Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Cam kết WTO về phân phối- logistics

Việt Nam cam kết mở cửa những dịch vụ phân phối nào và cam kết dịch vụ logistics gì khi nhập WTO? Nhà đầu tư nước ngoài có thể thực hiện hoạt động phân phối và cung cấp dịch vụ đại lý vận tải hàng hóa tại Việt Nam dưới các hình thức nào?....Cuốn booklet “Cam kết WTO về phân phối- logistics” sẽ cung cấp cho bạn những câu trả lời thỏa đáng! Việt Nam cam kết mở cửa những dịch vụ phân phối nào và cam kết dịch vụ logistics gì khi nhập WTO? Nhà đầu tư nước ngoài...Đánh giá tài liệu

4.7 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Cam kết WTO về phân phối- logistics Cam kết WTO về phân phối- logistics Cam kết WTO về phân phối, logistics, chính sách Việt Nam, kinh tế vĩ mô, quản lý kinh tế, cam kết Việt Nam
4.7 5 1613
 • 5 - Rất hữu ích 1.103

 • 4 - Tốt 510

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. M CL C CAM K T WTO Đ I V I D CH V PHÂN PH I 03 1 Vi t Nam cam k t m c a nh ng d ch v phân ph i nào khi gia nh p WTO? 04 2 Nhà phân ph i có v n đ u tư nư c ngoài đư c phép phân ph i nh ng lo i hàng hóa nào? 06 3 L trình m c a phân ph i t ng lo i hàng hóa cho các nhà phân ph i có v n đ u tư nư c ngoài đư c quy đ nh như th nào? 09 4 Các nhà đ u tư nư c ngoài có th th c hi n ho t đ ng phân ph i t i Vi t Nam dư i các hình th c nào? 11 5 Căn c nào đ cho phép hay t ch i vi c l p cơ s bán l ngoài cơ s bán l đ u tiên c a nhà phân ph i FDI? 13 6 Tình hình c p phép cho các doanh nghi p FDI trong lĩnh v c phân ph i Vi t Nam? 17 7 Các doanh nghi p phân ph i nư c ngoài có đư c l p chi nhánh đ phân ph i hàng hóa Vi t Nam không? 19 8 Nhà phân ph i nư c ngoài không có hi n di n thương m i t i Vi t Nam có đư c phân ph i hàng hóa Vi t Nam không? 20 9 Doanh nghi p FDI đư c quy n nh p kh u s n ph m có đư c đ ng th i phân ph i s n ph m này không? 21 10 Doanh nghi p FDI trong lĩnh v c s n xu t Vi t Nam có đư c l p cơ s bán l đ bán các s n ph m do mình s n xu t ho c nh p kh u không? 23 11 D án xây khu siêu th đ cho thuê gian hàng có ph i áp d ng các cam k t v d ch v phân ph i không? 24 12 Vi t Nam quy đ nh v m c a th trư ng d ch v phân ph i văn b n nào? 25 CAM K T WTO Đ I V I D CH V LOGISTICS 26 13 Vi t Nam cam k t d ch v logistics gì khi gia nh p WTO? 27 14 Các nhà đ u tư nư c ngoài có th cung c p d ch v x p d công ten nơ, d ch v kho bãi t i Vi t Nam dư i hình th c và v i đi u ki n nào? 28 15 Các nhà đ u tư nư c ngoài có đư c đ u tư, xây d ng và v n hành kho ngo i quan Vi t Nam không? 30 16 Các nhà đ u tư nư c ngoài có th cung c p d ch v đ i lý v n t i hàng hóa t i Vi t Nam dư i các hình th c nào? 31 17 Các nhà đ u tư nư c ngoài có th cung c p d ch v thông quan t i Vi t Nam dư i các hình th c nào? 33 18 Các nhà đ u tư nư c ngoài có th cung c p d ch v logistics nào khác không? 34
 2. CAM K T WTO Đ I V I D CH V PHÂN PH I 3
 3. Cam k t WTO v Phân ph i 1 Vi t Nam cam k t m c a nh ng d ch v phân ph i nào khi gia nh p WTO? Gia nh p WTO, Vi t Nam cam k t m c a t t c các phân ngành d ch v phân ph i theo phân lo i c a t ch c này, bao g m: D ch v đ i lý hoa h ng; D ch v bán buôn; D ch v bán l (bao g m c ho t đ ng bán hàng đa c p); D ch v như ng quy n thương m i 4
 4. H P 1 QUY CH ÁP D NG CHO D CH V “CHƯA CAM K T”VÀ D CH V “ĐÃ CAM K T” KHÁC NHAU NHƯ TH NÀO? Theo nguyên t c v cam k t d ch v trong WTO, v cơ b n, quy ch áp d ng cho các lo i d ch v s tuân th yêu c u sau: Đ i v i các d ch v đã có cam k t (đư c li t kê trong Bi u cam k t): Vi t Nam bu c ph i m c a th trư ng các d ch v đó cho nhà đ u tư nư c ngoài t i thi u là như m c đã cam k t (có th m c a nhanh hơn, m nh hơn m c cam k t); Đ i v i các d ch v chưa cam k t (không đư c li t kê trong Bi u cam k t): Vi t Nam có quy n cho phép ho c không cho phép nhà đ u tư nư c ngoài tham gia cung c p các d ch v này t i Vi t Nam theo m c đ , đi u ki n mà mình quy đ nh 5
 5. Cam k t WTO v Phân ph i 2 Nhà phân ph i có v n đ u tư nư c ngoài đư c phép phân ph i nh ng lo i hàng hóa nào? Gia nh p WTO, Vi t Nam cam k t m c a các d ch v phân ph i đ i v i t t c các s n ph m s n xu t t i Vi t Nam và các s n ph m nh p kh u h p pháp vào Vi t Nam k t ngày 11/1/2007, tr m t s m t hàng thu c các nhóm sau đây: Thu c lá và xì gà; Sách, báo và t p chí, v t ph m đã ghi hình; Kim lo i quý và đá quý; Dư c ph m; Thu c n ; D u thô và d u đã qua ch bi n; G o, đư ng mía và đư ng c c i. 6
 6. Vi c h n ch phân ph i nh ng lo i m t hàng này s đư c d b d n theo l trình (gi m d n các m t hàng thu c di n b c m phân ph i đ i v i nhà phân ph i có v n đ u tư nư c ngoài – Xem Câu 3). Ngo i l : H n ch v lo i hàng hóa đư c phép phân ph i này không áp d ng đ i v i các nhà phân ph i có v n đ u tư nư c ngoài đã đư c thành l p t i Vi t Nam trư c ngày 11/1/2007 (th i đi m Vi t Nam gia nh p WTO) n u gi y phép đ u tư cho phép h phân ph i các m t hàng này. 7
 7. Cam k t WTO v Phân ph i H P 2 CÓ TH TÌM DANH SÁCH CÁC LO I HÀNG HÓA KHÔNG CAM K T M C A CHO D CH V PHÂN PH I ĐÂU? Danh m c chính xác các lo i m t hàng không m c a cho d ch v phân ph i nư c ngoài đư c quy đ nh t i Quy t đ nh 10/2007/QĐ-BTM c a B Thương m i (nay là B Công Thương). Danh m c này đư c xác đ nh theo mã phân lo i HS c a bi u thu quan. Nhà phân ph i nư c ngoài ho c có v n đ u tư nư c ngoài không đư c phép phân ph i các m t hàng thu c danh m c này t i Vi t Nam. 8
 8. 3 L trình m c a phân ph i t ng lo i hàng hóa cho các nhà phân ph i có v n đ u tư nư c ngoài đư c quy đ nh như th nào? Theo bi u cam k t d ch v c a Vi t Nam trong WTO, nhà phân ph i có v n đ u tư nư c ngoài đư c phép phân ph i các s n ph m theo l trình th i gian sau đây: (i) T ngày 11/1/2007: đư c quy n phân ph i t t c các s n ph m s n xu t t i Vi t Nam và các s n ph m nh p kh u h p pháp vào Vi t Nam, ngo i tr : Xi măng và clinke; L p (tr l p máy bay); Gi y; Máy kéo; phương ti n cơ gi i; Ô tô con và xe máy; S t thép; Thi t b nghe nhìn; Rư u và phân bón. (ii) T ngày 1/1/2009: B sung thêm quy n phân ph i thông qua d ch v đ i lý hoa h ng, bán buôn và bán l đ i v i các s n ph m máy kéo, phương ti n cơ gi i, ô tô con và xe máy; (iii) T ngày 11/1/2010: Không có b t kỳ h n ch nào v s n ph m đư c phép phân ph i (mi n là các s n ph m đó đư c s n xu t t i Vi t Nam ho c đư c nh p kh u h p pháp vào Vi t Nam). 9
 9. Cam k t WTO v Phân ph i H P 3 VÍ D V QUY N PHÂN PH I Ô TÔ NH P KH U T I VI T NAM C A DOANH NGHI P FDI S N XU T, L P RÁP Ô TÔ Theo cam k t, Vi t Nam ch cho phép các nhà phân ph i có v n đ u tư nư c ngoài đư c phép phân ph i ô tô con và xe máy nh p kh u k t ngày 1/1/2009. Do đó, các doanh nghi p FDI s n xu t/l p ráp ô tô t i Vi t Nam s ch đư c quy n phân ph i ô tô nh p kh u v i hai đi u ki n: (i) Doanh nghi p đư c c p phép thêm ho t đ ng phân ph i; (i) Vi c phân ph i ô tô nh p kh u c a h đư c th c hi n sau ngày 1/1/2009. 10
 10. 4 Các nhà đ u tư nư c ngoài có th th c hi n ho t đ ng phân ph i t i Vi t Nam dư i các hình th c nào? Vi t Nam cam k t cho phép các nhà đ u tư nư c ngoài đư c th c hi n ho t đ ng phân ph i t i Vi t Nam dư i các hình th c sau: L p liên doanh v i đ i tác Vi t Nam v i đi u ki n ph n v n nư c ngoài trong liên doanh không quá 49% (t ngày 1/1/2008 s không h n ch v n nư c ngoài trong liên doanh); L p doanh nghi p 100% v n nư c ngoài (v i đi u ki n là ph i l p sau ngày 1/1/2009). M t h n ch chung trong ho t đ ng c a các hình th c hi n di n thương m i này là h ch đư c phép cung c p d ch v bán l thông qua vi c l p cơ s bán l (c a hàng, siêu th ...). Tuy nhiên, các doanh nghi p phân ph i có v n đ u tư nư c ngoài ch đư c t đ ng m m t đ a đi m bán l , vi c thành l p các cơ s bán l (ngoài cơ s th nh t) ph i đư c cơ quan có th m quy n cho phép. Vi c l p cơ s bán buôn không ph i ch u h n ch này. 11
 11. Cam k t WTO v Phân ph i H P 4 VI C CHO PHÉP THÀNH L P LIÊN DOANH KHÔNG H N CH T L V N NƯ C NGOÀI ĐƯ C HI U NHƯ TH NÀO? Trong m t s cam k t d ch v , Vi t Nam cho phép “thành l p liên doanh không h n ch t l v n góp c a phía nư c ngoài” theo l trình (k t thúc l trình v n ch cho phép thành l p liên doanh v i m t t l v n t i đa c a nhà đ u tư nư c ngoài). Cam k t này đư c hi u là Vi t Nam cho phép thành l p liên doanh v i t l v n đ u tư nư c ngoài trong liên doanh có th lên đ n 99,99%. Tuy nhiên, cho phép thành l p liên doanh không h n ch v n không đ ng nghĩa v i vi c cho phép thành l p doanh nghi p 100% v n nư c ngoài. 12
 12. 5 Căn c nào đ cho phép hay t ch i vi c l p cơ s bán l ngoài cơ s bán l đ u tiên c a nhà phân ph i FDI? Theo cam k t gia nh p WTO, Vi t Nam có quy n xem xét nhu c u kinh t đ cho phép hay t ch i yêu c u l p cơ s bán l th hai tr đi c a các doanh nghi p phân ph i có v n đ u tư nư c ngoài. Ví d : M t doanh nghi p phân ph i A có v n đ u tư nư c ngoài mu n m thêm m t siêu th bán l t i đ a phương X (ngoài cơ s bán l th nh t c a doanh nghi p A), cơ quan có th m quy n có th s xem xét s lư ng ngư i tiêu dùng t i đ a phương, s các siêu th , c a hàng hi n có, d tính nhu c u trong tương lai... đ quy t đ nh có cho phép doanh nghi p A m thêm siêu th bán l hay không. 13
 13. Cam k t WTO v Phân ph i Như v y, cơ quan có th m quy n c a Vi t Nam có th xem xét quy t đ nh cho phép hay không cho phép doanh nghi p phân ph i có v n đ u tư nư c ngoài m cơ s bán l th hai theo t ng trư ng h p c th . Tuy nhiên, Vi t Nam cũng cam k t đ m b o: Quy trình xem xét, c p phép cơ s bán l ngoài cơ s th nh t đư c xây d ng và công b công khai; và Vi c ki m tra nhu c u kinh t và quy t đ nh c p phép d a trên các tiêu chí khách quan, bao g m s lư ng các nhà cung c p d ch v (các cơ s bán l ) đang hi n di n trong m t khu v c đ a lý, s n đ nh c a th trư ng và và quy mô đ a lý. 14
 14. H P 5 KI M TRA NHU C U KINH T LÀ GÌ? Ki m tra nhu c u kinh t (Economic Need Test-ENT) có th hi u là vi c cơ quan có th m quy n căn c vào tình hình th c t đ xem xét có c p phép cho doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài hay không. Đ i v i cam k t d ch v , đây là m t hình th c mang tính h n ch ho t đ ng c a nhà phân ph i FDI (b i nó ph thu c vào tiêu chí và s xem xét theo t ng trư ng h p c th c a cơ quan có th m quy n). 15
 15. Cam k t WTO v Phân ph i H P 6 HI N T I VI T NAM QUY Đ NH CÁC TIÊU CHÍ NÀO Đ XEM XÉT CHO NHÀ PHÂN PH I FDI M CƠ S BÁN L NGOÀI CƠ S BÁN L TH NH T? Theo Thông tư 09/2007/TT-BTM (hư ng d n thi hành Ngh đ nh s 23/2007/NĐ-CP ngày 12/2/2007 quy đ nh chi ti t Lu t Thương m i v ho t đ ng mua bán hàng hóa và các ho t đ ng liên quan tr c ti p đ n mua bán hàng hóa c a doanh nghi p FDI t i Vi t Nam), các tiêu chí đ xem xét cho phép l p cơ s bán l ngoài cơ s bán l th nh t bao g m: S lư ng các cơ s bán l đã có t i khu v c đ a lý liên quan; S n đ nh c a th trư ng; M t đ dân cư trên đ a bàn t nh, thành ph nơi xin phép đ t cơ s bán l ; S phù h p c a d án đ u tư v i quy ho ch c a t nh, thành ph đó. 16
 16. 6 Tình hình c p phép cho các doanh nghi p FDI trong lĩnh v c phân ph i Vi t Nam? Trư c khi gia nh p WTO, trên th c t Vi t Nam đã cho phép các doanh nghi p phân ph i nư c ngoài đư c thi t l p liên doanh, doanh nghi p 100% v n nư c ngoài t i Vi t Nam. Sau khi Vi t Nam gia nh p WTO, các doanh nghi p phân ph i có v n đ u tư nư c ngoài đã đư c c p phép trư c đó (k c các doanh nghi p, siêu th 100% v n đ u tư nư c ngoài) s ti p t c đư c ho t đ ng v i các đi u ki n như đã quy đ nh trong gi y phép. Tuy nhiên, k t th i đi m 11/1/2007, vi c thành l p m i các doanh nghi p FDI trong lĩnh v c phân ph i ph i tuân th đúng cam k t (khó khăn hơn trư c đây). 17
 17. Cam k t WTO v Phân ph i H P 7 M T S VÍ D V HI N DI N C A CÁC NHÀ PHÂN PH I NƯ C NGOÀI L N VI T NAM TRƯ C 11/1/2007 Tính đ n cu i năm 2006, th trư ng phân ph i Vi t Nam đã có nhi u doanh nghi p 100% v n nư c ngoài c a các t p đoàn phân ph i l n trên th gi i, ví d : Metro Cash & Carry (Đ c): có các siêu th t i TP.HCM, Hà N i, H i Phòng, Đà N ng, C n Thơ; BigC(Pháp): có các siêu th t i TP.HCM, Hà N i và H i Phòng . T p đoàn bán l Parkson (Malaysia): siêu th t i TP.HCM, H i Phòng; T p đoàn Dairy Farm (Singapore) cũng n p đơn xin thành l p công ty 100% v n nư c ngoài ; Lotte (Hàn Qu c) xin thành l p liên doanh. 18
 18. 7 Các doanh nghi p phân ph i nư c ngoài có đư c l p chi nhánh đ phân ph i hàng hóa Vi t Nam không? Vi t Nam không cam k t v vi c cho phép doanh nghi p phân ph i nư c ngoài đư c l p chi nhánh đ th c hi n các ho t đ ng đ i lý hoa h ng, d ch v bán buôn, d ch v bán l . Tuy nhiên, đ i v i d ch v như ng quy n thương m i, t ngày 11/01/2007, các doanh nghi p nư c ngoài có th l p chi nhánh đ cung c p d ch v này. Tuy nhiên, trư ng chi nhánh ph i là ngư i thư ng trú t i Vi t Nam. 19
 19. Cam k t WTO v Phân ph i 8 Nhà phân ph i nư c ngoài không có hi n di n thương m i t i Vi t Nam có đư c phân ph i hàng hóa Vi t Nam không? Theo cam k t WTO, đ i v i các doanh nghi p phân ph i nư c ngoài không có hi n di n thương m i t i Vi t Nam (không thi t l p liên doanh, doanh nghi p 100% v n nư c ngoài), Vi t Nam ch cho phép h phân ph i qua biên gi i các s n ph m sau: Các s n ph m ph c v nhu c u cá nhân; Các chương trình ph n m m máy tính h p pháp ph c v nhu c u cá nhân ho c vì m c đích thương m i Quy đ nh này áp d ng v i trư ng h p bán hàng tr c ti p cũng như bán hàng qua m ng ho c đ t hàng qua thư. 20

Tài liệu cùng danh mục Kinh tế học

Một góc nhìn về lạm phát và chỉ số CPI

Bài viết Một góc nhìn về lạm phát và chỉ số CPI trình bày về lạm phát và chỉ số tăng giá tiêu dùng CPI, chỉ số giá tiêu dùng CPI biểu đạt tỷ lệ lạm phát chính xác tới mức nào? Mời các bạn tham khảo bài viết để nắm bắt nội dung.


Bài giảng Thẩm định đầu tư công: Bài 3 - Nguyễn Tấn Bình

Xử lý lạm phát và giá cả trong thẩm định tài chính là vấn đề thuộc "Bài giảng Thẩm định đầu tư công: Bài 3" của Nguyễn Tấn Bình. Bài giảng đi sâu nghiên cứu các khái niệm cơ bản về giá danh nghĩa, giá thực, mức giá và chỉ số giá,...; giá trị danh nghĩa và giá trị thực; kỹ thuật xử lý trong thẩm định dự án;...


Bài giảng Quản lý công: Bài 6 - Nguyễn Hữu lam

Bài giảng Quản lý công bài 6: Hệ thống quan liêu trình bày về định nghĩa quan liêu, kinh tế học và chi phí giao dịch, lịch sử kinh tế học, cải cách quản lý công, mô hình quản lý công, mô hình quản lý mới, mô hình tổ chức hiện đại, kinh nghiệm cải cách,... Tham khảo tài liệu này để nắm bắt nội dung môn học một cách chi tiết nhất.


Đề thi trắc nghiệm môn Kinh tế vĩ mô - Đề số 7

ĐỀ 7 1/ Phát biểu nào sau đây không đúng: a Sự can thiệp của chính phủ vào nền kinh tế như thế nào thuộc về kinh tế học chuẩn tắc. b Vấn đề lạm phát của nền kinh tế thuộc về kinh tế vĩ mô. c Trên thị trường, giá cả của hàng hóa là do người bán quyết định. d Hiệu quả trong việc sử dụng tài nguyên là phải sản xuất ra những sản phẩm sao cho thỏa mãn nhu cầu của xã hội và nằm trên đường giới hạn khả năng sản xuất. 2/ Qui luật nào sau...


Những thành tựu nổi bật của kinh tế Việt Nam trong thời kỳ đổi mới từ năm 1986 đến nay

Bài viết Những thành tựu nổi bật của kinh tế Việt Nam trong thời kỳ đổi mới từ năm 1986 đến nay tập trung làm rõ về những thành tựu cũng như hạn chế của kinh tế Việt Nam trong vòng 30 năm đổi mới, từ đó đưa ra những giải pháp nhằm phát triển kinh tế theo cả chiều rộng và chiều sâu.


Lecture Principles of Microeconomics: Chapter 7 - James D. Miller

Lecture Principles of Microeconomics - Chapter 7: Trade. After reading this chapter, you should be able to answer the following questions: How does trade affect society? How does trade create wealth? What is absolute advantage? What is comparative advantage? What are the effects of exports and imports? What are tariffs and quotas? What are the additional benefits of trade? What are the arguments against objections to trade?


Câu hỏi đánh giá môn Kinh tế vĩ mô bằng tiếng Anh- Chương 11

Tham khảo tài liệu 'câu hỏi đánh giá môn kinh tế vĩ mô bằng tiếng anh- chương 11', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Bài giảng Kinh tế học vi mô: Thị trường cạnh tranh độc quyền và thiểu số độc quyền

Bài giảng Kinh tế học vi mô: Thị trường cạnh tranh độc quyền và thiểu số độc quyền trình bày về thị trường cạnh tranh độc quyền; thị trường thiểu số độc quyền; cạnh tranh so với cấu kết tình thế tiến thoái lưỡng nan của những người tù. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn.


Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chương 1 - TS. Phan Thế Công

Bài giảng Kinh tế học quản lý: Chương 1 Tổng quan về kinh tế học quản lý trình bày về các vấn đề cơ bản của Kinh tế học quản lý như kinh tế học quản lý và lý thuyết kinh tế học, d0o lường và tối đa hóa lợi nhuận kinh tế Cung, cầu và cân bằng thị trường, cấu trúc thị trường và các quyết định quản lý.


Tài liệu về Đầu tư quốc tế

1. Di chuyển nhân tố sản xuất giữa các quốc gia 1.1. Các đặc trưng cơ bản của việc di chuyển quốc tế các nhân tố sản xuất 1.2. Các loại nhân tố sản xuất 1.1. Các đặc trưng cơ bản của việc di chuyển quốc tế các nhân tố sản xuất • Di chuyển đa hướng • Có sự đan xen, thâm nhập lẫn nhau • Chảy từ các quốc gia dồi dào sang các quốc gia khan hiếm • Công ty đa quốc gia đóng vai trò trung tâm trong quá trình di chuyển 1.2. Các loại nhân tố sản xuất a. Dịch...


Tài liệu mới download

Change Guy - Tập 3
 • 24/04/2013
 • 75.667
 • 700

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu