Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Chất lượng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp ở các khu công nghiệp Hà Nội

Bài viết Chất lượng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp ở các khu công nghiệp Hà Nội trình bày tổng quan về khu công nghiệp Hà Nội, nêu thực trạng chất lượng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp ở các khu công nghiệp Hà Nội. Qua đó, nêu một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp ở các khu công nghiệp Hà Nội,... Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

KINH NGHIÏÅM - THÛÅC TIÏÎN

CHÊËT LÛÚÅNG NGUÖÌN NHÊN LÛÅC TR
ÚÃ CA
ÁC KHU CÖNG NGHIÏÅP
 NÖÅI
HA
ThS. HOAÂNG THÕ VÊN ANH*

N

guöìn nhên lûåc laâ yïëu töë quan troång nhêët quyïët Nhêåt Baãn, Haân Quöëc, Àaâi Loan, Trung Quöëc, Thaái
àõnh àïën sûå phaát triïín cuãa àêët nûúác vaâ sûå Lan. Trong àoá, caác doanh nghiïåp Nhêåt Baãn chiïëm
söëng  coân  cuãa  caác  doanh  nghiïåp.  Theo
túái 60% vöën àùng kyá. Caác dûå aán àùng kyá àêìu tû múái
PGS.TS. Nguyïîn Ngoåc Quên trong giaáo trònh Quaãn
hêìu hïët coá quy mö nhoã vaâ vûâa, bònh quên 2,75 triïåu
trõ nhên lûåc “Nguöìn nhên lûåc cuãa töí chûác bao göìm USD/dûå aán. Tiïën àöå giaãi ngên caác dûå aán FDI cuäng
têët caã nhûäng ngûúâi lao àöång laâm viïåc trong möåt àaåt kïët quaã khaá cao, àaåt khoaãng 62% - 70% vöën
töí chûác àoá, coân nhên lûåc àûúåc hiïíu laâ nguöìn lûåcàùng kyá [1]. Ngaânh thu huát àêìu tû chuã yïëu thuöåc caác
cuãa möîi con ngûúâi maâ nguöìn lûåc naây göìm coá thïílônh vûåc: Cöng nghiïåp àiïån tûã chiïëm khoaãng 35%
lûåc  vaâ  trñ  lûåc”  [7].  Tûâ  àoá,  theo  taác  giaã  baâi  viïët
vöën àùng kyá, cú khñ 10%, chïë taåo khuön mêîu vaâ caác
“Nguöìn  nhên  lûåc  trong  doanh  nghiïåp  laâ  têët  caã ngaânh cöng nghiïåp phuå trúå.
ngûúâi lao àöång tham gia  vaâo bêët cûá hoaåt àöång
Trong nhûäng nùm túái, caác ngaânh nghïì ûu tiïn
naâo cuãa doanh nghiïåp, sûã duång kiïën thûác, khaã thu huát àêìu tû laâ caác ngaânh cöng nghiïåp phuå trúå
nùng, haânh vi ûáng xûã vaâ giaá trõ àaåo àûác àïí thaânhthuöåc caác lônh vûåc àiïån tûã, cöng nghïå thöng tin, cú
lêåp, duy trò vaâ phaát triïín doanh nghiïåp”.
khñ chïë taåo khuön mêîu... Caác ngaânh nghïì cöng nghïå
Quan àiïím vïì chêët lûúång nguöìn nhên lûåc hiïån cao, vêåt liïåu múái, cöng nghïå sinh hoåc, y tïë, dûúåc
nay coá nhiïìu quan àiïím khaác nhau, tuy nhiïn trong
phêím ñt gêy ö nhiïîm möi trûúâng nhùçm phaát huy hiïåu
phaåm vi baâi viïët naây, chêët lûúång nguöìn nhên lûåc quaã sûã duång àêët, sûã duång nguöìn lûåc lao àöång coá tay
àûúåc hiïíu laâ sûå kïët tinh tûâ nhiïìu yïëu töë, trong àoá coánghïì, trònh àöå chuyïn mön cao àûúåc àaâo taåo tûâ caác
yïëu töë vïì àöå tuöíi, vïì trònh àöå hoåc vêën vaâ chuyïn mön trûúâng cao àùèng, àaåi hoåc cuãa Thuã àö.
nghïì, kyä nùng laâm viïåc, cú cêëu giúái tñnh, cú cêëu theo
Tuy vêåy, quaá trònh phaát triïín caác khu cöng nghiïåp
trònh àöå àaâo taåo, nguöìn cung, yá thûác töí chûác kyã luêåt,
diïîn ra cuâng vúái sûå múã röång khöng ngûâng vïì söë lûúång
taác phong cöng nghiïåp, tinh thêìn laâm viïåc têåp thïí.
caác doanh nghiïåp, khiïën cêìu vïì söë lûúång vaâ chêët
1. Töíng quan vïì khu cöng nghiïåp Haâ Nöåi
lûúång nguöìn nhên lûåc trong caác doanh nghiïåp tùng
Haâ Nöåi àûúåc Chñnh phuã phï duyïåt thaânh lêåp 33 nhanh. Nhûng khaã nùng àaáp ûáng vïì nhu cêìu chêët
khu cöng nghiïåp (KCN), khu chïë xuêët, khu cöng nghïå
lûúång nhên lûåc cho caác doanh nghiïåp coân coá nhiïìu
cao, trong àoá 18 KCN àaä qui hoaåch vúái diïån tñch àêët haån chïë, nguyïn nhên chñnh laâ ngûúâi lao àöång trong
3.500 ha [5]. Àïën cuöëi nùm 2013, coá 08 KCN àaä ài
caác KCN hêìu hïët xuêët thên tûâ nöng nghiïåp, nöng
vaâo hoaåt àöång vúái töíng diïån tñch hún 1.200 ha. Theo thön nïn cêìn coá thúâi gian àïí àaâo taåo, tûå àaâo taåo vaâ
baáo caáo cuãa Ban quaãn lyá KCN Haâ Nöåi, töíng söë laothñch nghi. Àïí thûåc hiïån muåc tiïu phaát triïín bïìn
àöång laâm viïåc trong caác KCN trïn àõa baân thaânh phöë vûäng caác KCN, chuáng ta cêìn têåp trung phaát triïín
Haâ Nöåi laâ 136.375 (trong àoá lao àöång laâ ngûúâi nûúácnguöìn nhên lûåc caã vïì söë lûúång vaâ chêët lûúång, àaáp
ngoaâi chiïëm 1,20%). Vïì trònh àöå, lao àöång phöí thöng ûáng yïu cêìu cuãa doanh nghiïåp úã caác KCN Haâ Nöåi.
chiïëm khoaãng 65%. Hùçng nùm, caác khu cöng nghiïåp
2. Thûåc traång chêët lûúång nguöìn nhên lûåc trong
àoáng goáp hún 40% kim ngaåch xuêët khêíu, 20% GDP
doanh nghiïåp úã caác khu cöng nghiïåp Haâ Nöåi
cuãa thaânh phöë [1].
2.1. Thûåc traång vïì quy mö nguöìn nhên lûåc
Caác KCN Haâ Nöåi àaä thu huát 545 dûå aán, trong àoá Hiïån nay, thaânh phöë Haâ Nöåi coá 8 KCN ài vaâo
295 dûå aán FDI tûâ 20 quöëc gia vaâ vuâng laänh thöí vúáihoaåt àöång öín àõnh vaâ àaä thu huát 136.375 ngûúâi, trong
söë vöën àùng kyá àaåt 4,68 tyã USD; 250 dûå aán àùng kyá àoá lao àöång Viïåt Nam laâ 135.034 ngûúâi, lao àöång laâ
àêìu tû trong nûúác, vöën àùng kyá àaåt 10.800 tyã àöìng ngûúâi nûúác ngoaâi laâ 1.341 ngûúâi [1].
[1]. Caác dûå aán àêìu tû nûúác ngoaâi vaâo caác KCN àïën
tûâ nhiïìu nûúác trong khu vûåc vaâ vuâng laänh thöí nhû: * Viïån Cöng nhên vaâ Cöng àoaân

60 Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân
Söë 6 thaáng 12/2016

KINH NGHIÏÅM - THÛÅC TIÏÎN
Theo söë liïåu àiïìu tra khaão saát cuãa Ban quaãn lyá nghiïåp Thùng Long vaâ khu cöng nghiïåp Phuá Myä laâ
caác khu cöng nghiïåp vaâ chïë xuêët Haâ Nöåi nùm 2014, coá tyã lïå lao àöång nûä nhiïìu hún hùèn söë lao àöång nam.
àïì aán: “Kïë hoaåch phaát triïín nguöìn nhên lûåc phuåc vuå Khu cöng nghiïåp Bùæc Thùng Long söë lûúång lao àöång
caác doanh nghiïåp khu cöng nghiïåp trïn àõa baân Haâ
nam chiïëm 21,5%, trong khi àoá söë lao àöång nûä chiïëm
Nöåi giai àoaån tûâ nùm 2015 - 2020 vaâ têìm nhòn àïën 78,5% (hún gêëp 3 lêìn söë lao àöång nam). Tûúng tûå úã
nùm 2030”:
KCN Phuá Nghôa söë lao àöång nûä chiïëm 80,7%... [2].
- Vïì àöå tuöíi:Coá túái 79% söë ngûúâi lao àöång trong
- Cú cêëu nhên lûåc theo trònh àöå àaâo taåo: Theo söë
caác KCN Haâ Nöåi coá àöå tuöíi tûâ dûúái 18 àïën 40, àöå
liïåu baáo caáo cuãa caác doanh nghiïåp trong caác KCN
tuöíi cuãa ngûúâi lao àöång trong caác KCN phêìn lúán àïìu Haâ Nöåi, cú cêëu lao àöång cuãa caác KCN phên theo
coân rêët treã; Dûúái 18 tuöíi chiïëm 1,3%; tûâ 18 àïën 30 trònh àöå àaâo taåo nhû sau: lao àöång coá trònh àöå Cao
tuöíi chiïëm 50,1%; tûâ 31 àïën 40 tuöíi 27,3%; tûâ 41 àùèng, Àaåi hoåc (bao göìm caã Cao àùèng nghïì) chiïëm
àïën 50 tuöíi laâ 11,8%, trïn 51 tuöíi chiïëm 4,3%.
13,5%, trung cêëp nghïì chiïëm 9,78% coân laåi laâ lao
Trong söë lao àöång àang laâm viïåc taåi caác KCN, àöång phöí thöng vaâ lao àöång khaác [1].
lao àöång ngaânh àiïån tûã chiïëm túái 65%, tiïëp sau àoá
- Cú cêëu lao àöång theo nguöìn cung : Trong KCN
laâ lao àöång ngaânh cú khñ chiïëm 25%, ngaânh xêy Haâ Nöåi, nhiïìu doanh nghiïåp àaä sûã duång lao àöång laâ
dûång chiïëm 8% vaâ chó coá 2% lao àöång daânh cho caác ngûúâi àõa phûúng, nhû KCN Nöåi Baâi, KCN Phuá nghôa,
ngaânh khaác.
KCN Quang Minh... Tuy nhiïn cuäng coá nhûäng KCN
- Theo võ trñ cöng viïåc: Trong töíng söë lao àöång, sûã duång nhiïìu lao àöång ngoaåi tónh nhû KCN Bùæc vaâ
lao àöång giaán tiïëp chiïëm khoaãng 26%, lao àöång trûåc Nam Thùng Long [4].
tiïëp chiïëm 74%.
Theo chûác danh viïåc laâm, úã möåt söë KCN cho
2.2. Thûåc traång vïì chêët lûúång nguöìn nhên lûåc
thêëy, lao àöång quaãn lyá coân chiïëm tyã lïå khaá cao, khoaãng
Tûâ söë liïåu àiïìu tra khaão saát cuãa Ban quaãn lyá caác26%. Ngoaâi ra, trong söë lao àöång nûúác ngoaâi, ngoaâi
khu cöng nghiïåp vaâ chïë xuêët Haâ Nöåi nùm 2014 [2]: möåt böå phêån quaãn lyá, coá nhûäng ngûúâi cuäng trûåc tiïëp
- Vïì trònh àöå hoåc vêën vaâ chuyïn mön nghïì: Phêìn tham gia vaâo quaá trònh saãn xuêët. Tuy nhiïn, giûäa
lúán ngûúâi lao àöång trong caác KCN Haâ Nöåi coá trònhcaác KCN viïåc sûã duång lao àöång theo võ trñ cöng viïåc
àöå vùn hoáa laâ THPT vaâ THCS (chiïëm trïn 85%). coá khaác nhau, cuå thïí nhû sau:
Mùåc duâ vêåy, so vúái mùåt bùçng “dên trñ” chung cuãa Baãng 4: Cú cêëu lao àöång theo võ trñ cöng viïåc taåi caác
Haâ Nöåi thò trònh àöå hoåc  vêën cuãa cöng nhên, lao
khu cöng nghiïåp Haâ Nöåi
àöång trong caác KCN coân thêëp. Trònh àöå hoåc vêën
Àún võ: %
thêëp aãnh hûúãng nhêët àõnh àïën nùng suêët vaâ chêët
Söë LÀ laâ
Söë LÀ Söë LÀ
lûúång lao àöång cuãa KCN.
Khu cöng
Töíng söë
ngûúâi
Nùm
trûåc tiïëp giaán tiïëp
Trong caác nhoám doanh nghiïåp, lao àöång trong
nghiïåp
LÀ (%)
nûúác
(%)
(%)
caác doanh nghiïåp 100% vöën nûúác ngoaâi coá tyã lïå cöng
ngoaâi (%)
nhên kyä thuêåt chiïëm cao nhêët, nhoám doanh nghiïåp
2013
100
49.2
49.7
1.1
Nöåi Baâi
tû nhên coá söë lûúång thúå bêåc 1 - 3 cao nhêët, riïng
2014
100
51.4
47.5
1.1
nhoám doanh nghiïåp nhaâ nûúác coá söë ngûúâi töët nghiïåp Thaåch
2013
100
66.8
32.1
1.1
àaåi hoåc cao nhêët. Vïì trònh àöå chuyïn mön tay nghïì,
Thêët
2014
100
66.8
32.1
1.1
söë ngûúâi laâ cöng nhên kyä thuêåt caác bêåc chiïëm 54,5%. Thùng
2013
100
79.6
19.8
0.6
- Vïì kyä nùng laâm viïåc:
 Tyã lïå lao àöång coá thêm Long
2014
100
79.6
19.8
0.6
niïn nghïì nghiïåp dûúái 1 nùm laâ 9%, coân laåi phêìn àa
2013
100
76.0
23.7
0.3
ngûúâi lao àöång coá thêm niïn cöng taác tûâ 1 nùm trúã Saâi Àöìng 2014
100
76.0
23.7
0.3
nïn vaâ chiïëm túái 90% lûåc lûúång lao àöång trong caác Quang
2013
100
79.6
19.6
0.8
KCN, trong àoá cao nhêët vêîn laâ nhoám lao àöång coá Minh
2014
100
79.6
19.8
0.6
thêm niïn tûâ 1 àïën 3 nùm chiïëm 38%, tiïëp sau àoá laâ
Phuá
2013
100
82.0
16.2
1.8
nhoám lao àöång coá thêm niïn tûâ 6 àïën 10 nùm chiïëm
Nghôa
2014
100
82.0
16.2
1.8
23%, coân laåi laâ nhûäng nhoám coá thêm niïn khaác.
Àaåi Tûâ
2013
100
58.8
40.8
0.4
2.3. Thûåc traång vïì cú cêëu nguöìn nhên lûåc
2014
100
58.7
40.9
0.4
- Cú cêëu nhên lûåc theo giúái tñnh: Trong caác KCN
2013
100
73.7
25.5
0.8
Töíng söë
Haâ Nöåi, lao àöång nûä chiïëm 61,54%. Tuy nhiïn, trïn
2014
100
73.3
25.9
0.8
thûåc tïë, tuây vaâo àùåc àiïím cuãa tûâng khu cöng nghiïåp
Nguöìn: Tñnh toaán trïn cú súã söë liïåu cuãa Ban Quaãn lyá
hoùåc tuây vaâo àùåc àiïím ngaânh nghïì maâ söë nam, nûä
coá sûå chïnh nhau vïì söë lûúång, vñ duå nhû Khu cöng caác KCN&CX Haâ Nöåi nùm 2013-2014

61 cöng àoaâ
Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc
Söë 6 thaáng 12/2016

KINH NGHIÏÅM - THÛÅC TIÏÎN
2.4. Thûåc traång vïì yá thûác töí chûác kyã luêåt, taác
Àïí àaáp ûáng nhên lûåc cho caác doanh nghiïåp Haâ
phong cöng nghiïåp, tinh thêìn laâm viïåc têåp thïí
Nöåi noái chung vaâ nhên lûåc cho caác KCN noái riïng,
Hiïån nay phêìn lúán cöng nhên lao àöång àïìu chûa
cêìn nhanh choáng hoaân thaânh quy hoaåch töíng thïí
yá thûác àûúåc têìm quan troång cuãa viïåc taåo cho mònh caác cú súã àaâo taåo, nhêët laâ maång lûúái caác cú súã àaâo
taác phong laâm viïåc chuyïn nghiïåp. Thiïëu taác phong
taåo nghïì, gùæn liïìn vúái caác khu cöng nghiïåp, khu chïë
lao àöång cöng nghiïåp laâ möåt yïëu àiïím lúán nhêët xuêët. Viïåc quy hoaåch maång lûúái caác cú súã àaâo taåo,
cuãa cöng nhên lao àöång trong caác KCN Haâ Nöåi. daåy nghïì taåo àiïìu kiïån àïí cöng taác àaâo taåo, daåy
Coá nhiïìu nguyïn nhên dêîn àïën thûåc traång naây àoá nghïì phaát triïín têåp trung, baão àaãm cung ûáng cöng
laâ: trònh àöå hoåc vêën thêëp, xuêët thên tûâ nöng nghiïåp, nhên kyä  thuêåt  laânh  nghïì  taåi  chöî  cho  caác  doanh
chûa àûúåc àaâo taåo chñnh quy vïì caách thûác laâm nghiïåp; tûâng bûúác khùæc phuåc tònh traång mêët cên àöëi
viïåc têåp trung taåi nhaâ maáy, quen vúái löëi söëng vaâcung - cêìu cöng nhên kyä thuêåt hiïån nay, giaãm sûác eáp
caách thûác laâm viïåc tûå do, chûa àõnh hònh vïì taác di chuyïín lao àöång giûäa caác vuâng, miïìn.
phong cöng nghiïåp. Cuâng vúái àoá laâ trònh àöå nhêån
Thûá ba, giaãi phaáp vïì cú chïë, chñnh saách
thûác, kyä nùng nghïì nghiïåp coân thêëp, yá thûác töí Xêy dûång hïå thöëng vùn baãn quy phaåm phaáp luêåt
chûác töí chûác kyã luêåt, chêëp haânh giúâ giêëc laâm viïåc
vïì phaát triïín nhên lûåc, viïåc laâm, giaáo duåc, àaâo taåo,
chûa cao, thiïëu nghiïm tuác.
chñnh saách tiïìn lûúng, khen thûúãng, àaäi ngöå; chñnh
Möåt söë thoái quen khöng töët maâ cöng nhên lao saách troång duång chuyïn gia, kyä sû, nhaâ thiïët kïë,
àöång thûúâng hay mùæc phaãi trong quaá trònh laâm viïåc: phaát minh, goåi chung laâ nhên taâi, chñnh saách vïì möi
Laâm viïåc khöng coá kïë hoaåch vaâ muåc tiïu roä raâng;trûúâng, àiïìu kiïån, phûúng tiïån laâm viïåc; chñnh saách
Thûúâng ài trïî, vïì súám; Hay àuâa giúän, huát thuöëc, viïåc laâm, thu nhêåp, baão hiïím; chñnh saách cho caác cú
nghe àiïån thoaåi, laâm viïåc riïng, ùn vùåt trong giúâ laâm súã àaâo taåo, cú quan khoa hoåc. Caãi caách chïë àöå tiïìn
viïåc; Thiïëu tñnh kyã luêåt, xem nheå nhûäng quy àõnh taåi lûúng cho àöåi nguä giaáo viïn, giaãng viïn, coá chïë àöå
núi laâm viïåc; Thiïëu trung thûåc, che giêëu nhûäng khuyïët ûu àaäi cho ngûúâi hoåc. Àöíi múái caách xêy dûång nïìn
àiïím cuãa mònh vaâ ngûúâi khaác; Luön nghô àïën caái lúåi giaáo duåc, àaâo taåo phuåc vuå nhu cêìu xaä höåi, àaâo taåo
caá nhên, trûúác mùæt; Thiïëu tñnh nùng àöång, saáng taåo àïën àêu sûã duång àïën àoá.
trong cöng viïåc; Coá tû tûúãng “Àûáng nuái naây tröng
Thûá tû, giaãi phaáp àaâo taåo nguöìn lao àöång cho
nuái noå” nïn laâm viïåc cêìm chûâng, traánh sai soát laâ àuãcaác khu cöng nghiïåp
hoùåc laâm nhanh, laâm êíu cho xong viïåc; Thiïëu yá thûác,
Xêy dûång trûúâng àaâo taåo nghïì múái úã caác huyïån
yá chñ tûå hoåc àïí nêng cao trònh àöå, nhêån thûác cho coá KCN nhûng chûa coá trûúâng daåy nghïì, cuåm caác
chñnh mònh. Haån chïë àûúåc nhûäng thoái quen khöng trûúâng trung cêëp chuyïn nghiïåp vaâ daåy nghïì. Triïín
töët naây seä giuáp cöng nhên coá viïåc laâm öín àõnh, thu khai thûåc hiïån àïì aán quy hoach maång lûúái cú súã daåy
nhêåp cao, coá nhiïìu cú höåi thùng tiïën, taåo àûúåc niïìm nghïì trïn àõa baân àaä àûúåc Thaânh phöë phï duyïåt;
tin àöëi vúái chuã doanh nghiïåp [8].
Ðêíy maånh hún nûäa cöng taác xaä höåi hoaá àaâo taåo nghïì,
3. Giaãi phaáp nêng cao chêët lûúång nguöìn nhên
huy àöång sûå tham gia cuãa moåi thaânh phêìn kinh tïë
lûåc trong doanh nghiïåp úã caác khu cöng nghiïåp
trong àaâo taåo nghïì; Cêìn àõnh hûúáng cho caác trûúâng
Haâ Nöåi
múã röång thïm caác ngaânh nghïì múái; múã röång hònh
Thûá nhêët, giaãi phaáp vïì tuyïn truyïìn, nêng cao
thûác àaâo taåo nghïì; Khuyïën khñch nhên röång mö hònh
nhêån thûác
doanh nghiïåp thaânh lêåp trung têm àaâo taåo taåi chöî,
Àïí coá àûúåc nguöìn nhên lûåc chêët lûúång trûúác hïët nhêån sinh viïn vïì àaâo taåo vaâ thûåc têåp.
Ban quaãn lyá caác khu cöng nghiïåp vaâ chïë xuêët Haâ Nöåi Thûá nùm, giaãi phaáp vïì nêng cao chêët lûúång ngûúâi
phaãi chuã àöång, phöëi húåp vúái caác cêëp, caác ngaânh, caác
lao àöång trong caác khu cöng nghiïåp
àoaân thïí, àõa phûúng àêíy maånh tuyïn truyïìn, nêng
Töí chûác töët cöng taác maång lûúái dõch vuå cung ûáng
cao nhêån thûác àöëi vúái viïåc àaâo taåo vaâ nêng cao chêët lao àöång, giao dõch, tòm hiïíu vaâ giúái thiïåu viïåc laâm.
lûúång àaâo taåo àïí coá àûúåc, “àêìu vaâo” coá chêët lûúångThaânh phöë xêy dûång ngên haâng dûä liïåu vïì cung vaâ
vaâ öín àõnh; Àêíy maånh vaâ àa daång hoáa caác hònh thûác,cêìu sûác lao àöång vaâ cung cêëp nhûäng thöng tin cêìn
biïån phaáp tuyïn truyïìn, giaáo duåc àöëi vúái ngûúâi lao thiïët, kõp thúâi cho caác quêån, huyïån, xaä, phûúâng vaâ
àöång; chuá troång caác hònh thûác tuyïn truyïìn phuâ húåp nhên dên vïì vêën àïì naây; Ngûúâi lao àöång chuã àöång
vúái àiïìu kiïån söëng vaâ laâm viïåc cuãa ngûúâi lao àöångtiïëp thu vaâ trau döìi kiïën thûác möåt caách coá hiïåu quaã,
trong caác KCN.
coá chêët lûúång vaâ nhêån thûác roä rùçng chó coá tay nghïì
Thûá hai, quy hoaåch phaát triïín caác KCN gùæn vúái cao, kyã luêåt lao àöång töët thò múái coá viïåc laâm öín àõnh,
chiïën lûúåc phaát triïín nguöìn nhên lûåc, taåo sûå húåp lyáthu nhêåp cao, àúâi söëng àûúåc nêng lïn; Doanh nghiïåp
giûäa cung - cêìu lao àöång
coá chiïën lûúåc, löå trònh böí sung, thay thïë nguöìn lao
62 Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân
Söë 6 thaáng 12/2016

KINH NGHIÏÅM - THÛÅC TIÏÎN
àöång vúái nhûäng tiïu chñ cuå thïí, chuã àöång àïì xuêët, êím, öìn, rung vaâ caác yïëu töë coá haåi khaác. Chuã doanh
phöëi húåp kïë hoaåch àaâo taåo nguöìn nhên lûåc vúái Thaânhnghiïåp töí chûác khaám sûác khoãe cho NLÀ trûúác khi
phöë, cú súã àaâo taåo; thu heåp khoaãng caách giûäa yïu tuyïín duång lao àöång, vaâ phaãi böë trñ cöng viïåc phuâ
cêìu cuãa doanh nghiïåp vaâ àaâo taåo úã nhaâ trûúâng.
húåp vúái sûác khoãe cuãa NLÀ. 

Thûá saáu, giaãi phaáp tûâ phña doanh nghiïåp
Taâi liïåu tham khaão:
Caác doan nghiïåp khi tuyïín duång cêìn cöng khai,
1. Ban quaãn lyá caác KCN&CX Haâ Nöåi, Baáo caáo töíng kïët
minh baåch caác tiïu chñ tuyïín duång cuäng nhû quyïìn
cöng taác nùm 2013.
lúåi, chïë àöå NLÀ àûúåc hûúãng. Chêëp haânh vaâ tuên thuã2. Ban quaãn lyá caác KCN&CX Haâ Nöåi (2014), àïì aán: “Kïë
hoaåch phaát triïín nguöìn nhên lûåc phuåc vuå caác doanh
àuáng phaáp luêåt lao àöång Viïåt Nam. Tuyïín choån NLÀ
nghiïåp khu cöng nghiïåp trïn àõa baân Haâ Nöåi giai
cuãa doan nghiïåp phaãi xuêët phaát tûâ yïu cêìu cöng
viïåc, tûâ muåc tiïu saãn xuêët kinh doanh gùæn liïìn vúái àoaån tûâ nùm 2015 - 2020 vaâ têìm nhòn àïën nùm 2030”.
3. Ban quaãn lyá caác KCN&CX Haâ Nöåi (2012), “Möåt söë
caác kïë hoaåch vïì lao àöång. Mùåt khaác, doanh nghiïåp
giaãi phaáp chuã yïëu caãi thiïån chêët lûúång vaâ àúâi söëng
tiïën haânh àaâo taåo, böìi dûúäng nghïì cho ngûúâi lao
ngûúâi lao àöång taåi caác khu cöng nghiïåp, cuåm cöng
àöång taåi doanh nghiïåp trïn cú súã phên tñch muåc tiïu,
nghiïåp trïn àõa baân Haâ Nöåi”.
kïë hoaåch, chiïën lûúåc cuãa doanh nghiïåp. Phên tñch 4. Ban quaãn lyá caác KCN&CX Haâ Nöåi, Töíng húåp söë liïåu
nùng suêët, chêët lûúång thûåc hiïån cöng viïåc, tyã lïå lao lao àöång tûâ nùm 2013 - 2014.
àöång ra vaâ vaâo doanh nghiïåp, kyã luêåt lao àöång... 5. Chñnh phuã (2006), Quy hoaåch phaát triïín caác khu
cöng nghiïåp úã Viïåt Nam àïën nùm 2015 vaâ àõnh hûúáng
Muåc tiïu, chiïën lûúåc cuãa doanh nghiïåp cho biïët àõnh
hûúáng phaát triïín cuãa doanh nghiïåp. Tûâ àoá tiïën haânh àïën nùm 2020, Haâ Nöåi.
caác chûúng trònh àaâo taåo phuâ húåp. Caãi thiïån möi 6. Phaåm Thaânh Nghõ, Nêng cao hiïåu quaã quaãn lyá nguöìn
nhên lûåc trong quaá trònh cöng nghiïåp hoáa, hiïån àaåi
trûúâng laâm viïåc cho ngûúâi lao àöång vaâ quan hïå lao
hoáa àêët nûúác. Nxb Khoa hoåc xaä höåi, 2006.
àöång trong doanh nghiïåp. Chuã doanh nghiïåp baão
7. PGS.TS. Nguyïîn Ngoåc Quên (2007), Giaáo trònh
àaãm núi laâm viïåc àaåt tiïu chuêín vïì khöng gian, àöå
Quaãn trõ nhên lûåc, Nxb Àaåi hoåc Kinh tïë Quöëc dên.
thoaáng, àöå saáng, àaåt tiïu chuêín vïå sinh cho pheáp vïì 8. Diïîn àaân xêy dûång taác phong cöng nghiïåp taåi Bònh
buåi, húi, khñ àöåc, phoáng xaå, àiïån tûâ trûúâng, noáng, Phûúác, ngaây 27 thaáng 5 nùm 2014.
vuå buöåc phaãi thûåc hiïån. Do àoá, àïí coá phuác lúåi vaâ
phuác lúåi töët hún cho ngûúâi lao àöång, Cöng àoaân
cêìn chuã àöång àïì xuêët vúái ngûúâi sûã duång lao àöång
(Tiïëp theo trang 16)
böí sung chïë àöå phuác lúåi múái, (chïë àöå phuác lúåi maâ
cöng àoaân cú súã cêìn trao àöíi, tuyïn truyïìn, giaãi thñch
doanh nghiïåp chûa aáp duång) hoùåc nêng cao chïë àöå
cho ngûúâi sûã duång lao àöång hiïíu vïì taác àöång cuãa phuác lúåi hiïån haânh úã doanh nghiïåp cho ngûúâi lao
chïë àöå phuác lúåi túái nùng suêët, chêët lûúång, hiïåu quaãàöång. Cuäng cêìn thêëy möåt thûåc tïë laâ ngûúâi sûã duång
hoaåt àöång kinh doanh cuãa doanh nghiïåp.
lao àöång rêët ñt khi chuã àöång àïì xuêët àûa ra chïë àöå
Àïí phên tñch möåt caách thuyïët phuåc àöëi vúái ngûúâi phuác lúåi múái hoùåc tùång chïë àöå phuác lúåi töët hún cho
sûã duång lao àöång, cöng àoaân cêìn àûa ra nhûäng söë ngûúâi lao àöång. Chñnh vò thïë, cöng àoaân cêìn chuã
liïåu, nhûäng dêîn chûáng chûáng minh cho ngûúâi sûã àöång àïì xuêët vaâ thûúng lûúång, thuyïët phuåc ngûúâi
duång lao àöång thêëy möåt caách thuyïët phuåc vïì taác sûã duång lao àöång.
àöång cuãa caác chïë àöå phuác lúåi àöëi vúái sûå phaát triïín Àïí coá thïm hoùåc nêng cao àûúåc chïë àöå phuác lúåi
bïìn vûäng cuãa doanh nghiïåp. Trong thûåc tïë, àaä coá cho ngûúâi lao àöång laâ viïåc rêët khoá khùn, vò tùng thïm
khaá nhiïìu kinh nghiïåm cho thêëy khi doanh nghiïåp coá phuác lúåi cho NLÀ, àïìu taác àöång túái lúåi nhuêån cuãa
nhiïìu chïë àöå phuác lúåi, nhiïìu àaäi ngöå vúái NLÀ thò viïåcdoanh nghiïåp, lúåi nhuêån cuãa chuã súã hûäu vò vêåy cöng
thu huát lao àöång chêët lûúång cao dïî hún vaâ khi doanh àoaân cêìn kiïn trò, kheáo leáo sûã duång töët caác hònh
nghiïåp coá lûåc lûúång lao àöång tay nghïì cao, phuâ húåp thûác, phûúng phaáp thûúng lûúång, thuyïët phuåc àïí
vúái trònh àöå cöng nghïå thò nùng suêët lao àöång vaâ ngûúâi sûã duång lao àöång hiïíu àûúåc.
chêët lûúång saãn phêím cuäng töët hún.
Möåt àiïìu cêìn chuá yá, khi cöng àoaân àaä thûúng lûúång
Möåt àiïím quan troång, caán böå cöng àoaân cêìn àûúåc chïë àöå phuác lúåi töët hún cho NLÀ, cêìn àûúåc àûa
chuá yá laâ chïë àöå phuác lúåi àöëi vúái NLÀ chó coá thïí coá
vaâo Thoãa ûúác Lao àöång têåp thïí, vò khi phuác lúåi àaä
àûúåc bùçng con àûúâng thûúng lûúång, àaâm phaán vaâ àûúåc thïí hiïån trong thoãa ûúác thi khi àoá, seä trúã thaânh
àöëi thoaåi, chïë àöå phuác lúåi khöng àûúåc quy àõnh trong quyïìn cuãa NLÀ àûúåc hûúãng phuác lúåi àoá, vaâ nïëu NSDLÀ
Luêåt, nghõ àõnh hay caác vùn baãn phaáp quy cuãa nhaâ khöng thûåc hiïån thò Cöng àoaân coá quyïìn àaåi diïån cho
nûúác, vò thïë ngûúâi sûã duång lao àöång khöng coá nghôa NLÀ yïu cêìu NSDLÀ phaãi thûåc hiïån.

QUYÏÌN LÚÅI BAÃO ÀAÃM, PHUÁC LÚÅI TÖËT HÚN...

63 cöng àoaâ
Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc
Söë 6 thaáng 12/2016

Tài liệu cùng danh mục Quản trị kinh doanh

USING FENG SHUI TO EMPOWER YOURSELF - WORKSHEET

Worksheet: 1. What is the main concept of Feng Shui? 2. Who can use Feng Shui? 3. Out of the five elements used in Feng Shui, which elements can be potentially dangerous? 4. What is an example of a Metal Plant you can plant throughout your lawn?


Quảng cáo trên google

Trình tạo quảng cáo hiển thị hình ảnh cung cấp cách thuận tiện để dễ dàng và nhanh chóng tạo quảng cáo đa phương tiện hoặc quảng cáo hiển thị hình ảnh hấp dẫn theo định dạng nội dung web chuẩn bằng mẫu được tạo trước.


Trả lương cho nữ CEO: Cuộc chiến thế kỷ?

Sẽ mất đến cả một thế kỷ trước khi các nhà quản lý nữ tại Anh kiếm được như các nhà quản lý nam? Đó là tuyên bố mới đây từ Viện Quản lý Nghề nghiệp (CMI). Sẽ mất đến cả một thế kỷ trước khi các nhà quản lý nữ tại Anh kiếm được như các nhà quản lý nam? Đó là tuyên bố mới đây từ Viện Quản lý Nghề nghiệp (CMI). Viện này đã công bố kết quả của một cuộc khảo sát cho thấy rằng các giám đốc điều hành nam giới kiếm được trung bình...


Mô tả công việc kế toán kho

Hệ thống bản mô tả công việc - Mô tả công việc kế toán kho


Hãy tìm hiểu kỹ để tránh sự rủi ro

Ch ng khoán là hàng hoá trên th tr ng, bao g m: C phi u, trái phi u, ch ng khoán ứ ị ườ ồ ổ ế ế ứ n phái sinh (quyền mua cổ phiếu mới, hợp đồng tương lai, hợp đồng quyền lựa chọn) và chứng chỉ quỹ đầu tư. Tại thị trường chứng khoán Việt Nam, các chứng khoán đang niêm yết và giao dịch tập trung gồm: Cổ phiếu, trái phiếu và chứng chỉ quỹ đầu tư. Cổ phiếu: Là chứng từ xác nhận quyền sở hữu và lợi ích hợp pháp của người sở hữu cổ phiếu đối với tài...


Khi nhà cung cấp nguồn trở thành đối thủ cạnh tranh

Ngày nay xuất hiện một làn sóng các công ty sản xuất theo đơn đặt hàng (contract manufacturer - CM) muốn tạo lập ra thương hiệu riêng của mình, bất chấp việc này có thể khiến họ mất hợp đồng từ các công ty đặt hàng (original equipment manufacturer - OEM). Các OEM thông minh cần phải học cách kiểm soát rủi ro này.


Economic Policy Thoughts for Today and Tomorrow phần 2

ngay sau khi ông không còn ở một vị trí để cung cấp cho khách hàng của mình dịch vụ tốt hơn và cung cấp cho nó với chi phí thấp hơnChính sách kinh tế thị trường. Tuy nhiên, các công nhân cũng như các nhà sản xuất nguyên liệu có được lợi ích ngay lập tức. Phần lớn đã nói,


Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 5 - GV. Dương Công Doanh

Chương 5 Khái lược về quản trị kinh doanh, trong chương học này trình bày các nội dung cần tìm hiểu sau: Khái lược về quản trị kinh doanh, xu hướng phát triển mô hình quản trị kinh doanh, các nguyên tắc cơ bản trong quản trị kinh doanh, các phương pháp quản trị, các trường phái lý thuyết quản trị chủ yếu.


Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của lao động hành nghề Kế toán trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Đồng Nai

Bài viết Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của lao động hành nghề Kế toán trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Đồng Nai trình bày xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của lao động hành nghề kế toán trong các doanh nghiệp nh ỏ và vừa tại tỉnh Đồng Nai, dữ liệu nghiên cứu được thu thập t ừ 250 kế toán viên,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Giữ nhân tài – Thời kỳ hậu M&A – Thu hút và giữ nhân tài

Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A) là xu thế tất yếu của một nền kinh tế phát triển. Tuy nhiên, không phải tất cả các thương vụ M&A đều thành công và việc làm thế nào để có một kế hoạch M&A thành công thì không phải bất kỳ doanh nghiệp nào cũng biết. Trong thực tế, để thực hiện M&A thành công, có rất nhiều cách, ví dụ: xây dựng một kế hoạch chiến lược M&A, thuê những chuyên gia tư vấn M&A và định hình một kế hoạch tài chính… Tuy nhiên, các vụ sáp...


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

P ERSONALITY AND ORGANIZATIONS
 • 04/11/2012
 • 24.328
 • 596
Quỹ lương của tổ trưởng 1
 • 20/10/2009
 • 89.377
 • 250

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu