Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng Xử lý dữ liệu trong sinh học với phần mềm Excel - Bài 4: Hồi quy tương quan

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Hồi quy tương quan, phân tích đồ thị, phân tích số liệu, thống kê phân tích,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Bài 4 HỒI QUY TƢƠNG QUAN
Nếu có cặp biến ngẫu nhiên X, Ythì để đánh giá mối quan hệ tuyến tính giữa X và Y
ta tính hệ số tƣơng quan rXY .
Hệ số tƣơng quan lý thuyết đƣợc định nghĩa là
XY

=

E{( X

EX )(Y

EY )}

E{( X

=

EX )(Y

DX .DY

X

EY ) }

Y

với E là ký hiệu của kỳ vọng toán học, D là phƣơng sai, là độ lệch chuẩn
Trong xử lý số liệu sau khi thu thập số liệu ta để n cặp số liệu thành 2 cột hay hai hàng
(nên để 2 cột vì thuận tiên cho các thao tác sau nàyn).
Nếu tính trực tiếp có thể dùng công thức sau:
n

n

( xi
Phƣơng sai của X

s2 X =

x)

xi2

2

i 1

(n

i 1

=

1)

( n 1)

n

n

y)2

( yi
Phƣơng sai của Y

s2 Y =

nx 2

i 1

yi2
=

( n 1)

ny 2

i 1

(n

1)

n

n

( xi
Hiệp phƣơng sai XY covar (X,Y) =

x )( yi

i 1

(n

1)

y)

xi yi
=

nx y

i 1

(n

1)

Trong các công thức trên có thể tính tổng bằng hàm Sum(dãy số), tính tổng bình
phƣơng bằng hàm Sumsq (dãy số), tổng các tich số bằng hàm Sumproduct (dãy1, dãy 2)
Nếu dùng hàm định sẵn thì s2X = var(dãyX) s2Y = var(dãyY)
Hiệp phƣơng sai = Covar(dãyX, dãyY)
Hệ số tƣơng quan rXY = Covar(X,Y)/(sX sY) hoặc hàm định sẵn Correl(dãyX, dãyY)
Hệ số tƣơng quan dƣơng kết luận tƣơng quan thuận, âm kết luận tƣơng quan nghịch
Để kiểm định giả thiết
r n 2
H0: XY = 0 đối thiết H1: XY 0 có thể tính Ttn =
sau đó
1 r2
so với Tlt = Tinv( /2, n-2) tức là giá trị trong bảng Student ở mức ý nghĩa với n - 2
bậc tự do.
Tiếp theo là tìm đƣờng hồi quy tuyến tính Y theo X, đƣờng thẳng này có phƣơng trình
Y = a + bX
a là tung độ gốc, b là hệ số góc
b tính theo công thức b = r sY / sX

a=

y -ax

Dùng hàm định sẵn thì a = Intercept(dãy Y, dãy X), b = Slope(dãy Yd, dãy X)
Cũng có thể dùng hàm Linest (Dãy Y, dãy X, 0,1) để tìm đầy đủ a, b, r2 , các sai số .. .
NDHien

Khi có một bảng nhiều biến thì nên vào Data Analysis để tính một bảng các hệ số
tƣơng quan giữa các biến bằng mục Correlation, tính một bảng các phƣơng sai và hiệp
phƣơng sai bằng mục Covariance và tìm hồi quy tuyến tính hoặc bội tuyến tính bằng mục
Regression, hai mục đầu không có gì đặc biệt, chỉ việc khai báo miền vào (Input range) bao
gồm tất cả các cột số liệu, sau đó chọn Label (nếu có têncột ở dòng đầu), miền ra (Output
range)
Phần Regression nên chọn Option Residuals và Line fit plots sẽ đƣợc một bảng tóm
tắt các thống kê, một bảng phân tích phƣơng sai, một bảng các giá trị của các hệ số hồi quy
cùng các kiểm định Student, một bảng các phần dƣ (Residu) và các đồ thị. Nếu làm hồi quy
bội tuyến tính thì chú ý miền X bao gồm các cột chứa các biến, đặt sát nhau, bao gồm cả hàng
đầu chứa tên biến, nếu có k biến thì sẽ đƣợc k đồ thị hồi quy đơn tuyến tính của Y theo
biến 1, Y theo biến 2, . . , Y theo biÕn k.
X1
52
33
72
15
40
32
76
10
68
57
24
46
35
54
66

X2
40
37
95
58
20
41
54
85
70
109
62
75
55
68
82

X3
81
90
66
40
75
80
83
70
65
45
64
71
82
63
68

Y
5.5
2.1
20.5
9.6
1.7
3.8
10.3
11.7
15.2
24.4
9.3
13
6.5
13.8
16.6

X1
X2
X3
Y

B¶ng hÖ sè t-¬ng quan
X1
X2
X3
1
0.27507
1
0.09303
-0.58
1
0.49827 0.94999
-0.6297

B¶ng hiÖp ph-¬ng sai
X1
X2
X3
X1
424.095
X2
134.643 564.971
X3
26.1667
-188.3
186.55
Y
67.4238 148.371
-56.512
Trªn ®-êng chÐo lµ ph-¬ng sai cña c¸c biÕn
X1, X2, X3, Y

Y

1

Y

43.2

Input Range trong mục Correlation bao gồm toàn bộ các cột chứa X1, X2, X3, Y
Vì hàng đầu có tên các biến nên khai LabelsV, kết quả ta đƣợc một bảng, tại các chỗ giao
nhau giữa hàng và cột ta đƣợc hệ số tƣơng quan rX1X2, rX1X3, . . .

NDHien

Tƣơng tự nhƣ vậy vào mục Covariance và khai báo nhƣ mục Correlation, kết quả
đƣợc một bảng, trên đƣờng chéo là các phƣơng sai còn tại chỗ giao nhau giữa hàng và cột ta
đƣợc hiệp phƣơng sai, đem hiệp phƣơng sai của hai biến chia cho căn của tích số hai phƣơng
sai ta đƣợc hệ số tƣơng quan.
Nếu chọn Regression thì Input Y Range là cột chứa Y, Input X Range gồm các cột
chứa X1, X2, X3. Chọn Labels vì hàng đầu có tên các biến. Bỏ qua Constant is Zero và
Confidece level (tức là để nguyên 95%). Phần Options chọn Residuals và Line fit plots còn
bỏ qua Standardized residuals, Residual plots, Normal Probability Plot.

KÕt qu¶ nh- sau:
Summary statistics
Regression Statistics
Multiple R
0.99891
R Square
0.99783
ádjusted R
0.99723
Square
Standard ìrror
0.34561
ơbservations
15
Anova
df
Regression
3

SS
603.139

MS
201.05

Residual
Total

1.31388
604.453

0.1194
se2

11
14

Coefficien
ts
ìntercept
1.69692
X1
0.10283
X2
0.19943
X3
-0.116
Hệ số
Phần dƣ (sai số)
NDHien

Bảng tóm tắt các thống kê
Các thống kê về hệ số tƣơng quan
Hệ số tƣơng quan bội R
Hệ số xác định R2
Hệ số xác định R2 điều chỉnh
Sai số chuẩn se
Số quan sát n
Bảng phân tích phƣơng sai
F
Significance F
1683
6.38E-15
Mức ý nghĩa
F thực nghiệm

Các hệ số trong hồi quy bội tuyến tính
Standar t Stat
P-value Lower 95%
d error
0.80419 2.1101
0.06
-0.0731
0.00493 20.863
0 0.091978
0.00522 38.212
0 0.187947
0.00877 -13.232
0
-0.13535
Sai số Giá trị T Mức ý nghĩa Cận dƣới

Upper
95%
3.466928
0.113673
0.210922
-0.09674
Cận trên

Residuals
Quan sát Dự báo theo Phần dƣ
hồi quy
ơbservation Predicted Residual
Y
Yhq
e
1 5.62139 -0.1214
2 2.02496 0.07504
3 20.3875 0.11247
4 10.1646 -0.5646
5 1.09507 0.60493
6 3.88035 -0.0804
7 10.6492 -0.3492
8 11.5538 0.14621
9 15.1064 0.0936
10 24.0742 0.32578
11 9.10264 0.19736
12 13.1451 -0.1451
13 6.74882 -0.2488
14 13.5001 0.29993
15 16.9458 -0.3458

Chú thích
e = Y - Yhq

Ngoµi ra cßn ®-îc 3 ®å thÞ håi quy tuyÕn tÝnh ®¬n Y theo X1, Y theo X2, Y theo X3

Y

X1 Line Fit Plot

y = 0.159x + 3.7261
R2 = 0.2483

30
25
20
15
10
5
0

Y
Linear (Y)

0

20

40

60

80

X1

Y

X2 Line Fit Plot

y = 0.2626x 5.7166
R2 = 0.9025

X3 Line Fit Plot
30

20

20

Y

10

Linear
(Y)

10
Linear
(Y)

0
-10 0

Y

Y

30

y = -0.3029x +
31.997
R2 = 0.3965

100
X2

200

0
0

50

100

X3

Ba đồ thị này khi vẽ ra có 2 dãy điểm, dãy quan sát Y, dãy dự báo theo hồi quy mầu
hồng Yhq, ta có thể vào chế độ đồ thị xoá dãy Yhq, sau đó nháy sáng dãy Y, Insert Trend line
để vẽ đƣờng hồi quy và thêm phƣơng trình, thêm hệ số R2.
NDHien

Vì Excel muốn giải quyết nhiều vấn đề nên ở phần thống kê chỉ tính toán những điểm
chủ yếu, chứ không đi sâu phân tích nhƣ ở các bộ chƣơng trình chuyên dụng để tính thống kê
SPSS, Statistica, SAS, MstatC, Statgraphics, . . . Ngoài các phần trình bầy ở trên còn có phần
tạo số ngẫu nhiên, chọn mẫu, tìm đƣờng trung bình trƣợt, làm trơn số liệu, biến đổi Fourrier. .
.mà do khuôn khổ của bài giảng chúng ta không đề cập tới.

NDHien

Tài liệu cùng danh mục Tin học văn phòng

Tạo USB/DVD multiboot chứa Windows XP/7, Hiren’s Boot

Tạo USB/DVD multiboot chứa Windows XP/7, Hiren’s Boot XBoot 1.0 Beta cho phép bạn tích hợp nhiều ứng dụng cứu hộ hệ thống lên cùng một USB/DVD, bao gồm cả Hiren’s Boot và bản cài Windows XP/Vista/7. XBoot 1.0 Beta có dung lượng 5,9 MB, tương thích với mọi Windows, được cung cấp tại miễn phí tại đây. Yêu cầu máy cài sẵn .NET Framework 4.0 trở lên, tải miễn phí tại đây (dung lượng 48 MB). Sau khi tải về XBoot 1.0 Beta và giải nén, bạn chạy trực tiếp file xboot.exe để sử dụng mà không cần phải cài...


Phân biệt HTTPS, SLL, thanh Address

.Đã bao giờ bạn tự hỏi tại sao trên thanh địa chỉ website của bạn đường dẫn hiển thị lúc thì màu xanh lá cây lúc thì các biểu tượng khác nhau?. Một số trang Web, chữ màu xanh lá cây với tên của công ty sỡ hữu. Và nếu bạn để ý bạn sẽ thấy có sự phân biệt rõ ràng giữa chúng. Nhìn vào hình trên với các Tab trên thanh địa chỉ website khác nhau, bốn điểm truy cập khác nhau, cái thì màu xanh lá cây, cái thì đơn sắc không có gì. Vậy ý nghĩa của...


Bài 6: Biểu đồ

Microsoft Excel là chương trình xử lý bảng tính nằm trong bộ Microsoft Office của hãng phần mềm Microsoft. Cũng như các chương trình bảng tính Lotus 1-2-3, Quattro Pro…


Duyệt Web an toàn với Surf Anonymous

Lướt web ẩn danh là dịch vụ khá phổ biến đối với người dùng máy tính Việt Nam bởi có nhiều nước đã ban IP Việt Nam chỉ vì một vài cá nhân không tốt. Ngoài việc cho phép bạn truy cập các trang web hạn chế quyền sử dụng đối với một số dòng IP thì hình thức duyệt web ẩn danh còn giúp bạn tránh bị theo dõi như trường hợp như Virus Facebook gần đây. Surf Anonymous là một ứng dụng miễn phí cho phép bạn che giấu thông tin thật sự của mình trong khi lướt...


Microsoft Access Tutorial - Soren Lauesen

Preface This booklet shows how to construct a complex application in Microsoft Access (MS-Access). We assume that the user interface has been designed already as a paper-based mockup (a prototype). How to design a good user interface is a separate story explained in User Interface Design - a Software Engineering Perspective, by Soren Lauesen.


Tìm kiếm thông tin trên internet

Tham khảo tài liệu 'tìm kiếm thông tin trên internet', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Cách tạo Hiren’s Boot 9.7 trên Flash USB

Thiết bị lưu trữ USB hiện đã trở nên rất phổ biến. Ngoài chức năng phổ biến là di động và lưu trữ dữ liệu, USB có thể chứa những chương trình cần thiết cho người dùng máy tính. Hiện nay giá của USB ngày càng giảm, dung lượng ngày càng cao do đó USB là một vật bất ly thân đối với các thần dân download tài liệu, âm nhạc, phần mềm hay video, hay các chương trình portable.


10 cách dễ dàng để tăng cường an ninh trực tuyến

10 cách dễ dàng để tăng cường an ninh trực tuyến Nhiều người cho rằng việc cài đặt một chương trình chống vi rút, bức tường lửa và phần mềm chống gián điệp là bạn có thể “an toàn xa lộ”. Thực tế là bạn phải có những kinh nghiệm khác hơn các kĩ năng cơ bản trên. Sau đây là 10 cách đơn giản nhất giúp bạn bảo vệ tránh khỏi những nguy cơ bảo mật.


GIÁO TRÌNH ACCESS – CHƯƠNG 9: ME NU_THANH THỰC ĐƠN

rên hộp thoại Commands, chọn mục Custom rôì kéo qua thanh công cụ vừa tạo ở mục trên. Như vậy ta vừa taọ được biểu tượng có tiêu đề Custom. Để tạo nhiều biểu tưọng ta cứ nhắp chuột kéo mục custom qua thanh công cụ .


Tuyệt chiêu thu nhỏ dung lượng nhưng vẫn giữ nguyên chất lượng file

File dung lượng quá lớn thường khiến chúng ta gặp khó khăn khi lưu trữ cũng như chia sẻ qua email hay Internet. FILEminimizer là công cụ cho phép tối ưu để thu nhỏ dung lượng của file nhưng vẫn giữ nguyên được chất lượng như ban đầu, là công cụ không nên bỏ qua. FILEminimizer là phần mềm cho phép tối ưu để giảm dung lượng của file mà vẫn giữ nguyên chất lượng của file như ban đầu hoặc chỉ giảm chút ít không quá nhiều, cũng như giữ nguyên được độ phân giải của file ảnh (nếu...


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Excel Bài Giảng toàn tập V
 • 11/09/2011
 • 99.489
 • 473
Đề tài: ACCESS NETWORK
 • 15/06/2011
 • 15.896
 • 740

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu