Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Cam kết WTO về phân phối- logistics

Việt Nam cam kết mở cửa những dịch vụ phân phối nào và cam kết dịch vụ logistics gì khi nhập WTO? Nhà đầu tư nước ngoài có thể thực hiện hoạt động phân phối và cung cấp dịch vụ đại lý vận tải hàng hóa tại Việt Nam dưới các hình thức nào?....Cuốn booklet “Cam kết WTO về phân phối- logistics” sẽ cung cấp cho bạn những câu trả lời thỏa đáng! Việt Nam cam kết mở cửa những dịch vụ phân phối nào và cam kết dịch vụ logistics gì khi nhập WTO? Nhà đầu tư nước ngoài...Đánh giá tài liệu

4.7 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Cam kết WTO về phân phối- logistics Cam kết WTO về phân phối- logistics Cam kết WTO về phân phối, logistics, chính sách Việt Nam, kinh tế vĩ mô, quản lý kinh tế, cam kết Việt Nam
4.7 5 1613
 • 5 - Rất hữu ích 1.103

 • 4 - Tốt 510

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. M CL C CAM K T WTO Đ I V I D CH V PHÂN PH I 03 1 Vi t Nam cam k t m c a nh ng d ch v phân ph i nào khi gia nh p WTO? 04 2 Nhà phân ph i có v n đ u tư nư c ngoài đư c phép phân ph i nh ng lo i hàng hóa nào? 06 3 L trình m c a phân ph i t ng lo i hàng hóa cho các nhà phân ph i có v n đ u tư nư c ngoài đư c quy đ nh như th nào? 09 4 Các nhà đ u tư nư c ngoài có th th c hi n ho t đ ng phân ph i t i Vi t Nam dư i các hình th c nào? 11 5 Căn c nào đ cho phép hay t ch i vi c l p cơ s bán l ngoài cơ s bán l đ u tiên c a nhà phân ph i FDI? 13 6 Tình hình c p phép cho các doanh nghi p FDI trong lĩnh v c phân ph i Vi t Nam? 17 7 Các doanh nghi p phân ph i nư c ngoài có đư c l p chi nhánh đ phân ph i hàng hóa Vi t Nam không? 19 8 Nhà phân ph i nư c ngoài không có hi n di n thương m i t i Vi t Nam có đư c phân ph i hàng hóa Vi t Nam không? 20 9 Doanh nghi p FDI đư c quy n nh p kh u s n ph m có đư c đ ng th i phân ph i s n ph m này không? 21 10 Doanh nghi p FDI trong lĩnh v c s n xu t Vi t Nam có đư c l p cơ s bán l đ bán các s n ph m do mình s n xu t ho c nh p kh u không? 23 11 D án xây khu siêu th đ cho thuê gian hàng có ph i áp d ng các cam k t v d ch v phân ph i không? 24 12 Vi t Nam quy đ nh v m c a th trư ng d ch v phân ph i văn b n nào? 25 CAM K T WTO Đ I V I D CH V LOGISTICS 26 13 Vi t Nam cam k t d ch v logistics gì khi gia nh p WTO? 27 14 Các nhà đ u tư nư c ngoài có th cung c p d ch v x p d công ten nơ, d ch v kho bãi t i Vi t Nam dư i hình th c và v i đi u ki n nào? 28 15 Các nhà đ u tư nư c ngoài có đư c đ u tư, xây d ng và v n hành kho ngo i quan Vi t Nam không? 30 16 Các nhà đ u tư nư c ngoài có th cung c p d ch v đ i lý v n t i hàng hóa t i Vi t Nam dư i các hình th c nào? 31 17 Các nhà đ u tư nư c ngoài có th cung c p d ch v thông quan t i Vi t Nam dư i các hình th c nào? 33 18 Các nhà đ u tư nư c ngoài có th cung c p d ch v logistics nào khác không? 34
 2. CAM K T WTO Đ I V I D CH V PHÂN PH I 3
 3. Cam k t WTO v Phân ph i 1 Vi t Nam cam k t m c a nh ng d ch v phân ph i nào khi gia nh p WTO? Gia nh p WTO, Vi t Nam cam k t m c a t t c các phân ngành d ch v phân ph i theo phân lo i c a t ch c này, bao g m: D ch v đ i lý hoa h ng; D ch v bán buôn; D ch v bán l (bao g m c ho t đ ng bán hàng đa c p); D ch v như ng quy n thương m i 4
 4. H P 1 QUY CH ÁP D NG CHO D CH V “CHƯA CAM K T”VÀ D CH V “ĐÃ CAM K T” KHÁC NHAU NHƯ TH NÀO? Theo nguyên t c v cam k t d ch v trong WTO, v cơ b n, quy ch áp d ng cho các lo i d ch v s tuân th yêu c u sau: Đ i v i các d ch v đã có cam k t (đư c li t kê trong Bi u cam k t): Vi t Nam bu c ph i m c a th trư ng các d ch v đó cho nhà đ u tư nư c ngoài t i thi u là như m c đã cam k t (có th m c a nhanh hơn, m nh hơn m c cam k t); Đ i v i các d ch v chưa cam k t (không đư c li t kê trong Bi u cam k t): Vi t Nam có quy n cho phép ho c không cho phép nhà đ u tư nư c ngoài tham gia cung c p các d ch v này t i Vi t Nam theo m c đ , đi u ki n mà mình quy đ nh 5
 5. Cam k t WTO v Phân ph i 2 Nhà phân ph i có v n đ u tư nư c ngoài đư c phép phân ph i nh ng lo i hàng hóa nào? Gia nh p WTO, Vi t Nam cam k t m c a các d ch v phân ph i đ i v i t t c các s n ph m s n xu t t i Vi t Nam và các s n ph m nh p kh u h p pháp vào Vi t Nam k t ngày 11/1/2007, tr m t s m t hàng thu c các nhóm sau đây: Thu c lá và xì gà; Sách, báo và t p chí, v t ph m đã ghi hình; Kim lo i quý và đá quý; Dư c ph m; Thu c n ; D u thô và d u đã qua ch bi n; G o, đư ng mía và đư ng c c i. 6
 6. Vi c h n ch phân ph i nh ng lo i m t hàng này s đư c d b d n theo l trình (gi m d n các m t hàng thu c di n b c m phân ph i đ i v i nhà phân ph i có v n đ u tư nư c ngoài – Xem Câu 3). Ngo i l : H n ch v lo i hàng hóa đư c phép phân ph i này không áp d ng đ i v i các nhà phân ph i có v n đ u tư nư c ngoài đã đư c thành l p t i Vi t Nam trư c ngày 11/1/2007 (th i đi m Vi t Nam gia nh p WTO) n u gi y phép đ u tư cho phép h phân ph i các m t hàng này. 7
 7. Cam k t WTO v Phân ph i H P 2 CÓ TH TÌM DANH SÁCH CÁC LO I HÀNG HÓA KHÔNG CAM K T M C A CHO D CH V PHÂN PH I ĐÂU? Danh m c chính xác các lo i m t hàng không m c a cho d ch v phân ph i nư c ngoài đư c quy đ nh t i Quy t đ nh 10/2007/QĐ-BTM c a B Thương m i (nay là B Công Thương). Danh m c này đư c xác đ nh theo mã phân lo i HS c a bi u thu quan. Nhà phân ph i nư c ngoài ho c có v n đ u tư nư c ngoài không đư c phép phân ph i các m t hàng thu c danh m c này t i Vi t Nam. 8
 8. 3 L trình m c a phân ph i t ng lo i hàng hóa cho các nhà phân ph i có v n đ u tư nư c ngoài đư c quy đ nh như th nào? Theo bi u cam k t d ch v c a Vi t Nam trong WTO, nhà phân ph i có v n đ u tư nư c ngoài đư c phép phân ph i các s n ph m theo l trình th i gian sau đây: (i) T ngày 11/1/2007: đư c quy n phân ph i t t c các s n ph m s n xu t t i Vi t Nam và các s n ph m nh p kh u h p pháp vào Vi t Nam, ngo i tr : Xi măng và clinke; L p (tr l p máy bay); Gi y; Máy kéo; phương ti n cơ gi i; Ô tô con và xe máy; S t thép; Thi t b nghe nhìn; Rư u và phân bón. (ii) T ngày 1/1/2009: B sung thêm quy n phân ph i thông qua d ch v đ i lý hoa h ng, bán buôn và bán l đ i v i các s n ph m máy kéo, phương ti n cơ gi i, ô tô con và xe máy; (iii) T ngày 11/1/2010: Không có b t kỳ h n ch nào v s n ph m đư c phép phân ph i (mi n là các s n ph m đó đư c s n xu t t i Vi t Nam ho c đư c nh p kh u h p pháp vào Vi t Nam). 9
 9. Cam k t WTO v Phân ph i H P 3 VÍ D V QUY N PHÂN PH I Ô TÔ NH P KH U T I VI T NAM C A DOANH NGHI P FDI S N XU T, L P RÁP Ô TÔ Theo cam k t, Vi t Nam ch cho phép các nhà phân ph i có v n đ u tư nư c ngoài đư c phép phân ph i ô tô con và xe máy nh p kh u k t ngày 1/1/2009. Do đó, các doanh nghi p FDI s n xu t/l p ráp ô tô t i Vi t Nam s ch đư c quy n phân ph i ô tô nh p kh u v i hai đi u ki n: (i) Doanh nghi p đư c c p phép thêm ho t đ ng phân ph i; (i) Vi c phân ph i ô tô nh p kh u c a h đư c th c hi n sau ngày 1/1/2009. 10
 10. 4 Các nhà đ u tư nư c ngoài có th th c hi n ho t đ ng phân ph i t i Vi t Nam dư i các hình th c nào? Vi t Nam cam k t cho phép các nhà đ u tư nư c ngoài đư c th c hi n ho t đ ng phân ph i t i Vi t Nam dư i các hình th c sau: L p liên doanh v i đ i tác Vi t Nam v i đi u ki n ph n v n nư c ngoài trong liên doanh không quá 49% (t ngày 1/1/2008 s không h n ch v n nư c ngoài trong liên doanh); L p doanh nghi p 100% v n nư c ngoài (v i đi u ki n là ph i l p sau ngày 1/1/2009). M t h n ch chung trong ho t đ ng c a các hình th c hi n di n thương m i này là h ch đư c phép cung c p d ch v bán l thông qua vi c l p cơ s bán l (c a hàng, siêu th ...). Tuy nhiên, các doanh nghi p phân ph i có v n đ u tư nư c ngoài ch đư c t đ ng m m t đ a đi m bán l , vi c thành l p các cơ s bán l (ngoài cơ s th nh t) ph i đư c cơ quan có th m quy n cho phép. Vi c l p cơ s bán buôn không ph i ch u h n ch này. 11
 11. Cam k t WTO v Phân ph i H P 4 VI C CHO PHÉP THÀNH L P LIÊN DOANH KHÔNG H N CH T L V N NƯ C NGOÀI ĐƯ C HI U NHƯ TH NÀO? Trong m t s cam k t d ch v , Vi t Nam cho phép “thành l p liên doanh không h n ch t l v n góp c a phía nư c ngoài” theo l trình (k t thúc l trình v n ch cho phép thành l p liên doanh v i m t t l v n t i đa c a nhà đ u tư nư c ngoài). Cam k t này đư c hi u là Vi t Nam cho phép thành l p liên doanh v i t l v n đ u tư nư c ngoài trong liên doanh có th lên đ n 99,99%. Tuy nhiên, cho phép thành l p liên doanh không h n ch v n không đ ng nghĩa v i vi c cho phép thành l p doanh nghi p 100% v n nư c ngoài. 12
 12. 5 Căn c nào đ cho phép hay t ch i vi c l p cơ s bán l ngoài cơ s bán l đ u tiên c a nhà phân ph i FDI? Theo cam k t gia nh p WTO, Vi t Nam có quy n xem xét nhu c u kinh t đ cho phép hay t ch i yêu c u l p cơ s bán l th hai tr đi c a các doanh nghi p phân ph i có v n đ u tư nư c ngoài. Ví d : M t doanh nghi p phân ph i A có v n đ u tư nư c ngoài mu n m thêm m t siêu th bán l t i đ a phương X (ngoài cơ s bán l th nh t c a doanh nghi p A), cơ quan có th m quy n có th s xem xét s lư ng ngư i tiêu dùng t i đ a phương, s các siêu th , c a hàng hi n có, d tính nhu c u trong tương lai... đ quy t đ nh có cho phép doanh nghi p A m thêm siêu th bán l hay không. 13
 13. Cam k t WTO v Phân ph i Như v y, cơ quan có th m quy n c a Vi t Nam có th xem xét quy t đ nh cho phép hay không cho phép doanh nghi p phân ph i có v n đ u tư nư c ngoài m cơ s bán l th hai theo t ng trư ng h p c th . Tuy nhiên, Vi t Nam cũng cam k t đ m b o: Quy trình xem xét, c p phép cơ s bán l ngoài cơ s th nh t đư c xây d ng và công b công khai; và Vi c ki m tra nhu c u kinh t và quy t đ nh c p phép d a trên các tiêu chí khách quan, bao g m s lư ng các nhà cung c p d ch v (các cơ s bán l ) đang hi n di n trong m t khu v c đ a lý, s n đ nh c a th trư ng và và quy mô đ a lý. 14
 14. H P 5 KI M TRA NHU C U KINH T LÀ GÌ? Ki m tra nhu c u kinh t (Economic Need Test-ENT) có th hi u là vi c cơ quan có th m quy n căn c vào tình hình th c t đ xem xét có c p phép cho doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài hay không. Đ i v i cam k t d ch v , đây là m t hình th c mang tính h n ch ho t đ ng c a nhà phân ph i FDI (b i nó ph thu c vào tiêu chí và s xem xét theo t ng trư ng h p c th c a cơ quan có th m quy n). 15
 15. Cam k t WTO v Phân ph i H P 6 HI N T I VI T NAM QUY Đ NH CÁC TIÊU CHÍ NÀO Đ XEM XÉT CHO NHÀ PHÂN PH I FDI M CƠ S BÁN L NGOÀI CƠ S BÁN L TH NH T? Theo Thông tư 09/2007/TT-BTM (hư ng d n thi hành Ngh đ nh s 23/2007/NĐ-CP ngày 12/2/2007 quy đ nh chi ti t Lu t Thương m i v ho t đ ng mua bán hàng hóa và các ho t đ ng liên quan tr c ti p đ n mua bán hàng hóa c a doanh nghi p FDI t i Vi t Nam), các tiêu chí đ xem xét cho phép l p cơ s bán l ngoài cơ s bán l th nh t bao g m: S lư ng các cơ s bán l đã có t i khu v c đ a lý liên quan; S n đ nh c a th trư ng; M t đ dân cư trên đ a bàn t nh, thành ph nơi xin phép đ t cơ s bán l ; S phù h p c a d án đ u tư v i quy ho ch c a t nh, thành ph đó. 16
 16. 6 Tình hình c p phép cho các doanh nghi p FDI trong lĩnh v c phân ph i Vi t Nam? Trư c khi gia nh p WTO, trên th c t Vi t Nam đã cho phép các doanh nghi p phân ph i nư c ngoài đư c thi t l p liên doanh, doanh nghi p 100% v n nư c ngoài t i Vi t Nam. Sau khi Vi t Nam gia nh p WTO, các doanh nghi p phân ph i có v n đ u tư nư c ngoài đã đư c c p phép trư c đó (k c các doanh nghi p, siêu th 100% v n đ u tư nư c ngoài) s ti p t c đư c ho t đ ng v i các đi u ki n như đã quy đ nh trong gi y phép. Tuy nhiên, k t th i đi m 11/1/2007, vi c thành l p m i các doanh nghi p FDI trong lĩnh v c phân ph i ph i tuân th đúng cam k t (khó khăn hơn trư c đây). 17
 17. Cam k t WTO v Phân ph i H P 7 M T S VÍ D V HI N DI N C A CÁC NHÀ PHÂN PH I NƯ C NGOÀI L N VI T NAM TRƯ C 11/1/2007 Tính đ n cu i năm 2006, th trư ng phân ph i Vi t Nam đã có nhi u doanh nghi p 100% v n nư c ngoài c a các t p đoàn phân ph i l n trên th gi i, ví d : Metro Cash & Carry (Đ c): có các siêu th t i TP.HCM, Hà N i, H i Phòng, Đà N ng, C n Thơ; BigC(Pháp): có các siêu th t i TP.HCM, Hà N i và H i Phòng . T p đoàn bán l Parkson (Malaysia): siêu th t i TP.HCM, H i Phòng; T p đoàn Dairy Farm (Singapore) cũng n p đơn xin thành l p công ty 100% v n nư c ngoài ; Lotte (Hàn Qu c) xin thành l p liên doanh. 18
 18. 7 Các doanh nghi p phân ph i nư c ngoài có đư c l p chi nhánh đ phân ph i hàng hóa Vi t Nam không? Vi t Nam không cam k t v vi c cho phép doanh nghi p phân ph i nư c ngoài đư c l p chi nhánh đ th c hi n các ho t đ ng đ i lý hoa h ng, d ch v bán buôn, d ch v bán l . Tuy nhiên, đ i v i d ch v như ng quy n thương m i, t ngày 11/01/2007, các doanh nghi p nư c ngoài có th l p chi nhánh đ cung c p d ch v này. Tuy nhiên, trư ng chi nhánh ph i là ngư i thư ng trú t i Vi t Nam. 19
 19. Cam k t WTO v Phân ph i 8 Nhà phân ph i nư c ngoài không có hi n di n thương m i t i Vi t Nam có đư c phân ph i hàng hóa Vi t Nam không? Theo cam k t WTO, đ i v i các doanh nghi p phân ph i nư c ngoài không có hi n di n thương m i t i Vi t Nam (không thi t l p liên doanh, doanh nghi p 100% v n nư c ngoài), Vi t Nam ch cho phép h phân ph i qua biên gi i các s n ph m sau: Các s n ph m ph c v nhu c u cá nhân; Các chương trình ph n m m máy tính h p pháp ph c v nhu c u cá nhân ho c vì m c đích thương m i Quy đ nh này áp d ng v i trư ng h p bán hàng tr c ti p cũng như bán hàng qua m ng ho c đ t hàng qua thư. 20

Tài liệu cùng danh mục Kinh tế học

Nghiên cứu khoa học " Đa dạng hoá sản xuất trong phát triển kinh tế nông thôn ở Việt Nam "

Một vài khái niệm và quan điểm chung về đa dạng hoá sản xuất trong kinh tế nông thôn ở nước ta, "đa dạng hoá sản xuất" là cụm từ còn tương đối mới mẻ. Để đưa ra một khái niệm chính xác và cụ thể vẫn còn rất nhiều bàn luận. Đỗ Kim Chung đã đưa ra khái niệm và quan điểm chung về đa dạng hoá như sau:


History of Economic Analysis part 83

History of Economic Analysis part 83. At the time of his death in 1950, Joseph Schumpeter-one of the major figures in economics during the first half of the 20th century-was working on his monumental History of Economic Analysis. A complete history of humankind's theoretical efforts to understand economic phenomena from ancient Greece to the present, this book is an important contribution to the history of ideas as well as to economics.


Chương 9 : Thu hút các thị trường du lịch và kinh doanh tiếp đón khách

Hãy chú ý mỗi điểm đến được mô tả khác biệt như thế nào. Mỗi điểm đến cung cấp điều gì đó thực và khác biệt. Những cầu nối du lịch cũng thuận tiện và thường xuyên. Chẳng hạn, bạn có thể bay thẳng từ Singapore, Bangkok, Kuala Lumpur và Denpasar tới Perth.


Bài giảng kinh tế lượng - Lê Tấn Luật

Diễn giải theo nghĩa đơn giản, kinh tế lượng (ECONOMETRICS) liên quan đến việc áp dụng các phương pháp thống kê trong kinh tế học. Tuy nhiên, trong thống kê kinh tế, các dữ liệu thống kê là chính yếu còn kinh tế lượng được là sự hợp nhất của lý thuyết kinh tế, công cụ toán học …


Occupational A Practical Guide for Managers_6

Tham khảo tài liệu 'occupational a practical guide for managers_6', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Bài giảng kinh tế vĩ mô 1

Là giá trị bằng tiền của tổng hh và dv cuối cùng được SX ra trong phạm vi lãnh thổ 1 quốc gia trong 1 TG nhất định (thường 1 năm) bắt kỳ NSX thuộc quốc tịch nào. Là giá trị bằng tiền của tổng hh và dv cuối cùng được SX ra trong phạm vi lãnh thổ 1 quốc gia trong 1 TG nhất định (thường 1 năm) bắt kỳ NSX thuộc quốc tịch nào.


Bài giảng Chi phí giao dịch, thể chế, thông tin bất cân xứng trong các thị trường tài chính

Bài giảng Chi phí giao dịch, thể chế, thông tin bất cân xứng trong các thị trường tài chính nhằm trình bày về kinh tế học về chi phí giao dịch (CPGD), thông tin bất cân xứng, kinh tế học mới về thể chế và can thiệp cần thiết cho các thị trường tài chính: vấn đề thông tin bất cân xứng.


Ebook Những con rồng lâm bệnh - Khủng hoảng tài chính ở các nước Đông Nam Á: Phần 2

Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Những con rồng lâm bệnh - Khủng hoảng tài chính ở các nước Đông Nam Á", phần 2 trình bày các nội dung: Phần 2 - Việt Nam với ước mơ hóa rồng, phần 3 - Đi tìm vắc - xin phòng bệnh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Kinh tế xanh: Định hướng phát triển bền vững trong thế kỷ mới

Bài viết Kinh tế xanh: Định hướng phát triển bền vững trong thế kỷ mới giới thiệu tổng quan về kinh tế xanh đồng thời đưa ra một số khuyến nghị nhằm phát triển kinh tế xanh tại Việt Nam. Bài viết hữu ích với các bạn chuyên ngành Kinh tế.


5 giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô

Nền kinh tế Việt Nam đang nóng. Bằng chứng là lạm phát vẫn tiếp tục gia tăng, thâm hụt ngân sách và thương mại ngày càng lớn, và bong bóng giá bất động sản ngày càng phình to. Làm thế nào để giảm lạm phát và tăng cường sự ổn định kinh tế vĩ mô? Tiếp theo Báo cáo "Lựa chọn thành công" được dư luận rất quan tâm mà chúng tôi đã có dịp giới thiệu cùng độc giả, nhóm giáo sư, chuyên gia kinh tế Đại học Havard tư vấn chính sách kinh tế cho Việt Nam...


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

....Democratizing Innovation.
 • 07/01/2013
 • 82.954
 • 279

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu