Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức Bệnh viện Đa khoa kết hợp truyền thông

"Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức Bệnh viện Đa khoa kết hợp truyền thông" có kết cấu nội dung gồm 8 chương. Chương 1: Báo cáo tóm tắt về dự án. Chương 2: Bối cảnh và căn cứ của dự án. Chương 3: Địa điểm thực hiện dự án. Chương 4: Giải pháp thực hiện. Chương 5: Đánh giá tác động môi trường. Chương 6: Tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn, kế hoạch tài chính. Chương 7: Hiệu quả kinh tế - tài chính của dự án. Chương 8: Kết luận và kiến nghị.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

CÔNG TY TNHH TM DV & QUẢNG CÁO SỐNG ĐẸP
-----------    ----------

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI
DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC (ODA)

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KẾT HỢP
TRUYỀN THÔNG

ĐỊA ĐIỂM

: 4A99 XÃ PHẠM VĂN HAI, Q. BÌNH CHÁNH, TP. HỒ CHÍ MINH

CHỦ ĐẦU TƯ : CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ & QUẢNG CÁO SỐNG ĐẸP
NHÀ TÀI TRỢ : CƠ QUAN HỢP TÁC QUỐC TẾ NHẬT BẢN (JICA)

Tp.Hồ Chí Minh - Tháng 9 năm 2012

CÔNG TY TNHH TM DV SỐNG ĐẸP
-----------    ----------

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI
DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC (ODA)

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KẾT HỢP
TRUYỀN THÔNG

CHỦ ĐẦU TƯ
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ
& QUẢNG CÁO SỐNG ĐẸP

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ
THẢO NGUYÊN XANH

DIỆP HỮU TINH
LÊ THỊ HỒ THU

PGĐ. NGUYỄN BÌNH MINH

Tp.Hồ Chí Minh – Tháng 9 năm 2012

1

MỤC LỤC
CHƯƠNG I: BÁO CÁO TÓM TẮT VỀ DỰ ÁN.....................................................................4
I.1 Mô tả dự án ..........................................................................................................................4
I.1.1 Mục tiêu của dự án ............................................................................................................4
I.1.2. Các thành phần của dự án ................................................................................................4
I.1.3. Các cơ quan chịu trách nhiệm về dự án ...........................................................................4
I.2. Lịch trình thực hiện dự án ...................................................................................................5
I.3. Địa điểm thực hiện dự án ....................................................................................................5
I.4. Nguồn tài chính của dự án...................................................................................................5
CHƯƠNG II: BỐI CẢNH VÀ CĂN CỨ CỦA DỰ ÁN ..........................................................7
II.1.Căn cứ xác định sự cần thiết và tính cấp thiết của dự án ....................................................7
II.1.1. Môi trường vĩ mô ............................................................................................................7
II.1.2. Chính sách phát triển của đất nước ...............................................................................10
II.1.3. Kết luận .........................................................................................................................10
II.2. Các điều kiện và cơ sở của dự án........................................................................................11
II.2.1. Ngành Y ở Việt Nam ....................................................................................................11
II.2.2. Thị trường truyền thông Việt Nam ...............................................................................12
II.2.3. Vùng thực hiện dự án ....................................................................................................17
II.3. Căn cứ của dự án ..............................................................................................................17
II.4. Chứng minh sự cần thiết của dự án .................................................................................18
CHƯƠNG III: ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN ..................................................................20
III.1. Địa điểm thực hiện dự án................................................................................................20
III.2. Điều kiện tự nhiên chung của khu vực dự án .................................................................21
III.2.1. Địa hình .......................................................................................................................21
III.2.2. Khí hậu ........................................................................................................................21
III.2.3. Địa chất công trình ......................................................................................................21
III.2.4. Thủy văn ......................................................................................................................22
CHƯƠNG IV: GIẢI PHÁP THỰC HIỆN ..............................................................................23
IV.1. Bệnh viện Đa khoa Hào Quang ......................................................................................23
IV.1.1. Mục tiêu .......................................................................................................................23
IV.1.2. Chức năng, nhiệm vụ...................................................................................................23
IV.1.3. Quy mô bệnh viện, bộ máy quản lý và tổ chức nhân sự .............................................23
IV.1.4. Hình thức đầu tư ..........................................................................................................25
IV.1.5. Phương án xây dựng cơ sở hạ tầng .............................................................................25
IV.1.6. Tiến độ xây dựng .........................................................................................................26
IV.1.7. Bố trí kiến trúc của bệnh viện .....................................................................................26
IV.2. Tạp chí Sức khỏe: ...........................................................................................................26
IV.2.1. Nhân sự : 60 người ......................................................................................................26
IV.2.2. Các chuyên mục trong tạp chí .....................................................................................26
IV.2.3. Thời gian phát hành .....................................................................................................27
IV.2.4. Cách thức quảng cáo, hình thức phát tặng báo miễn phí ............................................27
IV.3. Website: www.suckhoeonline.org ..................................................................................27
IV.3.1. Nhân sự: 180 người .....................................................................................................27
2

IV.3.2. Các chuyên mục trên website ......................................................................................28
CHƯƠNG V: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ......................................................29
V.1. Đánh giá tác động môi trường .........................................................................................29
V.1.1. Giới thiệu chung ...........................................................................................................29
V.1.2. Các quy định và các hướng dẫn về môi trường ............................................................29
V.2. Tác động của dự án tới môi trường .................................................................................30
V.2.1. Tác động trong giai đoạn xây dựng ..............................................................................30
V.2.2. Các tác động chính trong giai đoạn vận hành ...............................................................31
V.3. Biện pháp giảm thiểu và các tác động đến môi trường ...................................................33
V.3.1. Giảm thiểu các tác động trong giai đoạn thi công ........................................................33
V.3.2. Giảm thiểu các tác động trong giai đoạn vận hành ......................................................34
V.3. Kết luận ............................................................................................................................37
CHƯƠNG VI: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ, CƠ CẤU NGUỒN VỐN, KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
.................................................................................................................................................38
VI.1. Tổng mức đầu tư ............................................................................................................38
VI.1.1 Cơ sở tổng mức đầu tư .................................................................................................38
VI.1.2. Nội dung tổng mức đầu tư ...........................................................................................39
VI.2. Nguồn vốn đầu tư thực hiện dự án .................................................................................41
VI.2.1. Cấu trúc nguồn vốn và phân bổ vốn đầu tư.................................................................41
VI.2.2 Tiến độ sử dụng vốn .....................................................................................................42
VI.2.3. Nguồn vốn và phương thức vay vốn thực hiện dự án .................................................43
VI.2.4 Phương thức hoàn trả vốn vay và lãi vay .....................................................................43
CHƯƠNG VII: HIỆU QUẢ KINH TẾ VÀ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN................................46
VII.1 Phân tích hiệu quả tài chính dự án .................................................................................46
VII.1.1 Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán: ......................................................................46
VII.1.2. Doanh thu của dự án: .................................................................................................47
VII.2. Các chỉ tiêu hiệu quả của dự án ....................................................................................52
VII.2.1. Báo cáo thu nhập của dự án .......................................................................................52
VII.2.2. Báo cáo ngân lưu dự án..............................................................................................53
VII.3. Phân tích rủi ro dự án. ...................................................................................................54
VII.3.1. Phân tích độ nhạy 1 chiều ..........................................................................................54
VII.3.1. Phân tích độ nhạy 2 chiều ..........................................................................................56
VII.4. Phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án ...............................................................56
CHƯƠNG VIII: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ......................................................................58
PHỤ LỤC ................................................................................................................................59
TÀI LIỆU THAM KHẢO .......................................................................................................60

3

Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Bệnh viện đa khoa kết hợp truyền thông
------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG I: BÁO CÁO TÓM TẮT VỀ DỰ ÁN
I.1 Mô tả dự án
I.1.1 Mục tiêu của dự án
Mục tiêu chính của dự án là hướng tới việc giữ gìn, duy trì và bảo vệ sức khỏe cộng
đồng; không chỉ khám và chữa bệnh, dự án còn mong muốn góp phần tăng cường công tác
truyền thông giáo dục, nâng cao nhận thức cũng như trách nhiệm của người dân về việc tự
bảo vệ sức khỏe cho chính mình và người thân.
I.1.2. Các thành phần của dự án
“Dự án đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa kết hợp truyền thông” có 3 thành phần
sau:
- Thành phần 1- Bệnh viện Đa khoa Hào Quang: Bệnh viện đầu tiên ở Việt Nam sử
dụng toàn bộ trang thiết bị, máy móc của Nhật, bác sỹ đứng đầu mỗi khoa đều là của Nhật.
Bệnh viện chuyên khám và tư vấn miễn phí cho tất cả các bệnh nhân, đặc biệt là bệnh nhân
nhiễm HIV/AIDS; đồng thời xét nghiệm HIV miễn phí cho bệnh nhân.
- Thành phần 2- Tạp chí Sức khỏe: Đây là chuyên san của báo Gia đình & Xã hội,
phát hành mỗi tháng 2 số. Tạp chí được phát miễn phí tại các nhà thuốc, bệnh viện, các trung
tâm học tiếng Nhật; đồng thời cung cấp dịch vụ quảng cáo cho tất cả các công ty kinh doanh
dược, trang thiết bị y tế, sản phẩm tiêu dùng, sản phẩm liên quan đến vấn đề sức khỏe, gia
đình.
- Thành phần 3- Website www.suckhoeonline.org : Cùng với Tạp chí Sức khỏe,
Website này được xây dựng như là một kênh truyền thông đại chúng mới, đăng tải tất cả các
thông tin in trên tạp chí, các dịch vụ và địa chỉ liên quan đến chăm sóc sức khỏe trên toàn
quốc, bao gồm chuyên mục bác sỹ tư vấn online của bệnh viện đa khoa Hào Quang. Bên
cạnh đó, Website còn cung cấp dịch vụ quảng cáo cho các công ty tương tự Tạp chí Sức
khỏe.
Tạp chí Sức khỏe và trang www.suckhoeonline.org sẽ là 2 kênh truyền thông đắc lực
hỗ trợ cho sự hình thành, hoạt động và phát triển của bệnh viện Đa khoa Hào Quang.
I.1.3. Các cơ quan chịu trách nhiệm về dự án
Dự án “Bệnh viện đa khoa kết hợp truyền thông” trong từng giai đoạn từ đề xuất dự
án đến thực hiện và vận hành dự án đều do chủ đầu tư là Công ty TNHH Thương mại Dịch
vụ & Quảng cáo Sống Đẹp chịu trách nhiệm.
Chủ đầu tư : Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ & Quảng cáo Sống Đẹp
Tên giao dịch : Song Dep Trading & Advertising Service,Co.LTD
Tên viết tắt : Công ty TNHH Sống Đẹp
Địa chỉ
: 94 đường số 28, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, Tp.HCM
Số điện thoại : 84-8-54074700
Fax: 84-8-54074699
Mã số thuế : 0302129754

---------------------------------------------------------------------------------Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh

4

Tài liệu cùng danh mục Quản lý dự án

Mẫu hợp đồng kinh tế hoạt động trong lĩnh vực xây dựng

Tuân theo các quy định về quản lý chất lượng công trình được quy đinh trong Nghị định 209/2004/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định hiện hành của Nhà nước. Bên A sẽ thực hiện nghiệm thu từng công việc xây dựng, từng bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng, hoàn thành hạng mục công trình xây dựng đưa vào sử dụng. Đối với các bộ phận bị che khuất của công trình phải được nghiệm thu và vẽ bản vẽ hoàn công trước khi tiến hành các công việc tiếp theo. Bên A chỉ nghiệm......


Giới thiệu tổng quan dự án “Phát triển CNTT&TT ở Việt Nam”

Văn bản số 224/CP-QHQT ngày 18/02/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận Dự án Hỗ trợ kỹ thuật Công nghệ thông tin và Truyền thông (CNTT&TT) do Ngân hàng thế giới tài trợ. Quyết định số 553/QĐ-BBCVT ngày 15/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông phê duyệt Dự án hỗ trợ kỹ thuật: Tư vấn chuẩn bị cho dự án “Phát triển CNTT&TT ở Việt Nam”


Agile Project Development at Intel: A Scrum Odyssey

An Interagency Study Team will be formed to refine study goals and guide the modeling and DSS development. The participants on this team will be the lead people representing their respective agencies. The Corps and the EQB may add members to the Interagency Study Team at their discretion. Participation on this team by each member agency will be voluntary but creditable toward the non-Federal cost share as an in-kind service. The Interagency Study Team will make recommendations to the Study Coordination Team regarding conduct of the study; the Corps and the EQB are responsible for decision-making...


Bài giảng Chương 14: Đánh giá tác động lên các bên liên quan trong phân tích chi phí-lợi ích

Bài giảng Chương 14: Đánh giá tác động lên các bên liên quan trong phân tích chi phí-lợi ích tập trung trình bày các vấn đề cơ bản như phân tích phân phối; đối chiếu giá trị kinh tế và giá trị tài chính của các nhập lượng và xuất lượng;... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.


Float Analysis - Powerful Technical Indicators Using Price and Volume

Founded in 1807, John Wiley & Sons is the oldest independent publishing company in the United States.With offices in North America, Europe,Australia and Asia,Wiley is globally committed to developing and marketing print and electronic products and ser- vices for our customers’ professional and personal knowledge and understanding. The Wiley Trading series features books by traders who have survived the market’s ever changing temperament and have prospered—some by reinventing systems, others by getting back to basics.Whether a novice trader, professional or somewhere in-between, hese books will provide the advice and strategies needed to prosper today and well into the future.......


Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Chương 5 - Trần Thị Kim Chi

Bài giảng "Quản lý dự án phần mềm - Chương 5: Ước lượng dự án" có cấu trúc gồm 4 phần cung cấp cho người học các kiến thức: Ước lượng dữ liệu dự án, ước lượng thời gian, ước lượng kích thước, lập lịch biểu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


NỘI DUNG BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

Thành phố Đà Lạt nằm trong cao nguyên Lang Biang, phía Bắc tỉnh Lâm Đồng, Về phía Bắc, Đà Lạt giáp với huyện Lạc Dương, về phía Đông và Đông Nam giáp với huyện Đơn Dương, về phía Tây và Tây Nam giáp với hai huyện Lâm Hà và Đức Trọng. Cao trung bình so với mặt biển là 1.500 m. Do ảnh hưởng của độ cao và rừng thông bao bọc, Đà Lạt mang nhiều đặc tính của miền ôn đới. Đà Lạt được thiên nhiên ưu đãi khí hậu với các loài hoa đẹp ôn đới, được mệnh danh là thành phố ngàn hoa. Cũng...


Phải làm gì khi doanh nghiệp phát triển?

Để bắt đầu, chúng ta có thể lấy ví dụ từ thực tế một công ty kinh doanh. Trong ba năm, doanh số của họ tăng gấp tám lần, số lượng nhân viên tăng gấp mười hai lần. Tất cả mọi việc đều tốt đẹp, tuy nhiên đối với những chủ doanh nghiệp, những người có thói quen kiểm soát mọi chi tiết dù là nhỏ nhất của công việc, lần đầu tiên cảm thấy có điều gì đó xảy ra trong công ty mà họ không hiểu được. Thậm chí, số lượng nhân viên trong công ty của mình,......


DHS Employee Training Plan ( Published: November 2004 Updated: June 2009)

When conditions within a country or sector do not yet allow other approaches to be used. As has been noted in the section on the Sector Programme approach and Budgetary Aid, certain conditions need to be met before either of these two approaches/tools can be effectively used. In the meantime, projects will continue to be an aid delivery option as long as they can demonstrate that they support the delivery of sustainable benefits and do not impact negatively on local institutional capacity. It is also worth noting that some of the analytical tools associated with the project approach can also be usefully applied to the...


BÀI GIẢNG PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP XÃ HỘI & QUẢN LÝ BỀN VỮNG TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

Quản lý dự án lâm nghiệp xã hội và quản lý tài nguyên thiên nhiên bền vững là một yêu cầu quan trọng trong thúc đẩy sự phát triển bền vững, hướng đến quản lý phát triển tài nguyên thiên nhiên và sinh kế cho người dân. Với nhận thức cách tiếp cận lập kế hoạch và quản lý dự án lâm nghiệp xã hội và quản lý tài nguyên cần dựa vào sự tham gia của cộng đồng và các bên liên quan để đáp ứng được nhu cầu của các cơ quan quản lý, cũng như các cộng đồng địa phương trong sử...


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Quản trị dự án part 8
  • 13/02/2012
  • 63.427
  • 287

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu