Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng môn học Giao dịch bất động sản

Bài giảng Giao dịch bất động sản cung cấp cho các bạn những kiến chung về pháp luật dân sự trong giao dịch bất động sản; nắm được những kiến thức cơ bản về những quy định của pháp luật hiện hành điều chỉnh các quan hệ dân sự liên quan đến bất động sản ở nước ta.Đánh giá tài liệu

4.1 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Bài giảng môn học Giao dịch bất động sản Bài giảng môn học Giao dịch bất động sản Giao dịch bất động sản, Bài giảng Giao dịch bất động sản, Giao dịch về quyền sử dụng đất, Giao dịch về nhà ở, Hợp đồng kinh doanh bất động sản, Luật đất đai
4.1 5 417
  • 5 - Rất hữu ích 45

  • 4 - Tốt 372

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

MÔN HỌC:
GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN

GV: ThS.Nguyễn Tiến Dũng
Luật gia, Giảng viên ĐH Marketing
E mail: dung.legal@gmail.com

Mục tiêu và nội dung môn học

Mục tiêu
 Cung cấp cho sinh viên những kiến chung về
pháp luật dân sự trong giao dịch bất động sản;
giúp sinh viên nắm được những kiến thức cơ
bản về những quy định của pháp luật hiện
hành điều chỉnh các quan hệ dân sự liên quan
đến bất động sản ở nước ta.

Đối tượng nghiên cứu của môn học
 Hệ thống các quy phạm và chế định pháp luật
điều chỉnh các quan hệ dân sự liên quan đến
bất động sản

Nội dung môn học
 Những khái niệm cơ bản về giao dịch dân sự, giao dịch
bất động sản;
 Giao dịch về quyền sử dụng đất;
 Giao dịch về nhà ở;
 Hợp đồng kinh doanh bất động sản;
 Giải quyết tranh chấp trong giao dịch bất động sản
Các luật và văn bản pháp luật
 Hiến pháp 1992
 Bộ luật dân sự 2005
 Luật tố tụng dân sự
 Luật đất đai và các VB hướng dẫn thi hành
 Luật nhà ở và các VB hướng dẫn thi hành
 Luật kinh doanh BĐS và các VB hướng dẫn thi hành

1
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Bố cục nội dung


Moân hoïc goàm 5 chöông trong ñoù:

• Chöông 1: Nhöõng khaùi nieäm cô baûn veà giao dòch daân söï vaø giao
dòch lieân quan baát ñoäng saûn: giải thích và tiếp cận một số khái

niệm về giao dich dân sự, hợp đồng dân sự và giao dịch dân sự
liên quan đến bất động sản;
• Chöông 2: Giao dịch về quyền sử dụng đất: khái niệm và đặc
điểm về giao dịch quyền sử dụng đất, các loại hợp đồng dân sự
trong giao dịch quyền sử dụng đất, thừa kế quyền sử dụng đất;
• Chương 3: Giao dịch về nhà ở: khái niệm và đặc điểm về giao
dịch về nhà ở, các loại hợp đồng dân sự trong giao dịch về nhà ở,
thừa kế nhà ở;
• Chương 4: Hợp đồng kinh doanh về bất động sản: bao gồm nội
dung về các loại hợp đồng trong kinh doanh bất động sản : Hợp
đồng kinh doanh bất động sản và hợp đồng dịch vụ bất động sản;
• Chương 5: Giải quyết tranh chấp trong giao dịch bất động
sản: bao gồm các quy định hiện nay về trình tự, thủ tục giải quyết
tranh chấp liên quan đến giao dịch quyền sử dụng đất, giao dịch
nhà ở và giao dịch trong kinh doanh bất động sản.

CHƯƠNG 1
NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ GIAO
DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN

1.1 Giao dịch dân sự
1.2 Khái quát về hợp đồng dân sự
1.3 Giao dịch dân sự về bất động sản

Giao dịch dân sự
• Giao dịch dân sự là hành vi pháp lý đơn phương
hoặc hợp đồng của cá nhân, pháp nhân và của các
chủ thể khác nhằm làm phát sinh, thay đổi hoặc
chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự (BLDS).
Hành vi pháp lý
đơn phương

GDDS =
Hợp đồng dân
sự
ý chí của chủ thể

Phát sinh
Thay đổi hoặc chấm
dứt

mục đích - động cơ

Quyền
nghĩa
vụ
dân
sự

Đáp ứng điều
kiện có hiệu lực

Chủ thể giao dịch: cá nhân, pháp nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác….
Nhà nước

chủ thể đặc biệt

2
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Hành vi pháp lý đơn phương?
Hợp đồng dân sự?
Hành vi PL đơn phương:
• Là giao dịch
• Thể hiện ý chí của một
bên
• Làm phát sinh, thay
đổi, chấm dứt quyền,
nghĩa vụ dân sự

Hợp đồng dân sự:
• Là giao dịch
• Thể hiện ý chí của 2
hay nhiều bên
• Làm phát sinh, thay
đổi, chấm dứt quyền,
nghĩa vụ dân sự

Quyền dân sự và nghĩa vụ dân sự?


Quyền dân sự:
Là cách xử sự được
phép của người có
quyền
Quyền nhân thân
Quyền sở hữu, quyền
đối với tài sản
Quyền thừa kế
Quyền tham gia vào
quan hệ dân sự…

Nghĩa vụ dân sự:
Là việc mà theo đó
bên có nghĩa vụ phải
chuyển giao tài sản,
quyền, trả tiền, thực
hiện hoặc không thực
hiện một công việc
nhất định vì lợi ích
của bên có quyền.

• Mục đích của giao dịch dân sự:
Là lợi ích hợp pháp mà các bên mong muốn
đạt được khi xác lập giao dịch (BLDS).
• Động cơ xác lập giao dịch dân sự:
Là nguyên nhân thúc đẩy các bên tham gia
giao dịch.
• Phân biệt mục đích và động cơ:
Mục đích không đạt

Giao dịch vô hiệu

Động cơ không đạt

Không ảnh hưởng
(Ngoại trừ trở thành điều
khoản của giao dịch)

3
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Hình thức của giao dịch dân sự
Hình thức của GDDS: Là cách thể hiện ý chí ra bên ngoài
dưới một hình thức nhất định của các bên tham gia giao
dịch
Là chứng cứ xác nhận các quan hệ đã, đang tồn tại
giữa các bên, từ đó xác định trách nhiệm dân sự khi có
hành vi vi phạm xảy ra

Lời nói
Hình thức của
giao dịch dân sự

Hành vi cụ thể

Văn bản

Thường
Thông điệp dữ liệu :
phương tiện điện tử
Công chứng,
chứng thực,
đăng ký

Điều kiện có hiệu lực của giao dịch
• Người giao dịch có năng lực hành vi dân sự;
• Mục đích và nội dung không vi phạm pháp luật,
trái đạo đức xã hội;
• Người giao dịch hoàn toàn tự nguyện,
• Hình thức giao dịch phù hợp với quy định của PL.

Giao dịch dân sự vô hiệu
• Không làm phát sinh
quyền, nghĩa vụ của
các bên bên kể từ thời
điểm giao kết.
• Không hợp pháp.
• Không được Nhà nước
thừa nhận.
Do không tuân thủ một
trong 4 ĐK có hiệu lực

Tuyên bố một giao dịch
dân sự vô hiệu
 Thẩm quyền thuộc về
Tòa án
 Thông qua một bản án
hoặc một quyết định
tuyên bố một giao dịch
dân sự là vô hiệu cùng
với những hậu quả
pháp lý của giao dịch vô
hiệu đó

4
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Giao dịch dân sự vô hiệu

Các
loại
giao
dịch
dân
sự

hiệu

1. Vô hiệu do vi phạm điều cấm của pháp luật,
trái đạo đức xã hội
2. Vô hiệu do vi phạm hình thức
3. Vô hiệu do không có sự tự nguyện của
người tham gia giao dịch
4. Vô hiệu do người xác lập, thực hiện không
đủ năng lực hành vi dân sự
5. Vô hiệu do vi phạm điều cấm của pháp luật,
trái đạo đức xã hội

Giao dịch dân sự vô hiệu
Hậu
quả
pháp

của
giao
dịch
dân
sự

hiệu

Không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt
quyền, nghĩa vụ dân sự của các bên kể từ
thời điểm xác lập
Các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu,
hoàn trả cho nhau những gì đã nhận;
Bên có lỗi gây thiệt hại phải bồi thường

1.2 Khái quát về hợp đồng dân sự
Hợp đồng dân sự?
Hợp đồng dân sự là sự thoả thuận giữa các bên về việc xác lập, thay
đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.
Hình thức của Hợp đồng dân sự?
Hình thức miệng

Bằng lời nói

Hình thức viết

Bằng văn bản

Hình thức có công
chứng, chứng thực

Pháp luật quy định cho một số giao dịch

Có giá trị chứng cứ cao nhất

Hành vi cụ thể

5
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Tài liệu cùng danh mục Đầu tư Bất động sản

Luận văn: Sàn giao dịch bất động sản – Một trong những nội dung quản lý của nhà nước đối với thị trường Bất động sản

Tham khảo "Đề tài: Sàn giao dịch bất động sản – Một trong những nội dung quản lý của nhà nước đối với thị trường Bất động sản" với kết cấu bao gồm: Cơ sở lí luận và thực tiễn của sàn giao dịch BĐS, thực trạng quản lí hệ thống và đề xuất các phương án quản lí hệ thống các sàn giao dịch BĐS góp phần ổn định và phát triển thị trường bất động sản.


USING QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT (QFD) IN THE DESIGN PHASE OF AN APARTMENT CONSTRUCTION PROJECT

There is little empirical evidence existing on Villa-Lobos’s career and activities between 1905 and 1912. His biographers state that he travelled widely throughout Brazil during this period. However, there are few positive facts available concerning these trips. Just two written records, belonging to the archives of the Villa-Lobos Museum, provide evidence of the journeys he undertook: the first mentions a concert in Paranaguá, a port town in Paraná where Villa-Lobos lived and worked between 1907 and 1908s as an attendant at a local business firm, playing music in his free time (Lino n.d.:87); the second refers to a concert in Manaus, where Villa-Lobos went with an...


TẠI SAO CHỌN SÀN GIAO DỊCH FOREX.COM ?

Thị trường forex còn quá mới mẻ, nhưng do tốc độ phát triển quá nhanh và có sức hút lớn đối với các nhà đầu tư.Giữa rất nhiều broker hiện nay, nhiều người sẽ thấy bối rối khi chọn lựa 1 broker phù hợp. Chúng tôi xin giới thiệu với các bạn broker có uy tín, đây là công ty có đăng ký kinh doanh hợp pháp và tạo được uy tín trong thời gian dài.


Bài giảng Định giá tài sản - HV Ngân hàng

Bài giảng Định giá tài sản gồm 3 chương, nội dung trình tổng quan về định giá tài sản, các phương pháp định giá bất động sản và các phương pháp định giá máy móc thiết bị. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn.


Real Estate Investment Funds Regulations in the Kingdom of Saudi Arabia

Real estate markets globally have been severely affected by ongoing unprecedented economic turmoil, particularly in Europe and the United States. This is expected to continue. The Australian real estate market has, in this time, emerged as a destination of choice for global real estateReal estate markets globally have been severely affected by ongoing unprecedented economic turmoil, particularly in Europe and the United States. This is expected to continue. The Australian real estate market has, in this time, emerged as a destination of choice for global real estate investors seeking a safe haven in a well-regulated and highly transparent growth-oriented market for doing business. investors seeking a safe haven in...


Trọn bộ bí kíp cho người muốn mua căn hộ giá rẻ

Tài liệu "Trọn bộ bí kíp cho người muốn mua căn hộ giá rẻ" sẽ giới thiệu đến bạn những bí quyết, kinh nghiệm khi muốn mua nhà giá rẻ. Hy vọng tài liệu này sẽ giúp ích cho bạn trong việc mua nhà.


Trend Barometer Real Estate Investment Market Germany 2011

Filers reported suspicious activity involving pricing disparities in 34 SAR-SFs, or 37 percent of SAR-SFs referencing CMOs. While the face values of the CMOs had not changed since issuance, their market values had greatly diminished, some reportedly to as little as 1 percent of face value. Filers reported many subjects who applied for loans based on the face value of the security. Other pricing issues included disputes with customers about the value of their mortgage securities, suspicious trading designed to impact market value, and reports of “offers” to purchase securities substantially above market value. The remainder...


Riverside Place Senior Living Community

The fifth century BC is known as the golden age of ancient Greece. Greek art from this time is characterized by a realistic rendering of human anatomy and the movement of the body through space. Many variations of this type of statue were made, but some scholars associate this sculpture with the work of the Greek artist Agorakritos. He was an Athenian artist of the fifth century BC and a student of the renowned ancient Greek artist Pheidias. Around the first century BC and the first century AD, there was great demand for works of art to decorate the villas and houses of wealthy Romans. Artists from Rome and Greece relocated to Pompeii and...


“Bất động sản đổ vỡ thì ai chịu trách nhiệm?”

Bên cạnh đó, cơ cấu sản phẩm bất động sản cũng bất hợp lý, vừa thừa lại vừa thiếu, thừa cao cấp, thiếu sản phẩm phục vụ người thu nhập thấp. Đặc biệt, có nguyên nhân không nhỏ là do vốn đầu tư bất động sản chủ yếu vẫn là vốn tín dụng, vay khách hàng, còn vốn chủ sở hữu đa số rất thấp, nên khi khi tín dụng bất động sản thắt chặt thì dự án không phát triển được… Trước thực tế đó, Bộ Xây dựng đã đề nghị và được Chính phủ chỉ đạo khắc phục khó...


Apartment Hunting Guide

Property owners with space available often post notices in the housing offices of local educational institutions, with the city’s international student service office, with CROUS, the regional student service agency and with the nonprofit Centre d’Information et de Documentation Jeunesse [9] (website in French). These organizations collect and publish notices of private rooms and studios available for rent to students, allowing students to avoid the fees charged by commercial agencies.


Tài liệu mới download

Bài giảng Kỹ năng kiểm tra
  • 26/05/2014
  • 54.335
  • 547

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu