Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng môn Phân tích và đầu tư chứng khoán - Chương 4: Phân tích đầu tư cổ phiếu

Bài giảng môn "Phân tích và đầu tư chứng khoán - Chương 4: Phân tích đầu tư cổ phiếu" cung cấp cho người học các kiến thức về phân tích tài chính của công ty, phân tích kỹ thuật, định giá công ty. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

NOÄI DUNG

1. PHAÂN TÍCH TAØI CHÍNH COÂNG TY

CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH
U TƯ C PHI U

2. PHÂN TÍCH K THU T
3.

NH GIÁ CÔNG TY

1

1 PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÔNG TY

1.1 BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY

1.1. Baùo caùo taøi chính coâng ty
Balance sheet Statement

1.2. Phaân tích taøi chính coâng ty

(1)
(2)

Profit and Loss Statement

1.3. Phaân tích ruûi ro

(3)
Cash Flow Statement

1

1.1 BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY
B ng cân

1.1 BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY

•Báo cáo thu nh p

i k toán

TÀI S N
Ti n m t
Ph i thu khách hàng
Hàng t n kho
Tài s n lưu ng
Nguyên giá TSC
Kh u hao
T ng tài s n
N VÀ V N
Ph i tr ngư i bán
Ph i tr khác
Tr trư c c a khách hàng
N dài h n
V n c ph n thư ng
L i nhu n gi l i
Tong n và v n

V n lưu ng
2009
86
(Working
878
capital)
1716
2680
1197
380
3497
Thay

2008
7
632
1287
1927
1203
263
2867
lưu

300

524
637

408
400
1721
231
3497

490
723
460
33
2867

iv n
ng (Net
437
working capital)

1.1 BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY

•Báo cáo lưu chuy n ti n t

2009

2008

7036
EBIT
5876

6034

Chi phí khác

550

520

L i nhu n trư c lãi, thu , kh u hao

610

Doanh thu bán hàng
Giá v n hàng bán

Kh u hao

117
EBITDA
70

Lãi vay
L i nhu n trư c thu

423

Thu TNDN

117
136

169

L i nhu n ròng

5528

-267

254

1.1 BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH COÂNG TY
TÀI S N
Ti n m t
Ph i thu khách hàng
Hàng t n kho
Tài s n lưu ng
Nguyên giá TSC
Kh u hao
T ng tài s n
N VÀ V N
Ph i tr ngư i bán
Ph i tr khác

2009
86
878
1716
2680
1197
380
3497

2008
7
632
1287
1927
1203
263
2867

437
300

524
637

Tr trư c c a khách hàng
N dài h n
V n c ph n thư ng
L i nhu n gi l i
Tong n và v n

408
400
1721
231
3497

490
723
460
33
2867

2

1.1 BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH COÂNG TY

1.2. PHAÂN TÍCH TAØI CHÍNH COÂNG TY

• B ng cân ôi kê toán

2009

2008

Doanh thu bán hàng

7036

6034

Giá v n hàng bán

5876

5528

– Giá tr thay i
– T l thay i

Chi phí khác

550

520

• Báo cáo thu nh p

EBITDA

610

-14

Kh u hao

117

117

– Giá tr thay i
– T l thay i

70

136

EBT

423

-267

Thu TNDN

169

0

L i nhu n ròng

254

0

Lãi vay

1.2. PHAÂN TÍCH TAØI CHÍNH COÂNG TY

• Báo cáo dòng ti n

1.2. PHAÂN TÍCH TAØI CHÍNH COÂNG TY
Khaû naêng thanh toaùn
Ñoøn caân nôï
Tyû soá hoaït ñoäng
Tyû soá doanh lôïi
Tyû soá chöùng khoaùn

3

Khaû naêng thanh toaùn

T s ho t

ng

òn cân n

1.2. PHAÂN TÍCH TAØI CHÍNH COÂNG TY
T s v l i nhu n

1.2. PHAÂN TÍCH TAØI CHÍNH COÂNG TY
Tyû soá chöùng khoaùn
- Thö giaù coå phieáu (BV)
- Lôïi nhuaän moät coå phaàn (EPS)
- Tyû soá giaù lôïi nhuaän (P/E)
- Coå töùc moät coå phieáu thöôøng (DPS)
- Tyû soá chia coå töùc (DPS/EPS)
- Tyû leä traùi phieáu
- Tyû leä coå phaàn öu ñaõi
- Tyû leä coå phaàn thöôøng

4

L i nhu n sau thu

1.2. PHAÂN TÍCH TAØI CHÍNH COÂNG TY

$160.560

Toång taøi saûn
Nôï ngaén haïn

$327.000

Nôï daøi haïn

Coâng ty
coå phaàn
quoác gia
(QGC)

$1.489.000
$300.000

Voán chuû sôû höõu

$862.000

Coå phieáu öu ñaõi (6%) meänh giaù
$100, 500 coå phieáu ñang löu haønh

$ 50.000

Coå phieáu thöôøng meänh giaù $3.00
ñöôïc pheùp phaùt haønh 300.000CP
200.000 coå phieáu ñang löu haønh
Thaëng dö voán
V n tích lũy

$ 600.000
$ 52.000
$ 160.000

Giaù thò tröôøng

PHÂN TÍCH K THU T

$12

Tyû leä lôïi nhuaän giöõ laïi

30%

PHÂN TÍCH K THU T

1

2

Các ch s phân tích k thu t

4

19

Lý thuy t Dow

3

ThS. Tr n
Phương Th o

T ng quan v phân tích k thu t

Các d ng th c

th

ThS. Tr n Phương Th o

20

5

Tài liệu cùng danh mục Đầu tư Chứng khoán

Reexamining Stock Valuation and Inflation: The Implications of Analysts’ Earnings Forecasts

Both financial market participants and policymakers, such as central banks, closely follow financial market developments. However, the motivation for their interest in the financial markets differs in the sense that investors monitor asset price movements to optimize the risk-return profile on their investments, whereas central banks use financial market prices to infer information about market ex- pectations of economic growth and inflation.


On the Predictability of Stock Returns in Real Time*

For instance the Australian Corporate Governance Council, which developed the national corporate governance recommendations, was formed and chaired by the ASX. Likewise, the Danish recommendations for corporate governance have been drafted by the Committee on Corporate Governance of the Copenhagen Stock Exchange (now part of NASDAQ OMX). Euronext participated in the Lippens Commission which drafted the Belgian corporate governance code. Similar initiatives by stock exchanges are ongoing – last year, Euronext Lisbon contributed to the work of the Portuguese Institute for Corporate Governance which drafted the proposal for a code currently under consideration. Table 2 summarises the relevant...


Năm lý do đầu tư vào cổ phiếu

Năm lý do đầu tư vào cổ phiếu 1. Tăng trưởng vốn Với thời hạn dài hơn, cổ phiếu có thể tạo ra khoản lợi nhuận đáng kể nhờ giá cổ phiếu tăng. Nhiều Công ty niêm yết trên TTCK còn dành cho các cổ đông của mình cơ hội mua thêm cổ phiếu với giá chiết khấu và không phải mua qua nhà môi giới, do vậy tiết kiệm được phí môi giới. Các công ty làm theo cách này cũng sẽ huy động thêm được vốn cho việc mở rộng hoạt động. ...


Liquidity risk and expected stock returns - Robert F Stambaugh

The current Alberta law governing transfers of investment securities is found in the Alberta Business Corporations Act ("ABCA"). Like the provisions in most other Canadian Business Corporations Acts, it is based upon the pre- 1962 version of Article 8 of the U.S. Uniform Commercial Code ("UCC"). It relies upon the concepts of possession and delivery of a physical object - the negotiable security certificate. At one time, the settlement of a normal securities transaction involved the actual delivery of certificates between buyers and sellers, but this was a laborious...


Stock Markets and Business Cycle Comovement in Germany before World War I: Evidence from Spectral Analysis

While it is not the primary objective of this article to discuss differences between national codes, a number of distinguishing characteristics nevertheless bear mentioning. A first important variable is the scope of corporate governance codes or recommendations. Naturally, most codes examined for this article (and in most other member countries) address issues such as the equitable treatment of shareholders, operation and accountability of boards and management, transparency and disclosure, as well as minority shareholder protection. However, while a number of corporate governance codes and recommendations purport to have been modelled after the OECD Principles of Corporate Governance, they differ...


QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ GIÁM SÁT, THANH TRA, XỬ LÝ VI PHẠM TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Hoạt động chào bán chứng khoán ra công chúng Hoạt động niêm yết chứng khoán Hoạt động giao dịch chứng khoán Hoạt động kinh doanh, đầu tư chứng khoán, dịch vụ về chứng khoán và thị trường chứng khoán Hoạt động công bố thông tin Các hoạt động khác có liên quan đến chứng khoán và thị trường chứng khoán.


Đầu tư giá trị trong giai đoạn hiện nay

TTCK Việt Nam liên tục suy giảm làm cho đại đa số các NĐT chịu cảnh thua lỗ. Tuy nhiên, nếu chúng ta có một chiến lược đầu tư hợp lý thì có thể giảm thiểu được rủi ro, có khả năng thu được lợi nhuận lớn khi thị trường hồi phục. Vậy “Phương pháp đầu tư giá trị” liệu có phù hợp với hiện nay? Vậy đầu tư giá trị là đầu tư như thế nào và làm thế nào để lựa chọn được những cơ hội đầu tư giá trị? Có 2 luận điểm chính: 1. Bản chất...


Giáo trình phân tích ảnh hưởng của cơ cấu vốn đến giá trị cổ phiếu và chi phí vốn p10

Trong phương pháp tính khấu hao bình quân theo năm thì số khấu hao hàng năm còn được tính bằng số tương đối là tỷ lệ khấu hao. Tỷ lệ khấu hao hàng năm được tính bằng công thức: Mk Tk = x 100% NG 1 hay Tk = x 100% T Ví dụ: Một tài sản cố định được xác định tuổi thọ là 5 năm thì tỉ lệ khấu hao hàng năm là 1/5 x 100(%)= 20%. Ngoài phương pháp tính khấu hao bình quân theo năm trong các trường hợp cụ thể chẳng hạn như tài sản...


HIGH CARBON STOCK FOREST STUDY REPORT

To keep our analysis focused, we abstract from other channels emphasized in the literature through which expectations may have an immediate impact on current economic activity such as time-to-build, capital adjustment costs, or consumption smoothing. Also, it should be clear that we do not believe that the economic expansion experienced by the U.S. economy during the second half of the 1990s was entirely driven by expectations of future higher productivity growth. Rather, we see our explanation as complementary to the actual improvement in firm level technology which, for simplicity, we omit from the analysis. Section 1 reviews the main events experienced by the U.S. economy in the 1990s. Section 2...


Phân tích và đầu tư chứng khoán Phần 10

Luật chứng khoán ban hành năm 2006


Tài liệu mới download

VSTEP speaking part 2 sample answers
 • 28/03/2017
 • 89.372
 • 829

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Quản trị khoản phải thu
 • 17/10/2012
 • 67.951
 • 619
Tìm hiểu về Forex Forex
 • 27/12/2010
 • 15.423
 • 407
Phân tích cơ bản
 • 30/10/2009
 • 91.672
 • 976

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu