Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng Kinh tế tài nguyên: Chương 5 - Trần Thị Thu Trang

Chương 5 "Kinh tế tài nguyên thuỷ sản" sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Giới thiệu chung, mô hình khai thác thuỷ sản, cơ sở thuế tối ƣu và các công cụ kinh tế của Chính phủ quản lý tài nguyên thuỷ sảnĐánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

CHƢƠNG 5: KINH TẾ THUỶ SẢN
5.1. Giới thiệu chung
 Thủy sản bao gồm: động vật, thực vật sinh sản dưới
nước mặn và nước ngọt.

CHƢƠNG 5

 Cá là nguồn tài nguyên thuỷ sản có thể tái tạo

KINH TẾ TÀI NGUYÊN THUỶ SẢN

 Khi nghiên cứu mô hinh khai thác thủy sản có hai vấn đề
chủ yếu cần quan tâm:
+ Thuỷ sản là các loài động thực vật sinh sống với
chức năng sinh học vốn có
+ Ảnh hưởng của quyền sở hữu đối với kinh tế khai
thác thuỷ sản.

Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

1

Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

2

CHƢƠNG 5: KINH TẾ THUỶ SẢN

CHƢƠNG 5: KINH TẾ THUỶ SẢN

5.2. Mô hình khai thác thuỷ sản

Các câu hỏi cần trả lời cho phần kinh tế thuỷ sản:

5.2.1. Mô hình cân bằng sinh học thuỷ sản (trạng thái
ổn định)

 Mô hình, cơ chế sinh học của nghề thuỷ sản?
 Khai thác ảnh hưởng tới mật độ thuỷ sản như thế nào?

 Gọi X(t) là trữ lượng cá ở một khu vực sinh sống tại thời
điểm t

 Các điều kiện của tài nguyên vô chủ ảnh hưởng thế nào
tới khai thác và mật độ thuỷ sản?

 Gọi dX(t)/dt là sự thay đổi của trữ lượng cá trong một
thời gian ngắn, dt.

 So sánh giữa khai thác trong điều kiện sở hữu tư nhân
và trong điều kiện tài nguyên vô chủ?

 Gọi F(X) là tỉ lệ tăng trưởng tại một thời điểm trong một
sinh khối của quần thể thuỷ sản đang được xem xét

 Mô hình khai thác thuỷ sản trong điều kiện tĩnh?

Ta có: F(X) = dX(t)/dt
Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

3

Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

4

1

CHƢƠNG 5: KINH TẾ THUỶ SẢN
F(X) thường được thể hiện dưới dạng hàm logistic, là một
hàm parabol khi F(X) được vẽ theo X bắt đầu từ quy mô trữ
lượng bằng 0.

Tốc độ
Tăng
F(X)
MSY

Hàm Logistic được thể hiện dưới dạng toán học như sau:
F(X**)

F(X) = r.X(1-X/k)
Trong đó:

F(X*)

r: thể hiện tỉ lệ sinh trưởng nội tại của loài thuỷ sản trong
thời gian t

F(X***)

k: trữ lượng giới hạn của môi trường sống

K
X*

Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

5

X**

Mật độ
thuỷ sản

X***

Hình 5.1. Mô hình cân bằng sinh học thuỷ sản giản đơn
Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

6

CHƢƠNG 5: KINH TẾ THUỶ SẢN
Hiện tại chúng ta quan tâm tới sản lượng khai thác và
xem xét ảnh hưởng của nó tới sự phát triển sinh học của
một loài

Tốc độ
Tăng
F(X)

H1
MSY

H2

- Ba mức khai thác khác nhau trong cùng một thời điểm
là H1, H2 và H3.
+ Với H(X) = H1: H(X)>F(X) do đó không bền vững.
+ Với H(X) = H2: H(X) = F(X)MSY chưa bền vững vì còn
phụ thuộc vào điều kiện môi trường.

H3

+ Với H(X) = H3: H(X) = F(X): bền vững khi mật độ loài là
từ X13 đến X23
Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

K
X13
7

XMSY

X23

Mật độ
thuỷ sản

Hình 5.2. MôTrần
hình
cân bằng sinh học và khai thác
Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

8

2

CHƢƠNG 5: KINH TẾ THUỶ SẢN
H’ = G(E,X23)

H

5.2.2. Mô hình sinh học khai thác trong điều kiện tài
nguyên thuỷ sản là vô chủ

H23
H’ = G(E,X13)

Gọi H(t) là một hàm khai thác thuỷ sản tại thời điểm t.
Mức sản lượng khai thác sẽ phụ thuộc vào 2 yếu tố:

H13

+ Mức cố gắng khai thác tại thời điểm t: E(t)
+ Mật độ thuỷ sản tại thời điểm t: X(t)
 H(t) = G[E(t), X(t)]
E0

E

Hình 5.3. Ảnh hƣởng của mật độ thuỷ sản tới sản lƣợng khai thác
Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

9

Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

10

CHƢƠNG 5: KINH TẾ THUỶ SẢN
F(X)
H(E,X)

F(X)

H=G(E’,X)

H = G(E,X)

H

K
X’

XMSY

X

Hình 5.4. Tăng cố gắng đầu tƣ khai thác trong điều kiện vô chủ
Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

11

5.2.3. Mô hình kinh tế khai thác thuỷ sản
- Giả sử chi phí cho một đơn vị cố gắng đầu tư khai thác
là c
- Tổng chi phí đánh bắt là TC
- Giá bán là P = 1
- Doanh thu đánh bắt là TR = P.H = H = F(X) (H là sản
lượng khai thác)
- Mật độ thuỷ sản đánh bắt đang ở mức K
Trong điều kiện sở hữu vô chủ thì TR = TC
Như vậy người khai thác sẽ khai thác tại X’ (X’ E nên không hiệu
quả dưới góc độ sinh học
Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

12

3

CHƢƠNG 5: KINH TẾ THUỶ SẢN
- Trong điều kiện tài nguyên thuộc sở hữu tư nhân thì
nhà khai thác sẽ khai thác tại điểm mà MR = MC chứ
không phải là TR = TC (AR = AC)
- Khai thác trong điều kiện sở hữu tư nhân thì sẽ có tô
(vì TR>TC) còn trong điều kiện sở hữu vô chủ thì sẽ
không có tô (vì TR = TC).

TC = (E,X)

H

- Khi tài nguyên là vô chủ thì nhà khai thác sẽ khai thác
tại điểm EOA còn khi TN là tư nhân thì nhà khai thác sẽ
khai thác tại EPP
Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

TR, TC
MC, MR

MC = MR

TR

TC’(E0,X’)

TR, TC
H

K
X’

XMSY

X

Hình 5.5. Khai thác không hiệu quả dƣới góc độ sinh học khi
tài nguyên thuỷ sản là vô chủ
Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

13

TR=p*H(E)

14

MR, AR,
MC,AC

TC = c.E0
MC = AC

AR

MR
K
Epp

EOA

Cố gắng, đầu tư
cho khai thác

Hình 5.6. MQH giữa cố gắng đầu tƣ, tổng doanh thu và tổng chi phí
trong điều kiện sở hữu tƣ nhân và sở hữu vô chủ
Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

0

Epp

EOA

Hình 5.7. So sánh đầu tƣ khi tài nguyên là tƣ nhân
và khi tài nguyên là vô chủ
15

Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

16

4

CHƢƠNG 5: KINH TẾ THUỶ SẢN

CHƢƠNG 5: KINH TẾ THUỶ SẢN

5.2.4. Ảnh hưởng ngoại ứng của quá trình khai thác
trong điều kiện sở hữu vô chủ

Trong đó:
- dH/dE: là sản lượng khai thác phụ thuộc vào cố gắng

Khi một công ty đánh bắt sẽ làm ảnh hưởng không
những sản lượng đánh bắt của chính công ty đó trong
tương lai mà còn gây ra ngoại ứng đối với các công ty
khác vì nguồn cá bị giảm về sự đông đặc.

của hãng
- APE: là sản lượng bình quân một đơn vị cố gắng đầu tư
- E(dAPE/dE): ảnh hưởng ngoại ứng do nguồn thuỷ sản bị

- Sản lượng khai thác bằng mức khai thác bình quân
(theo mức độ cố gắng) nhân với mức độ cố gắng.
H = APE . E
Lấy vi phân ta được
dH/dE = APE + E(dAPE/dE)
Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

giảm mạnh do khai thác quá nhanh (ngoại ứng tiêu cực)

17

CHƢƠNG 5: KINH TẾ THUỶ SẢN

18

CHƢƠNG 5: KINH TẾ THUỶ SẢN
5.2.5. Đường cung của ngành thuỷ sản

Trong điều kiện sở hữu vô chủ thì E(dAPE/dE) không
được quan tâm nên dẫn tới không hiệu quả về mặt
kinh tế

5.2.5.1. Trường hợp sở hữu vô chủ

=> Để hạn chế ngoại ứng tiêu cực do quá trình khai thác
gây ra làm tăng chi phí đánh bắt cho XH nên việc quản
lý và giao quyền sở hữu đối với tài nguyên là rất quan
trọng.

Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

19

- Cung của ngành thuỷ sản không chỉ phụ thuộc vào
những yếu tố nội sinh và ngoại sinh (như các hàng hoá
thông thường) mà nó còn phụ thuộc vào yếu tố sinh học
của các loài.
- Với các mức giá khác nhau thì mức cố gắng đầu tư
cũng khác nhau

Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

20

5

Tài liệu cùng danh mục Kinh tế học

Giáo trình Traslation_4_1

Tham khảo tài liệu 'giáo trình traslation_4_1', tài liệu phổ thông, tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Bài giảng Kinh tế học vĩ mô - Chương 2: Cung và cầu

Bài giảng Kinh tế học vĩ mô Chương 2: Cung và cầu nhằm trình bày về khái niệm cung, cầu Luật cung, luật cầu, các nhân tố ảnh hưởng, phân biệt sự di chuyển và dịch chuyển của đường cung, cầu, cân bằng trên thị trường, kiểm soát giá.


Động thái vi mô - vĩ mô và tình trạng nghèo: Có giới hạn nào cho sự gia tăng tình trạng phi chính thức ở Nam Mỹ? Điều tra sơ bộ

Mục đích của bài viết này là tìm hiểu liệu có giới hạn nào đối với sự gia tăng việc làm trong khu vực phi chính thức đô thị (UIS) ở Nam Mỹ (SA). Bài viết sẽ mô tả và phân tích các yếu tố quyết định sự phát triển của tình trạng phi chính thức đô thị tại SA kể từ năm 1970 khi hiện tượng này được nghiên cứu, định nghĩa và đo lường cho đến tình hình hiện tại trước khi xảy ra các cuộc khủng hoảng năm 2008-2009... Mời các bạn tham khảo.


Lecture Applied econometric time series (4e) - Chapter 7: Nonlinear models and breaks

This chapter presents the following content: Linear versus nonlinear adjustment, simple extensions of the ARMA model, testing for nonlinearity, threshold autoregressive models, extensions of the TAR model, three threshold models, smooth transition models,...


KINH TẾ VĨ MÔ_CHƯƠNG 11: TỔNG CẦU 2

Trong chương 11 chúng ta sẽ sử dụng mô hình IS-LM để: xét xem các chính sách và các cú sốc ảnh hưởng thế nào đến thu nhập và lãi suất trong ngắn hạn khi gái cả là cố định; xây dựng hướng tổng cầu; tìm kiếm những lời giải thích khác nhau cho thời kỳ đại suy thoái.


Bài giảng Kinh tế vĩ mô (dành cho học viên cao học): Chapter 2 - TS. Phan Thế Công

Bài giảng "Kinh tế vĩ mô - Chapter 2: Số liệu kinh tế vĩ mô" cung cấp cho người học các kiến thức về ý nghĩa và thước đo các dữ liệu kinh tế vĩ mô quan trọng nhất bao gồm: Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), chỉ số giá tiêu dùng (CPI),tỷ lệ thất nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.


Cam kết WTO về phân phối- logistics

Việt Nam cam kết mở cửa những dịch vụ phân phối nào và cam kết dịch vụ logistics gì khi nhập WTO? Nhà đầu tư nước ngoài có thể thực hiện hoạt động phân phối và cung cấp dịch vụ đại lý vận tải hàng hóa tại Việt Nam dưới các hình thức nào?....Cuốn booklet “Cam kết WTO về phân phối- logistics” sẽ cung cấp cho bạn những câu trả lời thỏa đáng! Việt Nam cam kết mở cửa những dịch vụ phân phối nào và cam kết dịch vụ logistics gì khi nhập WTO? Nhà đầu tư nước ngoài...


Lecture Issues in economics today - Chapter 39: Energy prices

When you finish this chapter, you should: Define a cartel, model how a cartel can make their members large sums of money, show why cartels are not typically stable and describe the conditions necessary for creating cartel stability, evaluate whether OPEC qualifies as a cartel, summarize the history of inflation-adjusted oil and gasoline prices.


Lecture Basic microeconomics - Chapter 4: Supply and demand

After reading this chapter, you should be able to: Explain the law of demand and what it implies, explain the law of supply and what it implies, explain how prices adjust to achieve an equilibrium between demand and supply, show the effects of a shift in demand or supply on the equilibrium price and quantity using real-world events.


Ebook Principles of microeconomics (6th edition): Part 2

(BQ) Part 2 book "Principles of microeconomics" has contents: The design of the tax system, firms in competitive markets, the costs of production, monopoly, monopolistic competition, oligopoly, the markets for the factors of production, earnings and discrimination,....and other contents.


Tài liệu mới download

Mẫu giấy ra cổng
 • 09/01/2010
 • 52.063
 • 444

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bài tập về kinh doanh
 • 04/08/2011
 • 49.413
 • 632

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu