Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng Kinh tế tài nguyên: Chương 5 - Trần Thị Thu Trang

Chương 5 "Kinh tế tài nguyên thuỷ sản" sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Giới thiệu chung, mô hình khai thác thuỷ sản, cơ sở thuế tối ƣu và các công cụ kinh tế của Chính phủ quản lý tài nguyên thuỷ sảnĐánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

CHƢƠNG 5: KINH TẾ THUỶ SẢN
5.1. Giới thiệu chung
 Thủy sản bao gồm: động vật, thực vật sinh sản dưới
nước mặn và nước ngọt.

CHƢƠNG 5

 Cá là nguồn tài nguyên thuỷ sản có thể tái tạo

KINH TẾ TÀI NGUYÊN THUỶ SẢN

 Khi nghiên cứu mô hinh khai thác thủy sản có hai vấn đề
chủ yếu cần quan tâm:
+ Thuỷ sản là các loài động thực vật sinh sống với
chức năng sinh học vốn có
+ Ảnh hưởng của quyền sở hữu đối với kinh tế khai
thác thuỷ sản.

Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

1

Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

2

CHƢƠNG 5: KINH TẾ THUỶ SẢN

CHƢƠNG 5: KINH TẾ THUỶ SẢN

5.2. Mô hình khai thác thuỷ sản

Các câu hỏi cần trả lời cho phần kinh tế thuỷ sản:

5.2.1. Mô hình cân bằng sinh học thuỷ sản (trạng thái
ổn định)

 Mô hình, cơ chế sinh học của nghề thuỷ sản?
 Khai thác ảnh hưởng tới mật độ thuỷ sản như thế nào?

 Gọi X(t) là trữ lượng cá ở một khu vực sinh sống tại thời
điểm t

 Các điều kiện của tài nguyên vô chủ ảnh hưởng thế nào
tới khai thác và mật độ thuỷ sản?

 Gọi dX(t)/dt là sự thay đổi của trữ lượng cá trong một
thời gian ngắn, dt.

 So sánh giữa khai thác trong điều kiện sở hữu tư nhân
và trong điều kiện tài nguyên vô chủ?

 Gọi F(X) là tỉ lệ tăng trưởng tại một thời điểm trong một
sinh khối của quần thể thuỷ sản đang được xem xét

 Mô hình khai thác thuỷ sản trong điều kiện tĩnh?

Ta có: F(X) = dX(t)/dt
Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

3

Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

4

1

CHƢƠNG 5: KINH TẾ THUỶ SẢN
F(X) thường được thể hiện dưới dạng hàm logistic, là một
hàm parabol khi F(X) được vẽ theo X bắt đầu từ quy mô trữ
lượng bằng 0.

Tốc độ
Tăng
F(X)
MSY

Hàm Logistic được thể hiện dưới dạng toán học như sau:
F(X**)

F(X) = r.X(1-X/k)
Trong đó:

F(X*)

r: thể hiện tỉ lệ sinh trưởng nội tại của loài thuỷ sản trong
thời gian t

F(X***)

k: trữ lượng giới hạn của môi trường sống

K
X*

Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

5

X**

Mật độ
thuỷ sản

X***

Hình 5.1. Mô hình cân bằng sinh học thuỷ sản giản đơn
Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

6

CHƢƠNG 5: KINH TẾ THUỶ SẢN
Hiện tại chúng ta quan tâm tới sản lượng khai thác và
xem xét ảnh hưởng của nó tới sự phát triển sinh học của
một loài

Tốc độ
Tăng
F(X)

H1
MSY

H2

- Ba mức khai thác khác nhau trong cùng một thời điểm
là H1, H2 và H3.
+ Với H(X) = H1: H(X)>F(X) do đó không bền vững.
+ Với H(X) = H2: H(X) = F(X)MSY chưa bền vững vì còn
phụ thuộc vào điều kiện môi trường.

H3

+ Với H(X) = H3: H(X) = F(X): bền vững khi mật độ loài là
từ X13 đến X23
Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

K
X13
7

XMSY

X23

Mật độ
thuỷ sản

Hình 5.2. MôTrần
hình
cân bằng sinh học và khai thác
Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

8

2

CHƢƠNG 5: KINH TẾ THUỶ SẢN
H’ = G(E,X23)

H

5.2.2. Mô hình sinh học khai thác trong điều kiện tài
nguyên thuỷ sản là vô chủ

H23
H’ = G(E,X13)

Gọi H(t) là một hàm khai thác thuỷ sản tại thời điểm t.
Mức sản lượng khai thác sẽ phụ thuộc vào 2 yếu tố:

H13

+ Mức cố gắng khai thác tại thời điểm t: E(t)
+ Mật độ thuỷ sản tại thời điểm t: X(t)
 H(t) = G[E(t), X(t)]
E0

E

Hình 5.3. Ảnh hƣởng của mật độ thuỷ sản tới sản lƣợng khai thác
Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

9

Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

10

CHƢƠNG 5: KINH TẾ THUỶ SẢN
F(X)
H(E,X)

F(X)

H=G(E’,X)

H = G(E,X)

H

K
X’

XMSY

X

Hình 5.4. Tăng cố gắng đầu tƣ khai thác trong điều kiện vô chủ
Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

11

5.2.3. Mô hình kinh tế khai thác thuỷ sản
- Giả sử chi phí cho một đơn vị cố gắng đầu tư khai thác
là c
- Tổng chi phí đánh bắt là TC
- Giá bán là P = 1
- Doanh thu đánh bắt là TR = P.H = H = F(X) (H là sản
lượng khai thác)
- Mật độ thuỷ sản đánh bắt đang ở mức K
Trong điều kiện sở hữu vô chủ thì TR = TC
Như vậy người khai thác sẽ khai thác tại X’ (X’ E nên không hiệu
quả dưới góc độ sinh học
Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

12

3

CHƢƠNG 5: KINH TẾ THUỶ SẢN
- Trong điều kiện tài nguyên thuộc sở hữu tư nhân thì
nhà khai thác sẽ khai thác tại điểm mà MR = MC chứ
không phải là TR = TC (AR = AC)
- Khai thác trong điều kiện sở hữu tư nhân thì sẽ có tô
(vì TR>TC) còn trong điều kiện sở hữu vô chủ thì sẽ
không có tô (vì TR = TC).

TC = (E,X)

H

- Khi tài nguyên là vô chủ thì nhà khai thác sẽ khai thác
tại điểm EOA còn khi TN là tư nhân thì nhà khai thác sẽ
khai thác tại EPP
Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

TR, TC
MC, MR

MC = MR

TR

TC’(E0,X’)

TR, TC
H

K
X’

XMSY

X

Hình 5.5. Khai thác không hiệu quả dƣới góc độ sinh học khi
tài nguyên thuỷ sản là vô chủ
Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

13

TR=p*H(E)

14

MR, AR,
MC,AC

TC = c.E0
MC = AC

AR

MR
K
Epp

EOA

Cố gắng, đầu tư
cho khai thác

Hình 5.6. MQH giữa cố gắng đầu tƣ, tổng doanh thu và tổng chi phí
trong điều kiện sở hữu tƣ nhân và sở hữu vô chủ
Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

0

Epp

EOA

Hình 5.7. So sánh đầu tƣ khi tài nguyên là tƣ nhân
và khi tài nguyên là vô chủ
15

Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

16

4

CHƢƠNG 5: KINH TẾ THUỶ SẢN

CHƢƠNG 5: KINH TẾ THUỶ SẢN

5.2.4. Ảnh hưởng ngoại ứng của quá trình khai thác
trong điều kiện sở hữu vô chủ

Trong đó:
- dH/dE: là sản lượng khai thác phụ thuộc vào cố gắng

Khi một công ty đánh bắt sẽ làm ảnh hưởng không
những sản lượng đánh bắt của chính công ty đó trong
tương lai mà còn gây ra ngoại ứng đối với các công ty
khác vì nguồn cá bị giảm về sự đông đặc.

của hãng
- APE: là sản lượng bình quân một đơn vị cố gắng đầu tư
- E(dAPE/dE): ảnh hưởng ngoại ứng do nguồn thuỷ sản bị

- Sản lượng khai thác bằng mức khai thác bình quân
(theo mức độ cố gắng) nhân với mức độ cố gắng.
H = APE . E
Lấy vi phân ta được
dH/dE = APE + E(dAPE/dE)
Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

giảm mạnh do khai thác quá nhanh (ngoại ứng tiêu cực)

17

CHƢƠNG 5: KINH TẾ THUỶ SẢN

18

CHƢƠNG 5: KINH TẾ THUỶ SẢN
5.2.5. Đường cung của ngành thuỷ sản

Trong điều kiện sở hữu vô chủ thì E(dAPE/dE) không
được quan tâm nên dẫn tới không hiệu quả về mặt
kinh tế

5.2.5.1. Trường hợp sở hữu vô chủ

=> Để hạn chế ngoại ứng tiêu cực do quá trình khai thác
gây ra làm tăng chi phí đánh bắt cho XH nên việc quản
lý và giao quyền sở hữu đối với tài nguyên là rất quan
trọng.

Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

19

- Cung của ngành thuỷ sản không chỉ phụ thuộc vào
những yếu tố nội sinh và ngoại sinh (như các hàng hoá
thông thường) mà nó còn phụ thuộc vào yếu tố sinh học
của các loài.
- Với các mức giá khác nhau thì mức cố gắng đầu tư
cũng khác nhau

Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

20

5

Tài liệu cùng danh mục Kinh tế học

Đề thi giữa kỳ môn Kinh tế quốc tế: Mã đề 444 - Cô Hoàng Thị Chỉnh (UEH)

Mời các bạn thử sức bản thân thông qua việc giải những bài tập trong Đề thi giữa kỳ môn Kinh tế quốc tế: Mã đề 444 sau đây với 20 câu hỏi trắc nghiệm khái quát kiến thức của môn học. Tài liệu phục vụ cho các bạn yêu thích môn Kinh tế quốc tế và những bạn đang chuẩn bị cho môn thi này.  


Giáo trình môn học KINH TẾ HỌC VĨ MÔ

Kinh tế Ngày nay, từ ktế bao hàm nội dung phong phú hơn nhiều. Đó là: - Sự làm ra của cải vật chất để thoả mãn nhu cầu. - Sự hoàn thiện và tối ưu hoá việc tổ chức sử dụng các nguồn lực, tổ chức lđộng xhội một cách khoa học, có hiệu quả. - Sự cân đối tích lũy và tiêu dùng để phát triển và đề phòng rủi ro.


Đề cương ứng cứu - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KINH TẾ

Mục tiêu chung: Tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng nước uống đóng chai và đưa ra các biện pháp giúp nhà sản xuất đáp ứng được nhu cầu sử dụng nước uống đóng chai của người dân tại thành phố cao lãnh.


Giáo trình kinh tế học vi mô - Chương 7: Cạnh tranh không hoàn hảo QUYẾT ĐỊNH SẢN XUẤT

Chương 7: Cạnh tranh không hoàn hảo QUYẾT ĐỊNH SẢN XUẤT Bây giờ, chúng ta hãy xem xét cách thức xác định cân bằng trong ngắn hạn của thị trường bán cạnh tranh. Biểu đồ dưới đây minh họa cân bằng trong ngắn hạn của một doanh nghiệp trong thị trường bán cạnh tranh. Một doanh nghiệp bán cạnh tranh sẽ tối đa hóa lợi nhuận sẽ sản xuất tại mức sản lượng mà ở đó MR = MC. Trong biểu đồ dưới đây, mức sản lượng cân bằng là Qo. Khi đó, giá cân bằng (số tiền mà khách hàng...


SỰ KHÁC NHAU GIỮA NGƯỜI TIẾT KIỆM VÀ NGƯỜI ĐẦU TƯ

SỰ KHÁC NHAU GIỮA NGƯỜI TIẾT KIỆM VÀ NGƯỜI ĐẦU TƯ Tôi có nhiều quỹ hỗ tương. Tôi có 401 (k). Tôi còn có chứng khoán và cổ phiếu. Đó không phải là đầu tư sao?” Tôi lùi lại một bước và giải thích thêm, “Phải, tiết kiệm là một hình thức đầu tư. Vì thế khi bạn mua quỹ hỗ tương, chứng khoán, hay trái phiếu là bạn đang đầu tư nhưng nó là từ quan điểm của người tiết kiệm và giá trị của người tiết kiệm hơn.” Hãy nghe lý luận của người đầu tư thụ động....


Bài tập về Kinh tế vĩ mô bằng tiếng Anh - Chương 3: Hành vi tiêu dùng

Tham khảo tài liệu 'bài tập về kinh tế vĩ mô bằng tiếng anh - chương 3: hành vi tiêu dùng', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Giáo trình hình thành quy trình ứng dụng trao đổi thương phiếu trong giá trị doanh nghiệp p3

Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành quy trình ứng dụng trao đổi thương phiếu trong giá trị doanh nghiệp p3', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Ebook Essentials of systems analysis and design (6th edition): Part 1

(BQ) Part 1 book "Essentials of systems analysis and design" has contents: The systems development environment, the sources of software, managing the information systems project, systems planning and selection, determining system requirements,...and other contents.


Giáo trình Kinh tế học vi mô (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 1

Giáo trình Kinh tế học vi mô cung cấp các kiến thức nền tảng về kinh tế, giúp cho các nhà hoạch định chính sách vĩ mô và các nhà quản trị doanh nghiệp, người tiêu dùng hiểu rõ các quy luật và xu hướng phát triển kinh tế, từ đó, có thể vận dụng lý thuyết kinh tế vào việc ra quyết định khi tham gia vào nền kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 giáo trình sau đây.


Handbook of Economic Forecasting part 47

Handbook of Economic Forecasting part 47. Research on forecasting methods has made important progress over recent years and these developments are brought together in the Handbook of Economic Forecasting. The handbook covers developments in how forecasts are constructed based on multivariate time-series models, dynamic factor models, nonlinear models and combination methods. The handbook also includes chapters on forecast evaluation, including evaluation of point forecasts and probability forecasts and contains chapters on survey forecasts and volatility forecasts. Areas of applications of forecasts covered in the handbook include economics, finance and marketing....


Tài liệu mới download

Nghệ thuật Hy Lạp cổ đại
  • 11/09/2012
  • 36.563
  • 684

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu