Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bảo tồn và phát huy nghệ thuật múa Cơ Tu ở tỉnh Quảng Nam

Luận văn có kết cấu nội dung gồm 3 chương: Chương 1-Cơ sở lý luận bảo tồn, phát huy nghệ thuật múa, tổng quan về tộc người Cơ Tu và nghệ thuật múa Cơ Tu ở tỉnh Quảng Nam; Chương 2-Thực trạng bảo tồn và phát huy nghệ thuật múa Cơ Tu ở tỉnh Quảng Nam; Chương 3-Giải pháp bảo tồn và phát huy nghệ thuật múa Cơ Tu ở tỉnh Quảng Nam.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG

NGUYỄN THỊ THU BA

BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY NGHỆ THUẬT
MÚA CƠ TU Ở TỈNH QUẢNG NAM

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ VĂN HÓA
Khóa 3 (2015 – 2017)

Hà Nội, 2017

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG

NGUYỄN THỊ THU BA

BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY NGHỆ THUẬT
MÚA CƠ TU Ở TỈNH QUẢNG NAM

LUẬN VĂN THẠC SĨ
Chuyên ngành: Quản lý Văn hóa
Mã số: 60.31.06.42

Người hướng dẫn khoa học: GS.TS.NSND Lê Ngọc Canh

Hà Nội, 2017

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đề tài “Bảo tồn và phát huy nghệ thuật múa Cơ Tu
ở tỉnh Quảng Nam” là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Đề tài này
người viết chưa công bố ở bất kỳ nơi đâu và không trùng lặp với bất kỳ đề
tài nào đã được công bố. Một số thông tin liên quan, số liệu và trích dẫn
đều được ghi rõ tại phần tài liệu tham khảo và phụ lục trong luận văn.
Tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn về cam đoan này.
Hà Nội, ngày

tháng 8 năm 2017
Tác giả

Nguyễn Thị Thu Ba

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

CLB

: Câu lạc bộ

DTTS

: Dân tộc thiểu số

DSVHPVT : Di sản văn hóa phi vật thể
HĐND

: Hội đồng nhân dân

GS

: Giáo sư

NQ-HĐND : Ngị quyết Hội đồng nhân dân
NSND

: Nghệ sỹ nhân dân

NSƯT

: Nghệ sỹ ưu tú

Nxb

: Nhà xuất bản

PGS. TS

: Phó giáo sư, Tiến sỹ

PTDTNT

: Phổ thông dân tộc nội trú: Quyết định

QĐ – TTg : Quyết định của Thủ tướng chính phủ
SVHTT&DL: Sở Văn hóa Thể thao và du lịch
Tr

: Trang

TS

: Tiến sỹ

UBND

: Uỷ ban nhân dân

UNESCO

: Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa thuộc liên hợp quốc

VHDG

: Văn hóa dân gian

VHPVT

: Văn hóa phi vật thể

VH-TT

: Văn hóa thông tin

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU ....................................................................................................... 1
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN BẢO TỒN, PHÁT HUY NGHỆ THUẬT
MÚA, TỔNG QUAN VỀ TỘC NGƯỜI CƠ TU VÀ NGHỆ THUẬT MÚA
CƠ TU Ở TỈNH QUẢNG NAM................................................................... 9
1.1. Cơ sở lý luận .......................................................................................... 9
1.1.1. Khái niệm di sản văn hóa .................................................................... 9
1.1.2. Một số khái niệm bảo tồn và phát huy .............................................. 12
1.2. Tổng quan về tộc người Cơ Tu ở tỉnh Quảng Nam ............................. 18
1.2.1. Tộc người .......................................................................................... 18
1.2.2. Địa bàn cư trú .................................................................................... 18
1.2.3. Môi trường sống của cộng đồng Cơ Tu ............................................ 20
1.2.3.1. Môi trường tự nhiên ....................................................................... 20
1.2.3.2. Môi trường văn hóa ........................................................................ 20
1.2.3.3. Môi trường xã hội .......................................................................... 21
1.2.3.4. Môi trường lao động ...................................................................... 22
1.2.4. Văn hóa phi vật thể ........................................................................... 23
1.2.5. Văn hóa vật thể.................................................................................. 27
1.3. Khái quát về nghệ thuật múa Cơ Tu .................................................... 29
1.3.1. Khái quát về nghệ thuật múa............................................................ 29
1.3.2. Nguồn gốc múa Cơ Tu ...................................................................... 30
1.3.3. Vai trò nghệ thuật múa Cơ Tu với đời sống văn hóa tinh thần của tộc
người Cơ Tu ................................................................................................ 32
Tiểu kết 1 ..................................................................................................... 35
Chương 2: THỰC TRẠNG BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY NGHỆ THUẬT
MÚA CƠ TU Ở TỈNH QUẢNG NAM ...................................................... 37
2.1. Nghệ thuật múa tộc người Cơ Tu......................................................... 37

Tài liệu cùng danh mục Khoa học xã hội

Tiểu luận: Trạng của việc sống thử trong giới sinh viên Việt Nam

Từ tình hình thực tế và thực trạng của việc sống thử trong giới sinh viên Việt Nam ngày nay. Nhóm chúng em làm bài tiểu luận này với mong muốn góp thêm tiếng nói quan điểm của mình về vấn đề nhức nhối trong giới sinh viên hiện nay, cũng như đưa ra cách nhìn đúng đắn và toàn diện hơn về vấn đề này.


ĐỀ TÀI NHÓM 5 Tác động kinh tế xã hội của hình thức di cư nông thôn - thành thị

Số liệu của Tổng điều tra dân số năm 1999 cho rằng di cư tới các khu vực đô thị chiếm hơn một nửa tổng số di cư trong nước của Việt Nam với 53%, trong đó 27% di cư từ các khu vực nông thôn ra thành thị và 26% di cư giữa các khu vực thành thị. Đối với những người di cư từ nông thôn ra thành thị, các nơi đến phổ biến nhất là các thành phố lớn như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng và Đà Nẵng. Dòng di cư tới các...


Đồ án: “Đổi mới chính sách cán bộ, xây dựng chế độ công vụ rõ ràng, minh bạch, đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất và năng lực, gắn với chế độ hưởng thụ thoả đáng và công bằng. Thực hiện đầy đủ nguyên tắc công khai minh bạch, dân chủ và phục vụ dân đối với các cơ quan và công chức nhà nước”

Trước xu thế toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế, nước ta phải tiến hành đổi mới và mở cửa nền kinh tế thỡ mới cú thể trỏnh tụt hậu xa hơn về kinh tế. Trong quá trỡnh đó chúng ta cần phải có một lực lượng nào đó để dẫn dắt nền kinh tế đi theo đúng hướng và đạt được những mục tiêu mà Đảng và Nhà nước ta đó đặt ra, giúp chúng ta hoà nhập mà không hoà tan trong bối cảnh nền kinh tế thế giới hiện nay. Lực lượng đó chính...


Bài thực tập cộng đồng tại xã Kim Đường, huyện Ứng Hòa thành phố Hà Nội

Đặc điểm tình hình chung, tình hình sức khỏe tại xã Kim Đường, huyện Ứng Hòa thành phố Hà Nội là những nội dung chính trong "Bài thực tập cộng đồng tại xã Kim Đường, huyện Ứng Hòa thành phố Hà Nội". Mời các bạn cùng tham khảo.


Báo cáo: Khảo lấp sự cách biệt xã hội dân sự mới nổi tại Việt Nam

Để tăng cường và cải thiện chất lượng quản trị điều hành có sự tham gia của các bên thì XHDS ngày càng phải thúc đẩy mạnh mẽ hơn nhằm tăng lãnh địa và không gian của mình trong xã hội, nghiên cứu “các tổ chức nhân dân”. Đầu những năm 2000, 1 nghiên cứu về “các tổ chức công dân đã được khởi xướng,…Tổ chức XHDS gắn kết chặt chẽ với Nhà nước, Mỗi loại hình tổ chức nổi lên trong những hoàn cảnh lịch sử cụ thể, Khuôn khổ pháp lý của các tổ chức khác nhau tùy thuộc từng loại hình tổ chức khác...


Luận văn - Đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm đối với các doanh nghiệp công nghiệp ở nước ta hiện nay

Đại hội VI của Đảng năm 1986 đã đánh dấu sự đổi mới sâu rộng và toàn diện cả về tư tưởng lẫn đường lối cuả Đảng và Nhà nước ta, đó là việc xoá bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp chuyển sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận đông theo cơ chế thị trường với sự quản lí của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Trước đây trong cơ chế quan liêu bao cấp thì hoạt động tiêu thụ của các doanh nghiệp không được coi trọng vì các doanh nghiệp...Đề tài : Phát triển giáo dục nhằm nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân lực, đào tạo nhân tài. Đào tạo những con người có kiến thức văn hóa, khoa học, có kỷ năng về sự nghiệp và giàu lòng yêu nước

Phát triển giáo dục nhằm nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân lực, đào tạo nhân tài. Đào tạo những con người có kiến thức văn hóa, khoa học, có kỹ năng về nghề nghiệp và giàu lòng yêu nước. Trước những yêu cầu trên ta thấy rằng vai trò của giáo dục là hết sức quan trọng đặc biệt là chiến lược về con người.


Đề tài:"Thất thoát lãng phí nói chung và chỉ đi sâu vào thất thoát, lãng phí"

Đầu tư có vai trò quan trọng, là nhân tố quyết định làm thay đổi cơ cấu kinh tế quốc dân của mỗi nước, thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển nền kinh tế đất nước.Thực hiện đường lối đổi mới về phát triển kinh tế, trong những năm qua Chính phủ đã đầu tư vốn cho xây dựng cơ bản chiếm khoảng 30 - 35% GDP.Trong năm năm 2001 - 2005, vốn đầu tư xây dựng trong toàn xã hội đạt khoảng 50 tỷ USD, trong đó riêng vốn ngân sách Nhà nước đầu tư khoảng 35 tỷ...


Tiểu luận: Phân tích các giai đoạn vận động tuần hoàn của tư bản công nghiệp. Ý nghĩa nghiên cứu

Tiểu luận: Phân tích các giai đoạn vận động tuần hoàn của tư bản công nghiệp. Ý nghĩa nghiên cứu trình bày lý luận về tuần hoàn tư bản, điều kiện để tư bản tuần hoàn liên tục, đặc điểm tuần hoàn của tư bản, các giai đoạn tuần hoàn của tư bản, ý nghĩa thực tiễn khi nghiên cứu lý thuyết tuần hoàn của tư bản đối với việc quản lý các doanh nghiệp ở nước ta khi bước vào nền kinh tế thi trường định hướng XHCN.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu