Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bản cam kết và kế hoạch cá nhân Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết 02-NQ/TU Năm 2017

Bản cam kết và kế hoạch cá nhân Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết 02-NQ/TU Năm 2017. Hy vọng, đây sẽ là tài liệu hữu ích cho các bạn khi cần. Mời các bạn tham khảo!Đánh giá tài liệu

4.9 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Bản cam kết và kế hoạch cá nhân Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết 02-NQ/TU Năm 2017 Bản cam kết và kế hoạch cá nhân Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết 02-NQ/TU Năm 2017 Bản cam kết, Kế hoạch cá nhân, Nghị quyết Trung ương 4, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhận thức của bản thân, Biện pháp học tập và tu dưỡng
4.9 5 247
 • 5 - Rất hữu ích 213

 • 4 - Tốt 34

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Biểu mẫu

Mẫu báo cáo kết quả khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự

Tham khảo tài liệu 'mẫu báo cáo kết quả khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


MẪU BÁO CÁO HUY ĐỘNG VÀ CHI TRẢ VỐN BẰNG VÀNG

Tên TCTD: … BÁO CÁO HUY ĐỘNG VÀ CHI TRẢ VỐN BẰNG VÀNG Tháng … năm … Đơn vị: lượng vàng, tỷ đồng Chỉ tiêu Tháng báo cáo Dự kiến tháng tiếp theo 1. Doanh số huy động vốn bằng vàng a. Tính theo lượng vàng b. Tính theo VND (tỷ đồng) 2. Doanh số chi trả a. Tính theo lượng vàng b. Tính theo VND (tỷ đồng) …, ngày … tháng … năm … Lập biểu (Ký và ghi rõ họ tên) Tổng Giám đốc (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) Hướng dẫn tổng hợp và gửi báo cáo: - Đơn vị lập báo cáo: Các tổ chức...


Giấy khai sinh (Bản chính) – mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp

Giấy khai sinh (Bản chính) – mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp. Tổng hợp các sổ, biểu mẫu hộ tịch ban hành kèm theo Quyết định 01/2006/QĐ-BTP hướng dẫn các địa phương một số nội dung liên quan đến việc việc in, phát hành, sử dụng sổ đăng ký hộ tịch và biểu mẫu hộ tịch.


Phiếu đề nghị hủy hồ sơ

Các biểu mẫu hành chính nhân sự - Biểu mẫu Quy định quản lý hồ sơ - Phiếu đề nghị hủy hồ sơ


Biểu mẫu Trợ cấp BHXH 01 lần

Loại hồ sơ: Trợ cấp BHXH 01 lần


MẪU TỜ TRÌNH Về dự thảo

CÁC BIỄU MẪU VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT (Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp) Mẫu số 01


Biên bản họp xử lý khiếu nại tố cáo

Tài liệu tham khảo về biên bản xử lý khiếu nại, tố cáo


Mẫu báo cáo hoạt động khai thác khoáng sản

Tài liệu tham khảo mẫu biểu của Bộ tài nguyên và môi trường Mẫu báo cáo hoạt động khai thác khoáng sản


Phụ lục thu nhập từ kinh doanh

Tài liệu tham khảo Phụ lục thu nhập từ kinh doanh Mẫu số: 09B/PL-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 84/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính) (Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 09/KK–TNCN ) [01] Họ và tên cá nhân có thu nhập: …………………………………...………....... [02] Mã số thuế: Đơn vị tiền: đồng Việt Nam STT 1 Chỉ tiêu Doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu a 2 b c d 3 Chiết khấu thương mại Giảm giá hàng bán Giá trị hàng bán bị...


MẪU Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của văn bản quy định trực tiếp hoặc văn bản ban hành Quy chế/Quy định

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của văn bản quy định trực tiếp hoặc văn bản ban hành Quy chế/Quy định (Kèm theo Quyết định số: 2478 /QĐ-BGDĐT ngày 9 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Tài liệu mới download

TCVN 7801:2008
 • 02/05/2018
 • 12.021
 • 248

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Biểu mẫu " Giấy bảo lãnh"
 • 17/12/2009
 • 91.289
 • 882

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu