Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng Quan hệ công chúng: Bài 5 - TS. Đinh Tiến Minh

Bài giảng Quan hệ công chúng - Bài 5: Event và PR" cung cấp cho người học các kiến thức về khái niệm Event, mối quan hệ giữa Event và PR, minh họa thực tế. Đây là tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

1/2/2017

Bài 5

Event và PR
www.dinhtienminh.net

T.S Đinh Tiên Minh
Trường ĐHKT TPHCM

Mục lục
1

Khái niệm Event

2

Mối quan hệ giữa Event và PR

3

Minh họa thực tế

2

1. Event

3

1

1/2/2017

1. Event

4

1. Event
Söï kieän toaøn caàu Window 95

 Microsoft coù töø naêm 1975
 Thöông hieäu saùng giaù thöù 2 sau Coca-Cola
 Quaûng caùo Window 95 khoâng baèng quaûng caùo
(24/08/95)
 UÙc: quaû boùng khoång loà Window 95 thaû taïi
Sydney
 Phaùp: sôn Window 95 treân caùnh ñoàng lôùn, bieåu
dieãn maùy bay phaûn löïc, phaùt 1,5 trieäu tôø rôi
 Canada: daõi baêng 180m in Window 95 thaû töø
ñænh thaùp ñôn cao nhaát theá giôùi ôû Toronto.
 Myõ: bang Newyork chím ngaäp trong caùc maøu
ñoû, xanh, vaøng

9

1. Event
Söï kieän toaøn caàu Window 95
 Leã giôùi thieäu saûn phaåm môùi taïi toång haønh
dinh Microsoft vôùi 2500 khaùch, 500 phoùng
vieân.
 Taát caû treû em sinh ngaøy 24/08/95 ñöôïc taëng
quaø.
 Haøng loaït buoåi trình dieãn taïi caùc Trung Taâm
Thöông Maïi.

 Buoåi toïa ñaøm giöõa Bill Gates vôùi caùc doanh
nghieäp, baùo giôùi vaø chöùng kieán thao taùc cuûa
OÂng treân Window 95.
10

2

1/2/2017

1. Event
Keát quaû

3000 tít lôùn vaø hình aûnh chaïy treân caùc baùo.
13,000 baøi vieát treân caùc trang trong.
2,000 baûn tin phaùt treân truyeàn hình.
100 baûn tin phaùt treân ñaøi radio.
1 naêm sau, haàu heát PC ñeàu caøi ñaët Window
99% ngöôøi Myõ bieát ñeàn Window sau 20 thaùng.
Doanh soá taêng 110 trieäu USD/ 2 thaùng ñaàu.
Coå phieáu Microsoft taêng voït sau khi coâng ty coâng
boá ñaõ baùn 44 trieäu phieân baûn

11

1. Event
 Khái niệm: Tổ chức sự kiện (Event) là một quá trình kết hợp

các hoạt động lao động cùng việc sử dụng máy móc thiết bị,
công cụ lao động thực hiện các dịch vụ đảm bảo toàn bộ các
công việc chuẩn bị và các hoạt động sự kiện cụ thể nào đó
trong một thời gian và không gian cụ thể nhằm chuyển tới đối
tượng tham dự sự kiện những thông điệp truyền thông theo
yêu cầu.
Nguồn: Tổ chức sự kiện - NXB ĐHKT quốc dân- PGS- TS Lưu Văn Nghiêm

12

1. Event

• Gây sự
chú ý
cho
sản
phẩm
hoặc
dịch vụ

• Tạo sự
quan
tâm từ
khách
hàng

4

3

2

1

Tầm quan trọng của Event

• Giúp
tăng
độ
nhận
biết về
thươn
g hiệu

• Tăng
doanh
số bán
của
công
ty

13

3

1/2/2017

1. Event
Các hình thức Event
Event
Thương mại

Giới thiệu SP mới
 Họp báo
 Hội thảo

Kích hoạt thương hiệu

Chương trình promo
Hàng mẫu
Biểu diễn
Carnival

Tuyên bố

Tạo dựng quan hệ

 Động thổ
 Khánh thành

 Sinh nhật công ty
 Hội nghị KH
 Tiêc chiêu đãi

14

1. Event
Hãy suy nghĩ xem doanh nghiệp nên tự làm sự
kiện hay thuê công ty dịch vụ? Trong trường
hợp nào doanh nghiệp sẽ thuê công ty dịch vụ?

15

1. Event
Bước 2
• Đặt
mục
tiêu

Bước 1

• Xác
định
đối
tượng

Bước 4
• Xây
dựng
thông
điệp

Bước 3

• Lựa
chọn
kênh
thông
tin

Bước 6
• Thực
hiện

• Đánh
giá

Bước 5

Nguồn: Business Edge, 2004, p26

16

4

1/2/2017

1. Event
Bài tập thực hành theo nhóm:
- Nghĩ đến một SP/ DV
- Nghĩ đến loại hình sự kiện
- Thực hiện từ bước 1 đến bước 4

17

1. Event
Thiết kế
ý tưởng

Yêu cầu của
khách hàng

4

2
1

Thực hiện
kế hoạch

3

Thảo luận đưa
ra ý tưởng

6

SỰ
KIỆN

5

Lập kế hoạch
thực hiện

Chuẩn bị

Nguồn: Golsun Việt Nam 2006
18

1. Event
1. Nhận yêu cầu của khách hàng
 Loại hình sự kiện?
 Mục tiêu sự kiện?
 Đối tượng tham dự?
 Bao nhiêu khách tham dự?

 Khi nào sự kiện diễn ra? Địa điểm?
 Ngân sách?
 SP/DV có đặc điểm gì đặc biệt không?

19

5

Tài liệu cùng danh mục PR - Truyền thông

PR có phải là nghề dành cho bạn?

Nếu bạn được nghe nói về nghề quan hệ công chúng, bạn có tự nghĩ ngay đến sự hấp dẫn choáng ngợp hay không? Quả thực nếu đó là ý nghĩ của bạn về thế giới PR (quan hệ công chúng) thì bạn đừng tốn công, bởi lẽ nghề này không phải dành cho bạn. Vậy PR là gì? PR có phải là nghề dành cho bạn? Hãy cùng tham khảo tài liệu dưới đây để rõ nội dung chi tiết.


Lecture The dynamics of mass communication: Media in the digital age - Chapter 3

Chapter 3 - Historical and cultural context. This chapter include objectives: describe the major events and general trends in media history recognize the milestones in the development of human communication understand the role that these advances played in prompting significant changes in our culture and society learn that the emergence of new communications advances changes but does not make extinct those communications that came before understand that each advance in communication increases our power to convey and record -information.


Khi quảng cáo chễm chệ trên... đùi những cô gái

Cuộc chiến tranh giành sự chú ý cũng như ví tiền của khách hàng chưa bao giờ hết quyết liệt. Vì vậy mà các doanh nghiệp cũng không bao giờ hết ý tưởng về vị trí quảng cáo cho sản phẩm của mình.


Bài giảng Quan hệ công chúng - Bài 5 Thực thi giao tiếp

Nội dung trình bày 2 phần quan trọng của một chiến lược đó là: giao tiếp và công cụ thực thi giao tiếp. Trong giao tiếp nêu lên mục đích của giao tiếp và các yếu tố của quá trình giao tiếp.


10 quy tắc PR cho doanh nghiệp

Để mở công ty với ngân sách hạn hẹp, đạt được lợi thế khi bắt đầu kinh doanh quả không phải dễ dàng. Dù sao, đây cũng là thách thức và mạo hiểm đối với chủ doanh nghiệp. Một chiến lược PR tốt, hiệu quả là cách tiết kiệm chi phí tốt nhất, kinh doanh thuận lợi nhất và xây dựng thương hiệu dễ dàng nhất. Điều gì khiến PR mạnh mẽ? Câu trả lời nằm trong một từ: sự tin tưởng 10 quy tắc PR cho doanh nghiệp dưới đây sẽ giúp bạn tận dụng được lợi thế cạnh...


Dè chừng mối quan hệ "báo chí" và PR

Trong nhiều cuốn giáo trình dạy viết báo của một số trường đại học của Mỹ thường cảnh báo những người làm báo, những sinh viên khoa báo chí, rằng: các công ty PR (Public Relation - quan hệ công chúng), những nhân viên PR ở các doanh nghiệp là những tổ chức, cá nhân luôn có âm mưu "quảng cáo không mất tiền".


Những hạn chế trong hoạt động PR của các doanh nghiệp Việt Nam

Các công ty nước ngoài đã đưa PR vào Việt Nam từ những năm 90 của thế kỉ XX với mong muốn tiết lộ cho doanh nghiệp Việt Nam thấy PR là một “mảnh đất màu mỡ” nên khai thác và đầu tư.


Lecture Introduction to MIS - Chapter 13: Organizing the MIS resources

After reading this chapter, you should be able to answer the following questions: What tasks are performed by MIS employees? What jobs are available in MIS? What methodologies are used to build information systems? How can systems be designed and built faster than before? What are the advantages and drawbacks of centralization versus decentralization in MIS? How do Internet technologies affect the flow and management of data in an organization?


Xu hướng quảng cáo khi người dùng Internet ngày càng "thông minh"

Các phương thức quảng cáo cũ như email marketing, banner ads, pop-up… thường gây cảm giác khó chịu, bị làm phiền và khiến người dùng có cảm giác đang bị tiếp thị. Bởi vậy, khi công nghệ ngày càng phát triển, các hình thức marketing truyền thống dần mất đi tính hiệu quả và thu hút. Người dùng trở nên “thông minh” hơn, họ đã bắt đầu tìm cách loại bỏ quảng cáo với các tiện ích như AdBlock Plus được tích hợp ngay trên các trình duyệt Firefox, IE, Chrome…, lọc bỏ email không mong muốn vào hòm thư rác,...


PR nội bộ -10 lý do để tạo văn hoá công ty tốt hơn

Các tổ chức với những văn hóa lành mạnh, dễ thích ứng có được những lợi thế về chi phí lao động, nhân viên giỏi, sự trung thành của khách hàng và nền tảng tốt hơn trong sự thành công về lãnh đạo.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu