Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng Soạn thảo văn bản của Đoàn Hội - Lê Việt Phương (2018)

Bài giảng Soạn thảo văn bản của Đoàn Hội - Lê Việt Phương" có kết cấu nội dung gồm 3 chương. Chương 1: Khái quát chung về văn bản. Chương 2: Thể thức và kỹ thuật trình bày. Chương 3: Kỹ thuật soạn thảo các loại văn bản thông dụng.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

01/06/2018

Tài liệu và học cụ

Company

LOGO

SOẠN THẢO VĂN BẢN
CỦA ĐOÀN - HỘI

Tài liệu:
- Quyết định số 367 QĐ/TWĐTN ngày 29 tháng 10
năm 2013 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn quy
định về ban hành văn bản của Đoàn.
- Hướng dẫn số 29-HD/TWĐTN-VP ngày
29/10/2013 của Ban Bí thư TW Đoàn Hướng dẫn
Thể thức văn bản của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Lê Việt Phương

NỘI DUNG
I. Khái quát chung về văn bản

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ VĂN BẢN
Định nghĩa văn bản:

II. Thể thức và kỹ thuật trình bày

Văn bản là gì?
III. Kỹ thuật soạn thảo các loại
văn bản thông dụng

1

01/06/2018

Tên loại văn bản của Đoàn
1. Điều lệ Đoàn
2. Nghị quyết
3. Quyết định
4. Chỉ thị
5. Kết luận
6. Quy chế
7. Quy định
8. Hướng dẫn
9. Thông báo
10. Báo cáo

Thảo luận
NHỮNG NỘI DUNG CÔNG VIỆC SAU CÁC
CẤP BỘ ĐOÀN CẦN BAN HÀNH VĂN BẢN
CÓ TÊN GỌI LÀ GÌ?

- Văn bản của Ban Thường vụ Đoàn Trường nhằm chỉ đạo,
đôn đốc các Đoàn khoa thực hiện một công việc nào đó.
- Văn bản của Đoàn Trường nhằm giới thiệu chức danh, chữ
ký của Bí thư, Phó bí thư.
- Tổng kết công tác trong một năm;
- Sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ trong sáu tháng;
- Diễn biến cuộc họp bình xét thi đua cuối năm;
- Việc bàn giao tài sản, tài liệu cho người khác khi cán bộ
Văn phòng Đoàn chuyển công tác.

11. Kế hoạch
12. Chương trình
13. Đề án
14. Tờ trình
15. Công văn
16. Biên bản
17. Các loại giấy tờ hành
chính như: Giấy giới thiệu,
Giấy chứng nhận, (hoặc giấy
xác nhận, thẻ chứng nhận),
Giấy đi đường, Giấy nghỉ
phép, Phiếu gửi.

- Ghi chép diễn biến cuộc họp chi đoàn, đại hội Đoàn.
- Tỉnh Đoàn quyết định tặng giấy khen cho đoàn viên.
- Đoàn Trường ĐHNT đề nghị Đoàn Trường ĐHKH phối
hợp thực hiện một hoạt động.
- Đề nghị Đoàn cấp trên phê duyệt một dự án.
- Văn bản của Đoàn Trường nhằm triển khai đến các Đoàn
khoa, Chi đoàn về một hoạt động chuẩn bị được tiến hành.
- Văn bản của Đoàn Trường nhằm gửi các Đoàn khoa, Chi
đoàn để nhắc nhở việc đảm bảo tiến độ và nội dung công
việc được giao.
- Văn bản của Tỉnh Đoàn nhằm trả lời cơ quan khác về một
vấn đề mà cơ quan đó quan tâm.
- Văn bản của Đoàn Trường nhằm mời Đoàn cấp trên đến
tham dự một sự kiện do Đoàn Trường tổ chức.

THỂ THỨC TRÌNH BÀY
VĂN BẢN CỦA ĐOÀN - HỘI
1. Phông chữ (font)

Phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode
theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001
Bảng mã tiếng việt:
Loại Font

Ví dụ

Bảng Mã

ABC

.Vnarial, .Vntime, .VnarialH, .VntimeH, …

TCVN3

VNI

VNI-Times,VNI-Top, VNI-Book, …

VNI / VNI-Win

VNtimes new roman, VNumbrella, …

Vietware_x

SVNtimes new roman, SVNumbrella, …

Vietware_f

Times new roman, Arial, Tahoma, …

Unicode / VN Unicode 1

Vietware
Unicode

2

01/06/2018

2. Khổ giấy, kiểu trình bày và lề

Khổ giấy

Văn bản
được trình
bày trên
khổ giấy
khổ A4
(210x
297mm).

Kiểu
trình bày

VB được
trình bày
bày theo
chiều dài
của trang
giấy khổ
A4

Lề

Lề mặt trước
Lề trên: 20 mm
Lề dưới: 20 mm
Lề trái: 30 mm
Lề phải: 20 mm

Tiêu đề

Cơ quan ban hành
văn bản

Địa danh,ngày,
tháng

Số, Ký hiệu

Tên loại và
Trích yếu nội dung của văn bản

Cơ quan ban
hành văn bản
Số, Ký hiệu

Trích yếu đặt
dưới số của VB

Nội dung

Địa danh,ngày,
tháng

Kính gửi chỉ có
ở Công văn

Nội dung

Nơi
nhận
Dấu,chữ kí
của người
có thẩm
quyền

Nơi
nhận

THỂ THỨC, KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN
Số, ký hiệu của văn bản
- Số văn bản: là số thứ tự ghi liên tục từ số 01 cho
mỗi loại văn bản được ban hành trong một nhiệm kỳ
của cấp bộ đoàn đó. Số văn bản viết bằng chữ số Ảrập; Số nhỏ hơn 10 thì ghi thêm số 0 đứng trước.
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
***
Số: 245-CV/TWĐTN-VP

Tiêu đề

Dấu,chữ kí
của người
có thẩm
quyền

Ký hiệu văn bản: gồm các nhóm chữ viết tắt của tên thể
loại văn bản, tên cơ quan (hoặc liên cơ quan) ban hành
văn bản, tên đơn vị tham mưu văn bản.
Ký hiệu văn bản được viết bằng chữ in hoa; giữa số
và ký hiệu có dấu nối ngang (-), giữa tên loại văn bản và
tên cơ quan ban hành văn bản có dấu gạch chéo (/). giữa
tên cơ quan ban hành văn bản và tên đơn vị chủ trì tham
mưu văn bản có dấu nối ngang (-).

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Hà Nội, ngày

tháng

năm 2013

Số của văn bản

3

01/06/2018

THỂ THỨC TRÌNH BÀY VĂN BẢN

THỂ THỨC TRÌNH BÀY VĂN BẢN

Địa danh ban hành văn bản
Địa danh ghi trên văn bản là tên gọi chính thức của
đơn vị hành chính (tên riêng của tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương; huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc
tỉnh; xã, phường, thị trấn) nơi tổ chức Đoàn, Hội đóng
trụ sở; đối với những đơn vị hành chính được đặt tên
theo tên người, bằng chữ số hoặc sự kiện lịch sử hoặc
chỉ có một âm tiết thì phải ghi tên gọi đầy đủ của đơn vị
hành chính đó.
Khánh Hòa, ngày tháng năm

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm

Nha Trang, ngày tháng năm

Quận 12, ngày

tháng

năm 2013

THỂ THỨC TRÌNH BÀY VĂN BẢN

Ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành văn bản phải được viết đầy
đủ; các số chỉ ngày, tháng, năm dùng chữ số Ả-rập; đối
với những số chỉ ngày nhỏ hơn 10 và tháng 1, 2 phải ghi
thêm số 0 ở trước.
Chữ ngày, tháng, năm phải ghi đầy đủ, không dùng các
dấu chấm (.), hoặc dấu nối ngang (-), hoặc dấu gạch chéo
(/).

Nha Trang, ngày tháng năm

So sánh ghi trích yếu VB

Tên loại và trích yếu nội dung của văn bản
- Tên loại văn bản là tên của từng loại văn bản do cơ
quan, tổ chức ban hành. Khi ban hành văn bản đều phải
ghi tên loại, trừ công văn.
- Trích yếu nội dung của văn bản là một câu ngắn gọn
hoặc một cụm từ phản ánh khái quát nội dung chủ yếu của
văn bản.
QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều động cán bộ

Số: 72-CV/TWĐTN
“V/v giới thiệu thanh niên
tiêu biểu năm 2013”

THỂ THỨC TRÌNH BÀY VĂN BẢN

THỂ THỨC TRÌNH BÀY VĂN BẢN

Phần Nội dung văn bản (Ô 11)
Nội dung văn bản
Phần nội dung (bản văn) được trình bày bằng chữ in thường
(được dàn đều cả hai lề), kiểu chữ đứng; cỡ chữ từ 13 đến 14
(phần lời văn trong một văn bản phải dùng cùng một cỡ chữ);
khi xuống dòng, chữ đầu dòng phải phải lùi vào từ 1cm đến
1,27cm (1 default tab); khoảng cách giữa các đoạn văn
(paragraph) đặt tối thiểu là 6pt; khoảng cách giữa các dòng
hay cách dòng (line spacing) chọn tối thiểu từ cách dòng đơn
(single line spacing) hoặc từ 15pt (exactly line spacing) trở
lên; khoảng cách tối đa giữa các dòng là 1,5 dòng (1,5 lines).

4

01/06/2018

THỂ THỨC TRÌNH BÀY VĂN BẢN
Quyền hạn, chức vụ, họ tên và chữ ký của người có
thẩm quyền

THỂ THỨC TRÌNH BÀY VĂN BẢN
Quyền hạn, chức vụ, họ tên và chữ ký của người có
thẩm quyền
+ Trường hợp ký thay mặt tập thể thì phải ghi chữ viết
tắt “TM.” (thay mặt) vào trước tên tập thể lãnh đạo hoặc
tên cơ quan, tổ chức, ví dụ:

THỂ THỨC TRÌNH BÀY VĂN BẢN
TM. BAN CHẤP HÀNH

TM. BAN THƯỜNG VỤ
TM. BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN

Trường hợp cấp phó ký thay thì phải ghi chữ viết tắt
“KT.” (ký thay) vào trước chức vụ của người đứng đầu, ví
dụ:

KT. BÍ THƯ
PHÓ BÍ THƯ

TM. CHI ĐOÀN
(Nếu chi đoàn không bầu Ban chấp hành)

PHƯƠNG PHÁP SOẠN THẢO
MỘT SỐ VĂN BẢN

PHƯƠNG PHÁP SOẠN THẢO MỘT SỐ VĂN BẢN
2. Quy định chung về kết cấu nội dung một văn bản

1. Những yêu cầu chung khi soạn thảo văn bản
- Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước
- Văn bản ban hành phải đúng thẩm quyền, phù hợp với chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và phạm vi hoạt động.
- Nắm vững nội dung cần soạn thảo, phương thức giải quyết và
công việc đưa ra phải rõ ràng, phù hợp.
- Văn bản phải được trình bày đúng các yêu cầu về mặt thể
thức theo quy định của Đoàn-Hội.

a. Cách viết phần dẫn dắt vấn đề: Phần này phải nêu rõ lý
do tại sao viết văn bản hay cơ sở nào để viết văn bản: có
thể giới thiệu tổng quát nội dung vấn đề đưa ra làm rõ
mục đích, yêu cầu của vấn đề nêu ra.
Ví dụ: "… để chuẩn bị cho tổng kết 10 năm hoạt động
phong trào..., Ban Thường vụ Đoàn... hướng dẫn các
Đoàn Khoa, Viện báo cáo tổng kết theo các nội dung
sau…"

5

Tài liệu cùng danh mục Biểu mẫu

Quy định quản lý và sử dụng xe ô tô

Các biểu mẫu hành chính nhân sự - Biểu mẫu quy định quản lý và sử dụng xe ô tô - Quy định quản lý và sử dụng xe ô tô


Mẫu quyết định về việc áp dụng biện pháp cưỡng chế trích tiền gửi nộp ngân sách nhà nước

Tài liệu tham khảo các mẫu biên bản và quyết định sử dụng trong xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực chứng khoán (Ban hành kèm theo Thông tư số: 37 /2011/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2011 của Bộ Tài Chính ) Mẫu QĐ8


MẪU THÔNG BÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ BÙ TRỪ ĐA PHƯƠNG VÀ THANH TOÁN TIỀN CP, CCQ TRÊN SÀN HNX VÀ HOSE/ CP, CCQ TRÊN SÀN UPCOM/ TPCP/ TRÁI PHIẾU TRÊN SÀN HNX VÀ HOSE (Theo thành viên lưu ký)

Tài liệu tham khảo các biểu mẫu ban hành kèm theo Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán chứng khoán, Mẫu 02/PL-TTBT


MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI, BỔ SUNG HOẠT ĐỘNG CÔNG NHẬN

MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI, BỔ SUNG HOẠT ĐỘNG CÔNG NHẬN (Ban hành kèm theo Thông tư số: 21/2010/TT-BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)


Mẫu bìa báo cáo đo vẽ bản đồ địa chất và điều tra khoáng sản

Tài liệu tham khảo các biểu mẫu Quyết định số 378 QĐ/ĐCKS-ĐC ngày 17/09/2003 của Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam về việc ban hành Quy định chi tiết về quy cách tài liệu và thể thức giao nộp báo cáo vào Lưu trữ Địa chất


MẪU TÌNH HÌNH SOẠN THẢO VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN (HĐND), ỦY BAN NHÂN DÂN (UBND) CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH (6 tháng/năm)

Biểu số 01c Ban hành kèm theo Quyết định số: /2012/QĐ-UBND ngày …… Ngày nhận báo cáo (BC): BC 6 tháng: ngày 17 tháng 4 hàng năm; BC năm: ngày 17 tháng 10 hàng năm. TÌNH HÌNH SOẠN THẢO VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN (HĐND), ỦY BAN NHÂN DÂN (UBND) CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH (6 tháng/năm) Đơn vị báo cáo: Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang Đơn vị nhận báo cáo: Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch Tài chính) Đơn vị tính: Văn bản ...


Mẫu số 3.1 Phương pháp lập Tổng mức đầu tư

HƯỚNG DẪN VÀ MẪU QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ ỨNG DỤNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (Ban hành kèm theo Quyết định số 2699/QĐ-BTC ngày 10/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)


Mẫu quyết định bổ nhiệm phụ trách kế toán

Tài liệu tham khảo Mẫu quyết định bổ nhiệm phụ trách kế toán


Biểu mẫu " Văn bản đề nghị nhận thừa kế"

Tôi (chúng tôi) đã nghe công chứng viên đọc văn bản đề nghị nhận thừa kế và ký vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên. Tôi (chúng tôi) đã nghe công chứng viên đọc văn bản đề nghị nhận thừa kế và ký, điểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên. Tôi (chúng tôi) đã nghe công chứng viên đọc văn bản đề nghị nhận thừa kế và điểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên. ...


MẪU THÔNG BÁO VỀ TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG LAO ĐỘNG

MẪU SỐ 28: Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH THÔNG BÁO VỀ TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG LAO ĐỘNG Kính gửi: Trung tâm Giới thiệu việc làm Thực hiện quy định tại Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã được sửa đổi, bổ sung, (Đơn vị) thông báo với quý Trung tâm tình hình biến động lao động tại đơn vị như sau: I....


Tài liệu mới download

TCVN 7801:2008
  • 02/05/2018
  • 12.021
  • 248

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu