Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng Kinh tế tài nguyên: Chương 3 - Trần Thị Thu Trang

Nội dung chương 3 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Kinh tế tài nguyên đất và Kinh tế tài nguyên nước", cụ thể như: Đặc điểm và các vấn đề cơ bản trong quản lý khai thác tài nguyên có thể tái tạo, kinh tế đất và kinh tế nước,...Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

CHƢƠNG 3: KTTN ĐẤT & KTTN NƢỚC
3.1. Đặc điểm và các vấn đề cơ bản trong quản lý khai thác
tài nguyên có thể tái tạo
3.1.1. Đặc điểm và các vấn đề trong khai thác, quản lý và sử
dụng các nguồn tài nguyên có thể tái tạo

CHƢƠNG 3

Đặc điểm cơ bản của các loại TN có thể tái tạo:

KINH TẾ TÀI NGUYÊN ĐẤT &

- Trữ lượng các loại TN này có thể thay đổi, tăng hoặc giảm so
với trữ lượng ban đầu tuỳ thuộc vào tốc độ khai thác, trình độ
quản lý, nhưng mức tăng không bao giờ vượt qua giới hạn sức
chứa của môi trường.

KINH TẾ TÀI NGUYÊN NƢỚC

- Có thể bị cạn kiệt nếu không được quản lý khai thác hợp lý.
- Sự tăng trưởng của một loài phụ thuộc rất nhiều vào hệ sinh
thái mà chúng tồn tại.
Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

1

2

CHƢƠNG 3: KTTN ĐẤT & KTTN NƢỚC
Trữ lượng X

3.1.2. Mối quan hệ giữa khai thác và TN có thể tái tạo
- Năng suất tối đa (MSY) là mức tăng trưởng (năng suất) cực
đại mà một loài có thể đạt được
- NS khai thác tối đa là mức NS khai thác TN đúng bằng mức
tăng trưởng của TN đó.
VD: Cá chép đầu năm trữ lượng là 1000 con, loài cá này có tốc
độ tăng trưởng 10%/năm tức là 100 con/năm. Nếu hàng năm
chúng ta khai thác 100 con thì được gọi là NS tối đa.
- NS khai thác tối đa có thể chưa hoàn toàn bền vững vì còn
phụ thuộc vào điều kiện môi trường sống, thời tiết, dịch
bệnh,…
Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN2009

3

Xcapacity

Xmin

0

Thời gian

HÌnh 3.1.Ví dụ về sự tăng trƣởng của loài động, thực vật theo thời gian

Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

4

1

CHƢƠNG 3: KTTN ĐẤT & KTTN NƢỚC

CHƢƠNG 3: KTTN ĐẤT & KTTN NƢỚC

3.2. Kinh tế đất và kinh tế nƣớc

- Điểm đầu vào tối ưu khi đầu tư trên một mảnh đất đó là giá

3.2.1. Kinh tế đất

trị sản phẩm biên (VMP) bằng với giá đầu vào.

3.2.1.1. Khái niệm về tô
- Tô là giá trị của TN đất tham gia vào sản xuất một sản phẩm,
tô được tính bằng tổng doanh thu (TR) trừ đi tổng chi phí (TC).
- Tô khác với lợi nhuận vì trong tô bao gồm cả giá trị nội tại của
TN.
- Giá trị nội tại của TN có thể là: độ phì của đất, điều kiện khí
hậu, thời tiết, lợi thế của mảnh đất tới thị trường,…của mảnh
đất này có được so với mảnh đất khác.
Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

5

CHƢƠNG 3: KTTN ĐẤT & KTTN NƢỚC
- Nếu người sx đầu tư ít hơn Xtối ưu thì khi đó VMP còn lớn

Giá đầu
vào
a

S (cung đầu vào hoàn toàn co dãn)

w
VMP

0

Xtối ưu

Lượng đầu vào

Thu Trang
- Bài giảng
Hình 3.2. Điểm đầu Trần
tƣThịđầu
vào
tốiKTTN
đa- 2009
hoá lợi nhuận (VMP = PX6)

CHƢƠNG 3: KTTN ĐẤT & KTTN NƢỚC
Chúng ta cũng có thể biểu diễn tô dưới dạng giá trị của đầu ra.
Điểm đầu ra tối ưu của các DN về nguyên tắc là điểm chi phí
biên (MC) bằng với doanh thu biên (MR)

hơn so với giá đầu vào (w) nên họ sẽ bị thua thiệt
- Nếu người sx đầu tư nhiều hơn Xtối ưu khi đó VMP sẽ thấp
hơn giá đầu vào họ cũng sẽ thua thiệt vì không đạt được tổng
lợi nhuận lớn nhất (diện tích a)

HÌnh 3.3. Tô đƣợc thể hiện
thông qua giá trị
(điểm tối ƣu đầu ra sản phẩm)

- Diện tích a có thể được gọi là lợi nhuận, cũng có thể gọi là tô
(trong KTTN) nếu sản phẩm làm ra sử dụng một loại TN nào
đó (đất đai)

Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN2009

7

Chủ đất sẽ tối đa hoá lợi nhuận tại P =MC = MR
Tổng doanh thu TR = P*q, Tổng chi phí TC = diện tích 0iaq
Thị Thu Trang
giảng KTTN
- 2009iPa
8
Tô mà chủ đất nhậnTrần
được
là- Bài
diện
tích

2

CHƢƠNG 3: KTTN ĐẤT & KTTN NƢỚC
3.2.1.2. Một số quan điểm về tô
a. Quan điểm về tô của David Ricardo (1772-1823)
- David Ricardo cho rằng chất lượng đất khác nhau thì tô thu
được trên các mảnh đất này cũng khác nhau. Quan điểm về
tô của David Ricardo còn gọi là tô theo chất lượng tài
nguyên.
- Quan điểm về tô của Ricardo nặng về vấn đề nông nghiệp,
độ phì của đất và năng suất cây trồng. Sự thương mại hoá,
lợi thế về thị trường chưa được Ricardo đề cập.
Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

9

CHƢƠNG 3: KTTN ĐẤT & KTTN NƢỚC

10

CHƢƠNG 3: KTTN ĐẤT & KTTN NƢỚC
MP,
lương

- Giả sử có các mảnh đất A,B,C,…M mỗi mảnh có diện tích

MPa

như nhau nhưng độ phì khác nhau, mảnh A màu mỡ, mảnh B

MPb
MPc

kém màu mỡ,… mảnh M kém màu mỡ nhất
Đơn giá
Lao động

=> MPA > MPB > …> MPM

MPm

- Câu hỏi đặt ra là: khi đưa các mảnh đất vào canh tác (với giả
định là đầu vào chỉ có số lượng lao động) thì chủ đất sẽ thuê số
lượng lao động vào mỗi mảnh đất là bao nhiêu để đạt được tô
LA

cao nhất?

LB

LC

Lao động

HÌnh 3.4. Mô hình tô của Ricardo
(tô phụ thuộc vào chất lƣợng đất và mức đầu tƣ lao động)
Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN2009

11

Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

12

3

CHƢƠNG 3: KTTN ĐẤT & KTTN NƢỚC
- Tối đa tô theo nguyên tắc tối đa hoá lợi nhuận là sản phẩm
biên của lao động bằng giá một đơn vị của lao động (w):
MPA = w; MPB = w
- Nếu NA là số lao động thuê cho mảnh đất A,
NB là số lao động thuê cho mảnh đất B,
………….
=> Mảnh đất M sẽ không thể thuê được lao động bởi vì sản

13

CHƢƠNG 3: KTTN ĐẤT & KTTN NƢỚC
- David Ricardo còn cho rằng, nếu trong quá trình sản xuất
nếu không đầu tư vào lao động sẽ không có tô.
- Quan điểm của Ricardo cho rằng dù chất lượng đất thấp
thì chủ đất vẫn có thể thu được tô còn khi chất lượng đất
xấu nhất sẽ không có tô.

Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN2009

NB

HÌnh 3.5. Tô khác nhau ở hai mảnh đất có chất lƣợng khác nhau

phẩm biên của mảnh đất M luôn nhỏ hơn đơn giá lương.
Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

NA

15

Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

14

CHƢƠNG 3: KTTN ĐẤT & KTTN NƢỚC
b.Quan điểm về tô của Johann Heinrich von Thunen (1783-1859)
Công thức tính tô của von Thunen như sau:
R = Y(p-c) – YFD
Trong đó:
R: địa tô
Y: năng suất trên một đơn vị đất đai
c: giá thành sản phẩm mỗi đơn vị hàng hoá được
sản xuất từ đất đai
p: giá thị trường mỗi đơn vị hàng hoá
F: chi phí vận chuyển/đơn vị đường
D: khoảng cách tới thị trường
Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

16

4

Các đƣờng tròn đồng tâm thể hiện quan điểm tô của Von Thunen

Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

17

CHƢƠNG 3: KTTN ĐẤT & KTTN NƢỚC

Địa tô

HÌnh 3.6. Tô theo lý thuyết
Khoảng cách tới thị trƣờng

Ri(x)

* Mô hình về tô của Von Thunen được phát minh trong những
giả định và các điều kiện như sau:
- Thành phố nằm ở trung tâm một quốc gia trong nền kinh
tế đóng
- Quốc gia bị cô lập xung quanh bởi các khu vực hoang dã
- Chất lượng đất và điều kiện khí hậu giả định là không
thay đổi
- Nông dân ở quốc gia này tự vận chuyển sản phẩm ra thị
trường ở trung tâm thành phố
- Nông dân tối đa hoá lợi nhuận trong thị trường cạnh tranh
hoàn hảo
Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN2009

19

18

Rj(x)

0
Khoảng cách tới
thị trường

Trung tâm
thị trường

X*

Kinh
doanh 1

X

Kinh
doanh 2

Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

20

5

Tài liệu cùng danh mục Kinh tế học

Occupational A Practical Guide for Managers_3

Tham khảo tài liệu 'occupational a practical guide for managers_3', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế, thâm hụt ngân sách với lạm phát ở Việt Nam

Mục tiêu của bài viết Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế, thâm hụt ngân sách với lạm phát ở Việt Nam là nhằm tìm ra được mối quan hệ này và trên cơ sở đó đưa ra một vài chính sách nhằm giảm thâm hụt ngân sách, kiềm chế lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới.


Một số vấn đề về năng lực cạnh tranh và năng lực cạnh tranh quốc gia - TS. Nguyễn Văn Thanh

Một số vấn đề về năng lực cạnh tranh và năng lực cạnh tranh quốc gia trình bày về năng lực cạnh tranh, năng lực cạnh tranh quốc gia, đo lường tổng hợp năng lực cạnh tranh. Mời các bạn tham khảo.


Giáo trình kinh tế lượng - Mô hình bustravl

Tài liệu tham khảo Giáo trình kinh tế lượng về Mô hình bustravl


Ebook The micro economy today (14th edition): Part 1

(BQ) Part 1 book "The micro economy today" has contents: Economics - the core issues, supply and demand, the role of government, consumer choice, elasticity, the costs of production, the competitive firm, the competitive firm, monopoly, oligopoly.


Bàn về sự phối hợp giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ trong việc kiểm soát lạm phát ở Việt Nam

Bài viết giới thiệu tới người đọc vai trò của chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ trong việc kiểm soát lạm phát, chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ trong kiểm soát lạm phát ở Việt Nam trong thời gian qua, một số đề xuất tăng cường sự phối hợp trong thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo.


Lecture Macroeconomics (19/e) - Chapter 1 (Appendix): Limits, alternatives, and choices

Chapter 1 (Appendix) - Limits, alternatives, and choices. This chapter presents the following content: Construction of a graph, direct and inverse relationships, slope of a line, equation of a linear relationship, equation of a line, slope of a nonlinear curve.


Kinh tế vi mô - Chương 16: Phân Biệt Tiền Lương

Tài liệu tham khảo về kinh tế vi mô dành cho sinh viên khoa Kinh tế học chuyên đề " Phân Biệt Tiền Lương "


Lecture Economics: The basics (2/e): Chapter 8 - Michael Mandel

Chapter 8 - Inflation. After reading the material in this chapter, you should be able to: Define inflation and calculate the inflation rate using the consumer price index (CPI), explain the difference between relative price shifts and the overall inflation rate, calculate and show how incomes and wages can be adjusted for inflation, discuss the impact of unexpected and expected inflation.


Tổng quan về Trung Quốc

Đảng Cộng Sản đóng vai trò quan trọng trong hệ thống chính trị Quốc hội cơ quan quyền lực cao nhất Từ năm 1979 đến nay có hơn 300 luật và quy định được ban hành Từ năm 1990 tiến hành đổi mới hệ thống luật pháp theo thông lệ quốc tế. Chống tham nhũng


Tài liệu mới download

Mẫu giấy ra cổng
  • 09/01/2010
  • 52.063
  • 444

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu