Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Báo cáo dự án đầu tư: Trang trại chăn nuôi bò sữa và bò thịt

Báo cáo dự án đầu tư với đề tài "Trang trại chăn nuôi bò sữa và bò thịt" trình bày với mục đích đầu tư: Tạo việc làm và nâng cao mức sống cho lao động địa phương (đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số); chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương; đóng góp cho thu ngân sách một khoản từ lợi nhuận kinh doanh.Đánh giá tài liệu

4.0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Báo cáo dự án đầu tư: Trang trại chăn nuôi bò sữa và bò thịt Báo cáo dự án đầu tư: Trang trại chăn nuôi bò sữa và bò thịt Báo cáo dự án đầu tư, Báo cáo đầu tư nông nghiệp, Báo cáo đầu tư chăn nuôi, Báo cáo đầu tư trang trại chăn nuôi, Dự án trang trại chăn nuôi bò, Báo cáo quản lý dự án
4.0 5 1352
 • 5 - Rất hữu ích 51

 • 4 - Tốt 1.301

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do –Hạnh phúc -----------    ---------- THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƢ TRANG TRẠI CHĂN NUÔI BÒ SỮA VÀ BÒ THỊT ĐỊA ĐIỂM : LÂM ĐỒNG CHỦ ĐẦU TƢ : Lâm Đồng - Tháng 10 năm 2012
 2. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do –Hạnh phúc -----------    ---------- THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƢ TRANG TRẠI CHĂN NUÔI BÒ SỮA VÀ BÒ THỊT CHỦ ĐẦU TƢ ĐƠN VỊ TƢ VẤN CÔNG TY CP TƢ VẤN ĐẦU TƢ THẢO NGUYÊN XANH NGUYỄN VĂN MAI Lâm Đồng - Tháng 10 năm 2012
 3. MỤC LỤC CHƢƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƢ VÀ DỰ ÁN .............................................. 1 I.1. Giới thiệu về chủ đầu tƣ .......................................................................................... 1 I.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án ..................................................................................... 1 I.3. Cơ sở pháp lý ........................................................................................................... 2 CHƢƠNG II: BỐI CẢNH VÀ CĂN CỨ CỦA DỰ ÁN ............................................... 5 II.1. Căn cứ xác định sự cần thiết và tính cấp thiết của dự án ....................................... 5 II.1.1. Phân tích môi trƣờng vĩ mô ................................................................................. 5 II.1.2. Chính sách phát triển ........................................................................................... 5 II.2. Các điều kiện và cơ sở của dự án .............................................................................. 6 II.2.1. Tình hình chăn nuôi bò ở tỉnh Lâm Đồng ............................................................ 6 II.2.2. Môi trƣờng thực hiện dự án .................................................................................. 7 II.3. Kết luận về sự cần thiết đầu tƣ ............................................................................. 10 CHƢƠNG III: ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG .................................................................... 11 III.1. Vị trí xây dựng .................................................................................................... 11 III.2. Địa hình ............................................................................................................... 12 III.3. Khí hậu ................................................................................................................ 12 III.4. Hạ tầng khu đất xây dựng dự án ......................................................................... 12 III.4.1. Hiện trạng sử dụng đất ..................................................................................... 12 III.4.2. Hiện trạng thông tin liên lạc............................................................................. 13 III.4.3. Cấp –Thoát nƣớc .............................................................................................. 13 III.5. Nhận xét chung ................................................................................................... 14 CHƢƠNG IV: QUY MÔ DỰ ÁN – TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN .................................... 15 IV.1. Quy mô dự án ..................................................................................................... 15 IV.2. Các hạng mục công trình .................................................................................... 15 IV.3. Tiến độ thực hiện dự án ...................................................................................... 16 IV.3.1. Thời gian thực hiện .......................................................................................... 16 IV.3.2. Công việc cụ thể .............................................................................................. 16 IV.4. Sản phẩm chính ................................................................................................... 17 CHƢƠNG V: GIẢI PHÁP THỰC HIỆN DỰ ÁN ...................................................... 18 V.1. Chăn nuôi bò thịt ................................................................................................ 18 V.1.1. Giống bò thịt ..................................................................................................... 18 V.1.2. Chăm sóc và nuôi dƣỡng ................................................................................... 19 V.2. Chăn nuôi bò sữa .................................................................................................. 23 V.2.1. Giống bò sữa ..................................................................................................... 23 V.2.2. Chăm sóc và nuôi dƣỡng ................................................................................... 23 V.2.3. Nuôi bò sữa công nghệ cao ............................................................................... 25 V.3. Trồng cỏ ............................................................................................................... 26 V.3.1. Giống cỏ ............................................................................................................ 26 V.3.2. Giá trị của giống cỏ VA06 ................................................................................ 26 V.3.3. Đặc tính sinh trƣởng của cỏ VA06 ................................................................... 27 V.3.4. Kỹ thuật thâm canh cỏ VA06 ............................................................................ 28 CHƢƠNG VI: GIẢI PHÁP THIẾT KẾ MẶT BẰNG VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT . 31
 4. VI.1. Tiêu chuẩn thiết kế mặt bằng .............................................................................. 31 VI.1.1 Tiêu chuẩn về khu đất xây dựng. ...................................................................... 31 VI.1.2. Quy hoạch mặt bằng tổng thể khu đất. ............................................................ 31 VI.1.3 Nội dung công trình và tiêu chuẩn kiến trúc của chuồng trại .......................... 32 VI.2. Tiêu chuẩn thiết kế hệ thống kỹ thuật. ................................................................ 34 VI.3. Giải pháp kỹ thuật ............................................................................................... 34 CHƢƠNG VII: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG........................................ 36 VII.1. Đánh giá tác động môi trƣờng ........................................................................... 36 VII.1.1. Giới thiệu chung ............................................................................................. 36 VII.1.2. Các quy định và các hƣớng dẫn về môi trƣờng .............................................. 36 VII.2. Các tác động môi trƣờng ................................................................................... 36 VII.2.1. Các loại chất thải phát sinh............................................................................. 36 VII.2.2. Khí thải ........................................................................................................... 37 VII.2.3. Nƣớc thải ........................................................................................................ 38 VII.2.4. Chất thải rắn ................................................................................................... 39 VII.3. Biện pháp giảm thiểu tác động môi trƣờng ....................................................... 39 VII.3.1. Xử lý chất thải rắn .......................................................................................... 39 VII.3.2. Xử lý nƣớc thải ............................................................................................... 40 VII.3.3. Xử lý khí thải, mùi hôi ................................................................................... 41 VII.3.4. Giảm thiểu các tác động khác......................................................................... 41 VII.4. Kết luận ............................................................................................................. 41 CHƢƠNG VIII: TỔNG MỨC ĐẦU TƢ DỰ ÁN ....................................................... 42 VIII.1. Cơ sở lập tổng mức đầu tƣ ............................................................................... 42 VIII.2. Nội dung tổng mức đầu tƣ ............................................................................... 42 VIII.2.1. Nội dung ........................................................................................................ 42 VIII.2.2. Kết quả tổng mức đầu tƣ ............................................................................... 46 CHƢƠNG IX: NGUỒN VỐN ĐẦU TƢ THỰC HIỆN DỰ ÁN ................................ 48 IX.1. Nguồn vốn đầu tƣ của dự án ............................................................................... 48 IX.1.1. Cấu trúc nguồn vốn và phân bổ vốn đầu tƣ ..................................................... 48 IX.1.2. Tiến độ sử dụng vốn ........................................................................................ 48 IX.1.3. Nguồn vốn thực hiện dự án.............................................................................. 49 IX.1.4. Phƣơng án hoàn trả vốn vay và chi phí lãi vay................................................ 52 IX.2. Tính toán chi phí của dự án ................................................................................ 52 IX.2.1. Chi phí nhân công ............................................................................................ 52 IX.2.2. Chi phí hoạt động............................................................................................. 53 CHƢƠNG X: HIỆU QUẢ KINH TẾ -TÀI CHÍNH ................................................... 57 X.1. Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán ................................................................ 57 X.2. Doanh thu từ dự án ............................................................................................... 57 X.3. Các chỉ tiêu kinh tế của dự án .............................................................................. 58 X.4. Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội ....................................................................... 61 CHƢƠNG XI: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ............................................................. 62 XI.1. Kết luận ............................................................................................................... 62 XI.2. Kiến nghị............................................................................................................. 62
 5. DỰ ÁN ĐẦU TƢ TRANG TRẠI CHĂN NUÔI BÒ SỮA VÀ BÒ THỊT CHƢƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƢ VÀ DỰ ÁN I.1. Giới thiệu về chủ đầu tƣ  Chủ đầu tƣ :  Giấy phép ĐKKD :  Ngày đăng ký :  Đại diện pháp luật : Chức vụ :  Địa chỉ trụ sở :  Ngành nghề chính : - Trồng rừng, chăm sóc rừng - Chăn nuôi I.2. Mô tả sơ bộ thông tin dự án  Tên dự án : Dự án đầu tƣ Trang trại chăn nuôi bò sữa và bò thịt  Địa điểm xây dựng : Lâm Đồng  Diện tích xây dựng : 144,799 m2 (14.5ha)  Quy mô đầu tƣ : Đầu tƣ ban đầu 200 con bò giống Brahman và 150 con bò sữa Hà Lan HF. Sau 5 năm tăng đàn, trang trại có quy mô ổn định 539 con bò giống Brahman và 398 bò sữa Hà Lan HF  Mục tiêu đầu tƣ : - Tổ chức Trang trại chăn nuôi bò sữa và bò thịt theo phƣơng châm "năng suất cao - chi phí thấp - phát triển bền vững". - Nâng cao chất lƣợng sữa và thịt cho ngƣời tiêu dùng, giá thành sản phẩm thấp. Xây dựng thƣơng hiệu của công ty lớn mạnh và có tầm cỡ trong nƣớc và trong khu vực. - Xây dựng mô hình chăn nuôi theo hƣớng chuyên nghiệp, áp dụng công nghệ cao, tập trung giảm chi phí, tăng hiệu quả, giúp ngành chăn nuôi bò sữa và bò thịt phát triển bền vững. - Xây dựng hệ thống sản xuất thức ăn hỗn hợp thô xanh khẩu phần hoàn chỉnh chất lƣợng cao đủ cung ứng cho giống cao sản.  Mục đích đầu tƣ : + Tạo việc làm và nâng cao mức sống cho lao động địa phƣơng (đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số); + Chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phƣơng; + Đóng góp cho thu ngân sách một khoản từ lợi nhuận kinh doanh  Hình thức đầu tƣ : Đầu tƣ xây dựng mới  Hình thức quản lý : Chủ đầu tƣ trực tiếp quản lý dự án thông qua ban Quản lý dự án do chủ đầu tƣ thành lập.  Tổng mức đầu tƣ : 64,445,100,000 đồng (Sáu mươi tư tỷ bốn trăm bốn mươi lăm triệu một trăm nghìn đồng) Trong đó: Chủ đầu tƣ bỏ vốn 30% giá trị tổng mức đầu tƣ tƣơng ứng với số tiền 19,333,530,000 đồng (Mười chín triệu ba trăm ba mươi ba triệu năm trăm ba mươi nghìn đồng) và toàn bộ phần lãi vay trong thời gian xây dựng tƣơng ứng 1,439,068,000 đồng. Ngoài ra công ty dự định vay 70% trên giá trị tổng mức đầu tƣ, tức tổng số tiền cần --------------------------------------------------------------------------- 1 Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh
 6. DỰ ÁN ĐẦU TƢ TRANG TRẠI CHĂN NUÔI BÒ SỮA VÀ BÒ THỊT vay là 45,111,570,000 đồng (Bốn mươi lăm tỷ một trăm mười một triệu năm trăm bảy mươi nghìn đồng). Nguồn vốn vay này dự kiến vay trong thời gian 84 tháng với lãi suất ƣu đãi 9%/năm. Thời gian ân hạn trả vốn gốc là 24 tháng (thời gian xây dựng và năm hoạt động đầu tiên của dự án) và thời gian trả nợ là 60 tháng.  Thời gian hoạt động của dự án là 20 năm, từ tháng 1 năm 2014 dự án sẽ đi vào hoạt động  Sản phẩm từ dự án: bò thịt Brahman (bò giống cái, bò thịt và bò thanh lý), bò sữa Hà Lan (Sữa, Bê đực, bê sữa và bò sữa thanh lý) và phân bón. I.3. Cơ sở pháp lý  Văn bản pháp lý  Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tƣ xây dựng cơ bản của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5 số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009;  Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Luật Đầu tƣ số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Luật Kinh doanh Bất động sản 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Luật Bảo vệ môi trƣờng số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam;  Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về việc Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng công trình;  Nghị định số 124/2008 NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính Phủ về thuế thu nhập doanh nghiệp;  Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ Qui định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng;  Nghị định 140/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22 tháng 11 năm 2006 quy định việc bảo vệ môi trƣờng trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các chiến lƣợc, quy hoạch, kế hoạch, chƣơng trình và dự án phát triển;  Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc qui định chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trƣờng; --------------------------------------------------------------------------- 2 Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh
 7. DỰ ÁN ĐẦU TƢ TRANG TRẠI CHĂN NUÔI BÒ SỮA VÀ BÒ THỊT  Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng;  Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tƣ xây dựng công trình;  Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 4/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều luật phòng cháy và chữa cháy;  Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về việc Quản lý chất lƣợng công trình xây dựng và Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 2009/2004/NĐ-CP;  Thông tƣ số 12/2008/TT-BXD ngày 07/05/2008 của Bộ xây dựng hƣớng dẫn việc lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng;  Thông tƣ số 05/2009/TT-BXD ngày 15/04/2009 của Bộ Xây dựng hƣớng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình;  Thông tƣ số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng hƣớng dẫn về đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc, đánh giá tác động môi trƣờng và cam kết bảo vệ môi trƣờng;  Thông tƣ số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hƣớng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nƣớc;  Thông tƣ số 72/2011/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định giống vật nuôi;  Công văn số 1777/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt hệ thống điện trong công trình, ống và phụ tùng ống, bảo ôn đƣờng ống, phụ tùng và thiết bị khai thác nƣớc ngầm;  Công văn số 1779/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Khảo sát xây dựng;  Thông tƣ số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08/9/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng hƣớng dẫn về đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc, đánh giá tác động môi trƣờng và cam kết bảo vệ môi trƣờng;  Quyết định số 10/2008/QĐ-TTg ngày 16/1/2008 của Thủ tƣớng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lƣợc phát triển chăn nuôi đến năm 2020;  Quyết định số 1691/QĐ-UBND ngày 08/8/2011 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng v/v phê duyệt kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2011- 2015;  Quyết định số 1406/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng v/v phê duyệt Quy hoạch các khu vực chăn nuôi tập trung, cơ sở giết mổ, chế biến, bảo quản sản phẩm chăn nuôi tỉnh Lâm Đồng đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020;  Báo cáo số 184/BC-UBND ngày 21/9/2012 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng v/v báo cáo tình hình kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm 2012;  Định mức chi phí quản lý dự án và tƣ vấn đầu tƣ xây dựng kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng; --------------------------------------------------------------------------- 3 Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh
 8. DỰ ÁN ĐẦU TƢ TRANG TRẠI CHĂN NUÔI BÒ SỮA VÀ BÒ THỊT  Các tiêu chuẩn Việt Nam Dự án đầu tư Trang trại chăn nuôi bò sữa và bò thịt đƣợc thực hiện trên những tiêu chuẩn, quy chuẩn chính nhƣ sau:  Quy chuẩn xây dựng Việt Nam (tập 1, 2, 3 xuất bản 1997-BXD);  Quyết định số 04 /2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008. Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng (QCVN: 01/2008/BXD);  Thông tƣ số 71/2011/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2011 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực Thú y;  Thông tƣ số 43/2011/TT-BNNPTNT, ngày 07 tháng 6 năm 2011, về việc Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định giống vật nuôi;  QCVN 01 - 13: 2009/BNNPTNT : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: Thức ăn chăn nuôi - hàm lƣợng kháng sinh, hóa dƣợc, vi sinh vật và kim loại nặng tối đa cho phép trong thức ăn cho bê và bò thịt;  Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 548-2002: Thiết bị tƣới dùng trong nông nghiệp – Đầu tƣới - Đặc điểm kỹ thuật và phƣơng pháp thử;  Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 547-2002: Thiết bị tƣới dùng trong nông nghiệp – Vòi phun – Yêu cầu chung và phƣơng pháp thử;  Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 546-2002: Thiết bị tƣới dùng trong nông nghiệp – Hệ thống ống tƣới - Đặc điểm kỹ thuật và phƣơng pháp thử;  Kỹ thuật chăn nuôi bò sữa, thành phần và yếu tố ảnh hƣởng đến sản lƣợng sữa (Cẩm nang chăn nuôi gia súc gia cầm – Hội chăn nuôi Việt Nam – Nhà xuất bản Nông nghiệp)  TCVN 2737-1995 : Tải trọng và tác động- Tiêu chuẩn thiết kế;  TCXD 45-1978 : Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình;  TCVN 5760-1993 : Hệ thống chữa cháy - Yêu cầu chung thiết kế lắp đặt và sử dụng;  TCVN 5738-2001 : Hệ thống báo cháy tự động - Yêu cầu kỹ thuật;  TCVN-62:1995 : Hệ thống PCCC chất cháy bột, khí;  TCVN 6160 – 1996 : Yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt, sử dụng hệ thống chữa cháy;  TCVN 4760-1993 : Hệ thống PCCC - Yêu cầu chung về thiết kế;  TCVN 5576-1991 : Hệ thống cấp thoát nƣớc - quy phạm quản lý kỹ thuật;  TCXD 51-1984 : Thoát nƣớc - mạng lƣới bên trong và ngoài công trình - Tiêu chuẩn thiết kế;  TCVN 5687-1992 : Tiêu chuẩn thiết kế thông gió - điều tiết không khí - sƣởi ấm;  11TCN 19-84 : Đƣờng dây điện; --------------------------------------------------------------------------- 4 Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh
 9. DỰ ÁN ĐẦU TƢ TRANG TRẠI CHĂN NUÔI BÒ SỮA VÀ BÒ THỊT CHƢƠNG II: BỐI CẢNH VÀ CĂN CỨ CỦA DỰ ÁN II.1. Căn cứ xác định sự cần thiết và tính cấp thiết của dự án II.1.1. Phân tích môi trƣờng vĩ mô Trong bối cảnh phải đối mặt với những khó khăn, thách thức ở trong nƣớc và trên thế giới nhƣ cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, thiên tai, dịch bệnh diễn biến bất thƣờng, an ninh chính trị còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp…song, tỉnh Lâm Đồng đã tranh thủ thời cơ, vƣợt qua khó khăn, thách thức để đạt đƣợc những kết quả khả quan: 9 tháng đầu năm 2012, GDP (theo giá so sánh năm 1994) đạt 7,247 tỷ đồng, tăng 15.6%, trong đó lĩnh vực nông lâm thủy sản đạt 1,752 tỷ đồng, tăng 9.5%; công nghiệp xây dựng 2,760.8 tỷ đồng, tăng 17.8%; dịch vụ 2,733.7 tỷ đồng, tăng 17.6%. GDP (theo giá hiện hành) đạt 19.366 tỷ đồng, tăng 22.2%; công nghiệp xây dựng 4.515 tỷ đồng, tăng 23.3%; dịch vụ 8,747 tỷ đồng tăng 25.7%. Tổng kim ngạch xuất khẩu 197.7 triệu USD tăng 9.6%. Tổng mức đầu tƣ xã hội đạt 8,550 tỷ đồng, tăng 0.6%. Thu ngân sách nhà nƣớc trên địa bàn 2,886.5 tỷ đồng, đạt 62% dự toán địa phƣơng và bằng 104 so với cùng kỳ. Thu hút khách du lịch 2.98 triệu lƣợt, tăng 6.4% so cùng kỳ. Giải quyết việc làm cho 22,663 lao động, tăng 2% so với cùng kỳ; trong đó xuất khẩu lao động đƣợc 363 ngƣời bằng 87.8% so với cùng kỳ. Riêng với lĩnh vực chăn nuôi, tình hình tiếp tục phát triển ổn định. Tổng đàn gia súc tăng 10% so với cùng kỳ; trong đó đàn bò tăng 5%, riêng bò sữa tăng 34%. Về công tác phòng chống dịch, tỉnh đã triển khai tiêm vắc xin lỡ mồm long móng, vắc xin tụ huyết trùng trâu bò, vắc xin dịch tả,… II.1.2. Chính sách phát triển Theo định hƣớng phát triển của tỉnh đến năm 2020, về lĩnh vực chăn nuôi bò, tỉnh Lâm Đồng phải đạt mục tiêu: Phát triển chăn nuôi bò sữa với quy mô tổng đàn 7,000 con, trong đó huyện Đơn Dƣơng 4,200 con, huyện Đức Trọng 1,600con, thành phố Bảo Lộc 600 con và các địa phƣơng khác. Tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau: - Di nhập, chọn tạo giống, tinh giới tính để cải tạo chất lƣợng và tăng số lƣợng đàn bò sữa - Xây dựng và triển khai đề án phát triển vùng nguyên liệu cỏ cao sản phục vụ chăn nuôi bò sữa, bò thịt giai đoạn 2011-2015 và định hƣớng đến năm 2020. - Xây dựng các Liên minh chăn nuôi bò sữa - Hỗ trợ xây dựng mô hình chăn nuôi bò sữa chất lƣợng cao; ứng dụng cơ giới hóa trong chăn nuôi bò sữa. Sau đây là quy hoạch vị trí, diện tích các vùng đƣợc chăn nuôi và các vùng cấm nuôi tập trung trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020: --------------------------------------------------------------------------- 5 Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh
 10. DỰ ÁN ĐẦU TƢ TRANG TRẠI CHĂN NUÔI BÒ SỮA VÀ BÒ THỊT II.2. Các điều kiện và cơ sở của dự án II.2.1. Tình hình chăn nuôi bò ở tỉnh Lâm Đồng Nông nghiệp là một ngành kinh tế quan trọng của tỉnh Lâm Đồng, thu hút trên 65% lao động xã hội, đóng góp gần 50% GDP toàn tỉnh. Lâm Đồng có nhiều ƣu thế để phát triển đàn bò đặc biệt là đàn bò sữa. Từ năm 2001 UBND tỉnh và Sở NN-PTNT đã có Chƣơng trình Phát triển giống bò sữa nhằm khuyến khích các doanh nghiệp và nông dân tập trung phát triển đàn bò sữa cả về tổng đàn lẫn chất lƣợng đàn bò. Song có thể nói, tới nay đàn bò sữa của tỉnh vẫn chƣa phát triển xứng với tiềm năng tự nhiên cũng nhƣ thế mạnh chăn nuôi. Về bò sữa, theo Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng (Sở NN-PTNT), năm 2011 toàn tỉnh hiện có tổng đàn bò sữa gần 4,000 con tập trung tại Đơn Dƣơng, Đức Trọng và Bảo Lộc với giống bò Hà Lan thuần chủng, sản lƣợng sữa bình quân đạt khoảng 6,000 lít/con/ chu kỳ. Tuy nhiên, sau khi Chƣơng trình Phát triển giống bò sữa kết thúc (năm 2005) cho đến đầu năm 2009 do dịch bệnh thƣờng xuyên xảy ra, giá sữa tƣơi quá hạ và khó tiêu thụ, diện tích đồng cỏ bị thu hẹp (nông dân chuyển từ trồng cỏ chăn nuôi sang trồng rau hoa để có thu nhập cao hơn)… đã làm cho ngƣời chăn nuôi từ bỏ đàn bò sữa. Từ đầu năm 2009 tới nay, nhờ một số doanh nghiệp chăn nuôi- thu mua- chế biến sữa đẩy mạnh các hoạt động sản xuất- kinh doanh trên địa bàn, giá sữa tƣơi ngày càng ổn định và nâng cao… nên nhiều nhà nông có khả năng về tài chính, đất đai, lao động đã đầu tƣ chăn nuôi bò sữa quy mô trang trại tạo điều kiện thuận lợi để phục hồi tổng đàn cũng nhƣ chất lƣợng đàn bò sữa của tỉnh. Hiện nay so với cuối năm 2008, tổng đàn bò sữa của các địa phƣơng trong tỉnh đã tăng 20%; ngoài 2 doanh nghiệp là Công ty cổ phần Sữa Đà Lạt và Công ty Thanh Sơn, toàn tỉnh đã có trên 50 trang trại bò sữa với quy mô đàn trên 10 con, một số hộ chăn nuôi bò sữa đã liên kết lại với nhau hình thành nên Hợp tác xã Chăn nuôi bò sữa Tu Tra (Đơn Dƣơng) và Tổ hợp tác Chăn nuôi bò sữa Hiệp Thạnh (Đức Trọng); Dự án Cạnh tranh nông --------------------------------------------------------------------------- 6 Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh
 11. DỰ ÁN ĐẦU TƢ TRANG TRẠI CHĂN NUÔI BÒ SỮA VÀ BÒ THỊT nghiệp (Sở NN-PTNT) cũng đã hỗ trợ cho Công ty cổ phần Sữa Đà Lạt và Tổ hợp tác Chăn nuôi bò sữa Hiệp Thạnh thực hiện liên minh sản xuất đang góp phần thúc đẩy đàn bò sữa ở Đức Trọng phát triển nhanh và bền vững hơn. Khó khăn nhất của ngƣời chăn nuôi bò sữa lâu nay là khâu tiêu thụ sản phẩm sữa tƣơi nay cũng cơ bản đã đƣợc tháo gỡ khi Công ty cổ phần Sữa Đà Lạt xây dựng tại Đơn Dƣơng một nhà máy chế biến sữa, Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) và Công ty Dutch Lady (Cô gái Hà Lan) cũng đã tổ chức các điểm thu mua sữa bò tƣơi nguyên liệu tại Đơn Dƣơng, Đức Trọng, Bảo Lộc và bình quân hàng năm các doanh nghiệp này đã tiêu thụ cho ngƣời chăn nuôi bò tại địa phƣơng trên 2 triệu lít sữa với giá từ 10,8 đến 11 ngàn đồng/ lít… Cùng Trung tâm Khuyến nông, Chi cục Thú y và các chƣơng trình, dự án của Sở NN- PTNT, những năm qua các doanh nghiệp chăn nuôi bò- chế biến sữa cũng tham gia hỗ trợ nông dân về kỹ thuật chăn nuôi- thú y, giống cỏ mới, cải tạo chất lƣợng con giống… nên cùng với tăng trƣởng tổng đàn bò, sản lƣợng sữa tƣơi nguyên liệu cũng tăng từ 2.800 tấn (năm 2005) lên 10.388 tấn (năm 2011). Tuy đã đƣợc phục hồi, nhƣng theo Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng (Sở NN- PTNT), đàn bò sữa của Lâm Đồng vẫn phát triển chƣa xứng với tiềm năng và tăng trƣởng chậm so với một số địa phƣơng có chăn nuôi bò sữa ở khu vực miền Nam nhƣ thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dƣơng… Nguyên nhân dẫn tới tình trạng này là phần lớn đàn bò sữa của tỉnh đang “đƣợc chăn nuôi theo quy mô nhỏ với phƣơng thức chăn nuôi tận dụng”, trình độ ứng dụng đồng bộ kỹ thuật chăn nuôi còn rất hạn chế (30% hộ chăn nuôi còn vắt sữa bằng tay, chuồng trại hầu hết còn tạm bợ, 90% hộ chăn nuôi xả trực tiếp chất thải ra môi trƣờng); Công tác quản lý đàn bò nhƣ quản lý đàn, quản lý giống, giám định và tuyển chọn giống chƣa đƣợc quan tâm thực sự dẫn tới nguy cơ giảm chất lƣợng đàn bò; Diện tích đồng cỏ chậm đƣợc khôi phục và phát triển nên nguồn thức ăn thô xanh cho bò chủ yếu dựa vào việc tận dụng phụ phẩm trồng trọt là chính… Đây là những vấn đề mà các địa phƣơng thuộc vùng quy hoạch phát triển đàn bò sữa của tỉnh cần quan tâm để khai thác có hiệu quả các tiềm năng về chăn nuôi và thực hiện mục tiêu nâng tổng đàn bò sữa lên 7,000 con (tăng so hiện nay khoảng trên 3,000 con) vào năm 2020. II.2.2. Môi trƣờng thực hiện dự án  Vị trí địa lý: Lâm Đồng là tỉnh miền núi phía Nam Tây Nguyên có độ cao trung bình từ 800 – 1,000 m so với mặt nƣớc biển với diện tích tự nhiên 9,772.19 km2; địa hình tƣơng đối phức tạp chủ yếu là bình sơn nguyên, núi cao đồng thời cũng có những thung lũng nhỏ bằng phẳng đã tạo nên những yếu tố tự nhiên khác nhau về khí hậu, thổ nhƣỡng, thực động vật ... và những cảnh quan kỳ thú cho Lâm Đồng. - Phía đông giáp các tỉnh Khánh Hoà và Ninh Thuận - Phía tây nam giáp tỉnh Đồng Nai - Phía nam – đông nam gáp tỉnh Bình Thuận - Phía bắc giáp tỉnh Đắc Lắc Lâm Đồng nằm trên 3 cao nguyên và là khu vực đầu nguồn của 7 hệ thống sông lớn; nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam – là khu vực năng động, có tốc độ tăng trƣởng kinh tế cao và là thị trƣờng có nhiều tiềm năng lớn. Toàn tỉnh có thể chia thành 3 --------------------------------------------------------------------------- 7 Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh
 12. DỰ ÁN ĐẦU TƢ TRANG TRẠI CHĂN NUÔI BÒ SỮA VÀ BÒ THỊT vùng với 5 thế mạnh: Phát triển cây công nghiệp dài ngày, lâm nghiệp, khoáng sản, du lịch - dịch vụ và chăn nuôi gia súc. Hình: Vị trí của tỉnh Lâm Đồng  Địa hình Đặc điểm chung của Lâm Đồng là địa hình cao nguyên tƣơng đối phức tạp, chủ yếu là bình sơn nguyên, núi cao đồng thời cũng có những thung lũng nhỏ bằng phẳng đã tạo nên những yếu tố tự nhiên khác nhau về khí hậu, thổ nhƣỡng, thực động vật ... và những cảnh quan kỳ thú cho Lâm Đồng. Đặc điểm nổi bật của địa hình tỉnh Lâm Đồng là sự phân bậc khá rõ ràng từ bắc xuống nam. - Phía bắc tỉnh là vùng núi cao, vùng cao nguyên Lang Bian với những đỉnh cao từ 1,300m đến hơn 2,000m nhƣ Bi Đúp (2,287m), Lang Bian (2,167m). - Phía đông và tây có dạng địa hình núi thấp (độ cao 500 – 1,000m). - Phía nam là vùng chuyển tiếp giữa cao nguyên Di Linh – Bảo Lộc và bán bình nguyên.  Địa chất Tham gia vào cấu trúc địa chất tỉnh Lâm Đồng bao gồm các đá trầm tích, phun trào, xâm nhập có tuổi từ Jura giữa đến Đệ Tứ. Các trầm tích, phun trào đƣợc phân ra 14 phân vị --------------------------------------------------------------------------- 8 Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh
 13. DỰ ÁN ĐẦU TƢ TRANG TRẠI CHĂN NUÔI BÒ SỮA VÀ BÒ THỊT địa tầng có tuổi và thành phần đá khác nhau. Các đá xâm nhập trong phạm vi tỉnh Lâm Đồng thuộc 4 phức hệ: Định Quán, đèo Cả, Cà Ná, Cù Mông. Địa phận tỉnh Lâm Đồng nằm ở phía đông nam đới Đà Lạt. Đới này là một khối vỏ lục địa Tiền Cambri bị sụt lún trong Jura sớm – giữa và phần lớn diện tích đới bị hoạt hoá magma kiến tạo mạnh mẽ trong Mesozoi muộn và Kainozoi.  Thổ nhƣỡng Lâm Đồng có diện tích đất 977,219.6 ha, chiếm 98% diện tích tự nhiên, bao gồm 8 nhóm đất và 45 đơn vị đất:  Nhóm đất phù sa (fluvisols)  Nhóm đất glây (gleysols)  Nhóm đất mới biến đổi (cambisols)  Nhóm đất đen (luvisols)  Nhóm đất đỏ bazan (ferralsols)  Nhóm đất xám (acrisols)  Nhóm đất mùn alit trên núi cao (alisols)  Nhóm đất xói mòn mạnh (leptosols) Đất có độ dốc dƣới 25o chiếm trên 50%, đất dốc trên 25o chiếm gần 50%. Chất lƣợng đất đai của Lâm Đồng rất tốt, khá màu mỡ, toàn tỉnh có khoảng 255,400 ha đất có khả năng sản xuất nông nghiệp, trong đó có 200,000 ha đất bazan tập trung ở cao nguyên  Khí hậu: Lâm Đồng nằm trong khu vực chịu ảnh hƣởng của khí hậu nhiệt đới gió mùa biến thiên theo độ cao, trong năm có 2 mùa rõ rệt; mùa mƣa từ tháng 5 đến tháng 11, mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau. Nhiệt độ thay đổi rõ rệt giữa các khu vực, càng lên cao nhiệt độ càng giảm. Nhiệt độ trung bình năm của tỉnh dao động từ 18 – 250C, thời tiết ôn hòa và mát mẻ quanh năm, thƣờng ít có những biến động lớn trong chu kỳ năm. Lƣợng mƣa trung bình 1,750 – 3,150 mm/năm, độ ẩm tƣơng đối trung bình cả năm 85 – 87%, số giờ nắng trung bình cả năm 1,890 – 2,500 giờ, thuận lợi cho phát triển du lịch nghỉ dƣỡng và phát triển các loại cây trồng, vật nuôi có nguồn gốc ôn đới. Đặc biệt Lâm Đồng có khí hậu ôn đới ngay trong vùng khí hậu nhiệt đới điển hình và nằm không xa các trung tâm đô thị lớn và vùng đồng bằng đông dân.  Thủy văn Lâm Đồng là tỉnh nằm trong hệ thống sông Đồng Nai, có nguồn nƣớc rất phong phú, mạng lƣới suối khá dày đặc, tiềm năng thuỷ điện rất lớn, với 73 hồ chứa nƣớc, 92 đập dâng. Sông suối trên địa bàn Lâm Đồng phân bố khá đồng đều, mật độ trung bình 0.6km/km2 với độ dốc đáy nhỏ hơn 1%. Phần lớn sông suối chảy từ hƣớng đông bắc xuống tây nam. Do đặc điểm địa hình đồi núi và chia cắt mà hầu hết các sông suối ở đây đều có lƣu vực khá nhỏ và có nhiều ghềnh thác ở thƣợng nguồn. --------------------------------------------------------------------------- 9 Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh
 14. DỰ ÁN ĐẦU TƢ TRANG TRẠI CHĂN NUÔI BÒ SỮA VÀ BÒ THỊT Các sông lớn của tỉnh thuộc hệ thống sông Đồng Nai. Ba sông chính ở Lâm Đồng là: Sông Đa Dâng (Đạ Đờng), sông La Ngà, sông Đa Nhim Tóm lại, nhiệt độ thấp, khí hậu ôn hòa và nguồn nƣớc dồi dào là những thuận lợi lớn trong công tác trồng cỏ cũng nhƣ chăn nuôi bò nhất là bò sữa quy mô lớn tại cao nguyên Lâm Đồng. II.3. Kết luận về sự cần thiết đầu tƣ Lâm Đồng có nhiều ƣu thế để phát triển đàn bò đặc biệt là đàn bò sữa. Song có thể nói, tới nay số lƣợng đàn bò bao gồm bò thịt và bò sữa của tỉnh vẫn chƣa phát triển xứng với tiềm năng tự nhiên cũng nhƣ thế mạnh chăn nuôi. Bên cạnh đó, việc chăn nuôi bò cần có vốn đầu tƣ ban đầu khá cao, có vị trí địa lý thuận lợi về khí hậu, đất đai, nguồn nƣớc… Ngoài ra cần phải có kinh nghiệm và tay nghề kỹ thuật của chuyên gia thú y thì lúc đó mới phát triển bền vững đƣợc. Vì vậy sau nhiều năm nỗ lực tăng đàn bò, tỉnh Lâm Đồng vẫn chỉ cung cấp đƣợc 10% - 25% nhu cầu ngƣời tiêu thụ, khiến ngƣời dân phải tìm đến các sản phẩm ngoại nhập. Điều này sẽ ảnh hƣởng rất lớn đến ngành chăn nuôi và chế biến thịt cũng nhƣ sữa tại địa phƣơng cũng nhƣ thị trƣờng nội địa. Sau khi nghiên cứu và nắm vững các yếu tố kinh tế và kỹ thuật trong lĩnh vực này, công ty ... chúng tôi quyết định đầu tƣ xây dựng Trang trại chăn nuôi bò sữa và bò thịt tại tiểu khu 370, xã Đa Quyn, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, một nơi có khí hậu ôn hòa, nguồn nƣớc dồi dào và đất đai màu mỡ trên vùng đất cao nguyên. Vùng đất này hứa hẹn sẽ là trang trại lớn nhất, hiện đại nhất tỉnh Lâm Đồng bằng việc áp dụng những kỹ thuật tiên tiến nhất hiện nay. Từ đó chúng tôi tin tƣởng rằng không bao lâu nữa nhân dân trong tỉnh cũng nhƣ Việt Nam sẽ đƣợc hƣởng thụ các sản phẩm từ thịt và sữa tốt nhất mà dự án đem lại với chất lƣợng và giá cả cạnh tranh. Với niềm tin sản phẩm do chúng tôi tạo ra sẽ đƣợc ngƣời tiêu dùng trong nƣớc ƣa chuộng, với niềm tự hào sẽ góp phần tăng giá tri ̣tổ ng sản phẩ m nông nghi ệp, tăng thu nhâ ̣p và nâng cao đời sống của nhân dân và t ạo việc làm cho lao động tại địa phƣơng, chúng tôi tin rằng dự án đầu tƣ Trang trại chăn nuôi bò thịt và bò sữa là sự đầu tƣ cần thiết trong giai đoạn hiện nay. --------------------------------------------------------------------------- 10 Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh
 15. DỰ ÁN ĐẦU TƢ TRANG TRẠI CHĂN NUÔI BÒ SỮA VÀ BÒ THỊT CHƢƠNG III: ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG III.1. Vị trí xây dựng Dự án đầu tƣ Trang trại chăn nuôi bò sữa và bò thịt đƣợc xây dựng tại tiểu khu 370, xã Đa Quyn, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Hình: Vị trí xây dựng dự án --------------------------------------------------------------------------- 11 Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh
 16. DỰ ÁN ĐẦU TƢ TRANG TRẠI CHĂN NUÔI BÒ SỮA VÀ BÒ THỊT Xã Đa Quyn thuộc huyện Đức Trọng trên cơ sở điều chỉnh 17,152.98 ha diện tích tự nhiên và 3,212 nhân khẩu của xã Tà Năng. Địa giới hành chính xã Đa Quyn: + Đông giáp xã Próh, huyện Đơn Dƣơng, xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn, xã Phan Dũng, huyện Tuy Phong; + Tây giáp xã Tà Năng; + Bắc giáp xã Próh, xã Ka Đơn, xã Tu Tra, huyện Đơn Dƣơng; + Nam giáp xã Phan Lâm, huyện Bắc Bình. Xã Xã Đa Quyn, huyện Đức Trọng là vùng có địa hình cao, tƣơng đối bằng phẳng, với 80% diện tích là đất rừng, nhiều đồng cỏ tự nhiên dƣới tán rừng rất lớn thuận lợi cho phát triển chăn nuôi đại gia súc, đặc biệt là nuôi bò. Mùa mƣa ở đây kéo dài tới 6 tháng với lƣợng mƣa lớn, chiếm trên 90% lƣợng mƣa của cả năm. Vào mùa mƣa, khí hậu ôn hòa, dịu mát, cây cỏ xanh tƣơi, phát triển mạnh là ƣu điểm thuận lợi nhất cho việc phát triển đồng cỏ chăn nuôi bò. III.2. Địa hình Khu vực xây dựng dự án có độ cao trung bình từ 800-1200 mét so với mặt nƣớc biển và bị chia cắt mạnh. III.3. Khí hậu Dự án thuộc huyện Đức Trọng do đó nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, nhƣng do ở độ cao trên 600 m so với mặt nƣớc biển nên khí hậu có những nét độc đáo, với những đặc trƣng cơ bản nhƣ sau: Nhiệt độ trung bình hàng năm khoảng 210C, biên độ dao động nhiệt giữa ngày và đêm lớn, nắng nhiều, độ ẩm không khí trung bình 79% thích hợp với tập đoàn cây á nhiệt đới và nhiều loại cây trồng vùng ôn đới, tiềm năng năng suất cao, chất lƣợng sản phẩm tốt. Chịu tác động bởi vùng nhiệt đới gió mùa, hàng năm chia làm hai mùa mƣa, nắng rõ rệt. Mùa mƣa từ tháng 5-11; riêng tháng 8 lƣợng mƣa giảm và có các đợt hạn ngắn nên khá thuận lợi cho thu hoạch vụ hè thu. Mùa khô kéo dài từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau, tuy có dài hơn so với khu vực Bảo Lộc nhƣng mức độ mất cân đối về độ ẩm ít gay gắt hơn và lƣợng nƣớc tƣới thấp hơn so với Đơn Dƣơng, Buôn Ma Thuột và các tỉnh Miền Đông. III.4. Hạ tầng khu đất xây dựng dự án III.4.1. Hiện trạng sử dụng đất Khu đất xây dựng trang trại là đất rừng sản xuất để thực hiện dự án đầu tƣ trồng rừng, quản lý bảo vệ rừng kết hợp chăn nuôi gia súc tại huyện Đức Trọng. Vị trí chăn nuôi cách xa nguồn cấp nƣớc sinh hoạt, cách xa khu dân cƣ, không gần đƣờng quốc lộ, tỉnh lộ. --------------------------------------------------------------------------- 12 Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh
 17. DỰ ÁN ĐẦU TƢ TRANG TRẠI CHĂN NUÔI BÒ SỮA VÀ BÒ THỊT Hình : Khu đất thực hiện dự án III.4.2. Hiện trạng thông tin liên lạc Điện sử dụng hệ thống điện lƣới quốc gia đƣợc quản lý sử dụng bởi Công ty Điện lực Tà Năng. Có mạng lƣới bƣu chính viễn thông đáp ứng nhu cầu cho mọi đối tƣợng sử dụng trong xã, các điểm bƣu điện văn hóa đều có kết nối internet. III.4.3. Cấp –Thoát nƣớc Nguồn cấp nƣớc: Hiện nay trang trại đang xúc tiến đầu tƣ xây dựng công trình hệ thống nƣớc sạch. Nguồn thoát nƣớc: Sẽ đƣợc xây dựng trong quá trình xây dựng dự án. --------------------------------------------------------------------------- 13 Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh
 18. DỰ ÁN ĐẦU TƢ TRANG TRẠI CHĂN NUÔI BÒ SỮA VÀ BÒ THỊT III.5. Nhận xét chung Từ những phân tích trên, chủ đầu tƣ nhận thấy rằng khu đất xây dựng dự án rất thuận lợi để tiến hành thực hiện. Các yếu tố về tự nhiên, kinh tế, hạ tầng là những yếu tố làm nên sự thành công của một dự án đầu tƣ vào lĩnh vực chăn nuôi trang trại bò. --------------------------------------------------------------------------- 14 Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh
 19. DỰ ÁN ĐẦU TƢ TRANG TRẠI CHĂN NUÔI BÒ SỮA VÀ BÒ THỊT CHƢƠNG IV: QUY MÔ DỰ ÁN – TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN IV.1. Quy mô dự án Đầu tƣ ban đầu 200 con bò giống Brahman và 150 con bò sữa Hà Lan HF. Sau 5 năm tăng đàn, trang trại có quy mô ổn định 539 con bò giống Brahman và 398 bò sữa Hà Lan HF. IV.2. Các hạng mục công trình Đơn Hạng mục Số lƣợng vị Hệ thống chuồng trại cơ bản + Chuồng bò giống 3000 m2 + Chuồng bò thịt 2500 m2 + Chuồng bò sữa 1600 m2 + Chuồng nuôi bê con sữa 910 m2 Hệ thống đồng cỏ 10 ha Hệ thống cung cấp thức ăn + Kho chứa thức ăn 400 m2 + Lối đi cấp phát thức ăn 1000 m2 Hệ thống cấp nƣớc + Máng ăn 500 m2 + Giếng khoan 8 cái + Bể chứa nƣớc 80 m2 + Đƣờng ống cấp nƣớc 2000 m2 + Máng uống tự động 1000 m2 Hệ thống chăm sóc và quản lý bò + Sân vận động thả bò 10000 m2 + Đƣờng đi nội bộ 3000 m2 Hệ thống xử lý nƣớc thải m2 + Rãnh thoát nƣớc 2500 m2 + Hệ thống ao lắng, ao lƣu 3000 m2 + Khu vực sử dụng nƣớc thải 3000 m2 Hệ thống xử lý phân m2 + Nhà chứa phân 500 m2 + Khu vực ủ phân 500 m2 + Sân phơi phân 1000 m2 + Hầm biogas 500 m2 Khu vực quản lý kinh doanh m2 --------------------------------------------------------------------------- 15 Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh
 20. DỰ ÁN ĐẦU TƢ TRANG TRẠI CHĂN NUÔI BÒ SỮA VÀ BÒ THỊT + Nhà văn phòng 300 m2 + Nhà ở công nhân 300 m2 + Nhà ở chuyên gia 50 m2 + Nhà ăn + bếp 100 m2 + Nhà nghiên cứu 50 m2 + Sân bóng chuyền 200 m2 + Nhà đặt máy phát điện+ dụng cụ 100 m2 + Tháp nƣớc sinh hoạt 1 cái + Vƣờn hoa, cây xanh 3000 m2 + Khu vực để xe 200 m2 Khu vực bảo quản sữa m2 + Nhà lạnh bảo quản sữa 500 m2 Hệ thống cổng+ tƣờng rào 3000 m Hệ thống đƣờng điện IV.3. Tiến độ thực hiện dự án IV.3.1. Thời gian thực hiện Dự án Trang trại chăn nuôi bò sữa và bò thịt đƣợc dự kiến xây dựng trong vòng 1 năm thì hoàn thành. Thời gian hoạt động của dự án là 20 năm, từ tháng 1 năm 2014 dự án sẽ đi vào hoạt động IV.3.2. Công việc cụ thể - Điều tra thị trƣờng. - Khảo sát mô hình các trang trại điển hình. - Nghiên cứu, kiểm tra nguồn nƣớc. - Tìm hiểu nguồn giống. - Đánh giá chất lƣợng đất. - Điều tra về điều kiện tự nhiên. - Lâ ̣p báo cáo nghiên cứu khả thi và báo cáo đầu tƣ - Trình hồ sơ xin chấp thuận đầu tƣ - Khảo sát mặt bằng lập phƣơng án quy hoạch. - Khảo sát hạ tầng kỹ thuật (điện, nƣớc). - Đề xuất các chính sách ƣu đãi cho dự án. - Nhận quyết định phê duyệt của Tỉnh - Nhận bàn giao mặt bằng - Bàn giao mốc giới - Đánh giá tác động môi trƣờng - Đánh giá khả năng cách ly khu chăn nuôi đảm bảo bò không nằm trong vùng dịch bệnh. - Quy hoạch xây dựng --------------------------------------------------------------------------- 16 Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh

Tài liệu cùng danh mục Báo cáo khoa học

Báo cáo hóa học: "HAJEK-RENYI-TYPE INEQUALITY FOR SOME NONMONOTONIC FUNCTIONS OF ASSOCIATED RANDOM VARIABLES"

Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: HAJEK-RENYI-TYPE INEQUALITY FOR SOME NONMONOTONIC FUNCTIONS OF ASSOCIATED RANDOM VARIABLES


Fractions composition study of the pyrolysis oil obtained from sewage sludge treatment plant

In this work the parameters of Low Temperature Conversion – LTC were applied in a centrifuged sludge from a sewage treatment plant located in Rio de Janeiro, Brazil. Before the conversion, the sludge was dried and analyzed by TGA to observe its behavior with increasing temperature.


Báo cáo hóa học: " Comparison of regression models for estimation of isometric wrist joint torques using surface electromyography"

Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Comparison of regression models for estimation of isometric wrist joint torques using surface electromyography


Tạp chí khoa học: Hoàn thiện các quy định của Bộ luật Hình sự Việt Nam về bảo vệ quyền phụ nữ trên cơ sở tiếp thu pháp luật quốc tế

Những nội dung và yêu cầu của chế độ bảo hộ đó là căn cứ mà tác giả sử dụng để đánh giá và kiến nghị giải pháp hoàn thiện các quy định về bảo vệ quyền phụ nữ trong Bộ luật hình sự Việt Nam hiện hành.


Báo cáo toán học: "Equitable matroids"

Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu khoa học về toán học trên tạp chí toán học quốc tế đề tài: Equitable matroids...


Báo cáo khoa học: "An All-Subtrees Approach to Unsupervised Parsing"

We investigate generalizations of the allsubtrees "DOP" approach to unsupervised parsing. Unsupervised DOP models assign all possible binary trees to a set of sentences and next use (a large random subset of) all subtrees from these binary trees to compute the most probable parse trees. We will test both a relative frequency estimator for unsupervised DOP and a maximum likelihood estimator which is known to be statistically consistent. We report state-ofthe-art results on English (WSJ), German (NEGRA) and Chinese (CTB) data. ...


Báo cáo nghiên cứu khoa học: "KHẢO SÁT QUAN HỆ CÔNG SUẤT TÁC DỤNG VÀ ĐIỆN ÁP TẠI NÚT PHỤ TẢI ĐỂ ĐÁNH GIÁ GIỚI HẠN ỔN ĐỊNH ĐIỆN ÁP"

Bài báo trình bày phương pháp khảo sát quan hệ công suất tác dụng và điện áp (PV) tại nút tải để tìm giới hạn ổn định điện áp làm cơ sở xây dựng miền làm việc cho phép theo điều kiện giới hạn ổn định điện áp tại nút tải.


Báo cáo hóa học: " Speech Enhancement by MAP Spectral Amplitude Estimation Using a Super-Gaussian Speech Model Thomas Lotter"

Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Speech Enhancement by MAP Spectral Amplitude Estimation Using a Super-Gaussian Speech Model Thomas Lotter


báo cáo khoa học: " Looking inside the black box: a theory-based process evaluation alongside a randomised controlled trial of printed educational materials (the Ontario printed educational message, OPEM) to improve referral and prescribing practices in primary care in Ontario, Canada"

Tham khảo luận văn - đề án 'báo cáo khoa học: " looking inside the black box: a theory-based process evaluation alongside a randomised controlled trial of printed educational materials (the ontario printed educational message, opem) to improve referral and prescribing practices in primary care in ontario, canada"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Ảnh hưởng của chất phụ gia isolatesoy protein đến chất lượng sản phẩm xúc sích vienna

Mục đích của nghiên cứu là đánh giá ảnh h-ởng của chất phụ gia ISP (Isolated Soy Protein) có hàm l-ợng protein 90% làm thay đổi thành phần trong công thức xúc xích nhằm tạo ra sản phẩm có chất l-ợng cao hơn. Bằng ph-ơng pháp phân tích hóa học và phân tích cảm quan để đánh giá chất l-ợng xúc xích khi bổ sung chất phụ gia ISP. Kết quả cho biết chất phụ gia ISP đ-ợc bổ sung vào sản phẩm xúc xích Vienna với mức độ khác nhau: 0,5%; 1,0% và 1,5% đã làm thay đổi thành...


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu