Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bảo tồn và phát huy nghệ thuật múa Cơ Tu ở tỉnh Quảng Nam

Luận văn có kết cấu nội dung gồm 3 chương: Chương 1-Cơ sở lý luận bảo tồn, phát huy nghệ thuật múa, tổng quan về tộc người Cơ Tu và nghệ thuật múa Cơ Tu ở tỉnh Quảng Nam; Chương 2-Thực trạng bảo tồn và phát huy nghệ thuật múa Cơ Tu ở tỉnh Quảng Nam; Chương 3-Giải pháp bảo tồn và phát huy nghệ thuật múa Cơ Tu ở tỉnh Quảng Nam.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG

NGUYỄN THỊ THU BA

BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY NGHỆ THUẬT
MÚA CƠ TU Ở TỈNH QUẢNG NAM

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ VĂN HÓA
Khóa 3 (2015 – 2017)

Hà Nội, 2017

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG

NGUYỄN THỊ THU BA

BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY NGHỆ THUẬT
MÚA CƠ TU Ở TỈNH QUẢNG NAM

LUẬN VĂN THẠC SĨ
Chuyên ngành: Quản lý Văn hóa
Mã số: 60.31.06.42

Người hướng dẫn khoa học: GS.TS.NSND Lê Ngọc Canh

Hà Nội, 2017

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đề tài “Bảo tồn và phát huy nghệ thuật múa Cơ Tu
ở tỉnh Quảng Nam” là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Đề tài này
người viết chưa công bố ở bất kỳ nơi đâu và không trùng lặp với bất kỳ đề
tài nào đã được công bố. Một số thông tin liên quan, số liệu và trích dẫn
đều được ghi rõ tại phần tài liệu tham khảo và phụ lục trong luận văn.
Tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn về cam đoan này.
Hà Nội, ngày

tháng 8 năm 2017
Tác giả

Nguyễn Thị Thu Ba

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

CLB

: Câu lạc bộ

DTTS

: Dân tộc thiểu số

DSVHPVT : Di sản văn hóa phi vật thể
HĐND

: Hội đồng nhân dân

GS

: Giáo sư

NQ-HĐND : Ngị quyết Hội đồng nhân dân
NSND

: Nghệ sỹ nhân dân

NSƯT

: Nghệ sỹ ưu tú

Nxb

: Nhà xuất bản

PGS. TS

: Phó giáo sư, Tiến sỹ

PTDTNT

: Phổ thông dân tộc nội trú: Quyết định

QĐ – TTg : Quyết định của Thủ tướng chính phủ
SVHTT&DL: Sở Văn hóa Thể thao và du lịch
Tr

: Trang

TS

: Tiến sỹ

UBND

: Uỷ ban nhân dân

UNESCO

: Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa thuộc liên hợp quốc

VHDG

: Văn hóa dân gian

VHPVT

: Văn hóa phi vật thể

VH-TT

: Văn hóa thông tin

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU ....................................................................................................... 1
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN BẢO TỒN, PHÁT HUY NGHỆ THUẬT
MÚA, TỔNG QUAN VỀ TỘC NGƯỜI CƠ TU VÀ NGHỆ THUẬT MÚA
CƠ TU Ở TỈNH QUẢNG NAM................................................................... 9
1.1. Cơ sở lý luận .......................................................................................... 9
1.1.1. Khái niệm di sản văn hóa .................................................................... 9
1.1.2. Một số khái niệm bảo tồn và phát huy .............................................. 12
1.2. Tổng quan về tộc người Cơ Tu ở tỉnh Quảng Nam ............................. 18
1.2.1. Tộc người .......................................................................................... 18
1.2.2. Địa bàn cư trú .................................................................................... 18
1.2.3. Môi trường sống của cộng đồng Cơ Tu ............................................ 20
1.2.3.1. Môi trường tự nhiên ....................................................................... 20
1.2.3.2. Môi trường văn hóa ........................................................................ 20
1.2.3.3. Môi trường xã hội .......................................................................... 21
1.2.3.4. Môi trường lao động ...................................................................... 22
1.2.4. Văn hóa phi vật thể ........................................................................... 23
1.2.5. Văn hóa vật thể.................................................................................. 27
1.3. Khái quát về nghệ thuật múa Cơ Tu .................................................... 29
1.3.1. Khái quát về nghệ thuật múa............................................................ 29
1.3.2. Nguồn gốc múa Cơ Tu ...................................................................... 30
1.3.3. Vai trò nghệ thuật múa Cơ Tu với đời sống văn hóa tinh thần của tộc
người Cơ Tu ................................................................................................ 32
Tiểu kết 1 ..................................................................................................... 35
Chương 2: THỰC TRẠNG BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY NGHỆ THUẬT
MÚA CƠ TU Ở TỈNH QUẢNG NAM ...................................................... 37
2.1. Nghệ thuật múa tộc người Cơ Tu......................................................... 37

Tài liệu cùng danh mục Khoa học xã hội

Phiếu điều tra

PHIẾU ĐIỀU TRA Đánh giá nhân viên đối với chương trình đào tạo


Đề tài: Phật giáo quá trình hình thành và phát triển

Đề tài: Phật giáo quá trình hình thành và phát triển giới thiệu tới các bạn về thế giới quan của Phật giáo; nhận thức luận Phật giáo; nhân sinh quan Phật giáo; ảnh hưởng của đạo Phật đối với xây dựng đời sống con người Việt Nam. Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.


tiểu luận: “Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn Hà Nội”

Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận: “cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn hà nội”', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Nghiên cứu triết học " KHẢO SÁT PHƯƠNG THỨC TƯ DUY CỦA XÃ HỘI HÀI HOÀ"

Trong nghiên cứu lý luận và hoạt động thực tiễn của việc “xây dựng xã hội hài hoà” hiện nay, sự sai lệch tư duy về nhận thức và sự nhầm lẫn về nguyên tắc giá trị đối với “xã hội hài hoà” dẫn đến một loạt các sai lầm về tư duy, hình thành các phương thức tư duy sai lầm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính chính đáng và tính khoa học của việc nghiên cứu lý luận về “xã hội hài hoà”....


Lý Thuyết Xung Đột Xã Hội

Tham khảo luận văn - đề án 'lý thuyết xung đột xã hội', luận văn - báo cáo, khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Đề tài: " CÔNG BẰNG XÃ HỘI Ở VIỆT NAM: NHẬN DIỆN VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN "

Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: " công bằng xã hội ở việt nam: nhận diện và giải pháp thực hiện "', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Đồ án tốt nghiệp: Họa tiết thổ cẩm Sapa

Đồ án tốt nghiệp: Họa tiết thổ cẩm Sapa nhằm trình bày lý do chọn đề tài, cảm hứng đến từ sự giao thoa, nguyên lý của giao thoa. Thời trang sử dụng hình ảnh giao thoa, phương pháp thiết kế.


Tiểu luận: Kỹ năng của Luật sư trong vụ án thừa kế

Việc Nhà nước ban hành Bộ luật Dân sự năm 2005 và Luật đất đai năm 2003, trong đó có nhiều quy định rất phù hợp với thực tiễn, đó là một thuận lợi rất lớn trong việc thực thi, áp dụng pháp luật nói chung và pháp luật thừa kế nói riêng. Tuy nhiên, để việc áp dụng pháp luật được chính xác thì các cơ quan chức năng cần ban hành văn bản kịp thời. Chuyên đề Kỹ năng của Luật sư trong vụ án thừa kế dưới đây sẽ giúp các bạn hiểu hơn về nội dung chi tiết.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa du lịch: Biểu diễn nghệ thuật truyền thống phục vụ khách du lịch ở khu phố cổ Hà Nội

Mục đích của đề tài là nghiên cứu thực trạng hoạt động biểu diễn nghệ thuật truyền thống tại phố cổ Hà Nội hiện nay để hoàn thiện sản phẩm du lịch này nhằm nâng cao hiệu quả du lịch phố cổ Hà Nội.


Tiểu luận triết học: Cơ sở lí luận triết học của quá trình CNH - HĐH theo định hướng XHCN ở VN

ĐỀ TÀI: CƠ SỞ LÝ LUẬN TRIẾT HỌC CỦA ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ Ở VIỆT NAM TRONG THỜI KÌ QUÁ ĐỘ. NGƯỜI VIẾT: NGUYỄN HOÀNG THÁI LỚP: THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - KHOÁ 46 I. NỘI DUNG VÀ MỤC TIÊU CỦA CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HÓ Ở VIỆT NAM THỜI KÌ QUÁ ĐỘ. 1. NỘI DUNG CỦA CÔ LỜI MỞ ĐẦU CÔNG CUỘC XÂY DỰNG XÃ HỘI MỚI PHẢI ĐƯỢC TIẾN HÀNH TOÀN DIỆN TRÊN CÁC MẶT: QUAN HỆ SẢN XUẤT, LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT, NỀN VĂN HOÁ VÀ NHỮNG CON NGƯỜI CỦA XÃ HỘI. CÔNG...


Tài liệu mới download

Đại cương về bào chế
  • 12/10/2015
  • 71.305
  • 188

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu