Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Chính sách phát triển vùng ở Việt Nam

Bài viết Chính sách phát triển vùng ở Việt Nam trình bày: Trong những năm qua, việc tổ chức thực hiện quy hoạch vùng đã đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội, an ninh của vùng và Quốc gia,... Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Chính sách phát triển vùng ở Việt Nam
Nguyễn Danh Sơn1
1

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
Email: danhson@gmail.com
Nhận ngày 3 tháng 7 năm 2017. Chấp nhận đăng ngày 30 tháng 7 năm 2017.

Tóm tắt: Vùng là một thực thể được quy hoạch phát triển với tầm nhìn dài hạn ở Việt Nam. Nhà
nước có chính sách phát triển vùng, trong đó có quy hoạch phát triển vùng. Trong những năm qua,
việc tổ chức thực hiện quy hoạch vùng đã đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng và phát triển kinh
tế - xã hội, an ninh của vùng và quốc gia. Tuy vậy, bên cạnh đó, cũng có không ít vấn đề đặt ra cho
chính sách phát triển vùng, như có quá nhiều vùng quy hoạch, chồng lấn giữa các vùng kinh tế,
vùng kinh tế trọng điểm, thiếu sự liên kết vùng. Quan điểm cơ bản trong đổi mới, hoàn thiện chính
sách phát triển vùng là liên kết phát triển trên cơ sở đảm bảo lợi ích trong phát triển vùng.
Từ khóa: Quy hoạch vùng, chính sách phát triển vùng, liên kết phát triển, Việt Nam.
Phân loại ngành: Kinh tế học
Abstract: The region is an entity, the development of which is planned with a long-term vision, in
Vietnam. The State has a policy for regional development, including regional development
planning. Over the past years, the implementation of regional planning has contributed positively to
regional and national socio-economic development and security. However, there are also several
issues posed for the regional development policy, e.g. there are too many areas of planning, the
overlaps among economic regions and key economic areas, or the lack of regional connectivity.
The fundamental view in renovating and completing the policy is the linkage for development
based on ensuring the interests in regional development.
Keywords: Regional planning, regional development policy, linkage for development, Vietnam.
Subject classification: Economics

1. Mở đầu
Ở Việt Nam, vùng được xác định là một bộ
phận của lãnh thổ quốc gia có các hoạt
động kinh tế - xã hội tương đối độc lập,

16

thực hiện sự phân công lao động xã hội của
cả nước. Về phương diện pháp lý, vùng
không phải là đơn vị quản lý hành chính
nhà nước, nhưng trên thực tế lại là đơn vị
lãnh thổ phục vụ hoạch định chiến lược và

Nguyễn Danh Sơn

quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo
lãnh thổ, cũng như để quản lý các quá trình
phát triển kinh tế - xã hội trên mỗi vùng và
liên kết phát triển các đơn vị hành chính
trong và ngoài vùng. Đã có nhiều chính
sách phát triển vùng được ban hành và tổ
chức thực hiện. Văn bản chính sách cao
nhất hiện hành về phát triển vùng là Nghị
định của Chính phủ số 92/2006/NĐ-CP
ngày 07 tháng 9 năm 2006 về lập, phê
duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát
triển kinh tế - xã hội và Nghị định số
04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm
2008 về sửa đổi, bổ sung một số điều của
Nghị định số 92/2006/NĐ-CP, trong đó xác
định có 2 loại vùng là vùng kinh tế - xã hội
và vùng kinh tế trọng điểm. Bài viết này
phân tích chính sách phát triển vùng trên
hai khía cạnh: quy hoạch vùng kinh tế xã hội và quy hoạch vùng kinh tế trọng
điểm, trên cơ sở đó đưa ra giải pháp thực
hiện hiệu quả chính sách phát triển vùng ở
Việt Nam.

2. Quy hoạch vùng kinh tế - xã hội
2.1. Nội dung quy hoạch vùng kinh tế - xã hội
Hệ thống quy hoạch tổng thể phát triển kinh
tế - xã hội hiện nay ở Việt Nam gồm: quy
hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội
vùng, vùng kinh tế trọng điểm; quy hoạch
tổng thể phát triển kinh tế - xã hội cấp tỉnh,
cấp huyện; quy hoạch phát triển các ngành,
lĩnh vực cấp quốc gia, cấp tỉnh; quy hoạch
phát triển các sản phẩm chủ yếu cấp quốc
gia, cấp tỉnh. Các quy hoạch này được lập
cho thời kỳ 10 năm, có tầm nhìn từ 15 - 20
năm và thể hiện cho từng thời kỳ 5 năm và
có thể được rà soát, điều chỉnh, bổ sung phù
hợp với tình hình kinh tế - xã hội.

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng được xác định “là luận chứng
phát triển kinh tế - xã hội và tổ chức không
gian các hoạt động kinh tế - xã hội hợp lý
trên lãnh thổ nhất định trong một thời gian
xác định”, trong đó vùng kinh tế - xã hội “là
một bộ phận của lãnh thổ quốc gia, gồm
một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương có các hoạt động kinh tế - xã hội
tương đối độc lập, thực hiện sự phân công
lao động xã hội của cả nước. Đây là loại
vùng phục vụ việc hoạch định chiến lược và
quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo
lãnh thổ cũng như để quản lý các quá trình
phát triển kinh tế - xã hội trên mỗi vùng của
đất nước” [2].
Lãnh thổ Việt Nam được phân chia
thành 6 vùng quy hoạch, gồm: Vùng trung
du và miền núi phía Bắc, Vùng đồng bằng
sông Hồng, Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên
hải miền Trung, Vùng Tây Nguyên, Vùng
Đông Nam Bộ và Vùng đồng bằng sông
Cửu Long.
Căn cứ xây dựng quy hoạch vùng gồm:
chiến lược phát triển kinh tế - xã hội quốc
gia; các nghị quyết, quyết định về chủ
trương phát triển kinh tế - xã hội của Đảng,
Quốc hội và Chính phủ có liên quan đến
vùng; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực
(cấp quốc gia); các quy hoạch xây dựng, đô
thị và quy hoạch sử dụng đất đã được cấp
có thẩm quyền phê duyệt; và hệ thống số
liệu thống kê; các kết quả điều tra cơ bản.
Quy hoạch vùng do Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt.
Nội dung chủ yếu của quy hoạch tổng
thể phát triển kinh tế - xã hội vùng được
quy định thống nhất, gồm 9 điểm sau [2]:
(i) Phân tích, đánh giá, dự báo về các yếu
tố, điều kiện phát triển, khả năng khai thác,
sử dụng hợp lý, có hiệu quả lợi thế so sánh
của vùng; phân tích, đánh giá thực trạng
17

Khoa học xã hội Việt Nam, số 1 - 2018

khai thác lãnh thổ; phân tích, đánh giá
những lợi thế so sánh về các yếu tố và điều
kiện phát triển của lãnh thổ trong tổng thể
vùng lớn hơn và cả nước, có tính tới mối
quan hệ khu vực và quốc tế; phân tích, đánh
giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội và
thực trạng khai thác lãnh thổ vùng; đánh giá
tiềm năng đóng góp vào ngân sách của
vùng. (ii) Luận chứng mục tiêu, quan điểm
và phương hướng phát triển kinh tế, xã hội
phù hợp với chiến lược và quy hoạch tổng
thể phát triển kinh tế - xã hội của cả nước.
(iii) Xác định nhiệm vụ cụ thể để đạt các
mục tiêu của quy hoạch tổng thể phát triển
kinh tế - xã hội; luận chứng phát triển cơ
cấu kinh tế; luận chứng các phương án phát
triển; xác định hướng phát triển ngành, lĩnh
vực then chốt và sản phẩm chủ lực, trong
đó xác định chức năng, nhiệm vụ và vai trò
đối với vùng của các trung tâm đô thị và
tiểu vùng trọng điểm. (iv) Luận chứng
phương án tổng hợp về tổ chức kinh tế, xã
hội trên lãnh thổ vùng (lựa chọn phương án
tổng thể khai thác lãnh thổ). (v) Quy hoạch
phát triển kết cấu hạ tầng bảo đảm yêu cầu
trước mắt và lâu dài của các hoạt động kinh
tế, xã hội của vùng và gắn với vùng khác
trong cả nước. (vi) Định hướng quy hoạch
...

sử dụng đất (dự báo các phương án sử dụng
đất căn cứ vào định hướng phát triển ngành,
lĩnh vực). (vii) Luận chứng Danh mục dự
án ưu tiên đầu tư. (viii) Luận chứng bảo vệ
môi trường; xác định những lãnh thổ đang
bị ô nhiễm trầm trọng, những lãnh thổ nhạy
cảm về môi trường và đề xuất giải pháp
thích ứng để bảo vệ hoặc sử dụng các lãnh
thổ này. (ix) Xác định các giải pháp về cơ
chế, chính sách nhằm thực hiện mục tiêu
quy hoạch; đề xuất các chương trình, dự án
đầu tư trọng điểm có tính toán cân đối
nguồn vốn để bảo đảm thực hiện và luận
chứng các bước thực hiện quy hoạch;
đề xuất phương án tổ chức thực hiện
quy hoạch.
2.2. Kết quả quy hoạch vùng kinh tế - xã hội
Cho đến nay đã lập và thực hiện quy hoạch
phát triển cho tất cả 6 vùng kinh tế - xã hội
nói trên. Các quy hoạch vùng, theo quy
định, đều có xác định các giải pháp về cơ
chế, chính sách nhằm thực hiện mục tiêu
quy hoạch. Hộp 1 nêu ví dụ về chính sách
phát triển vùng được xác định trong Quy
hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội
vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2020.

Hộp 1. Chính sách phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng [8]
Hộp 1. Chính sách phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng [8]
- Chính sách hỗ trợ đối với vùng sản xuất lúa gạo nhằm đảm bảo an ninh lương thực quốc gia
(cấp tín dụng ưu đãi thu mua, trữ, bình ổn giá lúa, đầu tư kết cấu hạ tầng, hệ thống kho chứa theo
hướng liên kết với các địa phương, tạo động lực phát triển); hỗ trợ phát triển sản phẩm nông
nghiệp sạch, sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao, nhất là các sản phẩm xuất khẩu và xây dựng
thương hiệu hàng hóa nông sản.
- Chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp sơ chế và chế biến nông, lâm, thủy sản ở
vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn. Chính sách đặc thù về đầu tư, tài chính và tín dụng đối với
tiểu vùng có nhiều sông, rạch, bao gồm cả cơ chế về tỷ lệ đầu tư và suất đầu tư đối với các dự án
phát triển sử dụng vốn từ nguồn ngân sách và tín dụng có nguồn vốn từ ngân sách.

18

Nguyễn Danh Sơn

Tuy vậy, ngoài các quy hoạch 6 vùng
kinh tế - xã hội, còn có các quy hoạch do
cấp bộ ngành phê duyệt cũng hàm chứa
những nội dung liên quan đến phát triển
vùng. Theo tổng kết của Ban soạn thảo Luật
Quy hoạch, trong mỗi thời kỳ quy hoạch,
2001-2010 và 2011-2020 có trên 300-400
quy hoạch đã được cấp trung ương phê
duyệt. Trong đó, thời kỳ quy hoạch 2001 2010 có 419 quy hoạch và thời kỳ 2011 2020 có 344 quy hoạch.
Tất nhiên, trong số 300-400 quy hoạch
nêu trên, không phải tất cả và hoàn toàn là
quy hoạch cho không gian vùng, nhưng đều
có nội dung liên quan tới vùng. Thí dụ, quy
hoạch phát triển ngành công nghiệp có nội
dung quy hoạch phân bố phát triển công
nghiệp theo các vùng lãnh thổ (mục 5, Điều
1, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số
880/QĐ-TTg ngày 9 tháng 6 năm 2014 phê
duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành
công nghiệp Việt Nam đến năm 2020, tầm
nhìn đến năm 2030). Nếu bóc tách riêng
loại quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng, lãnh thổ đặc biệt, thì theo tổng
hợp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hiện nay
có tới 21 quy hoạch.
Nhiều chính sách cụ thể phát triển vùng
thời gian qua đã được ban hành và tổ chức
thực hiện đem lại những kết quả tích cực.
Cần khẳng định là, nhờ có quy hoạch vùng
với các chính sách phát triển vùng trong đó
mà trên cả nước đã định hình sự phân công
lao động xã hội giữa các vùng với các sản
phẩm chủ lực gắn với đặc điểm vùng (như
lúa, thủy sản, cây ăn trái ở vùng đồng bằng
sông Cửu Long; lúa, rau, cây ăn trái ở vùng
đồng bằng sông Hồng; cà phê, cao su, tiêu
ở vùng Tây Nguyên...). Về công nghiệp
cũng đã định hình một số sản phẩm tiêu
biểu ở các vùng (như sản phẩm công nghệ

cao tập trung ở một số tỉnh, thành phố thuộc
vùng đồng bằng sông Hồng và vùng Đông
Nam Bộ; sản phẩm công nghiệp nặng ở
vùng ven biển miền Trung...). Các chính
sách kinh tế đặc thù cụ thể đã hỗ trợ và giúp
định hình và phát triển sự phân công lao
động của các vùng, như các chính sách về
thủy lợi, về tiêu thụ nông sản ở vùng đồng
bằng sông Cửu Long, vùng Tây Nguyên...
Các chính sách xã hội đặc thù cụ thể đối với
đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng miền núi
phía Bắc, vùng Tây Nguyên, vùng Tây
Nam Bộ (đồng bằng sông Cửu Long) đã
giúp không chỉ xóa đói, giảm nghèo mà còn
cải thiện đáng kể sinh kế, thu nhập và cuộc
sống của họ.
2.3. Hạn chế quy hoạch vùng kinh tế - xã hội
và nguyên nhân
Bên cạnh những kết quả, quy hoạch vùng
cũng còn có những hạn chế. Cho đến nay
chưa có nghiên cứu nào tập trung vào đánh
giá toàn diện và chính thức về chính sách
phát triển vùng, mặc dù vùng và phát triển
vùng có vị trí quan trọng trong quản lý phát
triển ở nước ta hiện nay. Các bộ ngành quản
lý đều có những đánh giá định kỳ về chính
sách phát triển của ngành mình nhưng đánh
giá về chính sách phát triển vùng thì chưa
có, vì không có cơ quan quản lý phát triển
vùng (Thủ tướng Chính phủ có Quyết định
số 2059/QĐ-TTg ngày 24 tháng 11 năm
2015 về việc thành lập Ban Chỉ đạo, Hội
đồng vùng kinh tế trọng điểm giai đoạn
2015 - 2020, còn các vùng kinh tế - xã hội
thì chưa có).
Vấn đề chính sách nổi cộm nhất trong
quy hoạch phát triển vùng nằm ngay chính
ở sự chồng lấn trong phân định các vùng
quy hoạch. Các điều chỉnh về vùng từ Nghị

19

Khoa học xã hội Việt Nam, số 1 - 2018

định số 92/2006/NĐ-CP cho đến nay đã
định hình gồm 6 vùng kinh tế và 4 vùng kinh
tế trọng điểm. Sau đó được bổ sung mới thêm
loại vùng đặc biệt để lập quy hoạch như vùng
Thủ đô, vùng thành phố Hồ Chí Minh. Trong
phân vùng quy hoạch hiện tại, các nhà nghiên
cứu và quản lý chỉ ra nhiều bất cập, như có
quá nhiều vùng quy hoạch, chồng lấn giữa các
vùng kinh tế, vùng kinh tế trọng điểm. Ở nước
ta hiện “đang tồn tại một hệ thống quy
hoạch đa ngành, nhiều cấp và giữa các bản
quy hoạch đang có những sự khác biệt lớn,
tựa như những hố ngăn cách vô hình, không
kết nối được với nhau” [9].
Những bất cập trong phân định vùng cũng
là nguyên nhân làm cho việc lập quy hoạch
vùng thời gian qua trở nên không chỉ nặng nề
về số lượng quy hoạch vùng, mà quan trọng
hơn là sự chồng chéo, trùng lặp cũng như
phân tán trong quản lý và thực hiện các quy
hoạch vùng.
Con số vài trăm quy hoạch liên quan đến
vùng đã ban hành nêu ở trên còn cho thấy,
bên cạnh những mặt được, đang tồn tại khá
nhiều bất cập, thậm chí còn mâu thuẫn nhau
trong các quy hoạch vùng. Tại cuộc họp
Chính phủ tháng 7/2015 bàn chuyên đề về
xây dựng pháp luật cũng đã nhận định rằng
công tác quy hoạch hiện này còn “thiếu đồng
bộ, chồng chéo, cản trở lẫn nhau giữa các
loại quy hoạch” [10]. Theo đánh giá tổng
kết của Ban soạn thảo Luật Quy hoạch thì
còn có nhiều bất cập, trong đó liên quan tới
lập quy hoạch phát triển vùng có những
điểm đáng chú ý sau:
- Hệ thống các văn bản quy phạm pháp
luật về lập quy hoạch đã có nhưng còn tản
mạn, có những quy định không thống nhất,
thiếu quy chuẩn.
- Số lượng quy hoạch vùng được phê
duyệt nhiều nhưng chất lượng còn thấp và
20

trật tự ban hành cũng còn chưa thống nhất
(quy hoạch địa phương có khi lại được phê
duyệt trước khi ban hành quy hoạch vùng).
- Thiếu sự liên kết, phối hợp trong lập
các quy hoạch liên quan tới vùng và giữa
các vùng với nhau, thiếu sự liên kết, phối
hợp trong tổ chức thực hiện chính sách phát
triển vùng.
- Phương pháp luận lập quy hoạch vùng
còn những bất cập, chưa gắn với yêu cầu
theo cơ chế thị trường và hội nhập kinh tế
quốc tế. Sự tham gia, tham vấn của các bên
liên quan, nhất là từ phía cộng đồng doanh
nghiệp còn hạn chế.
- Tầm nhìn quy hoạch còn hạn chế, chưa
đủ tính chiến lược, chất lượng của các dự
báo còn thấp.
- Nội dung các quy hoạch liên quan tới
vùng có những chồng chéo, mâu thuẫn.
- Chưa xác định rõ chủ thể quản lý
cấp vùng.
- Tình công khai, minh bạch về quy
hoạch còn thấp.
Đối với việc tổ chức thực hiện quy
hoạch đã được phê duyệt, có thể thấy rằng,
do những hạn chế lớn về nguồn lực, năng
lực cho thực hiện quy hoạch, nên tính khả
thi và hiệu quả thực hiện các quy hoạch
vùng cũng như các chính sách cụ thể về
vùng còn thấp.

3. Quy hoạch vùng kinh tế trọng điểm
3.1. Nội dung quy hoạch vùng kinh tế
trọng điểm
Vùng kinh tế trọng điểm, theo xác định
chung, “là một bộ phận của lãnh thổ quốc
gia, hội tụ các điều kiện và yếu tố phát triển
thuận lợi, có tiềm lực kinh tế lớn, giữ vai

Tài liệu cùng danh mục Quy hoạch - Đô thị

Bài giảng Thủy lực và cấp thoát nước - ThS. Nguyễn Đăng Khoa

Bài giảng Thủy lực và cấp thoát nước do ThS. Nguyễn Đăng Khoa biên soạn nhằm cung cấp cho người học một số kiến thức về thủy lực và cấp thoát nước như: Định nghĩa, đối tượng và phương pháp nghiên cứu thủy lực và cấp thoát nước, các tính chất cơ bản của lưu chất, lực tác dụng trong lưu chất. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.


Quản lý đô thị thời kỳ chuyển đổi part 8

Tham khảo tài liệu 'quản lý đô thị thời kỳ chuyển đổi part 8', kinh tế - quản lý, quy hoạch - đô thị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Sustainability in Kansas City where we are and where we’re going

We have chosen to synthesize these insights through a set of eight hypotheses that seems to capture the main elements of the diverse views of urban poverty. The hypotheses are driven by four underlying themes of urban poverty that occur repeatedly across the mul- tiple literatures on the subject of poverty. These themes are economic structure, popula- tion characteristics, societal institutions, and location. 1 Although the themes are reflected in our hypotheses, they do not fit neatly into the broad categories. Rather we see them as reflecting the ways in which research on urban poverty has developed, often drawing from multiple sources. Thus they offer a useful way...


Thuyết minh quy hoạch tổng mặt bằng khu dân cư

Tài liệu về thuyết minh quy hoạch mặt bằng khu dan cư-thương mại Tân long-huyện Phụng Hiệp-tỉnh Hậu Giang-tỷ lệ 1/500


Hướng dẫn quốc tế về quy hoạch đô thị và vùng lãnh thổ

Tài liệu Hướng dẫn quốc tế về quy hoạch đô thị và vùng lãnh thổ bao gồm những nội dung về chính sách và quản trị đô thị, quy hoạch đô thị và vùng lãnh thổ hướng tới phát triển bền vững, các cấu phần trong quy hoạch đô thị và vùng lãnh thổ và một số nội dung khác.


Nhà trẻ cho người già

Thế nào là “nhà trẻ” cho người già? – Đó là cái nhà mà người già đến sinh hoạt để mình như được trẻ lại. Gọi là “nhà trẻ” còn với nghĩa học viên được chăm sóc, cưng chiều như trẻ thơ.Một hình thức kinh doanh một khu vui chơi giải trí , trao đổi và học tập cho người già . • Một khu vực chăm sóc sức khỏe, một khu vực nghỉ dưỡng cao cấp.


TỔ CHỨC, SẮP XẾP LẠI VÀ QUY HỌACH ĐẾN NĂM 2020 CÁC CHỢ NHỎ Ở ĐÔ THỊ

Các chợ nhỏ góp phần giải quyết việc làm cho một số lao động trong đó chủ yếu là những người nghèo, buôn bán nhỏ, hoặc bán các mặt hàng không cần vốn lớn, lấy công làm lời. Trong giai đọan hiện nay đến năm 2020 đối với Việt Nam, việc tồn tại các chợ nhỏ là điều kiện đương nhiên.


Bài giảng Phương pháp lập quy chế quản lý kiến trúc đô thị - TS.KTS. Lê Trọng Bình

Bài giảng Phương pháp lập quy chế quản lý kiến trúc đô thị do TS.KTS. Lê Trọng Bình biên soạn giúp bạn xác định nhu cầu quản lý kiến trúc, đối tượng quản lý kiến trúc, quy chế KLKT. Tài liệu hữu ích với các bạn chuyên ngành Quản lý đô thị và những ngành có liên quan, mời các bạn tham khảo.


Hallmarks of a sustainable city

The world’s climate is changing. The scientific evidence is incontrovertible: most of this change is due to human activity, and the process is speeding up as more and more carbon dioxide, methane and other greenhouse gases are pumped into the atmosphere. The next 10 years are critical. Carbon dioxide emissions must be cut rapidly. If they are, according to the Intergovernmental Panel on Climate Change, we may limit the rise in global temperatures to two degrees centigrade. But if we continue on regardless – and towns and cities contribute up to half of all emissions – the rise could be up to six degrees centigrade. This could trigger...


Diễn đàn phát triển năng lực quản lý môi trường và phát triển đô thị ở Việt Nam

Diễn đàn phát triển năng lực quản lý môi trường và phát triển đô thị ở Việt Nam có nội dung thể hiện những nổ lực hiện tại và trong tương lai về nâng cao năng lực trong lĩnh vực đô thị ở Việt Nam. Báo cáo phân tích hai khía cạnh cung, cầu và sẽ đề xuất một lộ trình. Mời bạn đọc tham khảo.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu