Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng Xử lý dữ liệu trong sinh học với phần mềm Excel - Bài 3: Phân tích phương sai một nhân tố

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích phương sai một nhân tố, phân tích phương sai hai nhân tố không lặp lại quan sát, bảng phân tích phương sai,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Bài 3 PHÂN TíCH PHƢƠNG SAI MỘT NHÂN TỐ
Muốn so sánh nhiều trung bình của nhiều biến chuẩn thì phải bố trí thí nghiệm, thông
thường là thí nghiệm một nhân tố và hai nhân tố sau đó phân tích phương sai. Excel không đề
cập đến các kiểu bố trí thí nghiệm và cũng không đề cập đến việc so sánh các trung bình sau
khi phân tích phương sai mà chỉ phân tích phương sai theo 3 mô hình: Một nhân tố, hai nhân
tố không lặp lại quan sát và hai nhân tố có lặp lại quan sát với số lần lặp bằng nhau.
1/ Phân tích phƣơng sai một nhân tố.
Mô hình này dùng khi bố trí thí nghiệm một nhân tố kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên (Completely
randomized design - CRD ). Mô hình toán học tương ứng là:
xij = m + ai + ei j
i = 1, k
j = 1, ni
xi j quan sát thứ j ở mức thứ i của nhân tố, tất cả có k mức, mức i có ni quan sát
m - trung bình toàn bộ ai - chênh lệch giữa trung bình của mức i với trung bình toàn bộ
ei j - sai số ngẫu nhiên của lần quan sát thứ j ở mức i của nhân tố
Với giả thiết: Các ei j độc lập và phân phối chuẩn N (0, 2) ta có thể tiến hành việc phân
tích phương sai nhằm kiểm định giả thiết H0 : tất cả các ai = 0 (hay các trung bình của các
mức bằng nhauh) với đối thiết H1 : ít nhất có một ai 0 (hay các trung bình của các mức
không bằng nhauh).
Để cụ thể ta xét thí dụ về năng suất của 4 giống khoai (đơn vị tạ / ha). Hai giống A và
B mỗi giống có 4 quan sát, 2 giống C và D mỗi giống có 6 quan sát, mỗi giống là một mức.
Giống
A
B
C
D

Số quan sát
160
294
260
253

172
304
292
243

144
303
267
261

158
281
271
232

260
257

4
4
6
6

281
240

Việc tính toán bao gồm:
k
_

k

ni

Tổng số quan sát N =

Trung bình toàn bộ:

i 1

ni
_

Các trung bình ở các mức x i

NDHien

xij
j 1

ni

x

ni

xij
i 1 j 1

n

k

Tổng bình phương toàn bộ:

ni

_

( xij

SST =

x) 2

với N -1 bậc tự do

i 1 j 1

( xi

Tổng bình phương do nhân tố T: SSA =

x) 2 với k - 1 bậc tự do

Tổng bình phương do sai số: SSE = SST - SSA với N - k bậc tự do
Sau khi tính xong tất cả các thông tin được tóm tắt vào trong một bảng gọi là bảng
phân tích phương sai ( ANOVA)
Nguồn

BTd

Tổng BF

BF tbình

Ftn

Flt

Nhân tố

dfa =3

44438.38

s2a =14812.79

110.2262

3.238867

Sai số
Toàn bộ

dfe = 16
dft = 19

2150.167
46588.55

2

s e =134.3854

Bình phương trung bình ( Mean squares) bằng tổng bình phương (Sum squares) chia
cho bậc tự do (Degree of freedom) tương ứng. Giá trị Ftn bằng s2a / s2e , giá trị Flt bằng giá trị
tra cứu ở bảng Fisher Snedecor với mức ý nghĩa , bậc tự do của tử số dfa và bậc tự do của
mẫu số dfe, hoặc dùng hàm Finv ( ,dfa,dfe) là hàm định sẵn trong Excel.
Nếu dùng Data Analysis thì vào Anova single factor

Kết quả được bảng các thống kê cơ bản sau cho từng mức của nhân tốK
SUMMARY
Groups Count
A
B
C
D

NDHien

4
4
6
6

Sum

Average

634
158.5
1182
295.5
1631 271.8333
1486 247.6667

Variance
131.6667
113.6667
158.9667
123.8667

Tiếp theo là bảng ANOVA
Source of Variation
Between Groups
Within Groups
Total

SS

df

44438.38
2150.167
46588.55

MS

Ftn

P-value

Flt

3
14812.79 110.2262 6.73E-11 3.238867
2
16 s e =134.3854
19

P- value là xác suất p (F > Ftn) để biến F có phân phối Fisher lấy giá trị lớn hơn Ftn
Nếu Ftn > Flt ( hay P- value < 0,05 ) thì kết luận: Bác bỏ H0 ở mức ý nghĩa = 0,05
Khi so sánh trung bình của 4 giống có thể dùng các kiểm định Student, Newman Keuls, Duncan , Tukey, Scheffe, v. v . . .
Phương pháp kinh điển của Student, còn gọi là LSD (Least significance difference),
như sau: Muốn so 2 trung bình x i và

x j ta tính LSD = t( , dfe) *

s 2e (

1
ni

1
) ,
nj

trong đó s2e lấy ở trong bảng ANOVA còn ni và nj là số quan sát của 2 mức.
Nếu giá trị tuyệt đối của hiệu giữa 2 trung bình nhỏ hơn hay bằng LSD thì chấp nhận
H0, ngược lại thì bác bỏ H0.
Thí dụ so giống B và C ta có hiệu 2 trung bình là 295,5 - 271,83 = 23,67
1
1
LSD = 2,12 x 134,3854 * (
= 15, 863 kết luận trung bình 2 giống khác nhau
4 6)
Nếu so A và B phải lấy LSD = 17.38 còn nếu so C và D phải lấy LSD = 14,19
2/ Phân tích phƣơng sai hai nhân tố không lặp lại quan sát
Bố trí thí nghiệm với 2 nhân tố rất ít khi không lặp lại quan sát, nhưng phần này của
Excel có thể dùng để phân tích thí nghiệm một nhân tố bố trí kiểu khối ngẫu nhiên đủ
(Randomized complete block design), khi đó khối được coi là nhân tố thứ hai. Nhân tố chính
để ở hàng, khối để ở cột, tất cả có a mức của nhân tố và b khối
Mô hình toán học như sau:
xi j = m + ai + bj + ei j
m là trung bình chungm, ai là chênh lệch giữa trung bình ở mức i của nhân tố và trung bình
chung, bj là chênh lệch giữa trung bình của khối j với trung bình chung còn ei j là sai số ngẫu
nhiên với giả thiết độc lập, phân phối chuẩn N (0, 2).
Khi phân tích ta làm như phần trên đối với một nhân tố, tính tổng quan sát N = ab, trung
bình toàn bộ x , trung bình theo hàng x i . , trung bình theo cột x. j sau đó lần lượt tính
a

b

( xij

Tổng bình phương toàn bộ SST =

x ) 2 với N - 1 bậc tự do

i 1 j 1
a

b

( xi . x ) 2 với a - 1 bậc tự do

Tổng bình phương do nhân tố SSA =
i 1 j 1

NDHien

a

b

( x. j

Tổng bình phương theo khối SSB =

x ) 2 với b - 1 bậc tự do

i 1 j 1

Tổng bình phương do sai số SSE = SST - SSA - SSB với (a - 1 )(b - 1) bậc tự do
Vào Data Analysis ta có đối thoại sau:

Bảng tóm tắt các thống kê
Count
Sum Average Variance
Giống
G1
4
184.2 46.05
2.67
G2
4
202.6 50.65
5.483333333
G3
4
171.8 42.95
6.776666667
G4
4
186.6 46.65
1.136666667
G5
4
166.4 41.6
1.52
Khối
K1
5
238
47.6
17.965
K2
5
226.2 45.24
17.353
K3
5
227.3 45.46
10.508
K4
5
220.1 44.02
8.887

Nghiên cứu 5 giống, bố trí theo 4 khối
Ta có bảng số liệu sau:
K1
47.8
53.7
46.7
48
41.8

G1
G2
G3
G4
G5

K2
46.9
50.3
42
47
40

K3
45.4
50.6
42.4
45.9
43

K4
44.1
48
40.7
45.7
41.6

Bảng phân tích phƣơng sai
Source of
Variation

SS

df

MS

F

P-value

F crit

Rows

199.312

4

49.828

30.60061

3.27E-06

3.25916

Columns
Error
Total

33.22
3
19.54 dfe=12
252.072
19

11.07333
s e = 1.628333

6.800409

0.006249

3.4903

2

So sánh Ftn và Flt ta có thể kết luận về 2 kiểm định:
Kiểm định giả thiết H0 đối với các ai : " các ai đều bằng 0" Đối thiết H1: " có ai 0"
Kiểm định giả thiết H0 đối với các bj : " các bj đều bằng 0" Đối thiết H1: " có bj 0"
Nếu Ftn > Flt thì bác bỏ H0 (hoặc Ph - value

Tài liệu cùng danh mục Tin học văn phòng

Giáo trình phân tích các phương pháp lập trình trên microsoft excel plug in p2

Khi Macro được tạo ra chưa đáp ứng đủ nhu cầu thì người sử dụng có thể thay đổi, bổ sung mã lệnh cho Macro đó. Quá trình hiệu chỉnh Macro được thực hiện thông qua VBAIDE. Để hiệu chỉnh Macro, ta có thể dùng trình quản lý Macro (xem mục “Quản lý Macro” trang 105) hoặc truy cập trực tiếp trong VBAIDE. Về bản chất, việc hiệu chỉnh (sửa đổi) Macro tương đương như việclập trình để xây dựng nên Macro đó....


Tổng hợp Hỏi đáp về Excel

Câu hỏi 1 : Giấu công thức trong Excel cách nào ? Trả lời : Có nhiều cách : 1/ Bạn có thể Copy từ Menu Edit / Copy, sau đó sử dụng Edit / Paste Special / Value 2/ Bạn có thể giấu luôn thanh Formula bằng cách vào Tools/ Options/View, bỏ dấu kiểm ở ô Formula Bar, sau đó, bạn vào Tools/Protection/Protect Sheet và gõ Pssword 3/ Vào Menu Format/ Cells, tìm thẻ Protection, ở đây có 2 ô Locked và Hidden. - Nếu bạn bỏ chọn ô Locked, thì khi cài Password, những ô này sẽ cho phép bạn...


8 phần mềm được yêu thích nhất từ xưa đến nay.

.Bạn dễ dàng bắt gặp những sản phẩm quen thuộc như Photoshop, Firefox, Microsoft Paint... Khó lòng thống kê đầy đủ số lượng phần mềm được viết ra từ trước đến nay. Cũng thật khó phân định sản phẩm tốt nhất hoặc tệ nhất trong số chúng.


CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH VÀ DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH

CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH VÀ DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH I. MỤC TIÊU - Biết được các thành phần chính của trang tính: hàng, cột, các ô, hộp tên, khối, thanh côngthức; - Hiểu vai trò của thanh công thức; - Biết cách chọn một ô, một hàng, một cột và một khối; - Phân biệt được kiểu dữ liệu số, kiểu dữ liệu kí tự. II. LƯU Ý SƯ PHẠM - Cần phân biệt cho HS: bảng tính và trang tính, dữ liệu số và dữ liệu kí tự. III. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Chuẩn bị của Giáo viên:...


Bài giảng Tin học nâng cao (Microsoft Access): Chương 6 - GV.Trần Thanh San

Nội dung cảu chương 6 Report trong bài giảng Tin học nâng cao tập trung vào các khái niệm về Report, sử dụng Report Wizard, sử dụng Report Design View. Report dùng để trình bày thông tin theo nhiều định dạng khác nhau, có thể vừa thể hiện dữ liệu chi tiết vừa thể hiện số liệu thống kê.


Triển khai Windows 7 – Phần 20: Bảo mật MDT (1)

Triển khai Windows 7 – Phần 20: Bảo mật MDT (1) Trong loạt bài này, chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bạn các bước cần thực hiện để bảo mật môi trường triển khai MDT. Mẹo: Bạn có thể tìm kiếm thêm thông tin về triển khai tự động LTI trong Windows 7 Resource Kit của Microsoft. Các thông tin qua trọng trong file Bootstrap.ini Chúng tôi sẽ sớm quay trở lại giải thích về cách cấu hình và sử dụng cơ sở dữ liệu MDT, tuy nhiên ở đây, chúng tôi muốn đề cập đến một vấn...


Một số chức năng thường gặp của website và mục đích sử dụng

Diễn đàn (forum): mục tiêu tạo “sân chơi” trao đổi ý kiến cho cộng đồng người xem website, từ đó thu hút đông đảo người xem và tham gia thảo luận trên diễn đàn. Người xem có thể đăng tải chủ đề, câu hỏi của mình lên website, đọc và trả lời các câu hỏi khác v.v... Quyền thao tác trên diễn đàn được phân chia theo nhiều cấp, từ đơn giản là chỉ đọc, đến được quyền trả lời, được tạo chủ đề mới, được kiểm soát bài viết trên diễn đàn v.v... Một diễn đàn điển hình là......


Sử dụng 9 tổ hợp phím tắt hữu ích khi dùng trình duyệt

Dấu hiệu để nhận biết một người sử dụng máy tính chuyện nghiệp khi thao tác trên các ứng dụng chính là việc họ có thường xuyên sử dụng phím tắt hay không. Bởi vì để có thể dùng phím tắt thay vì chuột đòi hỏi bạn phải có trí nhớ và nhanh tay, đặc biệt là phải gắn bó với một ứng dụng nào đó trong thời gian dài.


5 mẹo tăng tốc điện thoại Android

Android hiện đang là hệ điều hành phổ biến nhất thế giới với hàng tá mẫu điện thoại Android mới gia nhập thị trường mỗi năm. Qua thời gian, người dùng Android đã chứng kiến và thụ hưởng những cái tiến vượt bậc của hệ điều hành này. Tuy nhiên một trong những vấn đề khiến người dùng phiền muộn là mặc dù các phiên bản hệ điều hành mới liên tục được tung ra, các nhà sản xuất điện thoại vẫn “kiên trì” với các bản hệ điều hành cũ mà phải rất lâu mới cập nhật cho các...


Copy nhạc bản quyền vào PC một cách dễ dàng

Copy nhạc bản quyền vào PC một cách dễ dàng “Rip” là thao tác chuyển nhạc hoặc video từ đĩa CD/DVD vào máy vi tính thành các định dạng số. “Rip” là thao tác chuyển nhạc hoặc video từ đĩa CD/DVD vào máy vi tính thành các định dạng số. “Rip” là thao tác chuyển nhạc hoặc video từ đĩa CD/DVD vào máy vi tính thành các định dạng số. Đây là giải pháp được nhiều người lựa chọn vì đĩa CD/DVD khó có thể bảo quản được lâu. Sau khi “rip” chúng vào máy tính thành các định dạng khác nhau,...


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Hướng dẫn nâng cấp BIOS
 • 28/03/2011
 • 48.488
 • 224
Giáo trình MS Access
 • 17/05/2011
 • 95.512
 • 567
Introduction to Ecommerce
 • 16/03/2009
 • 46.414
 • 273
Vẽ và hiệu chỉnh lưu đồ
 • 23/07/2010
 • 58.252
 • 505

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu