Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng môn học Giao dịch bất động sản

Bài giảng Giao dịch bất động sản cung cấp cho các bạn những kiến chung về pháp luật dân sự trong giao dịch bất động sản; nắm được những kiến thức cơ bản về những quy định của pháp luật hiện hành điều chỉnh các quan hệ dân sự liên quan đến bất động sản ở nước ta.Đánh giá tài liệu

4.1 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Bài giảng môn học Giao dịch bất động sản Bài giảng môn học Giao dịch bất động sản Giao dịch bất động sản, Bài giảng Giao dịch bất động sản, Giao dịch về quyền sử dụng đất, Giao dịch về nhà ở, Hợp đồng kinh doanh bất động sản, Luật đất đai
4.1 5 417
 • 5 - Rất hữu ích 45

 • 4 - Tốt 372

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

MÔN HỌC:
GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN

GV: ThS.Nguyễn Tiến Dũng
Luật gia, Giảng viên ĐH Marketing
E mail: dung.legal@gmail.com

Mục tiêu và nội dung môn học

Mục tiêu
 Cung cấp cho sinh viên những kiến chung về
pháp luật dân sự trong giao dịch bất động sản;
giúp sinh viên nắm được những kiến thức cơ
bản về những quy định của pháp luật hiện
hành điều chỉnh các quan hệ dân sự liên quan
đến bất động sản ở nước ta.

Đối tượng nghiên cứu của môn học
 Hệ thống các quy phạm và chế định pháp luật
điều chỉnh các quan hệ dân sự liên quan đến
bất động sản

Nội dung môn học
 Những khái niệm cơ bản về giao dịch dân sự, giao dịch
bất động sản;
 Giao dịch về quyền sử dụng đất;
 Giao dịch về nhà ở;
 Hợp đồng kinh doanh bất động sản;
 Giải quyết tranh chấp trong giao dịch bất động sản
Các luật và văn bản pháp luật
 Hiến pháp 1992
 Bộ luật dân sự 2005
 Luật tố tụng dân sự
 Luật đất đai và các VB hướng dẫn thi hành
 Luật nhà ở và các VB hướng dẫn thi hành
 Luật kinh doanh BĐS và các VB hướng dẫn thi hành

1
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Bố cục nội dung


Moân hoïc goàm 5 chöông trong ñoù:

• Chöông 1: Nhöõng khaùi nieäm cô baûn veà giao dòch daân söï vaø giao
dòch lieân quan baát ñoäng saûn: giải thích và tiếp cận một số khái

niệm về giao dich dân sự, hợp đồng dân sự và giao dịch dân sự
liên quan đến bất động sản;
• Chöông 2: Giao dịch về quyền sử dụng đất: khái niệm và đặc
điểm về giao dịch quyền sử dụng đất, các loại hợp đồng dân sự
trong giao dịch quyền sử dụng đất, thừa kế quyền sử dụng đất;
• Chương 3: Giao dịch về nhà ở: khái niệm và đặc điểm về giao
dịch về nhà ở, các loại hợp đồng dân sự trong giao dịch về nhà ở,
thừa kế nhà ở;
• Chương 4: Hợp đồng kinh doanh về bất động sản: bao gồm nội
dung về các loại hợp đồng trong kinh doanh bất động sản : Hợp
đồng kinh doanh bất động sản và hợp đồng dịch vụ bất động sản;
• Chương 5: Giải quyết tranh chấp trong giao dịch bất động
sản: bao gồm các quy định hiện nay về trình tự, thủ tục giải quyết
tranh chấp liên quan đến giao dịch quyền sử dụng đất, giao dịch
nhà ở và giao dịch trong kinh doanh bất động sản.

CHƯƠNG 1
NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ GIAO
DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN

1.1 Giao dịch dân sự
1.2 Khái quát về hợp đồng dân sự
1.3 Giao dịch dân sự về bất động sản

Giao dịch dân sự
• Giao dịch dân sự là hành vi pháp lý đơn phương
hoặc hợp đồng của cá nhân, pháp nhân và của các
chủ thể khác nhằm làm phát sinh, thay đổi hoặc
chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự (BLDS).
Hành vi pháp lý
đơn phương

GDDS =
Hợp đồng dân
sự
ý chí của chủ thể

Phát sinh
Thay đổi hoặc chấm
dứt

mục đích - động cơ

Quyền
nghĩa
vụ
dân
sự

Đáp ứng điều
kiện có hiệu lực

Chủ thể giao dịch: cá nhân, pháp nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác….
Nhà nước

chủ thể đặc biệt

2
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Hành vi pháp lý đơn phương?
Hợp đồng dân sự?
Hành vi PL đơn phương:
• Là giao dịch
• Thể hiện ý chí của một
bên
• Làm phát sinh, thay
đổi, chấm dứt quyền,
nghĩa vụ dân sự

Hợp đồng dân sự:
• Là giao dịch
• Thể hiện ý chí của 2
hay nhiều bên
• Làm phát sinh, thay
đổi, chấm dứt quyền,
nghĩa vụ dân sự

Quyền dân sự và nghĩa vụ dân sự?


Quyền dân sự:
Là cách xử sự được
phép của người có
quyền
Quyền nhân thân
Quyền sở hữu, quyền
đối với tài sản
Quyền thừa kế
Quyền tham gia vào
quan hệ dân sự…

Nghĩa vụ dân sự:
Là việc mà theo đó
bên có nghĩa vụ phải
chuyển giao tài sản,
quyền, trả tiền, thực
hiện hoặc không thực
hiện một công việc
nhất định vì lợi ích
của bên có quyền.

• Mục đích của giao dịch dân sự:
Là lợi ích hợp pháp mà các bên mong muốn
đạt được khi xác lập giao dịch (BLDS).
• Động cơ xác lập giao dịch dân sự:
Là nguyên nhân thúc đẩy các bên tham gia
giao dịch.
• Phân biệt mục đích và động cơ:
Mục đích không đạt

Giao dịch vô hiệu

Động cơ không đạt

Không ảnh hưởng
(Ngoại trừ trở thành điều
khoản của giao dịch)

3
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Hình thức của giao dịch dân sự
Hình thức của GDDS: Là cách thể hiện ý chí ra bên ngoài
dưới một hình thức nhất định của các bên tham gia giao
dịch
Là chứng cứ xác nhận các quan hệ đã, đang tồn tại
giữa các bên, từ đó xác định trách nhiệm dân sự khi có
hành vi vi phạm xảy ra

Lời nói
Hình thức của
giao dịch dân sự

Hành vi cụ thể

Văn bản

Thường
Thông điệp dữ liệu :
phương tiện điện tử
Công chứng,
chứng thực,
đăng ký

Điều kiện có hiệu lực của giao dịch
• Người giao dịch có năng lực hành vi dân sự;
• Mục đích và nội dung không vi phạm pháp luật,
trái đạo đức xã hội;
• Người giao dịch hoàn toàn tự nguyện,
• Hình thức giao dịch phù hợp với quy định của PL.

Giao dịch dân sự vô hiệu
• Không làm phát sinh
quyền, nghĩa vụ của
các bên bên kể từ thời
điểm giao kết.
• Không hợp pháp.
• Không được Nhà nước
thừa nhận.
Do không tuân thủ một
trong 4 ĐK có hiệu lực

Tuyên bố một giao dịch
dân sự vô hiệu
 Thẩm quyền thuộc về
Tòa án
 Thông qua một bản án
hoặc một quyết định
tuyên bố một giao dịch
dân sự là vô hiệu cùng
với những hậu quả
pháp lý của giao dịch vô
hiệu đó

4
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Giao dịch dân sự vô hiệu

Các
loại
giao
dịch
dân
sự

hiệu

1. Vô hiệu do vi phạm điều cấm của pháp luật,
trái đạo đức xã hội
2. Vô hiệu do vi phạm hình thức
3. Vô hiệu do không có sự tự nguyện của
người tham gia giao dịch
4. Vô hiệu do người xác lập, thực hiện không
đủ năng lực hành vi dân sự
5. Vô hiệu do vi phạm điều cấm của pháp luật,
trái đạo đức xã hội

Giao dịch dân sự vô hiệu
Hậu
quả
pháp

của
giao
dịch
dân
sự

hiệu

Không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt
quyền, nghĩa vụ dân sự của các bên kể từ
thời điểm xác lập
Các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu,
hoàn trả cho nhau những gì đã nhận;
Bên có lỗi gây thiệt hại phải bồi thường

1.2 Khái quát về hợp đồng dân sự
Hợp đồng dân sự?
Hợp đồng dân sự là sự thoả thuận giữa các bên về việc xác lập, thay
đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.
Hình thức của Hợp đồng dân sự?
Hình thức miệng

Bằng lời nói

Hình thức viết

Bằng văn bản

Hình thức có công
chứng, chứng thực

Pháp luật quy định cho một số giao dịch

Có giá trị chứng cứ cao nhất

Hành vi cụ thể

5
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Tài liệu cùng danh mục Đầu tư Bất động sản

Xây dựng thương hiệu bất động sản

Như bất kỳ sản phẩm nào khác, thương hiệu của các sản phẩm bất động sản đóng vai trò rất quan trọng vì đây là điểm đầu tiên để mọi người nhận biết về sản phẩm đó. Một ví dụ điển hình của thương hiệu tòa nhà có thể thấy được là tòa nhà Empire State ở New York (Mỹ). Nhiều người chưa bao giờ đặt chân đến New York nhưng khi bạn nói tên tòa nhà Empire State, người ta nghĩ ngay về nước Mỹ và New York. ...


INVESTMENT GUIDE: Doing business in Italy

over the years we have worked to embed sustainability concepts and EsG compliance into our investment process. Reflecting our role as fiduciaries, we focus on long-term strategies that enhance asset value and control risk. We can point to numerous achievements around the world, but we are especially proud of our green certifications, and of our involvement in the Greenprint Foundation. Chuck leitner, Chairman of RREEF Real Estate, is the CEo of Greenprint, and RREEF Real Estate submitted 360 properties into Volume 2 of the Greenprint performance index. our sustainability team continues to be active among their peers in further defining...


TỔNG QUAN BẤT ĐỘNG SẢN & THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

Luật dân sự nuớc Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2005/QH11), trong đó điều 174 quy định bất động sản và động sản. Khái niệm về bất động sản. Bất động sản là các tài sản bao gồm: Đất đai. Nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất đai, kể cả các tài sản gắn liền với nhà ở. Các tài sản khác gắn liền với đất đai. Các tài sản khác do luật định Động sản là những tài sản không phải là bất động sản...


10 sai lầm nhà đầu tư địa ốc nên tránh

Nhiều nhà đầu tư đi học các lớp bồi dưỡng kiến thức về bất động sản vẫn theo dạng phong trào, trong khi lại không nắm bắt kịp thời các thông tin thị trường khiến việc đầu tư trở nên thất bại. 1. Học xong rồi "bỏ xó" Nhiều nhà đầu tư chi rất nhiều tiền cho việc mua sách vở, băng đĩa và tham dự nhiều khoá học về bất động sản thế nhưng sau đó bỏ hết chúng vào tủ sách và chẳng bao giờ ngó ngàng đến chúng nữa. Điều này không những gây lãng phí tiền...


Luật Đất đai

Giá cả và giá trị của Bất Động Sản Khái niệm - phân tích - nguyên tắc Một số nước phát triển đã đưa ra chuẩn mực thống nhất về thực hành định giá chuyên nghiệp (Uniform Standards of Professional Appraisal Practice - USPAP) trong đó giá trị thị trường được hiểu là giá có nhiều khả năng hình thành nhất của một bất động sản trên một thị trường cạnh tranh và công khai dưới tất cả các điều kiện cần thiết đối với việc mua bán sòng phẳng, người mua và người bán đều hành xử thận trọng, có hiểu......


TRUMP STRATEGIES FOR REAL ESTATE CHAPTER 6

CHƯƠNG 6 Việc huy động tiền. Chiến thuật cho thu hút các công ty cho vay tiền và đầu tư. ĐIỂM CHÍNH: Thực hiện cho vay để làm kinh doanh với bạn. Vay nhiều như bạn có thể cho miễn là bạn có thể. Vay từ người cho vay với người mà bạn đã có một mối quan hệ. Đừng đổ mồ hôi các chi tiết. Làm thế nào để có được các nhà đầu tư.


Chương 4: Đánh giá thích nghi đất đai

Đánh giá khả năng thích nghi đất đai hay còn gọi là đánh giá đất đai có thể được định nghĩa như sau...


HỖ TRỢ THƯƠNG MẠI ĐA BIÊN 2 - TỰ VỆ NGOẠI LỆ TRONG WTO - TS. NÔNG QUỐC BÌNH - 3

Vòng đàm phán Uruguay kết thúc thành công vào năm 1994 và việc hình thành WTO vào 01/01/1995 đánh dấu sự mở rộng chưa từng có của thương mại quốc tế. Điều này đặt WTO trước nhiều thách thức mới, trong đó có việc định hình chính sách thương mại tương lai khi xét tới khả năng chấp nhận cạnh tranh quốc tế của thị trường. 9.1.1 Thị trường cạnh tranh hoàn hảo, thị trường cạnh tranh không hoàn hảo và thị trường chấp nhận cạnh tranh (hay thị trường được kiểm định),...


Ưu, nhược của quỹ đầu tư bất động sản

Những thay đổi về mặt pháp lý như Nghị định 71, Thông tư 13... đang tạo nên những sức ép không nhỏ đối với chủ đầu tư trong việc huy động vốn cho phát triển các dự án bất động sản. Một trong những giải pháp được nhiều người quan tâm hiện nay là mô hình các quỹ đầu tư bất động sản.


HCMC Office Price from Savills

Nghiên cứu thị trường - Giá Văn phòng cho thuê tại Tp HCM. Chia ra loại A, B, C.


Tài liệu mới download

TCVN 7801:2008
 • 02/05/2018
 • 12.240
 • 254

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

US Real Estate Market Outlook 2012
 • 01/12/2012
 • 37.128
 • 419
VILLA SAYANG GILI MENO
 • 07/12/2012
 • 99.135
 • 792

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu