Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bộ câu hỏi thi vấn đáp học phần Luật học so sánh

Phân tích chức năng khoa học của luật học so sánh? Phân tích chức năng nhất thể hóa pháp luật của luật hoc so sánh? Hãy trình bày khái niệm luật học so sánh. Hãy phân biệt luật hoc so sánh với Lý luận nhà nước và pháp luật.Đánh giá tài liệu

4.0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Bộ câu hỏi thi vấn đáp học phần Luật học so sánh Bộ câu hỏi thi vấn đáp học phần Luật học so sánh Luật học so sánh, Ôn tập luật học so sánh, Tài liệu luật học so sánh, Giáo án luật học so sánh, Giáo trình luật học so sánh, Luật so sánh
4.0 5 1522
 • 5 - Rất hữu ích 10

 • 4 - Tốt 1.512

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. Bộ câu hỏi thi vấn đáp học phần Luật học so sánh CÂU HỎI ÔN TẬP DÙNG CHO HÌNH THỨC THI VẤN ĐÁP HỌC PHẦN LUẬT HỌC SO SÁNH 1. Hãy trình bày khái niệm luật học so sánh. 2. Hãy phân biệt luật hoc so sánh với Lý luận nhà nước và pháp luật. 3. Hãy phân biệt luật học so sánh với Lịch sử nhà nước và pháp luật. 4. Hãy trình bày về đối tượng nghiên cứu của luật học so sánh. 5. Hãy trình bày phương pháp nghiên cứu của luật học so sánh. 6. Phân tích ý nghĩa của khoa học luật so sánh? 7. Hãy nêu các mục đích của luật học so sánh. 8. Phân tích việc ứng dụng kết quả của luật học so sánh trong đời sống pháp lý? 9. Chức năng của luật học so sánh là gì? Hãy nêu các chức năng của luật học so sánh. 10. Phân tích chức năng khoa học của luật học so sánh? 11. Phân tích chức năng nhất thể hóa pháp luật của luật hoc so sánh?
 2. 12. Khách thể của luật học so sánh là gì? Nêu các loại khách thể của luật học so sánh? 13. Tại sao hiện thực pháp luật lại là khách thể rộng lớn và năng động nhất? 14. Trình bày những nguyên nhân dẫn đến việc phân chia pháp luật trên thế giới thành các hệ thống khác nhau? 15. Trình bày các đặc điểm chung khái quát của các hệ thống pháp luật. 16. Phân tích các khuynh hướng phát triển chung của pháp luật trên thế giới? 17. Xu thế nhất thể hóa pháp luật có làm cho pháp luật trên thế giới hợp nhất thành một hệ thống duy nhất không? Tại sao? 18. Hãy trình bày quá trình hình thành và phát triển của hệ thống pháp luật Rô man – Giéc manh. 19. Nêu các nhánh chính của hệ thống pháp luật Rô man – Giéc manh? 20. Phân tích các đặc điểm chung của hệ thống pháp luật Rô man – Giéc manh? 21. Trình bày cơ cấu của hệ thống pháp luật Rô man – Giéc manh? 22. Hãy nêu các loại nguồn của hệ thống pháp luật Rô man – Giéc manh. 23. Phân tích những nguyên nhân dẫn đến sự truyền bá rộng rãi hệ thống pháp luật Rô man – Giéc manh. 24. Trình bày các giá trị tiến bộ mà hệ thống pháp luật Rô man – Giéc manh đã tạo ra và có sự ảnh hưởng rộng rãi tới các hệ thống pháp luật khác trên thế giới?
 3. 25. Trình bày quá trình hình thành và phát triển của hệ thống pháp luật Xcan – đi – vơ? 26. Trình bày các đặc trưng cơ bản của hệ thống pháp luật Xcan – đi – vơ? 27. Nêu các loại nguồn của hệ thống pháp luật Xcan – đi – vơ. 28. Phân tích tính nhị nguyên trong hệ thống pháp luật Xcan – đi – vơ? 29. Trình bày quá trình hình thành và phát triển của hệ thống pháp luật châu Mỹ la tinh? 30. Phân tích tính nhị nguyên trong pháp luật châu Mỹ la tinh? 31. Nêu các loại nguồn của pháp luật châu Mỹ la tinh? 32. Phân tích sự ảnh hưởng của pháp luật Anh – Mỹ tới pháp luật Nhật Bản? 33. Phân tích tính nhị nguyên trong pháp luật Nhật Bản? 34. Trình bày quá trình hình thành và phát triển pháp luật thông luật Anh? 35. Hãy trình bày về nguyên tắc án lệ của nước Anh? 36. Trình bày hệ thống tòa án Anh? 37. Trình bày các loại nguồn của pháp luật Anh? 38. Phân tích các đặc điểm của pháp luật Anh? 39. Trình bày quá trình hình thành pháp luật Mỹ. 40. Phân tích các đặc điểm của pháp luật Mỹ?
 4. 41. Trình bày về nguồn của pháp luật Mỹ. 42. Hãy so sánh điểm tương đồng và khác biệt giữa pháp luật Anh và pháp luật Mỹ. 43. Phân tích những đặc điểm của pháp luật Mỹ? 44. Trình bày cấu trúc của pháp luật Hồi giáo? 45. Trình bày các loại nguồn của pháp luật Hồi giáo? 46. Phân tích những đặc điểm của luật hình sự trong pháp luật Hồi giáo? 47. Phân tích những đặc điểm của luật dân sự và luật hôn nhân – gia đình trong pháp luật Hồi giáo? 48. Phân tích đặc điểm của luật nhà nước trong pháp luật Hồi giáo? 49. Phân tích các đặc điểm của pháp luật Hin đu. 50. Phân tích sự ảnh hưởng của pháp luật Anh tới pháp luật Ấn Độ. 51. Phân tích sự ảnh hưởng của pháp luật Trung Quốc tới pháp luật Viễn Đông trong các xã hội trước. 52. Phân tích sự ảnh hưởng của tập quán tới pháp luật châu Phi. 53. Trình bày khái quát quá trình hình thành của pháp luật châu Phi. 54. Phân tích xu hướng phát triển của pháp luật châu Phi hiện nay. 55. Trình bày quá trình phát triển của pháp luật xã hội chủ nghĩa?
 5. 56. Phân tích các đặc điểm của pháp luật xã hội chủ nghĩa? 57. Trình bày nội dung cơ bản của pháp luật Xô Viết. 58. Trình bày nội dung cơ bản của pháp luật xã hội chủ nghĩa ở châu Âu. 59. Trình bày nội dung cơ bản của pháp luật xã hội chủ nghĩa ở châu Á. 60. Phân tích xu hướng phát triển của pháp luật xã hội chủ nghĩa hiện nay? 61. Hãy trình bày về nguyên tắc án lệ của nước Anh? 62. Trình bày hệ thống tòa án Anh? 63. Trình bày các loại nguồn của pháp luật Anh? 38. Phân tích các đặc điểm của pháp luật Anh? 64. Trình bày quá trình hình thành pháp luật Mỹ. 40. Phân tích các đặc điểm của pháp luật Mỹ? 65 Trình bày về nguồn của pháp luật Mỹ. 66. Hãy so sánh điểm tương đồng và khác biệt giữa pháp luật Anh và pháp luật Mỹ. 67 Trình bày các đặc điểm chung khái quát của các hệ thống pháp luật. 68 Phân tích các khuynh hướng phát triển chung của pháp luật trên thế giới? 69Xu thế nhất thể hóa pháp luật có làm cho pháp luật trên thế giới hợp nhất thành một hệ thống duy nhất không? Tại sao?
 6. 70 Hãy trình bày quá trình hình thành và phát triển của hệ thống pháp luật Rô man – Giéc manh. 71 Nêu các nhánh chính của hệ thống pháp luật Rô man – Giéc manh? 72. Phân tích các đặc điểm chung của hệ thống pháp luật Rô man – Giéc manh? 73. Trình bày cơ cấu của hệ thống pháp luật Rô man – Giéc manh? 74. Hãy nêu các loại nguồn của hệ thống pháp luật Rô man – Giéc manh. 75. Phân tích những nguyên nhân dẫn đến sự truyền bá rộng rãi hệ thống pháp luật Rô man – Giéc manh. 76. Trình bày các giá trị tiến bộ mà hệ thống pháp luật Rô man – Giéc manh đã tạo ra và có sự ảnh hưởng rộng rãi tới các hệ thống pháp luật khác trên thế giới? 25. Trình bày quá trình hình thành và phát triển của hệ thống pháp luật Xcan – đi – vơ? 77 Trình bày các đặc trưng cơ bản của hệ thống pháp luật Xcan – đi – vơ? 78. Nêu các loại nguồn của hệ thống pháp luật Xcan – đi – vơ. 79. Phân tích tính nhị nguyên trong hệ thống pháp luật Xcan – đi – vơ? 80. Trình bày quá trình hình thành và phát triển của hệ thống pháp luật châu Mỹ la tinh? 81. Phân tích tính nhị nguyên trong pháp luật châu Mỹ la tinh? 82. Nêu các loại nguồn của pháp luật châu Mỹ la tinh?
 7. 83. Phân tích tính nhị nguyên trong pháp luật Nhật Bản? 84. Trình bày quá trình hình thành và phát triển pháp luật thông luật Anh? 85. Hãy trình bày về nguyên tắc án lệ của nước Anh? 86. Trình bày hệ thống tòa án Anh? 87. Trình bày các loại nguồn của pháp luật Anh? 88. Phân tích các đặc điểm của pháp luật Anh? 89. Trình bày quá trình hình thành pháp luật Mỹ. 90 Phân tích sự ảnh hưởng của pháp luật Anh – Mỹ tới pháp luật Nhật Bản?

Tài liệu cùng danh mục Luật học

Women oftheWorld: Laws and Policies Affecting Their Reproductive Lives

Iam extremely pleased to introduce Women of the World: Laws and Policies Affecting Their Reproductive Lives,East Central Europe. This book is a unique review of laws and policies relating to reproductive health and rights in East Central Europe. The dramatic political and economic transitions in this region have resulted in numerous laws and policies that shape women’s health and reproductive lives.With this publication,we seek to present a snapshot view of such relevant laws and policies in East Central Europe and to identify the arenas in which changes to promote women’s reproductive rights and health need to be made.Although most chapters of this book present specific national-level information, the conclusion focuses attention on...


Ebook Luật xây dựng, Luật đấu thầu và các văn bản mới nhất về quản lý hoạt động đấu thầu xây dựng năm 2009: Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Luật xây dựng, Luật đấu thầu và các văn bản mới nhất về quản lý hoạt động đấu thầu xây dựng năm 2009" giới thiệu tới người đọc các quy định mới nhất về quản lý đầu tư xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Ebook Quy định về đặt văn phòng đại diện của các tổ chức nước ngoài ở Việt Nam và của doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài: Phần 1 - NXB Chính trị Quốc gia

Ebook Quy định về đặt văn phòng đại diện của các tổ chức nước ngoài ở Việt Nam và của doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài: Phần 1 giới thiệu tới các bạn về các văn bản pháp luật quy định về quy chế đặt và hoạt động của các văn phòng đại diện tổ chức doanh nghiệp nước ngoài đặt tại Việt Nam. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Luật.


Bài giảng Bộ luật lao động - ThS-NCS.TS. Phan Hải Hồ

Nội dung bài giảng Bộ luật lao động trình bày các vấn đề về hợp đồng lao động, các chế độ, chính sách, quyền và nghĩa vụ của NSDLD-NLD, công đoàn, nghị định 47-XPHC LĐ. Mời bạn đọc tham khảo tài liệu để hiểu rõ hơn về các nội dung trên.


Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Bài 4 - ThS. Phan Nguyễn Phương Thảo

Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Bài 4 trình bày về "khái quát về bộ máy nhà nước cộng hòa chủ nghĩa Việt Nam". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Khái niệm về bộ máy nhà nước, các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước cộng hòa chủ nghĩa Việt Nam.


Bài giảng Luật Hình sự: Chương 4 - Trần Ngọc Lan Trang

Bài giảng Luật Hình sự: Chương 4 do Trần Ngọc Lan Trang biên soạn sau đây sẽ trang bị cho các bạn những kiến thức về các yếu tố của tội phạm; khái niệm cấu thành tội phạm; phân loại cấu thành tội phạm; ý nghĩa của cấu thành tội phạm. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những nội dung này.


Giáo trình - Luật cạnh tranh- chương 4

kinh tế, mọi doanh nghiệp có quyền lực thị trường kể cả các doanh nghiệp độc quyền tự nhiên hay độc quyền Nhà nước. Tuy nhiên, pháp luật Việt Nam chưa cho phép cơ quan có thẩm quyền xử lý những hành vi gây ra hậu quả hạn chế cạnh tranh mà Luật Cạnh tranh chưa quy định. Do đó, căn cứ pháp lý để kết luận về việc thực hiện hành vi hạn chế cạnh tranh sẽ chỉ là những quy định của Luật Cạnh tranh. Trong hệ thống pháp luật hiện hành, có một số văn bản pháp...


Tương đồng và khác biệt cơ bản giữa nhà nước và pháp luật phương đông, phương tây cổ đại

Một nội dung quan trọng của Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới là vấn đề Lịch sử nhà nước và pháp luật Phương Đông và Phương Tây thời cổ đại. Đây là một giai đoạn hình thành những nhà nước, những sản phẩm pháp điển hóa đầu tiên, mà hình thức cũng như nội dung của chúng ảnh hưởng lớn đến thời trung đại và cận, hiện đại sau này trong một chiều dài lịch sử phát triển. ...


Bài giảng Luật hành chính: Bài 6 - ĐH Luật

Bài giảng Luật hành chính: Bài 6 với mục đích giúp các bạn hiểu được quyết định QLNN là gì, vai trò của nó trong hoạt động quản lý nhà nước, nắm được thẩm quyền, thủ tục ban hành quyết định quản lý nhà nước, phân tích được tính hợp pháp và hợp lý của quyết định quản lý nhà nước


Transport Equations and Multi-D Hyperbolic Conservation Laws

This book collects the lecture notes of two courses and one mini-course held in a winter school in Bologna in January 2005. The aim of this school was to popularize techniques of geometric measure theory among researchers and PhD students in hyperbolic differential equations. Though initially developed in the context of the calculus of variations, many of these techniques have proved to be quite powerful for the treatment of some hyperbolic problems. Obviously, this point of view can be reversed:We hope that the topics of these notes will also capture the interest of some members of the elliptic community, willing to explore the links to the hyperbolic world....


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu