Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức Bệnh viện Đa khoa kết hợp truyền thông

"Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức Bệnh viện Đa khoa kết hợp truyền thông" có kết cấu nội dung gồm 8 chương. Chương 1: Báo cáo tóm tắt về dự án. Chương 2: Bối cảnh và căn cứ của dự án. Chương 3: Địa điểm thực hiện dự án. Chương 4: Giải pháp thực hiện. Chương 5: Đánh giá tác động môi trường. Chương 6: Tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn, kế hoạch tài chính. Chương 7: Hiệu quả kinh tế - tài chính của dự án. Chương 8: Kết luận và kiến nghị.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

CÔNG TY TNHH TM DV & QUẢNG CÁO SỐNG ĐẸP
-----------    ----------

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI
DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC (ODA)

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KẾT HỢP
TRUYỀN THÔNG

ĐỊA ĐIỂM

: 4A99 XÃ PHẠM VĂN HAI, Q. BÌNH CHÁNH, TP. HỒ CHÍ MINH

CHỦ ĐẦU TƯ : CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ & QUẢNG CÁO SỐNG ĐẸP
NHÀ TÀI TRỢ : CƠ QUAN HỢP TÁC QUỐC TẾ NHẬT BẢN (JICA)

Tp.Hồ Chí Minh - Tháng 9 năm 2012

CÔNG TY TNHH TM DV SỐNG ĐẸP
-----------    ----------

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI
DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC (ODA)

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KẾT HỢP
TRUYỀN THÔNG

CHỦ ĐẦU TƯ
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
& QUẢNG CÁO SỐNG ĐẸP

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ
THẢO NGUYÊN XANH

DIỆP HỮU TINH
LÊ THỊ HỒ THU

PGĐ. NGUYỄN BÌNH MINH

Tp.Hồ Chí Minh – Tháng 9 năm 2012

1

MỤC LỤC
CHƯƠNG I: BÁO CÁO TÓM TẮT VỀ DỰ ÁN.....................................................................4
I.1 Mô tả dự án ..........................................................................................................................4
I.1.1 Mục tiêu của dự án ............................................................................................................4
I.1.2. Các thành phần của dự án ................................................................................................4
I.1.3. Các cơ quan chịu trách nhiệm về dự án ...........................................................................4
I.2. Lịch trình thực hiện dự án ...................................................................................................5
I.3. Địa điểm thực hiện dự án ....................................................................................................5
I.4. Nguồn tài chính của dự án...................................................................................................5
CHƯƠNG II: BỐI CẢNH VÀ CĂN CỨ CỦA DỰ ÁN ..........................................................7
II.1.Căn cứ xác định sự cần thiết và tính cấp thiết của dự án ....................................................7
II.1.1. Môi trường vĩ mô ............................................................................................................7
II.1.2. Chính sách phát triển của đất nước ...............................................................................10
II.1.3. Kết luận .........................................................................................................................10
II.2. Các điều kiện và cơ sở của dự án........................................................................................11
II.2.1. Ngành Y ở Việt Nam ....................................................................................................11
II.2.2. Thị trường truyền thông Việt Nam ...............................................................................12
II.2.3. Vùng thực hiện dự án ....................................................................................................17
II.3. Căn cứ của dự án ..............................................................................................................17
II.4. Chứng minh sự cần thiết của dự án .................................................................................18
CHƯƠNG III: ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN ..................................................................20
III.1. Địa điểm thực hiện dự án................................................................................................20
III.2. Điều kiện tự nhiên chung của khu vực dự án .................................................................21
III.2.1. Địa hình .......................................................................................................................21
III.2.2. Khí hậu ........................................................................................................................21
III.2.3. Địa chất công trình ......................................................................................................21
III.2.4. Thủy văn ......................................................................................................................22
CHƯƠNG IV: GIẢI PHÁP THỰC HIỆN ..............................................................................23
IV.1. Bệnh viện Đa khoa Hào Quang ......................................................................................23
IV.1.1. Mục tiêu .......................................................................................................................23
IV.1.2. Chức năng, nhiệm vụ...................................................................................................23
IV.1.3. Quy mô bệnh viện, bộ máy quản lý và tổ chức nhân sự .............................................23
IV.1.4. Hình thức đầu tư ..........................................................................................................25
IV.1.5. Phương án xây dựng cơ sở hạ tầng .............................................................................25
IV.1.6. Tiến độ xây dựng .........................................................................................................26
IV.1.7. Bố trí kiến trúc của bệnh viện .....................................................................................26
IV.2. Tạp chí Sức khỏe: ...........................................................................................................26
IV.2.1. Nhân sự : 60 người ......................................................................................................26
IV.2.2. Các chuyên mục trong tạp chí .....................................................................................26
IV.2.3. Thời gian phát hành .....................................................................................................27
IV.2.4. Cách thức quảng cáo, hình thức phát tặng báo miễn phí ............................................27
IV.3. Website: www.suckhoeonline.org ..................................................................................27
IV.3.1. Nhân sự: 180 người .....................................................................................................27
2

IV.3.2. Các chuyên mục trên website ......................................................................................28
CHƯƠNG V: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ......................................................29
V.1. Đánh giá tác động môi trường .........................................................................................29
V.1.1. Giới thiệu chung ...........................................................................................................29
V.1.2. Các quy định và các hướng dẫn về môi trường ............................................................29
V.2. Tác động của dự án tới môi trường .................................................................................30
V.2.1. Tác động trong giai đoạn xây dựng ..............................................................................30
V.2.2. Các tác động chính trong giai đoạn vận hành ...............................................................31
V.3. Biện pháp giảm thiểu và các tác động đến môi trường ...................................................33
V.3.1. Giảm thiểu các tác động trong giai đoạn thi công ........................................................33
V.3.2. Giảm thiểu các tác động trong giai đoạn vận hành ......................................................34
V.3. Kết luận ............................................................................................................................37
CHƯƠNG VI: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ, CƠ CẤU NGUỒN VỐN, KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
.................................................................................................................................................38
VI.1. Tổng mức đầu tư ............................................................................................................38
VI.1.1 Cơ sở tổng mức đầu tư .................................................................................................38
VI.1.2. Nội dung tổng mức đầu tư ...........................................................................................39
VI.2. Nguồn vốn đầu tư thực hiện dự án .................................................................................41
VI.2.1. Cấu trúc nguồn vốn và phân bổ vốn đầu tư.................................................................41
VI.2.2 Tiến độ sử dụng vốn .....................................................................................................42
VI.2.3. Nguồn vốn và phương thức vay vốn thực hiện dự án .................................................43
VI.2.4 Phương thức hoàn trả vốn vay và lãi vay .....................................................................43
CHƯƠNG VII: HIỆU QUẢ KINH TẾ VÀ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN................................46
VII.1 Phân tích hiệu quả tài chính dự án .................................................................................46
VII.1.1 Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán: ......................................................................46
VII.1.2. Doanh thu của dự án: .................................................................................................47
VII.2. Các chỉ tiêu hiệu quả của dự án ....................................................................................52
VII.2.1. Báo cáo thu nhập của dự án .......................................................................................52
VII.2.2. Báo cáo ngân lưu dự án..............................................................................................53
VII.3. Phân tích rủi ro dự án. ...................................................................................................54
VII.3.1. Phân tích độ nhạy 1 chiều ..........................................................................................54
VII.3.1. Phân tích độ nhạy 2 chiều ..........................................................................................56
VII.4. Phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án ...............................................................56
CHƯƠNG VIII: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ......................................................................58
PHỤ LỤC ................................................................................................................................59
TÀI LIỆU THAM KHẢO .......................................................................................................60

3

Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Bệnh viện đa khoa kết hợp truyền thông
------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG I: BÁO CÁO TÓM TẮT VỀ DỰ ÁN
I.1 Mô tả dự án
I.1.1 Mục tiêu của dự án
Mục tiêu chính của dự án là hướng tới việc giữ gìn, duy trì và bảo vệ sức khỏe cộng
đồng; không chỉ khám và chữa bệnh, dự án còn mong muốn góp phần tăng cường công tác
truyền thông giáo dục, nâng cao nhận thức cũng như trách nhiệm của người dân về việc tự
bảo vệ sức khỏe cho chính mình và người thân.
I.1.2. Các thành phần của dự án
“Dự án đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa kết hợp truyền thông” có 3 thành phần
sau:
- Thành phần 1- Bệnh viện Đa khoa Hào Quang: Bệnh viện đầu tiên ở Việt Nam sử
dụng toàn bộ trang thiết bị, máy móc của Nhật, bác sỹ đứng đầu mỗi khoa đều là của Nhật.
Bệnh viện chuyên khám và tư vấn miễn phí cho tất cả các bệnh nhân, đặc biệt là bệnh nhân
nhiễm HIV/AIDS; đồng thời xét nghiệm HIV miễn phí cho bệnh nhân.
- Thành phần 2- Tạp chí Sức khỏe: Đây là chuyên san của báo Gia đình & Xã hội,
phát hành mỗi tháng 2 số. Tạp chí được phát miễn phí tại các nhà thuốc, bệnh viện, các trung
tâm học tiếng Nhật; đồng thời cung cấp dịch vụ quảng cáo cho tất cả các công ty kinh doanh
dược, trang thiết bị y tế, sản phẩm tiêu dùng, sản phẩm liên quan đến vấn đề sức khỏe, gia
đình.
- Thành phần 3- Website www.suckhoeonline.org : Cùng với Tạp chí Sức khỏe,
Website này được xây dựng như là một kênh truyền thông đại chúng mới, đăng tải tất cả các
thông tin in trên tạp chí, các dịch vụ và địa chỉ liên quan đến chăm sóc sức khỏe trên toàn
quốc, bao gồm chuyên mục bác sỹ tư vấn online của bệnh viện đa khoa Hào Quang. Bên
cạnh đó, Website còn cung cấp dịch vụ quảng cáo cho các công ty tương tự Tạp chí Sức
khỏe.
Tạp chí Sức khỏe và trang www.suckhoeonline.org sẽ là 2 kênh truyền thông đắc lực
hỗ trợ cho sự hình thành, hoạt động và phát triển của bệnh viện Đa khoa Hào Quang.
I.1.3. Các cơ quan chịu trách nhiệm về dự án
Dự án “Bệnh viện đa khoa kết hợp truyền thông” trong từng giai đoạn từ đề xuất dự
án đến thực hiện và vận hành dự án đều do chủ đầu tư là Công ty TNHH Thương mại Dịch
vụ & Quảng cáo Sống Đẹp chịu trách nhiệm.
Chủ đầu tư : Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ & Quảng cáo Sống Đẹp
Tên giao dịch : Song Dep Trading & Advertising Service,Co.LTD
Tên viết tắt : Công ty TNHH Sống Đẹp
Địa chỉ
: 94 đường số 28, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, Tp.HCM
Số điện thoại : 84-8-54074700
Fax: 84-8-54074699
Mã số thuế : 0302129754

---------------------------------------------------------------------------------Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh

4

Tài liệu cùng danh mục Quản lý dự án

Không có nhân viên, không có ai tên là lãnh đạo

"Cho rằng mình làm lãnh đạo có nghĩa là mọi thứ sẽ thành công hết là hỏng hẳn. Còn nhân viên của mình nữa chứ. Người xưa có câu "nhất tướng công thành vạn cốt khô". Không có họ, không có ai tên là lãnh đạo cả". Đề cao vai trò của người lãnh đạo, nhưng không quên vai trò của những nhân viên đi theo mình. Quan điểm đó đã theo suốt ông Nguyễn Quang Trung - Giám đốc trung tâm đào tạo công nghệ thông tin HBC Việt Nam.......


Bài giảng Quản lý dự án - Nguyễn Quốc Ấn

Bài giảng Quản lý dự án của Nguyễn Quốc Ấn giúp các bạn nắm được những vấn đề chung về dự án, lựa chọn dự án, tổ chức quản lý dự án, hoạch định tiến độ dự án, quản lý rủi ro trong dự án, kiểm tra và giám sát. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm rõ chi tiết nội dung bài học.


Managing Multilateral Projects in the Lifelong Learning Programme

Bear these in mind as you go through the training. We now turn to the definition of a project. The shortest definition of a project is one given by Juran (cited in Lewis, 2002:2). He defines it as a problem scheduled for solution. Lewis (2002) himself defines a project as: A multi-task that has performance, cost, time, and scope requirements and is done only one time. That means a project has specific performance requirements that have to be met (performance); a budget (cost); a definite starting and ending points (time); and clearly defined range of work to be done...


Đề thi dự án quản lý công nghệ thông tin

Câu 2. Tạo WBS (Work Breakdown Structure) đối với dự án CNTT xây dựng mạng INTRANET cho một doanh nghiệp theo các chức năng của hệ thống hoặc theo các giai đoạn phát triển (phân tích ít nhất tới mức 3). Câu 3. Trình bày các vấn đề chung quản lý rủi ro của các dự án CNTT. Lập kế hoạch quản lý rủi ro của dự án phát triển mạng INTRANET ở câu 2.


Quản trị dự án - Bài 1

Nội dung • • • • Tổng quan về tài chính doanh nghiệp. Khái luận về dự án. Khái luận về quản trị dự án. Nhà quản trị dự án. Mục tiêu • Hướng dẫn học • • • • • Nắm bắt những vấn đề cơ bản có tính tổng quan về dự án và quản trị dự án, nhà quản trị dự án. Hiểu rõ về dự án và các vấn đề liên quan đến dự án. Hiểu được các nội dung cụ thể của công tác quản trị dự án. Hiểu, nắm bắt được các yêu cầu đối với một nhà quản trị dự án. Có thể triển...


Technical and Regulatory Guidance for the Triad Approach: A New Paradigm for Environmental Project Management

This was the period of significant technology advancement such as the first automatic plain-paper copier by Xerox in 1959, and the rapid development of computer technology. Bill Gates and Paul Allen founded Microsoft. This facilitated the emergence of several project management software companies including Oracle in 1977. An example of a project undertaken during this phase is the Apollo project initiated in 1960 with the objective of sending man to the moon.


Conflict, Conflict Prevention, Conflict Management and Beyond: a conceptual exploration

The Central Asia-Caucasus Institute and Silk Road Studies Program constitute a single, joint Transatlantic Research and Policy Center. The Center is independent and externally funded and has offices in Washington, D.C., and Uppsala, Sweden. The Center is affiliated with the Paul H. Nitze School of Advanced International Studies at Johns Hopkins University, and the Department of East European Studies, Uppsala University. It is the first Institution of its kind in both Europe and North America, and is firmly established as a leading center for research and policy worldwide, serving a large and diverse community of analysts, scholars, policy-watchers,...


Tìm kiếm chiến lược khả thi

Để có được một chiến lược hoàn hảo giúp bạn đi đến thành công, cần phải có sự góp sức của toàn thể nhân viên trong công ty. Nhưng làm thế nào để tạo ra những buổi thảo luận về chiến lược đạt hiệu quả cao nhất?


Assessing quality: argumentations and fallacies.

Types of argumentations and evaluative questions


10 Minute Guide to Project Management Part 4

Lesson 9. Reporting Results. In this lesson, you learn why it is getting more difficult to report your results, how to effectively use communication tools and techniques, the importance of giving credit to your team, and the importance of assuming any blame alone.


Tài liệu mới download

Đại cương về bào chế
 • 12/10/2015
 • 71.305
 • 188

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

SWOT cho sự nghiệp
 • 08/03/2009
 • 18.330
 • 318

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu