Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng môn Phân tích và đầu tư chứng khoán - Chương 4: Phân tích đầu tư cổ phiếu

Bài giảng môn "Phân tích và đầu tư chứng khoán - Chương 4: Phân tích đầu tư cổ phiếu" cung cấp cho người học các kiến thức về phân tích tài chính của công ty, phân tích kỹ thuật, định giá công ty. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

NOÄI DUNG

1. PHAÂN TÍCH TAØI CHÍNH COÂNG TY

CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH
U TƯ C PHI U

2. PHÂN TÍCH K THU T
3.

NH GIÁ CÔNG TY

1

1 PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÔNG TY

1.1 BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY

1.1. Baùo caùo taøi chính coâng ty
Balance sheet Statement

1.2. Phaân tích taøi chính coâng ty

(1)
(2)

Profit and Loss Statement

1.3. Phaân tích ruûi ro

(3)
Cash Flow Statement

1

1.1 BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY
B ng cân

1.1 BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY

•Báo cáo thu nh p

i k toán

TÀI S N
Ti n m t
Ph i thu khách hàng
Hàng t n kho
Tài s n lưu ng
Nguyên giá TSC
Kh u hao
T ng tài s n
N VÀ V N
Ph i tr ngư i bán
Ph i tr khác
Tr trư c c a khách hàng
N dài h n
V n c ph n thư ng
L i nhu n gi l i
Tong n và v n

V n lưu ng
2009
86
(Working
878
capital)
1716
2680
1197
380
3497
Thay

2008
7
632
1287
1927
1203
263
2867
lưu

300

524
637

408
400
1721
231
3497

490
723
460
33
2867

iv n
ng (Net
437
working capital)

1.1 BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY

•Báo cáo lưu chuy n ti n t

2009

2008

7036
EBIT
5876

6034

Chi phí khác

550

520

L i nhu n trư c lãi, thu , kh u hao

610

Doanh thu bán hàng
Giá v n hàng bán

Kh u hao

117
EBITDA
70

Lãi vay
L i nhu n trư c thu

423

Thu TNDN

117
136

169

L i nhu n ròng

5528

-267

254

1.1 BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH COÂNG TY
TÀI S N
Ti n m t
Ph i thu khách hàng
Hàng t n kho
Tài s n lưu ng
Nguyên giá TSC
Kh u hao
T ng tài s n
N VÀ V N
Ph i tr ngư i bán
Ph i tr khác

2009
86
878
1716
2680
1197
380
3497

2008
7
632
1287
1927
1203
263
2867

437
300

524
637

Tr trư c c a khách hàng
N dài h n
V n c ph n thư ng
L i nhu n gi l i
Tong n và v n

408
400
1721
231
3497

490
723
460
33
2867

2

1.1 BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH COÂNG TY

1.2. PHAÂN TÍCH TAØI CHÍNH COÂNG TY

• B ng cân ôi kê toán

2009

2008

Doanh thu bán hàng

7036

6034

Giá v n hàng bán

5876

5528

– Giá tr thay i
– T l thay i

Chi phí khác

550

520

• Báo cáo thu nh p

EBITDA

610

-14

Kh u hao

117

117

– Giá tr thay i
– T l thay i

70

136

EBT

423

-267

Thu TNDN

169

0

L i nhu n ròng

254

0

Lãi vay

1.2. PHAÂN TÍCH TAØI CHÍNH COÂNG TY

• Báo cáo dòng ti n

1.2. PHAÂN TÍCH TAØI CHÍNH COÂNG TY
Khaû naêng thanh toaùn
Ñoøn caân nôï
Tyû soá hoaït ñoäng
Tyû soá doanh lôïi
Tyû soá chöùng khoaùn

3

Khaû naêng thanh toaùn

T s ho t

ng

òn cân n

1.2. PHAÂN TÍCH TAØI CHÍNH COÂNG TY
T s v l i nhu n

1.2. PHAÂN TÍCH TAØI CHÍNH COÂNG TY
Tyû soá chöùng khoaùn
- Thö giaù coå phieáu (BV)
- Lôïi nhuaän moät coå phaàn (EPS)
- Tyû soá giaù lôïi nhuaän (P/E)
- Coå töùc moät coå phieáu thöôøng (DPS)
- Tyû soá chia coå töùc (DPS/EPS)
- Tyû leä traùi phieáu
- Tyû leä coå phaàn öu ñaõi
- Tyû leä coå phaàn thöôøng

4

L i nhu n sau thu

1.2. PHAÂN TÍCH TAØI CHÍNH COÂNG TY

$160.560

Toång taøi saûn
Nôï ngaén haïn

$327.000

Nôï daøi haïn

Coâng ty
coå phaàn
quoác gia
(QGC)

$1.489.000
$300.000

Voán chuû sôû höõu

$862.000

Coå phieáu öu ñaõi (6%) meänh giaù
$100, 500 coå phieáu ñang löu haønh

$ 50.000

Coå phieáu thöôøng meänh giaù $3.00
ñöôïc pheùp phaùt haønh 300.000CP
200.000 coå phieáu ñang löu haønh
Thaëng dö voán
V n tích lũy

$ 600.000
$ 52.000
$ 160.000

Giaù thò tröôøng

PHÂN TÍCH K THU T

$12

Tyû leä lôïi nhuaän giöõ laïi

30%

PHÂN TÍCH K THU T

1

2

Các ch s phân tích k thu t

4

19

Lý thuy t Dow

3

ThS. Tr n
Phương Th o

T ng quan v phân tích k thu t

Các d ng th c

th

ThS. Tr n Phương Th o

20

5

Tài liệu cùng danh mục Đầu tư Chứng khoán

ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN - MUA VÀ BÁN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN - 2

Kế đến là việc chọn lựa nhà môi giới. Nếu bạn là một nhà đầu tư tư nhân bạn có lẽ chỉ cần đến một nhà môi giới phần dịch vụ (discount broker). Đây là nhà môi giới cung cấp dịch vụ cơ bản nhất cho bạn, tức là chỉ thực hiện lệnh giúp bạn và ăn hoa hồng. Bước 3: Giám sát vị thế Giám sát các vị thế đã thực hiện là phần quan trọng nhất của quá trình đầu tư. Tất cả những thông tin và sự điều tra nghiên cứu đưa bạn đến chỗ ra quyết...


Higher Returns from Safe Investments Chapter 1-2

May mắn là đối với nhà đầu tư quan tâm tới an toàn, như một nhà đầu tư thu nhập, bạn có lẽ không cần từ bỏ nhiều, cân xứng với cái mà bạn kiếm được từ các cách rủi ro hơn


500 câu hỏi trắc nghiệm cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán (phần 2)

500 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CƠ BẢN VỀ CHỨNG KHOÁN VÀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN


Real Estate Modelling and Forecasting Hardcover_4

Tham khảo tài liệu 'real estate modelling and forecasting hardcover_4', tài chính - ngân hàng, đầu tư chứng khoán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Phân tích kỹ thuật ứng dụng trong đầu tư chứng khoán part 3

Tham khảo tài liệu 'phân tích kỹ thuật ứng dụng trong đầu tư chứng khoán part 3', tài chính - ngân hàng, đầu tư chứng khoán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Quản trị kết quả tài chính

Tham khảo bài thuyết trình 'quản trị kết quả tài chính', tài chính - ngân hàng, đầu tư chứng khoán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Bài giảng Thị trường phi tập trung (OTC) - Huỳnh Minh Trí

Sau khi học xong Bài giảng Thị trường phi tập trung học viên cần hiểu rõ khái niệm về thị trường OTC, phân biệt được giữa thị trường OTC và các hình thức thị trường chứng khoán khác. Nắm rõ cơ chế vận hành cơ bản cũng nhưng những đặc điểm nổi bậc nhất của thị trường OTC, vai trò của nó. Liên hệ thực tế với thị trường chứng khoán Việt Nam.


Report on compliance with the Corporate Governance Rules of the Warsaw Stock Exchange for the year 2008 in Cinema City International N.V.

The Company conducts a transparent information policy using traditional and modern technologies to communicate with the capital market community, but in 2008 it did not provide the on-line broadcasts of General Meetings over the Internet and did not record General Meetings. The reason for this was the fact that all Shareholders registered for the General Meetings appointed as proxies the persons indicated by the Company and sent their voting instructions to such proxies. Therefore, in the opinion of the Company, there was no need for recording and broadcasting the General Meetings held in 2008. If the Company’s Shareholders decide to...


Finance Insider Guide to Trading Stock Markets_8

Tham khảo tài liệu 'finance insider guide to trading stock markets_8', tài chính - ngân hàng, đầu tư chứng khoán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Stock Prices Financial Markets_1

Tham khảo tài liệu 'stock prices financial markets_1', tài chính - ngân hàng, đầu tư chứng khoán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Lời cảnh báo
 • 31/07/2013
 • 90.922
 • 440
Schwerpunkt Stock Option Watch
 • 04/12/2012
 • 66.065
 • 410

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu