Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Chứng khoán hóa có phải là chìa khóa trong xử lý nợ xấu tại Việt Nam

Bài viết Chứng khoán hóa có phải là chìa khóa trong xử lý nợ xấu tại Việt Nam trình bày thực trạng xử lý nợ xấu tại Việt Nam vẫn còn trì trệ, hàng loạt các tài sản nợ sau khi đươc bán cho Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Vệt Nam vẫn đang được chào bán hết sức khó khăn, “Chứng khoán hóa ” được các nhà nghiên cứu kinh tế, các nhà đầu tư,... Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

THONG TIN
CHUfNG KHOAN HOA CO PHAI LA CHIA KHOA TRONG xO LY
NO XAU TAI VIET NAM?
Tong Nh^t Minh*
c6 gang tra Icri cau hoi tt6n, sau qud trinh thuc
Tom tat:
Trong khi thuc trgng xu ly ngxdu tgi VietNam hi|n nghien ciiu v6 "Chung khoan hoa ng xau".
vdn cdn tri tri, hdng loat cdc tdi sdn ng sau khi^ Cac phan sau se trinhfa^ytdng quan vi "chiing
dugc bdn cho Cdng ty qudn ly tdi sdn cua cdc td khoan hoa ng xiu", xdc dinh nhung uu, nhugc
chiec tin dung Vi$t Nam (VAMC) vdn dang dugcdiem ciia cQng cu phai sinh nay va tra loi cSu hoi
chao bdn hit sue khd khdn, "Chirng khodn hda" dat ra. Ti6p theo, tic gia &h xuat mgt cong cu co
dugc cdc nhd nghien cuu Mnh ti, cdc nhd ddu th6 gop phSn xii ly ng xau hieu qua hon.
tu,.. nhdc din nhu mgt cdng cyi tiim ndng giup
VAMC vd Ngdn hdng thuong mgi (NHTM) cd 2. "Chlhig khodn h6a n^ xia^': Bai hoc tuthi de ddng xu ly dugc ng xau mdt cdch hiiu Mf vk kinh nghiem khi dp dung tai Vi§t
qud. Bdi viet ndy dua ra mdt sd lap lugn di Nam.
chung minh "chung khodn hda" chua phdi la
"Chiing khodn hoa" Id mgt qua trinh tdi co
mdt chia Mida d-ong xi^ ly ng xau tgi Viet Nam c4u, tai d6 cdc tai sdn thi chdp khac nhau cua
vdo thdi diim ndy. Thay vdo do, tdc gid Men nhiing nguoi di vay duge tap hgp dong goi roi
nghi dp d^ng cdng cii "Hgp ddng chuyin dugc dimg lam dam bao de phdt hanh cdc ttai
nhugng tdi sdn bdo dam ".
phi§u (ggi chung la ttai phieu dam bao bang tdi
Tir kh6a: Chiing khoan hoa, xii ly ngf xau, san). TiSntiinguoi mua cdc chiing khoan nay se
dugc chuySn din cdc t6 chiic tdi chinh cho vay,
hgp dong chuyen nhuong tai san dambao.
thi chdp dd cdc t6 chiic nay cho nguoi dem the
l.Datvande
"Chiing kho^n hoa" la thuat ngu thong dung chdp tai sdn vay ti§n. Chiing khodn hoa chinh la
tt§n t o ^ th6 gioi, thucmg dugc nh4c den nhu qua trinh dua cdc tai sdn tii6 chdp sang tin
mot c6ng cy tai chinh phai sinh dem lai hieu qua trucmg thii cdp noi md chiing co till ttao di d6i
nhung cung la m^t ttong nhiing nguyen nhan lai va quan ttong no bien nhung tdi sdn kem
gSy nen cu6c dai khiing hoang kinh tS toan c^u thanh khodn thanh nhiing tai sdn co gid tri thanh
2008-2009. Vao tiioi diim diu nam 2015, khi khoan cao. Dinh nghia ve chiing khodn hoa cho
ma thircttEuigxii ly ng xiu tai Vi$t Nam vSn con thdy day Id mfit cong cu phdi sinh dugc ra doi c6
tri tte kho khan do thi trucmg chung vin chua tinh thuc tiln va mang lai nhi6u Igi ich cho ben
phat trien, moi trucmg phap lyttongxir ly tai san nh$n ihi chdp (a ddy la Ngan hang thuong mai).
liSn quan den cac quy dinh phap luat vin con M6tttongnhiing loi ich hum hieu nhdt ehinh la
dang dugc QuSc hgi cho phg duyet, hang loat viec cong cu ndy dd gia tang tinh thanh khodn
cac t^i san ng sau khi dugc ban cho Cong ty cho cac tdi san ihi chdp d day chii y8u la bdt
quan ly tai san cua cac td churc tm dung Viet dgng sdn. Thdng qua viSc gia tang thanh khoan
Nam (VAMC) v3n dang dugc chao ban hSt siic ndy, cdc NHTM sS dl ddng hem ttong vi$c ban,
vat va nhung khdng dl dang. "Chiing khoan phdt mai tai sdn thi chdp dl thu hii ng tu do viSc
hoa" lai mgt lan niia dugc cac nha nghien cuu cdp tin dung ciingttdnen don gian vd thudn ti$n
kinh te, cac nhJi diu tu,.. nhic din nhu mgt hon, dem lai Igi nhu|in cao cho NHTM va cdc cl
phucmg thiic moi dugc dut nit ttr kinh nghiem dong, khdch hang cila nhiing NHTM ndy. ViSc
qu6c t6 di co th8 ttd thanh cong cu giiip VAMC gia tang tinh thanh khodn cho cdc tai sdn thi
v^ Ngan hang thuong mai (NHTM) c6fli6d6 chap cung khiln cho vi6c xu: ly ng xdu duge
dang xic If dugc ng xau mot each hieu qua nhdt. dien ra mgt cdch don gidn thu^ Igi tham chi ng
xdu CO the se khong con khi cdc tdi sdn thi chdp
Tuy nhiSn, cau hoi dat ra la "chiing khoan cho vay dugc chiing khodn hoa, nhiing tdi san
hoa" c6 ky dieu d6n vay khSng? Bai vi6t nay se
* Tong Nhat Minh, D^i h(pc Kinh Doaah C6ng Ngh6 H^ N6i.

0 ] QUANLtKINHTf

Stf 67(5+6/2015)

CHQNG KHQAM HdA c6 PHAI LA CHIA KH6A..

nay luon tao ra dugc mdt dong von lien tuc eho
NHTM ngaytiikhi khach hang thi chdp tdi sdn
tai ngan hdng.
Voi uu dilm lom nay cac NHTM tai My da
t ^ dimg "chiing khoan hoa" nhu m^t nghidp vu
bat bu6e dli vdi hoat dOng tin dung tai My
nhiingnam 2005-2009. Chiing khodn hoa tao ra
miic Igi nhuan khdng tudng cho ngdn hdng ddu
tu Lehman Brothers cung hang loat cac ngMi
hdng khde nhau khi ma vdo ^ai doan 2004 2006 eac ngan hdng My da kiem dugc 1,5 ngdn
ti gia tri tit cdc khodn cho vay cdm el dudi
chuAn, Igi nhuan cao tiiong qua "chiing khodn
hda" da khiln khdng chi Ngdn hdng diu tu
Lehman Brothei^, cac ngdn hdng khde va nha
dau tu ddm chim vdo mgt thi gidi khac, khi md
con so dinh gia bat ddng san s6 Id lidn tuc tang,
chiing khodn phai sinh ciing vcri nghia vii ng
dugc the chip hda (COD) do cdc ngan hang diu
tu phdt minb ra se mai phdt tridn khdng
ngiing,.. .gay nen bong bdng bit ddng sdn hinh
thdnh, theo tac gid ddy cung Id mdtttongnhiing
nguydn nhdn chinh d&i din khung hoang tai
chinh todn cdu tai My 2008-2009.
Khiing hodng tai chinh toan ciu tai Mf nam
2008-2009 la motttongnhiing mmh chiing thilt
thvc nhdt ma "Chimg khodn hda" dd dem lai cho
tin trudng tdi chinh My ttong nhieu nmi, mgt
bdi hgc md khong chi ngudi My ma t o ^ the gidi
phdi hdi tiic. Vdy vi sao bong bdng bat ddng sdn
tai My lai binh tiianh ttong giai doan nay,
"chiing khoan hda" lai la nguyen nhan chinh
gay nenmdt cudc dai khiing hoang nhu vdy ?
Vao giai doan nhiing nam 1990-2005 taiMy,
thi trudng bdt ddng s&i lidn tuc tang trudng
m£inh me, tiln mat du thiia nhilu, l^m phdt lai
khdng qua cao khien hinhtinictin dung vay cdm
cd dugc phdt trien manh. Ngan hang mudn ddm
bdo cdc khoan tin dung dugc cap phdi thu hdi
dugc nen da tim each gia tang tinh thanh Idiodn
cua cdc tdi san ng nay thdng qua hinh tinic
"chiing khodn hoa" khoan vay cd thi chdp tai
sdn. Hai cdng ty Fannie vd Freddie do nhd nudc
bdo tig datiSnphong yd sit dung "chiing khoan
hda" de mua lai ng cam cd tii khdp cac ngdn
hdng tai Mf sau dd sii dung khoan tiln ndy dl
dem cho ngudi mua nhd vay. Vide sii dung chinh
si tiln thu dugc thdng qua bdn ng cim cd cho
So 67 (5+8/2015)

THftMBTIM

1 ^ 3

ngan hdng ddu tu de cho khdch hang vay de
khidn hdng loat cdc ngdn hdng chay dua Igi
nhudn khdng tudng va bd qua quy trinh ddnh gia
chat lugng tm dimg khi cho vay trudc ddy. Vdo
thdi gian ndy nhiing ngudi co tai sdn thi chip la
bat ddng sdn nhung cd miic thu nhap thdp hoac
sir khai bao thu nhdp khdng chinh xac cimg
dugc cho vay cdm cd tdi sdn tai ngan hdng. Vide
cho vay day rui ro nay Id mdt ttong nhihig
nguyen nhan gdy ndn bong bdng gia nha va thuc
day qud trinh "chiing khodn hda" tdi sdn thd
chdp la bdt ddng san. Hau bet cdc khodn vay ndy
dugc tan dimg khi gid nhd lidn tue tang, va
duong nhidn se sup dl khi bong bdng bat ddng
sdn do vd. Vi Igi nhuan thdng qua thu phi tii vide
bdn CDO vdi miic xIp hang AAA (miic ddnh
gia gdi ng tdt bdi td chiic ddnh gid ttdi philu
Moody's, Fitch,..) md cdc ngan hdng de dang
bdn dugc cdc CDO ciing vdi khoan thu phi Idn
md cdc mdn ng cam cd dem lai. Vide CDO dugc
danh gid AAA cung khdng hd minh bsich do cdc
tl chiic ddnh gid trai phieu ciing thu phi tii cdc
ngan hdng ddu tu phdt hdnh CDO, cdc chi phi tii
vide hudng ddn cac ngdn hdng ddu tu each thiic
dd datxip hangAAAcho CDO cua minh, vi vay
cdc to chiic xep hangtidiphieu ciing khd cd the
dua ra nhung nghi van quanttgngve chdt lugng
CDO ma hg ddnh gid.
Loi nhuan cao khidn cdc ddi tugng tham gia
bao gdm td chiic xdp hang chiing khodn, cdc
ngan hang dau tu, cac ngan hang con, nhd diu tu
lao vao khdng phanh ma khdng he quan tdm ddn
chat lugng vdn vay, khdng quan tdm ddn kd
hoach tta ng cua khach hdng, nhftng khoan ng
ma vdn Id nhiing CDO da tiing dugc ddnh gid la
AAA. Va chuydn bat ngd da xdy ra vdo dau nam
2005, gid bit ddng san bdt diu chung lai vd bat
ddu gidm vao nam 2006. Mdt khii lugmg khdng
Id nhiing ngudi mua nhd trudc do dd danh eugc
vdo su phdt triln ciia gid nha da tuydn bd vo ng
dudi chudn, hieu iing ddy chuydn bat dau xay ra
khi ng cim cd co sd thdt bai, CDO dudi chuan
ciing mdt gia tri liic nay tiii trudng CDO ddng
bang, cdc ngan hang loay hoay khdng the xii ly^
vdi hdng ti do la khdng dugc dinh gia tiong sd
sdch, khdng cdtiiitrudng, gay nen khd nang phd
sdn dli vdi cdc td chiic Idn tai My nhu ngdn
hdng diu tu Lehman Brothers, Bear Steams,
QUANLYKINHTE

El

I'l^CT THQHBTIH
Merrill Lynch, cdng ty bdo hilm AIG da dugc
chinh phu My vdo cudc gidi ciiu. Suy thodi vdn
bdt diu diln ra trim ttgng khi ngudi mua nhd
ngiing chitidu,tiltkidmtidndlttdng, tidu dung
tut ddc va tilt kidm cd nhdn hg gia dinh tang cao.
Khung hodng tdi chinh ldm nhdt thd gidi nam
2008 -2009 ciing dugc bdt ngudn tit day.
Qua thuctidnda tung diln ra tai My, chiing ta
cd till nhan thdy rit nhidu dieu ddng xem
xet,duc nit tii viec sit dung nghidp vy "chiing
khoan hda" de gidm riii ro vd xii ly ng xau tai
VietNam nhu sau:
- Cdc cdng cu tdi chfnh phai sinh can phai dugc
giao dich ttdn tin trudng md dd ddm bdo tinh
minh bach va CEinhttanhvdi Igi nhudn d miic do
an toan, bao hidm vd ng tin dung phdi duge han
che ddi vdi cac nhd diu tu cd rui ro bao hilm
dugc hoac cam hoan todn.
- Dau eg phai sinh vdi cdc tdi sdn riii ro Idn din
tit cdc khoan ng cim cd, thi chip tai ngdn hdng
khdng ndn dugc khuyin khich thdng qua cdc
chinh sach Igi nhu^n thdp, cin hudng din su gia
tang thanh khoan cdc bit ddng san dua tten
mong muon dugc sd hiiu bit d0ng sdn tti do
gidm trir nguy co gdy nen bong bdng bit ddng
sdn. cung nhu tao thih thanh khoan thilt thiic
hon cho cdc tdi san bao ddm tai ngdn hdng.
Cd thd nhdntiiiychiing khodn hda viia Id co
hdi. Id each thtic hd ttg tang trudng dem lai cho
cdc td chiic tdi chinh, ttong dd cd he thing cdc
ngdn hang thuong mai nhimg miic Igi nhudn
khdng tudng nhung ciing chinh "Chiing khodn
hda" lai la mOttiongnhiing nguyen nhan tilm
tang gdy ndn nii ro he thing vdi quy md Idn gdy
nen khung hodng kinh td. Ci Viet Namttonggiai
doan ndy khi ma Igi nhuan ciia cdc Ngdn hang
thuong mai bi gidm manh do chiln luge tang
quy dit phdng rui ro theo quy dinh cua Ngm
hdng nhd nudc, tang cudng ban ng cho VAMC,
tang cudng thdm dinh chdt lugng tin dung khi
cho vay gdy nen anh hudng khdng nhd ddn Igi
nhudn cua ngdn hdng, "Chiing khodn hda" ng
lai dugc nhac den, my nhien theo tdc gid msic du
uu dilm Idn ma "chiing khodn hda" cd thd dem
den chotiiitrudng tai chinh ngdn hang tai Vidt
Nam dd Id gia tang thanh khodn cho cdc tdi san
ng till chip hien hdnh hay thdm chi Id ttong
tuong lai, tuy nhien lai khd cd thi dp dung tai
Q]

QUANLYKINHTE

CHaUG KHOAN H 6 A C 6 PHAI LA CHJA KHIJA-

Vi$t Nam vdo thdi dilm hi^n tiii vi nguydn nhan
sau:
^ "Chiing khoan hda" ddi hdi mdt thi trudng ng
tdt va tin trudng tdi chinh Idn thi khi dua ng ra
thi trudng chiing khodn mdi hut dugc nha diu tu
mua. Hinh thirc mua ban nay cintiidngqua su
bdo lanh ciia NHTM va cin cd mdt cdng ty djnh
gia ttdi philu phii hgp vdi gia tii thanh khodn
ciia tai san ddm bdo la tdt hay xiu dl ban cho cdc
nhd ddu tu, rdi cac nhd ddu tu sd bdn ra cho cdng
chiing, hinh thiie nay chua tiing xuat hien tai
Vi?t Nam ndntimnhd diu tu hay dl cdng chiing
chdp nhan se la rdt khd. Ben canh van de nay, riii
ro tii viec chung khoan hda cd thd thdy rd tiidng
qua phan tich tii bdi hgc dii vdi "chting Idioan
hda" ttdn tin trudng My, Igi nhuan cao cd thd
gdy ndn hdu qud Idn cho cdc td chiic ngdn hdng
va nhd ddu tu tham gia bdi vdy thi trudng
"chiing khoanhda" mudn tin tai phdt triln dugc
d Viet Namtillcin phdi cd su minh bsieh rd rang
cung nhu dp dung nhftng kmh nghidmttongbdi
phdn tich phia ttdn thi mdi cd thi ftng dung
dugc. Vi vdy cd thd tam thdi kit ludn Id "chiing
khodn hda" khdng phdi Id mdt chia khda ttong
xii Iy ng xdu tai "V^dt Nam vdo thdi dilm nay.
Vdy ddu mdi thuc su Id chia khdattongxit ly
ng xiu tai Viet Nam, vd vl sao "chiing khodn
hda" l^i dugc nhdc ddnttongthdi dilm hien tai ?
Vdn dl xir ly ng xiu vin Id mdt tiong nhiing
didm ndngttdnkhap cdc ban tin thdi su, cdc dien
dan kinh tl uy tin Idnttongtiidigian vfta qua tai
Vidt Nam, xu ly ng xiu nhu thd nao chottiatsu
hidu qud, gidi phap nao cho tiii trudng ngdn
hang tai Viet Nam cd thi sdm phdt tridn mgnh
ttd lai khi ma cac khodn ng xdu dudi chudn vdn
d miic cao, cdc tdi sdn thd chdp di ciing vdi cdc
khodn ng xiu nay vdn chua tun dugc diu ra phu
hgp va vdn dugc xIp tidng chit ttong kho chiia
cua cdng ty VAMC (tiing dugc coi la chia khda
xit ly ng xdu tai Viet Nam each ddy hon 1 nam),
"chiing khodn hda" vin Id mgt phuong thuc xii
If diy rdi ro lai dugc nhdc ddn tiong thdi dilm
hidn tai, phdi chang phuong thiic nay cd nhung
dac diem qumi tiong ma chinh nd se gay ndn
cudc cdch mang xit Iy ng dau tidn tEii Viet Nam?
Chiing khoan hda cd nhftng dac dilm quan
ttgng ma cd the nd se gdy ndn mdt cudc cdch
mang xii ly ng diu tidn t^i Vi^t Nam. Do la do
Stf 67 (5+6/2015)

CHtfNG KHOAN HAA CO PHAI LA CHIA KH6A..

THfJMBTiH t E S E I

phuong phdp "gia tang tinh thanh khodn cho cdc
khoan ng xau thdng qua tin trudng phdi sinh". CJ
ddy t£un thdi bd qua nhiing ylu td lien quan ddn
cdc nhdn dinh vd vide "chiing khodn hda" se
khdng thd dp dung cho thi trudng tdi chlnh ngdn
hdng t^ Viet Nam tai thdi diem hien tai vi thi
trudng chua minh bach, nha diu tu va cdng
chung ehua quen vdi binh tiuic mua ban ttai
phidu ndy,... tdc gid muln nhin mfinh din viec
"gia tang tiianh khoan" ttong thi trudng phai
sinh ma "chiing khodn hda" dem lai eho NHTM
de thdng qua dd cdc tdi sdn thi chip ludn sdn
sang chuyen ddi hda va hd ttg dac lue cho
NHTM cd the thu hii ng dl ddng, kit hgp vdi
nhung bai hgc vd kinh nghidm nit ra sau Idiimg
hoang tdi chinh kinh tl Idn tai My do "chiing
khodn hda" gay ra. Loi Ich quan tigng eiia vide
gia tang thanh khodn cho cdc tai san thi chip
ttongtiidididm hidn tai la rdt thyie tiln vd cd thi
gidm trii nii ro, xii 1^ ng xiu ttong tuong lai
thdng qua tin trudng phdi sinh ndy mgt cdch
hidu qua. Vdy chiing ta cin xem xet nghidn ciiu
dd t£io ra mOt cdng cu tuong ttr nhu "chiing
khodn hda" ^lip pa tangtinhthanh khodn cho
cac tdi sdn the chap, cim cl tai ngdn hdng, giiip
ngan hdng xit ly ng xdu, khdng gdy ra diu co
nguy hidmttongcho vay, diu tu nhu cdc tl chuc
Idn tai Mf datiingmac sai ihn, kich thich tang
trudng thi dung chung, giiip cac nha dau tu cd
thd dd ddng tidp can vdn vay, vd quan ttong Id
phdi phil hgp vdi khudn khd phdp I^ tai Viet
Nam, tao ra hmh thiic mua ban dl ddng thudn
tidn de thu hiit nhftng nhd diu tu, ttong dd phin
Idn la nhftng ngudi ddn cd nhu ciu mua dugc dd
ddng sd huu mua b ^ cdc bdt dgng sdn gan lien
vdi ng xdu. Mgt cdng cu tai chinh mdi cd thd
phii hgp vdi tdt cd cdc ydu td ttdn va cd the se Id
mgt phucmg thiic xii Iy ng xdu an todn vd hieu
qua hem so vdi "chiing khoan hda" ng xdu, tdc
gid tam ggi cdng cu tdi chinh ndy la "Hgp ddng
chuydn nhugng tdi sdn bdo ddm".

ddy phdp nhdn Id ngdn hang thuong mai, ca
nhdn la khdch hang ca nhan vd su thda thudn lidn
quan den quydn uu tien dugc mua tdi sdn dam
bdo khi ngdn hang phat mai hay ndi chinh xac la
chuyen nhugng quydn sd hthi vd su: dung tai sdn
hgp phdp gifta ngdn hdng va khdch hang cd nhdn
khdng thdng qua hinh thitc bdn ddu gid tai san
bdo ddm hay iiy quydn muaban tdi sdn.
Vi sao hinh thiic xit ly ng xiutiidngqua "hgp
ding chuyen nhugng tdi sdn bdo ddm liii hi$u
qud hon so vdi "chiing khodn hda" ng xiu ?
^ - Cdwg cu phdi sinh an todn, hgn chi riii ro
dduca
Nhu da de cap, thi trudng phdi sinh ludn tilm
anriiiro cao ve tinh dau co cua cdc tai sdn dugc
mua bdn, "chiing khoan hda" cung vdy, nguon
Igi sinh tft cdc chi phi Idn md cdc ngdn hang diu
tu, cdc ngdn hang dia phucmg, cdc tl chiic bao
hiem cdng cu phdi sinh ndy nhdn dugc da gdy
ndn bit In ttong hoat dgng phai sioh tin dung,
gdy ndn bong bdng bdt ddng san ddn din he luy
dl v5 he thing nhftng nam 2008-2009 t^i My.
Chiing ta cd the thiy chinh nguin Igi Idn dem
den tft "chiing khodn hda" cdc khodn ng cd thi
chdp da dan ddn vide cdc nhd diu tu, vd thdm chi
la cdc ngan hdng,.. lao vdo nhu nhiing con thieu
thdn md bd qua cdc bien phdp nghiep vu an todn
nham kidm sodt nii ro cho cdng cu phdi sinh nay.
Ciing dem lai Igi nhudn cho nhd dau tu vd cdc
ngdn hdng thuong mai, song "hgp ddng chuyen
nhugng tdi sdn bdo ddm" Iai dugc dua ra cung
vdi cdc dieu kien cdng thiic dinh gid ddc bidt sao
cho muc gid md cdc nhd ddu tu cung nhu ngdn
hang dat dugc thdng qua hinh thiic mua bdn
phdi sinh nay d mgt con sd an todn, vdtiidpdd cd
thd diu eg dai han, ben canh dd chinh ddc didm
nhdn manh vao tinh nang chinh ciia hgp ddng
khi giup khdch hang dang ky dugc uutidndugc
mua, sd hiiu vd sit dimg tai santiiechdp cdm cl
cua khodn vay da phin ndo giiip han chl riii ro
ddu CO cao ttong viec sft dung cdng cu phdi sinh
ndy.
3. D I xuit y tirdng ap dung cdng cu tai
- Cdng cuphdi sinh hgp phdp
chinh "mdi" dl xft 1^ ngr xiu dli vdi fhi
"Chiing khodn hda" mdt thudt ngft tuy khdng
tnrdng Viet Nam
phdi mdittdntiidgidi, nhung tai Viet Nam nd Id
Hgp ding chuydn nhugng tdi san bdo ddm Id mgt phuong thiic, mdt cdng cu chua bao gid
loai hgp ddng phdi smh md dugc k^ kit gifta hai xuat hidn, vi vdy ben canh nhftng nguydn nhdn
chu thd bao gdm phdp nhan vdi ca nhdn ma d quan ngai vd tinh iing dung va thuc tidn ciia nd
Stf 67 (5+6/2015)

QUANLYKINHTE

ED

^
I^_

1H0N6T1N

CHIJNG KHOAN HOA cfl PHAI LA GH'IA KH6A^

vide xft ly phdi m^ tdi sdn C[ua dd cd thd de dang
thu hdi dugc khodn ng ndu ng xdu phdt siuh.
Day chinh la mdt ttong nhiing uu didm Idn ma
"chiing khodn hda" dem din cho he thdng cac
ngdn hang tai My ttong giai doan 1990-2005.
Tuy nhidn, nhu da phdn tich trudc dd "chdng
khodn hda" khd cd thd dp dung tai Viet Nam
ttong giai doan hidn nay. Trong khi do, "hgp
ddng chuyin nhugng tdi sdn bdo ddm" cung
dem Igi tinh thanh khodn cao cho cdc khodn vay
cd thd chip tai sdn bao ddm, cdm co tai cdc ngan
hdng tiiuong mai gdn tuong tu nhu nhimg gi
CDO da ldm dugc. "Hgp ding chuydn nhugng
tdi sdn bdo ddm" cung se tao ra mgt cdu ndi cho
vide xu ly tdi sdn till chip de thu hoi ng cua ngdn
hang gifta khdch hang cd nhu cdu ddu tu hoac
mua bdn sft dung tai sdn thi chip nay vd ngan
hdng. Thdng qua hgp ding nay mdt tin trudng
phdi sinh dugc hinh thdnh, qua dd tinh thanh
khodn cda hdng loat cdc tdi sdn the chip lap tiic
dugc gia tang,tiidd gdp phdntichcue vao cong
cudc xft ly ng xdu tai cac ngan hang thuong mai.
- Kich thich cdng ddng doanh nghiep phdt
Trong khi dd, "hgp ding chuyin nhugng tdi triin
san bao dam" khdng gap phdi nhftng vdn dd vd
Da tiing cd y kiln phdn hii vdi tdc gia rang
tudn thu luat phdp. Theo dd duattdnnghidn ciiu "hgp ddng chuyen nhugng tdi sdn bdo ddm"
vd tham khdo tir nhieu bd ludt cdc quy dioh cua cftng cd thd se gay nen tam ly phu thugc vao khd
Chinh phu, cdc bd ban ngdnh "hgp ddng chuydn ndng vd tinh ndng cua cdng cii phai sinh dae biet
nhugng tdi san bdo ddm" dugc ra ddi, hfta hen se ndy md cdc Ngdn hang hay thdm chi la cdc td
dem ddn cho he thdng cdc ngdn hdng thucmg chuc nhu bdo hidm, cdc nhd ddu tu cua tin
mai mdt phucmg thiire xii ly ng xdu ddm bdo tudn trudng ndy se Igi dung chiing de sinh ldi tuong
thu cac quy dinh phap luat Men hanh, dem lai su tut nhu nhiing gi da tftng xdy ra tai My vdi CDO.
de ddng hontiongvide tridn khai dp dung, khde Vide gia tang tiianh khodn cho cdc tai sdn the
phyc cdc diem thieu sdt hien taittongquy trinh chdp, cdm cd tai ngan hdng di lidn vdi cac khoan
phat m^i tdi sdn, ndng cao quyen luc cho chu ng tin dung se gdy nen he ttang "m^c kd con ng" y
va ddm bdo loi ich, tinh cdng bang cho con ng chi viec cdc ngdn hang, cdc nhd ddu tu,.. se
cung la mdtttongnhiing uu dilm Idn ma cdng khdng quan tdm nhidu ddn chdt lugng tin dung
cu dem lai so vdi phuong thiic "chiing khoan ma chi quan tdm den ddng Igi nhuan dugc phdt
hda" ng xdu dugc tham khdo.
sinh tCr tdi sdn the chdp, cdm cd gdy vira gdy ndn
- Cdng cu phdi sinh hiiu qud trong hd trg tdm Iy hoang mang cho con ng (khdch hang thd
gidm trie rui ro thanh khodn cho tdi sdn the chdp chap) vfta gdy ndn tiem an nii ro he thong nhu
Su dung CDO (muc ddnh gid gdi ng tit bdi tl bong bdng gid tai sdn,.. Tuy nhidn nhu tdc gia da
chuc danh gid ttdi phieu Moody's, Fitch,..) de timg phantich,nii ro gia bat dgng sdn dugc hinh
bdn cdc khodn ng gan lien vdi tdi sdu the chdp thdnh ciing dugc bat ngudn nhidu tft cdc khodn
chinh Id hinhtiiuctdng tinh thanh khodn cho cdc ldi dugc smh ratiidngqua cdng cu tdi chinh nay,
tdi sdn dugc thd chap va cdm cd tai cdc ngdn vi vay djnh gid cac tdi sdn dugc mua ban tgi hgp
hang thuong mai. Thdng qua do giiip ngdn hang ding cimg dugc tac gid nghien ciiu vd hoan
thucmg mai khdng mdt thdi gian quan tdm ddn thidn, qua do muc sinh ldi khi sii dung hgp ding

khi dugc dp dung triln khai tai thi trudng tai
chinh Vidt Nam nhu thdi quen ciia ngudi tidu
dimg, cin cd mgt thi trudng mua bdn ng tdt, cdc
cdng ty niem yit chiing khodn cd uy tin,... TM
mgt ttong nhiing nguydn nhdn quan ttgng
khdng kem khi dd xuit phuong tinic "chiing
khodn hda" ng xdu tai ^^et Nam do Id each hoat
dgng ciia phuongtiuicnay cimg chua tiing dugc
quy dinh rd rang theo phap ludt Viet Nan. Vi du
vl vide sd hiiu sft dung mdt tdi sdn da dugc
chiing khodn hda Id chua duge hodn thidn thdm
chi Id chua cd, vi vdy nlu mudn dp dung "chiing
khodn hda" dd xu ly ng xdu cho he thdng cac
ngdn hdng thucmg mai tai Yiet Nam, Chinh phu,
Quic hdi, cdc bd ban ngdnh cd Hen ^uan budc
phdi xem xet siia dli phu hop. Van dd sfta chua
bo sung cdc quy dinh phdp ludt vdn la mgt tiong
nhiing vin dl phiic tap cdn cd sg chi dao tii tien,
cdc cuOc hgp Quoc hgi hdng quy de duaradanh
gid xem xdtttongnhidu nam mdi cd thd sua ddi
dugc, vi vdy vdn dd dp dung phuong thuc
"chiing khodn hda" dl xft ly ng taitiiitrudng tai
chinhVidtNamkhdcd the tridn khai dugc.

ES

QUANLYKINHTE

Stf 67 (5+6/2015)

Tài liệu cùng danh mục Đầu tư Chứng khoán

TTCK VIỆT NAM 11 NĂM:NHỮNG CÁI CHẾT

Sinh nhật lần thứ 10 (20/7/2010) là mốc thời điểm TTCK VN bước vào thời kỳ suy thoái nặng nề, kéo dài đến tận lần sinh nhật thứ 11 (20/7/2011) và dường như chưa ngừng đổ dốc. Với những nhà đầu tư đã trải qua quãng đường suốt 11 năm trời ròng rã cùng với thị trường, biết bao nhiêu kỷ niệm vui buồn đã đến và đi. Được đấy và cũng mất đấy, đồ thị dao động tâm trạng của nhà đầu tư cũng hệt như biến động hình sin của thị trường trong vòng 10 năm. Con sóng đầu tiên...


Các hình thức phát hành trái phiếu

Trái phiếu là công cụ nợ do chính phủ, doanh nghiêp, hoặc các tổ chức phát hành nhằm huy động vốn dài hạn. Trái phiếu là thỏa thuận vay nợ mang tính hợp đồng theo đó tổ chức phát hành trái phiếu cam kết sẽ thanh toán cho người nắm giữ trái phiếu 1 khoản tiền lãi định kỳ tới khi trái phiếu đáo hạn thanh toán, là lúc khoản thanh toán cuối cùng được thực hiện.


Cải thiện thành tích giao dịch của bạn

Điều gì đã tạo nên sự khác nhau giữa những nhà trình diễn điêu luyện với một số ít người thành công khác? Thành tích điêu luyện này có phải là một chức năng của sự tiêu biểu và kỹ năng cá nhân được di truyền, hay nó là thành quả của sự chuyên tâm rèn luyện trong môi trường thích hợp? Kỹ thuật nào mà nghiên cứu đã tìm ra để cải tiến thành tích một cách bất ngờ?


Khi tất cả không nhìn về một hướng

Chuyện lủng củng nội bộ ở một số CTCK giống như những cuộc “hôn nhân” vội vàng, không lường định hết những lúc thị trường “nóng, lạnh” bất thường.


Khi nào không nên đầu tư chứng khoán?

Bị cám dỗ bởi những đồng tiền tưởng chừng như dễ kiếm trên thị trường chứng khoán, nhiều người đã cố gắng trở thành những nhà đầu tư “năng động và sáng suốt” trước khi họ thật sự có những kĩ năng, nguồn thông tin và nền tảng kiến thức cơ bản để có thể làm được như thế. Giống như bất kì một sàn đấu nào, không thể nào tất cả mọi người đều thắng. Trên thực tế, một khoản...


Cổ phiếu giảm giá - cái bẫy nguy hiểm nhất trên thị trường chứng khoán

Công việc khó khăn nhất khi quyết định mua cổ phiếu là xác định thời điểm nào giá của cổ phiếu được xem là rẻ nhất. Nhiều nhà đầu tư cho rằng, vào lúc mà giá của một cổ phiếu xuống tới mức thất nhất mà nó đã từng đạt tới trước đây, hoặc thấp hơn giá cổ phiếu của các đối thủ cạnh tranh, thì đó chính là thời điểm nên mua với số lượng lớn. Nhưng thông thường, giá cả chỉ phản ánh một cách tương đối giá trị thật của cổ phiếu. Nếu bạn chỉ đánh giá......


Chỉ số xung lượng - Momentum

Chỉ số xung lượng đo tốc độ thay đổi của giá đóng cửa. Nó được sử dụng để nhận diện mức suy yếu của xu thế và các điểm đảo chiều.


IMF khuyến cáo gì cho thị trường chứng khoán Việt Nam ?

Chỉ số P/E quá cao so với các thị trường khác, nhứng rủi ro tìm ẩn trong khả năng thanh toán của các ngân hàng thương mại, nức thâm hụt cán cân vãng lai hợp lý khó duy trì nếu dòng vốn cháy vào dừng đột ngột ...


Bài giảng Chuyên đề về Định giá chứng khoán - ThS.Lê Hoàng Vinh

"Bài giảng Chuyên đề về Định giá chứng khoán - ThS.Lê Hoàng Vinh" sẽ giúp bạn nắm bắt các nội dung sau đây: khái niệm về giá trị, quy trình chung khi định giá chứng khoán, định giá cổ phiếu, định giá trái phiếu. Cùng tham khảo nhé.


Có nên giữ cổ phiếu ngân hàng?

Hiện tại, nhiều nhà đầu tư gần như trắng tay khi nắm cổ phiếu ngân hàng vì giá liên tục giảm. Liên tiếp trong gần 1 tháng nay, cổ phiếu ngân hàng luôn trong tình trạng bị ế, với khối lượng dư bán hàng triệu đơn vị. Điển hình trong phiên ngày 1/10, hàng loạt cổ phiếu ngân hàng tụt dốc sau tin Moody's hạ xếp hạng tín nhiệm 8 nhà băng cuối tuần qua. Trong rổ VN30, hầu hết cổ phiếu nhóm ngân hàng đều giảm điểm, chỉ có MBB (Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội) đi...


Tài liệu mới download

VSTEP speaking part 2 sample answers
  • 28/03/2017
  • 89.372
  • 829

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu