Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng môn Phân tích và đầu tư chứng khoán - Chương 3: Phân tích kinh tế vĩ mô và phân tích ngành

Bài giảng môn Phân tích và đầu tư chứng khoán - Chương 3: Phân tích kinh tế vĩ mô và phân tích ngành cung cấp cho người học các kiến thức về phân tích vĩ mô, mô hình PEST, phân tích kinh tế (Mô hình nhân tố), phân tích ngành (Mô hình SWOT, mô hình five forces, mô hình diamond). Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

02/01/2014

N I DUNG

CHƯƠNG 3:

1

Phân tích vĩ mô (mô hình PEST)

2

Phân tích kinh t (Mô hình nhân t )

3

Phân tích ngành (Mô hình SWOT, mô hình
five forces, mô hình diamond)

PHAÂN TÍCH KINH TEÁ VĨ MOÂ
VAØ PHAÂN TÍCH NGAØNH

PHAÂN TÍCH VĨ MOÂ

PHAÂN TÍCH VÓ MOÂ
• Mô hình PEST

Y u t Chính tr
•Qu n lý nhà nư c
•Chính sách thu
•Chính sách thương m i
•Quan liêu, tham nhũng

Y u t văn hóa xã h i
•Tăng trư ng dân s
•Giáo d c
•Quan m xã h i
•Phong cách

Y u t Kinh t
•Tăng trư ng kinh t
•L m phát, lãi su t
•Nhân công
• nh hư ng toàn c u hóa

Y u t K thu t
•K thu t m i
•Chuy n giao
•Nghiên c u phát tri n

1

02/01/2014

PHAÂN TÍCH KINH T
• Mô hình nhân t

PHAÂN TÍCH KINH T
Khuûng hoaûng taøi chính toaøn caàu

Kinh teá toaøn caàu vaø khu vöïc: khuûng hoaûng kinh teá, chính
trò, tyû giaù hoái ñoaùi …
Kinh teá vó moâ trong nöôùc: toång saûn phaåm quoác noäi
(GDP), s n lư ng coâng nghi p, tyû leä thaát nghieäp, laïm
phaùt, laõi suaát, thaâm huït ngaân saùch, ñoä nhaïy caûm cuûa
doanh nghieäp vaø ngöôøi tieâu duøng…
Chính saùch cuûa chính phuû: chính saùch taøi khoùa (chi tieâu
cuûa chính phuû, thueá), chính saùch tieàn teä(cung tieàn, laõi
suaát)…

2

02/01/2014

PHAÂN TÍCH KINH T
Toång saûn phaåm quoác noäi

PHAÂN TÍCH KINH T
Laïm phaùt

http://advisoranalyst.com/glablog/tag/good-stock/

http://sagaciousinvestor.blogspot.com/2011/03/stocks-inflation-hedge-or-vedge.html

PHAÂN TÍCH KINH T

PHAÂN TÍCH KINH T
• Laõi suaát

• Laïm phaùt
Thí d : Moái quan heä giöõa lôïi nhuaän vaø lam phaùt ôû Malaysia sau
khuûng hoaûng taøi chính Chaâu AÙ 1997

Không tim thâý m i quan h

3

02/01/2014

PHAÂN TÍCH KINH T
• Giaù daàu

PHAÂN TÍCH KINH T
Caùc nhaân toá vó moâ

• SP: chæ soâ S&P 500
• IP : chæ soá saûn löôïng coâng nghieäp
• TBR: laõi suaát tín phieáu kho baïc
• GBR: laõi suaát traùi phieáu chính phuû
• JP: tyû giaù JPY vaø USD
Vôùi: P laø söï bieán ñoäng cuûa lôïi nhuaän
v laø söï bieán ñoäng cuûa giaù daàu

PHAÂN TÍCH KINH T
Caùc nhaân toá vó moâ

4

02/01/2014

PHAÂN TÍCH NGAØNH
Caùc giai ñoaïn cuûa chu kyø soáng cuûa ngaønh:
• Tiên phong
• Tăng trư ng nhanh
• n nh
• Suy thoái

PHAÂN TÍCH NGAØNH
• Mô hình SWOT

Strengths (S)
Threats (T)

SWOT analysis
Strengths
High growth rate
Rapidly renewed technology
High potential for value-added
services
An increasingly competition in all
segments
Huge customer market with the
population of 87 million in 2008

Weaknesses
Fixed-line sector remains largely
monopolized
Lack of key strategic investors in
the sector’s main operators
Many rural areas have little or no
access to any telecommunications
services

Opportunities
Liberalisation of the telecoms
industry could see entrance of
strategic investors such as NTT
DoCoMo, SingTel and Telenor
WTO membership in 2007 makes
Vietnam a more appealing
investment centre
1/2/2014

Weaknesses (W)
Opportunities (O)

PHAÂN TÍCH NGAØNH

Threats
A delay in network expansion could
slow potential growth
Number of inactive mobile
subscribers is unknown
Poor quality of ADSL services and
high prices are combining to hold up
broadband growth
19

• Mô hình five forces (Michael Porter)

5

Tài liệu cùng danh mục Đầu tư Chứng khoán

Những sai lầm trong đầu tư chứng khoán

Trên thị trường chứng khoán, nhiều nhà đầu tư mua cổ phiếu xuất phát từ những mẹo do bạn bè mách bảo, từ các cú điện thoại của nhà môi giới hay những đề xuất của một nhà phân tích nào đó.


Các lời khuyên cho người mới lên sàn

Phần lớn những người mới chơi chứng khoán đều không biết chính xác khi nào cần phải bán cổ phiếu. Thực tế thì việc chọn thời điểm bán thường khó hơn việc chọn thời điểm mua. Nhưng chính điều này mới quyết định lợi nhuận cho những người chơi cổ phiếu.


Bài giảng Thị trường chứng khóa (Ths.Vũ Quang Kết) - Chương 5: Công ty chứng khoán và quỹ đầu tư chứng khoán

Bài giảng Thị trường chứng khóa của thạc sĩ Vũ Quang Kết chương 5 công ty chứng khoán và quỹ đầu tư chứng khoán, dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành tham khảo!


Mẫu Dragonfly Doji

Mẫu DD được tạo ra khi giá mở cửa, cao nhất và giá đóng cửa đều có cùng một giá trị hay gần giống nhau hoặc không có sự chênh lệch đáng kể. Phần quan trọng trong mẫu DD là phải có 1 bóng dưới thật dài.


IQ and Stock Market Participation

Realistic versions of the buffer stock model with finite horizons and declining in- come after retirement limit considerably the age-range of buffer stock behavior. Car- roll (1997) shows that buffer stock behavior emerges until roughly age 50, and that afterwards people start to accumulate wealth steadily to prepare for retirement. Other models of intertemporal choice deliver different predictions about the correlation be- tween income and consumption and the age-wealth profile during the life-cycle. In the standard life-cycle model without uncertainty, the individual wealth-income ratio is not stationary because consumers save each year until retirement. Hubbard, Skinner and Zeldes (1995) use numerical methods to analyze the properties of a...


Can the Market Add and Subtract? Mispricing in Tech Stock Carve-outsOwen A. Lamont and Richard H.

A preliminary investigation of the raw data reveals that in the 1998–2002 period, a few country portfolios (and the world portfolio) exhibit very high volatility. In particular, the TMT industries (information technology, media, and telecommunication) witnessed a tremendous increase in volatility during that period, as Brooks and Del Negro (2004) document. This increase in volatil- ity is also noticeable for the style portfolios, especially for the small firms. In the last few years of the sample, volatility returns to more normal levels, similar to the volatility levels witnessed in the early part of the sample....


MÔI GIỚI VÀ TỰ DOANH CHỨNG KHOÁN – Phần 3

Lưu kí chứng khoán Tùy theo lệnh giao dịch của khách hàng, sau khi hoàn tất giao dịch, chứng khoán có thể được trao cho khách hàng (văn bản bằng giấy) và khách hàng tự quản lí, hoặc đưa vào gửi (lưu kí biệt lập) tại CTCK, hoặc đưa vào lưu kí riêng hay lưu kí tổng hợp.


Securities Markets, Investment Securities, and Economic Factors

The previous literature has not provided conclusive evidence on this matter. Guiso, Sapienza, and Zingales (2004) show that individuals who live or were born in areas with higher levels of social capital are more likely to invest in stocks, but they do not directly test whether higher stock market participa- tion of one’s neighbors directly inf luences one’s own decision. Whereas Hong, Kubik, and Stein (2004) show that individuals who visit with neighbors or attend church have higher levels of stock market participation, and that this effect is stronger for individuals who live in more sociable states, con- cerns linger about the potential for unobserved characteristics to be...


Chỉ số phân tích kỹ thuật chứng khoán

Tham khảo bài viết 'chỉ số phân tích kỹ thuật chứng khoán', tài chính - ngân hàng, đầu tư chứng khoán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Chỉ báo Andrew's Pitchfork

Tham khảo bài viết 'chỉ báo andrew's pitchfork', tài chính - ngân hàng, đầu tư chứng khoán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tài liệu mới download

Machine Learning cơ bản
 • 18/04/2017
 • 33.668
 • 421
Vi điều khiển PIC18F4550
 • 12/11/2011
 • 59.290
 • 403

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

POINT & FIGURE CHARTS REVISITED
 • 17/10/2010
 • 27.974
 • 398
Trái phiếu chính phủ
 • 12/07/2010
 • 27.909
 • 238

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu