Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng Kinh tế tài nguyên: Chương 3 - Trần Thị Thu Trang

Nội dung chương 3 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Kinh tế tài nguyên đất và Kinh tế tài nguyên nước", cụ thể như: Đặc điểm và các vấn đề cơ bản trong quản lý khai thác tài nguyên có thể tái tạo, kinh tế đất và kinh tế nước,...Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

CHƢƠNG 3: KTTN ĐẤT & KTTN NƢỚC
3.1. Đặc điểm và các vấn đề cơ bản trong quản lý khai thác
tài nguyên có thể tái tạo
3.1.1. Đặc điểm và các vấn đề trong khai thác, quản lý và sử
dụng các nguồn tài nguyên có thể tái tạo

CHƢƠNG 3

Đặc điểm cơ bản của các loại TN có thể tái tạo:

KINH TẾ TÀI NGUYÊN ĐẤT &

- Trữ lượng các loại TN này có thể thay đổi, tăng hoặc giảm so
với trữ lượng ban đầu tuỳ thuộc vào tốc độ khai thác, trình độ
quản lý, nhưng mức tăng không bao giờ vượt qua giới hạn sức
chứa của môi trường.

KINH TẾ TÀI NGUYÊN NƢỚC

- Có thể bị cạn kiệt nếu không được quản lý khai thác hợp lý.
- Sự tăng trưởng của một loài phụ thuộc rất nhiều vào hệ sinh
thái mà chúng tồn tại.
Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

1

2

CHƢƠNG 3: KTTN ĐẤT & KTTN NƢỚC
Trữ lượng X

3.1.2. Mối quan hệ giữa khai thác và TN có thể tái tạo
- Năng suất tối đa (MSY) là mức tăng trưởng (năng suất) cực
đại mà một loài có thể đạt được
- NS khai thác tối đa là mức NS khai thác TN đúng bằng mức
tăng trưởng của TN đó.
VD: Cá chép đầu năm trữ lượng là 1000 con, loài cá này có tốc
độ tăng trưởng 10%/năm tức là 100 con/năm. Nếu hàng năm
chúng ta khai thác 100 con thì được gọi là NS tối đa.
- NS khai thác tối đa có thể chưa hoàn toàn bền vững vì còn
phụ thuộc vào điều kiện môi trường sống, thời tiết, dịch
bệnh,…
Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN2009

3

Xcapacity

Xmin

0

Thời gian

HÌnh 3.1.Ví dụ về sự tăng trƣởng của loài động, thực vật theo thời gian

Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

4

1

CHƢƠNG 3: KTTN ĐẤT & KTTN NƢỚC

CHƢƠNG 3: KTTN ĐẤT & KTTN NƢỚC

3.2. Kinh tế đất và kinh tế nƣớc

- Điểm đầu vào tối ưu khi đầu tư trên một mảnh đất đó là giá

3.2.1. Kinh tế đất

trị sản phẩm biên (VMP) bằng với giá đầu vào.

3.2.1.1. Khái niệm về tô
- Tô là giá trị của TN đất tham gia vào sản xuất một sản phẩm,
tô được tính bằng tổng doanh thu (TR) trừ đi tổng chi phí (TC).
- Tô khác với lợi nhuận vì trong tô bao gồm cả giá trị nội tại của
TN.
- Giá trị nội tại của TN có thể là: độ phì của đất, điều kiện khí
hậu, thời tiết, lợi thế của mảnh đất tới thị trường,…của mảnh
đất này có được so với mảnh đất khác.
Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

5

CHƢƠNG 3: KTTN ĐẤT & KTTN NƢỚC
- Nếu người sx đầu tư ít hơn Xtối ưu thì khi đó VMP còn lớn

Giá đầu
vào
a

S (cung đầu vào hoàn toàn co dãn)

w
VMP

0

Xtối ưu

Lượng đầu vào

Thu Trang
- Bài giảng
Hình 3.2. Điểm đầu Trần
tƣThịđầu
vào
tốiKTTN
đa- 2009
hoá lợi nhuận (VMP = PX6)

CHƢƠNG 3: KTTN ĐẤT & KTTN NƢỚC
Chúng ta cũng có thể biểu diễn tô dưới dạng giá trị của đầu ra.
Điểm đầu ra tối ưu của các DN về nguyên tắc là điểm chi phí
biên (MC) bằng với doanh thu biên (MR)

hơn so với giá đầu vào (w) nên họ sẽ bị thua thiệt
- Nếu người sx đầu tư nhiều hơn Xtối ưu khi đó VMP sẽ thấp
hơn giá đầu vào họ cũng sẽ thua thiệt vì không đạt được tổng
lợi nhuận lớn nhất (diện tích a)

HÌnh 3.3. Tô đƣợc thể hiện
thông qua giá trị
(điểm tối ƣu đầu ra sản phẩm)

- Diện tích a có thể được gọi là lợi nhuận, cũng có thể gọi là tô
(trong KTTN) nếu sản phẩm làm ra sử dụng một loại TN nào
đó (đất đai)

Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN2009

7

Chủ đất sẽ tối đa hoá lợi nhuận tại P =MC = MR
Tổng doanh thu TR = P*q, Tổng chi phí TC = diện tích 0iaq
Thị Thu Trang
giảng KTTN
- 2009iPa
8
Tô mà chủ đất nhậnTrần
được
là- Bài
diện
tích

2

CHƢƠNG 3: KTTN ĐẤT & KTTN NƢỚC
3.2.1.2. Một số quan điểm về tô
a. Quan điểm về tô của David Ricardo (1772-1823)
- David Ricardo cho rằng chất lượng đất khác nhau thì tô thu
được trên các mảnh đất này cũng khác nhau. Quan điểm về
tô của David Ricardo còn gọi là tô theo chất lượng tài
nguyên.
- Quan điểm về tô của Ricardo nặng về vấn đề nông nghiệp,
độ phì của đất và năng suất cây trồng. Sự thương mại hoá,
lợi thế về thị trường chưa được Ricardo đề cập.
Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

9

CHƢƠNG 3: KTTN ĐẤT & KTTN NƢỚC

10

CHƢƠNG 3: KTTN ĐẤT & KTTN NƢỚC
MP,
lương

- Giả sử có các mảnh đất A,B,C,…M mỗi mảnh có diện tích

MPa

như nhau nhưng độ phì khác nhau, mảnh A màu mỡ, mảnh B

MPb
MPc

kém màu mỡ,… mảnh M kém màu mỡ nhất
Đơn giá
Lao động

=> MPA > MPB > …> MPM

MPm

- Câu hỏi đặt ra là: khi đưa các mảnh đất vào canh tác (với giả
định là đầu vào chỉ có số lượng lao động) thì chủ đất sẽ thuê số
lượng lao động vào mỗi mảnh đất là bao nhiêu để đạt được tô
LA

cao nhất?

LB

LC

Lao động

HÌnh 3.4. Mô hình tô của Ricardo
(tô phụ thuộc vào chất lƣợng đất và mức đầu tƣ lao động)
Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN2009

11

Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

12

3

CHƢƠNG 3: KTTN ĐẤT & KTTN NƢỚC
- Tối đa tô theo nguyên tắc tối đa hoá lợi nhuận là sản phẩm
biên của lao động bằng giá một đơn vị của lao động (w):
MPA = w; MPB = w
- Nếu NA là số lao động thuê cho mảnh đất A,
NB là số lao động thuê cho mảnh đất B,
………….
=> Mảnh đất M sẽ không thể thuê được lao động bởi vì sản

13

CHƢƠNG 3: KTTN ĐẤT & KTTN NƢỚC
- David Ricardo còn cho rằng, nếu trong quá trình sản xuất
nếu không đầu tư vào lao động sẽ không có tô.
- Quan điểm của Ricardo cho rằng dù chất lượng đất thấp
thì chủ đất vẫn có thể thu được tô còn khi chất lượng đất
xấu nhất sẽ không có tô.

Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN2009

NB

HÌnh 3.5. Tô khác nhau ở hai mảnh đất có chất lƣợng khác nhau

phẩm biên của mảnh đất M luôn nhỏ hơn đơn giá lương.
Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

NA

15

Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

14

CHƢƠNG 3: KTTN ĐẤT & KTTN NƢỚC
b.Quan điểm về tô của Johann Heinrich von Thunen (1783-1859)
Công thức tính tô của von Thunen như sau:
R = Y(p-c) – YFD
Trong đó:
R: địa tô
Y: năng suất trên một đơn vị đất đai
c: giá thành sản phẩm mỗi đơn vị hàng hoá được
sản xuất từ đất đai
p: giá thị trường mỗi đơn vị hàng hoá
F: chi phí vận chuyển/đơn vị đường
D: khoảng cách tới thị trường
Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

16

4

Các đƣờng tròn đồng tâm thể hiện quan điểm tô của Von Thunen

Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

17

CHƢƠNG 3: KTTN ĐẤT & KTTN NƢỚC

Địa tô

HÌnh 3.6. Tô theo lý thuyết
Khoảng cách tới thị trƣờng

Ri(x)

* Mô hình về tô của Von Thunen được phát minh trong những
giả định và các điều kiện như sau:
- Thành phố nằm ở trung tâm một quốc gia trong nền kinh
tế đóng
- Quốc gia bị cô lập xung quanh bởi các khu vực hoang dã
- Chất lượng đất và điều kiện khí hậu giả định là không
thay đổi
- Nông dân ở quốc gia này tự vận chuyển sản phẩm ra thị
trường ở trung tâm thành phố
- Nông dân tối đa hoá lợi nhuận trong thị trường cạnh tranh
hoàn hảo
Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN2009

19

18

Rj(x)

0
Khoảng cách tới
thị trường

Trung tâm
thị trường

X*

Kinh
doanh 1

X

Kinh
doanh 2

Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

20

5

Tài liệu cùng danh mục Kinh tế học

Bài giảng Kinh tế vi mô - Lê Anh Quý

Chương 1 Những vấn đề chung về kinh tế học nhằm trình bày vì sao phải nghiên cứu kinh tế học, kinh tế học là gì, ba vấn đề cơ bản của kinh tế là sản xuất cái gì, sản xuất như thế nào và sản xuất cho ai, các mô hình kinh tế, ai là người ra quyết định kinh tế.


Bài giảng Thống kê kinh tế - Chương 1: Giới thiệu môn học

Nội dung chương 1 của Bài giảng Thống kê kinh tế nhằm giúp sinh viên hiểu rõ hơn về môn học như đối tượng nghiên cứu của môn học, các khái niệm cơ bản và một số nội dung cơ bản khác. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng.


DEVELOPMENTS KEY ECONOMIC AND PROSPECTS IN THE ASIA-PACIFIC REGION 2008

Additional examples further illustrate the benefit of this tool. What if Martin County has a strong electrical equipment manufacturing sector? Development professionals in that community would likely benefit from knowing how connected the individual firms in the cluster actually are and whether some firms have access to specialized equipment that could be shared more widely? In another example, Milwaukee manufacturers within the water technology cluster, who were asking similar questions among themselves, discovered that they had sophisticated laboratory facilities that could be more widely shared within the region to mutual benefit. ...


Chính sách thủy lợi phí ở Việt Nam - Bàn luận và phân tích dưới góc độ kinh tế học

Trong bài viết này, tác giả muốn bàn luận và phân tích một cách có hệ thống chính sách TLP ở việt nam dưới góc độ của kinh tế học, nghĩa là tập trung vào phân tích hành vi của người nông dân và IMC trong bối cảnh về chính sách thu, miễn giảm và cấp bù TLP. Phương pháp nghiên cứu ở đây gồm: nghiên cứu các tài liệu trong và ngoài nước, những văn bản pháp lý, chủ trương và chính sách liên quan với thủy lợi phí, nghiên cứu ở bảy tỉnh thuộc dự án cải thiện nông nghiệp có tưới WB7 (vốn của ngân hàng thế giới) bằng nhiều phương pháp khảo sát thực địa.


History of Economic Analysis part 48

History of Economic Analysis part 48. At the time of his death in 1950, Joseph Schumpeter-one of the major figures in economics during the first half of the 20th century-was working on his monumental History of Economic Analysis. A complete history of humankind's theoretical efforts to understand economic phenomena from ancient Greece to the present, this book is an important contribution to the history of ideas as well as to economics.


Bài giảng Chính sách thương mại quốc tế: Chương 6 - Mai Thị Phượng

Bài giảng "Chính sách thương mại quốc tế - Chương 6: Chiến lược phát triển ngoại thương" cung cấp cho người học các kiến thức: Các mô hình chiến lược phát triển, chiến lược phát triển ngoại thương, quan điểm cơ bản chỉ đạo hoạt động ngoại thương Việt Nam


Vốn xã hội từ một số cách tiếp cận nghiên cứu trên thế giới

Bài viết Vốn xã hội từ một số cách tiếp cận nghiên cứu trên thế giới phân tích những nội dung chính của hai cách tiếp cận nghiên cứu về vốn xã hội (lý thuyết và thực nghiệm) diễn ra chủ yếu ở Mỹ và phương Tây trong mấy thập niên trở lại đây, nhằm góp phần vào cuộc thảo luận lâu nay về vốn xã hội ở VN trong thời gian qua.


Mô hình kinh tế đối ngẫu: Suy nghĩ về hướng nghiên cứu lý thuyết người sản xuất

Bài viết Mô hình kinh tế đối ngẫu: Suy nghĩ về hướng nghiên cứu lý thuyết người sản xuất luận giải mối quan hệ giữa hàm sản xuất và hàm chi phí dựa trên lý tưởng đối ngẫu, đề xuất hướng nghiên cứu, nhất là trong lĩnh vực kinh tế nông nghiệp.


Lecture Managerial economics - Chapter 5: Oligopoly

We’ve modeled 2 ends of the market structure: Competitive market and monopoly. Now we look at cases in between ( N = small ). Oligopoly is market or industry dominated by a small number of firms, whose decisions (price, output, marketing) are interdependent. In chapter 5, we will discuss this problem.


Lecture Basic statistics for business and economics - Chapter 11: Two-sample tests of hypothesis

Chapter 11 - Two-sample tests of hypothesis. After completing this chapter, students will be able to: Test a hypothesis that two independent population means with known population standard deviations are equal; carry out a hypothesis test that two population proportions are equal; conduct a hypothesis test that two independent population means are equal, assuming equal but unknown population standard deviations;...


Tài liệu mới download

Nghệ thuật Hy Lạp cổ đại
 • 11/09/2012
 • 36.563
 • 684

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

ECONOMIC SURVEY 2012 HIGHLIGHTS
 • 19/04/2013
 • 80.341
 • 499

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu