Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng Quan hệ công chúng: Bài 5 - TS. Đinh Tiến Minh

Bài giảng Quan hệ công chúng - Bài 5: Event và PR" cung cấp cho người học các kiến thức về khái niệm Event, mối quan hệ giữa Event và PR, minh họa thực tế. Đây là tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

1/2/2017

Bài 5

Event và PR
www.dinhtienminh.net

T.S Đinh Tiên Minh
Trường ĐHKT TPHCM

Mục lục
1

Khái niệm Event

2

Mối quan hệ giữa Event và PR

3

Minh họa thực tế

2

1. Event

3

1

1/2/2017

1. Event

4

1. Event
Söï kieän toaøn caàu Window 95

 Microsoft coù töø naêm 1975
 Thöông hieäu saùng giaù thöù 2 sau Coca-Cola
 Quaûng caùo Window 95 khoâng baèng quaûng caùo
(24/08/95)
 UÙc: quaû boùng khoång loà Window 95 thaû taïi
Sydney
 Phaùp: sôn Window 95 treân caùnh ñoàng lôùn, bieåu
dieãn maùy bay phaûn löïc, phaùt 1,5 trieäu tôø rôi
 Canada: daõi baêng 180m in Window 95 thaû töø
ñænh thaùp ñôn cao nhaát theá giôùi ôû Toronto.
 Myõ: bang Newyork chím ngaäp trong caùc maøu
ñoû, xanh, vaøng

9

1. Event
Söï kieän toaøn caàu Window 95
 Leã giôùi thieäu saûn phaåm môùi taïi toång haønh
dinh Microsoft vôùi 2500 khaùch, 500 phoùng
vieân.
 Taát caû treû em sinh ngaøy 24/08/95 ñöôïc taëng
quaø.
 Haøng loaït buoåi trình dieãn taïi caùc Trung Taâm
Thöông Maïi.

 Buoåi toïa ñaøm giöõa Bill Gates vôùi caùc doanh
nghieäp, baùo giôùi vaø chöùng kieán thao taùc cuûa
OÂng treân Window 95.
10

2

1/2/2017

1. Event
Keát quaû

3000 tít lôùn vaø hình aûnh chaïy treân caùc baùo.
13,000 baøi vieát treân caùc trang trong.
2,000 baûn tin phaùt treân truyeàn hình.
100 baûn tin phaùt treân ñaøi radio.
1 naêm sau, haàu heát PC ñeàu caøi ñaët Window
99% ngöôøi Myõ bieát ñeàn Window sau 20 thaùng.
Doanh soá taêng 110 trieäu USD/ 2 thaùng ñaàu.
Coå phieáu Microsoft taêng voït sau khi coâng ty coâng
boá ñaõ baùn 44 trieäu phieân baûn

11

1. Event
 Khái niệm: Tổ chức sự kiện (Event) là một quá trình kết hợp

các hoạt động lao động cùng việc sử dụng máy móc thiết bị,
công cụ lao động thực hiện các dịch vụ đảm bảo toàn bộ các
công việc chuẩn bị và các hoạt động sự kiện cụ thể nào đó
trong một thời gian và không gian cụ thể nhằm chuyển tới đối
tượng tham dự sự kiện những thông điệp truyền thông theo
yêu cầu.
Nguồn: Tổ chức sự kiện - NXB ĐHKT quốc dân- PGS- TS Lưu Văn Nghiêm

12

1. Event

• Gây sự
chú ý
cho
sản
phẩm
hoặc
dịch vụ

• Tạo sự
quan
tâm từ
khách
hàng

4

3

2

1

Tầm quan trọng của Event

• Giúp
tăng
độ
nhận
biết về
thươn
g hiệu

• Tăng
doanh
số bán
của
công
ty

13

3

1/2/2017

1. Event
Các hình thức Event
Event
Thương mại

Giới thiệu SP mới
 Họp báo
 Hội thảo

Kích hoạt thương hiệu

Chương trình promo
Hàng mẫu
Biểu diễn
Carnival

Tuyên bố

Tạo dựng quan hệ

 Động thổ
 Khánh thành

 Sinh nhật công ty
 Hội nghị KH
 Tiêc chiêu đãi

14

1. Event
Hãy suy nghĩ xem doanh nghiệp nên tự làm sự
kiện hay thuê công ty dịch vụ? Trong trường
hợp nào doanh nghiệp sẽ thuê công ty dịch vụ?

15

1. Event
Bước 2
• Đặt
mục
tiêu

Bước 1

• Xác
định
đối
tượng

Bước 4
• Xây
dựng
thông
điệp

Bước 3

• Lựa
chọn
kênh
thông
tin

Bước 6
• Thực
hiện

• Đánh
giá

Bước 5

Nguồn: Business Edge, 2004, p26

16

4

1/2/2017

1. Event
Bài tập thực hành theo nhóm:
- Nghĩ đến một SP/ DV
- Nghĩ đến loại hình sự kiện
- Thực hiện từ bước 1 đến bước 4

17

1. Event
Thiết kế
ý tưởng

Yêu cầu của
khách hàng

4

2
1

Thực hiện
kế hoạch

3

Thảo luận đưa
ra ý tưởng

6

SỰ
KIỆN

5

Lập kế hoạch
thực hiện

Chuẩn bị

Nguồn: Golsun Việt Nam 2006
18

1. Event
1. Nhận yêu cầu của khách hàng
 Loại hình sự kiện?
 Mục tiêu sự kiện?
 Đối tượng tham dự?
 Bao nhiêu khách tham dự?

 Khi nào sự kiện diễn ra? Địa điểm?
 Ngân sách?
 SP/DV có đặc điểm gì đặc biệt không?

19

5

Tài liệu cùng danh mục PR - Truyền thông

Chi phí cho quảng cáo của bạn theo số lượt hiển thị

Khi Internet bắt đầu bùng nổ tại Việt Nam cũng là lúc các nhà tiếp thị nhận thấy những ưu điểm và hiệu quả của quảng cáo trực tuyến. Từ đó đến nay, thị trường quảng cáo trực tuyến Việt Nam vốn quen với phương pháp tính giá theo thời gian: Cost per Duration (CPD), hình thức tính giá mà nhà quảng cáo sẽ trả chi phí cho banner quảng cáo của mình theo thời gian đặt trên website (ngày, tuần, tháng, năm). ....


Nghề PR: Ranh giới "bẩn, sạch"

Lợi thế lâu đời của quảng cáo trong việc quảng bá sản phẩm cũng như tần suất xuất của quảng cáo trong đời sống hàng ngày đang bị thay thế bởi một công cụ khác hữu hiệu không kém: PR. Cho đến thời điểm này, nghề PR và xu hướng chọn PR trong sự thúc đẩy các hoạt động của cá nhân, đơn vị, tổ chức vẫn tỏ ra được ưa chuộng trên thị trường. Đến Việt Nam, PR bắt đầu trở thành một nghề mới - thực sự "hot" - nghề PR hay còn gọi là quan hệ cộng đồng...


Lecture Management information systems - Chater 7: Electronic business systems

After you have mastered the material in this chapter, you will be able to: Identify the following cross-functional enterprise systems, and give examples of how they can provide significant business value to a company; give examples of how Internet and other information technologies support business processes within the business functions of: Accounting, finance, human resource management, marketing, production, operations management;...


Lecture Management information systems - Chater 2: Competing with information technology

In this chapter you will: Identify several basic competitive strategies and explain how they use information technologies to confront the competitive forces faced by a business, identify several strategic uses of Internet technologies and give examples of how they help a business to gain competitive advantages, give examples of how business process reengineering frequently involves the strategic use of IT,...


Viết bài PR hiệu quả cho doanh nghiệp tăng thứ hạng google

Để phát huy tác dụng của Bài viết PR, tạo hiệu quả cho việc xây dựng hình ảnh hoặc quảng bá sản phẩm, các doanh nghiệp cần phải sử dụng công cụ này một cách sắc bén, khôn ngoan hơn. Cụ thể hơn, để một bài viết PR của bạn trên web không bị nhanh chóng bỏ qua, bạn nên tham khảo bài viết dưới đây.


5 sai lầm trong chiến lược quảng cáo

Thay vì chi một khoản tương xứng cho các hoạt động quảng bá sản phẩm và hình ảnh công ty, nhiều người chỉ tập trung đầu tư vào những chi tiết không cần thiết khác. Lợi ích của quảng cáo là lâu dài và đôi khi không thể nhìn thấy ngay. 1. Không nhận thức được tầm quan trọng của quảng cáo Thay vì chi một khoản tương xứng cho các hoạt động quảng bá sản phẩm và hình ảnh công ty, nhiều người chỉ tập trung đầu tư vào những chi tiết không cần thiết khác. Lợi ích của...


Tài liệu PR hiệu quả với túi tiền eo hẹp!

Đối với các công ty nhỏ không có ngân quỹ tiếp thị dư giả, thì việc thực hiện những chiến dịch PR (quan hệ công chúng) luôn là phương thức hiệu quả. Tài liệu "PR hiệu quả với túi tiền eo hẹp" dưới đây là những lời khuyên về PR dành cho những công ty nhỏ. Mời bạn đọc cùng tham khảo.


Lecture Business and administrative communication (11th edition): Chapter 8 - Kitty O. Locker, Donna S. Kienzler

Chapter 8 - Working and writing in teams. In this chapter, students will be able to understand: Different kinds of productive and nonproductive roles in teams, group decision-making strategies, characteristics of successful teams, techniques for resolving conflict, techniques for making meetings effective, technologies to use in teamwork, techniques for collaborative writing.


Những xu hướng Tiếp thị xanh cho Việt Nam

Những xu hướng Tiếp thị xanh cho Việt Nam Tiếp thị xanh không chỉ giới hạn dưới góc độ tiếp thị tiêu dùng (consumer marketing), tiếp thị xã hội (societal marketing), hay tiếp thị cộng đồng (social marketing)… mà nó còn liên quan rất mật thiết đến tiếp thị công nghiệp (industrial marketing) và kể cả tiếp thị chính sách (political markeing) và tiếp thị vĩ mô (macromarketing).


Truyền thông xã hội bắt đầu biến đổi kinh doanh

Nghiên cứu này chủ yếu nhấn mạnh vào một trong số những thách thức sắp nổi lên gần như tất cả các tổ chức sẽ phải đối mặt khi có những thay đổi diễn ra bên trong mỗi con người, quá trình và công nghệ được thúc đẩy bởi sự vận động chung mà chúng ta gọi là truyền thông xã hội bắt đầu biến đổi kinh doanh.


Tài liệu mới download

Tài liệu học autocad plant 3d
 • 02/07/2013
 • 86.649
 • 559

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Khái niệm về PR
 • 06/04/2011
 • 88.005
 • 680
Pr và quảng cáo
 • 13/09/2010
 • 20.418
 • 629
Quảng cáo truyền hình là gì
 • 12/03/2013
 • 75.345
 • 688
Thế giới chống lại Google
 • 30/09/2009
 • 83.340
 • 687

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu