Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng môn Phân tích và đầu tư chứng khoán - Chương 4: Phân tích đầu tư trái phiếu

Bài giảng môn "Phân tích và đầu tư chứng khoán - Chương 4: Phân tích đầu tư trái phiếu" trình bày các khái niệm về trái phiếu, giá trị của trái phiếu, lãi suất của trái phiếu, thời gian hoàn trả trung bình, độ cong giá – lãi suất. Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

N I DUNG
CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH
TƯ TRÁI PHI U

UKhái ni m v trái phi u
Giá tr c a trái phi u
Lãi su t c a trái phi u
Th i gian hoàn tr trung bình
cong giá – lãi su t

4

5

Giao d ch trái phi u

Khái ni m v trái phi u
• Trái phi u là m t ch ng khoán n do ch n phát
hành và cam k t s thanh toán các kho n ti n
nh t nh cho ngư i n m gi vào nh ng th i
i m c th .
• Giá tr danh nghĩa
• Giá phát hành
• Lãi su t danh nghĩa
• Th i gian áo h n
• Kỳ h n
• Kỳ thanh toán lãi

6

7

1

nh giá trái phi u
TP001
F
i%

TP002

nh giá trái phi u
Giá tr n i t i c a trái phi u
• Giá tr n i t i c a m t trái phi u b ng giá tr hi n t i
c a dòng ti n (kho n lãi t ng th i kỳ và kho n hoàn
v n) mà ngư i n m gi trái phi u có th kỳ v ng

TP003

100.000

500.000

1.000.000

10%

8%

12%
n

C

10.000

40.000

120.000

Kỳ h n

10 năm

6 năm

15 năm

Giá bán

110.000

480.000

P

1.190.000

• Trái phi u tr lãi

nh kỳ
9

• Giá tr c a trái phi u gi a hai ngày tr coupon

nh kỳ

C

F
(1 + r

C

C

C

1

PV

C
2

3

4

5

n

)

n

P=

=

)t

Giá tr c a trái phi u

• Trái phi u vô h n

P

F t
( + r
1

 1 − (1 + r )− n 
−n
P = C
 + F (1 + r )
rnh giá trái phi u

P =t = 1

8

• Trái phi u không tr lãi

=

v

t =1

C
r

C

∑ (1 + r ) (1 + r )

t −1

+

C
6

F
(1 + r ) (1 + r )n −1
v

v= s ngày cho n l n tr lãi k ti p chia cho s ngày
gi a hai l n tr lãi
10

11

2

3 Lãi su t c a trái phi u

3 Lãi su t c a trái phi u
TP001
F

TP002TP003

100.000

500.000

1.000.000

i%

10%

8%

12%

C

10.000

40.000

120.000

Giá bán

110.000

480.000

Lãi su t danh nghĩa hay lãi su t c a trái
phi u (Nominal yield)
Lãi su t hi n hành (Current yield) : CY
CY = S ti n lãi hàng năm / Th giá c a trái
phi u

1.190.00012

3. Lãi su t c a trái phi u

3.Lãi su t c a trái phi u

• Lãi su t áo h n (Yield to maturity)
Là lãi su t nhà u tư nh n ư c t khi mua trái phi u
và n m gi nó cho n khi áo h n
n

P =

C

∑ (1 + YTM )

t

t =1

+

F
(1 + YTM

)n

13

•Lãi su t quy n mua (Yield to call) :

1 − (1 + YTC ) − m
P =C*
+ F ' (1 + YTC ) − m
YTC

Lãi su t áo han

14

15

3

Macaulay Duration

Th i h n hoàn tr trung bình (duration)

n

Dm = ∑ (t × wt )
t =1

PV (CFt )
CFt (1 + r ) −t
wt =
=
PV ( Bond )
P
nh nghĩa : th i h n hoàn tr trung bình là bình quân theo t
16
tr ng c a th i h n hoàn tr và dòng ti n c a trái phi u.

C
PV

C

C

C

C

1

2

3

4

5

17

C+F
+
F
6

Th i h n hoàn tr trung bình i u
ch nh (Modified duration)
n


Ct + n . F 
∑ t .
t
(1 + y )n 
 t =1 (1 + y )

Macaulay− duration =
n
F
C
∑ (1 + ty)t + (1+ y)n
t =1

P =

n

C
∑ (1 + y )
t

t

t =1

S bi n

+

F
(1 + y )n

ng giá P(0) theo lãi su t hi n t i hóa y là

dP
1 1n
F 
Ct
.∑ t .
=−
+ n.
t
P.dy
(1 + y ) P  t =1 (1 + y )
(1 + y )n 


Dm
•Ví d : trái phi u có kỳ h n 4 năm, F=1000, lãi su t th
trư ng =8%, lãi su t năm c a trái phi u =12%. Tính th i h n
hoàn tr trung bình (Macaulay)
18

D*m = Dm / (1+y)
Th i h n hoàn tr trung bình i u ch nh = Th i h n hoàn
19
tr trung bình c a Macaulay / (1+y)

4

cong giá – lãi su t

cong giá – lãi su t (Convexity)

S d ng m i quan h Taylor
ng giá trái phi u :

Th i h n hoàn tr trung
bình là h s góc c a ư ng
ti p tuy n
Th i h n hoàn tr trung
bình không tính n m i
quan h theo ư ng cong
c a s bi n ng giá do v y,
luôn ư c tính th p hơn giá
trái phi u,

dP

=

dP
dy

dP
P

=

dP
dy

dy +

1 d 2P
2 dy 2

xác

(dy )2

1
1 d 2P 1
dy +
2 dy 2 P
P

nh s bi n

+ erreur

(dy )2

+

erreur
P

dP
1  d 2P 1 
= − D* m × dy + ×  2 ×  × (dy ) 2
P
2  dy
P


20

21

cong giá – lãi su t

Convexité

2

d 2P
1
=
×
2
dy
P

n

d P
CF t
= ∑ (t + t 2 )
2
(1 + y )t + 2
dy
t =1
22

5

Tài liệu cùng danh mục Đầu tư Chứng khoán

China’s Holdings of U.S. Securities: Implications for the U.S. Economy

While the banking sector index depicts the general trend in bank equity prices, it is silent about the drivers of their performance. Understanding these drivers is important for equity market investors, bank managers and prudential regulators alike. For investors, a better understanding would inform portfolio decisions. For bank managers, the expected rate of return on shareholders’ funds represents a key hurdle rate for business decisions. For policymakers, it would shed light on the incentives of bank shareholders and, by extension, bank managers. Furthermore, insight into the determinants of bank equity prices can also inform the calibration of policies...


Getting Started in Currency Trading Winning in Today's Forex Market_15

Tham khảo tài liệu 'getting started in currency trading winning in today's forex market_15', tài chính - ngân hàng, đầu tư chứng khoán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


How to trade the new single stock future Part 3

Synthesis: The Marriage of Stocks and Futures The union of stocks and futures into the single stock futures contract brings to the financial markets a new vehicle as well as a new era in trading and investing. By combining the lower margin of futures with the wide range of available stocks and narrow-based indices, a new area of financial possibilities is open to investors and traders.


Valuing Employee Stock Options Part 9

Chapter 9: The Model Inputs. STOCK AND STRIKE PRICE. The stock price required for the ESO valuation analysis is based on some future grant date’s stock price forecast.


CÁCH ĐỌC BẢNG GIÁ TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN HCM

Vì 1 ngày giao dịch 3 phiên với 3 lần khớp lệnh khác nhau nên chỉ số giá chứng khoán có thể khác nhau. Phiên 1 có thể tăng mạnh, phiên 2 giảm, phiên 3 lại tăng nhẹ. Để biết xu hướng tăng giảm thế nào bạn phải theo dõi cả 3 phiên hoặc đến công ty chứng khoán xin kết quả khớp lệnh của của phiên 1, phiên 2 và phiên 3. Không có quy định nào cấm bạn thay đổi lệnh mua bán. Ví dụ trong phiên 1 bạn đặt mua cổ phiếu với giá thấp mà không...


Tìm hiểu chung về quỹ chứng khoán

QĐT có nguồn gốc từ châu Âu, khởi thủy ở Hà Lan từ khoảng giữa thế kỷ 19, đến nửa cuối thế kỷ 19 thì được du nhập sang Anh. Mặc dù có gốc từ châu Âu, nhưng Mỹ mới là nơi các QĐT phát triển mạnh nhất. QĐT chính thức đầu tiên xuất hiện ở Mỹ vào năm 1924, có tên là Massachusetts Investor Trust, với quy mô ban đầu là 50.000 USD. Sau một năm, quy mô của quỹ này đã tăng lên 392.000 USD với sự tham gia của trên 200 NĐT....


COWLES FOUNDATION FOR RESEARCH IN ECONOMICS YALE UNIVERSITY

We investigate for lunar cycle effects in stock returns for two reasons. First, contemporary surveys confirm that a large part of the population, about 50 percent, believes that strange behavior peaks around the full moon (e.g., Kelly, Rotton, and Culver 1996). If such behavior exists, it seems plausible that it influences investor behavior and the resulting stock prices and returns. Note that, in contrast to existing evidence of lunar effects on sporadic and extreme behavior, stock prices are powerful aggregators of regular and recurring human behavior. Using daily stock index data over decades and many...


Bí quyết giao dịch Hãy tuân thủ theo chiến lược!

Hãy tuân thủ theo chiến lược! Nếu bạn mua một cổ phiếu và ngày hôm sau nó xuống giá trong khi các kết quả phân tích lại cho thấy rằng cổ phiếu này đang lên giá - hãy mua thêm cổ phiếu ấy và xem việc mua cổ phiếu đó là một giao dịch hoàn toàn độc lập.


Bí quyết lựa chọn chứng khoán cho danh mục đầu tư của bạn

Dưới đây là tài liệu "Bí quyết lựa chọn chứng khoán cho danh mục đầu tư của bạn" sẽ giúp bạn nắm bắt 1 số bí quyết trong việc đầu tư chứng khoán, đồng thời giúp bạn trở thành 1 nhà đầu tư thành công. Chúc bạn may mắn.


Undeclared Stockmarket Secrets Chapter 3

CHAPTER THREE TRENDS AND TREND LINES. Note. I shall be referring to Volume and Spread Analysis often in this section and so shall use the acronym V SA throughout. We have indicated already that if you are going to become a good trader, which then leads to making money in the stock market, you must trade with the consensus of professional opinion and not against it.


Tài liệu mới download

Hệ điều hành MS-DOS
 • 01/12/2010
 • 44.628
 • 674

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Employee Stock Options
 • 04/12/2012
 • 80.229
 • 669
Chỉ báo Ichimoki Kinko Hyo
 • 10/05/2011
 • 13.417
 • 875
“Đánh xuống” để gom hàng
 • 13/12/2010
 • 23.988
 • 451

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu