Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng Xử lý dữ liệu trong sinh học với phần mềm Excel - Bài 1: Xử lý số liệu trong Excel

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Xử lý số liệu trong Excel, giới thiệu về Data Analysis, thống kê mô tả, bảng tính Excel, giao diện chương trình,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

XỬ LÝ SỐ LIỆU TRONG EXCEL
Giới thiệu về Data Analysis
Trong Bảng tính Excel có một phần chuyên xử lý số liệu, gọi là Data Analysis, tuy chưa
thật sâu nhưng trong tình hình hiện tại có thể coi là đủ dùng để xử lý thống kê các số liệu thu
thập được trong quá trình điều tra nghiên cứu (Tính các đặc trưng thống kê cơ bản, chia tổ, vẽ
biểu đồ, tính hệ số tương quan, hiệp phương sai, tính và vẽ đường hồi quy tuyến tính hoặc phi
tuyến, tính hồi quy bội tuyến tính, vẽ đồ thị kiểu cột, kiểu bánh tròn, làm trơn số liệu v.v...) và
trong các kiểu bố trí thí nghiệm với một hoặc hai nhân tố (Phân tích phương sai một nhân tố,
hai nhân tố, so sánh 2 phương sai, so sánh hai trung bình v v ...). Cách vào số liệu và chọn
công cụ xử lý đơn giản, dễ dùng, đồ hoạ đẹp. Tuy nhiên vì quan niệm người dùng đã biết cách
xử lý số liệu và hiểu được các kết quả nên Excel chỉ in ra các kết quả tóm tắt, không giải thích
gì thêm. Phần Help có tỷ mỷ hơn nhưng cũng rất vắn tắt.
Trước khi dùng phải có số liệu, tuỳ vấn đề mà sắp xếp số liệu cho thích hợp, sau đó vào
Menu Tools chọn Data Analysis (Nếu không thấythì phải mở Add -ins sau đó bổ sung thêm
Analysis Toolpak, nếu không thấy Analysis ToolPak thì phải Setup lại Excel để bổ sung).
Menu Data Analysis có dạng như sau:

Chọn trong Menu công cụ xử lý thích hợp ta được một hộp thoại, nhìn chung mỗi hộp
thoại gồm 3 phần: Phần Input Range để ghi dịa chỉ miền số liệu cần xử lý, phần Options để có
các chọn lựa thích hợp, cuối cùng là phần Output Range để chọn nơi in ra kết quả.
Thí dụ Chọn Anova Single Factor (Phân tích phương sai một nhân tố) được hộp thoại
Input Range: ghi địa chỉ miền vào
Options : Số liệu để theo cột thì đánh dấu Columns, để theo hàng thì chọn Rows, có
tên các mức thì chọn Labels, chọn mức ý nghĩa Alpha
Output Range : ghi địa chỉ một vùng trắng trong Sheet để ghi kết quả
hoặc chọn 1 trang mới

(New Worksheet)

hoặc một tệp mới

(New Work Book)

NDHien

Có thể chia Data Analysis ra thành 5 nhóm:
1/ Thống kê mô tả:
Thống kê mô tả:
Descriptive Statistics
Nhật đồ :
Histogram
Trung bình trượt: Moving Average
Làm trơn số liệu:
Exponential Smoothing
Thứ hạng và phân vị:
Rank and percentile
2/ So sánh:
So sánh hai phương sai của 2 mẫu quan sát:
F- test two sample for means
So sánh hai trung bình khi lấy mẫu theo cặp:
So sánh hai trung bình khi lấy mẫu độc lập
giả thiết phương sai bằng nhau:
So sánh hai trung bình khi lấy mẫu độc lập
giả thiết phương sai khác nhau:
So sánh hai trung bình khi biết phương sai:
3/ Phân tích phương sai:
Phân tích phương sai một nhân tố

T- test Paired two samples for means
T- test two sample assuming
equal variances
T- test two sample assuming
unequal variances
Z- test two sample for means
Anova single factor

Phân tích phương sai hai nhân tố không lặp lai Anova two factor without replication
Phân tích phương sai hai nhân tố có lặp lai
Anova two factor with replication
4/ Hiệp phương sai, tương quan, hồi quy:
Hiệp phương sai
Covariance
Tương quan
Correlation
Hồi quy
Regression
5/ Một số tiện ích
Lấy mẫu
Sampling
Phân tích Fourrier
Fourrier Analysis
Tạo số ngẫu nhiên
Random number generation

NDHien

Bài1 THỐNG KÊ MÔ TẢ
I/ Nhật đồ (Histogram)
Khi có nhiều số liệu, để trong một cột hay để trong một bảng, chúng ta muốn chia
khoảng, tính các tần số ứng với mỗi khoảng sau đó vẽ nhật đồ để xem số liệu có phân phối
chuẩn không thì dùng Histogram.
Các bước làm như sau:
1- Để số liệu trong 1 cột hay bảng chữ nhật
2- Tìm giá trị lớn nhất bằng (hàm Max), giá trị nhỏ nhất (hàm Min)
lấy R = Max - Min
3- Chọn số khoảng n (trong thực tế thường chọn n từ 20 - 30)
4- Tìm h = R / n
(Để bớt lẻ có thể dùng hàm Round§ (h, số số lẻ)
5- Tạo cột Bin sau đó gọi Histogram
Thí dụ chiều dài 30 con cá
Max = 49
Min = 11 R = 38
n = 8
h = 38/5 quy tròn h =5
Tạo cột Bin Xuất phát gần Min thí dụ 12 tiếp theo lấy 12 + 5 = 17 17 + 5 = 22 . . .
Cho đến sát Max (49)

NDHien

Nếu muốn nhật đồ sắp xếp theo thứ tự tăng dần thì chọn Pareto, nếu muốn vẽ thêm
đường tần suất luỹ tích (cộng dồn) thì chọn cumulative percentage.
2/ Thống kê mô tả (Descriptive Statistics)
Khi có một bảng gồm nhiều cột, mỗi cột là một biến, tên biến đặt ở dòng đầu thì có thể
tính ngay tất cả các thống kê cho tất cả các biến bằng cách gọi thống kê mô tả (cũng có thể sắp
xếp các số liệu theo hàng, mỗi hàng là một biến).
Các công việc cần làm:
Chọn miền vào (Bảng gồm nhiều cột, mỗi cột là một biến, các biến không nhất thiết
phải dài bằng nhau, nhưng khi khai báo Input Range thì phải khai hình chữ nhật bao trùm toàn
bộ bảng).
Khai báo số liệu theo cột hay hàng.
Chọn nhãn (nháy vào ô Label) nếu tên biến đặt ở dòng đầu.
Chọn số to thứ mấy (k-Largest), nếu chọn 1 (mặc định) thì có số to nhất (Max), nếu
chọn 2 thì có số to thứ nhì v v. . .
Chọn số nhỏ thứ mấy (k- Smallest), nếu chọn 1 (mặc định) thì có số nhỏ nhất (Min), nếu
chọn 2 thì có số nhỏ thứ nhì v v . . .
Sau đó khai báo miền ra, quan trọng nhất là phải chọn ô Summary Statistics để có
được các thống kª.

Thí dụ ta có bảng gồm 4 biến số đặt ở A2..D17
Sau khi khai báo cho in kết quả ra F2
Mỗi cột biến bây giở sẽ ứng với 2 cột kết quả, cột đầu ghi tên các thống kê, cột sau ghi giá
trị của các thống kê, vì các cột tên giống nhau nên có thể để lại 1 cột còn xoá bớt, sau đó ghép
các cột giá trị lại sát nhau cho đẹp.

NDHien

X1 X2
52 40
33 37
72 95
15 58
40 20
32 41
76 54
10 85
68 70
57 109
24 62
46 75
35 55
54 68

X3
81
90
66
40
75
80
83
70
65
45
64
71
82
63

66

68 16.6

82

Y
5.5
2.1
20.5
9.6
1.7
3.8
10.3
11.7
15.2
24.4
9.3
13
6.5
13.8

Mean
Standard Error
Median
Mode
Standard Deviation
Sample Variance
Kurtosis
Skewness
Range
Minimum
Maximum
Sum
Count
Confidence
Level(95.0%)

X1
45.33333
5.317238
46
#N/A
20.59357
424.0952
-0.99416
-0.15496
66
10
76
680
15
11.40435

X2
63.4
6.137162
62
#N/A
23.76913
564.9714
-0.23096
0.116913
89
20
109
951
15
13.16292

X3
69.53333
3.526588
70
#N/A
13.65842
186.5524
0.616884
-0.81968
50
40
90
1043
15
7.563786

Y
10.93333
1.69657
10.3
#N/A
6.570787
43.17524
-0.23649
0.440507
22.7
1.7
24.4
164
15
3.638784

Mean - Giá trị trung bình (còn tên khác là Average) Standard error - Sai số của trung bình
Median - Trung vị
Sample variance - phương sai mẫu
Kurtosis - Độ nhọn
Skewness- Độ nghiêng (bất đối xứngb)
Range - Biên độ
Minimum - Giá trị nhỏ nhất
Maximum - Giá trị lớn nhất
Sum- Tổng (N/A là không xác định được)
Confidence Interval - Khoảng tin cậy
Thí dụ chung
Mở tệp Baitap1.xls. Chọn biến Dobeo

NDHien

Count - Số quan sát

Tài liệu cùng danh mục Tin học văn phòng

Khắc phục lỗi nhảy cách chữ có dấu

Khi soạn thảo các văn bản bằng ngôn ngữ có dấu, thường gặp là tiếng Việt với bộ gõ Vietkey hay Unikey, chúng ta thường hay gặp lỗi các chữ có dấu bị nhảy cách, chẳng hạn “ho c kh o qu a”... Để khắc phục lỗi này, bạn hãy vào mục Tools\Options... từ giao diện soạn thảo của MS Word, chọn thẻ Edit và vào mục Settings. Tại hộp thoại Settings, bạn hãy bỏ dấu kiểm ô Adjust sentence and word spacing automatically và nhấn OK hai lần. ...


BÀI THỰC HÀNH SỐ 3 VỀ TIN HỌC

Tài liệu tham khảo tin học đã được giảng dạy với mục đích cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản nhất, có tính hệ thống liên quan tới tin học. Thông qua tài liệu này giúp các bạn hệ thống lại kiến thức. Chúc các bạn thành công


Giáo trình Tin học văn phòng - Nguyễn Anh Việt

Giáo trình "Tin học văn phòng" được trình bày với các nội dung chính: Khái niệm Tin học, chương trình soạn thảo văn bản Word, lập bảng tính Excel, hệ điều hành Windows. Giáo trình nhằm giúp các bạn có thêm kiến thức cơ bản về lĩnh vực tin học và nâng cao kĩ năng tin học văn phòng. Mời các bạn cùng tham khảo.


Quản lý, tối ưu và chỉnh sửa các lỗi gặp phải trên trên hệ thống- P1

Quản lý, tối ưu và chỉnh sửa các lỗi gặp phải trên trên hệ thống Các phần mềm tối ưu thường chỉ làm chức năng tối ưu để cải thiện hiệu suất hệ thống, chứ ít phần mềm nào có cả chức năng quản lý và chỉnh sửa các lỗi gặp phải trên hệ thống. Fix-It Utilities là một trong số ít phần mềm có đầy đủ cả 3 chức năng trên. Công cụ này cho phép tự động chẩn đoán và sữa các lỗi có thể gặp phải trên hệ thống trong quá trình sử dụng. Ngoài ra, phần mềm...


Thủ thuật cắt ghép phim trong windows

Chương trình Windows Movie Maker sẽ giúp bạn lưu lại, xử lý những thước phim hay. Bạn có thể khởi động chương trình bằng cách vào Start à Programs à Accessories à Windows Movie Maker.


KIỂU CẤU TRÚC

Việc khởi tạo cấu trúc có thể được thực hiện trong lúc khai báo biến cấu trúc. Các trường của cấu trúc được khởi tạo được đạt giữa 2 dấu { và }, chúng được phân cách nhau bởi dấu phẩy (,).


Bí quyết chọn mua laptop cũ

Bí quyết chọn mua laptop cũ Bài viết sẽ hướng dẫn người mua cần phải làm những gì khi mua một chiếc laptop đã qua sử dụng. Tuy xu thế của người tiêu dùng ngày nay là phải tìm kiếm những model mới, nhưng nếu bạn có thể mua được 1 chiếc laptop với cái giá hời thì tại sao lại không chứ? Bài viết sẽ nêu ra 1 số kinh nghiệm giúp bạn có thể sở hữu sản phẩm Second hand với chất lượng tốt nhất. ...


Cách nhận diện và diệt virus lạ khi dùng YM

Cách thứ nhất, bạn có thể dùng phần mềm diệt virus như Kas, Microsoft Security Essentials và đặc biệt là Malwarebytes' Anti-Malware 1.46 được cho là hữu hiệu nhất để diệt con virus Foto. Nhưng trước khi quét toàn bộ máy tính của mình bằng các trình diệt virus trên, bạn nên update lại những thông tin mới nhất về Malware và chắc chắn phần mềm có bản quyền. Sau đó, bắt đầu quét toàn bộ hệ thống. Cách thứ hai, bạn có thể sử dụng phương án diệt thủ công. Bất cứ loại virus nào khi xâm nhập vào máy tính,...


Để laptop của bạn mạnh mẽ hơn

Để laptop của bạn mạnh mẽ hơn 15 phần mềm và nâng cấp phần cứng sau có thể làm cho laptop của ban chạy nhanh hơn, dễ sử dụng hơn, tháo vát hơn và an toàn hơn so với những gì nó có. Liệu laptop của bạn giống Clark Kent hơn Superman? Dù notebook của bạn đã dùng được vài năm hoặc mới toanh, các nâng cấp phần cứng và phần mềm được giới thiệu trong bài này có thể bổ sung thêm chức năng hoặc nâng cao khả năng hoạt động của nó. Đây là 15 mẹo có thể làm...


Cách kết hợp nhiều file trong Word

Cách kết hợp nhiều file trong Word Chắc hẳn trong quá trình làm việc với Word, rất nhiều lần bạn mong muốn kết hợp các file tài liệu khác nhau vào cùng một file. Với cách thông thường bạn thường làm là mở file bạn cần dán vào rồi bôi đen tất cả, ấn copy, vào file bạn cần thêm rồi ấn paste để dán vào. Cách này sẽ rất mất thời gian. Có một cách đơn giản hơn nhiều giúp bạn thực hiện thao tác đó một cách nhanh nhất. ...


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Statistics Essentials FOR DUMmIES
 • 07/12/2012
 • 19.127
 • 111
Policy Example
 • 13/03/2009
 • 42.511
 • 281

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu