Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Bài giảng Kinh tế tài nguyên: Chương 1 - Trần Thị Thu Trang

Bài giảng Kinh tế tài nguyên: Chương 1 do Trần Thị Thu Trang biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Vai trò và lịch sử hình thành khoa học KTTN, đối tượng, nhiệm vụ và PP cơ bản tiếp cận môn học, khái niệm TN, các vấn đề cần NC và quyền sở hữu. Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

9/9/2010

KINH TẾ TÀI NGUYÊN

CHƢƠNG I
KINH TẾ HỌC PHÚC LỢI VÀ

GV: Trần Thị Thu Trang
BM: Kinh tế Tài nguyên & MT

Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ KTTN

Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

1

2

CHƢƠNG I
1.1. Vai trò và lịch sử hình thành khoa học KTTN
1.1.1. Phân biệt KTH, KT vi mô, KT vĩ mô và KTTN
- Kinh tế học
- Kinh tế học vi mô
- Kinh tế học vĩ mô
- Kinh tế tài nguyên
1.1.2. Vai trò và MQH của kinh tế và tài nguyên
- Phát triển KT sử dụng TN là yếu tố đầu vào
- Hệ thống TN chịu sự tác động tích cực và tiêu cực từ việc
phát triển kinh tế
Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

3

Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

4

1

9/9/2010

CHƢƠNG I (tiếp)
1.1.3. Lịch sử hình thành môn KTTN
- Từ TK 17 và TK 18, các nhà kinh tế học cổ điển đã đề cập
đến vấn đề cạn kiệt nguồn TNTN và khả năng chứa của trái
đất: David Ricardo, Thomas Robert Malthus, Adam Smith,…..
- Môn KTTN ra đời nhằm đáp ứng yêu cầu của việc sử dụng
nguồn TNTN một cách hiệu quả cho phát triển KT hiện tại và
tương lai.

Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

5

CHƢƠNG I (tiếp)

Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

6

CHƢƠNG I (tiếp)

1.2. Đối tƣợng, nhiệm vụ và PP cơ bản tiếp cận
môn học
1.2.1. Đối tượng và nhiệm vụ của KTTN
- Đối tượng: Nghiên cứu các mô hình khai thác, sử dụng, quản

1.2.2. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu KTTN
- PP tiếp cận cận biên: MC, MR, MU, ….

lý và phát triển các nguồn TNTN.

- PP toán học và mô hình hoá

- Nhiệm vụ:

- PP phân tích lợi ích – chi phí (BCA)

+ Trang bị cơ sở khoa học KT cho việc nghiên cứu MQH giữa

- PP tiếp cận hệ thống

PTKT và khai thác, sử dụng, quản lý, bảo vệ và PT nguồn TN
+ Đánh giá tác động tiêu cực, tích cực của quá trình tăng
trưởng KT, các dự án đầu tư, dự án PT đến các nguồn TNTN.
Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

7

Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

8

2

9/9/2010

CHƢƠNG I (tiếp)

CHƢƠNG I (tiếp)

- Những vấn đề và câu hỏi cần nghiên cứu

1.3. Khái niệm TN, các vấn đề cần NC và quyền sở hữu
1.3.1. Khái niệm về TN và những vấn đề cần NC

+ Khai thác TN với tốc độ nào để đảm bảo PTKT bền vững

- Khái niệm về TN
TN là loại vật chất có giá trị và hữu dụng khi chúng ta

và đảm bảo không bị cạn kiệt với đối với nguồn TN không thể
tái tạo?

tìm ra chúng, nó có thể là một loại hàng hoá trực tiếp cho
quá trình tiêu dùng (Radall 1981)

+ Bao giờ và khai thác với tốc độ nào thì nguồn TN không
thể tái tạo bị cạn kiệt?

- Phân loại TN: chia làm 2 loại

+ Các nguồn TN thay thế như thế nào và tốc độ tìm kiếm
các nguồn TN này ra sao?

+ TN có thể tái tạo (Renewable resources)
+ TN không thể tái tạo (Non-renewable resources)
Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

9

CHƢƠNG I (tiếp)

+ Các mô hình quản lý, khai thác và sử dụng các nguồn TN
này như thế nào là bền vững và hiệu quả trong một chuỗi thời
Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009
10
gian?

CHƢƠNG I (tiếp)

1.3.2. Quyền sở hữu

- Những đặc điểm của QSH TN:

- QSH một TN (hoặc một nguồn TN) là tập hợp toàn bộ
các đặc điểm của TN, mà các đặc điểm này xác lập cho chủ
sở hữu của nó có một quyền lực thực sự để quản lý và sử
dụng nó. Chủ sở hữu ở đây có thể là một cá nhân, nhóm

+ QSH một nguồn TN có thể bị giới hạn bởi chính phủ
+ Khoảng thời gian khai thác là yếu tố quan trọng cho QSH
tồn tại
+ Chủ sở hữu có nhiều quyền khác nhau: có thể tiến hành
các hoạt động sử dụng, chia, chuyển đổi các nguồn TN

người, có thể là Nhà nước.
- Chủ sở hữu TN có quyền lực thực sự thể hiện ở 2 mặt
là: quyền chiếm hữu và quyền định đoạt trong việc quản lý
và sử dụng TN.

* Quyền loại trừ là một đặc điểm quan trọng và có thể chia ra
các loại:
- QSH tư nhân
- QSH chung

Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009

11

Trần Thị Thu Trang - Bài giảng KTTN - 2009
- Tài nguyên vô chủ

12

3

Tài liệu cùng danh mục Kinh tế học

Bài giảng 14: Phân tích thị trường cạnh tranh (2011) - Đặng Văn Thanh

Bài giảng 14: Phân tích thị trường cạnh tranh (2011) - Đặng Văn Thanh tập trung trình bày các vấn đề cơ bản về hiệu quả của thị trường cạnh tranh; chính sách kiểm soát giá: giá tối đa, giá tối thiểu; tác động của thuế và trợ cấp hàng phi ngoại thương;...


Lecture Dynamic business law (3/e) - Chapter 36: Partnerships: nature, formation, and operation

Chapter 36 - Partnerships: nature, formation, and operation. After reading this chapter, you will be able to answer the following questions: What is a partnership? What are the different ways in which a partnership can be formed? What are the rights of partners as they interact with each other? Are all members of a partnership liable for interactions with third parties?


Ebook Advanced microeconomic theory (3rd edition): Part 1

(BQ) Part 1 book "Advanced microeconomic theory" has contents: Consumer theory, topics in consumer theory, theory of the firm, partial equilibrium, general equilibrium, social choice and welfare.


Entrepreneurship, Economic Conditions, and the Great Recession

Climate change presents a unique challenge for economics: it is the greatest and widest-ranging market failure ever seen. The economic analysis must therefore be global, deal with long time horizons, have the economics of risk and uncertainty at centre stage, and examine the possibility of major, non-marginal change. To meet these requirements, the Review draws on ideas and techniques from most of the important areas of economics, including many recent advances.


Đề thi cao học môn kinh tế học ĐH KTQD năm 2011 - Đề 1

Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên đang ôn thi cao học môn kinh tế.


Kết quả nghiên cứu chuyển dịch cơ cấu lao động tại huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội giai đoạn công nghiệp hóa, đô thị hóa

Bài viết "Kết quả nghiên cứu chuyển dịch cơ cấu lao động tại huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội giai đoạn công nghiệp hóa, đô thị hóa" nêu lên thực trạng chuyển dịch cơ cấu lao động trong giai đoạn CNH, ĐTH đang diễn ra hết sức mạnh mẽ tại huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, qua đó thấy được sự chuyển dịch cơ cấu lao động trong thời gian qua là đúng hướng, song tốc độ còn quá chậm chưa tương xứng với tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện. Mời các bạn cùng tham khảo.


Bài giảng Thương mại quốc tế - Chương 7: Đầu tư trực tiếp nước ngoài

Chương 7 Đầu tư trực tiếp nước ngoài nhằm trả lời câu hỏi Đầu tư trực tiếp nước ngoài là gì? FDI trong bối cảnh kinh tế thế giới.


Giáo trình An sinh xã hội: Phần 2 - PGS.TS. Nguyễn Văn Định (chủ biên)

Phần 2 Giáo trình An sinh xã hội do PGS.TS. Nguyễn Văn Định (chủ biên) biên soạn gồm nội dung các chương sau đây: Chương 5 - Quỹ dự phòng và chương trình, Chương 6 - Bảo hiểm thương mại và các dịch vụ hỗ trợ an sinh xã hội, Chương 7 - Nâng cao nhận thức về an sinh xã hội, Chương 8 - Quản lý nhà nước về an sinh xã hội.


Ebook Economic (8th edition): Part 2

(BQ) Part 2 book "Economic" has contents: Perfect competition; monopolistic competition, oligopoly, and game theory; wages, unions, and labor; the distribution of income and poverty; public choice - economic theory applied to politics; international trade; international finance; globalization;...and other contents.


Hiệp định khung về đối tác và hợp tác toàn diện giữa một bên là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam và một bên là Liên minh Châu Âu và các quốc gia thành viên

Nội dung của hiệp định bao gồm lời nói đầu của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, lời nói đầu của bà Catherine Ashton - Đại diện Cấp Cao của Liên minh châu Âu, hiệp định khung về đối tác và hợp tác toàn diện, phụ lục về quan hệ Việt Nam – Liên minh châu Âu và giới thiệu về Liên minh châu Âu.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Microeconomics for MBAs 31
  • 29/08/2010
  • 79.928
  • 307

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu