Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng Xử lý dữ liệu trong sinh học với phần mềm Excel - Bài 1: Xử lý số liệu trong Excel

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Xử lý số liệu trong Excel, giới thiệu về Data Analysis, thống kê mô tả, bảng tính Excel, giao diện chương trình,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

XỬ LÝ SỐ LIỆU TRONG EXCEL
Giới thiệu về Data Analysis
Trong Bảng tính Excel có một phần chuyên xử lý số liệu, gọi là Data Analysis, tuy chưa
thật sâu nhưng trong tình hình hiện tại có thể coi là đủ dùng để xử lý thống kê các số liệu thu
thập được trong quá trình điều tra nghiên cứu (Tính các đặc trưng thống kê cơ bản, chia tổ, vẽ
biểu đồ, tính hệ số tương quan, hiệp phương sai, tính và vẽ đường hồi quy tuyến tính hoặc phi
tuyến, tính hồi quy bội tuyến tính, vẽ đồ thị kiểu cột, kiểu bánh tròn, làm trơn số liệu v.v...) và
trong các kiểu bố trí thí nghiệm với một hoặc hai nhân tố (Phân tích phương sai một nhân tố,
hai nhân tố, so sánh 2 phương sai, so sánh hai trung bình v v ...). Cách vào số liệu và chọn
công cụ xử lý đơn giản, dễ dùng, đồ hoạ đẹp. Tuy nhiên vì quan niệm người dùng đã biết cách
xử lý số liệu và hiểu được các kết quả nên Excel chỉ in ra các kết quả tóm tắt, không giải thích
gì thêm. Phần Help có tỷ mỷ hơn nhưng cũng rất vắn tắt.
Trước khi dùng phải có số liệu, tuỳ vấn đề mà sắp xếp số liệu cho thích hợp, sau đó vào
Menu Tools chọn Data Analysis (Nếu không thấythì phải mở Add -ins sau đó bổ sung thêm
Analysis Toolpak, nếu không thấy Analysis ToolPak thì phải Setup lại Excel để bổ sung).
Menu Data Analysis có dạng như sau:

Chọn trong Menu công cụ xử lý thích hợp ta được một hộp thoại, nhìn chung mỗi hộp
thoại gồm 3 phần: Phần Input Range để ghi dịa chỉ miền số liệu cần xử lý, phần Options để có
các chọn lựa thích hợp, cuối cùng là phần Output Range để chọn nơi in ra kết quả.
Thí dụ Chọn Anova Single Factor (Phân tích phương sai một nhân tố) được hộp thoại
Input Range: ghi địa chỉ miền vào
Options : Số liệu để theo cột thì đánh dấu Columns, để theo hàng thì chọn Rows, có
tên các mức thì chọn Labels, chọn mức ý nghĩa Alpha
Output Range : ghi địa chỉ một vùng trắng trong Sheet để ghi kết quả
hoặc chọn 1 trang mới

(New Worksheet)

hoặc một tệp mới

(New Work Book)

NDHien

Có thể chia Data Analysis ra thành 5 nhóm:
1/ Thống kê mô tả:
Thống kê mô tả:
Descriptive Statistics
Nhật đồ :
Histogram
Trung bình trượt: Moving Average
Làm trơn số liệu:
Exponential Smoothing
Thứ hạng và phân vị:
Rank and percentile
2/ So sánh:
So sánh hai phương sai của 2 mẫu quan sát:
F- test two sample for means
So sánh hai trung bình khi lấy mẫu theo cặp:
So sánh hai trung bình khi lấy mẫu độc lập
giả thiết phương sai bằng nhau:
So sánh hai trung bình khi lấy mẫu độc lập
giả thiết phương sai khác nhau:
So sánh hai trung bình khi biết phương sai:
3/ Phân tích phương sai:
Phân tích phương sai một nhân tố

T- test Paired two samples for means
T- test two sample assuming
equal variances
T- test two sample assuming
unequal variances
Z- test two sample for means
Anova single factor

Phân tích phương sai hai nhân tố không lặp lai Anova two factor without replication
Phân tích phương sai hai nhân tố có lặp lai
Anova two factor with replication
4/ Hiệp phương sai, tương quan, hồi quy:
Hiệp phương sai
Covariance
Tương quan
Correlation
Hồi quy
Regression
5/ Một số tiện ích
Lấy mẫu
Sampling
Phân tích Fourrier
Fourrier Analysis
Tạo số ngẫu nhiên
Random number generation

NDHien

Bài1 THỐNG KÊ MÔ TẢ
I/ Nhật đồ (Histogram)
Khi có nhiều số liệu, để trong một cột hay để trong một bảng, chúng ta muốn chia
khoảng, tính các tần số ứng với mỗi khoảng sau đó vẽ nhật đồ để xem số liệu có phân phối
chuẩn không thì dùng Histogram.
Các bước làm như sau:
1- Để số liệu trong 1 cột hay bảng chữ nhật
2- Tìm giá trị lớn nhất bằng (hàm Max), giá trị nhỏ nhất (hàm Min)
lấy R = Max - Min
3- Chọn số khoảng n (trong thực tế thường chọn n từ 20 - 30)
4- Tìm h = R / n
(Để bớt lẻ có thể dùng hàm Round§ (h, số số lẻ)
5- Tạo cột Bin sau đó gọi Histogram
Thí dụ chiều dài 30 con cá
Max = 49
Min = 11 R = 38
n = 8
h = 38/5 quy tròn h =5
Tạo cột Bin Xuất phát gần Min thí dụ 12 tiếp theo lấy 12 + 5 = 17 17 + 5 = 22 . . .
Cho đến sát Max (49)

NDHien

Nếu muốn nhật đồ sắp xếp theo thứ tự tăng dần thì chọn Pareto, nếu muốn vẽ thêm
đường tần suất luỹ tích (cộng dồn) thì chọn cumulative percentage.
2/ Thống kê mô tả (Descriptive Statistics)
Khi có một bảng gồm nhiều cột, mỗi cột là một biến, tên biến đặt ở dòng đầu thì có thể
tính ngay tất cả các thống kê cho tất cả các biến bằng cách gọi thống kê mô tả (cũng có thể sắp
xếp các số liệu theo hàng, mỗi hàng là một biến).
Các công việc cần làm:
Chọn miền vào (Bảng gồm nhiều cột, mỗi cột là một biến, các biến không nhất thiết
phải dài bằng nhau, nhưng khi khai báo Input Range thì phải khai hình chữ nhật bao trùm toàn
bộ bảng).
Khai báo số liệu theo cột hay hàng.
Chọn nhãn (nháy vào ô Label) nếu tên biến đặt ở dòng đầu.
Chọn số to thứ mấy (k-Largest), nếu chọn 1 (mặc định) thì có số to nhất (Max), nếu
chọn 2 thì có số to thứ nhì v v. . .
Chọn số nhỏ thứ mấy (k- Smallest), nếu chọn 1 (mặc định) thì có số nhỏ nhất (Min), nếu
chọn 2 thì có số nhỏ thứ nhì v v . . .
Sau đó khai báo miền ra, quan trọng nhất là phải chọn ô Summary Statistics để có
được các thống kª.

Thí dụ ta có bảng gồm 4 biến số đặt ở A2..D17
Sau khi khai báo cho in kết quả ra F2
Mỗi cột biến bây giở sẽ ứng với 2 cột kết quả, cột đầu ghi tên các thống kê, cột sau ghi giá
trị của các thống kê, vì các cột tên giống nhau nên có thể để lại 1 cột còn xoá bớt, sau đó ghép
các cột giá trị lại sát nhau cho đẹp.

NDHien

X1 X2
52 40
33 37
72 95
15 58
40 20
32 41
76 54
10 85
68 70
57 109
24 62
46 75
35 55
54 68

X3
81
90
66
40
75
80
83
70
65
45
64
71
82
63

66

68 16.6

82

Y
5.5
2.1
20.5
9.6
1.7
3.8
10.3
11.7
15.2
24.4
9.3
13
6.5
13.8

Mean
Standard Error
Median
Mode
Standard Deviation
Sample Variance
Kurtosis
Skewness
Range
Minimum
Maximum
Sum
Count
Confidence
Level(95.0%)

X1
45.33333
5.317238
46
#N/A
20.59357
424.0952
-0.99416
-0.15496
66
10
76
680
15
11.40435

X2
63.4
6.137162
62
#N/A
23.76913
564.9714
-0.23096
0.116913
89
20
109
951
15
13.16292

X3
69.53333
3.526588
70
#N/A
13.65842
186.5524
0.616884
-0.81968
50
40
90
1043
15
7.563786

Y
10.93333
1.69657
10.3
#N/A
6.570787
43.17524
-0.23649
0.440507
22.7
1.7
24.4
164
15
3.638784

Mean - Giá trị trung bình (còn tên khác là Average) Standard error - Sai số của trung bình
Median - Trung vị
Sample variance - phương sai mẫu
Kurtosis - Độ nhọn
Skewness- Độ nghiêng (bất đối xứngb)
Range - Biên độ
Minimum - Giá trị nhỏ nhất
Maximum - Giá trị lớn nhất
Sum- Tổng (N/A là không xác định được)
Confidence Interval - Khoảng tin cậy
Thí dụ chung
Mở tệp Baitap1.xls. Chọn biến Dobeo

NDHien

Count - Số quan sát

Tài liệu cùng danh mục Tin học văn phòng

Ứng dụng excel trong tính toán thiết kế đường - Chương 2 (phần cuối)

5.10. Hàm MINVESER 5.10.1.ý nghĩa của hàm : tính ma trận nghịch đảo của 1 ma trận vuông. 5.10.2.Cú pháp của hàm : MINVESER( array ) Hàm chỉ có đối số : array – là một ma trận vuông; có thể nhập trực tiếp giá trị các phần tử trong mảng hoặc khai báo mảng d-ới dạng một vùng ô tính. VD : A1:B2; B5:D7; Vùng địa chỉ B5:D10 sẽ không đ-ợc chấp nhận vì không phải là 1 vùng ô có số hàng bằng số cột. Hàm sẽ báo lỗi #Value! nếu trong mảng có 1 phần tử là...


8 ứng dụng cực hay dành cho iPad

1. Snapseed Ứng dụng này dành cho những ai là tín đồ của mạng xã hội, ghiền chụp và chia sẻ ảnh. Nó khá giống với "đứa con mới" của Facebook - Instagram. Để được trải nghiệm ứng dụng này, bạn phải bỏ ra 4,99 USD cho Appstore. 2. Dark Sky Ứng dụng này cũng tiện ích lắm nhé. Nó sẽ giúp bạn biết được thời tiết từng ngày, thậm chí từng giờ. Dark Sky sẽ nhắc bạn vị trí nào có mưa, thời điểm nào mưa để bạn chuẩn bị tinh thần khi ra ngoài. Ứng dụng này có...


Bài giảng Tin học đại cương: Chương 4 - Trần Thanh San

Bài giảng "Tin học đại cương - Chương 4: Xử lý dữ liệu với bảng tính Excel 2007" cung cấp cho người học các kiến thức: Đại cương về microsoft Excel 2007, các chế độ xem trang tính trên màn hình, các thao tác với các bảng tính, kiểu dữ liệu và toán tử,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Hướng dẫn học Office 2010 - Phần 3

Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn học office 2010 - phần 3', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Làm thế nào để Windows khởi động nhanh hơn

Làm thế nào để Windows khởi động nhanh hơn Nhiều bạn thắc mắc là tại sao máy tính của mình cũng có cấu hình tương tự như một máy khác mà khi khởi động phải chờ lâu đến vậy. Việc khởi động máy tính nhanh hay chậm ngoài việc phụ thuộc vào cấu hình phần cứng của máy còn có nhiều các chương trình tự động load mà bạn đã đăng ký khi cài đặt chúng. Quả thực là có nhiều cách để có thể làm cho máy tính của bạn chạy nhanh hơn lúc khởi động và dưới đây chúng...


LỆNH XỬ LÝ

Cấu trúc điều khiển a) Cấu trúc If … Then một dòng Ý nghĩa : Điều kiện có giá trị True thì thi hành câu lệnh, ngược lại chuyển điều khiển đến lệnh kế tiếp. Cú pháp : If dieukien


Đồng bộ hóa dữ liệu trình duyệt để sử dụng ở bất cứ đâu

Các trình duyệt ngày nay đều được thêm vào chức năng đồng bộ hóa dữ liệu duyệt web (Sync) với tài khoản người dùng. Với chức năng này, bạn có thể dễ dàng đồng bộ dữ liệu trình duyệt như các tab đang mở, bookmarks trình duyệt giữa các thiết bị như máy tính, điện thoại smartphone, máy tính bảng... nếu có dùng chung trình duyệt với nhau. Internet Explorer của Microsoft dường như chậm một bước so với các trình duyệt khác về khoảng này, tuy nhiên bạn vẫn có thể sử dụng ứng dụng của bên thứ 3...


Những tính năng mới thú vị trong Office 2010

Những tính năng mới thú vị trong Office 2010 Trong phiên bản Office mới nhất được ra mắt vào mùa hè này, Microsoft đã thêm vào một số cải tiến đáng kể và thú vị. Một Backstage View mới trong các chương trình chủ đạo cung cấp nhiều chức năng mới và tiết lộ nhiều tùy chọn cũng như các tính năng quan trọng, tất cả các ứng dụng đều có một số tính năng mới. Chẳng hạn như PowerPoint, ứng dụng cung cấp một chức năng mới cho những người trình diễn tránh được một số vướng mắc trong truyền thông...


Bài tập Microsoft Word

Tài liệu tham khảo Bài tập Microsoft Word


Những phím tắt quan trọng nhất khi dùng máy tính

Bạn nên dùng các tổ hợp phím tắt để tăng tốc độ làm việc mà không cần đến con trỏ chuột. Sử dụng phím tắt trên bàn phím có thể nâng cao hiệu quả làm việc, giảm bớt căng thẳng và giữ cho bạn tập trung hơn. Đơn giản như chuyện bôi đen một đoạn văn bản bằng bàn phím và bấm Ctrl + C nhanh hơn nhiều so với việc bỏ tay khỏi bàn phím, bôi đen và bấm lệnh copy bằng con trỏ chuột. Dưới đây là những tổ hợp phím tắt mà người dùng Windows nên ghi...


Tài liệu mới download

VSTEP speaking part 2 sample answers
 • 28/03/2017
 • 89.372
 • 829

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Tự học powerpoint 2010 part 20
 • 30/09/2010
 • 20.027
 • 899

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu