H7OH D.C4H9OH Bài 4: Hydrat hóa 6 gam một rượu thì thu được 1.68 lít anken với hiệu suất phản ứng là 75% .Công thức tổng quát của rượu đó là A.C2H5OH B.C3H7OH C.CH3OH D.C4H9OH Bài 5:Hydrat hóa một rượu A chỉ thu được một anken duy nhất có tỉ khối so với Nitơ là 2 .Tên gọi của A A.Etanol B.Metanol C.Propan -1-ol D.Butan-1-ol Bài 6:Rượu no đơn chức X mạch hở có tỉ khối với H2 là 37 .Cho X tác dụng với H2SO4 đặc nung nóng ở 1800C .Thu dược 1 anken mạch thẳng duy nhất .X là A.Etanol B.2-metyl propanol-2 C.Propan -1-ol D.Butan-1-ol Bài 7:Đun nóng V ml rượu etylic 950 với H2SO4 đặc ở 1800C thu được 3,36 lít etilen đktc. Biết hiệu suất phản ứng là 60% và khối lượng riêng của rượu là 0,8 gam/ml .Giá trị của V là A.10,18 ml B.15,13 ml C.8,19 ml D.12 ml Bài 8:Chia m gam hỗn hợp 2 rượu thành 2 phần bằng nhau -Phần 1:Đốt cháy hoàn toàn thu được 2,24 lít CO2 đktc -Phần 2 : Hydrat hóa thì thu được hỗn hợp 2 anken .Nếu đốt cháy hoán toán 2 anken đó thì thu được bao nhiêu gam nước A.0,36 gam B.0,9 gam C.0,54 gam D.1,8 gam Bài 9 :Tách nước hoàn toàn một hỗn hợp rượu X ta thu được hỗn hợp Y gồm các anken .Nếu đốt cháy X thì thu được 1,76 gam CO2, còn khi đốt cháy Y thì khối lượng CO2 và H2O thu được là bao nhiêu A.2,94 gam B.2,48 gam C.1,76 gam D.2,76 gam Bài 10: Đề thi đại học khối B 2008: Đun nóng một rượu (ancol) đơn chức X với dung dịch H2SO4 đặc trong điều kiện nhiệt độ thích hợp sinh ra chất hữu cơ Y, tỉ khối hơi của X so với Y là 1,6428. Công thức phân tử của Y là A. C3H8O. B. C2H6O. C. CH4O. D. C4H8O. Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt
 7. Tài liệu khóa học: Phương pháp giải nhanh hóa học Bài 11:Đề thi đại học khối B 2008 : Đun nóng hỗn hợp gồm hai rượu (ancol) đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng với H2SO4 đặc ở 140oC. Sau khi các phản ứng kết thúc, thu được 6 gam hỗn hợp gồm ba ete và 1,8 gam nước. Công thức phân tử của hai rượu trên là A. CH3OH và C2H5OH. B. C2H5OH và C3H7OH. C. C3H5OH và C4H7OH. D. C3H7OH và C4H9OH. Bài 12: Đề thi cao đẳng 2008: Khi đun nóng hỗn hợp rượu (ancol) gồm CH3OH và C2H5OH (xúc tác H2SO4 đặc, ở 140oC) thì số ete thu được tối đa là A. 1. B.3. C. 4. D. 2. Bài 13:Đề thi đại học khối A 2008 : Khi tách nước từ rượu (ancol) 3-metylbutanol-2 (hay 3-metylbutan-2-ol), sản phẩm chính thu được là A. 2-metylbuten-2 (hay 2-metylbut-2-en). B. 3-metylbuten-1 (hay 3-metylbut-1-en). C. 3-metylbuten-2 (hay 3-metylbut-2-en). D. 2-metylbuten-3 (hay 2-metylbut-3-en). Giáo viên: Nguyễn Văn Khải Nguồn: Hocmai.vn Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt

Tài liệu cùng danh mục Ôn thi ĐH-CĐ

Đề thi thử lich sử

Tham khảo đề thi - kiểm tra 'đề thi thử lich sử', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI MÔN HÓA HỌC CHUYÊN ĐỀ 1: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ- BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC- LIÊN

Tham khảo tài liệu 'chuyên đề luyện thi môn hóa học chuyên đề 1: cấu tạo nguyên tử- bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học- liên', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tuyển chọn những bài tập hay và khó môn Sinh học: Đề số 2

Tuyển chọn những bài tập hay và khó môn Sinh học với đề số 2 gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học hay và khó đã được tuyển chọn kĩ từ các kì thi ĐH - CĐ. Hy vọng đây là tài liệu giúp các em chuẩn bị tốt cho một mùa thi tuyển sinh đầy thành công.


Giúp phe ta ôn bài môn Toán

Đối với một người nào đó có con 10 ngự trị thường xuyên, vô thời hạn trong quyển bài tập toán thì chắc có lẽ không bao giờ hiểu được sự đau khổ của một đứa dốt toàn như mình. Hồi còn học cấp 3 thì môn này đã là cơn ác mộng kinh hoàng của một teen rất hay lãng mạn, suốt ngày chỉ thix ngồi đọc thơ và xem truyện Maruko như mình… Nhưng chẳng hiểu vì sao mình lại đậu khối A và theo ngành QTKD không biết, hjx hjx. Bởi vậy hum nay dzô TNO coi,...


ĐỀ TRẮC NGHIỆM ( ARTICLES A, AN, THE)

Tham khảo tài liệu 'đề trắc nghiệm ( articles a, an, the)', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Kỹ năng, phương pháp làm bài thi

Phương pháp làm bài và đạt điểm cao là một kỹ năng có được nhờ rèn luyện. Thiếu kiến thức về kỹ năng này, một thí sinh học lực khá giỏi cũng có thể phải nhận điểm số kém cỏi. Sau đây là tóm lược phương pháp căn bản để làm một bài thi tự luận hoặc trắc nghiệm. 1. Những nguyên tắc cơ bản trước khi làm bài thi: - Mang đủ học cụ: Trước khi thi, bạn nhớ chuẩn bị tất cả những thứ học cụ (được phép mang vào phòng thi) có thể dùng đến - Không...


Nguyễn Huy Tưởng - Nhà chép sử bằng văn chương Phần 2

Lời đề tựa đầy ám gợi và đa nghĩa của Nguyễn Huy Tưởng đã kích thích hứng thú tranh luận và cảm hứng nghiên cứu, tìm hiểu của các thế hệ người đọc đối với thế giới nghệ thuật và tư tưởng của kịch bản.


Luyện thi Đại học Kit 1 - Môn Toán: Các vấn đề về khoảng cách Phần 04 (Tài liệu bài giảng)

Luyện thi Đại học Kit 1 - Môn Toán: Các vấn đề về khoảng cách Phần 04 (Tài liệu bài giảng) là tài liệu tóm lược các kiến thức đi kèm với bài giảng Các vấn đề về khoảng cách (Phần 04) thuộc khóa học Luyện thi Đại học Kit 1 - Môn Toán (Thầy Lê Bá Trần Phương) nhằm giúp bạn kiểm tra, củng cố lại kiến thức được giáo viên truyền đạt trong bài giảng Các vấn đề về khoảng cách.


Đề ôn thi đại học cao đẳng môn vật lý 2012_đề 1

Tham khảo tài liệu 'đề ôn thi đại học cao đẳng môn vật lý 2012_đề 1', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Đề thi thử đại học môn lí năm 2011 - 18

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học môn lí năm 2011 - 18', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu