Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bổ sung thuyết minh dự án đầu tư: Bệnh viện Ung Bướu Tp. Cần Thơ

Bổ sung thuyết minh dự án đầu tư: Bệnh viện Ung Bướu Tp. Cần Thơ trình bày: Thông tin cơ bản về dự án, tổ chức nhân sự, tổng mức đầu tư dự án, nguồn vốn đầu tư dự án, mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------    ----------

BỔ SUNG
THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

BỆNH VIỆN UNG BƯỚU TP.CẦN THƠ
(QUY MÔ 500 GIƯỜNG)

Địa điểm
Chủ đầu tư
Đơn vị lập

: Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
: Sở Y tế Thành phố Cần Thơ
: Công ty TNHH Thiết kế - Xây dựng Cát Mộc

Tp.Hồ Chí Minh - Tháng 4 năm 2012

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------    ----------

BỔ SUNG
THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

BỆNH VIỆN UNG BƯỚU TP.CẦN THƠ
(QUY MÔ 500 GIƯỜNG)
ĐƠN VỊ LẬP
CÔNG TY TNHH TK-XD
CÁT MỘC

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ
THẢO NGUYÊN XANH

PHẠM THANH TRUYẾN

NGUYỄN VĂN MAI

Tp.Hồ Chí Minh - Tháng 4 năm 2012

NỘI DUNG
CHƯƠNG I: THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ DỰ ÁN .................................................................. 3
I.1. Mô tả dự án .......................................................................................................................... 3
I.2. Căn cứ pháp lý..................................................................................................................... 3
CHƯƠNG II: TỔ CHỨC NHÂN SỰ ...................................................................................... 5
II.1. Kế hoạch xây dựng theo chỉ tiêu biên chế 500 giường ................................................... 5
II.2. Tỷ lệ cơ cấu bộ phận, chuyên môn ................................................................................... 5
II.3. Số biên chế hiện có và nhu cầu biên chế .......................................................................... 5
II.4. Tổ chức nhân sự................................................................................................................. 6
II.4.1. Các phòng chức năng ..................................................................................................... 6
II.4.2. Đội ngũ chuyên môn ....................................................................................................... 9
II.5. Nhu cầu đào tạo thêm nhân sự cho bệnh viện 500 giường .......................................... 10
CHƯƠNG III: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN .................................................................... 11
III.1. Cơ sở pháp lý lập tổng mức đầu tư .............................................................................. 11
III.2. Tổng mức vốn đầu tư ban đầu ...................................................................................... 11
III.2.1 Nội dung ........................................................................................................................ 11
III.2.2. Kết quả tổng mức đầu tư của dự án .......................................................................... 16
CHƯƠNG IV: NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN ........................................................ 19
IV.1. Phân bổ nguồn vốn cho tổng mức đầu tư .................................................................... 19
IV.2. Tiến độ thực hiện và kế hoạch sử dụng vốn ................................................................ 19
IV.3. Cơ cấu nguồn vốn ........................................................................................................... 20
IV.4. Quỹ Phát triển Sự nghiệp và Quỹ Đào tạo .................................................................. 20

Bổ sung thuyết minh dự án: Bệnh viện ung bướu Tp. Cần Thơ

CHƯƠNG I: THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ DỰ ÁN
I.1. Mô tả dự án
1.Tên dự án
: Bệnh viện Ung Bướu TP.Cần Thơ (Quy mô 500 giường)
2. Nhóm ngành dự án
: Nhóm A
3. Chủ đầu tư
: Sở Y Tế Thành phố Cần Thơ
a. Địa chỉ liên lạc
: 71 Lý Tự Trọng - Quận Ninh Kiều - Thành phố Cần Thơ
b. Số điện thoại/Fax
: (84-071) 831027 / (84-71) 830710
4. Thời gian thực hiện dự án
: thực hiện 5 năm kể từ năm 2012. Trong 2012 chủ yếu
thực hiện các công việc tư vấn.
5. Địa điểm thực hiện dự án
: Khu Cái Sơn, Hàng Bàng, Phường An Bình, Quận Ninh
Kiều, Thành phố Cần Thơ
6. Diện tích sàn xây dựng
: 45,841m2
7. Diện tích khu đất xây dựng
: 400,000m2
8. Diện tích giường bệnh
: 80 – 90 m2/giường
9. Quy mô bệnh viện
: 500 giường
10. Tổng vốn dự kiến của dự án : Dưới 65 triệu Euro
Trong đó:
- Vốn ODA: 57 triệu Euro
- Vốn đối ứng: Vốn địa phương, tương đương với..................... Euro
11. Hình thức cung cấp ODA
: ODA không hoàn lại
I.2. Căn cứ pháp lý
 Luật Doanh nghiệp và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật
Doanh nghiệp;
 Nghị định số 02/2000/NĐ-CP ngày 03/02/2000 của Chính Phủ về đăng ký kinh
doanh, Nghị định số 03/2000/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính Phủ hướng dẫn thi hành một
số Điều của Luật Doanh nghiệp;
 Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/2/2003;
 Nghị định số 73/1999/NĐ-CP ngày 19/8/1999 của Chính Phủ về chính sách khuyến
khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao.
 Nghị định 103/2003/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính Phủ qui định chi tiết thi hành
một số Điều của Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân;
 Thông tư số 01/2004/TT-BYT ngày 06/01/2004 của Bộ Trưởng Bộ Y tế hướng dẫn về
hành nghề y, dược tư nhân;
 Thông tư số 18/2000/TT-BTC ngày 01/3/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số
Điều của Nghị định số 73/1999/NĐ-CP ngày 19/8/1999 của Chính Phủ về chính sách khuyến
khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao;
 Quyết định số 437/QĐ-BYT ngày 20/2/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành
danh mục trang thiết bị y tế Bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, huyện, phòng khám đa khoa khu
vực, trạm y tế xã và túi y tế thôn bản;
--------------------------------------------------------------------------Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh

3

Bổ sung thuyết minh dự án: Bệnh viện ung bướu Tp. Cần Thơ
 Nghị định 87/CP ngày 05/08/1997 về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng
nguồn hổ trợ phát triển chính thức;
 Nghị định 17/2001/NĐ-CP ngày 04/05/2001 về việc ban hành quy chế quản lý và sử
dụng nguồn hổ trợ phát triển chính thức;
 Nghị định 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 ban hành quy chế quản lý và sử dụng
nguồn vốn ODA;
 Thông tư 04/2007/TT-BKH hướng dẩn thực hiện Quy chế quản lý và sử dụng nguồn
hỗ trợ phát triển chính thức (ban hành kèm theo Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày
09/11/2006 của chính phủ);
 Thông tư 03/2007/TT-BKH hướng dẩn về cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của
ban quản lý các chương trình, dự án ODA của bộ kế hoạch và đầu tư;
 Thông tư 108/2007/TT-BKH của bộ tài chính hướng dẩn quản lý tài chính trong nước
vốn ODA;
 Thông tư 01/2008/TT-BNG của bộ ngoại giao hướng dẩn việc ký kết các điều ước
quốc tế về ODA;
 Quyết định 290/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án
"Định hướng thu hút và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức thời kỳ 2006 - 2010"

--------------------------------------------------------------------------Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh

4

Tài liệu cùng danh mục Kinh tế - Thương mại

Đề tài: Vai trò của khoa học và công nghệ ở các nước đang phát triển

Đề tài "Vai trò của khoa học và công nghệ ở các nước đang phát triển" được thực hiện nhằm làm rõ vai trò, thực trạng ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ ở các nước đang phát triển. Từ đó chỉ ra những cơ hội và thách thức đồng thời tìm ra hướng đi mới cho các nước đang phát triển.


Đề tài “Thực trạng và những giải pháp chủ yếu nhằm phát triển ngành nghề truyền thống ở tỉnh Hà Nam”

Ngành nghề truyền thống là những nghề đã có từ lâu đời, với nhiều sản phẩm nổi tiếng. Trong điều kiện nền kinh tế nước ta hiện nay, ngành nghề nông thôn nói chung và ngành nghề truyền thống nói riêng có vai trò rất quan trọng, chúng là một bộ phận cơ bản của công nghiệp nông thôn. Các ngành nghề nông thôn có khả năng thu hút nhiều lao động góp phần tích cực giải quyết tình trạng thất nghiệp, tăng thu nhập cho người lao động nhất là vùng nông thôn...


Đề tài " Lạm phát và thất nhiệp "

Tham khảo bài thuyết trình 'đề tài " lạm phát và thất nhiệp "', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Nghiên cứu đề tài "Đánh giá tiềm năng và triển vọng của ngành xi măng sau cuộc khủng hoảng kinh tế”

Xi măng có mối quan hệ chặt chẽ với biến động của ngành xây dựng . Ngành xây dựng là ngành có vai trò chủ đạo trong nền kinh tế nên chịu tác động của chu kỳ kinh tế . Xi măng được sử dụng nhiều trong lĩnh vực khác nhau liên quan đến ngành xây dựng như cơ sở hạ tầng , bất động sản , xây dựng dân dụng nên sự khủng hoảng của thị trường thế giới đã ảnh hướng không nhó tới sự phát triển của ngành xi măng , làm ngành xi măng có mức sụt giảm hơn so với ngành...


Đề tài "Những lĩnh vực pháp luật kinh tế chịu tác động mạnh mẽ nhất sau khi Việt Nam gia nhập tổ chức WTO? Giải thích. Nhà nước Việt Nam đã có những chuẩn bị gì để thích ứng với tình hình mới đó?"

Khái niệm thương mại theo Luật Thương mại 1997 được hiểu theo nghĩa hẹp, bao gồm 14 hành vi điều chỉnh các quan hệ mua bán hàng hoá và dịch vụ liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá. Thậm chí đối tượng của việc mua bán hàng hoá cũng bị giới hạn ở các động sản, chủ yếu là các máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật liệu phục vụ sản xuất, tiêu dùng, các động sản khác được lưu thông trên thị trường, nhà ở dùng để kinh doanh dưới hình thức cho thuê, mua bán...


Luận văn "ĐỒNG YÊN NHẬT BẢN HIỆN NAY VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ ĐẾN THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ CHÂU Á"

Sau giai đoạn tăng trưởng thần kỳ (trung bình mỗi năm tăng trên 10%), nền kinh tế Nhật Bản vươn lên hàng thứ hai trên thế giới. Với GDP trên 4000 tỷ USD, Nhật Bản là nước dẫn đầu Đông Á trong mô hình phát triển kinh tế “Đàn sếu bay”. Cùng với sự lớn mạnh của nền kinh tế, đồng Yên có vai trò ngày càng quan trọng trên thị trường tiền tệ thế giới, đặc biệt tại thị trường tiền tệ Châu Á- nơi mà đồng Yên đã từng có triển vọng là đồng tiền chung của khu vực....


Khóa luận tốt nghiệp: Giải pháp cho vấn đề tích hợp hoạt hoạt động nguồn nhân lực với chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần công trình đường thủy Vinawaco

Khóa luận tốt nghiệp: Giải pháp cho vấn đề tích hợp hoạt hoạt động nguồn nhân lực với chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần công trình đường thủy Vinawaco nêu lý luận chung về quản trị nhân lực và chiến lược nguồn nhân lực, đánh giá thực trạng việc tích hợp giữa hoạt động nguồn nhân lực với chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần công trình đường thủy - Vinawaco. Giải pháp nâng cao hiệu quả tích hợp hoạt động nguồn nhân lực với chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần đường thủy.


Đề tài: Nâng cao hiệu quả thẩm định cho vay DNVVN tại các NHTM trên địa bàn TPHCM

Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: nâng cao hiệu quả thẩm định cho vay dnvvn tại các nhtm trên địa bàn tphcm', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Thực trạng ngành giày da Việt Nam và xu hướng xuất khẩu của các doanh nghiệp lớn trong ngành thời gian tới

Tham khảo luận văn - đề án 'thực trạng ngành giày da việt nam và xu hướng xuất khẩu của các doanh nghiệp lớn trong ngành thời gian tới', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Đề tài: Lựa chọn 1 tổ chức mà bạn quan tâm và nêu các công cụ tạo động lực mà tổ chức đó sử dụng. Đánh giá việc sử dụng các công cụ này, nêu ưu nhược điểm và đề ra biện pháp hoàn thiện.

Tài liệu trình bày về các công cụ tạo động lực cho công ty Google, đánh giá việc sử dụng các công cụ này, nêu ưu nhược điểm và đề ra biện pháp hoàn thiện. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu