Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng Xử lý dữ liệu trong sinh học với phần mềm Excel - Bài 6: Phân tích phương sai một số kiểu thiết kế khác

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích phương sai một số kiểu thiết kế khác, phân tích ô lớn, phân tích ô nhỏ, bảng phân tích phương sai,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Bài 6 Phân tích phuong sai một số kiểu thiết kế khác
1- Chia ô ( Split - plot )
Ðể trong 1 bảng r cột là r lần lặp, b hàng là các mức của nhân tố B
Số liệu
trên ô nhỏ. Hết b hàng thì hết một mức của nhân tố A trên ô lớn.
Nhu vây cần a x b hàng trong mỗi cột
Cách tính Tạo ra bảng a hàng x r cột dể tính nhân tố A và khối K,
dùng tuong tác A x K
làm sai số ô lớn
Tạo ra bảng a hàng, b cột dể tính nhân tố A, nhân tố B, tuong tác AB
sau cùng dùng hiệu số giữa SSTO và các loại SS dể có sai số ô nhỏ
Thí dụ
Ðạm (ô lớn) , Giống (ô nhỏ)
K1
K2
K3

Split-plot

N0

N60

N90

N120

N150

N180

a=6
Số mức b = 4
r=3

(dạm)
(giống)
(khối)

V1
V2
V3
V4

4.43
3.944
3.464
4.126

4.478
5.314
2.944
4.482

3.85
3.66
3.142
4.836

V1
V2
V3
V4

5.418
6.502
4.768
5.192

5.166
5.858
6.004
4.604

6.432
5.586
5.556
4.652

Tổng các số liệu
ST
Số diều chỉnh
G

V1
V2
V3
V4

6.076
6.008
6.244
4.546

6.42
6.127
5.724
5.744

6.704
6.642
6.014
4.146

Tổng (Xịk)2
SXX
SSTO

V1
V2
V3
V4

6.462
7.139
5.792
2.774

7.056
6.982
5.88
5.036

6.68
6.564
6.37
3.638

Tổng (TKj)2
SKK
SSK

51897.735

= SKK / ab - G

1.0826

V1
V2
V3
V4

7.29
7.682
7.08
1.414

7.848
6.594
6.662
1.96

7.552
6.576
6.32
2.766

Tổng (TAi)2
= SAA
SSA

26301.027

= SAA / br - G

30.429

V1
V2
V3
V4

8.452
6.228
5.594
2.248

8.832
7.387
7.122
1.38

8.818
6.006
5.48
2.014

Tổng (AKij)2
= SAK2
SSAK =

8777.018

Số số liệu

N = abr

= SXX - G

72
394.481
2161.323
2366.071
204.748

SAK2/ B - G - SSA - SKK=
1.4197

Phân tích ô lớn
Cách 1 Tính các tổng bình phuong của Bảng A x K (Ðạm x khối)
K1

K2

K3

TAI

N120
N150
N180

15.964
21.88
22.874
22.167
23.466
22.522

17.218
21.632
24.015
24.954
23.064
24.721

15.488
22.226
23.506
23.252
23.214
22.318

48.67
65.738
70.395
70.373
69.744
69.561

TKJ

128.87

135.6

130

394.48

Nguồn

SS

DF

BFTB

SSA
SSK
SS ol

30.429
1.0826
1.4197

5
2
10

6.0858 42.868
0.5413 3.8128
0.142

N0
N60
N90

Bậc tự do dfA
Bậc tự do dfK
Bậc tự do dfAK
Bậc tự do toàn bộ

dfTO= abr - 1

FTN

Flt

3.326
4.103

Cách2 Data Analysis
Dùng Data Analysis Two factor without replication dối với
bảng A x K sau dó nhớ chia các tổng bình phuong cho b = 4

ANOVA
SS
Nguồn
Rows
Columns
Error
Total

121.72
4.3303
5.6787
131.73

df

5
2
10
17

MS

F

24.343 42.868
2.1652 3.813
0.5679

P-value

Bảng phân tích phuong sai
SS

df

A
K
AK

30.429
1.083
1.420

5
2
10

Tổng

32.9315

17

MS

6.086
0.541
0.142

F

42.868
3.813

F crit

2E-06 3.326
0.05879 4.103

Chia các tổng cho b = 4
Nguồn

2

5x2 = 10

Btd ô lớn

Bảng phân tích phuong sai ô lớn

Kết quả

5

F crit

3.326
4.103

71

Phân tích ô nhỏ
Cách 1 Tính các tổng bình phuong của bảng A x B (Ðạm x Giống)
Bảng A x B (Ðạm x Giống)
N0

N60

N90

V1
V2
V3
V4

12.758
12.918
9.55
13.444

17.016 19.2
17.946 18.777
16.328 17.982
14.448 14.436

TAJ

48.67

65.738

N120 N150

N180

TBI

20.198 22.69 26.102 117.964
20.685 20.852 19.621 110.799
18.042 20.062 18.196 100.16
11.448 6.14
5.642 65.558

70.395 70.373 69.744 69.561 394.481

2161.3
dfB
3
Số diều chỉnh G=ST2 / N
dfAB 3 x 5 = 15
Tổng SS do A
SSA 30.429
SBB 40522
Tổng (TBi)2
dfE=
dfTO-dfK-dfA-dfA -dfB-dfAB
89.888
=71-2-5-10-3-15 = 36
SSB = SBB / ar - G
Tổng (TABij)2 SAB2 7053
69.343
SAB2 / R - G - SSA - SSB =
SSAB =
12.585
sai số ô nhỏ = SSE = SSTO - SSK- SSA -SSB - SSAK- SSAB =
Bảng phân tích phuong sai ô nhỏ
Nguồn
SS
DF
BFTB FTN
Flt
SSB
89.89
3
2.866
29.963 85.711
69.34 15 4.6229 13.224
1.954
SSAB
Sson
12.58 36 0.3496
SSTO
204.7 71
Cách 2 Data Analysis
Dùng Data Analysis Two factor without replication dối với
bảng Ax B sau dó nhớ chia các tổng bình phuong cho r = 3
Tính SSE = SSTO - SSA - SSK -SSAK - SSB - SSAB

Kết quả
ANOVA
Nguồn

SS
MS
df
F
P-value F crit
269.66 3
89.888 6.481 0.005 3.287
B
91.288 5
18.258 1.316 0.309 2.901
A
208.03 15
13.869
AB
568.98 23
Tổng
Chia các tổng bình phuong cho r = 3
Tìm duợc SSB, SSAB. Kết hợp với bảng SS ô lớn dể tính Sson

Nguồn
SSB
SSAB
Sson
SSTO

SS
89.888
69.343

12.585
204.75

Bảng phân tích phuong sai
Ftn
Flt
df
mS
3
29.96
85.71 2.866
15
4.623
13.22 1.954
36
0.3496
71

2 Ô vuông La tinh
Chọn 2 hình vuông có n2 ô vuông
Số liệu
hình thiết kế thí nghiệm (hình 1) ghi tên các công thức A, B, ...
hình dữ liệu (hình 2) ghi kết quả thí nghiệm xij
Cách tính 1 Tính SSTO = Tổng (xij)2 - G ( Số diều chỉnh G = ST2 / n2)
Tính SSH = Tổng( THi)2 / n - G
(THi là tổng hàng i)
SSC = Tổng (TCj)2 / n - G
(TCj là tổng cột j)
SST = Tổng (TAl)2 / n - G
(TAl là tổng công thức l)
SSE = SSTO - SSH - SSC - SST
Thí dụ
Bảng thiết kế ô vuông La tinh
N=
5x5 = 25
D
E
A
C
B
850
ST
D
A
E
Tổng xij
C
B
28900
A
D
Số diều chỉnh G
B
C
E
B

E
D

C
B

A

A

D
E

C

Tổng (THi)2

Bảng dữ liệu
35
50
43
40
27

TCJ

195

Công thức
Tổng TAl

33
47
30
39
25
174

31
41
25
40
21
158

A
149

29
46
37
25
31
168

B
150

26
31
35
38
25
155

C
186

SHH
SS =SHH/ n - G
THI
Tổng (TCj)2
154
SCC
215 SSC= SCC/ N -G
170 Tổng (TAl)2
182
SAA
129 SSA = SAA - G
850

Tài liệu cùng danh mục Tin học văn phòng

Hướng dẫn sử dụng Microsoft OUTLOOK 2010

Tham khảo sách 'hướng dẫn sử dụng microsoft outlook 2010', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Xử lý ngốn RAM của Firefox

Tài liệu mô tả các thủ thuật trong việc sử dụng máy tính, các ứng dụng, trên môi trường window.


10 thủ thuật trong excel

Hầu hết người dùng đều biết rằng nếu chọn cùng lúc nhiều ô (cell) trong một bảng tính, bằng cách quan sát ở góc phải của thanh trạng thái là có thể biết được tổng giá trị của các ô đã được chọn - tương ứng với hàm Sum. Tuy nhiên, khi nhấn phải chuột lên chữ Sum trên thanh trạng thái, bạn có thể đổi hàm tính toán được áp dụng cho tình huống này với các lựa chọn khác như Average, Count, Count Nums, Min hay Max....


Bài giảng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy tin học - Nguyễn Duy Hải

Là bài giảng có sự hỗ trợ của công nghệ thông tin mà trong đó toàn bộ hoạt động dạy học được chương trình hóa thông qua môi trường multimedia.Ở mức độ thấp, giáo viên thực hiện giảng bài dưới sự hỗ trợ của bản trình diễn để tổ chức các hoạt động dạy học nhằm đáp ứng được mục tiêu của bài học.


Bật tính năng đọc PDF cho Firefox 15

Mozilla Firefox 15 đã hỗ trợ đọc PDF ngay trên trình duyệt. Mozilla Firefox 15 vừa mới được phát hành cách đây không lâu với hàng loạt tính năng mới. Nếu trước đây Google Chrome tự hào là trình duyệt kiêm trình đọc PDF thì giờ đây Firefox cũng làm được như thế. Trong phiên bản 15 vừa được phát hành Mozilla đã cải tiến và thêm vào tính năng đọc các tập tin PDF ngay trên trình duyệt Firefox với sự hỗ trợ của Flash. Đừng vội mừng vì tính năng này mặc định vẫn chưa được kích hoạt,...


Hướng dẫn sử dụng Violet (công cụ soạn thảo bài giảng trực tuyến)

Hướng dẫn sử dụng Violet (công cụ soạn thảo bài giảng trực tuyến) tập trung trình bày các vấn đề cơ bản về giới thiệu Violet và cách cài đặt; các chức năng của Violet. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.


15 Thiết kế thí nghiệm (Design of experiments)

Cụm từ “thí nghiệm” ở đây không chỉ bao gồm các hoạt động trong phòng thí nghiệm, mà còn bao gồm cả những công trình khảo sát rộng lớn hơn như thử nghiệm lâm sàng đối chứng ngẫu nhiên (randomized clinical trial), các công trình nghiên cứu tiêu biểu một thời điểm (còn gọi là nghiên cứu cắt ngang hay cross-sectional study), thăm dò ý kiến, điều tra về điều tra dân số, v.v… Ngay cả một chính sách kinh tế cũng có thể xem là một thí nghiệm – thí nghiệm xã hội. Một thí nghiệm đạt tiêu...


Giáo trình tin học trung học phổ thông - Bài 9

Tài liệu tham khảo Giáo trình tin học trung học phổ thông - Bài 9 : chèn âm thanh và phim trong powerpoint 2003 #1


Bài giảng Tin học đại cương: Phần 2 - ThS. Lê Thị Quỳnh Nga

Bài giảng "Tin học đại cương - Phần 2: Hệ điều hành" có cấu trúc gồm 2 chương cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về hệ điều hành, hệ điều hành Windows 7. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Gỡ bỏ mật mã cho Office, PDF, RAR (5 trong 1) với Password Unlocker 2010- P2

Tham khảo tài liệu 'gỡ bỏ mật mã cho office, pdf, rar (5 trong 1) với password unlocker 2010- p2', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Voice over IP
 • 02/03/2009
 • 84.221
 • 959
Excel Bài Giảng toàn tập IV
 • 11/09/2011
 • 38.293
 • 148

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu