Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng Xử lý dữ liệu trong sinh học với phần mềm Excel - Bài 4: Hồi quy tương quan

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Hồi quy tương quan, phân tích đồ thị, phân tích số liệu, thống kê phân tích,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Bài 4 HỒI QUY TƢƠNG QUAN
Nếu có cặp biến ngẫu nhiên X, Ythì để đánh giá mối quan hệ tuyến tính giữa X và Y
ta tính hệ số tƣơng quan rXY .
Hệ số tƣơng quan lý thuyết đƣợc định nghĩa là
XY

=

E{( X

EX )(Y

EY )}

E{( X

=

EX )(Y

DX .DY

X

EY ) }

Y

với E là ký hiệu của kỳ vọng toán học, D là phƣơng sai, là độ lệch chuẩn
Trong xử lý số liệu sau khi thu thập số liệu ta để n cặp số liệu thành 2 cột hay hai hàng
(nên để 2 cột vì thuận tiên cho các thao tác sau nàyn).
Nếu tính trực tiếp có thể dùng công thức sau:
n

n

( xi
Phƣơng sai của X

s2 X =

x)

xi2

2

i 1

(n

i 1

=

1)

( n 1)

n

n

y)2

( yi
Phƣơng sai của Y

s2 Y =

nx 2

i 1

yi2
=

( n 1)

ny 2

i 1

(n

1)

n

n

( xi
Hiệp phƣơng sai XY covar (X,Y) =

x )( yi

i 1

(n

1)

y)

xi yi
=

nx y

i 1

(n

1)

Trong các công thức trên có thể tính tổng bằng hàm Sum(dãy số), tính tổng bình
phƣơng bằng hàm Sumsq (dãy số), tổng các tich số bằng hàm Sumproduct (dãy1, dãy 2)
Nếu dùng hàm định sẵn thì s2X = var(dãyX) s2Y = var(dãyY)
Hiệp phƣơng sai = Covar(dãyX, dãyY)
Hệ số tƣơng quan rXY = Covar(X,Y)/(sX sY) hoặc hàm định sẵn Correl(dãyX, dãyY)
Hệ số tƣơng quan dƣơng kết luận tƣơng quan thuận, âm kết luận tƣơng quan nghịch
Để kiểm định giả thiết
r n 2
H0: XY = 0 đối thiết H1: XY 0 có thể tính Ttn =
sau đó
1 r2
so với Tlt = Tinv( /2, n-2) tức là giá trị trong bảng Student ở mức ý nghĩa với n - 2
bậc tự do.
Tiếp theo là tìm đƣờng hồi quy tuyến tính Y theo X, đƣờng thẳng này có phƣơng trình
Y = a + bX
a là tung độ gốc, b là hệ số góc
b tính theo công thức b = r sY / sX

a=

y -ax

Dùng hàm định sẵn thì a = Intercept(dãy Y, dãy X), b = Slope(dãy Yd, dãy X)
Cũng có thể dùng hàm Linest (Dãy Y, dãy X, 0,1) để tìm đầy đủ a, b, r2 , các sai số .. .
NDHien

Khi có một bảng nhiều biến thì nên vào Data Analysis để tính một bảng các hệ số
tƣơng quan giữa các biến bằng mục Correlation, tính một bảng các phƣơng sai và hiệp
phƣơng sai bằng mục Covariance và tìm hồi quy tuyến tính hoặc bội tuyến tính bằng mục
Regression, hai mục đầu không có gì đặc biệt, chỉ việc khai báo miền vào (Input range) bao
gồm tất cả các cột số liệu, sau đó chọn Label (nếu có têncột ở dòng đầu), miền ra (Output
range)
Phần Regression nên chọn Option Residuals và Line fit plots sẽ đƣợc một bảng tóm
tắt các thống kê, một bảng phân tích phƣơng sai, một bảng các giá trị của các hệ số hồi quy
cùng các kiểm định Student, một bảng các phần dƣ (Residu) và các đồ thị. Nếu làm hồi quy
bội tuyến tính thì chú ý miền X bao gồm các cột chứa các biến, đặt sát nhau, bao gồm cả hàng
đầu chứa tên biến, nếu có k biến thì sẽ đƣợc k đồ thị hồi quy đơn tuyến tính của Y theo
biến 1, Y theo biến 2, . . , Y theo biÕn k.
X1
52
33
72
15
40
32
76
10
68
57
24
46
35
54
66

X2
40
37
95
58
20
41
54
85
70
109
62
75
55
68
82

X3
81
90
66
40
75
80
83
70
65
45
64
71
82
63
68

Y
5.5
2.1
20.5
9.6
1.7
3.8
10.3
11.7
15.2
24.4
9.3
13
6.5
13.8
16.6

X1
X2
X3
Y

B¶ng hÖ sè t-¬ng quan
X1
X2
X3
1
0.27507
1
0.09303
-0.58
1
0.49827 0.94999
-0.6297

B¶ng hiÖp ph-¬ng sai
X1
X2
X3
X1
424.095
X2
134.643 564.971
X3
26.1667
-188.3
186.55
Y
67.4238 148.371
-56.512
Trªn ®-êng chÐo lµ ph-¬ng sai cña c¸c biÕn
X1, X2, X3, Y

Y

1

Y

43.2

Input Range trong mục Correlation bao gồm toàn bộ các cột chứa X1, X2, X3, Y
Vì hàng đầu có tên các biến nên khai LabelsV, kết quả ta đƣợc một bảng, tại các chỗ giao
nhau giữa hàng và cột ta đƣợc hệ số tƣơng quan rX1X2, rX1X3, . . .

NDHien

Tƣơng tự nhƣ vậy vào mục Covariance và khai báo nhƣ mục Correlation, kết quả
đƣợc một bảng, trên đƣờng chéo là các phƣơng sai còn tại chỗ giao nhau giữa hàng và cột ta
đƣợc hiệp phƣơng sai, đem hiệp phƣơng sai của hai biến chia cho căn của tích số hai phƣơng
sai ta đƣợc hệ số tƣơng quan.
Nếu chọn Regression thì Input Y Range là cột chứa Y, Input X Range gồm các cột
chứa X1, X2, X3. Chọn Labels vì hàng đầu có tên các biến. Bỏ qua Constant is Zero và
Confidece level (tức là để nguyên 95%). Phần Options chọn Residuals và Line fit plots còn
bỏ qua Standardized residuals, Residual plots, Normal Probability Plot.

KÕt qu¶ nh- sau:
Summary statistics
Regression Statistics
Multiple R
0.99891
R Square
0.99783
ádjusted R
0.99723
Square
Standard ìrror
0.34561
ơbservations
15
Anova
df
Regression
3

SS
603.139

MS
201.05

Residual
Total

1.31388
604.453

0.1194
se2

11
14

Coefficien
ts
ìntercept
1.69692
X1
0.10283
X2
0.19943
X3
-0.116
Hệ số
Phần dƣ (sai số)
NDHien

Bảng tóm tắt các thống kê
Các thống kê về hệ số tƣơng quan
Hệ số tƣơng quan bội R
Hệ số xác định R2
Hệ số xác định R2 điều chỉnh
Sai số chuẩn se
Số quan sát n
Bảng phân tích phƣơng sai
F
Significance F
1683
6.38E-15
Mức ý nghĩa
F thực nghiệm

Các hệ số trong hồi quy bội tuyến tính
Standar t Stat
P-value Lower 95%
d error
0.80419 2.1101
0.06
-0.0731
0.00493 20.863
0 0.091978
0.00522 38.212
0 0.187947
0.00877 -13.232
0
-0.13535
Sai số Giá trị T Mức ý nghĩa Cận dƣới

Upper
95%
3.466928
0.113673
0.210922
-0.09674
Cận trên

Residuals
Quan sát Dự báo theo Phần dƣ
hồi quy
ơbservation Predicted Residual
Y
Yhq
e
1 5.62139 -0.1214
2 2.02496 0.07504
3 20.3875 0.11247
4 10.1646 -0.5646
5 1.09507 0.60493
6 3.88035 -0.0804
7 10.6492 -0.3492
8 11.5538 0.14621
9 15.1064 0.0936
10 24.0742 0.32578
11 9.10264 0.19736
12 13.1451 -0.1451
13 6.74882 -0.2488
14 13.5001 0.29993
15 16.9458 -0.3458

Chú thích
e = Y - Yhq

Ngoµi ra cßn ®-îc 3 ®å thÞ håi quy tuyÕn tÝnh ®¬n Y theo X1, Y theo X2, Y theo X3

Y

X1 Line Fit Plot

y = 0.159x + 3.7261
R2 = 0.2483

30
25
20
15
10
5
0

Y
Linear (Y)

0

20

40

60

80

X1

Y

X2 Line Fit Plot

y = 0.2626x 5.7166
R2 = 0.9025

X3 Line Fit Plot
30

20

20

Y

10

Linear
(Y)

10
Linear
(Y)

0
-10 0

Y

Y

30

y = -0.3029x +
31.997
R2 = 0.3965

100
X2

200

0
0

50

100

X3

Ba đồ thị này khi vẽ ra có 2 dãy điểm, dãy quan sát Y, dãy dự báo theo hồi quy mầu
hồng Yhq, ta có thể vào chế độ đồ thị xoá dãy Yhq, sau đó nháy sáng dãy Y, Insert Trend line
để vẽ đƣờng hồi quy và thêm phƣơng trình, thêm hệ số R2.
NDHien

Vì Excel muốn giải quyết nhiều vấn đề nên ở phần thống kê chỉ tính toán những điểm
chủ yếu, chứ không đi sâu phân tích nhƣ ở các bộ chƣơng trình chuyên dụng để tính thống kê
SPSS, Statistica, SAS, MstatC, Statgraphics, . . . Ngoài các phần trình bầy ở trên còn có phần
tạo số ngẫu nhiên, chọn mẫu, tìm đƣờng trung bình trƣợt, làm trơn số liệu, biến đổi Fourrier. .
.mà do khuôn khổ của bài giảng chúng ta không đề cập tới.

NDHien

Tài liệu cùng danh mục Tin học văn phòng

Mz Cpu Accelerator 1.4 - Tăng tốc phục vụ các ứng dụng chạy nổi

Thiết lập mức độ ưu tiên phục vụ của CPU là một trong những cách hiệu quả nhất để tăng tốc xử lý cho các ứng dụng đang mở trên máy tính. Bản thân hệ điều hành Windows cũng đã được tích hợp tính năng này thông qua công cụ Windows Task Manager (thường được kích hoạt bằng tổ hợp phím tắt Ctrl+Alt+Del).


Giải mã và sao chép nhanh DVD không cần rip

Giải mã và sao chép nhanh DVD không cần rip Đã bao giờ bạn muốn tạo một bản sao của DVDs mà không cần tới sự can thiệp đầy rắc rối của phần mềm rip DVD? Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu một cách dễ dàng nhưng hiệu quả để giải mã DVDs với DVD43 để bạn có thể dễ dàng sao chép nó vào ổ đĩa của bạn. Chú ý: DVD43 chỉ chạy trên hệ điều hành Windows 32bit. Cài đặt Tải và cài đặt DVD43. Bạn có thể thấy quá trình cài đặt giống như ở hình dưới....


Lấy lại mật khẩu tài khoản Windows XP, Vista hoặc 7 sử dụng ổ USB Flash

Lấy lại mật khẩu tài khoản Windows XP, Vista hoặc 7 sử dụng ổ USB Flash Vẫn là vấn đề muôn thuở của nhiều người sử dụng Windows: quên mật khẩu truy cập? Máy tính không có ổ CD/DVD? Bạn sẽ làm cách nào để khắc phục điều này? Và trong bài viết sau, Quản Trị Mạng sẽ trình bày những bước cơ bản lấy lại tài khoản sử dụng khi bạn quên mật khẩu trên bất cứ máy tính nào sử dụng hệ điều hành Windows bằng thiết bị USB Flash quen thuộc... ...


Giáo trình hình thành hệ thống ứng dụng nguyên lý điều khiển luồng theo tiến trình biểu diễn số p3

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành hệ thống ứng dụng nguyên lý điều khiển luồng theo tiến trình biểu diễn số p3', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


undefined

undefined


Chương 15: Các khái niệm trong UML

Giai đoạn nghiên cứu sơ bộ UML đưa ra khái niệm Use Case để nắm bắt các yêu cầu của khách hàng (người sử dụng). UML sử dụng biểu đồ Use case (Use Case Diagram) để nêu bật mối quan hệ cũng như sự giao tiếp với hệ thống. Qua phương pháp mô hình hóa Use case, các tác nhân (Actor) bên ngoài quan tâm đến hệ thống sẽ được mô hình hóa song song với chức năng mà họ đòi hỏi từ phía hệ thống (tức là Use case). ...


Thủ thuật Sharepoint 2010 part 89

Quy trình công việc Một trong những điểm bán hàng của SharePoint lớn nhất là khả năng sử dụng quy trình công việc để quản lý quy trình kinh doanh. SharePoint Designer là công cụ ưa thích cho việc tạo tùy chỉnh, các quy tắc dựa trên quy trình công việc khai báo mà không yêu cầu bất kỳ mã. Để biết thông tin cụ thể hơn về quy trình công việc trong SharePoint 2010, xem 25 Chương, đó là hoàn toàn dành riêng cho chủ đề nà...


Những sai lầm khi sử dụng máy vi tính- P1

Những sai lầm khi sử dụng máy vi tính Theo bạn, dân công nghệ sẽ có những thói hư, tật xấu phổ biến nào? Hãy bình tĩnh và kiên nhẫn đọc hết bài viết này, vì có thể bạn sẽ phát hiện ra khá nhiều thói quen xấu mà mình cũng mắc phải. 1. Lưu file mọi nơi, mọi lúc


Chụp ảnh và upload trực tiếp lên ImageShack

Chụp ảnh và upload trực tiếp lên ImageShack Hoàn toàn miễn phí, dung lượng 3,2 MB, Potato Screen Capture là công cụ hỗ trợ người dùng chụp ảnh và upload ngay lập tức lên host ImageShack để lấy link ảnh. Tải về tại đây. Sau khi cài đặt và khởi động, ứng dụng sẽ luôn chạy thường trực dưới khay hệ thống với biểu tượng là chiếc máy ảnh.


Bài giảng Tin học cơ sở: Chương 2 - Hệ thống và dữ liệu

Bài giảng Tin học cơ sở: Chương 2 - Hệ thống và dữ liệu bao gồm những nội dung về máy tính lý tưởng, dòng dữ liệu, quá trình khởi động máy tính, bộ xử lý máy tính, CPU, bộ nhớ,... Với các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin thì đây là tài liệu hữu ích.


Tài liệu mới download

VSTEP speaking part 2 sample answers
 • 28/03/2017
 • 89.372
 • 829

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Cách sử dụng MS OneNote
 • 15/04/2011
 • 91.658
 • 469
Access 2003 In Pictures phần 3
 • 05/11/2011
 • 99.195
 • 847

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu