Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng môn học Thị trường Bất động sản - Phạm Văn Bình

Bài giảng môn học Thị trường bất động sản có nội dung trình bày tổng quan về thị trường bất động sản, quan hệ cung cầu và sự hình thành giá cả bất động sản. Cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.Đánh giá tài liệu

4.1 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Bài giảng môn học Thị trường Bất động sản - Phạm Văn Bình Bài giảng môn học Thị trường Bất động sản - Phạm Văn Bình Giao dịch bất động sản, Thị trường bất động sản, Quan hệ cung cầu, Giá cả bất động sản, Đặc điểm bất động sản, Môi giới bất động sản
4.1 5 1273
 • 5 - Rất hữu ích 119

 • 4 - Tốt 1.154

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. 1 HỌC VIỆN TÀI CHÍNH CHUẨN NGÀNH ĐGTS VÀ KINH DOANH BĐS MÔN HỌC THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN Phạm Văn Bình Phó Trưởng Khoa Tài chính Doanh nghiệp Phó Trưởng Bộ môn Định giá Tài sản
 2. 2 KẾT CẤU MÔN HỌC THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN Chương 1. Chương 1. Chương 2. Chương 2. Tổng quan Tổng quan Quan hệ cung cầu Quan hệ cung cầu về thịị trường về th trường và sự hình thành giá cả và sự hình thành giá cả bấtt động sản bấ động sản bấtt động sản bấ động sản
 3. 3 CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG BĐS I. TỔNG QUAN I. TỔNG QUAN 1. 1. 2. 2. Bấtt động sản Bấ động sản Thịị trường bấtt động sản Th trường bấ động sản
 4. 4 I. TỔNG QUAN VỀ BĐS VÀ THỊ TRƯỜNG BĐS 1. BÊt ®é ng s ¶n 1. BÊt ®é ng s ¶n 1.1 1.1 1.2 1.2 1.3 1.3 Kh¸i niÖm Kh¸i niÖm §Æc ®iÓm §Æc ® iÓm Ph©n lo¹i n Ph© lo¹i
 5. 5 1.1 KHÁI NIỆM BĐS “BĐS là các tài sản không di dời được bao gồm: - Đất đai - Nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất đai, kể cả các tài sản gắn liền với nhà ở, công trình xây dựng đó - Các tài sản khác gắn liền với đất đai - Các tài sản khác do pháp luật qui định.”
 6. 6 1.2 ĐẶC ĐIỂM CỦA BĐS TÝnh ¶nh h­ë ng TÝnh c è ®Þnh lÉn nhau vÒ vÞ trÝ TÝnh c ã §Æc ®iÓm c ña TÝnh bÒn v÷ng g i¸ trÞ lín bÊt ®é ng s ¶n TÝnh khan hiÕm TÝnh kh¸c biÖt
 7. 7 1.2 ĐẶC ĐIỂM CỦA BĐS TÝnh ¶nh h­ë ng TÝnh c è ®Þnh lÉn nhau vÒ vÞ trÝ TÝnh c ã §Æc ®iÓm c ña TÝnh bÒn v÷ng g i¸ trÞ lín bÊt ®é ng s ¶n + Giá trị & khả năng sinh lời của BĐS gắn liền với từng vị trí cụ thể. + Giá trị & khả năng sinh lời của BĐS chịu tác động của yếu tố MT. TÝnh khan hiÕm TÝnh kh¸c biÖt
 8. 8 1.2 ĐẶC ĐIỂM CỦA BĐS TÝnh ¶nh h­ë ng TÝnh c è ®Þnh lÉn nhau vÒ vÞ trÝ TÝnh c ã §Æc ®iÓm c ña TÝnh bÒn v÷ng g i¸ trÞ lín bÊt ®é ng s ¶n Khi phân tích phải tính đến cả hai yếu tố tuổi thọ kinh tế và vật lý TÝnh khan hiÕm TÝnh kh¸c biÖt
 9. 9 1.2 ĐẶC ĐIỂM CỦA BĐS TÝnh ¶nh h­ë ng TÝnh c è ®Þnh lÉn nhau vÒ vÞ trÝ TÝnh c ã §Æc ®iÓm c ña TÝnh bÒn v÷ng g i¸ trÞ lín bÊt ®é ng s ¶n + Trong đầu tư phát triển phải chú ý khai thác tính dị biệt của BĐS; + Khi định giá, không so sánh dập khuôn giữa các BĐS với nhau; TÝnh khan hiÕm TÝnh kh¸c biÖt
 10. 10 1.2 ĐẶC ĐIỂM CỦA BĐS TÝnh ¶nh h­ë ng TÝnh c è ®Þnh lÉn nhau vÒ vÞ trÝ TÝnh c ã §Æc ®iÓm c ña TÝnh bÒn v÷ng g i¸ trÞ lín bÊt ®é ng s ¶n + Định giá BĐS phải xét đến quan hệ cung cầu; + Cần có chính sách chống đầu cơ BĐS. TÝnh khan hiÕm TÝnh kh¸c biÖt
 11. 11 1.2 ĐẶC ĐIỂM CỦA BĐS TÝnh ¶nh h­ë ng TÝnh c è ®Þnh lÉn nhau vÒ vÞ trÝ TÝnh c ã §Æc ®iÓm c ña TÝnh bÒn v÷ng g i¸ trÞ lín bÊt ®é ng s ¶n Khi định giá tăng, giảm 1% kéo theo số tuyệt đối lớn TÝnh khan hiÕm TÝnh kh¸c biÖt
 12. 12 1.2 ĐẶC ĐIỂM CỦA BĐS TÝnh ¶nh h­ë ng TÝnh c è ®Þnh lÉn nhau vÒ vÞ trÝ TÝnh c ã §Æc ®iÓm c ña TÝnh bÒn v÷ng g i¸ trÞ lín bÊt ®é ng s ¶n Khi phân tích BĐS, phải tính đến khả năng ảnh hưởng nếu như có các công trình BĐS khác ra đời... TÝnh khan hiÕm TÝnh kh¸c biÖt
 13. 13 1.3 PHÂN LOẠI BĐS - Đất đai - Các công trình xây dựng và các tài Theo đặc tính sản gắn liền với công trình: vật chất - Các tài sản khác gắn liền với đất đai - BĐS có khả năng phát triển. - BĐS không có khả năng phát triển PHÂN LOẠI - Công trình kiến trúc - Đất đai Theo khả năng Theo đặc tính vc phát triển và mục đích sử dụng
 14. 14 I. TỔNG QUAN VỀ BĐS VÀ THỊ TRƯỜNG BĐS (TIẾP) 2. thÞ tr­ê ng BÊt ®é ng s ¶n 2. thÞ tr­ê ng BÊt ®é ng s ¶n 2.1 2.1 2.2 2.2 2.3 2.3 Kh¸i niÖm Kh¸i niÖm §Æc ®iÓm §Æc ® iÓm Vai trß Vai trß
 15. 15 2.1. KHÁI NIỆM THỊ TRƯỜNG BĐS Thứ nhất, đồng nhất thị trường BĐS với thị trường nhà, đất. Thứ hai, thị trường BĐS là hoạt động mua bán, trao đổi, cho thuê, thế chấp, chuyển nhượng quyền sử dụng BĐS theo qui luật của thị trường, có sự quản lý của nhà nước. Thứ ba, thị trường BĐS là tổng hoà các giao dịch dân sự về BĐS tại một địa bàn nhất định, trong một thời gian nhất định. Thứ tư, Thị trường BĐS là tổng thể các giao dịch về BĐS được thực hiện thông qua quan hệ hàng hoá tiền tệ.
 16. 16 2.2. ĐẶC ĐIỂM CỦA THỊ TRƯỜNG BĐS Phô thué c vµo T¸c h biÖt g i÷a s ù kiÓm s o ¸t hµng ho ¸ vµ c ña Nhµ n­íc ®Þa ®iÓm g iao dÞc h §Æc ®iÓm c ña ThÞ tr­ê ng mang thÞ tr­ê ng B§S tÝnh khu vùc Cung vµ c Çu vÒ B§S Ýt c o d·n D¹ng ®iÓn h×nh c ña TT kh«ng ho µn h¶o
 17. 17 2.3 PHÂN LOẠI THỊ TRƯỜNG BĐS ­ Căn cứ vào mức độ kiểm soát của Nhà nước: + Thị trường chính thức hay thị trường có sự kiểm soát của NN; + Thị trường phi chính thức hay thị trường không có sự kiểm soát của Nhà nước. ­ Căn cứ vào loại hàng hoá BĐS trên thị trường: + Thị trường đất đai; + Thị trường công trình xây dựng, vật kiến trúc; + Thị trường BĐS khác.
 18. 18 2.3 PHÂN LOẠI THỊ TRƯỜNG BĐS (TIẾP) ­ Căn cứ vào tính chất hoạt động: + Thị trường chuyển nhượng quyền sử dụng đất (giao, mua, cho thuê), loại thị trường này còn gọi là thị trường đất đai; + Thị trường xây dựng các công trình BĐS để bán và cho thuê; + Thị trường bán hoặc cho thuê lại BĐS. ­ Căn cứ vào tính chất các quan hệ trao đổi hay loại hình giao dịch: + Thị trường mua bán BĐS; + Thị trường thuê và cho thuê BĐS; + Thị trường giao dịch các BĐS dùng để thế chấp, bảo hiểm; + Thị trường giao dịch các BĐS dùng để góp vốn liên doanh.
 19. 19 2.4 VAI TRÒ CỦA THỊ TRƯỜNG BĐS ­ Cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng. ­ Chuyển hoá vốn từ hình thái hiện vật sang hình thái giá trị, là nhân tố tác động đến tốc độ chu chuyển vốn của các chủ thể kinh doanh trên thị trường. ­ Thúc đẩy quá trình đổi mới hoạt động quản lý đất đai, nhà ở, các công trình xây dựng đặc biệt là các công trình công cộng và các cơ sở kinh tế khác. ­ Thúc đẩy ứng dụng và cải tiến khoa học­ công nghệ, nâng cao chất lượng nhà ở, bảo vệ môi trường... ­ Tăng cường quan hệ hợp tác, nâng cao trình độ xã hội hoá trong sản xuất kinh doanh.
 20. 20 II. CÁC CHỦ THỂ THAM GIA THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN 1. Cá nhân 2. Doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh BĐS 3. Nhà nước 4. Nhà thầu xây dựng 5. Các tổ chức môi giới, tư vấn 6. Các tổ chức tài chính…

Tài liệu cùng danh mục Đầu tư Bất động sản

Giấy đặt cọc mua nhà

Trước khi ký hợp đồng mua nhà cần ký Giấy đặt cọc để đảm bảo giao dịch mua bán nhà được diễn ra


Bài 3: cho vay đầu tư bất động sản với lãi suất có thể điều chỉnh và khoản thanh toán khả biến - Giảng viên Phan Thị Thu Hương

ARM và cân nhắc của người cho vay trục trặc chủ yếu với FRM là lãi xuất được cố định vào ngày tạo lập khoản vay và vẫn cố định cho đến khi khoản vay được hoàn trả người cho vay phải chấp nhận rủi ro nếu có sự thay đổi lớn nào trong cấu phần ngầm ẩn của lãi xuất nếu người cho vay ước lượng quá thấp các cấu phần ngầm này vào thời điểm ký kết khoản vay, họ sẽ gánh chịu thua lỗ tài chính lập luận khác lại cho rằng nếu lãi xuất giảm thì người cho vay được...


Introduction to Real Estate Investment Trusts

Companies are required to prepare their financial statements each year as per the provisions of the Companies Act and have them audited by a practicing Chartered Accountant or a firm of Chartered Accountants registered with the Institute of Chartered Accountants of India. The Companies Act permits companies to choose their financial year end. The audited financial statements must be approved by the shareholders in an annual meeting of the shareholders, which should be convened by the company normally within six months from the end of the financial year. All companies are required to file their audited financial statements with the...


Những lưu ý đối với chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại

Chính phủ và Bộ Xây dựng đã ban hành Nghị định 71/2010/NĐ-CP và Thông tư 16/2010/TT-BXD quy định chi tiết thi hành Luật Nhà ở 2005 vào tháng 6 và tháng 9/2010. Các chủ đầu tư nên lưu ý một số điểm về hình thức và điều kiện huy động vốn cho dự án phát triển nhà ở thương mại dưới đây.


Re(al)view: Audioengine W1 Wireless Stereo Adapter

The two artists began a heated discussion and came close to exchanging blows.1 This encounter can be taken as a defining moment in the twist taken by the personal and artistic career of Villa-Lobos as a result of his stay in Paris: it was only after this trip that he began to focus his efforts on producing a national form of music. The present article attempts to comprehend why this twist occurred at this moment and why Villa-Lobos’s artistic project assumed this specific content thereafter....


Bài giảng: Định giá đất và bất động sản - Phạm Thanh Quế

Định giá đất và bất động sản được biên soạn dùng cho sinh viên ngành Quản lý Đất đai, nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về đất đai, bất động sản, giá đất, thị trường đất đai, thị trường bất động sản, định giá đất, định giá bất động sản và nguyên tắc xác định giá đất, giá bất động sản trong nền kinh tế thị trường


Wine, Slaves, and the Emperor at Villa Magna

If we multiply the price-earnings estimate of Sloan (1936), which is equal to 17.5, by 1929 total NIPA earnings, we get an estimate for the market value of all corporations in late August/early September of 1929 of 1.54 times GNP (= 30.8/1.76 × 8.8). We can use the same procedure with companies in the S&P indices. In Table 2, we provide a list of the 50 companies in the S&P industrial index, the 20 companies in the S&P index of railroads and the 20 companies in the S&P index of public utilities. The 90 are the stocks in their composite index. Along with names, we report...


Vay tiền mua nhà: Cẩn trọng dễ "sập bẫy" lãi suất

Cuối năm, nhiều ngân hàng dồn dập tung ra các gói cho vay hàng nghìn tỷ đồng, áp dụng lãi suất thấp, đẩy nhanh tốc độ xét duyệt... Nhưng liệu người đi vay có thực sự yên tâm hưởng lãi suất thấp. Ngân hàng ồ ạt giảm lãi suất Trong những tháng cuối năm, nhiều ngân hàng thương mại lớn đã đồng loạt dành các gói tín dụng có trị giá 2.000 - 4.000 tỷ đồng cho vay tiêu dùng, mua nhà với lãi suất ưu đãi....


Giá trị và giá cả của bất động sản

Trên lý thuyết, người ta có thể đánh giá hay giải thích giá trị theo nhiều cách khác nhau, tuy nhiên, giá trị thị trường vẫn luôn là khái niệm được nhiều người quan tâm, nhất là trong lĩnh vực bất động sản.


A DECISION SUPPORT SYSTEM FOR REAL ESTATE INVESTMENT CHOICE

The GCC region is a small but important part of the global economy. Its 2007 real GDP was around US$810 billion, accounting for just 2.1% of the global total 12 . Despite the relatively small size of their economies and populations13 , the rate of GDP growth in GCC countries reached 6.4% in 2007, which is similar to the Asia Pacific average (5% to 6%). Its growth rate exceeded the averages for Latin America, Europe, the OECD and the Middle East. In terms of GDP per capita, Qatar, the UAE, and Kuwait rank among the highest...


Tài liệu mới download

Bài giảng Kỹ năng kiểm tra
 • 26/05/2014
 • 54.335
 • 547

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bài tập lớn về đất đai
 • 08/06/2011
 • 89.795
 • 455
KENT NOVELLA
 • 07/12/2012
 • 89.550
 • 301

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu