Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng môn Phân tích và đầu tư chứng khoán - TS. Trần Phương Thảo

Bài giảng Phân tích và đầu tư chứng khoán cung cấp cho người học các kiến thức về lãi suất, giá trị của dòng tiền theo thời gian, lợi nhuận và rủi ro quá khứ, lợi nhuận và rủi ro kỳ vọng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

02/01/2014

N I DUNG

PHÂN TÍCH VÀ
U TƯ
CH NG KHOÁN
Gi ng viên: TS. Tr n Phương Th o
B môn Th trư ng Tài chính – Khoa Ngân hàng

1. Lãi su t
Lãi ơn
Lãi ghép nhi u l n trong năm
Lãi ghép liên t c
2. Giá tr c
Giá tr
Giá tr
Giá tr
Giá tr

a dòng ti n theo th i gian
c a dòng ti n ơn
c a dòng ti n u
c a dòng ti n u vô h n
c a dòng ti n tăng trư ng

THÁNG 1 / 2014

GIÁ TR C A DÒNG TI N THEO TH I GIAN

Lãi ơn: khi lãi ư c tr trên v n g c
Lãi ghép: khi lãi ư c tr c trên v n g c và trên ph n lãi
sinh thêm t v n g c trong các kho n th i gian trư c ó
Lãi ghép nhi u l n trong năm:

r=

Các d ng dòng ti n

-1
m

Lãi ghép liên t c

i 

r = lim 1 +  = e i − 1
m →∞
m

x

do

1

lim  1 +  = e = 2 . 718
x→ ∞
x


g n ở ư r t g n ă t ó c n ềi t g n ò D
n ạ h ô v u ề đ n ềi t g n ò D
u ề đ n ềi t g n ò D
n ơ đ n ềi t g n ò D

1.

[1+(i/m)]m

Nguyên t c tính PV và FV

i ãl h n í t ỳ k i ỗ m i ố u c o à v h ni s t á h p n ềi t g n ò d c á C
c ố g n ố v ư h n t ấ u s i ãl c ứ m g n ù c i ớ v
ư t u ầ đ i á t c ợ ư đ u ề đ c ợ ư đ u h t i ãl n ềi t ộ b n à o t h nị đ ải G

LÃI SU T

1

02/01/2014

GIÁ TR TƯƠNG LAI C A DÒNG TI N ƠN
1

r2

r3
2

3

r4

4

r5

5


.

r1

rn

n

0

CFo

1

r2

r3
2

3

r4

4

r5

5


.

rn

n
CFn

nr

r1
0

GIÁ TR HI N T I C A DÒNG TI N ƠN

=… =2r =1r : iổđ gnôhk tấus iãL

nr

n
n)r+1(/ FC

) nr+1( … ) 2r+1( ) 1r+1( /nFC = VP
nr .… ,2r ,1r :iổđ yaht tấus iãL
= VP

=… =2r =1r :iổđ gnôhk măn các auq tấus iãL
n

)r + 1( 0 F C = V F

:uahn gnằb gnôhk măn các auq tấus iãL

) nr + 1( … ) 2r + 1( ) 1r + 1( 0 F C = V F
GIÁ TR TƯƠNG LAI C A DÒNG TI N

GIÁ TR HI N T I C A DÒNG TI N

U

t=1

C

t=2

C

t=0

FV

1

n−1

FV(n, = C(1+ r) + C(1+ r) +....+ C(1+ r)
r)
n
n −1

FV (n, r ) = C
(1 + r )t = C (1 + r )t=0
r

t=2

C

C
-1

C
0

t=1

C

t=0

−1U

−2

PV(n, r) = C(1 + r) + C (1 + r ) + .... + C (1 + r ) − n
n

PV(n, r ) = C ∑
t =1

1
C
= 1 - (1 + r) −n
t
(1 + r ) r

[

]

2

02/01/2014

DÒNG TI N
t=0

t=1

U VÔ H N

DÒNG TI N TĂNG TRƯ NG

t=2
Năm

C

C

C

1

2

3nC1

C2

C3Cn• Tăng trư ng v i m t t c

không

i cho

Dòng ti n

0

•Tăng trư ng v i nhi u t c

n vô h n

khác nhau

: ó c at ó đ i h K
= n i ớ v u ề đ n ềit g n ò d i ớ v i ố đ
ư h n h nít c ợ ư đ n ạ h ô v u ề đ n ềit g n ò d a ủ c i ạt n ệi h ị rt ái G
iiiiãm iiiiãm iàd oék uềđ nềiiiitttt gnòd = nạh ôv uềđ nềiiiitttt gnòD
ãm ãm
uềđ nề gnòd = nạh ôv uềđ nề gnò D
ãm ãm
ãm ãm
uềđ nề gnòd = nạh ôv uềđ nề gnò D
uềđ nề gnòd = nạh ôv uềđ nề gnò D


PV = C/r

NG D NG
Các công th c v dòng ti n c n ghi nh trong tài chính:
PV, FV, PMT, IRR, NPER, GOAL SEEK, …

CHƯƠNG 1
L I NHU N R I RO
VÀ DÒNG Ti N
1B. L I NHU N VÀ R I RO
C A CH NG KHOÁN

N I DUNG
1. L i nhu n và r i ro quá kh
2. L i nhu n và r i ro kỳ v ng

3

02/01/2014

L i nhu n

Thư c o l i nhu n

L i nhu n:
Thu nh p có ư c t ho t ng u tư
Lãi : S ti n ư c thanh toán t vi c u tư
Chênh l ch giá: Do thanh i giá tr c a tài s

Trung bình s h c
Là trung bình gi n ơn c a các kho n l i
nhu n
n

u tư

Thư c o l i nhu n
Giá tr tuy t i

Trung bình nhân
Là kho n l i nhu n hàng năm nh n ư c khi
tái u tư các kho n l i nhu n nh n ư c
trư c ó

L i nhu n = Lãi + chênh l ch giá

Giá tr tương

R1 + R 2 + .... R n
n

R =

i

L i nhu n = (lãi + chênh l ch giá)/giá mua

R = n (1 + R1 )(1 + R2 )....(1 + Rn ) − 1

Thư c o r i ro

R i Ro
R i ro là s

không ch c ch n liên quan
thu nh p t
u tư
Phân lo i r i ro:
- R i ro h th ng: là r i ro tác
ch ng khoán trên th trư ng

n

Thư c o bình phương r i ro c a m c sinh l i
chính là phương sai ư c tính theo công th c sau
("n" là s kỳ phát sinh l i nhu n):
n

ng

n toàn b các

- R i ro phi h th ng: là r i ro ch tác ng n m t
ch ng khoán ho c m t nhóm các ch ng khoán c
th

∑ (R
2

Var ( R ) = σ =

i

Phương sai t ng th

− R)2

i =1

Phương sai m u

n

l ch chu n cũng có th
lư ng r i ro

SD (R) = σ

ư c s d ng

o

2

4

02/01/2014

L i nhu n kỳ v ng

H s phương sai
H s phương sai (coefficient of variation) là t s
gi a
l ch chu n chia cho l i nhu n kỳ c a u
tư. H s phương sai o lư ng r i ro trên m t ơn
v l i nhu n.
CV = σ/RA
H s phương sai càng cao, r i ro trong ho t
u tư càng cao.

ng

L i nhu n kỳ v ng: ư c xác nh d a vào
- các kho n l i nhu n (Ri) có th phát sinh cho m t kho n
u tư trong tương lai và `l i nhu n này.

E(R) = Σ Pi Ri

R i ro kỳ v ng
S =

n

Σ ( Ri - R )2( Pi )

i=1

l ch chu n là ơn v o lư ng
chung quanh l i nhu n kỳ v ng.
ng.
l ch chu n là căn b c hai c a
ho c phương sai..
sai.

CHƯƠNG 1
bi n thiên
bi n thiên

1C. L I NHU N VÀ R I RO
C A DANH M C

U TƯ

NG D NG
Các công th c v dòng ti n c n ghi nh trong tài chính:
AVERAGE, VAR, VARP, STDEV, STDEVP, CORREL,
COVAR, SLOPE, SUMPRODUCT

5

Tài liệu cùng danh mục Đầu tư Chứng khoán

Forex Trading Using Intermarket Analysis_8

Tham khảo tài liệu 'forex trading using intermarket analysis_8', tài chính - ngân hàng, đầu tư chứng khoán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Recent Trends in Crude Oil Stock Levels

If, on the other hand, we allow the traders to adapt to new market observations at a more realistic rate, heterogeneous beliefs persist, and the market self-organizes into a complex regime. A rich “market psychology”—a rich set of expectations—becomes observable. Technical trading emerges as a profitable activity, and temporary bubbles and crashes occur from time to time. Trading volume is high, with times of quiescence alternating with times of intense market activity. The price time series shows persistence in volatility, the characteristic GARCH signature of price series from actual financial markets. And it shows persistence in trading volume. And over the period of our experiments, at...


Nghiên cứu tình huống - Lạm phát ở Việt Nam

Vốn dĩ là một chủ đề nhạy cảm, không những chỉ là một biến số kinh tế vĩ mô quan trọng mà nó còn gợi lại nỗi ám ảnh giá cả leo thang trong trong quá khứ của Việt Nam. Do vậy, chủ đề lạm phát đã lôi cuốn nhiều chuyên gia kinh tế lẫn nhà chức trách tìm hiểu nguyên nhân và đưa ra biện pháp khắc phục.


Bài giảng Bài 1: Tổng quan về thị trường chứng khoán

Nội dung của bài giảng "Tổng quan về thị trường chứng khoán" trình bày về cấu trúc của thị trường chứng khoán, vai trò của thị trường chứng khoán, các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán và điều kiện phát triển thị trường chứng khoán.


Bài giảng Thị trường chứng khoán - Lê Văn Lâm

Nội dung của Bài giảng Thị trường chứng khoán nhằm trình bày về khái niệm & lịch sử ra đời của thị trường chứng khoán, vai trò của thị trường chứng khoán, cơ cấu của thị trường chứng khoán và nguyên tắc của thị trường chứng khoán.


Bài tập thị trường chứng khoán kèm lời giải

Tài liệu ôn tập môn thị trường chứng khoán gồm một số dạng bài tập kèm theo lời giải để bạn kiểm tra lại bài làm. Tài liệu chỉ mang tính chất tham khảo.


Stock market experts_1

Bước tới: chuyển hướng , tìm kiếm Thị trường tài chính Dự trữ-Ngân hàng-of-India.jpg Công thị trường Trao đổi Chứng khoán Thị trường trái phiếu Thu nhập cố định Trái phiếu doanh nghiệp Trái phiếu Chính phủ Thành phố trái phiếu Trái phiếu định giá Nợ có năng suất cao Thị trường chứng khoán Cổ phiếu Cổ phiếu ưu đãi Cổ phiếu phổ thông ...


Chương II: Công ty cổ phần và thị trường chứng khoán

+ CTTNHH là DN, trong đó . Thành viên chịu trách nhiệm hữu hạn . Phần vốn góp của thành viên được chuyển nhượng theo qui định của luất DN: Chào bán cho tất cả các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ Chỉ được chuyển cho người không phải là TV nếu các TV còn lại không mua hoặc mua không hết


Impact of Property Prices on Stock Prices in Hong Kong

To install an inexpensive pinning device in a double hung window, drill a 3/ 16" hole from the inside window sash halfway through the outside sash at a slight downward angle. Then insert a nail or pin into the hole to secure the window. If the sash is wood, the pin can be made of such length as to set flush with the sash. A magnet kept nearby can then be used to remove the pin. The occupant must remember, however, that room windows are often used as a means of escape from burning buildings and at least one window in each room should be available for...


Hai trường hợp không được chào bán chứng khoán ra công chúng

Về điều kiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của một số loại hình doanh nghiệp, nghị định bổ sung trường hợp chào bán chứng khoán ra công chúng của công ty cổ phần hình thành sau quá trình hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp.


Tài liệu mới download

Tài liệu học autocad plant 3d
 • 02/07/2013
 • 86.649
 • 559

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Thị trường OTC
 • 29/04/2010
 • 12.152
 • 153
Thị trường OTC ở Việt Nam
 • 09/12/2009
 • 40.602
 • 519

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu