Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng môn Phân tích và đầu tư chứng khoán - TS. Trần Phương Thảo

Bài giảng Phân tích và đầu tư chứng khoán cung cấp cho người học các kiến thức về lãi suất, giá trị của dòng tiền theo thời gian, lợi nhuận và rủi ro quá khứ, lợi nhuận và rủi ro kỳ vọng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

02/01/2014

N I DUNG

PHÂN TÍCH VÀ
U TƯ
CH NG KHOÁN
Gi ng viên: TS. Tr n Phương Th o
B môn Th trư ng Tài chính – Khoa Ngân hàng

1. Lãi su t
Lãi ơn
Lãi ghép nhi u l n trong năm
Lãi ghép liên t c
2. Giá tr c
Giá tr
Giá tr
Giá tr
Giá tr

a dòng ti n theo th i gian
c a dòng ti n ơn
c a dòng ti n u
c a dòng ti n u vô h n
c a dòng ti n tăng trư ng

THÁNG 1 / 2014

GIÁ TR C A DÒNG TI N THEO TH I GIAN

Lãi ơn: khi lãi ư c tr trên v n g c
Lãi ghép: khi lãi ư c tr c trên v n g c và trên ph n lãi
sinh thêm t v n g c trong các kho n th i gian trư c ó
Lãi ghép nhi u l n trong năm:

r=

Các d ng dòng ti n

-1
m

Lãi ghép liên t c

i 

r = lim 1 +  = e i − 1
m →∞
m

x

do

1

lim  1 +  = e = 2 . 718
x→ ∞
x


g n ở ư r t g n ă t ó c n ềi t g n ò D
n ạ h ô v u ề đ n ềi t g n ò D
u ề đ n ềi t g n ò D
n ơ đ n ềi t g n ò D

1.

[1+(i/m)]m

Nguyên t c tính PV và FV

i ãl h n í t ỳ k i ỗ m i ố u c o à v h ni s t á h p n ềi t g n ò d c á C
c ố g n ố v ư h n t ấ u s i ãl c ứ m g n ù c i ớ v
ư t u ầ đ i á t c ợ ư đ u ề đ c ợ ư đ u h t i ãl n ềi t ộ b n à o t h nị đ ải G

LÃI SU T

1

02/01/2014

GIÁ TR TƯƠNG LAI C A DÒNG TI N ƠN
1

r2

r3
2

3

r4

4

r5

5


.

r1

rn

n

0

CFo

1

r2

r3
2

3

r4

4

r5

5


.

rn

n
CFn

nr

r1
0

GIÁ TR HI N T I C A DÒNG TI N ƠN

=… =2r =1r : iổđ gnôhk tấus iãL

nr

n
n)r+1(/ FC

) nr+1( … ) 2r+1( ) 1r+1( /nFC = VP
nr .… ,2r ,1r :iổđ yaht tấus iãL
= VP

=… =2r =1r :iổđ gnôhk măn các auq tấus iãL
n

)r + 1( 0 F C = V F

:uahn gnằb gnôhk măn các auq tấus iãL

) nr + 1( … ) 2r + 1( ) 1r + 1( 0 F C = V F
GIÁ TR TƯƠNG LAI C A DÒNG TI N

GIÁ TR HI N T I C A DÒNG TI N

U

t=1

C

t=2

C

t=0

FV

1

n−1

FV(n, = C(1+ r) + C(1+ r) +....+ C(1+ r)
r)
n
n −1

FV (n, r ) = C
(1 + r )t = C (1 + r )t=0
r

t=2

C

C
-1

C
0

t=1

C

t=0

−1U

−2

PV(n, r) = C(1 + r) + C (1 + r ) + .... + C (1 + r ) − n
n

PV(n, r ) = C ∑
t =1

1
C
= 1 - (1 + r) −n
t
(1 + r ) r

[

]

2

02/01/2014

DÒNG TI N
t=0

t=1

U VÔ H N

DÒNG TI N TĂNG TRƯ NG

t=2
Năm

C

C

C

1

2

3nC1

C2

C3Cn• Tăng trư ng v i m t t c

không

i cho

Dòng ti n

0

•Tăng trư ng v i nhi u t c

n vô h n

khác nhau

: ó c at ó đ i h K
= n i ớ v u ề đ n ềit g n ò d i ớ v i ố đ
ư h n h nít c ợ ư đ n ạ h ô v u ề đ n ềit g n ò d a ủ c i ạt n ệi h ị rt ái G
iiiiãm iiiiãm iàd oék uềđ nềiiiitttt gnòd = nạh ôv uềđ nềiiiitttt gnòD
ãm ãm
uềđ nề gnòd = nạh ôv uềđ nề gnò D
ãm ãm
ãm ãm
uềđ nề gnòd = nạh ôv uềđ nề gnò D
uềđ nề gnòd = nạh ôv uềđ nề gnò D


PV = C/r

NG D NG
Các công th c v dòng ti n c n ghi nh trong tài chính:
PV, FV, PMT, IRR, NPER, GOAL SEEK, …

CHƯƠNG 1
L I NHU N R I RO
VÀ DÒNG Ti N
1B. L I NHU N VÀ R I RO
C A CH NG KHOÁN

N I DUNG
1. L i nhu n và r i ro quá kh
2. L i nhu n và r i ro kỳ v ng

3

02/01/2014

L i nhu n

Thư c o l i nhu n

L i nhu n:
Thu nh p có ư c t ho t ng u tư
Lãi : S ti n ư c thanh toán t vi c u tư
Chênh l ch giá: Do thanh i giá tr c a tài s

Trung bình s h c
Là trung bình gi n ơn c a các kho n l i
nhu n
n

u tư

Thư c o l i nhu n
Giá tr tuy t i

Trung bình nhân
Là kho n l i nhu n hàng năm nh n ư c khi
tái u tư các kho n l i nhu n nh n ư c
trư c ó

L i nhu n = Lãi + chênh l ch giá

Giá tr tương

R1 + R 2 + .... R n
n

R =

i

L i nhu n = (lãi + chênh l ch giá)/giá mua

R = n (1 + R1 )(1 + R2 )....(1 + Rn ) − 1

Thư c o r i ro

R i Ro
R i ro là s

không ch c ch n liên quan
thu nh p t
u tư
Phân lo i r i ro:
- R i ro h th ng: là r i ro tác
ch ng khoán trên th trư ng

n

Thư c o bình phương r i ro c a m c sinh l i
chính là phương sai ư c tính theo công th c sau
("n" là s kỳ phát sinh l i nhu n):
n

ng

n toàn b các

- R i ro phi h th ng: là r i ro ch tác ng n m t
ch ng khoán ho c m t nhóm các ch ng khoán c
th

∑ (R
2

Var ( R ) = σ =

i

Phương sai t ng th

− R)2

i =1

Phương sai m u

n

l ch chu n cũng có th
lư ng r i ro

SD (R) = σ

ư c s d ng

o

2

4

02/01/2014

L i nhu n kỳ v ng

H s phương sai
H s phương sai (coefficient of variation) là t s
gi a
l ch chu n chia cho l i nhu n kỳ c a u
tư. H s phương sai o lư ng r i ro trên m t ơn
v l i nhu n.
CV = σ/RA
H s phương sai càng cao, r i ro trong ho t
u tư càng cao.

ng

L i nhu n kỳ v ng: ư c xác nh d a vào
- các kho n l i nhu n (Ri) có th phát sinh cho m t kho n
u tư trong tương lai và `l i nhu n này.

E(R) = Σ Pi Ri

R i ro kỳ v ng
S =

n

Σ ( Ri - R )2( Pi )

i=1

l ch chu n là ơn v o lư ng
chung quanh l i nhu n kỳ v ng.
ng.
l ch chu n là căn b c hai c a
ho c phương sai..
sai.

CHƯƠNG 1
bi n thiên
bi n thiên

1C. L I NHU N VÀ R I RO
C A DANH M C

U TƯ

NG D NG
Các công th c v dòng ti n c n ghi nh trong tài chính:
AVERAGE, VAR, VARP, STDEV, STDEVP, CORREL,
COVAR, SLOPE, SUMPRODUCT

5

Tài liệu cùng danh mục Đầu tư Chứng khoán

Chứng Khoán & Sự Phồn Thịnh Của Nền Kinh Tế phần 1

Chứng Khoán & Sự Phồn Thịnh Của Nền Kinh Tế Tìm hiểu thị trường chứng khốn và sự phồn thịnh của nóhiện nay.


Trading winning in today forex marke_6

Tham khảo tài liệu 'trading winning in today forex marke_6', tài chính - ngân hàng, đầu tư chứng khoán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Mẫu đồ thị Tam giác

Mô hình “tam giác” cũng là mô hình biến động liên tục và sử dụng các khái niệm hỗ trợ và kháng cự và điểm đột phá về giá. Mô hình này được xếp vào mẫu đồ thị tiếp tục xu hướng giá.


Stock market experts_4

Tham khảo tài liệu 'stock market experts_4', tài chính - ngân hàng, đầu tư chứng khoán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Chuyện về “kền kền” trong thế giới tài chính

Kền kền là một loài chim ăn thịt nhưng còn mang nghĩa bóng chỉ việc các NĐT tài chính tìm kiếm các công ty hoạt động kém, nợ nhiều, nguy cơ phá sản mua chứng khoán giá thấp.


Species and stock identification of prey consumed by endangered southern resident killer whales in their summer range

Intuitively, the state of the business cycle can influence bank equity prices through its impact on bank assets. During an economic boom, default rates for loans to households and firms decline. This, in turn, boosts bank earnings and can mitigate investors’ perception of the risk in bank profits, thereby lowering their required return on bank stocks. Recessions have the opposite impact on loan values and bank earnings, thereby raising required returns. In fact, the impact is arguably asymmetric. The negative influence near the bottom of the cycle is stronger than the positive influence near the top of the cycle, given...


10 điều cần biết khi đầu tư vào cổ phiếu

Có những nguyên tắc rất cơ bản mà nếu nắm giữ được sẽ giúp bạn tránh được nhiều rủi ro khi đầu tư vào lĩnh vực hứa hẹn lợi nhuận rất cao này.


Số Fibonacci

Bắt nguồn từ bài toán con thỏ, nhà toán học người Italia tên là Fibonacci đã định nghĩa mối quan hệ tái phát và từ đó số Fibonacci ra đời. Nó đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của các nhà nghiên cứu trên thế giới và người ta đã nghiên cứu ra nhiều cách tính Fibonacci trên máy tính sao cho độ phức tạp về thời gian của giải thuật là nhỏ nhất. Dưới đây là sự ra đời của số Fibonacci và các thuật toán của nó....


AIM RULES FOR COMPANIES - FEBRUARY 2010

The dramatic changes in stock values and in house values over the last decade have renewed policy and academic interest in the effects of household wealth on consumption expenditure. It is sometimes argued that the effect of changes in housing wealth is larger than the effect of changes in stock market wealth. 1 The reasoning is two-fold: firstly, more people own houses than shares and secondly, financial innovation has made it easier to access capital gains from housing wealth. However, there are other factors that work in the opposite direction and so an assessment requires quantitative estimates of the effect of changes in each type of wealth on consumption....


Trắc nghiệm - Cơ bản về thị trường chứng khoán - Đề số 29

Tham khảo đề thi - kiểm tra 'trắc nghiệm - cơ bản về thị trường chứng khoán - đề số 29', tài chính - ngân hàng, đầu tư chứng khoán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

101Option Trading Secrets Section 8
 • 17/10/2010
 • 49.102
 • 577
Mẫu đồ thị Tam giác
 • 12/05/2011
 • 55.416
 • 318

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu