Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bản cam kết và kế hoạch cá nhân Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Mời các bạn cùng tham khảo Bản cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hi vọng đây là tài liệu có ích cho các bạn khi cần. Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

4.6 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Bản cam kết và kế hoạch cá nhân Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Bản cam kết và kế hoạch cá nhân Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Bản cam kết, Kế hoạch cá nhân, Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 5, Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
4.6 5 276
  • 5 - Rất hữu ích 153

  • 4 - Tốt 123

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Biểu mẫu

MẪU BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐOÀN RA NĂM …

Mẫu 1 Tên cơ quan/tổ chức……………. BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐOÀN RA NĂM ……… STT Danh nghĩa Đoàn và tính chất hoạt động 1 2 Đến nước Cấp Nội dung Số thành viên Số Trưởng hoạt động Đoàn ngày đoàn và đối tác 4 5 6 7 Thời gian thực hiện 8 Nguồn kinh phí


Mẫu kế hoạch đi công tác

KẾ HOẠCH ĐI CÔNG TÁC Người đi công tác:............................................Bộ phận:........................................................................... Thời gian:.........................................................Nơi đến:........................................................................... Nội dung chính công tác:.......................................................................................................................... .................................................................................................................................................................. Kế hoạch cụ thể:...


phiếu đề nghị đề tài luận văn tốt nghiệp

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin địa lý trên máy tính bằng kỹ thuật GIS để lưu trữ, truy xuất dữ liệu về vấn đề chất lượng nước trong khu vực. Liên kết các dữ liệu với web – GIS. Từ đó có những biện pháp quản lý và xử lý nguồn nước một cách phù hợp và hiệu quả.


MẪU BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐO ĐẠC ĐẤT ĐAI ĐỂ PHỤC VỤ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Tham khảo tài liệu 'mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu cung cấp dịch vụ đo đạc đất đai để phục vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


MẪU QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

Mẫu số: 12 (Ban hành kèm theo Thông tư số 117/2012/TT-BTC ngày 19/07/2012 của Bộ Tài chính) BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ Số: ...../QĐ-... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ......., ngày ...... tháng ...... năm 20...... QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ Căn cứ Luật Quản lý thuế; Căn cứ Thông tư số....../TT-BTC ngày ….../...…/20…... của Bộ Tài chính hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế; Xét đề nghị của................................................, QUYẾT...


Mẫu số 02/NDAT

TỜ KHAI THUẾ NHÀ, ĐẤT (Áp dụng cho hộ gia đình, cá nhân)


Mẫu BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CUNG CẤP DỊCH VỤ BẢO ĐẢM RỦI RO TÍN DỤNG BÊN MUA

Tài liệu tham khảo và tuyển tập các biểu mẫu văn bản, hợp đồng trong quy trình nghiệp vụ bao thanh toán tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam . BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CUNG CẤP DỊCH VỤ BẢO ĐẢM RỦI RO TÍN DỤNG BÊN MUA


Mẫu Bản thống kê giao dịch của nhà đầu tư

Tham khảo tài liệu 'mẫu bản thống kê giao dịch của nhà đầu tư', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


ĐỀ NGHỊ CHỨNG NHẬN CHUẨN ĐO LƯỜNG ĐỂ KIỂM ĐỊNH

Tài liệu tham khảo mẫu đề nghị chứng nhận chuẩn đo lường để kiểm định (Ban hành kèm theo Quyết định số 28/2007/QĐ-BKHCN ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)


Biểu mẫu " Biên bản họp hội đồng đánh giá"

Biểu mẫu " Biên bản họp hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp bộ"


Tài liệu mới download

AutoCAD 2007 For Dummies
  • 20/07/2009
  • 56.787
  • 684

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu