Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng Xử lý dữ liệu trong sinh học với phần mềm Excel - Bài 6: Phân tích phương sai một số kiểu thiết kế khác

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích phương sai một số kiểu thiết kế khác, phân tích ô lớn, phân tích ô nhỏ, bảng phân tích phương sai,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Bài 6 Phân tích phuong sai một số kiểu thiết kế khác
1- Chia ô ( Split - plot )
Ðể trong 1 bảng r cột là r lần lặp, b hàng là các mức của nhân tố B
Số liệu
trên ô nhỏ. Hết b hàng thì hết một mức của nhân tố A trên ô lớn.
Nhu vây cần a x b hàng trong mỗi cột
Cách tính Tạo ra bảng a hàng x r cột dể tính nhân tố A và khối K,
dùng tuong tác A x K
làm sai số ô lớn
Tạo ra bảng a hàng, b cột dể tính nhân tố A, nhân tố B, tuong tác AB
sau cùng dùng hiệu số giữa SSTO và các loại SS dể có sai số ô nhỏ
Thí dụ
Ðạm (ô lớn) , Giống (ô nhỏ)
K1
K2
K3

Split-plot

N0

N60

N90

N120

N150

N180

a=6
Số mức b = 4
r=3

(dạm)
(giống)
(khối)

V1
V2
V3
V4

4.43
3.944
3.464
4.126

4.478
5.314
2.944
4.482

3.85
3.66
3.142
4.836

V1
V2
V3
V4

5.418
6.502
4.768
5.192

5.166
5.858
6.004
4.604

6.432
5.586
5.556
4.652

Tổng các số liệu
ST
Số diều chỉnh
G

V1
V2
V3
V4

6.076
6.008
6.244
4.546

6.42
6.127
5.724
5.744

6.704
6.642
6.014
4.146

Tổng (Xịk)2
SXX
SSTO

V1
V2
V3
V4

6.462
7.139
5.792
2.774

7.056
6.982
5.88
5.036

6.68
6.564
6.37
3.638

Tổng (TKj)2
SKK
SSK

51897.735

= SKK / ab - G

1.0826

V1
V2
V3
V4

7.29
7.682
7.08
1.414

7.848
6.594
6.662
1.96

7.552
6.576
6.32
2.766

Tổng (TAi)2
= SAA
SSA

26301.027

= SAA / br - G

30.429

V1
V2
V3
V4

8.452
6.228
5.594
2.248

8.832
7.387
7.122
1.38

8.818
6.006
5.48
2.014

Tổng (AKij)2
= SAK2
SSAK =

8777.018

Số số liệu

N = abr

= SXX - G

72
394.481
2161.323
2366.071
204.748

SAK2/ B - G - SSA - SKK=
1.4197

Phân tích ô lớn
Cách 1 Tính các tổng bình phuong của Bảng A x K (Ðạm x khối)
K1

K2

K3

TAI

N120
N150
N180

15.964
21.88
22.874
22.167
23.466
22.522

17.218
21.632
24.015
24.954
23.064
24.721

15.488
22.226
23.506
23.252
23.214
22.318

48.67
65.738
70.395
70.373
69.744
69.561

TKJ

128.87

135.6

130

394.48

Nguồn

SS

DF

BFTB

SSA
SSK
SS ol

30.429
1.0826
1.4197

5
2
10

6.0858 42.868
0.5413 3.8128
0.142

N0
N60
N90

Bậc tự do dfA
Bậc tự do dfK
Bậc tự do dfAK
Bậc tự do toàn bộ

dfTO= abr - 1

FTN

Flt

3.326
4.103

Cách2 Data Analysis
Dùng Data Analysis Two factor without replication dối với
bảng A x K sau dó nhớ chia các tổng bình phuong cho b = 4

ANOVA
SS
Nguồn
Rows
Columns
Error
Total

121.72
4.3303
5.6787
131.73

df

5
2
10
17

MS

F

24.343 42.868
2.1652 3.813
0.5679

P-value

Bảng phân tích phuong sai
SS

df

A
K
AK

30.429
1.083
1.420

5
2
10

Tổng

32.9315

17

MS

6.086
0.541
0.142

F

42.868
3.813

F crit

2E-06 3.326
0.05879 4.103

Chia các tổng cho b = 4
Nguồn

2

5x2 = 10

Btd ô lớn

Bảng phân tích phuong sai ô lớn

Kết quả

5

F crit

3.326
4.103

71

Phân tích ô nhỏ
Cách 1 Tính các tổng bình phuong của bảng A x B (Ðạm x Giống)
Bảng A x B (Ðạm x Giống)
N0

N60

N90

V1
V2
V3
V4

12.758
12.918
9.55
13.444

17.016 19.2
17.946 18.777
16.328 17.982
14.448 14.436

TAJ

48.67

65.738

N120 N150

N180

TBI

20.198 22.69 26.102 117.964
20.685 20.852 19.621 110.799
18.042 20.062 18.196 100.16
11.448 6.14
5.642 65.558

70.395 70.373 69.744 69.561 394.481

2161.3
dfB
3
Số diều chỉnh G=ST2 / N
dfAB 3 x 5 = 15
Tổng SS do A
SSA 30.429
SBB 40522
Tổng (TBi)2
dfE=
dfTO-dfK-dfA-dfA -dfB-dfAB
89.888
=71-2-5-10-3-15 = 36
SSB = SBB / ar - G
Tổng (TABij)2 SAB2 7053
69.343
SAB2 / R - G - SSA - SSB =
SSAB =
12.585
sai số ô nhỏ = SSE = SSTO - SSK- SSA -SSB - SSAK- SSAB =
Bảng phân tích phuong sai ô nhỏ
Nguồn
SS
DF
BFTB FTN
Flt
SSB
89.89
3
2.866
29.963 85.711
69.34 15 4.6229 13.224
1.954
SSAB
Sson
12.58 36 0.3496
SSTO
204.7 71
Cách 2 Data Analysis
Dùng Data Analysis Two factor without replication dối với
bảng Ax B sau dó nhớ chia các tổng bình phuong cho r = 3
Tính SSE = SSTO - SSA - SSK -SSAK - SSB - SSAB

Kết quả
ANOVA
Nguồn

SS
MS
df
F
P-value F crit
269.66 3
89.888 6.481 0.005 3.287
B
91.288 5
18.258 1.316 0.309 2.901
A
208.03 15
13.869
AB
568.98 23
Tổng
Chia các tổng bình phuong cho r = 3
Tìm duợc SSB, SSAB. Kết hợp với bảng SS ô lớn dể tính Sson

Nguồn
SSB
SSAB
Sson
SSTO

SS
89.888
69.343

12.585
204.75

Bảng phân tích phuong sai
Ftn
Flt
df
mS
3
29.96
85.71 2.866
15
4.623
13.22 1.954
36
0.3496
71

2 Ô vuông La tinh
Chọn 2 hình vuông có n2 ô vuông
Số liệu
hình thiết kế thí nghiệm (hình 1) ghi tên các công thức A, B, ...
hình dữ liệu (hình 2) ghi kết quả thí nghiệm xij
Cách tính 1 Tính SSTO = Tổng (xij)2 - G ( Số diều chỉnh G = ST2 / n2)
Tính SSH = Tổng( THi)2 / n - G
(THi là tổng hàng i)
SSC = Tổng (TCj)2 / n - G
(TCj là tổng cột j)
SST = Tổng (TAl)2 / n - G
(TAl là tổng công thức l)
SSE = SSTO - SSH - SSC - SST
Thí dụ
Bảng thiết kế ô vuông La tinh
N=
5x5 = 25
D
E
A
C
B
850
ST
D
A
E
Tổng xij
C
B
28900
A
D
Số diều chỉnh G
B
C
E
B

E
D

C
B

A

A

D
E

C

Tổng (THi)2

Bảng dữ liệu
35
50
43
40
27

TCJ

195

Công thức
Tổng TAl

33
47
30
39
25
174

31
41
25
40
21
158

A
149

29
46
37
25
31
168

B
150

26
31
35
38
25
155

C
186

SHH
SS =SHH/ n - G
THI
Tổng (TCj)2
154
SCC
215 SSC= SCC/ N -G
170 Tổng (TAl)2
182
SAA
129 SSA = SAA - G
850

Tài liệu cùng danh mục Tin học văn phòng

Tạo shortcut tài liệu Word đang xem dang dở trên Desktop

Thay vì phải mở ứng dụng Word, rồi sao đó là đến tập tin thì bạn có thể tự động mở ngay đến các tài liệu phiên cuối cùng mà mình đang làm việc một cách nhanh chóng hơn chi với 1 lần nhấn chuột duy nhất. Nếu bạn đang làm việc trên một tài liệu dài trong Word, thì chắc hẳn bạn phải mở nó thường xuyên cho đến khi hoàn thành.


6 cách “tận dụng” chiếc PC già cỗi

6 cách “tận dụng” chiếc PC già cỗi Mua PC mới nhưng không biết làm gì với chiếc PC cũ? Bài viết dưới đây sẽ đưa ra vài gợi ý cho bạn. Vậy là sau nhiều năm tháng chờ đợi, bạn chuẩn bị “rinh” một chiếc PC mới về nhà. Cỗ máy khủng khiếp này sở hữu CPU nhanh hơn, nhiều lõi hơn, hàng GB bộ nhớ RAM và một chiếc card đồ họa “khủng long” so với “con rùa già” chậm chạp đang đặt trong góc phòng. Bây giờ, bạn sẽ làm thế nào để giải quyết chiếc PC...


Tìm hiểu Các kiểu quét virus của CMC Internet Security 2010

Các kiểu quét virus của CMC Internet Security 2010 Với CMC Internet Security, bạn có thể chạy một hay nhiều tác vụ (luồng) quét virus cùng một lúc, hoặc chế độ quét tự động theo một lịch trình có sẵn khi sử dụng quét theo thiết lập. Cửa sổ Scan thực hiện quét các đối tượng sau: My Computer (quét toàn bộ máy tính); My Documents (quét các thư mục chứa tài liệu); Running processes (quét bộ nhớ); Shared folders (quét các thư mục đang được chia sẻ); Manual Scan (chọn một hay nhiều thư mục để quét); Scheduled Tasks...


Tìm Hàm theo vần L

LARGE (array, k) : Trả về giá trị lớn nhất thứ k trong một tập số liệu LCM (number1, number2, ...) : Tìm bội số chung nhỏ nhất của các số LEFT (text, num_chars) : Trả về một hay nhiều ký tự đầu tiên bên trái của một chuỗi, theo số lượng được chỉ định LEN (text) : Đếm số ký tự trong một chuỗi LINEST (known_y's, known_x's, const, stats) : Tính thống kê cho một đường bằng cách dùng phương pháp bình phương tối thiểu (least squares) để tính đường thẳng thích hợp nhất với dữ liệu, rồi trả về...


access 2007 vba bible phần 2

, và xóa các lưu trữ hồ sơ. Thủ tục ArchiveData sử dụng ngày bắt đầu và các giá trị Ngày Kết thúc lựa chọn trong hộp thoại như các đối số. Thủ tục này được liệt kê như sau, cùng với các thủ tục CreateAndTestQuery nó sử dụng để tạo ra một truy vấn lập trình, và một thủ tục


Microsoft ® Office 2010 Simply Phần 5

Vâng.Đầu tiên, chọn hai hoặc nhiều cột và các hàng trong bảng tính, sau đó kích hoạt các lệnh Insert như mô tả trong phần này. Excel cho biết thêm cùng một số các cột và các hàng như số bạn ban đầu được lựa chọn.


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MINITAB VERSION 13.0

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MINITAB VERSION 13.0 TRÀ VINH, 01/2007 .2 Chương1 SO SÁNH HAI MẪU Bài 01: Độ pH của nước được đo từ mẫu ở các bình


Cách làm việc hiệu quả hơn trong Windows- P2

Tham khảo tài liệu 'cách làm việc hiệu quả hơn trong windows- p2', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Thủ thuật tự khắc phục sự cố

Nếu chẳng may máy tính rơi vào tình trạng bo mạch chủ "bốc cháy", đĩa cứng ngừng quay, hệ điều hành "Ngã quỵ" hay phần mềm gián điệp và virus "thao túng" mọi hoạt động của hệ thống...đừng vội cầu cứu bộ phận hỗ trợ kỹ thuật hay đưa máy tính ra "bệnh viện", hãy tham khảo bài viết bên dưới vì biết đâu bạn sẽ tìm ra được "bí kíp" để hóa giải điều phiền toái đang gặp phải.


“Lột xác” Windows 7 thành Mac OS

“Lột xác” Windows 7 thà nh Mac OS Hệ điều hành Mac OS nói riêng và các sản phẩm của Apple nói chung luôn nhận sự đánh giá cao về kiểu dáng thiết kế và giao diện. Mặc dù cho đến nay, Windows cũng đã có không ít sự cải tiến và đổi mới về hình thức, nhưng so với người “hàng xóm” Mac OS thì điều này cũng thực sự đáng kể. Với những công cụ miễn phí dưới đây, bạn có thể biến Windows 7 hiện tại thành Mac OS chỉ sau vài bước thực hiện. Bộ giao...


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bốn cách bảo vệ dữ liệu
  • 07/06/2010
  • 30.401
  • 665

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu