Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Báo cáo thường niên 2016: Công ty Cổ phần dịch vụ và xây dựng địa ốc Đất Xanh

Tài liệu gồm các nội dung chính: Ngành nghề và địa bàn kinh doanh, mô hình quản trị, định hướng phát triển, rủi ro kinh tế, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG
ĐỊA ỐC ĐẤT XANH

MỤC LỤC

I.

THÔNG TIN CHUNG ................................................................................................................ 1

1.

Thông tin khái quát .................................................................................................................... 1

2.

Ngành nghề và địa bàn kinh doanh ........................................................................................... 7

2.1. Ngành nghề kinh doanh ............................................................................................................ 7
2.2. Địa bàn kinh doanh ................................................................................................................... 7
3.

Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý ...................................... 8

3.1. Mô hình quản trị ........................................................................................................................ 8
3.2. Cơ cấu bộ máy quản lý ............................................................................................................. 8
3.3. Các công ty con, công ty liên kết ............................................................................................... 9
4.

Định hướng phát triển ............................................................................................................. 10

4.1. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty .......................................................................................... 10
4.2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn .................................................................................... 10
4.3. Các mục tiêu phát triển bền vững ............................................................................................ 11
5.

Các rủi ro................................................................................................................................. 11

5.1. Rủi ro về kinh tế ...................................................................................................................... 11
5.2. Rủi ro lãi suất .......................................................................................................................... 11
5.3. Rủi ro về luật pháp .................................................................................................................. 12
5.4. Rủi ro đặc thù .......................................................................................................................... 12
II.

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM ................................................................................. 13

1.

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh ................................................................................ 13

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm:................................................................. 13
1.2. Tình hình biến động các khoản chi phí .................................................................................... 14
2.

Tổ chức và nhân sự ................................................................................................................ 14

2.1. Danh sách Ban điều hành ....................................................................................................... 14
2.2. Những thay đổi trong Ban điều hành ....................................................................................... 18
2.3. Số lượng cán bộ, nhân viên .................................................................................................... 19
2.4. Chính sách đối với người lao động.......................................................................................... 19
3.

Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án ...................................................................... 22

3.1. Các khoản đầu tư lớn .............................................................................................................. 22
3.2. Các công ty con, công ty liên kết: ............................................................................................ 35
4.

Tình hình tài chính................................................................................................................... 35

4.1. Tình hình tài chính................................................................................................................... 35
4.2. Các chỉ tiêu tài chính ............................................................................................................... 36
5.

Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu ............................................................. 37

5.1. Cổ phần .................................................................................................................................. 37
5.2. Cơ cấu cổ đông ....................................................................................................................... 37
Trang i

5.3. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu ........................................................................ 38
5.4. Giao dịch cổ phiếu quỹ ............................................................................................................ 38
5.5. Các chứng khoán khác............................................................................................................ 38
6.

Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty .......................................... 38

6.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu ................................................................................................ 38
6.2. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường ................................................................................ 39
6.3. Chính sách liên quan đến người lao động ............................................................................... 40
6.4. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương ......................................... 40
6.5. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN............ 41
III.

BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC..................................................................... 41

1.

Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh .................................................................... 41

2.

Tình hình tài chính................................................................................................................... 43

2.1. Tình hình tài sản...................................................................................................................... 43
2.2. Tình hình nợ phải trả ............................................................................................................... 43
3.

Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý ........................................................... 44

4.

Kế hoạch phát triển trong tương lai ......................................................................................... 44

5.

Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán.............................................................. 45

6.

Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của Công ty ................. 45

IV.

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY ............................ 46

1.

Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty ......................................... 46

2.

Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty ............................... 46

3.

Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị.................................................................... 46

V.

QUẢN TRỊ CÔNG TY .............................................................................................................. 47

1.

Hội đồng quản trị ..................................................................................................................... 47

1.1. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị ........................................................................... 47
1.2. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:...................................................................................... 48
1.3. Hoạt động của Hội đồng quản trị: ............................................................................................ 48
1.4. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập ............................................................... 51
2.

Ban Kiểm soát ......................................................................................................................... 51

2.1. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát: ............................................................................... 51
2.2. Hoạt động của Ban kiểm soát:................................................................................................. 51
3.

Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm
soát ......................................................................................................................................... 52

3.1. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích............................................................................... 52
3.2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và những người liên quan .......................................... 52
VI.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ............................................................................................................. 54

1.

Ý kiến kiểm toán ...................................................................................................................... 54

2.

Báo cáo tài chính được kiểm toán ........................................................................................... 54

Trang ii

THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Tháng 11/2003 thương hiệu Đất Xanh
chính thức có mặt trên thị trường bất động
sản Việt Nam. Trải qua một thập kỷ hình
thành và phát triển, Đất Xanh luôn vững
vàng với mục tiêu mang lại cho khách hàng
những sản phẩm bất động sản tốt nhất bằng
dịch vụ chuyên nghiệp nhất.
Với tiềm lực mạnh về tài chính, vững vàng
về kinh nghiệm, cùng đội ngũ cán bộ nhân
viên được đào tạo chuyên nghiệp, nhiệt
tình, năng động, sáng tạo và làm việc hiệu
quả, Đất Xanh nỗ lực không ngừng trong
mọi hoàn cảnh để khẳng định và nâng cao
vị thế của mình trên thị trường bất động sản
Việt Nam, giữ vững niềm tin trong tâm trí
khách hàng và đối tác.
Tự tin với sức mạnh của ba mũi nhọn là Đầu tư – Xây dựng – Dịch vụ, Đất Xanh đã và đang khẳng
định vị thế là Nhà cung cấp giải pháp bất động sản toàn diện nhằm tạo lập cuộc sống ưu việt cho
khách hàng. Với chiến lược đa ngành nghề, đa sở hữu và đa quốc gia, Đất Xanh chủ trương liên
doanh, liên kết, hợp tác với các tổ chức Tài chính, Ngân hàng, Công nghệ, Nhân lực...nhằm tối ưu
hóa lợi thế cạnh tranh trên thị trường.
Đất Xanh là một trong những doanh nghiệp có được nét văn hóa riêng, tạo được môi trường lý tưởng
cho mọi người phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực bất động sản, đồng thời đề cao mục tiêu phát triển
doanh nghiệp gắn với sự phát triển xã hội, luôn có những hành động thiết thực chung tay vì một cộng
đồng bền vững và nhân ái.
Với thế và lực sẵn có cùng sự quyết tâm không ngừng, chúng tôi tin rằng Đất Xanh có đủ cơ sở để
đạt được những mục tiêu chiến lược đã đề ra. Đất Xanh sẽ trở thành một trong những tập đoàn kinh
tế hàng đầu Việt Nam và vươn ra thế giới trong một tương lai gần nhất.

I.

THÔNG TIN CHUNG

1.

Thông tin khái quát

 Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh
 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0303104343, đăng ký lần đầu ngày 23/11/2007,
đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 29/11/2016
 Vốn điều lệ: 2.530.490.680.000 đồng
 Vốn đầu tư của chủ sở hữu theo báo cáo tài chính hợp nhất ngày 31/12/2016 là:
3.537.355.073.094 đồng
 Địa chỉ: 27 Đinh Bộ Lĩnh, P.24, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
 Số điện thoại: (84-8) 6252 5252
 Số fax: (84-8) 6285 3896
 Website: datxanh.vn
 Mã cổ phiếu: DXG

Quá trình hình thành và phát triển
 Năm 2003
Thành lập Công ty TNHH Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh với vốn điều lệ ban đầu là 0,8
tỷ đồng với 10 nhân viên. Khi mới hoạt động, Đất Xanh chuyên về môi giới các dự án bất động
sản.
 Năm 2004


Tháng 3/2004, Thành lập Chi nhánh Đất Xanh đầu tiên tại Quận 7.Lần đầu tiên Đất Xanh khai sinh khái niệm “Siêu thị chung cư”.

 Năm 2005
Phát triển mô hình siêu thị căn hộ chung cư đầu tiên tại Việt Nam.
 Năm 2006


Tháng 1/2006, thành lập Chi nhánh Đất Xanh Mỹ Phước, Bình Dương.Giới thiệu phương thức bán hàng mới “Phương thức bán hàng tập trung” và được thị trường
áp dụng cho đến ngày nay.Tiên phong trong vấn đề minh bạch hóa thông tin sản phẩm bất động sản, các dự án do Đất
Xanh phân phối gây được tiếng vang lớn trên thị trường.Với chiến lược đột phá, Đất Xanh dần chiếm lĩnh toàn bộ thị trường bất động sản Bình
Dương.

 Năm 2007


Tháng 3/2007, thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Đất Xanh. Đất Xanh chính thức mở rộng
hoạt động sang lĩnh vực đầu tư với hàng loạt dự án qui mô lớn có diện tích hàng trăm hecta
với số vốn đầu tư lên đến hàng ngàn tỷ đồng do Đất Xanh làm chủ và hợp tác đầu tư như
Khu đô thị Dịch vụ - Du lịch - Sinh thái Giang Điền, Khu đô thị Thung Lũng Xanh, The Morning
Star Plaza… được khách hàng đón nhận nồng nhiệt bởi uy tín và chất lượng của sản phẩm.Tháng 5/2007, thành lập Chi nhánh Đất Xanh Bình Dương. Phân phối độc quyền các dự án
lớn tại Bình Dương như Ruby Land, Western Land, Fortuna…Tháng 11/2007, chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh.
Trang 1

Tài liệu cùng danh mục Đầu tư Bất động sản

Bài giảng Thị trường bất động sản: Chương 4 - Trần Kim Chung

Chương 4 Cân bằng cung cầu, giá trị - giá cả bất động sản, cùng đi vào tìm hiểu chương học này với các nội dung sau: Quan hệ cung cầu bất động sản, giá trị và các yếu tố cấu thành giá trị, giá thành bất động sản, giá thị trường của bất động sản, đặc trưng chủ yếu của giá bất động sản, các loại hình giá cả bât động sản.


LONDON’S MOST LUXURIOUS FULLY-SERVICED APARTMENT: 49 LANCASTER GATE

After a long dormant period, the property was bought in 1988 by Jean-Michel Cazes and his family. From this date they completely restructured the vineyards and the technical installations. Advanced techniques are implemented in the renewed vines, but the spirit in which they are tended perpetuate ancestral traditions. Today, Chateau Villa Bel-Air produces a red and a white wine that are both typical of the terroir and their grape varieties. Furthermore, they perfectly illustrate the finesse and complexity of Graves wines....


Phương pháp lợi nhuận

Cơ sở lý luận : Dựa vào sự phân tích khả năng sinh lợi ước tính của tài sản trừ các chi phí cho hoạt động kinh doanh hợp lý, còn lại một khoản dư ra thể hiện thu nhập thực hàng năm đặc trưng cho tài sản thu nhập này, sau đó được chuyển hóa thành vốn theo đúng như cách trong phương pháp đầu tư.


Application of hedonic pricing model into defining influential factors in HCMC - based realty market

In pricing a real estate or researching a housing market, the Hedonic pricing method is often employed to investigate influential factors in realty price. Through 160 observed samples collated in the HCMC realty market, the paper tailors some crucial factors affecting real estate pricing, that is, realty location, lot area, housing area, distance to city center, and distance to main streets.


Private Real Estate Investment: Data Analysis and Decision Making_11

Tham khảo tài liệu 'private real estate investment: data analysis and decision making_11', tài chính - ngân hàng, đầu tư bất động sản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Commercial Real Estate Investing For Dummies For Dummies Business Personal Finance_14

Tham khảo tài liệu 'commercial real estate investing for dummies for dummies business personal finance_14', tài chính - ngân hàng, đầu tư bất động sản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Optimal Leverage in Real Estate Investment with Mezzanine Lending

I have already pointed out that there are two basic sets of capitalization tools: (1) direct capitalization and (2) yield analysis. Tool Kit #2 Direct Capitalization focuses on the income stream from a property, without taking into account appreciation in value, paying down of mortgages, or ultimate value on disposition. In this regard it differs from yield analysis (Tool Kit #3 Discounted Cash Flows), as most yield calculations take into account the cash flow during the hold period plus the cash flow from the ultimate disposition of the property (see below). Direct capitalization...


FOREIGN INVESTMENT IN U.S. REAL ESTATE

The retail sector spearheaded the evolution of Turkey’s commercial property market. Within a few years, domestic retailers expanded and consolidated to form regional and national chains. Cross-border retailers entered the market, benefiting from the country’s strong economic growth, limited legal barriers to entry and attracted by high growth potential. Approximately 190 shopping centres had been built in the country by February 2008, although most shopping centre developments were delayed until 2003, due to the contraction of the Turkish economy following the economic crisis in 2001. 14 Ever since, the retail market has been the fastest-growing sector of the Turkish real estate...


Tìm nguồn vốn “nóng” cho thị trường bất động sản

Giá trị lớn đến rất lớn và tính thanh khoản thấp hơn nhiều so với tính thanh khoản của các sản phẩm trên thị trường tài chính tiền tệ. Theo đó, về nguyên tắc, nguồn vốn đầu tư vào thị trường BĐS phải có qui mô lớn với thời hạn đầu tư dài. Tuy nhiên trong thực tế ở Việt Nam bên cạnh nguồn vốn đầu tư trung dài hạn, nguồn vốn đầu tư ngắn hạn (hay còn gọi là nguồn vốn “nóng” thông thường có thời hạn vài tháng đến dưới 1 năm) cũng đổ vào thị trường BĐS....


LUXURY APARTMENT LIVING: Another Zaremba Community

The Home Builders Association of Metro Denver reports single family building permits increased 67.3% from August 2011 to August 2012 and multi-family (apartments and condos) rose 73.4%. Zillow.com reports Denver metro area posted the 3rd largest gain in home prices among U.S. metro areas surpassed only by Phoenix (which has been severely depressed) and Miami-Fort Lauderdale. Denver continues to receive “best of” ratings for economic performance by various sources, including Business Week magazine, KPMG International and American Cities Business Journals’ “On Numbers” National Index. One of the major economic announces recently was the selection of Denver for a branch of the U.S. Patent and Trademark Office....


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu