Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Báo cáo Giới thiệu chương trình chăm sóc và phát triển trẻ thơ toàn diện

Nội dung của báo cáo trình bày về chương trình chăm sóc và phát triển trẻ thơ toàn diện vùng dân tộc thiểu số, các chương trình can thiệp trong chăm sóc và phát triển trẻ thơ toàn diện, chương trình giáo dục cha mẹ và cộng đồng, cách tiếp cận chương trình và các mô hình can thiệp.Đánh giá tài liệu

4.1 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Báo cáo Giới thiệu chương trình chăm sóc và phát triển trẻ thơ toàn diện Báo cáo Giới thiệu chương trình chăm sóc và phát triển trẻ thơ toàn diện Báo cáo Giới thiệu chương trình, Chương trình chăm sóc trẻ thơ, Chương trình phát triển trẻ thơ, Vùng dân tộc thiểu số, Giáo dục cha mẹ và cộng đồng
4.1 5 100
  • 5 - Rất hữu ích 13

  • 4 - Tốt 87

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

GIỚI THIỆU CHƢƠNG TRÌNH CHĂM SÓC
VÀ PHÁT TRIỂN TRẺ THƠ TOÀN DIỆN

CHĂM SÓC VÀ PTTT VÙNG DÂN TỘC
THIỂU SỐ
MỤC TIÊU TỔNG THỂ
Mọi trẻ em dân tộc thiểu số kể (cả trai và gái) từ 0-8 tuổi được
hưởng dầy đủ các quyền được sống còn, phát triển và được bảo
vệ
KẾT QUẢ MONG ĐỢI
Chính quyền địa phương có khả năng cung cấp các dịch vụ chăm
sóc và phát triển trẻ thơ có chất lượng, nhạy cảm giới và phù hợp
với lứa tuổi cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số
Cha mẹ trẻ em vùng dân tộc thiểu số cải thiện kỹ năng làm cha
mẹ vàchăm sóc và giáo dục trẻ nhằm hỗ trợ trẻ phát triển toàn
diện

Các chƣơng trình can thiệp trong CS&PTTT
Giáo dục
trong nhà
trƣờng

VỆ SINH
NƢỚC
SẠCH

CS &
PTTT
vùng
DTTS

Y TẾ

Giáo dục
cha mẹ/
cộng đồng

CHƢƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CHA MẸ/
CỘNG ĐỒNG
Các vấn đề ƣu tiên:
• Cha mẹ thiếu kiến thức và kỹ năng chăm sóc và PTTT
• Vắng bóng các mô hình hỗ trợ trẻ em phát triển tain cộng
đồng, đặc biệt là trẻ dƣới 3 tuổi
• Sự tham gia của cộng đồng và cha mẹ trong CS và PTTT còn
hạn chế
• Khái niệm CS&PTTT chƣa đƣợc cha mẹ và các nhà cung cấp
dịch vụ hiểu một cách đúng đắn và rộng rãi

Mục tiêu và kết quả mong muốn
Cha mẹ hiểu biết, kỹ năng
và thực hành của cha mẹ
trong CS &PTTT
Tăng cƣờng vai
trò của cha mẹ
cộng đồng trong
hỗ trợ cải thiện
sự phát triển
của trẻ

Mạng lưới cộng đồng hình
thành và hỗ trợ cho cha mẹ
thực hiện CS&PTTT

Cộng đồng có khả năng
hình thành, quản lý các mô
hình CS&PTTT tại cộng
đồng

Cha mẹ/
ngƣời CS
trẻ

Mạng lƣới
cộng đồng

Trẻ em

5

Tài liệu cùng danh mục Khoa học xã hội

Tiểu luận “Xây dựng hình thành nhân cách và tư duy con người Việt Nam trong tương lai với sự hỗ trợ của những giá trị đạo đức nhân văn của Phật giáo”

Dù còn những khuyết điểm, hạn chế song chúng ta không thể phủ nhận những giá trị đạo đức to lớn mà Phật giáo đã mang lại. Đặc trưng hướng nội của Phật giáo giúp con người tự suy ngẫm về bản thân, cân nhắc các hành động của mình để không gây ra đau khổ bất hạnh cho người khác. Nó giúp con người sống thân ái, yêu thương nhau, xã hội yên bình. Tuy nhiên, để giáo dục nhân cách đạo đức của thế hệ trẻ thì như thế vẫn chưa đủ. Bước sang thế kỷ XXI, chuẩn...


Đề tài: Thái độ đối với việc chấp hành luật giao thông đường bộ khi đi mô tô, xe máy của sinh viên ở khoa Kế toán kiểm toán và quản trị kinh doanh trường Đại học Tài chính – Marketing

Đề tài: Thái độ đối với việc chấp hành luật giao thông đường bộ khi đi mô tô, xe máy của sinh viên ở khoa Kế toán kiểm toán và quản trị kinh doanh trường Đại học Tài chính – Marketing nhằm làm rõ thái độ của sinh viên ở khoa KTKT và QTKD trường Đại học Tài chính – Marketing đối với việc chấp hành luật giao thông đường bộ khi đi mô tô, xe máy, chỉ ra thực trạng của vấn đề. Từ đó, đề xuất một số kiến nghị nhằm góp phần nâng cao thái độ của sinh viên đối với việc chấp hành luật giao thông đường bộ khi tham gia giao thông.


Tiểu luận QLNN ngạch chuyên viên: Các biện pháp quản lý nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy học tại trường THPT Hoà Phú, Chiêm Hoá, Tuyên Quang

  • 4,56/5 (759)

Mục đích của tiểu luận QLNN ngạch chuyên viên: Các biện pháp quản lý nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy học tại trường THPT Hoà Phú, Chiêm Hoá, Tuyên Quang là nhằm đề xuất các biện pháp quản lý nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy học tại trường THPT Hoà Phú, Chiêm Hoá, Tuyên Quang.


Tiểu luận: Quy định pháp luật về công ty đại chúng

Đề tài Quy định pháp luật về công ty đại chúng nhằm trình bày các nội dung chính: quy định chung về công ty đại chúng, quyền và nghĩa vụ công ty đại chúng, quy định về quản trị công ty đại chúng.


Tư tưởng Đức Trị của Khổng Tử và vận dụng trong quản lý doanh nghiệp hiện nay

Tham khảo luận văn - đề án 'tư tưởng đức trị của khổng tử và vận dụng trong quản lý doanh nghiệp hiện nay', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Đề tài: Lễ hội ở huyện Thọ Xuân -Thanh Hóa với việc phát triển du lịch địa phương

Dân tộc Việt Nam luôn tự hào về hàng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Trong suốt chiều dài lịch sử đó, với bao biến đổi thăng trầm đã đúc kết lại thành một nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc. Trong đó, không thể không nhắc đến lễ hội - một nét sinh hoạt văn hóa dân gian. Đây cũng là thành tố quan trọng góp phần tạo nên bức tranh văn hóa đa dạng trong thống nhất của dân tộc Việt Nam. Lễ hội không chỉ là loại hình văn hóa dân gian mà còn là nguồn tài...


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Nghề làm chè (trà) của người Sán Chí ở xã Tức Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Nghề làm chè (trà) của người Sán Chí ở xã Tức Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên vơi mục đích tìm hiểu về nghề trồng và chế biến chè (trà) của người Sán Chí tại xã Tức Tranh, huyện Phú Lương (tỉnh Thái Nguyên); tìm hiểu những thay đổi trong nghề làm chè (trà) của người Sán Chí tại xã Tức Tranh, huyện Phú Lương (tỉnh Thái Nguyên);... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Tìm hiểu công tác phân loại tài liệu tại một số thư viện trường Đại học trên địa bàn Hà Nội

Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp: Tìm hiểu công tác phân loại tài liệu tại một số thư viện trường Đại học trên địa bàn Hà Nội với mục đích đi sâu tìm hiểu công tác phân loại tại thư viện một số trường đại học trên địa bàn Hà Nội. Từ đó đưa ra những nhận xét, đánh giá, ý kiến đề xuất nhằm nâng cao chất lượng công tác phân loại của thư viện các trường đại học trong thời gian tới. Mời các bạn cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.


Tiểu luận khoa học chính trị: CNH - HĐH và vai trò của nó trong sự nghiệp XD XHCN ở nước ta

Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận khoa học chính trị: cnh - hđh và vai trò của nó trong sự nghiệp xd xhcn ở nước ta', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Cách mạng giải phóng dân tộc

Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc cũng là giải phóng giai cấp, giải phóng con người chiếm một vị trí quan trọng trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh . Đây cũng là vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người vừa là sự kết hợp tinh hoa văn hóa dân tộc và trí tuệ thời đại, vừa thể hiện tinh thần độc lập, tự chủ sáng tạo của người trong...


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu