Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Báo cáo Giới thiệu chương trình chăm sóc và phát triển trẻ thơ toàn diện

Nội dung của báo cáo trình bày về chương trình chăm sóc và phát triển trẻ thơ toàn diện vùng dân tộc thiểu số, các chương trình can thiệp trong chăm sóc và phát triển trẻ thơ toàn diện, chương trình giáo dục cha mẹ và cộng đồng, cách tiếp cận chương trình và các mô hình can thiệp.Đánh giá tài liệu

4.1 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Báo cáo Giới thiệu chương trình chăm sóc và phát triển trẻ thơ toàn diện Báo cáo Giới thiệu chương trình chăm sóc và phát triển trẻ thơ toàn diện Báo cáo Giới thiệu chương trình, Chương trình chăm sóc trẻ thơ, Chương trình phát triển trẻ thơ, Vùng dân tộc thiểu số, Giáo dục cha mẹ và cộng đồng
4.1 5 100
  • 5 - Rất hữu ích 13

  • 4 - Tốt 87

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

GIỚI THIỆU CHƢƠNG TRÌNH CHĂM SÓC
VÀ PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN

CHĂM SÓC VÀ PTTT VÙNG DÂN TỘC
THIỂU SỐ
MỤC TIÊU TỔNG THỂ
Mọi trẻ em dân tộc thiểu số kể (cả trai và gái) từ 0-8 tuổi được
hưởng dầy đủ các quyền được sống còn, phát triển và được bảo
vệ
KẾT QUẢ MONG ĐỢI
Chính quyền địa phương có khả năng cung cấp các dịch vụ chăm
sóc và phát triển trẻ thơ có chất lượng, nhạy cảm giới và phù hợp
với lứa tuổi cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số
Cha mẹ trẻ em vùng dân tộc thiểu số cải thiện kỹ năng làm cha
mẹ vàchăm sóc và giáo dục trẻ nhằm hỗ trợ trẻ phát triển toàn
diện

Các chƣơng trình can thiệp trong CS&PTTT
Giáo dục
trong nhà
trƣờng

VỆ SINH
NƢỚC
SẠCH

CS &
PTTT
vùng
DTTS

Y TẾ

Giáo dục
cha mẹ/
cộng đồng

CHƢƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CHA MẸ/
CỘNG ĐỒNG
Các vấn đề ƣu tiên:
• Cha mẹ thiếu kiến thức và kỹ năng chăm sóc và PTTT
• Vắng bóng các mô hình hỗ trợ trẻ em phát triển tain cộng
đồng, đặc biệt là trẻ dƣới 3 tuổi
• Sự tham gia của cộng đồng và cha mẹ trong CS và PTTT còn
hạn chế
• Khái niệm CS&PTTT chƣa đƣợc cha mẹ và các nhà cung cấp
dịch vụ hiểu một cách đúng đắn và rộng rãi

Mục tiêu và kết quả mong muốn
Cha mẹ hiểu biết, kỹ năng
và thực hành của cha mẹ
trong CS &PTTT
Tăng cƣờng vai
trò của cha mẹ
cộng đồng trong
hỗ trợ cải thiện
sự phát triển
của trẻ

Mạng lưới cộng đồng hình
thành và hỗ trợ cho cha mẹ
thực hiện CS&PTTT

Cộng đồng có khả năng
hình thành, quản lý các mô
hình CS&PTTT tại cộng
đồng

Cha mẹ/
ngƣời CS
trẻ

Mạng lƣới
cộng đồng

Trẻ em

5

Tài liệu cùng danh mục Khoa học xã hội

Đề tài: Đánh giá, nhận xét chính sách dân số Đà Nẵng

Thành phố Đà Nẵng được xem là thành phố trẻ, công nghiệp sôi động là trung tâm kinh tế xã hội của khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Chính vì vậy mà dân số Đà Nẵng trong những năm qua không ngừng tăng lên.


Phong thủy trong việc đặt vị trí văn phòng

“Phong thủy” vốn là một nét đặt sắc tiêu biểu của văn hóa phương Đông nói chung và Việt Nam chúng ta nói riêng. Các lý luận về phong thủy, các nguyên tắc cũng như những cách phá giải của phong thủy không biết có tự bao giờ mà chỉ biết là nó đã xuất hiện từ rất rất lâu và cho đến ngày nay thì hai từ “Phong thủy” đã gắn bó, ăn sâu vào máu thịt của con người Việt Nam. Đối với chúng ta, Phong Thuỷ chính là nghệ thuật bài trí nội ngoại thất của nhà ở, văn phòng làm việc sao...


Tiểu luận: Singapore nền giáo dục tiên tiến ASEAN

Tiểu luận: Singapore nền giáo dục tiên tiến ASEAN nhằm trình bày khái quát đất nước Singapore, cấu trúc hệ thống giáo dục Singapore, đặc điểm của giáo dục Singapore, các trường học tiêu biểu của Singapore...cùng tìm hiểu đề tài này để hiểu sâu hơn về giáo dục Singapore.


Đề tài: Nghiên cứu trí tuệ cảm xúc của sinh viên trường Đại học Tây Nguyên

Mục đích nghiên cứu đề tài: tìm hiểu thực trạng các mức độ trí tuệ cảm xúc và những yếu tố ảnh hưởng đến trí tuệ cảm xúc của sinh viên trường Đại học Tây Nguyên, từ đó đề xuất và thử nghiệm một số biện pháp bồi dưỡng trí tuệ cảm xúc cho các em, góp phần nâng cao kết quả học tập của họ.


Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Thiết kế E - Book hỗ trợ khả năng tự học của học sinh lớp 12 chương

Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Thiết kế E-book hỗ trợ khả năng tự học của học sinh lớp 12 chương "Đại cương về kim loại" chương trình Cơ bản nêu lên phương pháp và quy trình thiết kế cũng như sử dụng E - Book hỗ trợ khả năng tự học của học sinh lớp 12 chương "Đại cương về kim loại" chương trình Cơ bản.


Tiểu luận triết học: Phật giáo

Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận triết học: phật giáo', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Pretation: Advantages and disadvantages of playing sports

Pretation: Advantages and disadvantages of playing sports present about Sports and health; Controlling weight; Teamwork skills; Standing up after failing; Feeling of confident.


Luận văn: Thực tiễn áp dụng luật thuế GTGT ở Việt Nam và một số kiến nghị nhằm hoàn thiện luật thuế GTGT ở nước ta

Trong nền kinh tế hiện đại, thuế không chỉ là công cụ thu ngân sách Nhà nước mà còn là một công cụ của Nhà nước để quản lý, điều tiết vĩ mô nền kinh tế. Do vậy, khi nền kinh tế của mỗi nước chuyển sang một giai đoạn mới với những chủ trương, chính sách, định hướng sự phát triển kinh tế thay đổi thì chính sách thuế của quốc gia cũng phải được cải cách cho thích hợp. Nền kinh tế nước ta bước vào thời kỳ quá độ chuyển từ cơ chế bao cấp sang cơ...


báo cáo sinh học:" What if we decided to take care of everyone who needed treatment? Workforce planning in Mozambique using simulation of demand for HIV/AIDS care"

Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về sinh học được đăng trên tạp chí sinh học quốc tế đề tài : What if we decided to take care of everyone who needed treatment? Workforce planning in Mozambique using simulation of demand for HIV/AIDS care


Những hoạt động huy động vốn và các giải pháp huy động vốn cho các doanh nghiệp Nhà nước ở nước ta hiện nay

Tham khảo luận văn - đề án 'những hoạt động huy động vốn và các giải pháp huy động vốn cho các doanh nghiệp nhà nước ở nước ta hiện nay', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Tiểu luận triết P112
  • 08/02/2010
  • 96.735
  • 846

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu