Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 8

Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 8 được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Thị trường yếu tố sản xuất, cầu về lao động, sản phẩm hiện vật biên và doanh thu biên, sản phẩm doanh thu biên và đường cầu, sản phẩm giá trị biên của vốnĐánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

9/11/2016

THỊ TRƯỜNG YẾU TỐ SẢN XUẤT
 Yếu tố sản xuất là những yếu tố đầu vào
được sử dụng để sản xuất ra hàng hóa và
dịch vụ
 Gồm 3 nhóm chính:
 Lao động (Labour)
 Đất đai (Land)
 Vốn (Capital)

CẦU VỀ LAO ĐỘNG
Cầu về lao động là số lượng lao động mà
DN mong muốn và có khả năng thuê tại
các mức tiền công khác nhau trong một
khoảng thời gian nhất định.
Đặc điểm:
Là cầu thứ phát, phụ thuộc vào cầu đối với
hàng hóa, dịch vụ trên thị trường
Phụ thuộc vào giá cả của sức lao động

CẦU VỀ LAO ĐỘNG
Lương
(W)
W1
W2

L1

L2

Lượng lao động (L)

SẢN PHẨM HIỆN VẬT BIÊN
VÀ DOANH THU BIÊN

SẢN PHẨM DOANH THU BIÊN
VÀ ĐƯỜNG CẦU

Sản phẩm hiện vật biên của lao động
(năng suất biên của lao động)

Đường sản phẩm doanh thu biên của lao
động MRPL là đường cầu lao động của
doanh nghiệp bởi vì đường này cho biết
lượng cầu về lao động của DN tại các
mức tiền lương khác nhau
 Doanh nghiệp sẽ thuê lao động cho tới
khi sản phẩm doanh thu biên của lao động
bằng tiền lương để đạt được lợi nhuận tối
đa

MPL 

Q Q2  Q1

L L2  L1

Doanh thu biên của lao động:
MRPL 

TR TR2  TR1

L
L2  L1

MRPL  MPL  P

1

9/11/2016

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG
TỚI CẦU LAO ĐỘNG
 Mức tiền lương, tiền công trên thị trường
 Năng suất lao động
 Giá bán sản phẩm

ĐƯỜNG CUNG LAO ĐỘNG

W2L2

L1

W1

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG
TỚI CUNG LAO ĐỘNG

Lượng lao
động (L)

CÂN BẰNG CUNG CẦU TRÊN
THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG
Tiền lương (W)

Cung về lao động là số lượng lao động mà
người lao động sẵn sàng và có khả năng
cung ứng tại các mức tiền công khác nhau
trong một khoảng thời gian nhất định.

Mức tiền lương hoặc tiền công
Thái độ đối với lao động
Áp lực kinh tế
Phạm vi thời gian
Sự di dân

Tiền lương (W)

W1

CUNG VỀ LAO ĐỘNG

S

CÂN BẰNG CUNG CẦU TRÊN
THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG
W
W2
W3
W1

E1

E2
E1

D
L1

Lượng lao
động (L)

S
E3

D
L1 L2 L3

S1
D1
L

2

9/11/2016

THỊ TRƯỜNG VỐN

CẦU VỀ VỐN CỦA DOANH NGHIỆP

Vốn của doanh nghiệp là khái niệm để chỉ
tất cả các loại yếu tố sản xuất (không phải
là lao động và đất đai) mà các DN sử
dụng để sản xuất ra các sản phẩm và dịch
vụ.
 Vốn của DN bao gồm

• Là cầu thứ phát, phụ thuộc vào cầu của
người tiêu dùng về hàng hóa và dịch vụ
trên thị trường hàng hóa.
• Sản lượng vốn cần thuê để đảm bảo tối
đa hóa lợi nhuận được xác định tại điểm
mà giá vốn bằng sản phẩm giá trị biên của
vốn: (i) = MVPK

 Vốn hiện vật
 Vốn bằng tiền

SẢN PHẨM GIÁ TRỊ BIÊN CỦA VỐN

ĐƯỜNG CẦU VỀ VỐN
Lãi suất (i)

• Công thức
MPK 

Q Q2  Q1

K K 2  K 1

MVPK 

TR
 MPK  P
K

i1
i2

K1

CÁC YẾU TỐ LÀM DỊCH CHUYỂN
ĐƯỜNG CẦU VỀ VỐN
 Sự gia tăng đối với sản phẩm của doanh
nghiệp làm đường cầu dịch chuyển sang
phải
 Sự gia tăng mức độ sử dụng các yếu tố
sản xuất khác kết hợp với vốn làm đường
cầu dịch chuyển sang phải
 Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật làm
đường cầu dịch chuyển sang phải.

K2 Lượng vốn (K)

CUNG VỀ VỐN
Cung vốn trong ngắn hạn là cố định vì
trong thời gian ngắn, không thể có sự thay
đổi ngay về vốn hiện vật như máy móc,
thiết bị, nhà xưởng mới
Trong dài hạn:
 Lượng cung về vốn hiện vật có thể thay đổi
vì sẽ có nhiều nhà xưởng, máy móc, thiết bị
mới được tạo ra.
 Việc cung ứng vốn phụ thuộc vào giá thuê
vốn

3

9/11/2016

ĐƯỜNG CUNG VỀ VỐN
Tiền lãi (i)

CÂN BẰNG CUNG CẦU TRÊN
THỊ TRƯỜNG VỐN
Tiền thuê (R)

SK ngắn
hạn

SK dài
hạn

R1

S
E1

W2

D
Lượng vốn (K)

NHỮNG ĐIỀU CHỈNH TRÊN
THỊ TRƯỜNG VỐN
R

SK ngắn hạn
SK dài hạn

E’

S’K dài hạn

R2
R1

K1

Lượng vốn (K)

THỊ TRƯỜNG ĐẤT ĐAI
Trong một vùng, khu vực hay một quốc
gia, tổng mức cung đất đai kể cả trong dài
hạn và ngắn hạn là ổn định.

E’’
E

DK
K1

D’K
L

K2

CÂN BẰNG CUNG VÀ CẦU
TRÊN THỊ TRƯỜNG ĐẤT ĐAI
S

Giá thuê đất
R2

E’

E
R1

D’
D
N

Số lượng đất đai

4

Tài liệu cùng danh mục Kinh tế học

Bài tập môn học Kinh tế lượng - Lớp 07QK2

Câu 1:Trong các mô hình sau mô hình không phải là mô hình hồi quy tuyến tính với tham số là: 4. yi = β1 + β2X2i + log(β3)X3i+ …+ βkXki + ui ; 5. log(yi)=β1 + β2X2i + β3 2 X3i +…+ ui ;8. log(yi)= β1 + β 2 X2i + β3 ( X3i)2 +…+ ui 1 ;9. yi = β1 + β2X2i + X + …+ βkXki + ui β 3 3i ;10.yi = β1 + β2X2i +( β3X3i)2+ …+ βkXki + ui


Bài tập chương 1- Chỉ tiêu kinh tế

Bài tập kinh tế vĩ mô của thầy Huỳnh Văn Thịnh. Bài 1: Để GDP tăng gấp đôi trong mười năm, vậy theo bạn nền kinh tế này phải có tăng trưởng bình quân là bao nhiêu phần trăm/năm? Bài 2: Một nền kinh tế có mức tăng trưởng bình quân/năm là 5%, Vậy cần bao nhiêu năm để GDP nước này tăng gấp ba?


Chất lượng tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam - Cù Chí Lợi

Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ tổng đầu tư xã hội trên tổng sản phẩm xã hội ở mức cao, và với mức đầu tư này nền kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng 7-8%/năm. Tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế là khá cao, tuy nhiên vẫn chưa đạt mức như mong đợi... Mời các bạn cùng tham khảo.


Ebook Quản lý đầu tư và thương mại toàn cầu - Các kỹ năng thiết yếu để thành công trong nền kinh tế toàn cầu WTO: Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Quản lý đầu tư và thương mại toàn cầu - Các kỹ năng thiết yếu để thành công trong nền kinh tế toàn cầu WTO" cung cấp cho người đọc các kiến thức về các nhân tố văn hóa, chính trị, kinh tế trong nền kinh tế toàn cầu, môi trường pháp lý, trợ giúp quyền lợi, nghiên cứu thị trường và đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


Bài giảng Kinh tế vĩ mô (Ths.Trần Thị Hòa) - Chương 1: Một số vấn đề cơ bản về kinh tế học

Nội dung chương 1 gồm có đo lường tổng sản lượng và mức giá của nền kinh tế, mô tả hành vi của nền kinh tế trong dài hạn, các nhân tố quy định tăng trưởng kinh tế, thất nghiệp và lạm pháp trong dài hạn,...Mời các bạn tham khảo!


Giáo trình Kinh tế công cộng - Chương 13: Bảo hiểm xã hội

Giáo trình "Kinh tế công cộng - Chương 13: Bảo hiểm xã hội" cung cấp cho người học các kiến thức: Cơ cấu của hệ thống bảo trợ xã hội, chi phí cao trong giao dịch, bảo hiểm đạo đức và bảo hiểm xã hội, bảo hiểm hưu trí là một hàng hóa khuyến dụng,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Tạp chí Phát triển kinh tế xã hội Đà Nẵng số 84/2017

Tạp chí giới thiệu tới người đọc một số bài viết như: Liên kết nội vùng trong việc liên kết đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở Tây Nguyên; giải pháp phát triển công nghiệp chế biến nông sản ở huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế; địa danh học - Câu chuyện lịch sử,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Kinh tế lượng (Econometrics): Chương 5 - GV. Nguyễn Thị Minh Hiếu

Chương 5 tập trung trình bày về đa cộng tuyến. Nội dung chính gồm có: định nghĩa loại khuyết tật của mô hình (Mô hình vi phạm giả thiết nào của phương pháp OLS), hậu quả của khuyết tật đối với các ước lượng OLS, nguyên nhân của khuyết tật, cách phát hiện và giải pháp khắc phục. Mời các bạn cùng tham khảo.


Kinh tế môi trường (Field & Olewiler) - Chương 12: Thuế và trợ cấp phát thải

Chương này trình bày một số vấn đề liên quan đến thuế và trợ cấp phát thải như: Kinh tế học cơ bản về thuế phát thải, thuế và tiêu chuẩn phát thải, mức thuế hiệu quả xã hội, thuế phát thải và hiệu quả chi phí, thuế phát thải và tiêu chuẩn, thuế phát thải và chất thải hỗn hợp không đồng nhất,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.


Hướng đi cho chính sách quản lý giá xăng dầu ở Việt Nam hiện nay - 4

Quy định giá bán lẻ tối đa cho mặt hàng xăng dầu - mặt hàng dễ có sự biến động về giá. Đối với mặt hàng này, người bán không được phép bán cao hơn giá qui định, phải ghi rõ giá bán lẻ trên sản phẩm. Việc quy định mức giá trần này nhằm bảo vệ lợi ích cho người tiêu dùng. Khi mức giá của mặt xăng dầu biến động cao, tránh hiện tượng người bán điều chỉnh mức giá lên cao hơn so với quy định, gây thiệt hại cho người tiêu dùng. Song điều này dễ...


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu