Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 8

Bài giảng Kinh tế vi mô: Chương 8 được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Thị trường yếu tố sản xuất, cầu về lao động, sản phẩm hiện vật biên và doanh thu biên, sản phẩm doanh thu biên và đường cầu, sản phẩm giá trị biên của vốnĐánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

9/11/2016

THỊ TRƯỜNG YẾU TỐ SẢN XUẤT
 Yếu tố sản xuất là những yếu tố đầu vào
được sử dụng để sản xuất ra hàng hóa và
dịch vụ
 Gồm 3 nhóm chính:
 Lao động (Labour)
 Đất đai (Land)
 Vốn (Capital)

CẦU VỀ LAO ĐỘNG
Cầu về lao động là số lượng lao động mà
DN mong muốn và có khả năng thuê tại
các mức tiền công khác nhau trong một
khoảng thời gian nhất định.
Đặc điểm:
Là cầu thứ phát, phụ thuộc vào cầu đối với
hàng hóa, dịch vụ trên thị trường
Phụ thuộc vào giá cả của sức lao động

CẦU VỀ LAO ĐỘNG
Lương
(W)
W1
W2

L1

L2

Lượng lao động (L)

SẢN PHẨM HIỆN VẬT BIÊN
VÀ DOANH THU BIÊN

SẢN PHẨM DOANH THU BIÊN
VÀ ĐƯỜNG CẦU

Sản phẩm hiện vật biên của lao động
(năng suất biên của lao động)

Đường sản phẩm doanh thu biên của lao
động MRPL là đường cầu lao động của
doanh nghiệp bởi vì đường này cho biết
lượng cầu về lao động của DN tại các
mức tiền lương khác nhau
 Doanh nghiệp sẽ thuê lao động cho tới
khi sản phẩm doanh thu biên của lao động
bằng tiền lương để đạt được lợi nhuận tối
đa

MPL 

Q Q2  Q1

L L2  L1

Doanh thu biên của lao động:
MRPL 

TR TR2  TR1

L
L2  L1

MRPL  MPL  P

1

9/11/2016

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG
TỚI CẦU LAO ĐỘNG
 Mức tiền lương, tiền công trên thị trường
 Năng suất lao động
 Giá bán sản phẩm

ĐƯỜNG CUNG LAO ĐỘNG

W2L2

L1

W1

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG
TỚI CUNG LAO ĐỘNG

Lượng lao
động (L)

CÂN BẰNG CUNG CẦU TRÊN
THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG
Tiền lương (W)

Cung về lao động là số lượng lao động mà
người lao động sẵn sàng và có khả năng
cung ứng tại các mức tiền công khác nhau
trong một khoảng thời gian nhất định.

Mức tiền lương hoặc tiền công
Thái độ đối với lao động
Áp lực kinh tế
Phạm vi thời gian
Sự di dân

Tiền lương (W)

W1

CUNG VỀ LAO ĐỘNG

S

CÂN BẰNG CUNG CẦU TRÊN
THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG
W
W2
W3
W1

E1

E2
E1

D
L1

Lượng lao
động (L)

S
E3

D
L1 L2 L3

S1
D1
L

2

9/11/2016

THỊ TRƯỜNG VỐN

CẦU VỀ VỐN CỦA DOANH NGHIỆP

Vốn của doanh nghiệp là khái niệm để chỉ
tất cả các loại yếu tố sản xuất (không phải
là lao động và đất đai) mà các DN sử
dụng để sản xuất ra các sản phẩm và dịch
vụ.
 Vốn của DN bao gồm

• Là cầu thứ phát, phụ thuộc vào cầu của
người tiêu dùng về hàng hóa và dịch vụ
trên thị trường hàng hóa.
• Sản lượng vốn cần thuê để đảm bảo tối
đa hóa lợi nhuận được xác định tại điểm
mà giá vốn bằng sản phẩm giá trị biên của
vốn: (i) = MVPK

 Vốn hiện vật
 Vốn bằng tiền

SẢN PHẨM GIÁ TRỊ BIÊN CỦA VỐN

ĐƯỜNG CẦU VỀ VỐN
Lãi suất (i)

• Công thức
MPK 

Q Q2  Q1

K K 2  K 1

MVPK 

TR
 MPK  P
K

i1
i2

K1

CÁC YẾU TỐ LÀM DỊCH CHUYỂN
ĐƯỜNG CẦU VỀ VỐN
 Sự gia tăng đối với sản phẩm của doanh
nghiệp làm đường cầu dịch chuyển sang
phải
 Sự gia tăng mức độ sử dụng các yếu tố
sản xuất khác kết hợp với vốn làm đường
cầu dịch chuyển sang phải
 Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật làm
đường cầu dịch chuyển sang phải.

K2 Lượng vốn (K)

CUNG VỀ VỐN
Cung vốn trong ngắn hạn là cố định vì
trong thời gian ngắn, không thể có sự thay
đổi ngay về vốn hiện vật như máy móc,
thiết bị, nhà xưởng mới
Trong dài hạn:
 Lượng cung về vốn hiện vật có thể thay đổi
vì sẽ có nhiều nhà xưởng, máy móc, thiết bị
mới được tạo ra.
 Việc cung ứng vốn phụ thuộc vào giá thuê
vốn

3

9/11/2016

ĐƯỜNG CUNG VỀ VỐN
Tiền lãi (i)

CÂN BẰNG CUNG CẦU TRÊN
THỊ TRƯỜNG VỐN
Tiền thuê (R)

SK ngắn
hạn

SK dài
hạn

R1

S
E1

W2

D
Lượng vốn (K)

NHỮNG ĐIỀU CHỈNH TRÊN
THỊ TRƯỜNG VỐN
R

SK ngắn hạn
SK dài hạn

E’

S’K dài hạn

R2
R1

K1

Lượng vốn (K)

THỊ TRƯỜNG ĐẤT ĐAI
Trong một vùng, khu vực hay một quốc
gia, tổng mức cung đất đai kể cả trong dài
hạn và ngắn hạn là ổn định.

E’’
E

DK
K1

D’K
L

K2

CÂN BẰNG CUNG VÀ CẦU
TRÊN THỊ TRƯỜNG ĐẤT ĐAI
S

Giá thuê đất
R2

E’

E
R1

D’
D
N

Số lượng đất đai

4

Tài liệu cùng danh mục Kinh tế học

Basic Microeconomics - An Open College Textbook

Adapted from the original work by Professor R. Larry Reynolds, PhD, Boise State University. This Textbook Equity edition contains the complete and content of the Basic Microeconomics course taught by Professor Reynolds at Boise State University since 2004. Its 15 chapters cover all the basic economics concepts with numerous graphs and tables reinforcing the teachings. Topics include society, provisioning issues, property rights, competition, monopolies, and current issues.


Bài giảng Chính sách thương mại quốc tế - Chương 10 (phần 1): Chính sách, biện pháp khuyến khích sản xuất và đẩy mạnh xuất khẩu

Bài giảng Chính sách thương mại quốc tế - Chương 10 (phần 1) trình bày các nội dung về chính sách, biện pháp khuyến khích sản xuất và đẩy mạnh xuất khẩu. Chương này gồm có các nội dung chính như: Vai trò của xuất khẩu đối với quá trình phát triển kinh tế ; mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và phương hướng xuất khẩu. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.


Bài giảng Kinh tế Môi trường: Bài giảng 3

Mời bạn đọc cùng tham khảo Bài giảng Kinh tế Môi trường - Bài giảng 3: Nguyên nhân suy thoái môi trường để nắm rõ hơn các kiến thức về hiệu quả kinh tế và thị trường; thất bại thị trường và thất bại chính sách. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn.


Chương 1: Tổng quan kinh tế học

Kinh tế học là môn khoa học xã hội nghiên cứu sự sản xuất, phân phối và tiêu dùng các loại hàng hóa và dịch vụ. Nghiên cứu kinh tế học nhằm mục đích giải thích cách thức các nền kinh tế vận động và cách tác nhân kinh tế tương tác với nhau. Các nguyên tắc kinh tế được ứng dụng trong đời sống xã hội, trong thương mại, tài chính và hành chính công, thậm chí là trong ngành tội phạm học, giáo dục, xã hội học, luật học và nhiều ngành khoa học khác....


Hội nhập Cộng đồng Kinh tế ASEAN: Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam

Bài viết Hội nhập Cộng đồng Kinh tế ASEAN: Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam xem xét những cơ hội và thách thức khi VN tham gia vào Cộng đồng Kinh tế ASEAN; và đề ra một số giải pháp nhằm giúp VN tham gia Cộng đồng Kinh tế ASEAN một cách có hiệu quả hơn.


Bài giảng Kinh tế lượng: Bài 2 - Lê Minh Tiến

Bài giảng "Kinh tế lượng - Bài 2: Hồi quy tuyến tính" trình bày các nội dung: Hàm hồi quy tổng thể và hàm hồi quy mẫu, hàm hồi quy tổng thể và hàm hồi quy mẫu, các dạng mô hình hồi quy, hệ số xác định và hệ số xác định điều chỉnh,... Mời các bạn cùng tham khảo.


Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với xóa đói giảm nghèo - Liên hệ thực tiễn ở Việt Nam giai đoạn 2001 - 2010

Bài viết Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với xóa đói giảm nghèo - Liên hệ thực tiễn ở Việt Nam giai đoạn 2001 - 2010 xem xét mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với xóa đói giảm nghèo, áp dụng mối quan hệ này để đánh giá tác động tăng trưởng kinh tế về mặt lượng đến công cuộc xóa đói giảm nghèo ở VN.


Phân Tích Chi Phí và Lợi Ích - CHƯƠNG 5: Định Giá Đầu-Ra (output) Sử Dụng các Mức Giá Thị Trường

Tài liệu tham khảo về phân tích chi phí và lợi ích dành cho sinh viên khoa Kinh tế học chuyên đề " Định Giá Đầu-Ra (output) Sử Dụng các Mức Giá Thị Trường "


Bài giảng Nhập môn quan hệ quốc tế - Chương 3: Chính sách thương mại quốc tế

Chính sách thương mại quốc tế là hệ thống các nguyên tắc, biện pháp kinh tế hành chính và pháp luật dùng để thực hiện những mục tiêu đã xác định trong lĩnh vực thương mại quốc tế của một nước trong một thời kỳ nhất định. Mời các bạn tham khảo bài giảng.


Giáo trình phân tích quy trình ứng dụng nguyên lý lập luận một số vấn đề về nhập khẩu tư bản p4

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích quy trình ứng dụng nguyên lý lập luận một số vấn đề về nhập khẩu tư bản p4', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tài liệu mới download

Change Guy - Tập 3
 • 24/04/2013
 • 75.667
 • 700
Change Guy - Tập 1
 • 24/04/2013
 • 98.419
 • 591
Change Guy - Tập 2
 • 24/04/2013
 • 82.519
 • 279

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu