Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng Xử lý dữ liệu trong sinh học với phần mềm Excel - Bài 2: Ước lượng và kiểm định giả thiết

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Ước lượng và kiểm định giả thiết, kiểm định giá trị trung bình, so sánh hai trung bình của hai biến chuẩn,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Bài 2 ƯỚC LƯỢNG VÀ KIỂM ĐỊNH GIẢ THIẾT
Kiểm định giả thiết là một bài toán hay gặp trong thống kê. Phạm vi nghiên cứu khá
rộng và về mặt lý thuyết có những vấn đề khá phức tạp nếu muốn giải quyết thật tỷ mỷ, chính
xác. Trong chương này chỉ trình bầy một vài bài toán kiểm định giả thiết cụ thể liên quan đến
các biến định lượng. Chương sau sẽ tiếp tục kiểm định giả thiết với biến định tính. Nhưng
trước hết cần giới thiệu chung về giả thiết và đối thiết và hai loại sai lầm mắc phải khi kiểm
định.
1- Giả thiết và đối thiết
Khi khảo sát một tổng thể (hoặc nhiều tổng thể) và xem xét một (hoặc nhiều) biến
ngẫu nhiên có thể đưa ra một giả thiết nào đó liên quan đến phân phối của biến ngẫu nhiên
hoặc nếu biết phân phối rồi thì đưa ra giả thiết về tham số của tổng thể. Để có thể đưa ra một
kết luận thống kê nào đó đối với giả thiết thì phải chọn mẫu ngẫu nhiên, tính tham số mẫu,
chọn mức ý nghĩa

sau đó đưa ra kết luận.

Bài toán kiểm định tham số B

của phân phối có dạng Ho :

=

o

với

o

là một số

đã cho nào đó. Kết luận thống kê có dạng: “chấp nhận Ho” hay “bác bỏ Ho”. Nhưng nếu đặt
vấn đề như vậy thì cách giải quyết hết sức khó vì nếu không chấp nhận Ho :
đó có nghĩa là có thể chấp nhận một trong vô số

khác

o,

=

o

thì điều

do đó thường đưa ra bài toán

dưới dạng cụ thể hơn nữa: cho giả thiết Ho và đối thiết H1, khi kết luận thì hoặc chấp nhận Ho
hoặc bác bỏ Ho, và trong trường hợp nàyv, tuy không hoàn toàn tương đương, nhưng coi như
chấp nhận đối thiết H1.
Nếu chấp nhận Ho trong lúc giả thiết đúng là H1 thì mắc sai lầm loại hai và xác suất
mắc sai lầm này được gọi là rủi ro loại hai . Ngược lại nếu bác bỏ Ho trong lúc giả thiết đúng
chính là Ho thì mắc sai lầm loại một và xác suất mắc sai lầm đó gọi là rủi ro loại một .
Quyết định
Giả thiết
Ho đúng
H0 sai

NDHien

Bác bỏ Ho

Chấp nhận H0

sai lầm loại 1

Quyết định đúng

Quyết định đúng

Sai lầm loại 2

Như vậy trong bài toán kiểm định giả thiết luôn luôn có hai loại rủi ro, loại một và loại
hai, tuỳ vấn đề mà nhấn mạnh loại rủi ro nào. Thông thường người ta hay tập trung chú ý vào
sai lầm loại một và khi kiểm định phải khống chế sao cho rủi ro loại một không vượt quá
một mức

gọi là mức ý nghĩa.

Trước hết xem xét cụ thể bài toán kiểm định giả thiết H0:
với

1

là một giá trị khác

o.

=

o,

đối thiết H1:

=

1

Đây là bài toán kiểm định giả thiết đơn.

Quy tắc kiểm định căn cứ vào hai giá trị cụ thể

1o,

vào mức ý nghĩa

và còn

căn cứ vào cả sai lầm loại hai. Việc này về lý thuyết thống kê không gặp khó khăn gì.
Sau đó mở rộng quy tắc sang cho bài toán kiểm định giả thiết kép
H1:

o;

>

o

hoặc

<

o,

việc mở rộng này có khó khăn nhưng các nhà nghiên cứu

lý thuyết xác suất thống kê đã giải quyết được do đó về sau khi kiểm định giả thiế H0:

=

o

có thể chọn một trong 3 đối thiết H1 sau:
H1 :

o

gọi là đối thiết hai phía.

H1 :

>

o

gọi là đối thiết phải.

H1 :

<

o

gọi là đối thiết trái .

Hai đối thiết sau gọi là đối thiết một phía.H
Việc chọn đối thiết nào tuỳ thuộc vấn đề khảo sát cụ thể. Trong phạm vi tài liệu này
chỉ đề cập đến đối thiết hai phía hay còn gọi là hai đuôi.
2 - Ước lượng giá trị trung bình
a- Ước lượng

của biến phân phối chuẩn N ( ,

khi biết phương sai

2

).

2

Dựa vào lý thuyết xác suất có thể đưa ra ước lượng

theo các bước sau đây:

+ Chọn mẫu dung lượng n, tính trung bình cộng x
+ ở mức tin cậy P đã cho lấy
(hàm

(t) tìm u sao cho

= 1- P, sau đó tìm giá trị tới hạn u ( /2) trong bảng 2

(u) = 1 - /2 )

+ Khoảng tin cậy đối xứng ở mức tin cậy P:

x u ( / 2)

NDHien

n

x u ( / 2)

n

Thí dụ 1 Trọng lượng bao thức ăn gia súc phân phối chuẩn N ( , 2) với
thử 25 bao được trọng lượng trung bình x = 49kg. Hãy ước lượng kỳ vọng
P = 0,95

= 1, 5. Cân

với mức tin cậy

u(0,025) = 1,96

49

1,96

1,5
25

49

49 - 0,588

1,5
25

49 + 0,588

48,41kg
b- Ước lượng

1,96

49,59 k
2

khi không biết phương sai

Dựa vào phân phối Student có thể đưa ra ước lượng

theo các bước sau đây:

+ Chọn mẫu dung lượng n, tính trung bình cộng x độ lệch chuẩn s.
+ ở mức tin cậy P lấy
dòng n -1)

= 1- P, tìm giá trị tới hạn t ( /2, n-1) trong bảng 3, cột /2,

+ Khoảng tin cậy đối xứng ở mức tin cậy P:

x

t ( / 2, n 1)

s

x

n

u ( / 2, n 1)

s
n

Thí dụ 2
Cân 22 con gà được x = 3,03, s2 = 0, 0279.
Hãy ước lượng

với mức tin cậy P = 0,98.

= 1- P = 0,02

/2 = 0,01

t(0,01,21) = 2,518

3,03 - 0,089

3,03 + 0,089

2,94kg
3 Kiểm định giá trị trung bình
a- Kiểm định giả thiết H0:

3,12 kg
của biến phân phối chuẩn N ( ,
=

0

khi biết

2

).

2

Tiến hành các bước sau:
+ Chọn mẫu dung lượng n, tính trung bình cộng x
+ Chọn mức ý nghĩa , tìm giá trị tới hạn u ( /2) trong bảng2.
(Nếu kiểm định một phía thì tìm u ( ))
+ Tính giá trị thực nghiệm Utn =

0

)

(x

0

) n

n

Kết luận:
Với H1 :

(x

0

(Kiểm định hai phía)

Nếu Utn (giá trị tuyệt đối của Utn) nhỏ hơn hay bằng u ( /2) thì chấp nhận Ho nếu
ngược lại thì bác bỏ Ho, tức là chấp nhận H1.

NDHien

Với H1 :

>

0

(Kiểm định một phía)

Nếu Utn nhỏ hơn hay bằng giá trị tới hạn u ( )thì chấp nhận Ht, ngược lại thì chấp nhận
H1.
Với H1:

<

0

(Kiểm định một phía)

Nếu Utn lớn hơn hay bằng giá trị tới hạn - u( )thì chấp nhận Ht, ngược lại thì chấp
nhận H1.
Thí dụ 3
Nuôi 100 con lợn theo một chế độ ăn riêng, sau 4 tháng tăng trọng trung bình là 30 kg,
giả thiết tăng trọng phân phối chuẩn N ( ,25), hãy kiểm định giả thiết Ho:

= 32 đối thiết H1:

32 ở mức = 0,05.

(30

32 ) 100
5
u(0,025) = 1,96

U tn
Utn = 4;

4

Kết luận: Bác bỏ Ho, như vậy tăng trọng trung bình không phải là 32 kg.
Thí dụ 4
Khảo sát 64 gia đình tìm được mức chi tiêu trung bình của mỗi gia đình là 2, 06 triệu
đồng/ tháng. Giả sử mức chi tiêu của một gia đình phân phối chuẩn N (( ,0,09), hãy kiểm định
giả thiết Ho:

= 2 đối thiết H1:

> 2 ở mức = 0,05

U tn

(2,06

Utn = 1,6 ;

2) 64
0,3

1,6

u(0,05) = 1,645

Kết luận: Chấp nhận Ho: mức chi tiêu trung bình của một gia đình là 2 triệu đồng /
tháng.
b- Kiểm định giả thiết H0:

=

0

khi không biết

2

Đây là trường hợp phổ biến khi kiểm định giá trị trung bình của phân phối chuẩn. Tiến
hành các bước sau:
+ Lấy mẫu, tính x và s2
+ Tính giá trị T thực nghiệm Ttn =

__

(x

0

) n

s

+ Tìm giá trị tới hạn t ( /2, n-1) trong bảng 3.
(nếu kiểm định 2 phía thì tìm t ( , n-1))

NDHien

Kết luận:
Với H1 :

0

(Kiểm định hai phía)

Nếu Ttn (giá trị tuyệt đối của Ttn)

t( /2,n-1) thì chấp nhận Ho nếu ngược lại thì

bác bỏ Ho, tức là chấp nhận H1
Với H1 :

>

0

(Kiểm định một phía)

Nếu Ttn t( ,n-1)
Với H1:

<

Nếu Ttn

t( , n-1) thì chấp nhận H0, ngược lại thì chấp nhận H1
(Kiểm định một phía)

0

- t( ,n-1) thì chấp nhận H0, ngược lại thì chấp nhận H.

Thí dụ 5
Thời gian mang thai của bò phân phối chuẩn N ( , 2). Theo dõi 6 con được các số liệu
307

293

Kiểm định giả thiết H0:

Tính

x

293

283

294

297

= 285 ngày đối thiết H1:

285

(307 293 293 283 294 297)
6

1767
6

294,5

((307 2

297 2 )

17672
)
6

2932

2932

2832

s2

2942

5

s

59,9 7,7395

Ttn

(294 ,5 285 )
7,74

59,9

7,74
6

9,5
3,16

3,007

t = t(0,025,5) =2,571
Kết luận: Vì Ttn > t nên bác bỏ H0 như vậy thời gian mang thai không phải 285 ngày
Thí dụ 6
Trong điều kiện chăn nuôi bình thường lượng sữa trung bình của một con bò là 19 kg /
ngày. Trong một đợt hạn người ta theo dõi 25 con bò và được lượng sữa trung bình 17,5 kg/
ngày, độ lệch chuẩn s = 2, 5 kg. Giả thiết lượng sữa phân phối chuẩn, hãy kiểm định giả thiết
H0:

= 19 với đối thiết

Ttn =

NDHien

< 19 ở mức = 0,05.

(17,5 19) 25
2,5

-3;

t(0,05;24) = 1,711

Tài liệu cùng danh mục Tin học văn phòng

Thống kê hóa học và tin học trong hóa học - Phần II - Chương 2

Thường ta mở cửa sổ ứng dụng Equation Editor từ cửa sổ Word: - Nhấp lần lượt menu Insert và lệnh Object. - Chọn và nhấn nút lệnh OK, hoặc, nhấp đúp vào tập tin tên Microsoft Equation 3.0. Hộp thoại Object Một cửa số mới xuất hiện, nó vẫn mang tiên đề Microsoft Word nhưng thanh menu và thanh công cụ đã biến đối theo chương trình Equation.


Quản lý việc khai thác Internet hiệu quả hơn cho mạng máy tính với NetCut2.0

Quản lý việc khai thác Internet hiệu quả hơn cho mạng máy tính với NetCut2.0 Bạn là một giáo viên muốn quản lý việc “khai thác Internet” không điều độ của các học sinh trong lớp khi lên thực hành ở phòng Lab, quá đơn giản không cần phải biết nhiều kiến thức về quản trị mạng hãy sử dụng công cụ Net Cut 2.0 mà bài viết này giới thiệu.


Cách lưu nhanh các hình ảnh trên trang web

Cách lưu nhanh các hình ảnh trên trang web Khi truy cập các trang web, bạn thấy có nhiều hình ảnh đẹp muốn lưu vào đĩa để xem lại sau này, cách thông thường để lưu một hình ảnh là bạn bấm chuột phải vào nó và chọn Save Picture As, rồi sau đó phải chọn nơi để lưu nó. Mất khá nhiều thời gian khi phải sao lưu nhiều hình ảnh. Thay vì vậy, bạn có thể dùng một thủ thuật sau đây, vừa có thể nhanh chóng lưu nhiều hình ảnh vừa dễ dàng chọn lọc mà không cần dùng thêm...


Hướng dẫn sử dụng InfoPath 2010 part 7

Thiết kế và sử dụng các Controls trong InfoPath Sử dụng các Controls dạng Repeating. Trong hầu hết các bản báo cáo được sử dụng trong cuộc sống hằng ngày không ìt thí nhiều đều có các sự kiện lặp đi lặp lại vì dụ như việc báo cáo hàng tuần có cùng cấu trúc mô tả. Thay ví phải thiết kế nhiều cấu trúc như vậy, các Control với thuộc tình Repeating cho phép lặp lại đúng các dạng cấu trúc đó khi cần thiết. ...


Chơi game bắn súng ngay trên công cụ tìm kiếm Google

Thủ thuật nhỏ dưới đây sẽ giúp bạn có thể chơi game bắn súng thú vị ngay trên trang tìm kiếm của Google.Google luôn nổi tiếng với những bí mật ẩn dấu bên trong các dịch vụ của mình, đặc biệt trên công cụ tìm kiếm của hãng. Thực hiện theo các bước dưới đây, bạn có thể trải nghiệm trò chơi bắn súng thú vị ngay trên Google: - Truy cập vào Google. - Sau đó, tiến hành tìm kiếm theo từ khóa zerg rush....


MakeMKV - Rip blu-ray chỉ với một cú bấm chuột

Nói đến rip DVD, bạn sẽ nghĩ ngay đến những tên tuổi như Handbrake hay AnyDVD, nhưng với blu-ray thì việc rip nội dung của nó có phần phức tạp hơn một chút. Ngoài việc cần một ổ đĩa blu-ray, bạn cần phải kết hợp công cụ AnyDVD HD để giải mã đĩa, RipBot264 để chuyển mã định dạng video MPEG4 AVC và tsMuxeR để phối hợp các tập tin âm thanh và video. Tuy nhiên, mọi việc này sẽ chỉ cần một thao tác duy nhất là một cú bấm chuột đơn giản, bạn có thể rip nội dung...


Kinh nghiệm mua máy ảnh dùng... 1 lần

Kinh nghiệm mua máy ảnh dùng... 1 lần Chọn máy ảnh dùng 1 lần ra sao cho hợp lý? Hãy thử tưởng tượng, chúng ta đang ở giữa mùa cưới. Vì vậy sẽ rất bình thường nếu trên bàn trang điểm của một đôi nào đó có một chiếc camera xinh xắn đã từng ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời của chủ nhân. Tất nhiên, cô dâu chú rể cũng có thể mượn máy ảnh của khách mời nhưng cảm xúc do chính chiếc máy ảnh của mình ghi lại bao giờ cũng được nâng niu hơn. Sau lễ...


Tạo và trình bày với Microsoft PowerPoint

Powerpoint cung cấp những công cụ mạnh để giúp từng bước tạp và tổ chức bài trình bày. Sau khi cài đặt PowerPoint, bạn đã sẵn sàng để bắt đầu chạy Powerpoint. Cũng như với các phương trình khác, có nhiều cách bắt đầu Powerpoint. Một cách đơn giản là dùng nút Start trên thanh công việc


MS Word - Styles

Sử dụng Styles trong Word sẽ cho phép bạn định dạng nhanh một tài liệu với một cách nhìn nhất quán và chuyên nghiệp. Styles có thể được lưu để sử dụng trong nhiều tài liệu.


Hướng dẫn sử dụng Outlook 2010 part 19

CHƯƠNG III: QUẢN LÝ HỘP THƯ CỦA BẠN VỀ DUNG LƯỢNG VÀ LƯU TRỮ Lưu các tập tin đã đính kèm vào ổ đĩa Sau khi xem qua dung lượng của các Email, bạn sẽ nhận thấy rằng các Email có dung lượng lớn thường bao gồm những tài liệu đính kèm. Nếu cần để lưu trữ các tài liệu đính kèm trong hộp thư. Bạn sử dụng Lưu tập tin đính kèm các lệnh trên Microsoft Office nút trình đơn và lưu các tài liệu đính kèm vào một số vị trí thuận tiện trên đĩa cứng của bạn. Sau khi...


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Cách thay đổi mật khẩu Gmail
  • 25/02/2012
  • 97.403
  • 873

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu