Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng Quan hệ công chúng: Bài 6 - TS. Đinh Tiến Minh

Bài giảng Quan hệ công chúng - Bài 6: Giải quyết khủng hoảng" giúp người học hiểu hiểu khủng hoảng là gì và xử lý khủng hoảng là xử lý như thế nào, hiểu các công việc cần làm khi khủng hoảng xảy ra, trình bày một số giải pháp phòng tránh và xử lý khủng hoảng.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

1/2/2017

Bài 6

Giải quyết khủng hoảng
www.dinhtienminh.net

T.S Đinh Tiên Minh
Trường ĐHKT TPHCM

Mục tiêu
Hiểu khủng hoảng là gì và xử lý khủng hoảng
là xử lý như thế nào.
Hiểu các công việc cần làm khi khủng hoảng
xảy ra.
Trình bày một số giải pháp phòng tránh và xử
lý khủng hoảng .

2

Mục lục
1

Tình huống

2

Khái niệm khủng hoảng

3

Những việc cần làm khi khủng hoảng

4

Giải pháp phòng tránh và xử lý

3

1

1/2/2017

Tình huống 1
Giả sử bạn phụ trách bộ phận chăm sóc khách
hàng của công ty A. Ngày hôm đó, có một
khách hàng lớn tuổi gọi điện thoại cho bạn và
báo rằng họ đang cầm trên tay chai nước ngọt
của công ty bạn trong đó có một con gián. Họ
dự định mang chai nước ngọt đó tới tòa soạn
báo và trình bày sự việc. Bạn sẽ làm gì khi đối
diện tình huống này.

4

Tình huống 3

ĐỌC VÀ TRẢ LỜI TỪ
CÂU 1 ĐẾN CÂU 5

6

1. Tình huống thực tế

Nước tương Chinsu –
Vitecfood JVC

7

2

1/2/2017

Tổng quan cuộc khủng hoảng
Thôøi gian: 24/07/2005 - 21/09/2005
Nguyeân nhaân: 20/07/2005 Cô quan chaát löôïng
an toaøn thöïc phaåm taïi Bæ (AFSCA) khuyeán caùo
ngöôøi daân nöôùc mình khoâng neân duøng nöôùc
töông Chinsu saûn xuaát ngaøy 18/02/2004 coù haïn
söû duïng ñeán 17/02/2006 vì coù chöùa ñoäc toá 3MCPD vöôït möùc cho pheùp 172 laàn coù theå gaây
ung thö cho ngöôøi söû duïng.

8

Tổng quan cuộc khủng hoảng

9

Tổng quan cuộc khủng hoảng
Söï kieän ñaùnh daáu keát thuùc khuûng hoaûng: Ngaøy
21/9/2005 cuoäc hoïp baùo chaøo möøng chai nöôùc
töông thöù 2 trieäu ñöôïc xuaát sang thò tröôøng
chaâu AÂu.
Phaùt ngoân vieân: OÂng Phaïm Hoàng Sôn – Toång
giaùm ñoác coâng ty cheá bieán thöïc phaåm
Vitecfood.
Soá thoâng caùo baùo chí ñöôïc phaùt ra: 3
Coâng ty PR hoã trôï: Vietgate.

10

3

1/2/2017

Phản ứng của phương tiện truyền thông
Taàn suaát thoâng tin lieân quan ñeán khuûng hoaûng Chinsu xuaát
hieän treân baùo

Soá laàn
14
12
10
8
6
4
2
0

12
9 9

8
4 4

3 3

2 2

2 2

2

4

4

5

4

0
0
0
Teân baùo
Tu
La
Vn
Ng
Ti e Ha
Th
Kh
Vn
Vi
o
o
etN
m
ô
åi tr öôøi
Go
Go
øi b uye exp
ño àn ph ø No
e
d
am
e
a
ä
i
ä
á
r
ng
la o
øn t
øn
ia
ùo k n ho ess
on
Ne
i eáp gia û
g môùi
ño
inh
ïc
t
äng
thò ûi ph
teá & D
Baùo thöôøng
oùn
a ân
Vi
g
e ..
t rí
Baùo maïng
Sa
øi

0

9

0

0

Sa
øi

11

Phản ứng của người tiêu dùng
Phaûn öùng cuûa ngöôøi tieâu duøng khi bieát
tin nöôùc töông Chinsu coù chöùa chaát gaây
ung thö
Ngöng söû
duïng ngay

55%

45%

Vaãn tieáp tuïc
söû duïng

Lyù do ngöôøi tieâu duøng vaãn tieáp tuïc duøng nöôùc töông Chinsu
sau khi nghe tin nöôùc töông naøy coù chöùa chaát gaây ung thö
33.33%

Thaáy chöa caàn thieát
Khoâng tin lôøi ñoàn
Vaãn duøng nhöng duøng ít laïi
ÔÛ nhaø coøn dö
Tin töôûng vaøo nhaõn hieäu/nhaø saûn xuaát
Quen duøng, thích duøng Chinsu
Töø laâu gia ñình vaãn duøng ít neân seõ khoâng bò ung thö
Khoâng naém roõ thoâng tin

26.67%
24.44%
22.22%
17.78%
17.78%
13.33%
11.11%

Mẫu điều tra: 100 nữ nội trợ tại TP.HCM
12

Phản ứng của người tiêu dùng

Möùc ñoä phaùt taùn thoâng tin
7%

3%

Keå vôùi 0 ngöôøi
34%

22%
34%

Keå vôùi 1-5 ngöôøi
Keå vôùi 6-10 ngöôøi
Keå vôùi 11-20 ngöôøi
Keå treân 20 ngöôøi

13

4

1/2/2017

Phản ứng của người tiêu dùng
Laàn ñaàu bieát
thoâng tin veà
khuûng hoaûng

Tìm hieåu thoâng
tin

Nghe tin ñính
chính

Baùo

40%

54.69%

54.55%

Ti vi

25%

34.38%

37.5%

Radio

6%

3.13%

4.55%

Internet

4%

10.94%

10.23%

Baïn beø/Ngöôøi
thaân

25%

29.69%

12.5%

Khaùc (nôi baùn…)

0%

7.81%

12.5%

14

Phản ứng của người tiêu dùng
Chöa nghe tin
ñính chính
2%

Ngöng söû
duïng ngay
sau khi
nghe tin
ñoàn lieân
quan ñeán Ñaõ nghe tin ñính
nöôùc töông
chính
Chinsu
53%
55%

Chuyeån qua duøng nöôùc
töông khaùc 1%
Ngöng duøng nöôùc töông
1%
Duøng trôû laïi nöôøc töông
Chinsu 32%
Duøng keøm vôùi nöôùc töông
khaùc
7%
Chuyeån qua duøng nöôùc
töông khaùc14%

15

Phản ứng của nhà phân phối
Ảnh hưởng của khủng hoảng đến doanh thu bán hàng tại các cửa hàng:

Trong khuûng
Bình thöôøng
Giaûm 1-30%
Giaûm 31-50%
Giaûm 50-70%
Giaûm 71-99%
Khoâng ai mua

hoaûng
11.76%
35.29%
17.65%
11.76%
5.88%
23.53%

Sau khuûng hoaûng
Bình thöôøng
41.18%
Giaûm 1-30%
29.41%
Giaûm 31-50%
11.76%
Giaûm 50-70%
5.88%
Giaûm 71-99%
5.88%
Khoâng baùn nöõa 5.88%

Mẫu điều tra: 34 cửa hàng tại TP.HCM

16

5

Tài liệu cùng danh mục PR - Truyền thông

Dựng quan hệ với giới truyền thông

Tham khảo tài liệu 'dựng quan hệ với giới truyền thông', kinh doanh - tiếp thị, pr-truyền thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Lecture Business and industrial communication - Chapter 5: Organizational culture theory and critical theory

This chapter presents the following content: Similarities of organizational theory and critical theory, critical theory is not as popular as organizational culture theory, most organizations are unwilling to make themselves vulnerable to disapproval.


Lecture Management communication (3/e): Chapter 16 - Bell, Smith

Chapter 16 - Ethics and law for management communication. In this chapter, the following content will be discussed: Areas of conflicting values, a process for making ethical decisions, typical ethical dilemmas confronting business people.


'Sắm sửa' slogan cho công ty

Slogan cổ điển mang hàm nghĩa "tiếng hô xung trận" đặc trưng của người Scotland. Hãy xem lại trường đoạn kinh điển trong bộ phim “Trái tim dũng cảm”, khi chàng dũng tướng William Wallace đứng trước những người nông dân Scotland đang nao núng trước sức mạnh vượt trội của quân Anh, William đã hô vang: “Chúng có thể đoạt mạng nhưng không thể chiếm đoạt được sự tự do của chúng ta!" (They can take our lives, but they can never take our freedom!). Đó là một câu slogan như một tia chớp truyền cho những người nông...


Tài liệu truyền thông: Quảng cáo truyền thông

Nội dung của tài liệu bao gồm: Mô tả bốn chính phương tiện truyền thông quảng cáo truyền thống (báo, tạp chí, phát thanh và truyền hình),thảo luận về báo cáo và thế mạnh của mình và hạn chế, đánh giá các tạp chí quảng cáo và thế mạnh của mình và hạn chế.


Quản lý "ngôi sao" để có chiến thắng tập thể

Liệu bạn có thể có một đội toàn những người tài giỏi không? "Đôi khi quá nhiều thiên tài lại là một vấn đề", David Brooks, người phụ trách tờ New York Times, nói. Khi nói đến những "bộ não", ông không chỉ ám chỉ trí thông minh mà còn là về những người có quyết tâm mạnh mẽ. Đó là những người có khuynh hướng tin vào sức mạnh ý tưởng của chính mình hơn là của người khác.


Bài giảng 8:­ Quản lí khủng hoảng

Nội dung bài giảng: Khủng hoảng và vấn đề. Quản lí vấn đề: Vấn đề và quản lí vấn đề. Ý nghĩa của việc quản lí vấn đề. Quy trình quản lí vấn đề. Quản lí khủng hoảng: Khủng hoảng và quản lí khủng hoảng. Quy trình quản lí khủng hoảng. Dự báo và chuẩn bị. Xử lí khủng hoảng. Khôi phục sau khủng hoảng. Chương trình xử lí khủng hoảng.


Nghệ thuật PR bản thân

Với tình hình kinh tế như hiện nay thì bất kỳ trong công ty nào đều có sự cạnh tranh. Mục tiêu cuối cùng mà tất cả nhân viên hướng tới là làm sao bạn có thể nổi bật, được sếp chú ý... và cách hiệu nghiệm nhất ở đây đó là tự “PR” mình.


Chiến lược maketing Đại học RMIT

Viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne RMIT(Royal Melbourne Institute of Technology University) là một trong những cơ sở giáo dục hàng đầu Ôxtrâylia, đơn vị đào tạo ra những sinh viên tốt nghiệp hấp dẫn nhất đối với các nhà tuyển dụng cả nước. Là một đại học công nghệ sáng tạo tầm cỡ quốc tế, toạ lạc ngay trung tâm thành phố Melbourne, RMIT có uy tín trên toàn thế giới về sự giáo dục gắn kết tuyệt vời với Công Giới và nghiên cứu chất lượng cao, cũng như đáp ứng nhu cầu của các ngành kinh tế và cộng đồng. Từ khi thành...


Bài giảng Quản trị thương hiệu: Tạo dựng hình ảnh doanh nghiệp - ThS. Đặng Đình Trạm

Bài này trình bày những nội dung kiến thức cơ bản về tạo dựng hình ảnh doanh nghiệp như: Khái niệm về hình ảnh doanh nghiệp, các yếu tố quyết định hình ảnh doanh nghiệp, sự liên tưởng của người tiêu dùng đối với hình ảnh doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Hiểu về pr
  • 08/11/2010
  • 57.310
  • 104

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu