Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Báo cáo: Công tác giáo dục kỹ năng sống trong nhà trường

"Báo cáo: Công tác giáo dục kỹ năng sống trong nhà trường" căn cứ vào các văn bản chỉ đạo của cấp trên, lãnh đạo nhà trường đã xây dựng kế hoạch giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong năm học. Tăng cường tuyên truyền về việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong tiết sinh hoạt dưới cờ, tiết Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, tiết sinh hoạt Đội,... Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch giáo dục kỹ năng sống cho học sinh ở các lớp.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG THCS ……..
Số: …../BC-……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
…….., ngày …… tháng 4 năm 2018

BÁO CÁO
Công tác giáo dục kỹ năng sống trong nhà trường
I. Công tác chỉ đạo
Căn cứ vào các văn bản chỉ đạo của cấp trên, lãnh đạo nhà trường đã xây
dựng kế hoạch giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong năm học.
Tăng cường tuyên truyền về việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong
tiết sinh hoạt dưới cờ, tiết Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, tiết sinh hoạt
Đội…
Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch giáo dục kỹ năng
sống cho học sinh ở các lớp.
II. Kết quả đạt được
1. Kết quả triển khai, sự chuyển biến công tác giáo dục KNS trong các nhà
trường ở từng cấp học về công tác giáo dục KNS:
- Giáo dục kỹ năng sống thông qua lồng ghép các môn học như môn Ngữ
văn giúp học sinh có kỹ năng hợp tác, kỹ năng giao tiếp…; môn Địa lý giúp học
sinh có kỹ năng ứng phó và tự bảo vệ trước những thiên tai, những hiễm họa trong
xã hội có nguy cơ ảnh hưởng tới cuộc sống lành mạnh và an toàn của các em…;
môn Sinh học giúp học sinh có kỹ năng sống tự phục vụ, chăm sóc bản thân liên
quan đến thể chất sức khỏe…; môn Hóa học hình thành ở các em một số kỹ năng
phổ thông, cơ bản và thói quen làm việc khoa học…
- Giáo dục kỹ năng sống thông qua các hoạt động ngoại khóa như tổ chức
hoạt động văn hóa văn nghệ nhân các ngày lễ Khai giảng năm học mới, ngày
Trung thu, mừng ngày nhà giáo Việt Nam, lễ Tổng kết năm học, văn nghệ trong
các buổi sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt tập thể... Những hoạt động này góp phần
hình thành cho các em kỹ năng mạnh dạn, tự tin trước đám đông; tổ chức Hội
khỏe Phù Đổng cấp trường, tổ chức trò chơi dân gian nhân các ngày Khai giảng
năm học mới, mừng Đảng – mừng Xuân… giúp học sinh có ý thức trong việc rèn
luyện sức khỏe cho bản thân và góp phần rèn luyện một số phẩm chất như tính tổ
chức, kỉ luật, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần đoàn kết…; tổ chức chăm
sóc bia Căm thù tại ấp 4, viếng nhà bia tưởng niệm tại Ủy ban nhân dân xã các
em sẽ được bồi dưỡng thêm về nhân cách, tình yêu quê hương đất nước, đoàn kết,
thân ái, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống; tổ chức việc trực nhật sân trường, vệ
sinh trường lớp học, chăm sóc bồn hoa Liên đội, chăm sóc vườn cây thuốc nam
cũng được thường xuyên thực hiện... Hoạt động này giáo dục cho các em có ý

thức trong việc bảo vệ môi trường sống và góp phần làm nhà trường ngày được
xanh – sạch – đẹp hơn
2. Sự phối hợp giữa nhà trường với địa phương, gia đình và các tổ chức khác
trong công tác giáo dục KNS
III. Đánh giá chung
1. Kết quả nổi bật
Học sinh của trường rất hào hứng và thích thú với hoạt động này. Nó đã
cuốn hút các em; khuyến khích các em cố gắng vươn lên, tạo điều kiện cho tất cả
học sinh cùng tham gia và có cơ hội trình bày, trao đổi và nhận xét lẫn nhau. Từ
đó giúp cho các em nắm những kỹ năng sống cơ bản như khả năng nhanh nhẹn,
khéo léo, mạnh dạn, tự tin và tạo không khí thi đua lành mạnh.
Thông qua hoạt động này, đã giúp các em tự điều chỉnh, bổ sung trao đổi,
hợp tác tốt hơn để góp phần giáo dục cho các em những kỹ năng thực hiện các
công việc lao động đơn giản, các kỹ năng sáng tạo nghệ thuật, thực hiện các bài
thể dục, các trò chơi, các hành vi ứng xử đối với mọi người trong gia đình, trong
nhà trường và trong xã hội. Những kỹ năng tham gia hoạt động tập thể, kỹ năng
tổ chức những hoạt động chung cùng nhau, biết phối hợp với mọi người cùng thực
hiện hoạt động chung, nâng cao ý thức tự chủ, tự tin, chủ động và giao tiếp với
mọi người.
2. Hạn chế
Một bộ phận không nhỏ là cha mẹ học sinh không có thời gian quan tâm con
cái điều này ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động trải nghiệm sáng tạo của
học sinh ngoài giờ ở học ở nhà trường
Ý nghĩa, tầm quan trọng của giáo dục kỹ năng sống chưa được nhận thức
một cách đúng mức trong một bộ phận giáo viên.
3. Nguyên nhân
Nhà trường chưa mạnh dạn đề xuất với phụ huynh, với địa phương kế hoạch
hoạt động trải nghiệm cho học sinh ngoài giờ học ở nhà trường.
Một bộ phận giáo viên còn đối phó, dù cơ bản giáo viên đã nhận thức được
bản chất, mức độ cần thiết phải giáo dục kỹ năng sống cho học sinh nhưng giáo
viên còn gặp lúng túng về phương thức, biện pháp để thực hiện có hiệu quả công
tác giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.
IV. Giải pháp triển khai giáo dục KNS trong thời gian tới
1. Phương hướng
Năm học tới nhà trường tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục kỹ
năng sống cho cho học sinh, tổ chức tốt các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, lồng
ghép ngoại khóa cho học sinh.

2. Giải pháp
Ngay từ đầu năm học, lãnh đạo nhà trường xây dựng kế hoạch giáo dục kỹ
năng sống cho học sinh.
Tăng cường tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, giáo viên, cha mẹ học sinh
hiểu rõ hơn công tác giáo dục kỹ năng sống cho cho học sinh.
Vận động sự ủng hộ về vật chất và tinh thần từ địa phương, cha mẹ học sinh
để thực hiện công tác giáo dục kỹ năng sống cho học sinh đạt hiệu quả cao.
V. Kiến nghị, đề xuất
1. Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo
Cần có những hướng dẫn thống nhất trong việc lồng ghép giáo dục kỹ năng
sống cho học sinh.
2. Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo
Không.
Nơi nhận:
- Phòng GDĐT;
- Lưu:VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

BÁO CÁO SỐ LIỆU
Thực trạng triển khai công tác giáo dục kỹ năng sống, năm học 2017-2018
I. Thống kê các số liệu:

TT

Nội dung

1

Tổng số trường học
Số trường tổ chức hoạt động giáo dục
kỹ năng sống
Số học sinh được giáo dục kỹ năng
sống
Số học sinh tham gia học KNS ngoài
giờ chính khóa
Số giáo viên nhà trường tham gia dạy
KNS
Số chuyên gia, giáo viên ngoài nhà
trường dạy KNS
Số trường có liên kết với các đơn vị
ngoài nhà trường tham gia dạy KNS
Số trường triển khai hình thức giáo dục
KNS thông qua tích hợp, lồng ghép các
môn học
Số trường triển khai hình thức giáo dục
KNS qua môn học ngoài giờ chính
khóa
Số trường triển khai hình thức giáo dục
KNS qua hoạt động trải nghiệm sáng
tạo…
Số trường tổ chức bồi dưỡng, tập huấn
giáo viên dạy KNS
Số câu lạc bộ sở thích, tài năng của học
sinh do các nhà trường thành lập, quản

Các hình thức khác

2
3
4
5
6
7
8

9

10
11
12
13

Trường
THCS

Trường
THPT,
TTGDNNGDTX,
TCCN

Tỉ lệ %

1
1
749

100%

749

100%

34
0
0
1

1

1

0
0

II. Thống kê các giáo trình, tài liệu KNS đang sử dụng: (Liệt kê theo thứ
tự: tên tài liệu, tác giả, NXB, năm xuất bản)
1. Tài liệu Giáo dục giá trị và kỹ năng sống cho học sinh phổ thông –
Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Đinh Thị Kim Thoa – Đại Học Quốc Gia Hà Nội – 2010

III. Thống kê danh sách các câu lạc bộ sở thích, tài năng của học sinh,
sinh viên
Không
IV. Các chuyên đề giáo dục KNS cho học sinh, sinh viên
Không

Hình ảnh trưng bày sản phẩm thi làm lồng đèn. Tháng 09/2017

Tài liệu cùng danh mục Khoa học xã hội

Khóa luận tốt nghiệp Văn hóa du lịch: Tìm hiểu sản phẩm lưu niệm tại một số tuyến điểm du lịch ở Hải Phòng 

Khóa luận tốt nghiệp Văn hóa du lịch: Tìm hiểu sản phẩm lưu niệm tại một số tuyến điểm du lịch ở Hải Phòng trình bày cơ sở lý luận về du lịch và các sản phẩm lưu niệm, hiện trạng về sản phẩm lưu niệm tại một số tuyến điểm du lịch ở Hải Phòng, một số giải pháp nhằm phát triển sản phẩm lưu niệm tại một số tuyến điểm du lịch ở Hải Phòng.


Tiểu luận: Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay

Tiểu luận với đề tài "Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay" trình bày về tính tất yếu khách quan, các đặc trưng cơ bản, mục tiêu và chức năng quản lý kinh tế vĩ mô của Nhà nước, một số biện pháp nhằm tăng cường vai trò Nhà nước trong nền kinh tế.


Bài thuyết trình: Mô hình học tập hợp tác

Bài thuyết trình - Mô hình học tập hợp tác được trình bày với các nội dung chính: Khái niệm mô hình học tập hợp tác, nội dung học tập hợp tác, ứng dụng mô hình học tập hợp tác, nhận xét. Để hiểu rõ hơn về mô hình này mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.


Tiểu luận " Thực trạng dạy và học tiếng anh hiện nay ở trường THCS"

Trong quá trình công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nước của chúng ta ngày nay, mọi người ai ai cũng muốn góp phần mình vào sự nghiệp đổi mới đất nước, đưa đất nước hoà nhập với thế giới trên mọi lĩnh vực: Văn hoá- Kinh tế- Chính trị- Thể thao...


Đề tài: " LUẬN ĐIỂM KHOA HỌC TRỞ THÀNH LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT TRỰC TIẾP CỦA C.MÁC VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRI THỨC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY "

Về luận điểm khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp của C.Mác, tác giả đã đưa ra và luận giải những điều kiện để khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp và những biểu hiện của quá trình này. Vấn đề phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam hiện nay đã được tác giả luận giải trên cơ sở làm rõ nội dung khái niệm, bản chất và những đặc trưng cơ bản của kinh tế tri thức; đồng thời, chỉ ra những điều kiện thiết yếu cho việc hình thành và...


Đề tài: Nhận diện bản sắc dân tộc trong sáng tác mỹ thuật tạo hình Việt Nam

Đề tài "Nhận diện bản sắc dân tộc trong sáng tác mỹ thuật tạo hình Việt Nam" được nghiên cứu với các nội dung: Phần mở đầu, Nội dung, kết luận, tài liệu tham khảo. Để nắm vững hơn nội dung chi tiết đề tài mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.


Tiểu luận KTCT: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và những mâu thuẫn của nó.

Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận ktct: kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và những mâu thuẫn của nó.', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Đề tài "Mối quan hệ biện chứng giữa hội nhập kinh tế với xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ"

Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài "mối quan hệ biện chứng giữa hội nhập kinh tế với xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Bài thuyết trình Xã hội học: Đời sống của công nhân nhập cư tại các khu công nghiệp

Bài thuyết trình đời sống của dân nhập cư tại các khu công nghiệp đề cập đến thực trạng về tình hình nhập cư, giải thích nguyên nhân gia tăng số lượng dân nhập cư và đưa ra giải pháp để giải quyết vấn đề. Với những nghiên cứu tỉ mĩ, số liệu chính xác bài thuyết trình sẽ cung cấp cho người đọc cái nhìn toàn diện nhất về đời sống của dân nhập cư tại các khu công nghiệp.


Tiểu luận triết học: Văn hóa trong kinh doanh

Văn hoá và kinh doanh là mối quan hệ tác động qua lại nhưng nó dường như tách bạch nhau. Trong một doanh nghiệp ta tưởng chừng nó không liên quan đến nhau nhưng thực chất nó có quan hệ mật thiết, tác động lẫn nhau...Văn hoá và kinh doanh là mối quan hệ tác động qua lại nhưng nó dường như tách bạch nhau. Trong một doanh nghiệp ta tưởng chừng nó không liên quan đến nhau nhưng thực chất nó có quan hệ mật thiết, tác động lẫn nhau trong quá trình phát triển nó có một nội...


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Tiểu luận: Trò chơi dân gian
  • 05/06/2011
  • 30.781
  • 823

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu