Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài tập tổng hợp Quản trị dự án đầu tư

Tài liệu Bài tập tổng hợp Quản trị dự án đầu tư được biên soạn nhằm giúp cho các bạn biết được những dạng bài tập chính và cách giải những bài tập về Quản trị dự án đầu tư như bài tập kiểm soát dự án, bài tập phân tích rủi ro tài chính, bài tập quản lý tiến độ dự án.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Bài tập tổng hợp

QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Đại học Mở TP HCM

Bài tập tính chỉ tiêu hiệu quả tài chính
Bài 1
Ngân lưu của một dự án (đơn vị tính: USD) được cho như sau:
Cuối năm

0

1

2

3

4

NCF

-10.000

3.800

4.500

5.300

4.200

Biết suất chiết khấu của dự án là 10%/năm.
1. Tính NPV
2. Tìm thời gian hoàn vốn của dự án
3. Tính BCR

Bài 2
Tính thời gian hoàn vốn,NPV, BCR của dự án với các số liệu cho như trong bảng. Suất chiết
khấu là 10%/năm. ĐVT: Tỷ VNĐ
Năm Đầu tư Lãi ròng Khấu hao
0
5
1
0,352
1
2
0,355
1
3
0,358
1
4
0,400
1
5
0,420
1

Bài 3
Ngân lưu ròng của dự án X có số liệu như trong bảng sau. Tổng vốn đầu tư của dự án là 1000
USD. Hãy tính thời gian hoàn vốn,BCR, NPV của dự án. Biết suất chiết khấu của dự án là
10%/năm.
Năm
NCF (USD)

1
100

2
200

3
300

4
400

5
500

6
600

Bài 4
Tính NPV, BCR, PP của dự án có các số liệu cho như trong bảng. Vốn đầu tư ngay từ năm 0 là
400.000 USD. Lãi suất chiết khấu 12%/năm. Thời hạn đầu tư là 10 năm.
Hạng mục
Lãi ròng (103 USD)
Khấu hao (103 USD)

Năm 1
94,5
80

2
94,5
80

Bài 5
1

3
101,5
80

4
127,5
80

5
127,5
80

6-10
189 x 5
-

Một công ty lập dự án đầu tư với số liệu như sau
Bảng: Ngân lưu ròng (Đvt: triệu đồng)
Năm
Vốn đầu tư
Thu nhập ròng
0
2000
1
590
2
700
3
750
4
780
5
800
a. Tính hiện giá thuần (NPV) của dự án trên với lãi suất chiết khấu của dự án là 10%
b. Tính tỷ suất thu hồi vốn nội bộ của dự án (IRR) với lãi suất chiết khấu i1 = 22% và i2 =
23%
c. Tính thời gian hoàn vốn đầu tư có chiết khấu của dự án với lãi suất chiết khấu của dự
án là 8%

Bài 6
Có một dự án dự kiến vốn đầu tư và thu nhập ròng như sau (ĐVT: triệu đồng)
Năm
Vốn đầu tư
Thu nhập ròng
0
5.000,00
1
6.000,00
8.000,00
2
1.200,00
3
1.800,00
4
2.200,00
5
2.000,00
6
2.000,00
7
2.000,00
8
2.080,00
Tổng
11.000,00
21.280,00
d. Tính Hiện giá thuần (NPV) và tỷ suất lợi ích chi phí (BCR)
e. Cho biết dự án có: Lãi suất chiết khấu của dự án r (%) = 14

2

Bài tập lựa chọn dự án dựa trên chỉ tiêu hiệu quả tài chính
Bài 7
Có 2 dự án với thông tin như sau:
Dự án A có tuổi thọ 5 năm, đầu tư năm 0 với tổng vốn là 2 tỷ đồng. Dự kiến ngân lưu ròng
của dự án sẽ có giá trị đều hàng năm là 650 triệu.
Dự án B có tuổi thọ 5 năm, đầu tư năm 0 với tổng vốn là 1,5 tỷ đồng. Dự kiến ngân lưu ròng
của dự án năm đầu tiên là 350 triệu đồng, kể từ năm thứ 2 ngân lưu năm sau sẽ tăng 100
triệu so với năm trước.
Theo anh/chị, nên chọn dự án nào để đầu tư sẽ đạt hiệu quả cao hơn? Tại sao? Biết suất
chiết khấu áp dụng là 12%/năm.

Bài 8
Một xí nghiệp sản xuất đồ nhựa định mua một máy ép. Hãng A gửi đến một đơn chào hàng.
Căn cứ vào đơn chào hàng, xí nghiệp tính được các số liệu sau đây:
-

Giá mua trả ngay
Chi phí vận hành hàng năm
Thu nhập hàng năm
Tuổi thọ kinh tế
Giá trị còn lại sau 5 năm
Lãi suất chiết khấu

: 15 triệu đồng
: 3,7 triệu đồng
: 6,5 triệu đồng
: 5 năm
: 2,5 triệu đồng
: 10%/năm

Hãy cho biết xí nghiệp có nên mua máy này hay không?

Bài 9
Dòng tiền tệ ròng NCF của 2 dự án A và B có thời kì phân tích từ năm 0 đến năm 1 được cho
như sau (ĐVT: USD)
Năm
NCF (A)
NCF (B)

0
-1.000
-3.000

1
1.100
3.300

Yêu cầu:
a.
b.
c.
d.
e.

Xác định IRR của dự án A và B
Dựa trên tiêu chuẩn IRR, lựa chọn một trong 2 dự án biết MARR = 8%
Dựa trên tiêu chuẩn IRR, lựa chọn một trong 2 dự án biết MARR = 12%
Dựa trên tiêu chuẩn NPV, lựa chọn một trong 2 dự án biết MARR = 8%
Có sự khác biệt gì trong việc sử dụng hai tiêu chuẩn IRR và NPV để đánh giá dự án
hay không?

3

Bài tập lựa chọn dự án dựa trên mô hình định tính
Bài 10
Sử dụng mô hình cho điểm có trọng số để lựa chọn 3 địa điểm A,B,C để xây dựng nhà máy.
Trọng số của mỗi chỉ tiêu được biểu diễn trong bảng sau.
Thang đo 1 : không tốt, 2: trung bình, 3: tốt
Tiêu chí

Điểm quan trọng

Chi phí lao động
20
Năng suất lao động
20
Nguồn cung lao động
5
Công đoàn
10
Cung nguyên liệu
10
Chi phí vận tải
25
Cơ sở hạ tầng
10
Hãy xây dựng một bảng tính để trả lời các câu hỏi sau

A
1
2
2
3
2
1
2

Vị trí
B
2
3
1
3
1
2
2

C
3
1
3
2
1
3
2

a. Theo bảng tính, hãy chọn vị trí thích hợp nhất để xây dựng nhà máy
b. Nếu điểm quan trọng của chi phí vận tải giảm còn 10 và điểm quan trọng của công
đoàn tăng lên đến 25, lời khuyên của bạn là gì?
c. Trên phương diện chi phí vận tải, giả sử vị trí A đạt điểm 3, vị trí B đạt điểm 1, vị trí C
đạt điểm 2, lời khuyên của bạn có thay đổi hay không?
d. Phó giám đốc tài chính xem xét mô hình cho điểm của bạn và nghĩ rằng nên thêm
vào tiêu chí chính quyền địa phương với điểm quan trọng là 15. Ngoài ra, ông cũng
cho điểm 3 vị trí theo tiêu chí này như sau: A : 3; B: 2 và C:1. Thay đổi này có làm cho
lời khuyên của bạn thay đổi hay không?

Bài 11
Thanh đang nghiên cứu 4 khu chợ, siêu thị khác nhau để đặt quầy bán quần áo. Một số có
khách hàng cao cấp hơn, một số có quy mô nhỏ, số khác có doanh thu lớn và chi phí thuê
mặt bằng cũng rất khác biệt. Do tính chất của cửa hàng nên cô quyết định rằng tầng lớp
khách hàng là yếu tố quan trọng nhất cần xem xét.
Tiếp theo là chi phí, do vậy tiền thuê mặt bằng cũng là một yếu tố lớn, với mức độ quan
trọng khoảng 90% so với yếu tố khách hàng. Do đó các khu siêu thị khép kín, có điều hòa
nhiệt độ sẽ rất phù hợp với những cửa hàng như của Thanh vì 70% doanh thu là từ các
khách hàng vãng lai, qua đường. Do đó, cô cho rằng yếu tố này có mức độ quan trọng là
95% so với giá thuê mặt bằng.
Cuối cùng, số lượng người đi mua sắm càng lớn thì doanh thu tiềm năng cũng càng lớn, và
yếu tố này được xếp tầm quan trọng bằng 80% tiền thuê mặt bằng.

4

Thanh cũng xây dựng một bảng số sau đây với thang đo 3: tốt; 2: trung bình và 1: kém.
Vị trí

Tiêu chí

1
2
3
4
Khách hàng
TB
Tốt
Kém
Tốt
Tiền thuê mặt bằng
Tốt
TB
Kém
Tốt
Siêu thị khép kín
Tốt
Kém
Tốt
Kém
Doanh thu
Tốt
TB
Tốt
Kém
a. Hãy sử dụng mô hình cho điểm có trọng số để giúp Thanh ra quyết định
b. Giả sử Thanh có thể thương lượng để giảm tiền thuê mặt bằng tại vị trí 3 và do
đó, vị trí 3 được xếp hạng tốt trên tiêu chí này. Như vậy, xếp hạng cuối cùng của
4 vị trí sẽ thay đổi như thế nào?

Bài tập lựa chọn dự án dựa trên phân tích rủi ro
Bài 12
Một dự án cần chọn 1 trong 3 loại sản phẩm hoặc A hoặc B hoặc C để sản xuất. Công nghệ
sản xuất 3 loại sản phẩm này khác hẳn nhau. Hỏi nên chọn loại sản phẩm nào để có thể vừa
đạt lợi nhuận max vừa an toàn nhất?
Lợi nhuận tính cho 1 năm và xác suất trình bày như trong bảng sau (ĐVT: 10 3 USD)
Sản phẩm
A
B
C
Xác suất

Thị trường tốt
E1
700
600
800
0,25

Thị trường TB
E2
600
400
600
0,5

Thị trường xấu
E3
500
200
400
0,25

Bài 13
Một công ty thủy sản đang dự kiến đầu tư dự án nuôi tôm với các thông tin sau:
- Tổng vốn đầu tư ban đầu: 3 triệu USD
- Số địa điểm định nuôi: 3 địa điểm.
- Xác suất được mùa tại mỗi địa điểm đều là: 0.7
- Mỗi địa điểm được mùa sẽ cho lợi nhuận: 0.8 triệu USD/năm
- Mỗi địa điểm mất mùa sẽ làm thiệt hại: 1 triệu USD/năm
- Dự án dự kiến hoạt động trong 8 năm, với giá trị còn lại bằng 0.
Hỏi: Cty nên đầu tư dự án này hay không biết chi phí vay vốn là 10% năm. và tại mỗi địa
điểm chỉ có 2 khả năng xảy ra (được mùa hoặc mất mùa)

5

Tài liệu cùng danh mục Quản lý dự án

Khảo sát, đánh giá hiệu quả đầu tư dự án cung cấp điện của một số khu dân cư mới tại thành phố Đà Nẵng

Thành phố Đà Nẵng càng đẩy nhanh công tác chỉnh trang đô thị thì việc hình thành các khu dân cư (KDC) mới ngày càng nhiều. Việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng: đường giao thông, cấp nước, cấp điện là vấn đề được nhiều ngành quan tâm. Việc cấp điện sao cho vừa đảm bảo cho sản xuất, sinh hoạt của nhân dân và phù hợp với nguồn vốn đầu tư là vấn đề hiện đang được ngành điện hết sức cân nhắc. Bài báo này đánh giá hiệu quả đầu tư và vận hành các công trình điện đã xây dựng tại các KDC. Đây là công việc cần thiết trong giai đoạn các Công ty điện lực chuẩn bị chuyển sang cổ phần hoá hiện nay.


Không có nhà lãnh đạo hoàn hảo!

Nhiều người có thể bao biện sự không hoàn hảo của nhà lãnh đạo như "giấy phép" cho các hành vi không có đạo đức của họ. Điều này sẽ gây khó khăn cho họ trong việc trở thành nhà lãnh đạo tuy không hoàn hảo, nhưng lại xuất sắc.


5 bước để có bản đề án kinh doanh hiệu quả

Bạn đột phá trong ý tưởng kinh doanh? Bạn biết cái thị trường đang cần? Bạn biết mình muốn bán gì, cho ai và như thế nào? Vậy thì tất cả những gì bạn cần bây giờ chính là một bản đề án kinh doanh.


Mobility of Human Resources and Systems of Innovation

In any system of innovation, the constituency of participating individuals plays a large role in determining its strengths and weaknesses. A fundamentally mobile resource, individuals are influenced by a complex nexus of factors prompting their movements. This book is a review of the literature on the topic and is designed as a resource for anyone interested in analysing human mobility and the factors and policies through which it influences innovation.


Lecture Information technology project management (Sixth Edition): Chapter 11 - Kathy Schwalbe

Chapter 11 - Project risk management. Understand what risk is and the importance of good project risk management, discuss the elements involved in risk management planning and the contents of a risk management plan, list common sources of risks in information technology projects,…


Project Finance as a Risk- Management Tool in International Syndicated Lending

With the three project types in mind, we can examine the basic criteria for project planning. At any time in a project, there are basic questions that everyone should know the answers to. You might not always like the answers, but you and your team should know what they are. Most planning frustrations occur when there’s disagreement or ignorance about these issues. • Who has requirements authority? Someone has to define the requirements and get them approved by the necessary par- ties (client or VP). In the solo-superman case, this is easy: superman will have all of the authority he wants. On a con- tract team, there will be a...


Giá xây dựng mới ở Hà Nội

UBND TP Hà Nội vừa thông qua bảng giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc trên địa bàn thành phố, làm cơ sở xác định giá bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất. Đơn giá này có hiệu lực kể từ 1/1/2008.


ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC - QUẢN TRỊ DỰ ÁN

Trang bị cho sinh viên những kiến thức căn bản về quản trị dự án, từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc dự án. Trong giai đoạn khởi xướng dự án bao gồm các vấn đề như xem xét đánh giá để lựa chọn dự án, thiết kế tổ chức dự án. Trong giai đoạn tổ chức thực hiện dự án bao gồm việc lập kế hoạch, ước tính ngân sách, lập tiến độ dự án, phân bổ nguồn lực, giám sát và kiểm soát quá trình thực hiện dự án. Và giai đoạn cuối cùng là kết thúc dự án....


Phân công công việc - giao việc hoặc ủy quyền

Nhà lãnh đạo cho rằng họ có thể làm việc này tốt hơn những ngườI khác trong tổ chức.” Tôi tự làm mọi việc thì nhanh hơn và dễ dàng hơn, bởI vì tôi hiểu chúng rõ hơn và biết cách làm”. Hay “Công tác quản lý đòi hỏI tôi phảI đảm trách những nhiệm vụ thật sự quan trọng theo một cách riêng”.


Dự án kinh doanh bạc tỷ của giới trẻ

Tận dụng quả dại trên rừng làm rượu vang cao cấp, trồng rau sạch và cho thuê nông trại thư giãn, bán phần mềm tiết kiệm pin... nhiều bạn trẻ đã biến ý tưởng ảo thành dự án trị giá hàng tỷ đồng. Sinh viên Phạm Lê Trung (ngồi giữa) và các cộng sự đang thảo luận về dự án sản xuất rượu vang đặc sản từ quả dại (có tên đuồng đuông) trên rừng Phú Quốc. Ảnh: Hà Thanh. Trong gần 500 đề án tham gia một cuộc thi đề xuất ý tưởng kinh doanh qua mạng, có 10 sáng...


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Marketing ROI
 • 03/10/2009
 • 42.546
 • 501
ĐỊNH CHẾ
 • 03/11/2009
 • 23.858
 • 705
Chiếc Lexus và cây Oliu
 • 03/12/2009
 • 77.544
 • 486

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu