Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài tập tổng hợp Quản trị dự án đầu tư

Tài liệu Bài tập tổng hợp Quản trị dự án đầu tư được biên soạn nhằm giúp cho các bạn biết được những dạng bài tập chính và cách giải những bài tập về Quản trị dự án đầu tư như bài tập kiểm soát dự án, bài tập phân tích rủi ro tài chính, bài tập quản lý tiến độ dự án.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Bài tập tổng hợp

QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Đại học Mở TP HCM

Bài tập tính chỉ tiêu hiệu quả tài chính
Bài 1
Ngân lưu của một dự án (đơn vị tính: USD) được cho như sau:
Cuối năm

0

1

2

3

4

NCF

-10.000

3.800

4.500

5.300

4.200

Biết suất chiết khấu của dự án là 10%/năm.
1. Tính NPV
2. Tìm thời gian hoàn vốn của dự án
3. Tính BCR

Bài 2
Tính thời gian hoàn vốn,NPV, BCR của dự án với các số liệu cho như trong bảng. Suất chiết
khấu là 10%/năm. ĐVT: Tỷ VNĐ
Năm Đầu tư Lãi ròng Khấu hao
0
5
1
0,352
1
2
0,355
1
3
0,358
1
4
0,400
1
5
0,420
1

Bài 3
Ngân lưu ròng của dự án X có số liệu như trong bảng sau. Tổng vốn đầu tư của dự án là 1000
USD. Hãy tính thời gian hoàn vốn,BCR, NPV của dự án. Biết suất chiết khấu của dự án là
10%/năm.
Năm
NCF (USD)

1
100

2
200

3
300

4
400

5
500

6
600

Bài 4
Tính NPV, BCR, PP của dự án có các số liệu cho như trong bảng. Vốn đầu tư ngay từ năm 0 là
400.000 USD. Lãi suất chiết khấu 12%/năm. Thời hạn đầu tư là 10 năm.
Hạng mục
Lãi ròng (103 USD)
Khấu hao (103 USD)

Năm 1
94,5
80

2
94,5
80

Bài 5
1

3
101,5
80

4
127,5
80

5
127,5
80

6-10
189 x 5
-

Một công ty lập dự án đầu tư với số liệu như sau
Bảng: Ngân lưu ròng (Đvt: triệu đồng)
Năm
Vốn đầu tư
Thu nhập ròng
0
2000
1
590
2
700
3
750
4
780
5
800
a. Tính hiện giá thuần (NPV) của dự án trên với lãi suất chiết khấu của dự án là 10%
b. Tính tỷ suất thu hồi vốn nội bộ của dự án (IRR) với lãi suất chiết khấu i1 = 22% và i2 =
23%
c. Tính thời gian hoàn vốn đầu tư có chiết khấu của dự án với lãi suất chiết khấu của dự
án là 8%

Bài 6
Có một dự án dự kiến vốn đầu tư và thu nhập ròng như sau (ĐVT: triệu đồng)
Năm
Vốn đầu tư
Thu nhập ròng
0
5.000,00
1
6.000,00
8.000,00
2
1.200,00
3
1.800,00
4
2.200,00
5
2.000,00
6
2.000,00
7
2.000,00
8
2.080,00
Tổng
11.000,00
21.280,00
d. Tính Hiện giá thuần (NPV) và tỷ suất lợi ích chi phí (BCR)
e. Cho biết dự án có: Lãi suất chiết khấu của dự án r (%) = 14

2

Bài tập lựa chọn dự án dựa trên chỉ tiêu hiệu quả tài chính
Bài 7
Có 2 dự án với thông tin như sau:
Dự án A có tuổi thọ 5 năm, đầu tư năm 0 với tổng vốn là 2 tỷ đồng. Dự kiến ngân lưu ròng
của dự án sẽ có giá trị đều hàng năm là 650 triệu.
Dự án B có tuổi thọ 5 năm, đầu tư năm 0 với tổng vốn là 1,5 tỷ đồng. Dự kiến ngân lưu ròng
của dự án năm đầu tiên là 350 triệu đồng, kể từ năm thứ 2 ngân lưu năm sau sẽ tăng 100
triệu so với năm trước.
Theo anh/chị, nên chọn dự án nào để đầu tư sẽ đạt hiệu quả cao hơn? Tại sao? Biết suất
chiết khấu áp dụng là 12%/năm.

Bài 8
Một xí nghiệp sản xuất đồ nhựa định mua một máy ép. Hãng A gửi đến một đơn chào hàng.
Căn cứ vào đơn chào hàng, xí nghiệp tính được các số liệu sau đây:
-

Giá mua trả ngay
Chi phí vận hành hàng năm
Thu nhập hàng năm
Tuổi thọ kinh tế
Giá trị còn lại sau 5 năm
Lãi suất chiết khấu

: 15 triệu đồng
: 3,7 triệu đồng
: 6,5 triệu đồng
: 5 năm
: 2,5 triệu đồng
: 10%/năm

Hãy cho biết xí nghiệp có nên mua máy này hay không?

Bài 9
Dòng tiền tệ ròng NCF của 2 dự án A và B có thời kì phân tích từ năm 0 đến năm 1 được cho
như sau (ĐVT: USD)
Năm
NCF (A)
NCF (B)

0
-1.000
-3.000

1
1.100
3.300

Yêu cầu:
a.
b.
c.
d.
e.

Xác định IRR của dự án A và B
Dựa trên tiêu chuẩn IRR, lựa chọn một trong 2 dự án biết MARR = 8%
Dựa trên tiêu chuẩn IRR, lựa chọn một trong 2 dự án biết MARR = 12%
Dựa trên tiêu chuẩn NPV, lựa chọn một trong 2 dự án biết MARR = 8%
Có sự khác biệt gì trong việc sử dụng hai tiêu chuẩn IRR và NPV để đánh giá dự án
hay không?

3

Bài tập lựa chọn dự án dựa trên mô hình định tính
Bài 10
Sử dụng mô hình cho điểm có trọng số để lựa chọn 3 địa điểm A,B,C để xây dựng nhà máy.
Trọng số của mỗi chỉ tiêu được biểu diễn trong bảng sau.
Thang đo 1 : không tốt, 2: trung bình, 3: tốt
Tiêu chí

Điểm quan trọng

Chi phí lao động
20
Năng suất lao động
20
Nguồn cung lao động
5
Công đoàn
10
Cung nguyên liệu
10
Chi phí vận tải
25
Cơ sở hạ tầng
10
Hãy xây dựng một bảng tính để trả lời các câu hỏi sau

A
1
2
2
3
2
1
2

Vị trí
B
2
3
1
3
1
2
2

C
3
1
3
2
1
3
2

a. Theo bảng tính, hãy chọn vị trí thích hợp nhất để xây dựng nhà máy
b. Nếu điểm quan trọng của chi phí vận tải giảm còn 10 và điểm quan trọng của công
đoàn tăng lên đến 25, lời khuyên của bạn là gì?
c. Trên phương diện chi phí vận tải, giả sử vị trí A đạt điểm 3, vị trí B đạt điểm 1, vị trí C
đạt điểm 2, lời khuyên của bạn có thay đổi hay không?
d. Phó giám đốc tài chính xem xét mô hình cho điểm của bạn và nghĩ rằng nên thêm
vào tiêu chí chính quyền địa phương với điểm quan trọng là 15. Ngoài ra, ông cũng
cho điểm 3 vị trí theo tiêu chí này như sau: A : 3; B: 2 và C:1. Thay đổi này có làm cho
lời khuyên của bạn thay đổi hay không?

Bài 11
Thanh đang nghiên cứu 4 khu chợ, siêu thị khác nhau để đặt quầy bán quần áo. Một số có
khách hàng cao cấp hơn, một số có quy mô nhỏ, số khác có doanh thu lớn và chi phí thuê
mặt bằng cũng rất khác biệt. Do tính chất của cửa hàng nên cô quyết định rằng tầng lớp
khách hàng là yếu tố quan trọng nhất cần xem xét.
Tiếp theo là chi phí, do vậy tiền thuê mặt bằng cũng là một yếu tố lớn, với mức độ quan
trọng khoảng 90% so với yếu tố khách hàng. Do đó các khu siêu thị khép kín, có điều hòa
nhiệt độ sẽ rất phù hợp với những cửa hàng như của Thanh vì 70% doanh thu là từ các
khách hàng vãng lai, qua đường. Do đó, cô cho rằng yếu tố này có mức độ quan trọng là
95% so với giá thuê mặt bằng.
Cuối cùng, số lượng người đi mua sắm càng lớn thì doanh thu tiềm năng cũng càng lớn, và
yếu tố này được xếp tầm quan trọng bằng 80% tiền thuê mặt bằng.

4

Thanh cũng xây dựng một bảng số sau đây với thang đo 3: tốt; 2: trung bình và 1: kém.
Vị trí

Tiêu chí

1
2
3
4
Khách hàng
TB
Tốt
Kém
Tốt
Tiền thuê mặt bằng
Tốt
TB
Kém
Tốt
Siêu thị khép kín
Tốt
Kém
Tốt
Kém
Doanh thu
Tốt
TB
Tốt
Kém
a. Hãy sử dụng mô hình cho điểm có trọng số để giúp Thanh ra quyết định
b. Giả sử Thanh có thể thương lượng để giảm tiền thuê mặt bằng tại vị trí 3 và do
đó, vị trí 3 được xếp hạng tốt trên tiêu chí này. Như vậy, xếp hạng cuối cùng của
4 vị trí sẽ thay đổi như thế nào?

Bài tập lựa chọn dự án dựa trên phân tích rủi ro
Bài 12
Một dự án cần chọn 1 trong 3 loại sản phẩm hoặc A hoặc B hoặc C để sản xuất. Công nghệ
sản xuất 3 loại sản phẩm này khác hẳn nhau. Hỏi nên chọn loại sản phẩm nào để có thể vừa
đạt lợi nhuận max vừa an toàn nhất?
Lợi nhuận tính cho 1 năm và xác suất trình bày như trong bảng sau (ĐVT: 10 3 USD)
Sản phẩm
A
B
C
Xác suất

Thị trường tốt
E1
700
600
800
0,25

Thị trường TB
E2
600
400
600
0,5

Thị trường xấu
E3
500
200
400
0,25

Bài 13
Một công ty thủy sản đang dự kiến đầu tư dự án nuôi tôm với các thông tin sau:
- Tổng vốn đầu tư ban đầu: 3 triệu USD
- Số địa điểm định nuôi: 3 địa điểm.
- Xác suất được mùa tại mỗi địa điểm đều là: 0.7
- Mỗi địa điểm được mùa sẽ cho lợi nhuận: 0.8 triệu USD/năm
- Mỗi địa điểm mất mùa sẽ làm thiệt hại: 1 triệu USD/năm
- Dự án dự kiến hoạt động trong 8 năm, với giá trị còn lại bằng 0.
Hỏi: Cty nên đầu tư dự án này hay không biết chi phí vay vốn là 10% năm. và tại mỗi địa
điểm chỉ có 2 khả năng xảy ra (được mùa hoặc mất mùa)

5

Tài liệu cùng danh mục Quản lý dự án

GẠCH ỘP LÁT HÀ NỘI

Công ty gạch ốp lát Hà nội là doanh nghiệp đầu tiên sản xuất gạch ốp tường và sàn chất lượng cao. Công ty sử dụng 5 máy ép dùng để ép gạch thô. Trong quá trình ép gạch, các máy ép này sẽ làm thất thoát khoảng 720 tấn bột liệu và tỷ lệ sản phẩm hỏng trên dây chuyền là 7%. Bằng biện pháp thu gom và thay đổi đơn phối liệu xương, công ty đã giảm được 60% tổn thất bột liệu rơi vãi và giảm được 1% tỷ sản phẩm hỏng trên dây chuyền....


Mẫu hợp đồng kinh tế hoạt động trong lĩnh vực xây dựng

Tuân theo các quy định về quản lý chất lượng công trình được quy đinh trong Nghị định 209/2004/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định hiện hành của Nhà nước. Bên A sẽ thực hiện nghiệm thu từng công việc xây dựng, từng bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng, hoàn thành hạng mục công trình xây dựng đưa vào sử dụng. Đối với các bộ phận bị che khuất của công trình phải được nghiệm thu và vẽ bản vẽ hoàn công trước khi tiến hành các công việc tiếp theo. Bên A chỉ nghiệm......


Space project management - Risk management

The multi-annual programming documents, as defined by the different regulations, are a part of the strategic framework vis-à-vis a partner country/region. Furthermore, the standard Framework for Country Strategy Papers, which applies to EDF, ALA and MEDA programming documents will also be applied progressively to all other countries receiving financial assistance from the EC. Therefore, both programming and implementation are (or will be) managed on the basis of a single, logically coherent document _ the Country Strategy Paper (CSP). A CSP should be drafted on the basis of discussions with the partner country. The process of CSP preparation should promote clear ‘local’ ownership of the strategy so as to facilitate successful...


Bài giảng Lập và phân tích dự án: Chương 7 - ThS. Hà Văn Hiệp

Bài giảng "Lập và phân tích dự án - Chương 7: Quy hoạch nguồn vốn và lựa chọn tập dự án đầu tư" cung cấp cho người học các kiến thức: Nguồn vốn, giá sử dụng các nguồn vốn, giá sử dụng vốn của công ty, suất thu lợi tối thiểu chấp nhận được, lựa chọn tập dự án đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Ebook Những chủ đề kinh tế học hiện đại - Kinh tế vĩ mô: Phần 1

(BQ) Phần 1 cuốn sách "Kinh tế vĩ mô" cung cấp cho người học các kiến thức: Các thuật ngữ kinh tế vĩ mô - Tổng sản phẩm quốc nội, lạm phát, thất nghiệp, suy thoái và khủng hoảng; lãi xuất và giá trị hiện tại; chính sách tài khóa; chính sách tiền tệ; thương mại quốc tế - Có đe dọa việc làm ở Hoa Kỳ không. Mời các bạn cùng tham khảo.


Đầu tư nước ngoài

Hình thức đầu tư dài hạn của cá nhân hay công ty nước này vào nước khác bằng cách thiết lập cơ sở sản xuất, kinh doanh gọi là đầu tư nước ngoài. Đầu tư gián tiếp nước ngoài (thường được viết tắt là FPI | Foreign Portfolio Investment) là hình thức đầu tư gián tiếp xuyên biên giới. Nó chỉ các hoạt động mua tài sản tài chính nước ngoài nhằm kiếm lời. Hình thức đầu tư này không kèm theo việc tham gia vào các hoạt động quản lý và nghiệp vụ của doanh nghiệp giống như trong...


MẪU BÁO CÁO V/v kết quả học tập và vận dụng vào công việc

Tham khảo tài liệu 'mẫu báo cáo v/v kết quả học tập và vận dụng vào công việc', kinh tế - quản lý, quản lý dự án phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


DESIGN-BUILD QUALITY MANAGEMENT PLAN OUTLINE DESIGN-BUILD PROJECT

In developing its own QMP, the Design-Builder is encouraged to follow the organization and format of this QMP Outline. The Design-Builder may elect to use all or part of the QMP Outline. When using the QMP Outline, the Design-Builder shall make changes to section headings and text as needed to meet project-specific requirements and the Design-Builder’s own quality approach. The QMP Outline is provided for informational purposes only. WSDOT accepts no responsibility for the content of the QMP Outline, nor does WSDOT warrant that use of the QMP Outline will result in contract compliance. ...


Bài giảng môn Quản lý dự án phần mềm - Chương 2: Xác định dự án phần mềm

Bài giảng môn "Quản lý dự án phần mềm - Chương 2: Xác định dự án phần mềm" cung cấp các kiến thức giúp sinh viên có thể biết được khái niệm mục đích và mục tiêu dự án; có khả năng làm phác thảo dự án; biết được vai trò và trách nhiệm của các bên tham gia dự án. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.


Ebook Fundamentals of investments valuation and management (7th edition): Part 2

(BQ) Part 2 book "Fundamentals of investments valuation and management" has contents: Diversification and risky asset allocation; performance evaluation and risk management; futures contracts, stock options,...and other contents.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

GRANT MANAGEMENT REQUIREMENTS
 • 25/02/2013
 • 79.837
 • 220
Sơ đồ tổ chức
 • 08/11/2013
 • 70.833
 • 177
Suất vốn đầu tư tầng hầm
 • 13/10/2009
 • 43.010
 • 605

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu