Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng Quản trị bất động sản

Nội dung bài giảng của thạc sĩ Nguyễn Tiến Dũng trình bày về một số khái niệm và vai trò của quản trị bất động sản, các nội dung cơ bản của hoạt động quản lý bất động sản, thiết lập kế hoạch quản trị một dự án bất động sản, một số loại hợp đồng và văn bản liên quan đến quản trị bất động sản và quản trị một số bất động sản điển hình.Đánh giá tài liệu

4.1 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Bài giảng Quản trị bất động sản Bài giảng Quản trị bất động sản Bài giảng Bất động sản, Quản trị bất động sản, Hoạt động quản lý bất động sản, Dự án bất động sản, Một số loại bất động sản điển hình
4.1 5 94
 • 5 - Rất hữu ích 6

 • 4 - Tốt 88

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Trư ng H Tài chính – Marketing
Khoa Th m nh Giá

QU N TR B T

NG S N

Trình bày: Ths. Nguy n Ti n Dũng

Property Management – Ths.Nguy n Ti n Dũng

01

GI I THI U MÔN H C
M c tiêu môn h c:
Cung c p cho sinh viên nh ng ki n th c cơ b n nh t v vi c
qu n lý khai thác tài s n b t ng s n nói chung cũng như qu n
lý khai thác tòa nhà văn phòng, chung cư nói riêng.
Phân b th i gian:
T ng s gi :
Gi ng:
Th o lu n, bài t p:

45 ti t
25 ti t
20 ti t

Property Management – Ths.Nguy n Ti n Dũng

02

GI I THI U MÔN H C
Mô t n i dung:
Chng 1: D n nh p: gi i thích và ti p c n m t s khái ni m và vai trò
c a qu n tr b t ng s n;
Chng 2: N i dung qu n tr b t ng s n:
c p n các n i dung
cơ b n c a ho t ng qu n lý b t ng s n. Bao g m qu n lý và chăm
sóc khách hàng, an ninh, v sinh, qu n lý h th ng k thu t, giám sát ….
Chng 3: Thi t l p k ho ch qu n tr : các bư c ti n hành trong vi c
ti p c n và lên k ho ch qu n tr m t d án b t ng s n.
Chng 4: M t s lo i h p
ng và văn b n liên quan n qu n tr
b t
ng s n: Hư ng d n cách áp d ng, nôi dung cơ b n và các phương
pháp so n th a m t s lo i h p ng, văn b n liên quan n công tác
qu n tr b t ng s n.
Chng 5: Th c hành: Qu n tr m t s b t
ng s n i n hình: Quy
trình qu n lý cho t ng lo i hình b t ng s n tuy theo c thù riêng, bao
g m: chung cư, cao c văn phòng, trung tâm thương m i, khu nhà …..
Property Management – Ths.Nguy n Ti n Dũng

03

GI I THI U MÔN H C
Tài li u tham kh o:
Lu t kinh doanh b t ng s n
Lu t nhà 2005;
Ngh nh s 90/2006/N -CP v vi c Quy nh chi ti t và hư ng
d n thi hành Lu t Nhà do Chính ph ban hành;
Ngh nh s 153/2007/N -CP v vi c quy nh chi ti t và hư ng
d n thi hành Lu t Kinh doanh B t ng s n do Chính ph ban
hành;
Quy ch qu n lý nhà chung cư do B Xây D ng ban hành;
Property Management by Robert C. Kyle
Các tài li u v Property management

Property Management – Ths.Nguy n Ti n Dũng

04

CHƯƠNG 1: D N NH P
1.1 Khái ni m v qu n tr b t

ng s n

1.2 T i sao ph i qu n tr b t

ng s n?

1.3

i tư ng c a qu n tr b t

1.4 Qu n tr B S theo quy

ng s n

nh c a pháp lu t VN

1.5 Tình hình qu n lý B S t i VN hi n nay

Property Management – Ths.Nguy n Ti n Dũng

07

Tài liệu cùng danh mục Đầu tư Bất động sản

Báo cáo tình hình triển khai dự án năm 2011 - Công ty Cổ phần Vincom

Tài liệu gồm các nội dung chính: Dự án "Tổ hợp TTTM, giáo dục và căn hộ - Royal City", dự án " Khu chức năng đô thị: Tổ hợp TTTM, y tế - giáo dục và căn hộ Times City",... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


Tài liệu:Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam

01. Mục đích của tiêu chuẩn này là quy định nội dung về giá trị thị trường của tài sản và vận dụng giá trị thị trường khi tiến hành thẩm định giá tài sản. 02. Phạm vi áp dụng: Doanh nghiệp, tổ chức thẩm định giá và thẩm định viên về giá (sau đây gọi là thẩm định viên) phải tuân thủ những quy định tại tiêu chuẩn này...


Làm thế nào để thành công khi sử dụng internet tiếp thị cho các chuyên gia bất động sản

Mục đích chính của Internet Marketing Bất động sản là để tăng số dẫn mà bạn nhận được cuối cùng sẽ dẫn tới tương lai. Tài liệu "Làm thế nào để thành công khi sử dụng internet tiếp thị cho các chuyên gia bất động sản" sẽ giới thiệu sáu cách bạn có thể sử dụng để tiếp thị bất động sản hiệu quả.


Người mua hãy cẩn trọng với đất nền

Nhu cầu mua đất nền gần đây tăng đột biến. Các chuyên gia cảnh báo quá trình giao dịch loại bất động sản này có nhiều ẩn họa. Hầu hết người mua đất nền thực hiện quy trình giao dịch do nhân viên kinh doanh của các công ty bất động sản, phân phối dự án chỉ dẫn. Bị đặt vào tình thế bị động như vậy, họ đối mặt nhiều rủi ro.


Thang đánh giá chất lượng đất

Đạm tổng số ( N%) : Tổng lượng đạm hữu cơ và vô cơ trong đất Phương pháp phân tích Kjeldahl Nghèo : 0,2%...


Tín dụng cho bất động sản ở Việt Nam - Khái quát và một số đề xuất chính sách

Bài viết Tín dụng cho bất động sản ở Việt Nam - Khái quát và một số đề xuất chính sách cố gắng đánh giá tổng quan tình hình cho vay bất động sản ở VN thời gian qua; trên cơ sở đó đưa ra một số chính sách tương ứng.


Báo cáo thường niên 2016: Công ty Cổ phần dịch vụ và xây dựng địa ốc Đất Xanh

Tài liệu gồm các nội dung chính: Ngành nghề và địa bàn kinh doanh, mô hình quản trị, định hướng phát triển, rủi ro kinh tế, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.


ĐỊNH GIÁ NHÀ Ở VÀ CÔNG TRÌNH

Việc xác định giá trị nhà ở căn cứ theo Thông tư 13-LB/TT ngày 18/08/94 của Liên bộ Xây dựng-Tài chính-Vật giá Chính phủ về việc hướng dẫn phương pháp xách định giá trị nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê. Khi tiến hành định giá, thẩm định viên đòi hỏi cần phải kết hợp kinh nghiệm thực tiễn. Sử dụng các phương pháp sau để xác định giá trị nhà ở hoặc công trình đã qua sử d...


Real Estate Private Equity Funds: Five keys to success... and how we can help

since acquiring a premier office tower in Dalian, China, we implemented an energy savings program that reduced consumption by 24 percent. Just over a year after acquisition, the property was named national best Managed building in 2010 by the Chinese Ministry of Construction. We also achieved the voluntary iso 9000 & 14001: 2004 certifications for overall property management and environmentally responsible practices. We remain committed to finding innovative ways to incorporate concepts of sustainability to enhance our investment management practices and are actively engaged in collaborative and solution-oriented dialogue among international colleagues, service partners, tenants, and clients to promote sustainability within...


A Study of Real Real Returns

Another investment vehicle under development is the Mexican version of a REIT, the Fideicomisos de Infraestructura y Bienes Raices (FIBRA). Under Mexican law, the purpose of a FIBRA must be to acquire or construct real property. Property owned by the FIBRA must be leased for a minimum of four years before the FIBRA may sell it. First allowed under Mexican law in 1994, FIBRAs have not taken hold in Mexico. Efforts to create them have stalled primarily due to taxation concerns and because much of the private land owned in Mexico is still controlled by individuals or families. Recent changes...


Tài liệu mới download

TCVN 7801:2008
 • 02/05/2018
 • 12.240
 • 254

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Real Estate Investment Analysis
 • 01/12/2012
 • 63.997
 • 817
VIDEVIDEO DOOR PHONE: Manual of user
 • 07/12/2012
 • 13.265
 • 891

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu