Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Chất lượng công bố thông tin trên thị trường OTC Việt Nam

Bài viết Chất lượng công bố thông tin trên thị trường OTC Việt Nam đánh giá lại các nghiên cứu chất lượng công bố thông tin trên thị trường chứng khoán tại các quốc gia trên thế giới và tại Việt Nam, mở ra định hướng về nghiên cứu chất lượng công bố thông tin trên thị trường OTC thời gian tới,... Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

CHẤT LƯỢNG CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN THỊ TRƯỜNG OTC VIỆT NAM
NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY - Đại học Vinh

Để thị trường chứng khoán hoạt động hiệu quả, các nhà đầu tư cần được cung cấp thông tin đầy
đủ để ra các quyết định phù hợp, đặc biệt đối với thị trường phi tập trung OTC. Tuy nhiên, thực tế
thế giới và Việt Nam cho thấy, thông tin trên thị trường này thường ít minh bạch, chất lượng công
bố thông tin chưa thể đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư. Bài viết đánh giá lại các nghiên cứu chất
lượng công bố thông tin trên thị trường chứng khoán tại các quốc gia trên thế giới và tại Việt Nam,
mở ra định hướng về nghiên cứu chất lượng công bố thông tin trên thị trường OTC thời gian tới.
Từ khóa: OTC, thị trường chứng khoán, chất lượng thông tin

To ensure effectiveness of the stock
market, investors need to be provided
with sufficient information for their right
decisions, especially for non-centralized
market OTC. However, international and
Vietnam’s practices show that information
on this market is rarely transparent, hence,
the quality of the published information does
not meet the need of investors. The article
attempts to review previous studies of the
quality of published information on the
international and Vietnam stock markets and
then suggests new orientation for studying
quality of published information on OTC
market in coming period.
Keywords: OTC, stock market, information quality

Ngày nhận bài: 20/1/2017
Ngày chuyển phản biện: 20/1/2017
Ngày nhận phản biện: 10/2/2017
Ngày chấp nhận đăng: 13/2/2017

Nghiên cứu về chất lượng
công bố thông tin trên thị trường OTC
Công bố thông tin của công ty được coi là một
trong những yếu tố cơ bản quan trọng nhất giúp
quản trị tốt công ty (Healy và Palepu, 2001). Thông
tin đầy đủ giúp giảm thiểu thông tin bất cân xứng
giữa các chủ thể bên trong và bên ngoài công ty, cho
phép các nhà đầu tư đánh giá được năng lực công ty.
52

Để thị trường chứng khoán hoạt động hiệu quả, các
nhà đầu tư cần được cung cấp thông tin đầy đủ để
ra các quyết định phù hợp. Với thông tin được cung
cấp, các nhà đầu tư có cơ sở để đánh giá hoạt động
kinh doanh và quản lý của công ty; xác định được
triển vọng, cơ hội, thách thức, điểm mạnh và điểm
yếu của công ty. Nếu thông tin bất cân xứng (các bên
tham gia vào giao dịch có thông tin không đầy đủ)
có tác động tiêu cực tới hoạt động bình thường của
thị trường tài chính (Frederic S. Mishkin, 2004).
Vấn đề thông tin bất cân xứng làm tăng chi phí
huy động vốn của công ty, do nhà đầu tư sẽ yêu
cầu một tỷ suất sinh lời cao hơn đối với tính rủi ro
do thiếu thông tin về dự án đầu tư và sự không tin
tưởng vào hoạt động của ban giám đốc. Chỉ có một
phương pháp duy nhất để giảm thiểu và giải quyết
vấn đề thông tin bất cân xứng, đó là công bố thông
tin (Paul M healy, Krishna G Palepu, 2001). Theo đó,
công bố thông tin của công ty được hiểu là một quá
trình truyền tải thông tin từ công ty tới các chủ thể
bên ngoài có mối quan tâm đến hoạt động sản xuất
kinh doanh của công ty. Các chủ thể tiếp nhận thông
tin bao gồm các cơ quan quản lý nhà nước, các đối
tác kinh doanh như các nhà cung cấp, các tổ chức tài
chính liên quan, các nhà đầu tư, các nhà phân tích tài
chính chuyên nghiệp, các chuyên gia tư vấn và công
nhân viên của công ty. Trong đó, 2 chủ thể sử dụng
thông tin công bố quan trọng nhất là các nhà đầu tư
và các nhà phân tích tài chính chuyên nghiệp. Hoạt
động công bố thông tin cũng đem lại lợi ích cho công
ty phát hành bằng việc thể hiện và thu hút sự chú ý
của nhà đầu tư, từ đó cải thiện cơ chế quản lý nội bộ
của công ty, giảm được tác động của thông tin bất
cân xứng, hạn chế giao dịch nội bộ và sự thao túng
giá (Zhang Xueying, 2010).

TÀI CHÍNH - Tháng 3/2017
Trong thời gian qua, nghiên cứu về chất lượng
công bố thông tin của tổ chức phát hành trên thị
trường chứng khoán cũng đã thu hút được sự quan
tâm của nhiều nhà nghiên cứu. Có nhiều quan điểm
về chất lượng công bố thông tin. Chất lượng được
xác định dựa trên số lượng mục thông tin công ty
cung cấp so với bộ thông tin yêu cầu của nhà đầu
tư (Patel, Sandeep A. and Dallas, George S., 2002).
Quan điểm này cũng tiếp tục được khẳng định trong
các nghiên cứu khác (Patel, Sandeep, 2002; Patel,
Sandeep and Amra Balic, 2003).
Beattie (2004) cũng đã đo lường chỉ tiêu này thông
qua đánh giá nội dung diễn giải của báo cáo theo các
đặc điểm là: Tỷ trọng lượng văn bản diễn giải và tỷ
trọng lượng văn bản có minh chứng bằng bảng biểu,
số liệu. Tính tin cậy được xác định là thông tin công
bố phải khách quan và không được điều chỉnh theo
chủ ý của chủ thể công bố thông tin. Tính tin cậy
được đo lường thông qua uy tín, thương hiệu, quy
mô, thị phần và số năm kinh nghiệm của công ty
kiểm toán độc lập. Do đó, chất lượng công bố thông
tin sẽ không chỉ được đo lường đơn giản thông qua
việc “xuất hiện” hay “không xuất hiện” mục thông
tin công bố; mà quan trọng là thông tin đó có nội
dung, có nghĩa và đáng tin cậy. Điều này phù hợp
với yêu cầu về thông tin trên góc độ người sử dụng
thông tin, mà cụ thể là nhà đầu tư. Tuy nhiên, nhược
điểm của phương pháp này đó chính là chỉ tiêu đo
lường tính tin cậy. Nếu đo lường tính tin cậy của
thông tin công bố thông qua mức độ uy tín của các
công ty kiểm toán độc lập thì khó có thể áp dụng tại
các quốc gia chưa có một tổ chức hay một bộ tiêu
chí chuyên về xếp hạng tín nhiệm để có thể so sánh
hay đánh giá rõ ràng về mức độ tín nhiệm của các
đơn vị kiểm toán. Đồng thời, khi xem xét trên khía
cạnh quản trị thông tin, hoạt động công bố thông tin
có thể đáp ứng các thông tin theo yêu cầu; nhưng
những thông tin này được công bố không đúng thời
điểm, nhà đầu tư khó tiếp cận thông tin công bố thì
hoạt động công bố thông tin cũng được đánh giá là
không tốt.
Nghiên cứu của Omneya H. Abdelsalem (2007) về
yếu tố thời gian của hoạt động công bố thông tin kiến
nghị nên xem xét chỉ tiêu khoảng thời gian công ty
đã sử dụng cho hoạt động công bố hơn là thời điểm
công bố của các nhóm thông tin. Khi lượng thông
tin công bố là khác nhau giữa các công ty trong một
khoảng thời gian nhất định, thì đây là một tiêu chí
tốt để có thể so sánh nỗ lực công bố thông tin giữa
các công ty. Tiêu chí đo lường này có nhược điểm là
không có tính so sánh. Nếu các công ty có tần suất
hoạt động khác nhau do đặc thù ngành nghề hay

quy mô khác nhau, lượng thông tin trong từng thời
kỳ có thể hoàn toàn khác nhau. Nếu sử dụng tiêu chí
này để đo lường rộng rãi cho các công ty có đặc điểm
ngành nghề hay quy mô khác nhau sẽ không hợp lý.
Đồng thời, tại các thị trường chứng khoán đang phát
triển, nhận thức của phần lớn các công ty niêm yết là
hoàn thành nhiệm vụ công bố, không sẵn sàng chia
sẻ thông tin, thì tiêu chí này khó có thể áp dụng được
trong đánh giá.
Laivi Laidroo (2008) cho rằng, chất lượng công
bố thông tin được đánh giá theo 6 tiêu chí là tính
giàu thông tin, tính phù hợp, tính rõ ràng, tính đặc
biệt, tần suất xuất hiện, và tính ngoài kỳ vọng. Tiêu
chí tần suất công bố được sử dụng trong đánh giá
chất lượng công bố thông tin sẽ không hợp lý, do đối
tượng đánh giá là thông tin công bố tại một thời điểm
nhất định. Men Rong (2008) và Muhamad Rusnah
(2009) cho rằng, chất lượng thông tin thể hiện thông
qua tính giàu thông tin của việc công bố và do đó
phụ thuộc vào số lượng thông tin công bố. Dựa trên
danh mục thông tin cần công bố, tác giả đánh giá
chất lượng thông tin thông qua sự xuất hiện hoặc
không xuất hiện của thông tin cần công bố. Tuy
nhiên, phương pháp cho điểm theo đầu mục thông
tin chỉ đảm bảo rằng thông tin đó được công bố chứ
không đảm bảo rằng là đầy đủ. Như vậy, nghiên cứu
sẽ không phân biệt được các công ty nghiêm túc với
thông tin được công bố đầy đủ với các công ty đối
phó với luật định và chỉ công bố thông tin mang tính
liệt kê.
Céline Michaĩlesco (2010) lại cho rằng, chất lượng
công bố thông tin có thể đánh giá với 3 tiêu chí: Tính
phù hợp; Tính tin cậy và tính rõ ràng - dễ hiểu. Tính
phù hợp được định nghĩa là trong quá trình công bố
thông tin, chủ thể công bố thông tin phải luôn chú
trọng tới nhu cầu thông tin của người sử dụng thông
tin để cung cấp thông tin phù hợp nhất. Tiêu chí này
thể hiện ý nghĩa của hoạt động công bố thông tin
là công bố những thông tin mà người sử dụng cần.
Tính rõ ràng dễ hiểu được đánh giá là khả năng
người sử dụng thông tin có thể hiểu được nội dung
trình bày thông tin công bố. Các thông tin công bố
cần được trình bày có lời văn diễn giải và có thể có
số liệu định lượng minh họa.

Thực tiễn tại Việt Nam
Thời gian qua, cơn sốt hàng trên thị trường chứng
khoán tự do (OTC) đã hạ nhiệt hơn so với thời gian
trước. Tuy vậy, những “món hàng” tốt vẫn được
nhà đầu tư săn lùng do những thông tin truyền tai
các doanh nghiệp sẽ sớm niêm yết trên sàn. Nhiều
doanh nghiệp được đánh giá tiềm năng lớn như Tập
53

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

đoàn Xăng dầu Việt Nam (PLX); Công ty cổ phần Ô
tô Trường Hải (THA), Tổng Công ty Dược Việt Nam
(Vinapharm); Tổng Công ty máy động lực và máy
nông nghiệp Việt Nam (VEAM)... với kết quả kinh
doanh khá ấn tượng trong năm 2016 như: PLX đạt
mức lãi kỷ lục hơn 6.200 tỷ đồng, đạt 158% kế hoạch,
ROE đạt trên 50%, hay như THA trong 6 tháng đầu
năm 2016, đạt trên 3.709 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế,
trong đó lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ
3.682 tỷ đồng... cũng trở thành đích ngắm của các
nhà đầu tư. Tuy nhiên, tình trạng “khó lường” cổ
phiếu trên thị trường OTC cũng khiến các nhà đầu
tư đau đầu do các thông tin liên quan đến hoạt động
kinh doanh thường khá hạn chế. Thực tế thời gian
qua cũng cho thấy, trên thị trường OTC, đặc biệt tại
các thời điểm “sốt nóng” còn rất nhiều vụ việc nhà
đầu tư bị mất tiền do thông tin thiếu minh bạch hoặc
nhà đầu tư không tiếp cận được các nguồn tin để có
quyết định đầu tư chính xác.
Bên cạnh đó, hiện nay các nghiên cứu ở trên chỉ
tập trung đánh giá chất lượng công bố thông tin trên
thị trường niêm yết mà chưa đề cập nhiều đến thị
trường OTC. Ở Việt Nam, thị trường OTC đã được
các cơ quan quản lý nhà nước về thị trường chứng
khoán quan tâm, tạo điều kiện phát triển. Tuy nhiên,
sau nhiều năm vận hành, thị trường OTC ở Việt
Nam vẫn còn nhiều khiếm khuyết, đặc biệt là thông
tin chưa minh bạch khiến cho thị trường này trở nên
không thực sự hấp dẫn các nhà đầu tư. Các công
ty tham gia thị trường, khối lượng giao dịch và giá
trị giao dịch luôn ở mức thấp. Thực tế ở Việt Nam
có trên 90% các công ty là các công ty vừa và nhỏ,
tương ứng với trên 500.000 công ty công ty vừa và
nhỏ. Như vậy, nguồn cung tiềm năng trên thị trường
OTC là rất lớn nhưng con số 289 công ty (HNX, 2015)
đăng ký giao dịch trên thị trường OTC thực sự quá
khiêm tốn. Ngoài ra, thị trường OTC ở Việt Nam có
khối lượng giao dịch chỉ bằng 1,1% và giá trị giao
dịch chỉ bằng 0,7% so với thị trường chứng khoán
tập trung (HNX, 2015). Trong một nghiên cứu của
Nguyễn Thị Bích Thủy (2014) về việc đánh giá chất
lượng công bố thông tin của tổ chức phát hành trên
thị trường OTC Việt Nam, kết quả đánh giá tính kịp
thời 70%, tính chính xác 50%, tính đầy đủ 76%.
Tại Việt Nam, Nguyễn Đình Hùng (2010) cho
rằng, chất lượng của thông tin công bố bao gồm sự
kịp thời, sự thuận tiện, sự chính xác, đầy đủ và nhất
quán. Trong khi đó, Ngô Thị Thu Giang (2014) đã
đánh giá mức độ công bố thông tin của các công ty
niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam theo
các tiêu chí: tính thông tin, tính rõ ràng dễ hiểu và
tính cập nhật. Tính thông tin được đo lường bằng
54

số lượng/mục thông tin xuất hiện hoặc không xuất
hiện trong báo cáo công bố. Tính rõ ràng dễ hiểu
được đo lường được đánh giá là khả năng người sử
dụng thông tin có thể hiểu được nội dung trình bày
thông tin công bố. Các thông tin công bố cần được
trình bày có lời văn diễn giải và có thể có số liệu
định lượng minh họa. Tính cập nhật được đo lường
bằng khoảng cách giữa thời gian công bố thông tin
với thời gian cần công bố thông tin. Thông tin được
đánh giá là cập nhật nếu ngày công bố thông tin xảy
ra trước hoặc đúng thời điểm cần phải công bố thông
tin theo quy định.
Như vậy, chất lượng công bố thông tin trên thị
trường OTC Việt Nam là khoảng trống cho các
nghiên cứu tiếp theo. Dựa trên các nghiên cứu trên
thế giới và thực tế Việt Nam, tác giả cho rằng, đánh
giá chất lượng công bố thông tin của tổ chức phát
hành cần dựa trên các tiêu chí tính đầy đủ; tính phù
hợp - dễ hiểu, tính tin cậy và tính kịp thời. Đặc biệt,
việc đánh giá về tiêu chí tính phù hợp - dễ hiểu sẽ
sử dụng khảo sát các nhà đầu tư và chuyên gia phân
tích tài chính về các mục thông tin công bố có đáp
ứng nhu cầu của người sử dụng hay không. Nói
cách khác, cần làm rõ ý nghĩa giá trị thông tin cung
cấp chứ không chỉ mang tính hình thức như tiêu chí
tính đầy đủ mà các nghiên cứu trước đây phân tích,
đánh giá.
Tài liệu tham khảo:
1. Nguyễn Thúy Anh (2012), “Minh bạch hóa thông tin trên thị trường chứng
khoán Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế”, luận án tiến sỹ,
Đại học Ngoại Thương;
2. Ngô Thu Giang (2014), “Tác động của các yếu tố thuộc đặc điểm công ty niêm
yết tới mức độ công bố thông tin và hệ quả của nó”, luận án tiến sỹ, Đại học
Kinh tế Quốc dân Hà Nội;
3. Nguyễn Đình Hùng (2010), “Hệ thống kiểm soát sự minh bạch thông tin tài
chính công bố của các công ty niêm yết tại Việt Nam”, luận án tiến sỹ, Đại học
Kinh tế TP. Hồ Chí Minh;
4. Nguyễn Thị Bích Thủy (2014), “Phát triển thị trường OTC ở Việt Nam giai đoạn
2015-2020”. Đề tài cấp trường, Đại học Vinh;
5. Céline Michaïlesco (2010), “The determinants of the quality of accounting
information disclosed by French listed companies”, 1999 EAA Congress,
Bordeaux, France;
6. Men Rong and Wang Hui (2008), “Analysis on Quality of Strategy Information
Disclosure in Listed Steel Companies - Based on Annual Reporf”, Orient
Academic Forum;
7. Laivi Laidroo (2008), “Measuring Public Announcements’ Disclosure Quality
on Tallinn, Riga and Vilnius Stock Exchanges”, Tallinn University of Technology.
8. Beattie, V. and Me Innes, w.and Feamley, s. (2004). “A methodology for analyzing and evaluating narratives in annual reports: a comprehensive descriptive profile and metrics for disclosure quality attributes” , Accounting Forum
28 (3) 205-236.

Tài liệu cùng danh mục Đầu tư Chứng khoán

Investment Management Services

In the case of unexpected inflation, the interpretation of their results is quite intuitive: news on inflation is correlated with news on future earnings prospects and/or required returns. For example, an unexpected rise in inflation may raise the risk of countercyclical monetary policy, which is likely to reduce expected real earnings growth and/or raise investors’ discount rates. Indeed, Thorbecke (1997) provides compelling evidence that tighter monetary policy has a significant negative effect on stock prices, though whether this reflects an earnings channel or discount rate channel remains unresolved. ...


Hệ số giá thị trường trên giá ghi sổ

Hệ số giá thị trường trên giá ghi sổ là hệ số được sử dụng để so sánh giá trị trường của một cổ phiếu so với giá trị ghi sổ của cổ phiếu đó. Tỉ lệ này được tính bằng cách lấy giá đóng cửa hiện tại của cổ phiếu chia cho giá trị ghi sổ tại quý gần nhất của cổ phiếu đó.


The Trading Strategies for the Global Stock, Bond, Commodity, and Currency Markets_8

Đang cố gắng để thương mại thị trường chứng khoán, trái phiếu, hàng hóa và tiền tệ mà không nhận thức intermarket giống như cố gắng lái xe mà không nhìn ra ngoài cửa sổ bên cạnh và phía sau rất nguy hiểm. Trong hướng dẫn này để intermarket phân tích, tác giả sử dụng nhiều năm kinh nghiệm trong phân tích kỹ thuật cộng với các biểu đồ phong phú để chứng minh rõ ràng interrelationshps tồn tại trong các lĩnh vực thị trường khác nhau và tầm quan trọng của họ. Bạn sẽ tìm hiểu làm thế nào...


Thị trường chứng khoán - cơ chế vận hành

Thị trường chứng khoán (TTCK) làm trung gian giữa công chúng (vòng 4) với công ty (vòng 1) . Hai vòng này lúc lắc trái chiều nhau ; vì công chúng có ít tiền, muốn kiếm lãi cao, lại còn muốn rút vốn ra bất cứ lúc nào ; trong khi ấy công ty muốn vốn vào nhiều mà ở lại lâu. ở bài đầu chúng ta đã nói đây là hai đòi hỏi cực đoan.


Một số thuật ngữ cơ bản Phân Tích Kỹ Thuật

Cơ sở của phân tích kỹ thuật là lý thuyết Dow. Bản thân Charler H. Dow, cha đẻ của lý thuyết Dow lúc khởi đầu không coi lý thuyết của mình là công cụ để dự báo thị trường cổ phiếu hoặc là công cụ hướng dẫn cho các nhà đầu tư, mà chỉ xem xét chúng như là một hàn thử biểu về xu thế chung của thị trường. William P.Hamilton, người kế nghiệp, đã biên soạn lại thành lý thuyết Dow hiện đại ngày nay. Thuật ngữ xu thế chung của thị trường được hiểu là chỉ số giá trung bình của một số...


kiếm 100 triệu trong 1 giờ nhờ cổ phiếu

Cũng như các bài viết trước, tôi hy vọng bài này có thể giúp bạn thấy được một số khía cạnh mới của phong trào đang là mốt này. Nhưng tôi sẽ không bắt trước các bài báo thông thường – luôn mô tả thị trường chứng khoán là nơi đầy rẫy phức tạp, nguy hiểm, đa thái cực; ngược lại, tôi sẽ cố gắng cho bạn thấy chơi cổ phiếu thật ra cũng rất đơn giản và thú vị. Bạn không cần bất kỳ kiến thức nền tảng nào về tài chính, chứng khoán, kinh tế để đọc bài...


THE INVESTMENTS AND SECURITIES ACT, 2007: EXPLANATORY MEMORANDUM

Be sides pro vid ing food, the driv ing force be- hind in creased live stock pro duc tion, live stock have other valu able uses. Live stock re main the most im- por tant if not the sole form of non hu man power avail able to poor farm ers in much of the de vel op ing world. The poor, in par ticu lar, use fer til izer from live stock op era tions, es pe cially when ris ing pe tro- leum prices make chemi cal fer til iz ers un af ford able. Live stock also store value and pro vide in sur...


Bài giảng Thị trường chứng khóa (Ths.Vũ Quang Kết) - Chương 6: Phân tích chứng khoán

Nội dung chính của chương 6 gồm có: Khái quát về phân tích chứng khoán và phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật,...Mời các bạn tham khảo!


Forex Strategies for High and Low Volatility Markets_1

2 phần đầu tiên là bộ phận duy nhất của cuốn sách cung cấp bất cứ điều gì độc đáo với các đồng tiền. Và trong một cuốn sách 292 trang, những phần này kết thúc chỉ sau 48 trang đầu. Phần còn lại của cuốn sách là chỉ báo phân tích kỹ thuật cơ bản đào tạo hướng dẫn sử dụng với một số tín hiệu nến được ném vào trộn. Bắt đầu với nến đơn giản, bao gồm các mẫu biểu đồ cơ bản và nhìn vào nhiều khung thời gian xác nhận giao dịch. Cuốn sách kết...


Bài 2: Khái niệm về đầu tư chứng khoán

Tham khảo tài liệu 'bài 2: khái niệm về đầu tư chứng khoán', tài chính - ngân hàng, đầu tư chứng khoán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tài liệu mới download

VSTEP speaking part 2 sample answers
 • 28/03/2017
 • 89.372
 • 829

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Charting Made Easy
 • 09/04/2012
 • 77.936
 • 522

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu