Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Chứng khoán phái sinh lực đẩy mới cho thị trường chứng khoán Việt Nam

Bài viết Chứng khoán phái sinh lực đẩy mới cho thị trường chứng khoán Việt Nam trình bày thiết lập được một thị trường chứng khoán cơ sở tương đối vững chắc, làm nền tảng đưa thị trường chứng khoán phát triển sang giai đoạn mới với khởi điểm là kế hoạch triển khai thị trường chứng khoán phái sinh vào năm 2017,... Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

TÀI CHÍNH - Tháng 3/2017

CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH - LỰC ĐẨY MỚI
CHO THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
ThS. HOÀNG ANH TUẤN - Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội

Việt Nam đã thiết lập được một thị trường chứng khoán cơ sở tương đối vững chắc, làm nền tảng
đưa thị trường chứng khoán phát triển sang giai đoạn mới với khởi điểm là kế hoạch triển khai
thị trường chứng khoán phái sinh vào năm 2017. Việc ra đời các sản phẩm chứng khoán phái
sinh sẽ tạo luồng gió mới cho thị trường, thúc đẩy sự tham gia nhiều hơn của nhà đầu tư trong
và ngoài nước.
Từ khóa: Chứng khoán phái sinh, nhà đầu tư, danh mục đầu tư, thị trường chứng khoán

Vietnam has established a robust stock
market that base for further development
to new period initiated with derivative
stock market implementation in 2017. The
derivatives will blow a new air into the market
and attract more participation of foreign
and local investors. Therefore, Vietnam has
to complete legal framework for derivative
market development in the coming time.
Keywords: Derivatives, investors, investment
portfolio, stock market, risk management

Ngày nhận bài: 8/2/2017
Ngày chuyển phản biện: 9/2/2017
Ngày nhận phản biện: 25/2/2017
Ngày chấp nhận đăng: 27/2/2017

Hoàn thiện hành lang pháp lý
phát triển thị trường chứng khoán phái sinh
Các sản phẩm phái sinh trở thành các công cụ
quản trị rủi ro không thể thiếu được trong nền kinh
tế thị trường mà các yếu tố như tỷ giá, lãi suất, giá
cả hàng hóa, giá chứng khoán... biến động không
ngừng. Ở khía cạnh đầu tư, với khả năng sử dụng
đòn bẩy tài chính cao, các sản phẩm phái sinh trở
nên hấp dẫn đối với các nhà đầu tư, đặc biệt là đối
với các nhà đầu tư chuyên nghiệp, có kiến thức và
kỹ năng phù hợp, có tiềm lực tài chính và khả năng
chịu được rủi ro.
Thực tế phát triển của thị trường chứng khoán
(TTCK) Việt Nam cho thấy, một số tổ chức, cá nhân

đã tự phát giao dịch các công cụ phái sinh như hợp
đồng quyền chọn OTC dựa trên cổ phiếu, hợp đồng
kỳ hạn lãi suất và tỷ giá tại một số ngân hàng thương
mại, hợp đồng tương lai chỉ số cổ phiếu, hợp đồng
tương lai vàng trên thị trường quốc tế, sản phẩm
hợp đồng hợp tác đầu tư với nhiều đặc điểm cơ bản
của hợp đồng quyền chọn...
Nắm bắt được xu hướng này, cơ quan quản lý
nhà nước đã và đang tích cực chuẩn bị các điều kiện
ban đầu để xây dựng và phát triển thị trường chứng
khoán phái sinh (TTCKPS). Những điều kiện cụ thể
bao gồm:
TTCK cơ sở, bao gồm cả thị trường cổ phiếu và
thị trường trái phiếu, đã có thời gian đủ dài hoạt
động tương đối ổn định, đã có quy mô và tính thanh
khoán phù hợp, có cơ chế và phương thức giao dịch
cơ bản hiệu quả, có hệ thống chỉ số chứng khoán cơ
bản phù hợp với thông lệ quốc tế.
Những năm qua, Việt Nam đã và đang từng bước
hoàn thiện khung khổ pháp lý để tạo nền tảng thúc
đẩy chứng khoán phái sinh phát triển. Luật Chứng
khoán đã quy định về khái niệm chứng khoán phái
sinh, góp phần tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho
chứng khoán phái sinh. Trên cơ sở đó, Nghị định số
42/2015/NĐ-CP ngày 5/5/2015 về chứng khoán phái
sinh và TTCKPS và Thông tư số 11/2016/TT-BTC
ngày 19/1/2016 hướng dẫn Nghị định số 42/2015/
NĐ-CP đã được ban hành tạo hành lang pháp lý
quan trọng để quản lý và vận hành thị trường phái
sinh. Theo đó, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đang
xây dựng và hoàn thiện các quy chế liên quan cho
vận hành TTCKPS.
Quyết định số 366/2014/QĐ-TTg do Thủ tướng
chính phủ ban hành ngày 11/3/2014 về phê duyệt
57

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Đề án “Xây dựng và phát triển TTCKPS tại Việt
Nam” với quan điểm xây dựng TTCKPS theo mô
hình tập trung, hoạt động thống nhất dưới sự quản
lý của Nhà nước, hạn chế sự hình thành và hoạt
động một cách tự phát của TTCKPS tự do. Xây
dựng TTCKPS là bước kế tiếp nhằm hoàn chỉnh
cấu trúc TTCK Việt Nam, hỗ trợ sự phát triển bền
vững các thị trường chứng khoán cơ sở như thị
trường cổ phiếu, thị trường trái phiếu, đưa TTCK
trở thành kênh huy động vốn an toàn, dài hạn cho
nền kinh tế.

Qua hơn 10 năm với các loại chứng khoán cơ
bản, cơ quan quản lý, thành viên thị trường
cũng như nhà đầu tư đều mong muốn một
bước phát triển mới của thị trường ở các chứng
khoán phái sinh. Sự ra đời, phát triển của thị
trường phái sinh khẳng định trình độ phát
triển và nhu cầu tất yếu của thị trường tài
chính Việt Nam.
Một số định hướng phát triển
thị trường chứng khoán phái sinh
Đối với Việt Nam, TTCK đang ở giai đoạn đầu
phát triển với những biến động tương đối mạnh
thì nhu cầu sử dụng các chứng khoán phái sinh
để phòng ngừa rủi ro trở thành một nhu cầu
cấp thiết. Trải nghiệm qua hơn 10 năm với các
loại chứng khoán cơ bản, cơ quan quản lý, thành
viên thị trường cũng như nhà đầu tư đều mong
muốn một bước phát triển mới của thị trường ở
các chứng khoán phái sinh. Sự ra đời, phát triển
của thị trường phái sinh khẳng định trình độ phát
triển và nhu cầu tất yếu của thị trường tài chính
Việt Nam.
Là một thị trường cao cấp của thị trường tài
chính, để TTCKPS đi vào vận hành và phát triển
bền vững, cần chú trọng một số vấn đề như sau:
Một là, tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật
liên quan đến TTCKPS. Do TTCKPS là thị trường
bậc cao nên việc hoàn thiện các quy định pháp luật
vẫn luôn cần được chú trọng. Bên cạnh đó, cũng xây
dựng các văn bản pháp lý, chế tài kiểm tra, kiểm
soát giao dịch chứng khoán phái sinh bởi sử dụng
công cụ phái sinh để phòng ngừa rủi ro cho NĐT,
nhưng bản chất các công cụ này dễ bị lợi dụng nên
để gây ra những rủi ro khó lường...
Hai là, tranh thủ và tận dụng cơ hội từ quá trình
hội nhập kinh tế quốc tế và tiến trình cải cách thể chế
trong nước để xây dựng và phát triển TTCKPS theo
thông lệ và chuẩn mực quốc tế. Để thị trường tài
58

chính trong nước vận hành theo các thông lệ quốc
tế tốt nhất, có khả năng liên kết với các thị trường
khu vực và quốc tế, đồng thời tăng cường thu hút
vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài thì việc xây dựng
TTCKPS là cần thiết, đa dạng hóa hóa kênh đầu tư,
từ đó làm tăng tính cạnh tranh của TTCK Việt Nam.
Hiện nay, Việt Nam ngày càng hội nhập sâu vào nền
kinh tế thế giới, quan hệ hợp tác với các tổ chức tài
chính lớn hàng đầu thế giới cũng đã được thiết lập
và duy trì tốt đẹp. Bên cạnh đó, việc Việt Nam tham
gia hầu hết các Hiệp định thương mại, các tổ chức
tài chính toàn cầu đã tạo uy tín cho Việt Nam, nhờ
đó, TTCKPS cũng sẽ có cơ hội phát triển, thu hút
ngày càng nhiều NĐT ngoại.
Ba là, xây dựng một TTCK đủ lớn để đáp ứng
yêu cầu phát triển công cụ phái sinh vì một yếu
tố tiên quyết để đưa TTCKPS thành công là NĐT
phải quen thuộc với tài sản cơ sở. Hiện nay, công
tác tái cấu trúc nền kinh tế đã chuyển sang giai
đoạn mới, công tác cổ phần hóa cũng được Chính
phủ và các bộ, ngành, địa phương triển khai quyết
liệt. Công tác tái cấu trúc TTCK ngày càng đạt
được thành quả quan trọng và đi vào thực chất.
Những yếu tố nền tảng trên đang tạo cơ hội to lớn
cho sự phát triển TTCK trong thời gian tới, đưa
thị trường có bước phát triển mạnh mẽ hơn, từng
bước trở thành kênh huy động vốn trung, dài hạn
chủ đạo của nền kinh tế. Việc đưa TTCKPS vào
vận hành trong thời gian tới sẽ giúp hỗ trợ TTCK
cơ sở phát triển, có tác dụng hỗ trợ ngược lại thị
trường cổ phiếu, trái phiếu.
Bốn là, xây dựng được hệ thống các chỉ số đáng
tin cậy, phản ánh đúng tình hình cung - cầu của
thị trường, để tham chiếu trong các giao dịch phái
sinh. Về lâu dài, các sản phẩm chứng khoán phái
sinh không chỉ giúp bảo vệ lợi nhuận của NĐT trên
TTCK, mà còn giúp phòng ngừa rủi ro đối với các
sản phẩm khác như: Hàng hóa, lãi suất như thông lệ
của các quốc gia trên thế giới. Dự kiến, đầu tiên Việt
Nam sẽ vận hành TTCKPS với 2 sản phẩm ban đầu
là hợp đồng tương lai chỉ số và hợp đồng tương lai
trái phiếu. Đây là bước đi thận trọng nhưng hợp lý
trong bối cảnh Việt Nam chưa có kinh nghiệm nhiều
đối với thị trường mới này. 
Tài liệu tham khảo:
1. Dubravko Mihaljeka, Frank Packer (2010), “Derivatives Markets in Emerging
Countries”;
2. Harish, A.S. (2001), Potential of derivatives market in India, The ICFAL
Journal of applied finance, Vol. 7, No. 5, pp 1-24;
3. TS. Vũ Bằng (2015), Nhìn lại chặng đường xây dựng và phát triển TTCK
Việt Nam.

Tài liệu cùng danh mục Đầu tư Chứng khoán

Mười nguyên tắc vàng trong đầu tư

Trong đầu tư, cũng như trong thị trường chứng khoán, hành động có nguyên tắc là một trong những yếu tố quan trọng dẫn tới thành công. Đối với các nhà đầu tư bước vào thị trường, mười nguyên tắc sau đây có thể coi là các nguyên tắc vàng.


Trắc nghiệm - Cơ bản về thị trường chứng khoán - Đề số 18

Tham khảo đề thi - kiểm tra 'trắc nghiệm - cơ bản về thị trường chứng khoán - đề số 18', tài chính - ngân hàng, đầu tư chứng khoán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Chọn cổ phiếu đầu tư và nguyên tắc CAN SLIM

Trên thị trường chứng khoán luôn có hàng chục nghìn cổ phiếu niêm yết nên nhiều nhà đầu tư đôi khi sẽ rất lúng túng trong việc lựa chọn đối tượng để đầu tư. Vấn đề quan trọng đối với họ là “chọn mặt gửi vàng”, nghĩa là phải tìm ra một số loại cổ phiếu thực sự có khả năng sinh lời để đầu tư.


Chương 3: MÔI GIỚI VÀ TỰ DOANH CHỨNG KHOÁN

Tham khảo tài liệu 'chương 3: môi giới và tự doanh chứng khoán', tài chính - ngân hàng, đầu tư chứng khoán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Ebook Bond markets, analysis, and strategies (9th edition): Part 1

(BQ) Part 1 book "Bond markets, analysis, and strategies" has contents: Introduction, pricing of bonds, measuring yield, bond price volatility, factors affecting bond yields and the term structure of interest rates, treasury and federal agency securities, corporate debt instruments, municipal securities, international bonds,...and other contents.


Tape Reading And Day Trading_8

Kỹ thuật của Reading băng cho thấy các thương nhân làm thế nào để kết hợp các khía cạnh tốt nhất của băng đọc vào một kế hoạch kinh doanh hiện đại, bằng sự hiểu biết sự tương quan giữa khối lượng và giá cả và chỉ đơn giản là kinh doanh biến động giá của một cổ phiếu đang nói với họ để làm. Một thực tế, làm thế nào để hướng dẫn cho việc sử dụng băng đọc để cải thiện các quyết định kinh doanh trong môi trường kinh doanh màn hình hiện nay, kỹ thuật của Reading...


Giáo trình phân tích khả năng sử dụng đáo hạn nguồn vốn trong quy trình đầu tư của từng nguồn vốn p5

Định giá trái khoản nhằm mục đích chuyển nhượng hay mua bán trái khoản trên thị trường chứng khoán. Giá của trái khoản cao hay thấp phụ thuộc vào lãi suất định giá i’. Lãi suất này do thị trường tài chính quyết định. Ngoài ra, giá của trái khoản còn phụ thuộc vào số nợ còn thiếu vào ngày định giá và vốn thiếu nợ được thanh toán như thế nào. Tỷ suất sinh lợi của trái khoản là lãi suất mà nhà đầu tư nhận được trong đầu tư trái khoản. Nó được tính toán dựa trên giá...


Quản trị khoản phải thu

Số vòng quay khoản phải thu (hay Hệ số quay vòng các khoản phải thu) là một trong những tỷ số tài chính để đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Nó cho biết các khoản phải thu phải quay bao nhiêu vòng trong một kỳ báo cáo nhất định để đạt được doanh thu trong kỳ đó. Có thể tính ra số vòng quay khoản phải thu bằng cách lấy doanh thu thuần (doanh thu không bằng tiền mặt) chia cho trung bình cộng đầu kỳ và cuối kỳ của giá trị các khoản phải thu. Các số...


Sự hấp dẫn của những cổ phiếu an toàn và rẻ

Nếu ước mơ “trở thành tỷ phú sau một đêm”, thì thị trường chứng khoán luôn là nơi thôi thúc sự mạo hiểm của các nhà đầu tư. Nhưng đôi khi, chính điều này đã làm cho họ trắng tay vào “buổi sáng hôm sau khi thức giấc”. Để tránh sai lầm trong đầu tư chứng khoán, thì một trong những phương pháp được đánh giá cao trong giai đoạn hiện nay là đầu tư an toàn và cẩn trọng.


Phân tích kỹ thuật ứng dụng trong đầu tư chứng khoán part 6

Tham khảo tài liệu 'phân tích kỹ thuật ứng dụng trong đầu tư chứng khoán part 6', tài chính - ngân hàng, đầu tư chứng khoán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Nằm ngang
  • 13/07/2010
  • 56.311
  • 559

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu