Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng môn học Thị trường Bất động sản - Phạm Văn Bình

Bài giảng môn học Thị trường bất động sản có nội dung trình bày tổng quan về thị trường bất động sản, quan hệ cung cầu và sự hình thành giá cả bất động sản. Cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.Đánh giá tài liệu

4.1 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Bài giảng môn học Thị trường Bất động sản - Phạm Văn Bình Bài giảng môn học Thị trường Bất động sản - Phạm Văn Bình Giao dịch bất động sản, Thị trường bất động sản, Quan hệ cung cầu, Giá cả bất động sản, Đặc điểm bất động sản, Môi giới bất động sản
4.1 5 1273
 • 5 - Rất hữu ích 119

 • 4 - Tốt 1.154

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. 1 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH CHUẨN NGÀNH ĐGTS VÀ KINH DOANH BĐS MÔN HỌC THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN Phạm Văn Bình Phó Trưởng Khoa Tài chính Doanh nghiệp Phó Trưởng Bộ môn Định giá Tài sản
 2. 2 KẾT CẤU MÔN HỌC THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN Chương 1. Chương 1. Chương 2. Chương 2. Tổng quan Tổng quan Quan hệ cung cầu Quan hệ cung cầu về thịị trường về th trường và sự hình thành giá cả và sự hình thành giá cả bấtt động sản bấ động sản bấtt động sản bấ động sản
 3. 3 CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG BĐS I. TỔNG QUAN I. TỔNG QUAN 1. 1. 2. 2. Bấtt động sản Bấ động sản Thịị trường bấtt động sản Th trường bấ động sản
 4. 4 I. TỔNG QUAN VỀ BĐS VÀ THỊ TRƯỜNG BĐS 1. BÊt ®é ng s ¶n 1. BÊt ®é ng s ¶n 1.1 1.1 1.2 1.2 1.3 1.3 Kh¸i niÖm Kh¸i niÖm §Æc ®iÓm §Æc ® iÓm Ph©n lo¹i n Ph© lo¹i
 5. 5 1.1 KHÁI NIỆM BĐS “BĐS là các tài sản không di dời được bao gồm: - Đất đai - Nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất đai, kể cả các tài sản gắn liền với nhà ở, công trình xây dựng đó - Các tài sản khác gắn liền với đất đai - Các tài sản khác do pháp luật qui định.”
 6. 6 1.2 ĐẶC ĐIỂM CỦA BĐS TÝnh ¶nh h­ë ng TÝnh c è ®Þnh lÉn nhau vÒ vÞ trÝ TÝnh c ã §Æc ®iÓm c ña TÝnh bÒn v÷ng g i¸ trÞ lín bÊt ®é ng s ¶n TÝnh khan hiÕm TÝnh kh¸c biÖt
 7. 7 1.2 ĐẶC ĐIỂM CỦA BĐS TÝnh ¶nh h­ë ng TÝnh c è ®Þnh lÉn nhau vÒ vÞ trÝ TÝnh c ã §Æc ®iÓm c ña TÝnh bÒn v÷ng g i¸ trÞ lín bÊt ®é ng s ¶n + Giá trị & khả năng sinh lời của BĐS gắn liền với từng vị trí cụ thể. + Giá trị & khả năng sinh lời của BĐS chịu tác động của yếu tố MT. TÝnh khan hiÕm TÝnh kh¸c biÖt
 8. 8 1.2 ĐẶC ĐIỂM CỦA BĐS TÝnh ¶nh h­ë ng TÝnh c è ®Þnh lÉn nhau vÒ vÞ trÝ TÝnh c ã §Æc ®iÓm c ña TÝnh bÒn v÷ng g i¸ trÞ lín bÊt ®é ng s ¶n Khi phân tích phải tính đến cả hai yếu tố tuổi thọ kinh tế và vật lý TÝnh khan hiÕm TÝnh kh¸c biÖt
 9. 9 1.2 ĐẶC ĐIỂM CỦA BĐS TÝnh ¶nh h­ë ng TÝnh c è ®Þnh lÉn nhau vÒ vÞ trÝ TÝnh c ã §Æc ®iÓm c ña TÝnh bÒn v÷ng g i¸ trÞ lín bÊt ®é ng s ¶n + Trong đầu tư phát triển phải chú ý khai thác tính dị biệt của BĐS; + Khi định giá, không so sánh dập khuôn giữa các BĐS với nhau; TÝnh khan hiÕm TÝnh kh¸c biÖt
 10. 10 1.2 ĐẶC ĐIỂM CỦA BĐS TÝnh ¶nh h­ë ng TÝnh c è ®Þnh lÉn nhau vÒ vÞ trÝ TÝnh c ã §Æc ®iÓm c ña TÝnh bÒn v÷ng g i¸ trÞ lín bÊt ®é ng s ¶n + Định giá BĐS phải xét đến quan hệ cung cầu; + Cần có chính sách chống đầu cơ BĐS. TÝnh khan hiÕm TÝnh kh¸c biÖt
 11. 11 1.2 ĐẶC ĐIỂM CỦA BĐS TÝnh ¶nh h­ë ng TÝnh c è ®Þnh lÉn nhau vÒ vÞ trÝ TÝnh c ã §Æc ®iÓm c ña TÝnh bÒn v÷ng g i¸ trÞ lín bÊt ®é ng s ¶n Khi định giá tăng, giảm 1% kéo theo số tuyệt đối lớn TÝnh khan hiÕm TÝnh kh¸c biÖt
 12. 12 1.2 ĐẶC ĐIỂM CỦA BĐS TÝnh ¶nh h­ë ng TÝnh c è ®Þnh lÉn nhau vÒ vÞ trÝ TÝnh c ã §Æc ®iÓm c ña TÝnh bÒn v÷ng g i¸ trÞ lín bÊt ®é ng s ¶n Khi phân tích BĐS, phải tính đến khả năng ảnh hưởng nếu như có các công trình BĐS khác ra đời... TÝnh khan hiÕm TÝnh kh¸c biÖt
 13. 13 1.3 PHÂN LOẠI BĐS - Đất đai - Các công trình xây dựng và các tài Theo đặc tính sản gắn liền với công trình: vật chất - Các tài sản khác gắn liền với đất đai - BĐS có khả năng phát triển. - BĐS không có khả năng phát triển PHÂN LOẠI - Công trình kiến trúc - Đất đai Theo khả năng Theo đặc tính vc phát triển và mục đích sử dụng
 14. 14 I. TỔNG QUAN VỀ BĐS VÀ THỊ TRƯỜNG BĐS (TIẾP) 2. thÞ tr­ê ng BÊt ®é ng s ¶n 2. thÞ tr­ê ng BÊt ®é ng s ¶n 2.1 2.1 2.2 2.2 2.3 2.3 Kh¸i niÖm Kh¸i niÖm §Æc ®iÓm §Æc ® iÓm Vai trß Vai trß
 15. 15 2.1. KHÁI NIỆM THỊ TRƯỜNG BĐS Thứ nhất, đồng nhất thị trường BĐS với thị trường nhà, đất. Thứ hai, thị trường BĐS là hoạt động mua bán, trao đổi, cho thuê, thế chấp, chuyển nhượng quyền sử dụng BĐS theo qui luật của thị trường, có sự quản lý của nhà nước. Thứ ba, thị trường BĐS là tổng hoà các giao dịch dân sự về BĐS tại một địa bàn nhất định, trong một thời gian nhất định. Thứ tư, Thị trường BĐS là tổng thể các giao dịch về BĐS được thực hiện thông qua quan hệ hàng hoá tiền tệ.
 16. 16 2.2. ĐẶC ĐIỂM CỦA THỊ TRƯỜNG BĐS Phô thué c vµo T¸c h biÖt g i÷a s ù kiÓm s o ¸t hµng ho ¸ vµ c ña Nhµ n­íc ®Þa ®iÓm g iao dÞc h §Æc ®iÓm c ña ThÞ tr­ê ng mang thÞ tr­ê ng B§S tÝnh khu vùc Cung vµ c Çu vÒ B§S Ýt c o d·n D¹ng ®iÓn h×nh c ña TT kh«ng ho µn h¶o
 17. 17 2.3 PHÂN LOẠI THỊ TRƯỜNG BĐS ­ Căn cứ vào mức độ kiểm soát của Nhà nước: + Thị trường chính thức hay thị trường có sự kiểm soát của NN; + Thị trường phi chính thức hay thị trường không có sự kiểm soát của Nhà nước. ­ Căn cứ vào loại hàng hoá BĐS trên thị trường: + Thị trường đất đai; + Thị trường công trình xây dựng, vật kiến trúc; + Thị trường BĐS khác.
 18. 18 2.3 PHÂN LOẠI THỊ TRƯỜNG BĐS (TIẾP) ­ Căn cứ vào tính chất hoạt động: + Thị trường chuyển nhượng quyền sử dụng đất (giao, mua, cho thuê), loại thị trường này còn gọi là thị trường đất đai; + Thị trường xây dựng các công trình BĐS để bán và cho thuê; + Thị trường bán hoặc cho thuê lại BĐS. ­ Căn cứ vào tính chất các quan hệ trao đổi hay loại hình giao dịch: + Thị trường mua bán BĐS; + Thị trường thuê và cho thuê BĐS; + Thị trường giao dịch các BĐS dùng để thế chấp, bảo hiểm; + Thị trường giao dịch các BĐS dùng để góp vốn liên doanh.
 19. 19 2.4 VAI TRÒ CỦA THỊ TRƯỜNG BĐS ­ Cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng. ­ Chuyển hoá vốn từ hình thái hiện vật sang hình thái giá trị, là nhân tố tác động đến tốc độ chu chuyển vốn của các chủ thể kinh doanh trên thị trường. ­ Thúc đẩy quá trình đổi mới hoạt động quản lý đất đai, nhà ở, các công trình xây dựng đặc biệt là các công trình công cộng và các cơ sở kinh tế khác. ­ Thúc đẩy ứng dụng và cải tiến khoa học­ công nghệ, nâng cao chất lượng nhà ở, bảo vệ môi trường... ­ Tăng cường quan hệ hợp tác, nâng cao trình độ xã hội hoá trong sản xuất kinh doanh.
 20. 20 II. CÁC CHỦ THỂ THAM GIA THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN 1. Cá nhân 2. Doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh BĐS 3. Nhà nước 4. Nhà thầu xây dựng 5. Các tổ chức môi giới, tư vấn 6. Các tổ chức tài chính…

Tài liệu cùng danh mục Đầu tư Bất động sản

Làm thế nào để hiểu được nhu cầu của người thuê?

Việc chuẩn bị nhà cho thuê để có thể làm thỏa mãn mọi khách hàng là rất khó vì mỗi người lại có nhu cầu và mong muốn riêng. Do đó, bạn có thể lưu ý những điểm sau để hiều được nhu cầu của các khách thuê tiềm năng của mình. Những người thuê là học sinh/sinh viên thường thích chỗ trọ gần trường, trong khi đó những hộ gia đình có con nhỏ thích những chỗ ở có sân .chơi, công viên và những tiện nghi khác để con em họ có thể phát triển trong một môi trường phù...


PHƯƠNG PHÁP VỐN HOÁ THU NHẬP

Phương pháp thu nhập là phương pháp tính giá trị thi trường của một BĐS dựa trên các thu nhập mà BĐS đó đem lại hoặc có khả năng sẽ đem lại trong tương lai


Bài thảo luận: Các nhân tố ảnh hưởng đến cung - cầu trên thị trường ngoại hối ở Việt Nam hiện nay

"Bài thảo luận: Các nhân tố ảnh hưởng đến cung - cầu trên thị trường ngoại hối ở Việt Nam hiện nay" có nội dung nghiên cứu như sau: Tổng quan về thị trường ngoại hối, những nhân tố ảnh hưởng tới cung - cầu trên thị trường ngoại hối hiện nay, đánh giá về chính sách tỷ giá hối đoái ở Việt Nam và một số phương hướng hoàn thiện. Cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.


TỔNG QUAN VỀ DỊCH VỤ ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN part 4

Các chủ thể tham gia TT BĐS (tiếp) 4. Nhà thầu xây dưng trực tiếp tạo ra các công trình: nhà ở, Văn phòng, TT Thương mại, công trình công nghiệp 5. Các tổ chức môi giới tư vấn: kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng, chuyên gia định giá, luật sư, môi giới mua bán 6. Ngân hàng: do đặc tính lâu bền: BĐS là Tài sản thế chấp


Re Academic Press Private Real Estate Investment_1

Cuốn sách này là một đối tác thiết yếu trong nghiên cứu bất động sản, cung cấp công cụ để nâng cao ra quyết định cho người tiêu dùng và các nhà nghiên cứu tại các nền kinh tế thị trường của bất cứ quốc gia nào quan tâm đến sử dụng đất và đầu tư bất động sản, cuốn sách của ông sẽ nâng cao hiệu quả thực sự thị trường bất động sản. Với tài sản là loại tài sản lớn nhất thế giới, dữ liệu kịp thời về giá nhà đất chỉ có dễ dàng hơn để...


Lời khuyên cho người mua BĐS nghỉ dưỡng

Người đầu tư và người mua nên xem xét những điều nên biết ở tài liệu "Lời khuyên cho người mua BĐS nghỉ dưỡng" bên dưới, những điều này sẽ giúp bạn giảm thiểu rủi ro từ việc sở hữu nhà nghỉ dưỡng.


Real Estate Modelling and Forecasting by Chris Brooks and Sotiris Tsolacos_2

Tham khảo tài liệu 'real estate modelling and forecasting by chris brooks and sotiris tsolacos_2', tài chính - ngân hàng, đầu tư bất động sản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Bài giảng Quản trị bất động sản

Nội dung bài giảng của thạc sĩ Nguyễn Tiến Dũng trình bày về một số khái niệm và vai trò của quản trị bất động sản, các nội dung cơ bản của hoạt động quản lý bất động sản, thiết lập kế hoạch quản trị một dự án bất động sản, một số loại hợp đồng và văn bản liên quan đến quản trị bất động sản và quản trị một số bất động sản điển hình.


Flexibility in Real Estate Investment

As SIAP notes, the organizational structure of many arts groups and institutions makes them ideal leverage points for local, regional and even global connections. They are flexible organizations that function across a range of applications and relationships; they are linked to local and non-local consumers and suppliers; they utilize horizontal business alliances to enrich their workforce, business offerings and customer base. The boundaries between internal and external structures within networked enterprises are more porous than within organizations built along more traditional lines. In the Old City section of Philadelphia, the Clay Studio contains a highly regarded ceramics gallery that draws consumers...


Bài giảng Nguyên lý bất động sản: Chương 6 - Trần Tiến Khai

Bài giảng Nguyên lý bất động sản: Chương 6 trình bày về thẩm định giá với cách tiếp cận chi phí và thu nhập bao gồm tiếp cận theo chi phí, tiếp cận theo thu nhập. Tham khảo nội dung bài để hiểu rõ hơn về các nội dung trên.


Tài liệu mới download

TCVN 7801:2008
 • 02/05/2018
 • 12.240
 • 254

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

GUIDE TO APARTMENT LIVING 2012-2013
 • 10/12/2012
 • 51.331
 • 771
"ANA FINDS AN APRTMENT"
 • 07/12/2012
 • 99.775
 • 200
INVESTING IN REITs PART 2
 • 04/09/2010
 • 89.793
 • 387

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu