Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Chứng khoán phái sinh lực đẩy mới cho thị trường chứng khoán Việt Nam

Bài viết Chứng khoán phái sinh lực đẩy mới cho thị trường chứng khoán Việt Nam trình bày thiết lập được một thị trường chứng khoán cơ sở tương đối vững chắc, làm nền tảng đưa thị trường chứng khoán phát triển sang giai đoạn mới với khởi điểm là kế hoạch triển khai thị trường chứng khoán phái sinh vào năm 2017,... Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

TÀI CHÍNH - Tháng 3/2017

CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH - LỰC ĐẨY MỚI
CHO THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
ThS. HOÀNG ANH TUẤN - Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội

Việt Nam đã thiết lập được một thị trường chứng khoán cơ sở tương đối vững chắc, làm nền tảng
đưa thị trường chứng khoán phát triển sang giai đoạn mới với khởi điểm là kế hoạch triển khai
thị trường chứng khoán phái sinh vào năm 2017. Việc ra đời các sản phẩm chứng khoán phái
sinh sẽ tạo luồng gió mới cho thị trường, thúc đẩy sự tham gia nhiều hơn của nhà đầu tư trong
và ngoài nước.
Từ khóa: Chứng khoán phái sinh, nhà đầu tư, danh mục đầu tư, thị trường chứng khoán

Vietnam has established a robust stock
market that base for further development
to new period initiated with derivative
stock market implementation in 2017. The
derivatives will blow a new air into the market
and attract more participation of foreign
and local investors. Therefore, Vietnam has
to complete legal framework for derivative
market development in the coming time.
Keywords: Derivatives, investors, investment
portfolio, stock market, risk management

Ngày nhận bài: 8/2/2017
Ngày chuyển phản biện: 9/2/2017
Ngày nhận phản biện: 25/2/2017
Ngày chấp nhận đăng: 27/2/2017

Hoàn thiện hành lang pháp lý
phát triển thị trường chứng khoán phái sinh
Các sản phẩm phái sinh trở thành các công cụ
quản trị rủi ro không thể thiếu được trong nền kinh
tế thị trường mà các yếu tố như tỷ giá, lãi suất, giá
cả hàng hóa, giá chứng khoán... biến động không
ngừng. Ở khía cạnh đầu tư, với khả năng sử dụng
đòn bẩy tài chính cao, các sản phẩm phái sinh trở
nên hấp dẫn đối với các nhà đầu tư, đặc biệt là đối
với các nhà đầu tư chuyên nghiệp, có kiến thức và
kỹ năng phù hợp, có tiềm lực tài chính và khả năng
chịu được rủi ro.
Thực tế phát triển của thị trường chứng khoán
(TTCK) Việt Nam cho thấy, một số tổ chức, cá nhân

đã tự phát giao dịch các công cụ phái sinh như hợp
đồng quyền chọn OTC dựa trên cổ phiếu, hợp đồng
kỳ hạn lãi suất và tỷ giá tại một số ngân hàng thương
mại, hợp đồng tương lai chỉ số cổ phiếu, hợp đồng
tương lai vàng trên thị trường quốc tế, sản phẩm
hợp đồng hợp tác đầu tư với nhiều đặc điểm cơ bản
của hợp đồng quyền chọn...
Nắm bắt được xu hướng này, cơ quan quản lý
nhà nước đã và đang tích cực chuẩn bị các điều kiện
ban đầu để xây dựng và phát triển thị trường chứng
khoán phái sinh (TTCKPS). Những điều kiện cụ thể
bao gồm:
TTCK cơ sở, bao gồm cả thị trường cổ phiếu và
thị trường trái phiếu, đã có thời gian đủ dài hoạt
động tương đối ổn định, đã có quy mô và tính thanh
khoán phù hợp, có cơ chế và phương thức giao dịch
cơ bản hiệu quả, có hệ thống chỉ số chứng khoán cơ
bản phù hợp với thông lệ quốc tế.
Những năm qua, Việt Nam đã và đang từng bước
hoàn thiện khung khổ pháp lý để tạo nền tảng thúc
đẩy chứng khoán phái sinh phát triển. Luật Chứng
khoán đã quy định về khái niệm chứng khoán phái
sinh, góp phần tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho
chứng khoán phái sinh. Trên cơ sở đó, Nghị định số
42/2015/NĐ-CP ngày 5/5/2015 về chứng khoán phái
sinh và TTCKPS và Thông tư số 11/2016/TT-BTC
ngày 19/1/2016 hướng dẫn Nghị định số 42/2015/
NĐ-CP đã được ban hành tạo hành lang pháp lý
quan trọng để quản lý và vận hành thị trường phái
sinh. Theo đó, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đang
xây dựng và hoàn thiện các quy chế liên quan cho
vận hành TTCKPS.
Quyết định số 366/2014/QĐ-TTg do Thủ tướng
chính phủ ban hành ngày 11/3/2014 về phê duyệt
57

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Đề án “Xây dựng và phát triển TTCKPS tại Việt
Nam” với quan điểm xây dựng TTCKPS theo mô
hình tập trung, hoạt động thống nhất dưới sự quản
lý của Nhà nước, hạn chế sự hình thành và hoạt
động một cách tự phát của TTCKPS tự do. Xây
dựng TTCKPS là bước kế tiếp nhằm hoàn chỉnh
cấu trúc TTCK Việt Nam, hỗ trợ sự phát triển bền
vững các thị trường chứng khoán cơ sở như thị
trường cổ phiếu, thị trường trái phiếu, đưa TTCK
trở thành kênh huy động vốn an toàn, dài hạn cho
nền kinh tế.

Qua hơn 10 năm với các loại chứng khoán cơ
bản, cơ quan quản lý, thành viên thị trường
cũng như nhà đầu tư đều mong muốn một
bước phát triển mới của thị trường ở các chứng
khoán phái sinh. Sự ra đời, phát triển của thị
trường phái sinh khẳng định trình độ phát
triển và nhu cầu tất yếu của thị trường tài
chính Việt Nam.
Một số định hướng phát triển
thị trường chứng khoán phái sinh
Đối với Việt Nam, TTCK đang ở giai đoạn đầu
phát triển với những biến động tương đối mạnh
thì nhu cầu sử dụng các chứng khoán phái sinh
để phòng ngừa rủi ro trở thành một nhu cầu
cấp thiết. Trải nghiệm qua hơn 10 năm với các
loại chứng khoán cơ bản, cơ quan quản lý, thành
viên thị trường cũng như nhà đầu tư đều mong
muốn một bước phát triển mới của thị trường ở
các chứng khoán phái sinh. Sự ra đời, phát triển
của thị trường phái sinh khẳng định trình độ phát
triển và nhu cầu tất yếu của thị trường tài chính
Việt Nam.
Là một thị trường cao cấp của thị trường tài
chính, để TTCKPS đi vào vận hành và phát triển
bền vững, cần chú trọng một số vấn đề như sau:
Một là, tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật
liên quan đến TTCKPS. Do TTCKPS là thị trường
bậc cao nên việc hoàn thiện các quy định pháp luật
vẫn luôn cần được chú trọng. Bên cạnh đó, cũng xây
dựng các văn bản pháp lý, chế tài kiểm tra, kiểm
soát giao dịch chứng khoán phái sinh bởi sử dụng
công cụ phái sinh để phòng ngừa rủi ro cho NĐT,
nhưng bản chất các công cụ này dễ bị lợi dụng nên
để gây ra những rủi ro khó lường...
Hai là, tranh thủ và tận dụng cơ hội từ quá trình
hội nhập kinh tế quốc tế và tiến trình cải cách thể chế
trong nước để xây dựng và phát triển TTCKPS theo
thông lệ và chuẩn mực quốc tế. Để thị trường tài
58

chính trong nước vận hành theo các thông lệ quốc
tế tốt nhất, có khả năng liên kết với các thị trường
khu vực và quốc tế, đồng thời tăng cường thu hút
vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài thì việc xây dựng
TTCKPS là cần thiết, đa dạng hóa hóa kênh đầu tư,
từ đó làm tăng tính cạnh tranh của TTCK Việt Nam.
Hiện nay, Việt Nam ngày càng hội nhập sâu vào nền
kinh tế thế giới, quan hệ hợp tác với các tổ chức tài
chính lớn hàng đầu thế giới cũng đã được thiết lập
và duy trì tốt đẹp. Bên cạnh đó, việc Việt Nam tham
gia hầu hết các Hiệp định thương mại, các tổ chức
tài chính toàn cầu đã tạo uy tín cho Việt Nam, nhờ
đó, TTCKPS cũng sẽ có cơ hội phát triển, thu hút
ngày càng nhiều NĐT ngoại.
Ba là, xây dựng một TTCK đủ lớn để đáp ứng
yêu cầu phát triển công cụ phái sinh vì một yếu
tố tiên quyết để đưa TTCKPS thành công là NĐT
phải quen thuộc với tài sản cơ sở. Hiện nay, công
tác tái cấu trúc nền kinh tế đã chuyển sang giai
đoạn mới, công tác cổ phần hóa cũng được Chính
phủ và các bộ, ngành, địa phương triển khai quyết
liệt. Công tác tái cấu trúc TTCK ngày càng đạt
được thành quả quan trọng và đi vào thực chất.
Những yếu tố nền tảng trên đang tạo cơ hội to lớn
cho sự phát triển TTCK trong thời gian tới, đưa
thị trường có bước phát triển mạnh mẽ hơn, từng
bước trở thành kênh huy động vốn trung, dài hạn
chủ đạo của nền kinh tế. Việc đưa TTCKPS vào
vận hành trong thời gian tới sẽ giúp hỗ trợ TTCK
cơ sở phát triển, có tác dụng hỗ trợ ngược lại thị
trường cổ phiếu, trái phiếu.
Bốn là, xây dựng được hệ thống các chỉ số đáng
tin cậy, phản ánh đúng tình hình cung - cầu của
thị trường, để tham chiếu trong các giao dịch phái
sinh. Về lâu dài, các sản phẩm chứng khoán phái
sinh không chỉ giúp bảo vệ lợi nhuận của NĐT trên
TTCK, mà còn giúp phòng ngừa rủi ro đối với các
sản phẩm khác như: Hàng hóa, lãi suất như thông lệ
của các quốc gia trên thế giới. Dự kiến, đầu tiên Việt
Nam sẽ vận hành TTCKPS với 2 sản phẩm ban đầu
là hợp đồng tương lai chỉ số và hợp đồng tương lai
trái phiếu. Đây là bước đi thận trọng nhưng hợp lý
trong bối cảnh Việt Nam chưa có kinh nghiệm nhiều
đối với thị trường mới này. 
Tài liệu tham khảo:
1. Dubravko Mihaljeka, Frank Packer (2010), “Derivatives Markets in Emerging
Countries”;
2. Harish, A.S. (2001), Potential of derivatives market in India, The ICFAL
Journal of applied finance, Vol. 7, No. 5, pp 1-24;
3. TS. Vũ Bằng (2015), Nhìn lại chặng đường xây dựng và phát triển TTCK
Việt Nam.

Tài liệu cùng danh mục Đầu tư Chứng khoán

Một số lợi ích đối với các công ty nước ngoài khi niêm yết trên thị trường chứng khoán

Tham khảo tài liệu 'một số lợi ích đối với các công ty nước ngoài khi niêm yết trên thị trường chứng khoán', tài chính - ngân hàng, đầu tư chứng khoán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


INVESTMENT IN GOVERNMENT BONDS AND SECURITIES

Rule 2210 also generally requires mutual fund advertisements to be filed with FINRA’s Advertising Regulation Department. 11 This general filing requirement, however, only applies to mutua fund advertisements and therefore does not apply with respect to private fund advertisements. 12 FINRA nevertheless has the ability to inspect and review its members’ communications, including communications about private funds. In January 2003, the Advertising Regulation Department at FINRA’s predecessor, the National Association of Securities Dealers (NASD), conducted a sweep of broker-dealers to determine their level of compliance with the NASD and SEC rules that govern advertisements and sales literature for private...


Các chiến thuật trong kinh doanh cổ phiếu

Những chiến thuật này được đúc kết trong cuốn “Lessons from the Greatest Stock Traders of All Time” - tạm dịch “Những bài học từ những nhà kinh doanh cổ phiếu thành công nhất” của John Boik, và cuốn “The 21 Irrefutable Truths of Trading”, tạm dịch “21 sự thật về kinh doanh cổ phiếu” của John Hayden.


Sở giao dịch chứng khoán và Thị trường OTC

Quản lý giám sát hoạt động niêm yết chứng khoán; Quản lý giám sát hoạt động công bố thông tin của các tổ chức niêm yết và công ty quản lý quỹ; Quản lý giám sát hoạt động của các thành viên TTGDCK; Làm trung gian hòa giải theo yêu cầu khi phát sinh tranh chấp liên quan đến hoạt động GDCK.


BÁO CÁO NGÀNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN NĂM 2010

Sau thời gian chững lại của quý I năm 2010 do ảnh hưởng của chính sách tiền tệ, thị trường Bất động sản (BĐS) và nhóm ngành cổ phiếu BĐS đã sôi động trở lại trong quý II, nhất là khu vực Hà Nội khi hàng loạt các dự án quy hoạch được đưa ra chào mừng đại lễ 1000 năm Thăng Long. Tại nhiều khu vực, giá BĐS tăng tới 30% - 40%, thậm chí 100%. Mặc dù báo cáo tài chính quý I của các công ty BĐS nhìn chung không có nhiều đột phá, kế hoạch tăng...


Mastering the Currency Market Forex Strategies for High and Low_8

các tín hiệu thương mại đáng tin cậy nhất là phá vỡ đường xu hướng kết hợp và chéo ngẫu nhiên. Trong phần cuối chúng ta nói về những gì sẽ xảy ra khi một xu hướng đảo ngược thứ tự của hoạt động cho các chỉ số kỹ thuật diễn ra như thế nào. Ngay đầu danh sách là sự phá vỡ đường xu hướng và thập tự ngẫu nhiên.


Phân tích kĩ thuật và những dự báo cho VN-Index

Trong thị trường luôn tồn tại 2 trường phái của hai nhà phân tích: Phân tích cơ bản và phân tích kĩ thuật. Hai trường phái này về cơ bản có thể hổ trợ cho nhau trong việc phân tích thị trường mặc dù cũng có những lúc hoàn toàn không thể giải thích được sự khác nhau giữa hai trường phái này.


Trắc nghiệm - Cơ bản về thị trường chứng khoán - Đề số 9

Tham khảo đề thi - kiểm tra 'trắc nghiệm - cơ bản về thị trường chứng khoán - đề số 9', tài chính - ngân hàng, đầu tư chứng khoán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Chứng khoán thế giới tràn ngập màu xanh

Tuần tới, nhiều khả năng thị trường chứng khoán thế giới sẽ tiếp tục duy trì được đà tăng điểm. Kinh tế thế giới đang bộc lộ những dấu hiệu phục hồi, thể hiện rõ ràng nhất ở chuỗi tăng điểm liên tục của thị trường chứng khoán thế giới thời gian qua.


Ý nghĩa các chỉ số phân tích kỹ thuật-VN-Direct (Phần B)

Ý nghĩa các chỉ số phân tích kỹ thuật-VN-Direct (Phần B) trình bày tiếp theo của phần A về các biểu đồ liên kết với phần A nội dung ý nghĩa chỉ số phân tích kỹ thuât. Mời các bạn cùng tham khảo!


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Stock Prices Financial Markets_7
 • 07/03/2012
 • 52.898
 • 411
Stock Exchange News Market_7
 • 13/02/2012
 • 18.764
 • 624

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu