Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng doanh thu và tài sản của các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Nghiên cứu nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng của các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Nghiên cứu này sử dụng số liệu của 130 công ty trong giai đoạn 2008-2013.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH, SỐ 27, THÁNG 9 NĂM 2017

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG
DOANH THU VÀ TÀI SẢN CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT
TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
THE DETERMINANTS OF SALES AND ASSETS GROWTH ON HO CHI MINH
CITY LISTED FIRMS
Phạm Thanh Tú1 , Lê Thị Tâm2

Tóm tắt – Nghiên cứu nhằm xác định các nhân
tố ảnh hưởng đến tăng trưởng của các công ty
niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành
phố Hồ Chí Minh. Nghiên cứu này sử dụng số
liệu của 130 công ty trong giai đoạn 2008-2013.
Kết quả nghiên cứu cho thấy các nhân tố ảnh
hưởng đến tốc độ tăng trưởng doanh thu và tăng
trưởng tài sản bao gồm: lợi nhuận trên vốn chủ
sở hữu, đòn bẩy tài chính, quy mô công ty, thời
gian hoạt động và sở hữu nhà nước. Tốc độ tăng
trưởng doanh thu trung bình của các công ty
trong giai đoạn này là 17,4% và tăng trưởng tài
sản là 17,3%.
Từ khóa: tăng trưởng công ty, sở hữu nhà
nước, lợi nhuận, quy mô, thời gian hoạt động.

I. GIỚI THIỆU
Tăng trưởng là một trong các vấn đề được tất
cả doanh nghiệp quan tâm, đặt biệt nhất là các
công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán
nhằm mục đích kì vọng tăng giá cổ phiếu, thu
hút đầu tư... Sự tăng trưởng của doanh nghiệp
được hiểu là sự mở rộng về quy mô, mức độ
hoạt động, tốc độ tăng tài sản hay doanh thu
của doanh nghiệp hoặc mở rộng việc kinh doanh
thông qua việc mua lại, sáp nhập... Tuy nhiên,
trong bối cảnh hiện nay, các nguồn lực sản xuất
của doanh nghiệp là hữu hạn nhưng tăng trưởng
của doanh nghiệp là dài hạn thì các nhà quản trị
phải có những biện pháp thích hợp để giúp doanh
nghiệp mình tăng trưởng một cách bền vững. Thế
giới cũng như Việt Nam đã có nhiều công trình
nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến việc
tăng trưởng của công ty nhưng kết quả tìm ra
vẫn còn khác nhau. Ở Việt Nam, chúng ta còn
rất ít nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến
tăng trưởng, tuy chỉ có nghiên cứu của Nguyễn
Minh Hà [1] nhưng nghiên cứu này đo lường tăng
trưởng bằng tài sản và số lượng lao động. Vì vậy,
việc nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tăng
trưởng doanh thu và tài sản của các công ty sẽ
giúp cho các nhà quản lí biết được các nhân tố
ảnh hưởng đến tăng trưởng và từ đó có những
chiến lược, giải pháp giúp cho công ty mình tăng
trưởng một cách bền vững.

Abstract – This research aims at identifying
factors affecting the sales and assets growth of
listed firms on Ho Chi Minh City Stock Exchange.
The data were collected from 130 firms during
2008-2013. The study results showed that factors
affecting the firms growth includes return on
equity, leverage, firm size, firm age and governmental ownership. The average growth rates
of sales and assets are 17,4% and and 17,3%
respectively.
Keywords: firm growth, governmental ownership, profitability, firm size, firm age.
1

Công ty TNHH Thực phẩm CJ Vina.
Email: thanhtu.eiblongan@gmail.com
2
Trường Cao đẳng Công thương TP. Hồ Chí Minh.
Ngày nhận bài: 01/11/2015; Ngày nhận kết quả bình
duyệt: 31/5/2017; Ngày chấp nhận đăng: 22/10/2017

II. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU
A. Cơ sở lí thuyết
- Khái niệm về tăng trưởng doanh nghiệp

13

TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH, SỐ 27, THÁNG 9 NĂM 2017

Nghiên cứu của Nguyễn Minh Hà [2] cho rằng
tăng trưởng của các doanh nghiệp có thể được đo
lường bởi lao động (các nhân tố đầu vào), tài sản
(giá trị), lợi nhuận, doanh thu, đầu ra hoặc thị
phần (kết quả).
Theo nghiên cứu của Kouser và cộng sự [3],
tăng trưởng công ty được định nghĩa là sự gia
tăng doanh số bán hàng, mở rộng kinh doanh
thông qua việc mua lại hoặc sáp nhập, tăng
trưởng của lợi nhuận, đa dạng hóa, phát triển sản
phẩm và sự gia tăng số lượng nhân viên công ty.
- Lí thuyết tăng trưởng doanh nghiệp
Theo lí thuyết tăng trưởng của Pensore [4],
doanh nghiệp là tập hợp các nguồn lực bên trong
và bên ngoài, mà những nguồn lực này giúp
doanh nghiệp đạt được lợi thế cạnh tranh. Pensore
cho biết thêm rằng trong thời gian dài, tốc độ
tăng trưởng của doanh nghiệp có thể bị giới hạn,
nhưng không ảnh hưởng đến quy mô. Pensore
nhận định rằng các nhân tố ảnh hưởng tới tốc độ
tăng trưởng của doanh nghiệp là năng lực quản lí
và khả năng phối hợp các nguồn lực của doanh
nghiệp trong sản xuất. Nhưng do năng lực của
ban quản lí có thể chỉ được phát triển trong một
thời gian nào đó, trong khi doanh nghiệp phải đối
mặt với nhiều vấn đề trong sản xuất kinh doanh.
Do đó để tiếp tục tăng trưởng, doanh nghiệp cần
phải bổ sung nhân tố mới cho đội ngũ quản lí.
Đó là thuê thêm các nhà quản lí mới có năng lực.
- Lí thuyết về phát triển doanh nghiệp
Theo [5], Greiner đã thực hiện công việc
nghiên cứu của mình dựa trên lí thuyết về phát
triển doanh nghiệp. Thông qua đánh giá các lí
thuyết tăng trưởng của doanh nghiệp, Greiner đã
kết luận rằng các doanh nghiệp di chuyển qua
năm giai đoạn riêng biệt của sự phát triển. Mỗi
giai đoạn có liên quan một thời kì tương đối yên
tĩnh của sự tăng trưởng đó, kết thúc với một cuộc
khủng hoảng quản lí, và một điều quan trọng cần
lưu ý là mỗi giai đoạn vừa là kết quả của giai
đoạn trước vừa là nguyên nhân của giai đoạn
tiếp theo. Năm giai đoạn khủng hoảng và tăng
trưởng là: sự sáng tạo (creativity), sự chỉ đạo
(direction), sự ủy quyền (delegation), sự phối hợp
(coordination) và sự hợp tác (collaboration).
Dựa vào các quá trình tiến hóa trên, Greiner
đã đưa ra các nhân tố cần thiết để xây dựng mô
hình phát triển của tổ chức, gồm: tuổi của tổ
chức, quy mô của tổ chức, sự tiến hóa của tổ

KINH TẾ - XÃ HỘI

chức, giai đoạn cách mạng của tổ chức và tốc độ
tăng trưởng của ngành.
B. Tổng quan nghiên cứu
Nghiên cứu của Ongore [6] về cấu trúc sở hữu
và hiệu quả hoạt động, bằng chứng thực nghiệm
từ các công ty niêm yết ở Kenya. Với dữ liệu 42
công ty niêm yết, thông qua phương pháp thống
kê hồi quy, tác giả đã tìm thấy rằng tỉ lệ sở hữu
tập trung và sở hữu nhà nước có mối tương quan
âm với hiệu quả hoạt động của công ty. Trong khi
đó, tỉ lệ sở hữu nước ngoài, sở hữu của công ty
và sở hữu của ban giám đốc có mối tương quan
dương đến hiệu quả hoạt động.
Một nghiên cứu khác của Gill và Mathur [7] về
các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tăng trưởng
của các công ty ở Canada, với số liệu 164 công
ty, có 492 mẫu quan sát lấy từ thị trường chứng
khoán Canada trong giai đoạn từ năm 2008 –
2010. Thông qua phương pháp hồi quy OLS, Gill
và Mathur đã tìm ra được: khả năng tăng trưởng
của các công ty sản xuất ở Canada có mối tương
quan dương với tỉ số thanh toán hiện thời, đòn
bẩy tài chính và dòng tiền. Có mối tương quan âm
với quy mô công ty và thời gian hoạt động. Khả
năng tăng trưởng của các công ty dịch vụ thì có
mối tương quan dương tỉ số thanh toán hiện thời,
đòn bẩy tài chính và dòng tiền. Có mối tương
quan âm với quy mô công ty.
Nghiên cứu của Kouser và cộng sự [3] về mối
liên hệ giữa lợi nhuận, tăng trưởng và quy mô
của các công ty phi tài chính ở Pakistan dựa trên
70 công ty phi tài chính được niêm yết trên thị
trường chứng khoán Karachi ở Pakistan, dữ liệu
mãng với 700 quan sát được thu thập từ năm 2001
– 2010. Thông qua phương pháp hồi quy (OLS)
và hiệu ứng cố định (Fixed Effects), Kouser và
cộng sự đã kết luận rằng: tất cả lợi nhuận có mối
tương quan dương mạnh với tăng trưởng của công
ty. Tuy nhiên, quy mô công ty có ít tác động hơn
và có mối tương quan âm với lợi nhuận. Bên cạnh
đó, nghiên cứu cũng cho thấy quy mô công ty và
tăng trưởng có mối quan tương âm với nhau. Khi
quy mô của công ty là nhỏ, thì nó sẽ tăng trưởng
nhanh hơn. Lợi nhuận công ty ít ảnh hưởng đến
quy mô nhưng lợi nhuận ảnh hưởng mạnh đến
tăng trưởng của công ty. Một nghiên cứu khác
cũng vào năm 2012 của Loi và Khan [8] về các
14

TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH, SỐ 27, THÁNG 9 NĂM 2017

nhân tố quyết định tăng trưởng của công ty bằng
chứng từ các công ty Bỉ. Với phương pháp hồi
quy (OLS) thông qua dữ liệu 10.323 công ty ở
Bỉ được thu thập từ năm 2002 đến 2006, tác giả
đã tìm ra kết quả: tỉ số tài sản vô hình trên tổng
tài sản có tác động tích cực đến tăng trưởng công
ty. Điều này được giải thích bởi các công ty có
nhiều nỗ lực trong R & D và các hoạt động sáng
tạo sẽ có tốc độ tăng trưởng cao hơn. Tỉ số tự
tài trợ có tác động tiêu cực đến tăng trưởng. Các
công ty có tỉ lệ vốn chủ sở hữu lớn hơn so với
các khoản nợ phải trả thì tăng trưởng thấp hơn.
Nếu muốn có tốc độ tăng trưởng cao, các công
ty phải sử dụng các khoản nợ để tài trợ cho các
hoạt động của họ. Hơn nữa, kết quả chỉ ra rằng
lợi nhuận, đòn bẩy và tỉ số thanh toán không có
tác động đáng kể đến tăng trưởng công ty.
Nghiên cứu của Wu và Yeung [9] về tăng
trưởng công ty và cấu trúc vốn với bộ dữ liệu thu
thập từ Compustat giai đoạn từ 1971 đến 2005
có 122.909 mẫu quan sát. Bằng phương pháp hồi
quy OLS, Wu và Yeung đã tìm ra kết quả như
sau: các doanh nghiệp có đòn bẩy tài chính cao
thì có mức tăng trưởng thấp. Tác giả cũng tìm
thấy rằng độ nhạy của nguồn tài chính bên ngoài
đến lợi nhuận, ủng hộ vấn đề nợ vượt quá vốn
chủ sở hữu.
Nghiên cứu của Nguyen Minh Hà [1] về tác
động tăng trưởng đến sự tồn tại của các công
ty ở Việt Nam. Với 7.962 công ty được lấy từ
Tổng cục Thống kê Việt Nam, trong giai đoạn
từ năm 2000 đến năm 2005, thông qua phương
pháp hồi quy, tác giả đã tìm ra được kết quả như
sau: tăng trưởng doanh nghiệp trong năm trước
(tăng trưởng cả lao động và tài sản) đều quan
trọng đến sự tồn tại công ty và có tác động cùng
chiều đến khả năng tồn tại trong năm hiện tại.
Các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp nước
ngoài có thể cải thiện khả năng tồn tại so với các
doanh nghiệp Nhà nước. Quy mô công ty và nợ
ban đầu có mối tương quan dương với sự tồn tại
công ty. Lợi nhuận trước thuế trên số lao động và
ROA trong năm trước thì quan trọng và tác động
cùng chiều với sự tồn tại công ty trong năm hiện
tại. Trong khi đòn bẩy tài chính năm trước có
tác động ngược chiều đến khả năng tồn tại trong
năm hiện tại của các doanh nghiệp ở Việt Nam.
Nghiên cứu của Aggarwal [10] về các nhân tố
ảnh hưởng đến tăng trưởng của các công ty ở

KINH TẾ - XÃ HỘI

Ấn Độ. Với dữ liệu thu thập 250 công ty lấy từ
Trung tâm Giám sát Kinh tế Ấn Độ, giai đoạn từ
năm 2004 - 2013. Bằng phương pháp phân tích
hồi quy đa biến bằng phần mềm SPSS, tác giả đã
tìm ra được kết quả như sau: tuổi, quy mô công
ty, chi phí nghiên cứu và phát triển, chi phí quảng
cáo, tỉ suất doanh thu trên tổng tài sản, giá thị
trường trên giá trị sổ sách, tỉ số trị giá xuất khẩu
trên doanh thu thuần có mối tương quan dương
đến tăng trưởng của các công ty ở Ấn Độ. Tỉ số
tự tài trợ có mối tương quan âm đến tăng trưởng
công ty. Trong khi đó, tỉ số thanh toán hiện thời,
đòn bẩy tài chính không có mối tương quan đến
tăng trưởng các công ty ở Ấn Độ. Ngoài ra, ngành
phần mềm, công nghệ thông tin có tương quan
âm đến tăng trưởng, các ngành còn lại là dược
phẩm, khoa học và đời sống không có ý nghĩa
thống kê.
Trên cơ sở tổng hợp và kế thừa các nghiên
cứu trước, bài nghiên cứu này có điểm khác là
đo lường tăng trưởng gồm tổng tài sản, doanh thu
và bổ sung biến mới như khả năng thanh toán,
thời gian hoạt động của doanh nghiệp, lợi nhuận
trên vốn chủ sở hữu.
III.

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

A. Dữ liệu nghiên cứu
Dữ liệu sử dụng trong bài này là dữ liệu thứ
cấp, được lấy từ trang web của Sở Giao dịch
Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh gồm báo
cáo tài chính năm (được kiểm toán) và các báo
cáo khác của 130 công ty niêm yết từ 2008 2013, với 650 quan sát. Các công ty lấy mẫu là
các công ty phi tài chính, có đầy đủ dữ liệu trong
giai đoạn nghiên cứu.
B. Mô hình nghiên cứu
Trong bài nghiên cứu này, tác giả tham khảo
mô hình của các nghiên cứu [8], [10] và có một
số điều chỉnh để phù hợp với dữ liệu nghiên cứu
ở Việt Nam
Y = β0 + β1 ROE + β2 LEV + β3 LIQ +
β4 LnSIZE + β5 LnAGE + β6 ST AT E +
β7 KIN D + 
Trong đó:
Y : biến phụ thuộc
β0 : hệ số chặn.
15

TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH, SỐ 27, THÁNG 9 NĂM 2017

β1 , β2 , β3 , β4 , β5 , β6 , β7 : là các tham số chưa
biết của mô hình.
: sai số của mô hình

B. Phân tích tương quan giữa các biến trong mô
hình
Trước khi thực hiện hồi quy tuyến tính đa biến,
phân tích mối quan hệ tương quan giữa các biến
độc lập được xác định làm cơ sở cho việc xác
định trường hợp đa cộng tuyến (nếu có) Bảng 3.

C. Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu sử dụng phần mềm thống kê để
phân tích số liệu và thực hiện hồi quy đa biến
các biến trong mô hình nghiên cứu. Đánh giá độ
phù hợp của mô hình hồi quy đa biến thông qua
Hệ số xác định R2 và R2 hiệu chỉnh. Kiểm định
giả thuyết về độ phù hợp của mô hình. Kiểm tra
hiện tượng đa cộng tuyến thông qua hệ số phóng
đại phương sai VIF (Variance Inflation Factor).
Kiểm định tự tương quan thông qua hệ số DurbinWatson.

Bảng 3 cho thấy, các biến độc lập có mối tương
quan yếu (nhỏ hơn 0,6) nên hiện tượng đa cộng
tuyến không ảnh hưởng đến khi chay mô hình
hồi quy.
C. Kết quả phân tích hồi quy tuyến tính
Trong bảng kết quả 4, hai mô hình có mức
ý nghĩa bằng 0.000 < mức ý nghĩa 1% nên giả
thuyết H0 bị bác bỏ. Hệ số xác định R2 điều
chỉnh nhỏ hơn R2 , nên sử dụng nó để đánh giá
mô hình là phù hợp hơn và nó không thổi phồng
mức độ phù hợp của mô hình khi thêm biến mới.
Như vậy, hệ số xác định R2 điều chỉnh của tăng
trưởng doanh thu bằng 0,85% và tăng trưởng tài
sản bằng 0,157%, kết quả này cho biết sự biến
thiên của tốc độ tăng trưởng doanh thu và tài
sản của các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch
Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh được giải thích
bởi các biến độc lập. Hệ số Durbin - Watson
của mô hình tăng trưởng doanh thu d=2,030 và
mô hình tăng trưởng tài sản d=1,666, giá trị tra
bảng Durbin - Watson với bảy biến độc lập là
dL =1,603 và 4-dU =2,254, giá trị d tính được của
hai mô hình rơi vào miền chấp nhận nên không
có tương quan [11]. Bên cạnh đó, hệ số phóng
đại phương sai (VIF) của các biến trong mô hình
nhỏ hơn nhiều so với 10 nên ta kết luận các biến
đưa vào mô hình không có hiện tượng đa cộng
tuyến [11].
Kết quả hồi quy ở Bảng 4 cho thấy có năm
trong bảy nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng
của các công ty, bao gồm: ROE, LEV, LnSIZE,
LnAGE, và STATE. Sau đây, tác giả sẽ phân tích
từng nhân tố.
Biến ROE có mối tương quan dương đến SG
và AG ở mức ý nghĩa thống kê 1%, với hệ số lần
lượt là 0,259 và 0,310. Điều này cho biết rằng
trong điều kiện các nhân tố khác không đổi, khi
lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu tăng lên 1 lần thì
tốc độ tăng trưởng của doanh thu tăng lên 0,259
lần và tốc độ tăng trưởng của tài sản tăng lên

D. Mô tả các biến trong mô hình và phương pháp
đo lường
Trong bài nghiên cứu này, tác giả sử dụng hai
biến phụ thuộc trong mô hình gồm tăng trưởng
doanh thu và tăng trưởng tài sản. Biến giả KIND
(ngành nghề) tham chiếu gồm có: khu vực nông
nghiệp (AGRI), khu vực công nghiệp (INDU) và
khu vực dịch vụ (SERV) theo Bảng 1.

IV.

KINH TẾ - XÃ HỘI

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

A. Thống kê mô tả của các biến trong
mô hình
Dữ liệu sẽ được trình bày dưới dạng bảng thống
kê mô tả, biến độc lập và biến phụ thuộc sẽ được
mô tả các nội dung sau: tên biến, ý nghĩa biến,
giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất, trung bình cộng,
độ lệch chuẩn theo Bảng 2.
Thông qua kết quả trình bày ở Bảng 2, cho
thấy tốc độ tăng trưởng trung bình của doanh
thu và tài sản tương ứng với 17,4% và 17,3%.
Kết quả nghiên cứu này cũng gần giống với kết
quả nghiên cứu ở Việt Nam của Nguyễn Minh
Hà [1] có tốc độ tăng trưởng tài sản trung bình
là 20,9%. Bên cạnh đó, cũng có một số công ty
có tốc độ tăng trưởng doanh thu và tài sản bị âm
tương ứng với giá trị nhỏ nhất là -90,2% và 67,4%.
16

TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH, SỐ 27, THÁNG 9 NĂM 2017

KINH TẾ - XÃ HỘI

Bảng 1: Mô tả và phương pháp đo lường các biến
Tên biến
SG

AG

Cách đo lường

Căn cứ chọn biến

Kì vọng

SG = (Doanh thu t – Doanh thu t-1) /

Loi và Khan [8] Wu và Yeung [9],

Doanh thu t-1

Aggarwal [10]

AG = (Tổng Tài sản t – Tổng Tài sản t-1) /

Gill và Mathur [7] Wu và Yeung [9],

Tổng Tài sản t-1

Nguyễn Minh Hà [1]

ROE

ROE = Lợi nhuận ròng / Vốn chủ sở hữu

Loi và Khan [8]

+

LEV

LEV = Tổng nợ phải trả / Vốn chủ sở hữu

Loi và Khan [8] Wu và Yeung [9]

+

LIQ

LIQ = Tài sản ngắn hạn / Nợ ngắn hạn

Loi và Khan [8] và Aggarwal [10]

+

LnSIZE

Loi và Khan [8] Kouser và cộng sự [3],

LnSIZE = Ln (tổng tài sản)

+

Aggarwal [10]
LnAGE

Loi và Khan [8] Kouser và cộng sự [3],

AGE= ln (Năm 2013 – Năm bắt đầu niêm yết)

-

Aggarwal [10]
STATE

STATE = tỉ lệ % sở hữu nhà nước của các công ty

Nguyễn Minh Hà [1], Ongore [6]

KIND

STATE = tỉ lệ % sở hữu nhà nước của các công ty

Nguyễn Minh Hà [1]

Bảng 2. Thống kê mô tả giữa các biến trong mô hình
Tên biến

Ý nghĩa

Giá trị

Giá trị

Giá trị

Độ lệch

nhỏ nhất

lớn nhất

trung bình

chuẩn

SG

Tăng trưởng Doanh thu

-0,902

11,459

0,174

0,649

AG

Tăng trưởng Tài sản

-0,674

4,724

0,173

0,356

ROE

Lợi nhuận trên vốn sở hữu

-1,292

1,306

0,145

0,170

LEV

Đòn bẩy tài chính

0,000

17,000

1,369

1,551

LIQ

Khả năng thanh toán

LnSIZE

Quy mô công ty

LnAGE
STATE

0,150

16,750

1,980

1,453

18,646

25,051

20,768

1,259

Thời gian hoạt động

0,693

2,639

1,713

0,413

Sở hữu nhà nước

0,000

1,000

0,252

0,236

AGRI

Khu vực nông nghiệp

0,000

1,000

0,054

0,226

INDU

Khu vực nông nghiệp

0,000

1.000

0.792

0.406

SERV

Khu vực dịch vụ

0,000

1.000

0.153

0.361

(Nguồn: Tác giả tự tính toán số liệu thu thập từ năm 2008 - 2013 của
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh)
Bảng 3. Phân tích mối quan hệ tương quan giữa các biến

Ghi chú: - Ý nghĩa thống kê ở mức 1% (**), - Ý nghĩa thống kê ở mức 5% (*)
(Nguồn: Tác giả tự tính toán số liệu thu thập từ năm 2008 - 2013 của
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh)
17

-

Tài liệu cùng danh mục Đầu tư Chứng khoán

Posted prices versus bargaining in markets_4

Tham khảo tài liệu 'posted prices versus bargaining in markets_4', tài chính - ngân hàng, đầu tư chứng khoán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


SECURITIES ACT OF 1933

Employing this methodology, there has been a growing literature showing strong influence of macroeconomic variables and stock markets, mostly for industrialized countries (see, for example, Hondroyiannis and Papapetrou, 2001; Muradoglu et al. 2001; Fifield et al. 2000; Lovatt and Ashok 2000; and Nasseh and Strauss 2000). Additionally, researchers have begun to turn their attention to examining similar relationships in developing countries, particularly those in the growth engines of Asia (for example, Maysami and Sims 2002, Maysami and Koh 2000). The majority, if not all, of such studies have examined the influence of the macroeconomic variables on the...


Ngân hàng đầu tư

Tham khảo bài thuyết trình 'ngân hàng đầu tư', tài chính - ngân hàng, đầu tư chứng khoán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Dữ liệu danh mục đầu tư

1. Dữ liệu cơ bản của lợi nhuận tài sản: Tỷ suất lợi nhuận trung bình (mean), Phương sai (standard deviation). 2. Dữ liệu được điều chỉnh bởi cổ tức & chia tách. 3. Hiệp phương sai (Covariance) và hệ số tương quan (Correlation) 4. Tỷ suất lợi nhuận trung bình (mean) và rủi ro (variance) cho danh mục 2 tài sản. 5. Sử dụng hồi quy (regression) 6. Ví dụ nâng cao: Danh mục đầu tư của nhiều tài sản. ...


Kiến thức cơ bản về chứng khoán - Bài 5

Tham khảo tài liệu 'kiến thức cơ bản về chứng khoán - bài 5', tài chính - ngân hàng, đầu tư chứng khoán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Mua lúc giá lên, bán lúc giá xuống

Trong bài viết này, người viết muốn đề cập đến chiến lược đầu tư thuận xu thế (momentum strategy), một chiến lược đầu tư tiêu biểu cho các chiến lược khai thác tính thiếu hiệu quả của thị trường trong kinh doanh chứng khoán


HOW TO THINK LIKE BENJAMIN GRAHAM AND INVEST LIKE WARREN BUFFETT PART 6

Income smoothing, also known as earnings management, exploits the flexibility of generally acceptedaccounting principles to classify transactions or allocate them by time periodto achieve favorable financial reporting.


Mẫu đồ thị 2 dây

Để tạo ra mô hình 2 đáy, giá bắt đầu di chuyển theo khuynh hướng đi xuống, ngừng lại và sau đó đảo chiều, tuy nhiên đảo chiều đi lên là ngắn hạn và giá lại giảm xuống cho đến khi ngừng lại và đảo chiều đi lên một lần nữa. Thông thường khi đáy thứ 2 được tạo thành cao hơn đáy thứ nhất thì thị trường sau đó sẽ tăng mạnh.


Chương 2: Thực Trạng Thị trường quyền chọn và các giải pháp phát triển

Thực trạng thị trường quyền chọn Sau khi có cái nhìn tổng quan về quyền chọn và thị trường quyền chọn, câu hỏi đặt ra là: Ở Việt Nam hiện nay, thị trường quyền chọn đã phát triển như thế nào? Bất kỳ thị trường nào muốn đi vào vận hành thị cũng cần có một hệ thống cơ sở pháp lý để chi phối, điều chỉnh và kiểm soát. Vậy hệ thống cơ sở pháp lý cho thị trường quyền chọn ngoại tệ và chứng khoán đã phát triển như thế nào? Đã bao quát thị trường hết chưa...


Định giá cổ phiếu: Yếu tố của ban lãnh đạo doanh nghiệp

Hầu hết các nhà đầu tư đều nhận thấy tầm quan trọng của một ban lãnh đạo tốt trong các doanh nghiệp. Do vậy, yếu tố các nhà quản trị doanh nghiệp được xem là một trong những yếu tố rất đáng quan tâm khi xem xét đầu tư vào một cổ phiếu nào đó.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu