Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng Quan hệ công chúng: Bài 6 - TS. Đinh Tiến Minh

Bài giảng Quan hệ công chúng - Bài 6: Giải quyết khủng hoảng" giúp người học hiểu hiểu khủng hoảng là gì và xử lý khủng hoảng là xử lý như thế nào, hiểu các công việc cần làm khi khủng hoảng xảy ra, trình bày một số giải pháp phòng tránh và xử lý khủng hoảng.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

1/2/2017

Bài 6

Giải quyết khủng hoảng
www.dinhtienminh.net

T.S Đinh Tiên Minh
Trường ĐHKT TPHCM

Mục tiêu
Hiểu khủng hoảng là gì và xử lý khủng hoảng
là xử lý như thế nào.
Hiểu các công việc cần làm khi khủng hoảng
xảy ra.
Trình bày một số giải pháp phòng tránh và xử
lý khủng hoảng .

2

Mục lục
1

Tình huống

2

Khái niệm khủng hoảng

3

Những việc cần làm khi khủng hoảng

4

Giải pháp phòng tránh và xử lý

3

1

1/2/2017

Tình huống 1
Giả sử bạn phụ trách bộ phận chăm sóc khách
hàng của công ty A. Ngày hôm đó, có một
khách hàng lớn tuổi gọi điện thoại cho bạn và
báo rằng họ đang cầm trên tay chai nước ngọt
của công ty bạn trong đó có một con gián. Họ
dự định mang chai nước ngọt đó tới tòa soạn
báo và trình bày sự việc. Bạn sẽ làm gì khi đối
diện tình huống này.

4

Tình huống 3

ĐỌC VÀ TRẢ LỜI TỪ
CÂU 1 ĐẾN CÂU 5

6

1. Tình huống thực tế

Nước tương Chinsu –
Vitecfood JVC

7

2

1/2/2017

Tổng quan cuộc khủng hoảng
Thôøi gian: 24/07/2005 - 21/09/2005
Nguyeân nhaân: 20/07/2005 Cô quan chaát löôïng
an toaøn thöïc phaåm taïi Bæ (AFSCA) khuyeán caùo
ngöôøi daân nöôùc mình khoâng neân duøng nöôùc
töông Chinsu saûn xuaát ngaøy 18/02/2004 coù haïn
söû duïng ñeán 17/02/2006 vì coù chöùa ñoäc toá 3MCPD vöôït möùc cho pheùp 172 laàn coù theå gaây
ung thö cho ngöôøi söû duïng.

8

Tổng quan cuộc khủng hoảng

9

Tổng quan cuộc khủng hoảng
Söï kieän ñaùnh daáu keát thuùc khuûng hoaûng: Ngaøy
21/9/2005 cuoäc hoïp baùo chaøo möøng chai nöôùc
töông thöù 2 trieäu ñöôïc xuaát sang thò tröôøng
chaâu AÂu.
Phaùt ngoân vieân: OÂng Phaïm Hoàng Sôn – Toång
giaùm ñoác coâng ty cheá bieán thöïc phaåm
Vitecfood.
Soá thoâng caùo baùo chí ñöôïc phaùt ra: 3
Coâng ty PR hoã trôï: Vietgate.

10

3

1/2/2017

Phản ứng của phương tiện truyền thông
Taàn suaát thoâng tin lieân quan ñeán khuûng hoaûng Chinsu xuaát
hieän treân baùo

Soá laàn
14
12
10
8
6
4
2
0

12
9 9

8
4 4

3 3

2 2

2 2

2

4

4

5

4

0
0
0
Teân baùo
Tu
La
Vn
Ng
Ti e Ha
Th
Kh
Vn
Vi
o
o
etN
m
ô
åi tr öôøi
Go
Go
øi b uye exp
ño àn ph ø No
e
d
am
e
a
ä
i
ä
á
r
ng
la o
øn t
øn
ia
ùo k n ho ess
on
Ne
i eáp gia û
g môùi
ño
inh
ïc
t
äng
thò ûi ph
teá & D
Baùo thöôøng
oùn
a ân
Vi
g
e ..
t rí
Baùo maïng
Sa
øi

0

9

0

0

Sa
øi

11

Phản ứng của người tiêu dùng
Phaûn öùng cuûa ngöôøi tieâu duøng khi bieát
tin nöôùc töông Chinsu coù chöùa chaát gaây
ung thö
Ngöng söû
duïng ngay

55%

45%

Vaãn tieáp tuïc
söû duïng

Lyù do ngöôøi tieâu duøng vaãn tieáp tuïc duøng nöôùc töông Chinsu
sau khi nghe tin nöôùc töông naøy coù chöùa chaát gaây ung thö
33.33%

Thaáy chöa caàn thieát
Khoâng tin lôøi ñoàn
Vaãn duøng nhöng duøng ít laïi
ÔÛ nhaø coøn dö
Tin töôûng vaøo nhaõn hieäu/nhaø saûn xuaát
Quen duøng, thích duøng Chinsu
Töø laâu gia ñình vaãn duøng ít neân seõ khoâng bò ung thö
Khoâng naém roõ thoâng tin

26.67%
24.44%
22.22%
17.78%
17.78%
13.33%
11.11%

Mẫu điều tra: 100 nữ nội trợ tại TP.HCM
12

Phản ứng của người tiêu dùng

Möùc ñoä phaùt taùn thoâng tin
7%

3%

Keå vôùi 0 ngöôøi
34%

22%
34%

Keå vôùi 1-5 ngöôøi
Keå vôùi 6-10 ngöôøi
Keå vôùi 11-20 ngöôøi
Keå treân 20 ngöôøi

13

4

1/2/2017

Phản ứng của người tiêu dùng
Laàn ñaàu bieát
thoâng tin veà
khuûng hoaûng

Tìm hieåu thoâng
tin

Nghe tin ñính
chính

Baùo

40%

54.69%

54.55%

Ti vi

25%

34.38%

37.5%

Radio

6%

3.13%

4.55%

Internet

4%

10.94%

10.23%

Baïn beø/Ngöôøi
thaân

25%

29.69%

12.5%

Khaùc (nôi baùn…)

0%

7.81%

12.5%

14

Phản ứng của người tiêu dùng
Chöa nghe tin
ñính chính
2%

Ngöng söû
duïng ngay
sau khi
nghe tin
ñoàn lieân
quan ñeán Ñaõ nghe tin ñính
nöôùc töông
chính
Chinsu
53%
55%

Chuyeån qua duøng nöôùc
töông khaùc 1%
Ngöng duøng nöôùc töông
1%
Duøng trôû laïi nöôøc töông
Chinsu 32%
Duøng keøm vôùi nöôùc töông
khaùc
7%
Chuyeån qua duøng nöôùc
töông khaùc14%

15

Phản ứng của nhà phân phối
Ảnh hưởng của khủng hoảng đến doanh thu bán hàng tại các cửa hàng:

Trong khuûng
Bình thöôøng
Giaûm 1-30%
Giaûm 31-50%
Giaûm 50-70%
Giaûm 71-99%
Khoâng ai mua

hoaûng
11.76%
35.29%
17.65%
11.76%
5.88%
23.53%

Sau khuûng hoaûng
Bình thöôøng
41.18%
Giaûm 1-30%
29.41%
Giaûm 31-50%
11.76%
Giaûm 50-70%
5.88%
Giaûm 71-99%
5.88%
Khoâng baùn nöõa 5.88%

Mẫu điều tra: 34 cửa hàng tại TP.HCM

16

5

Tài liệu cùng danh mục PR - Truyền thông

Những cách làm mạnh nhãn hiệu đơn giản

Tham khảo tài liệu 'những cách làm mạnh nhãn hiệu đơn giản', kinh doanh - tiếp thị, pr-truyền thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Chương 16: Thiết kế và quản trị truyền thông marketing tích hợp

Mục tiêu của môn học: Học hỏi các bước cơ bản trong việc phát triển một chương trình truyền thông marketing hiệu quả, hiểu các bước liên quan đến việc phát triển một chwong trình quảng cáo, tìm hiểu làm thế nào công ty có thể khai thác marketing tiềm năng của khuyến mãi bán hàng, quan hệ công chúng, marketing trực tiếp và e-marketing.


Năm cách tiếp cận khán giả mục tiêu của bạn với Video quảng cáo kỹ thuật

Khi các nhà quảng cáo tiếp tục tìm kiếm các phương tiện truyền thông phi truyền thống, những thứ không phải TV, radio để tiếp cận những khán giả bận rộn trong thế giới ngày nay, thì quảng cáo video kỹ thuật số đang trở thành chính mình.


CÂU HỎI ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP QUAN HỆ KINH TẾ QUỐC TẾ

CÂU HỎI ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP QUAN HỆ KINH TẾ QUỐC TẾ 1.ASEAN-AFTA-CEPT. Phân tích cơ hội và thách thức đối với hoạt động thương mại của Việt Nam trong những năm sắp tới. Gợi ý cho sinh viên •Lịch sử hình thành và phát triển ASEAN-AFTA •Mục tiêu hoạt động ASEAN-AFTA •Nêu các chương trình kinh tế để biến ASEAN trở thành AFTA •Cộng đồng kinh tế ASEANs vào năm 2015 •Chương trình cắt giảm thuế quan có hiệu lực chung (CEPT): +Nội dung của CEPT +Cơ chế để được hưởng lợi CEPT (khi xuất khẩu và khi nhập khẩu)...


Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 13: Quản trị thương hiệu theo thời gian

Bài giảng Quản trị thương hiệu Chương 13: Quản trị thương hiệu theo thời gian nhằm trình bày về tác động dài hạn của hành động marketing đối với giá trị thương hiệu, củng cố thương hiệu, quản trị khái niệm thương hiệu (brand concept management), kiến thức về thương hiệu.


Symbiotic Memes: Achieving Longevity in the Memescape

Memes, or culturally shared pieces of media, are passed between people using the available communications methods of the day. The advent, and eventual widespread adoption of the internet has changed the memescape in critical ways, allowing for interactive and highly vivid mediums, new methods of sharing and distribution, and a lasting record.


Brand Management Waldemar Pfoertsch_14

Tham khảo tài liệu 'brand management waldemar pfoertsch_14', kinh doanh - tiếp thị, pr-truyền thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Từ quảng cáo qua điện thoại tới khủng bố điện thoại – Một ranh giới mong manh

Đối với người tiêu dùng, những người có thể hiểu những thông điệp không mong muốn và những sự can thiệp ở một thiết bị hầu hết đều xem là rất riêng tư. Mỗi cuộc điện thoại, mỗi tin nhắn gởi đi, mỗi trang web được lướt bằng thiết bị di động có thể truy ra bạn, người chủ chiếc điện thoại đã ký hợp đồng với công ty điện thoại. Sẽ không khó khăn để nhà cung cấp dịch vụ di động biết bạn ở đâu và làm gì. Tất cả điện thoại có hệ thống định vị toàn...


Viết bài PR hiệu quả cho doanh nghiệp tăng thứ hạng google

Để phát huy tác dụng của Bài viết PR, tạo hiệu quả cho việc xây dựng hình ảnh hoặc quảng bá sản phẩm, các doanh nghiệp cần phải sử dụng công cụ này một cách sắc bén, khôn ngoan hơn. Cụ thể hơn, để một bài viết PR của bạn trên web không bị nhanh chóng bỏ qua, bạn nên tham khảo bài viết dưới đây.


Event dần chiếm ngôi đầu - phần 2

Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ muốn lựa chọn một kênh quảng cáo với nguồn kinh phí hạn hẹp là một bài toán nan giải. Vấn đề ở đây chính là hiệu quả mang lại từ hoạt động quảng cáo có cao hay không, có bù đắp được chi phí bỏ ra hay không, có tăng doanh số bán ra và nâng cao mức độ nhận biết sản phẩm thương hiệu trên thị trường hay không, hay đó chỉ là một việc làm theo trào lưu của thị trường, làm để cho bằng đối thủ cạnh tranh mà...


Tài liệu mới download

Quyết định số: 199/QĐ-BYT
 • 09/11/2015
 • 23.102
 • 946
Giáo trình 3DS Max 9.0: Phần 2
 • 03/07/2018
 • 53.460
 • 919

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Mạng xã hội thay đổi PR
 • 01/09/2012
 • 31.757
 • 522
Lập Kế Hoạch PR Trong 1 Ngày
 • 30/09/2009
 • 30.894
 • 332

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu