Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bạo lực trẻ em dưới góc nhìn pháp lý và tác động của bạo lực đối với sự hình thành, phát triển nhân cách trẻ em

Bài viết Bạo lực trẻ em dưới góc nhìn pháp lý và tác động của bạo lực đối với sự hình thành, phát triển nhân cách trẻ em trình bày bạo lực trẻ em đang là vấn nạn cần được toàn xã hội quan tâm. Chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ em là sự nghiệp lớn của các quốc gia, là trách nhiệm của gia đình và của cả cộng đồng. Hiện nay, tình trạng bạo lực trẻ em không những không có xu hướng thuyên giảm mà ngày càng gia tăng,... Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

NGHIÏN CÛÁU - TRAO ÀÖÍI

BAÅO LÛÅC TREÃ EM YÁ
DÛÚÁI

AÁC
V T GOÁC
ÀÖÅNG
ÀÖÅ
CUÃA
PHAÁ
B
ÀÖËI VÚÁI SÛÅ HÒNH THAÂNH, PHAÁT TRI
LÛÚNG THÕ LAN HUÏÅ*
Ngaây nhêån: 27/02/2017
Ngaây phaãn biïån: 20/03/2017
Ngaây duyïåt àùng: 12/04/2017

Toám tùæt:
Baåo lûåc treã em àang laâ vêën naån cêìn àûúåc toaân xaä höåi quan têm. Chùm soác, baão vïå, gi
cuãa caác quöëc gia, laâ traách nhiïåm cuãa gia àònh vaâ cuãa caã cöång àöìng. Hiïån nay, tònh traång baåo lûåc
thuyïn giaãm maâ ngaây caâng gia tùng. Trûúác thûåc traång àoá, baâi viïët ài vaâo tòm hiïíu baåo lûåc treã em
möåt söë giaãi phaáp nhùçm chöëng baåo lûåc treã em.
Tûâ khoáa
: baåo lûåc treã em, nhên caách, phaáp lyá

Child Violence from the Legal Perspective and the Impact of Violence on the Creation and D
Children’s personality

Abstract
: Child violence is a social problem that needs the care of society. Caring, protecting and educating c
cause of nations, is the responsibility of the family and the whole community. At present, the child violence doe
but increases instead. From this situation, the article explores the child violence from a legal point of view and s
to combat the child violence
Keywords
: child violence, personality, legal.

T

reã em laâ ngûúâi phaát triïín chûa àêìy àuã vïì thïí biïåt àöëi xûã, bõ baåo lûåc gia àònh, treã em bõ laåm duång
chêët, trñ tuïå vaâ nhên caách, chûa thïí tûå kiïëm khùæp moåi miïìn töí quöëc. Nhiïìu treã em khöng àûúåc
söëng àûúåc phaãi dûåa vaâo cha meå vaâ nhûäng àaáp ûáng nhu cêìu töëi thiïíu nhû ùn, úã, mùåc, ài laåi, àau
ngûúâi thên trong gia àònh. Nhûng sau naây caác em
loâng hún laâ treã em bõ baåo lûåc ngay chñnh ngûúâi thên
seä laâ lao àöång truå cöåt vaâ laâm chuã thïë giúái. Do vêåy
, trong gia àònh cuãa mònh, trong baån beâ vaâ chñnh thêìy
sûå quan têm chùm soác giaáo duåc cuãa gia àònh, nhaâ cö giaáo àang giaãng daåy caác em. Caác em phaãi chõu
trûúâng, xaä höåi àöëi vúái treã em coá möåt yá nghôa àùåc
sûå haânh haå caã vïì thïí xaác lêîn tinh thêìn khi trûåc tiïëp laâ
biïåt khöng phaãi àïí laâm giaâu cho hiïån taåi maâ àïí taåo naån nhên hay chó laâ sûå chûáng kiïën caãnh bõ baåo lûåc.
nguöìn cuãa caãi vö têån cho mai sau. Khi treã em àûúåc Duâ laâ trûåc tiïëp hay giaán tiïëp bõ baåo lûåc cuäng aãnh
àõnh hûúáng àuáng àùæn, àûúåc söëng trong möi trûúâng hûúãng tiïu cûåc túái sûå phaát triïín cuãa caác em. Thûåc
laânh maånh seä phaát triïín nùng lûåc toaân diïån. Do àoá tiïîn cho thêëy rùçng, baåo lûåc treã em àang laâ vêën naån
chùm soác, baão vïå vaâ giaáo duåc treã em laâ sûå nghiïåpxaä höåi cêìn coá yïëu töë xaä höåi hoáa àïí chung tay giaãi
lúán cuãa caác quöëc gia trïn thïë giúái, laâ traách nhiïåmquyïët.Trïn cú súã àoá, nghiïn cûáu baåo lûåc treã em trúã
cuãa gia àònh vaâ caã cöång àöìng.
thaânh vêën àïì cêëp thiïët trïn caã bònh diïån lyá luêån vaâ
Mùåc duâ hiïån nay àaä coá rêët nhiïìu vùn baãn phaáp lyáthûåc tiïîn.
quy àõnh roä raâng vïì caác quyïìn cuãa treã em, traách
1. Baåo lûåc treã em dûúái goác àöå phaáp lyá
nhiïåm cuãa gia àònh, nhaâ trûúâng, xaä höåi àöëi vúái viïåc 1.1. Quan niïåm vïì treã em
baão vïå, chùm soác vaâ giaáo duåc treã em, song viïåc thûåc
Tòm hiïíu vaâ àûa ra khaái niïåm vïì treã em laâ rêët cêìn
hiïån chûa mang laåi kïët quaã nhû mong àúåi. Hùçng
ngaây chuáng ta vêîn phaãi chûáng kiïën treã em bõ phên *  Trûúâng Àaåi  hoåc Quaãng  Bònh

33 cöng àoaâ
Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc
Söë 7 thaáng 4/2017

NGHIÏN CÛÁU - TRAO ÀÖÍI
thiïët nhùçm aáp duång àuáng caác vùn baãn phaáp luêåt vïìlûåc treã em nhû sau: Xêm phaåm thên thïí, àaánh àêåp,
treã em cuäng nhû thûåc hiïån àêìy àuã caác quyïìn dên sûå, àöëi xûã töìi tïå àöëi vúái treã em, bùæt treã em nhõn ùn uöëng,
kinh tïë, vùn hoáa xaä höåi, baão vïå cuöåc söëng vaâ sûå phaát
haån chïë vïå sinh caá nhên, giam haäm treã em, bùæt treã
triïín toaân diïån cuãa treã. Tuy nhiïn hiïån nay quan niïåm
em söëng trong möi trûúâng àöåc haåi, nguy hiïím; Gêy
vïì treã em úã caác nûúác trïn thïë giúái laâ khöng giöëng töín thûúng vïì tinh thêìn, xuác phaåm nhên phêím, danh
nhau. Chùèng haån, úã Australia cho rùçng treã em laâ dûå, lùng nhuåc, chûãi mùæng, àe doåa, laâm nhuåc, caách
nhûäng ngûúâi dûúái 18 tuöíi, Singapore cho rùçng treã ly, xao nhaäng aãnh hûúãng àïën sûå phaát triïín cuãa treã
em laâ nhûäng ngûúâi dûúái 14 tuöíi... Súä dô coá sûå khaácem; Duâng caác biïån phaáp trûâng phaåt àïí daåy treã em,
nhau àoá laâ do coá sûå khaác biïåt trong quan àiïím cuãa laâm treã em töín thûúng, àau àúán vïì thïí xaác vaâ tinh
caác nhaâ laänh àaåo, do àiïìu kiïån lõch sûã, vùn hoáa, xaä thêìn; Thûúâng xuyïn àe doåa treã em bùçng caác hònh
höåi vaâ do khaã nùng cuãa nïìn kinh tïë, búãi vò cuâng vúáiaãnh, êm thanh, con vêåt, àöì vêåt laâm treã em súå haäi,
viïåc quy àõnh bao giúâ cuäng laâ traách nhiïåm àaãm baão töín thûúng vïì tinh thêìn. Nhû vêåy, khaái niïåm baåo lûåc
quyïìn cuãa cöng dên úã caác quöëc gia.
treã em khöng chó laâ duâng baåo lûåc, sûác maånh cú bùæp
Àiïìu 1 cuãa Cöng ûúác Liïn Húåp quöëc vïì quyïìn treã àïí laâm töín thûúng thên thïí, gêy thûúng tñch, taân têåt
em nùm 1989 quy àõnh: “Treã em coá nghôa laâ ngûúâi hoùåc tûã vong maâ coân laâ sûå lùng nhuåc vïì tinh thêìn,
dûúái 18 tuöíi, trûâ trûúâng húåp phaáp luêåt aáp duång àöëi
xuác phaåm danh dûå, nhên phêím treã em àïën mûác àöå
vúái treã em àoá quy àõnh tuöíi thaânh niïn súám hún”. coá thïí gêy chêën àöång têm lyá khöng töët àöëi vúái treã
Tuy nhiïn, cöng ûúác cuäng thûâa nhêån phaáp luêåt cuãa em. Nhûäng haânh vi baåo lûåc treã em thûúâng biïíu hiïån
tûâng quöëc gia coá thïí quy àõnh àöå tuöíi cuãa treã em coá traång thaái têm lyá tûác giêån àöëi vúái treã em. Hoå muöën
thïí thêëp hún, tuây thuöåc vaâo àiïìu kiïån cuå thïí cuãa trûâng phaåt àïí treã khiïëp súå maâ khuêët phuåc mïånh lïånh
tûâng quöëc gia.
cuãa hoå.
Úà Viïåt Nam, theo quy àõnh cuãa Luêåt Baão vïå,
Cho àïën nay, hêìu hïët caác quöëc gia trïn thïë giúái
Chùm soác vaâ giaáo duåc treã em, thò treã em laâ cöng dên àïìu xem baåo lûåc treã em laâ haânh àöång àï heân cêìn
Viïåt Nam dûúái 16 tuöíi. Luêåt naây àûúåc xem laâ vùn àûúåc phaáp luêåt trûâng trõ nghiïm minh. Chùèng haån, úã
baãn quan troång nhêët vïì quyïìn cuãa treã em Viïåt Nam, Myä nïëu cha meå vaâ giaáo viïn thûúâng xuyïn duâng àoân
do vêåy caác vùn baãn phaáp luêåt khaác cuäng thöëng nhêëtroi àïí àe naåt, trûâng phaåt treã nhúã bõ xem laâ haânh vi
caách hiïíu khi duâng thuêåt ngûä treã em. Coân vïì thuêåt baåo lûåc treã em. Hiïån nay chó coá 19 bang úã Myä àûúåc
ngûä ngûúâi chûa thaânh niïn, Böå luêåt Dên sûå nùm quyïìn àaánh hoåc sinh vúái muåc àñch giaáo duåc caác em
2005 nïu roä: ngûúâi chûa àuã 18 tuöíi laâ ngûúâi chûa nhûng phaãi xin pheáp phuå huynh vaâ àûúåc phuå huynh
thaânh niïn. Nhû vêåy úã Viïåt Nam khaái niïåm treã em vaâ hoåc sinh àöìng yá. Ngûúâi Myä rêët coi troång viïåc giaáo
khaái niïåm ngûúâi chûa thaânh niïn àûúåc hiïíu khaác duåc treã em nhêån biïët quyïìn súã hûäu thên thïí cuãa
nhau. Ngûúâi chûa thaânh niïn laâ möåt khaái niïåm röång mònh. Ngay tûâ khi biïët giao tiïëp bùçng ngön ngûä, treã
hún khaái niïåm treã em. Hay noái caách khaác ngûúâi chûa em úã Myä àïìu àûúåc daåy phaãi baão vïå böå phêån nhaåy
thaânh niïn bao göìm caã treã em (nhûäng ngûúâi dûúái 6 caãm, riïng tû cuãa cú thïí. Bêët cûá ai àuång chaåm àïën
tuöíi, vaâ nhûäng ngûúâi tûâ 16 tuöíi àïën 18 tuöíi. Trong vuâng cêëm cuãa mònh treã phaãi baáo ngay vúái böë meå
lônh vûåc phaáp lyá viïåc taách hai thuêåt ngûä treã em vaâ
hoùåc giaáo viïn àûúåc biïët. Möåt söë bang cuãa Myä àïì
ngûúâi chûa thaânh niïn nhùçm muåc àñch phuåc vuå cho xuêët nêng mûác phaåt töåi phaåm têën cöng tònh duåc treã
viïåc thûåc thi phaáp luêåt vúái tûâng lûáa tuöíi khaác nhau.em lïn mûác tûã hònh. ÚàHaân Quöëc, phaáp luêåt quy
1.2. Baåo lûåc treã em
àõnh caác àiïìu khoaãn cuå thïí nhû nhaâ nûúác vaâ caác cú
Baåo lûåc treã em àûúåc hiïíu laâ duâng sûác maånh àïí quan quaãn lyá àõa phûúng phaãi coá biïån phaáp ngùn
cûúäng bûác, trêën aáp hoùåc lêåt àöí. Khaái niïåm naây thûúâng
chùån baåo lûåc gia àònh vaâ baão vïå naån nhên, cho pheáp
àûúåc hiïíu nhû laâ möåt hoaåt àöång chñnh trõ nhûng trïn ngûúâi phaåm töåi coá thïí tûå thuá hoùåc coá thïí bõ töë caáo
thûåc tïë baåo lûåc àûúåc coi nhû laâ phûúng thûác haânh búãi nhûäng ngûúâi coá quan hïå huyïët thöëng, ruöåt thõt
xûã trong caác quan hïå xaä höåi. Caác möëi quan hïå xaä höåiKhi coá vuå viïåc baåo lûåc gia àònh, caãnh saát àïën hiïån
rêët àa daång vaâ phong phuá nïn haânh vi baåo lûåc cuäng trûúâng coá quyïìn caách li hoùåc cêëm tiïëp cêån caác àûúng
rêët àa daång. Luêåt Baão vïå, chùm soác vaâ giaáo duåc treãsûå. Luêåt cung cêëp caác phûúng tiïån àïí naån nhên coá
em quy àõnh: Haânh vi ngûúåc àaäi, haânh haå treã em laâ thïí tûå baão vïå an toaân cuãa baãn thên àöìng thúâi quy
möåt trong nhûäng haânh vi bõ nghiïm cêëm. Haânh vi àõnh roä nhûäng trûúâng húåp vi phaåm quy àõnh baão vïå
naây  àaä  àûúåc  hûúáng  dêîn  taåi  Àiïìu  8  Nghõ  àõnh naån nhên coá thïí bõ phaåt tuâ tûâ 03 nùm hoùåc nöåp phaåt
71/2011/NÀ-CP quy àõnh chi tiïët nhûäng haânh vi baåo 30.000 àö la Myä. Phaáp luêåt Indonesia xïëp töåi laåm
34 Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân
Söë 7 thaáng 4/2017

NGHIÏN CÛÁU - TRAO ÀÖÍI
duång tònh duåc treã em laâ töåi àùåc biïåt nghiïm troång vaânguy hiïím àïën tñnh maång. Baåo lûåc cuäng laâm treã khöng
sûã duång hònh phaåt “thiïën” àöëi vúái nhûäng keã laåm duång
thïí phaát triïín vïì thïí c hêët möåt caách bònh thûúâng.
tònh duåc treã em. Qua àoá cho thêëy baåo lûåc treã em laâTreã coá thïí trúã nïn coâi coåc, chêåm lúán, aánh mùæt àúâ
haânh àöång vö nhên àaåo duâ úã àêu cuäng bõ phaáp luêåt àêîn baåc nhûúåc, vö höìn hoùåc hung dûä, khöng kiïím
trûâng trõ thñch àaáng. ÚàViïåt Nam hiïån nay coá Luêåtsoaát àûúåc baãn thên, coá nhûäng haânh vi hoang tûúãng,
phoâng chöëng baåo lûåc gia àònh àûúåc Quöëc Höåi khoáaaão giaác àiïn loaån. Khi bõ baåo lûåc, coá hai phaãn ûáng
XII nûúác Cöång hoâa xaä höåi chuã nghôa Viïåt Nam thöng thûúâng xaãy ra úã treã. Àoá laâ treã coá thïí thay àöíi tñnh
qua ngaây 21/11/2007 vaâ coá hiïåu lûåc thi haânh tûâ ngaây nïët trúã nïn hung baåo, caáu gùæt hoùåc söëng kheáp kñn
01/07/2008. Luêåt naây quy àõnh: “Baåo lûåc gia àònh laâ baãn thên. Nhûäng haânh vi baåo lûåc nhû àaánh, àêëm,
haânh vi cöë yá cuãa caác thaânh viïn trong gia àònh gêy taát, keáo toác, hay xö beá ngaä hoùåc chûãi búái, lùng maå,
töín haåi vïì thïí chêët, tinh thêìn, kinh tïë àöëi vúái caác àay nghiïën...  àaä taác àöång trûåc tiïëp àïën sûác khoãe
thaânh viïn khaác trong gia àònh”. Quy àõnh cuãa Luêåt treã, aãnh hûúãng àïën möåt söë nhu cêìu sinh hoaåt, coá
phoâng chöëng baåo lûåc gia àònh khùæc phuåc àûúåc tònhthïí gêy thûúng têåt hoùåc aãnh hûúãng àïën tñnh maång
traång chûa coá vaâ chûa hiïíu roä quy àõnh vïì haânh vi treã em. Àiïìu naây khöng chó aãnh hûúãng àïën sûå hònh
baåo lûåc gia àònh, traánh àûúåc quan niïåm cuãa möåt söë thaânh nhên caách cuãa treã, khùæc sêu trong àêìu oác treã
ngûúâi cho rùçng phaãi coá àaánh àêåp múái coi laâ haânh vinhûäng kñ ûác khöng töët àeåp maâ coân taåo sûå röëi loaån
baåo lûåc, coân caác haânh vi khaác nhû chûãi mùæng, lùngtrong têm sinh lyá cuãa treã em, taåo nïn nhûäng cùn
maå, cö lêåp, xua àuöíi hay cûúäng eáp tònh duåc khöng bïånh nhû tûå kó, trêìm caãm...
phaãi laâ haânh vi baåo lûåc gia àònh. Hay caách hiïíu khaác
Tuy nhiïn, àiïìu àùåc biïåt lûu yá laâ viïåc baåo lûåc treã
cho rùçng viïåc cha meå àaánh àêåp con caái laâ chuyïån aãnh hûúãng nghiïm troång àïën viïåc hònh thaânh vaâ phaát
bònh thûúâng maâ caác bêåc cha meå sûã duång àïí daåy con triïín nhên caách cuãa treã. Têët caã nhûäng haânh àöång
àûúåc àuác kïët tûâ nhûäng àúâi trûúác laâ “thûúng cho roi nhû àaánh àêåp, vuâi dêåp, khuãng böë, laâm nhuåc àïìu khiïën
cho voåt”. Chñnh nhûäng suy nghô lïåch laåc naây àaä khiïën àûáa treã thiïëu tûå tin, ruåt reâ, luön trong traång thaái hoaãng
cho thûåc traång baåo lûåc gia àònh ngaây caâng tùng cao höët. Bõ baåo lûåc, treã dêìn dêìn hònh thaânh möåt nhên
vúái nhûäng mûác àöå vaâ haânh vi vö cuâng nghiïm troång. caách nhuát  nhaát, tûå  ti,  thiïëu sûå khùèng  àõnh mònh.
Luêåt Baão vïå, chùm soác vaâ giaáo duåc treã em nùm 2004 Söëng trong möi trûúâng khöng laânh maånh, bõ baåo lûåc
quy àõnh rùçng, moåi haânh vi vi phaåm quyïìn cuãa treã hoùåc chûáng kiïën sûå baåo lûåc, treã seä coá quan niïåm
em, laâm töín haåi sûå phaát triïín bònh thûúâng cuãa treãsöëng lïåch laåc, khöng biïët tön troång ngûúâi khaác vaâ
em àïìu bõ nghiïm trõ theo quy àõnh cuãa phaáp luêåt
cuäng khöng biïët tön troång chñnh baãn thên mònh. Hêåu
(theo Àiïìu 14 vaâ khoaãn 2 Àiïìu 6 Luêåt Baão vïå, chùm quaã laâ treã khöng thïí tiïëp nhêån tri thûác, hoåc keám, tûå
soác vaâ giaáo duåc treã em quy àõnh).
ti àoá laâ nguyïn nhên dêîn àûa treã àïën vúái nhûäng caám
2. Taác àöång cuãa baåo lûåc àöëi vúái sûå hònh thaânh döî bïn ngoaâi. Tûâ chöî söëng mêët niïìm tin, khöng àûúåc
vaâ phaát triïín nhên caách treã em
giaáo duåc khoa hoåc àùåc biïåt laâ khöng àûúåc caãm nhêån
Theo thöëng kï, möîi nùm coá khoaãng 1.000 vuå baåo tònh yïu thûúng tûâ chñnh gia àònh, thêìy cö àaä laâm
lûåc, xêm haåi treã em àûúåc  baáo caáo taåi Viïåt Nam, cho treã hònh thaânh löëi söëng tiïu cûåc nhû: lêåp nïn
trong àoá haâng chuåc treã àaä thiïåt maång. Thaáng 4-2014 nhûäng nhoám treã em cuâng suy nghô, boã nhaâ ài lang
Töíng Cuåc thöëng kï dûúái sûå trúå giuáp cuãa töí chûácthang, huát thuöëc laá, tröåm cùæp, cûúáp giêåt, thêåm chñ
UNICEF àaä cöng böë söë liïåu khiïën dû luêån phaãi giêåt nghiïån ma tuáy. Caâng bõ traách phaåt, treã caâng coá nguy
mònh, gêìn 75% söë treã em tûâ 2 - 14 tuöíi úã Viïåt Nam cú röëi loaån haânh vi nhiïìu hún. Chó möåt caái àaánh àêåp
tûâng bõ cha meå, ngûúâi chùm soác vaâ caác thaânh viïn cuãa cö giaáo àöi khi cuäng laâ möåt vïët thûúng khoá phai
khaác trong gia àònh baåo lûåc. Tuy nhiïn söë lûúång vuå múâ trong têm trñ cuãa treã, khiïën treã trúã nïn tûå ti. Caá
baåo lûåc, xêm haåi treã em thöëng kï àûúåc múái chó laâbiïåt coá trûúâng húåp coân laâm thay àöíi caã tñnh caách cuãa
maãng nöíi cuãa taãng bùng chòm, con söë thûåc tïë seä cao möåt con ngûúâi.
hún nhiïìu. Baåo lûåc treã em àang trúã thaânh möåt vêën
Haânh vi baåo lûåc coá thïí khiïën treã trúã nïn mêët loâng
naån xaä höåi cêìn coá sûå vaâo cuöåc cuãa caác cú quan chûáctûå troång, khöng coân coi chuyïån vi phaåm löîi laâ quan
nùng vaâ toaân xaä höåi. Àiïìu àaáng baáo àöång laâ söë vuå
troång. Treã khöng tön troång ngûúâi khaác, coá nhûäng
baåo lûåc khöng nhûäng khöng giaãm maâ ngaây caâng gia haânh vi maâ ngûúâi coá loâng tûå troång khöng bao giúâ
tùng cuâng vúái nhûäng hònh thûác baåo lûåc man rúå. Trûúáclaâm. Treã cuäng trúã nïn vö caãm, khöng biïët lïn aán
hïët, baåo lûåc aãnh hûúãng trûåc tiïëp àïën sûác khoãe, thïínhûäng haânh vi phi àaåo àûác cuãa ngûúâi khaác. Caác
chêët cuãa treã hoùåc nguy haåi hún, khiïën treã coá thïí bõnghiïn cûáu cuäng cho thêëy rùçng, haânh vi baåo lûåc gia

35 cöng àoaâ
Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc
Söë 7 thaáng 4/2017

NGHIÏN CÛÁU - TRAO ÀÖÍI
àònh do ngûúâi böë gêy ra vúái meå hay caác thaânh viïn muåc àñch àïí phaáp luêåt thûåc sûå ài sêu vaâo nhêån thûác
khaác trong gia àònh trúã thaânh möåt nöîi aám aãnh trong vaâ haânh àöång cuãa treã em.
caã tuöíi thú cuãa caác em. Nghiïn cûáu têm lyá hoåc chó ra
Böën laâ
, cêìn xêy dûång vaâ hoaân thiïån hïå thöëng
rùçng, phêìn lúán nhûäng treã em bõ ngûúåc àaäi, xêm haåi phaáp luêåt àïí àaãm baão quyïìn vaâ lúåi ñch cuãa treã em.
vaâ bõ boác löåt coá têm lyá mùåc caãm, tûå ti hoùåc têm lyáÀïí phoâng ngûâa, ngùn chùån vaâ xûã lyá nghiïm minh
thuâ hêån àöëi vúái xaä höåi, sau naây khi trûúãng thaânh
caác haânh vi baåo lûåc, hïå thöëng phaáp luêåt cêìn súám
nhiïìu em trong söë àoá cuäng ûáng xûã tûúng tûå àöëi vúáisûãa àöíi, böí sung Luêåt baão vïå, chùm soác vaâ giaáo duåc
ngûúâi khaác.
treã em 2004, trong àoá xaác àõnh roä quyïìn haån, traách
3. Àïì xuêët möåt söë giaãi phaáp phoâng chöëng nhiïåm vaâ vai troâ cuãa caác cú quan nhaâ nûúác, caác töí
baåo lûåc treã em
chûác xaä höåi, nhaâ trûúâng, gia àònh vaâ caác caá nhên
Möåt laâ
, cha meå cêìn nhêån thûác têìm quan troång trong viïåc phoâng ngûâa caác haânh vi xêm haåi, baåo lûåc
cuãa treã em
àöëi vúái treã em, baão vïå chùm soác treã em, àaáp ûáng caác
Àïí taåo möi trûúâng chùm soác thuêån lúåi, cha meå nhu cêìu chùm soác vaâ baão vïå an toaân cho moåi treã
cêìn taåo möåt bêìu khöng khñ yïu thûúng, àoaân kïët, em; böí sung möåt chûúng riïng vïì baão vïå treã em
gùæn boá quan têm giûäa caác thaânh viïn gia àònh. Cho nhùçm tùng khaã nùng phoâng ngûâa, ngùn chùån, böí
duâ cuöåc söëng coân nhiïìu thûá phaãi lo toan, nhûng khi sung nhûäng quy àõnh, chïë taâi cuå thïí vïì caác haânh vi
coá treã em trong gia àònh thò caác thaânh viïn phaãi cöë xêm haåi, baåo lûåc àöëi vúái treã em. Quy àõnh roä caác thuã
gùæng boã qua nhûäng mêu thuêîn, xñch mñch haäy yïu tuåc vaâ quy trònh phoâng ngûâa, trúå giuáp vaâ giaãi quyïët
thûúng con bùçng caã traái tim  àïí cho chuáng luön luön
caác trûúâng húåp treã em bõ xêm haåi, baåo lûåc.
caãm thêëy rùçng ngöi nhaâ cuãa mònh chñnh laâ töí êëm Nùm laâ, phöëi húåp thûåc hiïån coá hiïåu quaã, giaám saát
thûåc sûå. Quan àiïím giaáo duåc hiïån nay coi gia àònh viïåc thûåc hiïån hïå thöëng phaáp luêåt vïì baão vïå treã em,
laâ möåt trong ba möi trûúâng giaáo duåc treã em. Tuy xaác àõnh roä quyïìn haån, traách nhiïåm vaâ vai troâ cuãa
nhiïn gia àònh vêîn laâ trûúâng hoåc àêìu tiïn vaâ suöët àúâi caác cú quan nhaâ nûúác, caác töí chûác xaä höåi, nhaâ trûúâng,
cuãa möîi con ngûúâi. Àöìng thúâi, cha meå cêìn xoáa boã tû gia àònh vaâ caác caá nhên trong viïåc baão vïå, chùm soác
tûúãng “troång nam, khinh nûä” cuäng nhû xoáa boã tònh treã em, àaáp ûáng caác nhu cêìu chùm soác vaâ baão vïå an
traång daåy con bùçng baåo lûåc.
toaân cho moåi treã em. 
Hai laâ, nêng cao trònh àöå chuyïn mön nghiïåp vuå,
Saáu laâ, taåi caác àõa phûúng  nïn xêy dûång caác
traách nhiïåm cho giaáo viïn àöëi vúái viïåc chùm soác, Trung têm höî trúå treã em bõ baåo lûåc, caác Trung têm
giaáo duåc hoåc sinh
naây nùçm trong traåm xaá, bïånh viïån cuãa àõa phûúng.
Ngûúâi giaáo viïn khöng chó truyïìn àaåt kiïën thûác Giao traách nhiïåm cho caác caán böå y tïë coá traách nhiïåm
maâ thöng qua hoaåt àöång giaãng daåy, haânh vi cuãa giaáo chûäa trõ vïët thûúng cho treã. Àöång viïn sûå giuáp àúä,
viïn phaãi laâ haânh vi chuêín mûåc àïí hoåc sinh noi theo. uãng höå cuãa nhên dên àõa phûúng vúái treã em bõ baåo
Phêím chêët cuãa ngûúâi giaáo viïn àûáng lúáp trûúác hïët lûåc. Bïn caånh àoá, caác àõa phûúng cêìn thaânh lêåp caác
phaãi coá loâng yïu nghïì, yïu hoåc sinh, giaâu loâng nhên mö hònh can thiïåp taåi cöång àöìng nhû: cêu laåc böå gia
aái, coá kyä nùng sû phaåm, coá kiïën thûác têm lyá, giaáoàònh haånh phuác khöng coá baåo lûåc gia àònh. Coá quyïët
duåc àïí tön troång vaâ lùæng nghe yá kiïën cuãa hoåc sinh,àõnh thaânh lêåp, quy chïë hoaåt àöång ghi roä chûác nùng,
thaái àöå giao tiïëp chên thaânh vúái caác em.
nhiïåm vuå, coá kinh phñ hoaåt àöång, coá chïë àöå chñnh
Ba laâ, àêíy maånh cöng taác tuyïn truyïìn, phöí biïën
saách àöëi vúái thaânh viïn tham gia vaâ àûúåc xem nhû
giaáo duåc phaáp luêåt nhùçm nêng cao nhên thûác vïì treã àûúâng dêy noáng taåi àõa phûúng khi coá baåo lûåc.
em, baåo lûåc treã em hiïån nay
Kïët luêån
Muåc àñch cuãa cöng taác truyïìn thöng laâ nêng cao
Baåo lûåc treã em khöng phaãi laâ möåt vêën àïì múái, noá
nhêån thûác xaä höåi vïì quyïìn cuãa treã em, taác haåi cuãaàaä vaâ àang diïîn ra úã têët caã caác quöëc gia trïn thïë giúái
haânh vi vi phaåm phaáp luêåt vïì vïì baåo lûåc treã em cuängvúái nhiïìu hònh thûác vaâ mûác àöå khaác nhau. Ta biïët,
nhû caác hònh thûác xûã phaåt nghiïm minh àïí moåi ngûúâi chuã thïí haânh vi baåo lûåc khöng ai khaác chñnh laâ nhûäng
nïu cao yá thûác traách nhiïåm cuãa mònh trong viïåc baão ngûúâi gêìn guäi, aãnh hûúãng trûåc tiïëp àïën sûå hònh thaânh
vïå, chùm soác vaâ giaáo duåc treã em. Caác töí chûác xaä höåi
vaâ phaát triïín nhên caách cuãa treã em àoá laâ ngûúâi cha,
- Gia àònh - nhaâ trûúâng nïn phöëi kïët húåp töí chûác caác meå, thêìy cö giaáo vaâ baån beâ cuãa treã. Baåo lûåc treã em
cuöåc tuyïn truyïìn phaáp luêåt cho treã úã caác chûúng àïí laåi hêåu quaã nghiïm troång, laâ cún aác möång keáo daâi
trònh ngoaåi khoáa, ngoaâi giúâ lïn lúáp, duâng taâi liïåu phaápàöëi vúái treã, khiïën cho treã söëng kheáp kñn, tûå ti vïì baãn
luêåt àïí sinh hoaåt chi àoaân, chi àöåi taåi caác trûúâng vúáithên, coá thïí seä dêîn àïën treã nöíi loaån vaâ coá haânh vi
36 Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân
Söë 7 thaáng 4/2017

NGHIÏN CÛÁU - TRAO ÀÖÍI
lïåch chuêín khoá kiïím soaát. Mùåc duâ àaä coá nhiïìu vùn 5. Quöëc höåi nûúác Cöång hoâa xaä höåi chuã nghôa Viïåt Nam
(2007) , Luêåt Phoâng chöëng baåo lûåc gia àònh, 
Nhaâ xuêët
baãn phaáp luêåt quy àõnh xûã phaåt nghiïm minh haânh
baãn Chñnh trõ Quöëc gia, Haâ Nöåi.
vi baåo lûåc treã em nhûng cho àïën nay, baåo lûåc treã em
6. Quöëc höåi nûúác Cöång hoâa xaä höåi chuã nghôa Viïåt Nam
vêîn khöng hïì thuyïn giaãm, thêåm chñ coân gia tùng vïì
(2004),  Luêåt  Baão  vïå,  chùm  soác  vaâ  giaáo  duåc  treã  em,
quy mö vaâ tñnh chêët nghiïm troång. Coá nhiïìu daång
Nhaâ xuêët baãn Chñnh trõ Quöëc gia, Haâ Nöåi.
baåo lûåc treã em nhû baåo lûåc vïì thïí chêët, baåo lûåc vïìSaách vaâ taåp chñ
tinh thêìn, baåo lûåc vïì kinh tïë, baåo lûåc vïì tònh duåc... 1.  Vuä  Ngoåc  Bñch (1991),  Hoãi  àaáp  vïì  Cöng  ûúác  Liïn
Húåp  quöëc  vïì  quyïìn  treã  em, Nhaâ  xuêët  baãn  Sûå  thêåt,
Baåo lûåc treã em àaä xêm phaåm àïën quyïìn con ngûúâi,
Haâ  Nöåi.
danh dûå, nhên phêím, tñnh maång cuãa möîi caá nhên
2. Voä Xuên Hoâa (2014),  Möåt söë quy àõnh phaáp luêåt baão
treã. Noá caâng laâm xoái moân vïì àaåo àûác, mêët tñnh dên vïå, chùm soác treã em úã Viïåt Nam, Nhaâ xuêët baãn Phaáp
chuã xaä höåi vaâ aãnh hûúãng xêëu àïën thïë hïå tûúng lai. luêåt, Haâ Nöåi.
Àêy cuäng laâ möåt nguy cú tan vúä vaâ suy giaãm sûå bïìn 3.  Nguyïîn  Haãi  Hûäu,  Àùång  Hoa  Nam,  Àöî  Thuáy  Hùçng
vûäng cuãa gia àònh.Viïåc treã em bõ baåo lûåc xaãy ra röìi (2011) , Nghiïn cûáu àïì xuêët chó söë giaám saát, àaánh giaá
khöng coá nghôa laâ khöng xaãy ra nûäa. Búãi vêåy, cêìn sûå thûåc  hiïån  quyïìn  treã  em  Viïåt  Nam, Nxb  Lao  àöång
xaä  höåi.
quan têm giuáp àúä cuãa caác cú quan ban ngaânh, caác 4.  Nguyïîn  Ngoåc  Lêm  (2008),  Têm  lyá  treã  em  coá  hoaân
töí chûác xaä höåi coá liïn quan àïën treã em. Thûåc hiïån caãnh  khoá  khùn, Nhaâ  xuêët  baãn  Trûúâng  Àaåi  hoåc  Múã
caác biïån phaáp phuâ húåp kõp thúâi ngùn chùån caác haânh baán cöng  Thaânh  phöë Höì  Chñ  Minh.
5.  Hoaâng  Phï  (1997),   Tûâ  àiïín  Tiïëng  Viïåt,  2004,  Nxb
vi baåo lûåc coá thïí xaãy ra tiïëp theo. 

Àaâ  Nùéng.
6. Nguyïîn Quöëc Phong  (2013), Quy  trònh can  thiïåp, trúå
Taâi liïåu tham khaão
giuáp treã em bõ baåo lûåc, bõ xêm haåi tònh duåc, 
Nxb Giaáo
Vùn baãn phaáp luêåt
1.  Böå luêåt Hònh sûå cuãa nûúác Cöång hoâa  xaä höåi chuã Viïåtduåc.
, Baåo lûåc gia
Nam nùm 1999 , Nxb Chñnh trõ Quöëc gia Haâ Nöåi, nùm 7. Lï Thõ Quyá, Àùång  Vuä Caãnh  Linh (2007)
àònh,  möåt  sûå  sai  lïåch  giaá  trõ, 
Nxb  Khoa  hoåc  xaä  höåi
,
2000.
Haâ  Nöåi.
2. Cöng ûúác Liïn Húåp quöëc vïì quyïìn treã em nùm 1989.
8.  UNICEF   (2002),  Nhûäng  àiïìu  cha  meå  cêìn  biïët  vïì
3.  Luêåt Baão vïå, chùm soác vaâ giaáo duåc treã em nùm 2004
,
quyïìn treã em.
Nxb Chñnh trõ Quöëc gia Haâ Nöåi.

Nhû vêåy, trong thúâi àaåi toaân cêìu hoáa vaâ höåi nhêåp
ÀÊÍY MAÅNH CÖNG NGHIÏÅP
HOÁA,...
quöëc tïë, caác quöëc gia coá xuêët phaát àiïím thêëp, muöën
(Tiïëp  theo  trang  32)

vûún lïn trònh àöå tiïn tiïën cuãa thïë giúái khöng coá con

ÛÁng duång röång raäi cöng nghïå thöng tin nhû muäi àûúâng naâo khaác laâ phaát triïín khoa hoåc vaâ cöng nghïå,
nhoån àöåt phaá vaâo kinh tïë tri thûác. Cöng nghïå thöng àêíy maånh cöng nghiïåp hoáa, hiïån àaåi hoáa gùæn vúái
tin vaâ truyïìn thöng laâ haå têìng cú súã àïí thûåc hiïån hêìu phaát triïín kinh tïë tri thûác. Àêy laâ xu thïë khaách quan
hïët caác hoaåt àöång cuãa kinh tïë tri thûác, laâ phûúng cuãa thúâi àaåi, àöìng thúâi cuäng laâ con àûúâng “ruát ngùæn”
tiïån hûäu hiïåu höî trúå cho giaáo duåc vaâ àaâo taåo, möicuãa quaá trònh cöng nghiïåp hoaá theo hûúáng hiïån àaåi
trûúâng kinh tïë vaâ thïí chïë xaä höåi thuêån lúåi cho viïåcnhùçm xêy dûång nïìn kinh tïë cöng nghiïåp - tri thûác vaâ
nïìn kinh tïë tri thûác. 
saáng taåo vaâ sûã duång tri thûác.
Phaát triïín haå têìng cöng nghïå thöng tin vaâ truyïìn
thöng cuãa Viïåt Nam vaâ phaát triïín caác khu cöng
Taâi liïåu tham khaão
nghïå cao.
1. Àaãng Cöång saãn Viïåt Nam, Vùn kiïån Àaåi höåi àaåi biïíu
Àöíi múái cöng nghïå, saãn phêím, phûúng phaáp töí
toaân quöëc lêìn thûá X
, Nxb. Chñnh trõ Quöëc gia, Haâ Nöåi,
chûác saãn xuêët kinh doanh trong têët caã caác ngaânh.
2006.
Trong möîi ngaânh cêìn coá nhûäng muäi nhoån àöåt phaá ài2. Àaãng Cöång saãn Viïåt Nam, Vùn kiïån Àaåi höåi àaåi biïíu
toaân quöëc lêìn thûá XI
, Nxb. Chñnh trõ Quöëc gia, Haâ Nöåi,
thùèng vaâo cöng nghïå cao. Chuá troång sûã duång cöng
2011.
nghïå cao àïí phaát triïín nhanh ngaânh cú khñ chïë taåo,
3. Àaãng Cöång saãn Viïåt Nam, Vùn kiïån Àaåi höåi àaåi biïíu
àùåc biïåt laâ cú khñ chñnh xaác, tûå àöång hoáa, trúã thaânh toaân quöëc lêìn thûá X
, Nxb. Chñnh trõ Quöëc gia, Haâ Nöåi,
2016.
nhûäng ngaânh kinh tïë tri thûác.

37 cöng àoaâ
Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc
Söë 7 thaáng 4/2017

Tài liệu cùng danh mục Luật học

Pháp Luật hôn nhân gia đình thời Lê thế kỉ 15

Hôn nhân phải có sự đồng ý của cha mẹ, nếu cha mẹ mật thì phải có sự đồng ý của người tộc trưởng hay trưởng làng (lý trưởng). * Điều 314 BLHD quy định hôn nhân phải có sự đồng ý của cha mẹ, nếu cha mẹ mật thì phải có sự đồng ý của người tộc trưởng hay trưởng làng (lý trưởng). * Điều 315, sau khi đính hôn mà nhà trai từ hôn (không tổ chức lễ thành hôn hay không chấp nhận người con gái là nàng dâu thì bị phạt 80 trượng và mất...


Tập bài giảng Pháp luật đại cương: Phần 1 - ĐH Công nghiệp TP.HCM

(NB) Phần 1 tập bài giảng "Pháp luật đại cương" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Những vấn đề cơ bản về nhà nước, Những vấn đề cơ bản của pháp luật, nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hệ thống pháp luật và quy phạm pháp luật,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Tranh chấp KD - TM và phương thức giải quyết tranh chấp

Bài giảng Tranh chấp KD - TM và phương thức giải quyết tranh chấp khái quát chung về tranh chấp KD–TM, giải quyết tranh chấp KD–TM bằng trọng tài, giải quyết tranh chấp KD–TM bằng Toà án. Với các bạn chuyên ngành Luật thì đây là tài liệu hữu ích.


ReseaRch MasteR in Business, Law and econoMics

Another important point made in the FSA study is the reason that some individual households find it hard to keep up with their home mortgage payments. Adverse life events were mentioned by individual households as the reason that these households had difficulties in paying back outstanding debt. 32% explained that unemployment was the reason, 26% quoted relationship break-downs, 15% serious ill health/accidents, 11% care for children and 7% partner’s health or accident. The FSA also pays attention to the fact that mortgages represent the least costly loan type for individual households and that many households have used (re)mortgaging as...


Hoàn thiện hành lang pháp lý hỗ trợ thị trường tiền tệ trong bối cảnh mới

Bài viết Hoàn thiện hành lang pháp lý hỗ trợ thị trường tiền tệ trong bối cảnh mới trình bày thị trường tiền tệ là một bộ phận quan trọng của thị trường tài chính, đóng vai trò tiếp nhận và truyền tải tác động hiệu ứng của các quyết định điều hành tiền tệ từ Ngân hàng Nhà nước đến cung, cầu của nền kinh tế,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Chuyên đề luật hiến pháp nước - Bài 3

Bầu cử tự do/bỏ phiếu bắt buộc: bầu cử tự do là phổ biến. Bắt buộc là không phổ biến (VD Ý quy định bầu cử là bắt buộc; Bỉ quy định phạt tiền; Argentina quy định phạt tiền và cấm bầu cử


Đề thi pháp luật đại cương

Tài liệu tham khảo Đề thi kiểm tra Pháp Luật Đại cương giúp các bạn ôn tập môn tốt hơn.


Một số vấn đề cơ bản liên quan đến Luật Biển VN năm 2012 - Bành Quốc Tuấn

Tham khảo Một số vấn đề cơ bản liên quan đến Luật Biển VN năm 2012 trên cơ sở khái quát hóa tình hình tranh chấp chủ quyền biển Đông cũng như các văn bản pháp lý của VN đã ban hành trong thời gian qua nhằm mục đích xác lập chủ quyền quốc gia đối với các vùng biển đảo, tác giả đã làm rõ sự cần thiết phải ban hành Luật Biển VN năm 2012. Đồng thời, qua việc phân tích các nội dung cơ bản của Luật Biển VN năm 2012, phân tích hành động của các quốc gia có liên quan đến tranh chấp biển Đông, tác giả đã đề xuất một số vấn đề cấp bách VN cần thực hiện nhằm góp phần thực thi Luật Biển VN năm 2012 trên thực tế, bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của VN.


LEGAL COUNSEL

People write books for many reasons. Some write for money, while others have stories to tell. Some write to fill personal or social needs. I wrote as a result of a number of factors that seemed to coalesce at one time. The first factor was a client who didn't pay me. I thought at the time that the advice I had given was good. Since I had done the research for the opinion, why not put the information I had gleaned from various sources to good use?


Lecture Dynamic business law, the essentials (2/e) - Chapter 13: Discharge and remedies

Chapter 13: Discharge and remedies. After reading this chapter, you should be able to answer the following questions: What are the primary methods of discharging a contract? What are the primary legal remedies available for a breach of contract? What are the primary equitable remedies available for a breach of contract?


Tài liệu mới download

Mẫu giấy ra cổng
 • 09/01/2010
 • 52.063
 • 444

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Chương 8: Luật hiến chương
 • 20/12/2011
 • 36.987
 • 475

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu